Retranchement tegen aansluiting kust-VYY Bunkers van Rommel vormen grote toeristische attractie ewoners Wulpenbek raten met firma iver puinstorten Veerse Bosweg ondergaat een ingrijpende reconstructie PUZZELEN p l£j PZC/ provincie Baal Vlissings Lentefeest viert lustrum chietingen P. van Westrienen nieuwe voorzitter Welzijn Ouderen Rijkspolitie hield verkeerscontrole EB niQVQ/Qva'aQ 0BQ HBO HQB aia^GWWDsenvan H^aBmatgaa^B HQ RH 15 10STEN TUSSEN 2,1 EN 7,1 MILJOEN IDDELBURG - Provinciale waterstaat wil voor de kruising Deltaweg/Langeweg bij Wilhel- inadorp een kruisingsvrije oplossing. Verkeer over de Deltaweg (S7) tussen de Zeelandbrug Goes moet dan ongehinderd kunnen doorstromen en hetzelfde geldt voor het verkeer op de ingeweg van Wolphaartsdijk naar Wilhelminadorp. Een dergelijke oplossing kost wél el geld: tussen 7,1 en 6,3 miljoen gulden. Een niet-kruisingsvrije oplossing is aanzienlijk edkoper. Aanleg van verkeerslichten kost 2,1 miljoen gulden. Verbetering van de huidige uatie door middel van baansplitsing is ook zo duur, maar dan is er wel bijna één hectare leer grond nodig (0,9 tegen 1,7 hectare). Xoernooi voor üvoetballers Axelse hal m Obstakels AARDENBURG LEDEN UNANIEM Schieting Het handbooggilde van St. Sebstiaan hield de elfde punten- schieting, waaraan 26 schutters deel namen. GRAAUW Zeeland Zien Kaarting In het gemeenschaps huis in Graauw werd een prijskaarting voor ouderen gehouden, waaraan 44 kaarters deelnamen. HEEMKUNDIGE KRING: \EMEENTE KAN WEINIG DOEN [Lockefeer verlaat \be stuur van het bejaardencentrum FERDAG 12 MAART 1988 'rovincie wil kruising eltaweg veiliger maken |n en ander blijkt uit een nota van ivinciale waterstaat. Daarin wordt igemerkt dat een kruisingsvrije op- ring ook steun heeft van de gemeen- Goes, het waterschap Noord- en id-Beveland en de koninklijke SEL - De voetbalvereniging Fami- Boys uit Zaamslag houdt zondag i recreatief zaal voetbaltoernooi. 't Sportuus in Axel komen acht kms, verdeeld over twee poules, in fitie. Het toernooi begint om half één I's middags. Omstreeks half vier spelen H dames van/Molenhoek en Familie lys tegen elkaar. De deelnemende Jams zijn: Familie De Croock uit Ee- Familie De Putter uit Sluiskil, |D. O. uit Zaamslag, Disco Number Tie uit Axel, Old Inn uit Axel, Molen- lek uit Hoek en twee teams van de Iganiserende vereniging Familie maatschappen tussen eigenaren van gronden in de Wilhelminapolder en de Oost-Bevelandpolder. Het Landbouw schap heeft het idee geopperd de be staande kruising op te heffen en bij de oprit naar de Zandkreekdam een nieu we, ongelijkvloerse kruising te maken. Waterstaat heeft vijf verschillende mo gelijkheden op een rij gezet. Volgens waterstaat is verbetering in elk geval noodzakelijk. Het ongeval- lencijfer ligt op zeven per jaar. Ook ko men er veel klachten over lange wacht tijden bij het oversteken van de hoofd rijbaan. Met name in de zomermaanden speelt dat een rol, me de door het veelvuldig gesloten zijn van de brug in de Zandkreekdam voor het wegverkeer (ten behoeve van de pleziervaart). Per etmaal passeren over de Deltaweg gemiddeld 10.000 motorvoertuigen de kruising (in de zo mer gemiddeld 14.000). Er is veel af slaand verkeer (richting Wilhelmina- dorp/Goes en richting Wolphaarts dijk). In het Zeeuwse wegennet moet de Deltaweg gezien worden als hoofd verbinding. Na de rijkswegwegen A58 en N59 is het de drukste doorgaande weg in de provincie. Waterstaat herinnert eraan dat de Del taweg al diverse obstakels kent die een vlotte doorstroming verhinderen: de verkeerslichten bij Goes, de tol Zee landbrug en in de nabije toekomst ver keerslichten bij de Julianastraat Zie- rikzee, het openen van de Zeeland- brug. „Berucht zijn de vertragingen die worden veroorzaakt door de brug in de Zandkreekdam", aldus water staat. Tegen deze achtergrond is een obstakel vrije kruising Deltaweg/Lan geweg extra van belang. Ook uit oog punt van verkeersveiligheid is dat trouwens het geval. De statencommissie verkeer en wa terstaat moet aangeven welk plan na der uitgewerkt kan worden, met inbe grip van inspraakmogelijkheden. De commissie vergadert maandag 21 maart, aanvang 13.30 uur in het pro vinciehuis te Middelburg, over het verbeteren van de kruising. De uitslag: hoogvogel: W. Scheele: zij vogels: E. Minnaert, R. Pielaet: kallen: J. van Iwaar- den, H. de Rijcke; meeste kleine vogels: Th. Lampaert, A. Worst, J. van Iwaarden, W. Veldkamp; stand kampioenschap: 1 R. Pie laet, 77 punten, 2 Th. Lampaert, 70,3 M. Ver- ploeg, 56, 4 Fr. van Ecke, 54, 5 G. de Vriend, 44, 6 A. Worst. De uitslag van de elfde klepschieting: 1 t/m 3 Th. Lampaert, R. Pielaet, R. de Wispelaere, 5 kleppen, evenaringsrecord; stand kam pioenschap: 1 R. Pielaet, 41 kleppen (kam pioen), 2 Th. Lampaert, 31,3 M. Verploeg, 30, 4 G. de Vriend, 29, 5 Fr. van Ecke, 26. IKO'ÏWACHT In café P. de Vlieger pewacht werd een bejaardenschie- gehouden waaraan 43 schutters lelnamen. Islag: hoge vogel R. de Smet Koewacht; ïstezijvogel E. Janssens Moerbeke; twee- Izijvogel P. Stevens Sint-Jansteen; groot- I aantal kleine vogels (3) M. de Kint Sint- hsteen. jlMSW AARDE Schutterssociëteit Vrede hield in café De Vier Jaarge- den in Lamswaarde een schieting laraan 33 schutters deelnamen. eerste hoge vogel M. Heijens Sint- hsteen; tweede hoge vogel T. Asselman Soenendijk; eerste zijvogel A. Rottier Os- lisse; tweede zijvogel mevr. Rottier Osse- |se; grootste aantal kleine vogels (7) P. Ne- |Groenendijk. DEWACHT In café De Oude Mo- in Koewacht werd een bejaarden- hieting gehouden waaraan 27 schut- p deelnamen. hoge vogel en eerste zijvogel R. de liet Koewacht; tweede zij vogel L. Dullaert lewacht; grootste aantal kleine vogels (4); ide Caluwe en B. Baart beiden uit Koe- Icht. pEWACHT Schutterssociëteit luis Weg in Koewacht hield een Jiieting in café P. de Vlieger waaraan I schutters deelnamen. hoge vogel R. de Breuk Sint-Pau- lls; eerste zij vogel I. v. d. Wilde Koewacht; leede zij vogel O. Zaman Koewacht; groot- J aantal kleine vogels (3) P. de Vlieger en in beiden uit Koewacht. RETRANCHEMENT - „Een heet han gijzer", noemde de VVV-voorzitter van Retranchement, J. P. Basting vrijdagavond de kwestie van wel of niet aansluiten bij de gezamenlijke kust-VVV's van Oostburg. Het VVV-bestuur van Retranchement greep gisteravond op de algemene le denvergadering de gelegenheid aan om met de leden van gedachten te wis selen over het plan tot samengaan met de Oostburgse VVV's. Niemand van de leden was voor aansluiting. Zich aan sluiten bij Oostburg zou voor Retran chement inhouden dat de contributies meer dan verdubbeld worden. VVV-se- cretaris A. J. de Witte verduidelijkte dit met een voorbeeld. „Iemand die een zomerwoning bezit moet nu 66 gul den betalen aan contributie. Dit zou 143 gulden worden. Dat is nogal een ri goureuze verandering". De Witte bracht ook de angst naar voren dat de ze verhoging waarschijnlijk opzeggin gen van lidmaatschappen inhoudt. „Het zit erin dat mensen die nu aange sloten zijn bij de VVV-Retranchement zeggen: dit hoeft niet meer voor ons en eruit stappen". Het voordeel opgeno men te worden in de promotiecampag ne moest het duidelijk afleggen tegen het financiële nadeel. „We moeten wel open blijven staan voor de gemeente Oostburg. Gewoon afwachten hoe de zaken zich daar ontwikkelen. Op dit moment komen de voordelen van sa mengaan er niet uit. Aansluiting is nog altijd mogelijk". Voor de pauze probeerde de heer T. J. van Elsacker, ienstencoödinator bij de provinciale VVV, de toehoorders warm te maken voor 'Zeeland Zien', Zeeuwse informatie via een elektronisch net werk, het videotekstsysteem dat de toerist informatie kan verstrekken over campings, hotelkamers en streek- evenementen. Het VVV-bestuur van Retranchement had wel interesse in het systeem, maar de heer Van Elsac ker verduidelijkte dat aanschaf van een terminal voor Retranchement wat duur zou zijn. Het aanschaffen van de apparatuur, wat 3500 gulden kost, zou volgens hem alleen mogelijk zijn in overleg met de gemeente Sluis. Secre taris De Witte adviseerde Elsacker om de gemeenteraad van Sluis goed te in formeren over Zeeland Zien. De uitslag is als volgt: 1 E. van Overmeiren, Hulst, 2 P. van Goethem, Kloosterzande, 3 W. Sorber, Graauw, 4 E. Sturm, Heikant, 5 E. Dankaert, Hulst. De volgende kaarting is donderdag en de prijskaarting jokeren is vrijdag. Beide kaartingen worden gehouden in het gemeenschapshuis in Graauw en beginnen om 13.45 uur Een van de deelnemers aan de '24 Uur van Renesse' klaar voor de start.. RENESSE De eerste bowlingma rathon van Schouwen-Duiveland is vrijdgavond om zeven uur begon nen in de Bowling Renesse. Burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer van de gemeente Wester- schouwen opende 'De 24 uur van Renesse' met het gooien van de eer ste bal, die helaas in de goot beland de. De 24 deelnemers volgden haar voorbeeld niet en gooiden daarna spares en strikes alsof het niets was. De marathon duurt 24 uur. In die tijd krijgt iedere speler elke 4 uur 50 minuten pauze, waarin ze kunnen eten, douchen en gemasseerd wor den door twee aanwezige sportmas- seuses. Bovendien staat er een huis arts klaar en krijgen ze om één uur 's nachts een Chinees-Indisch buffet en om half vijf 's morgens een Ameri kaans ontbijt. Van de 24 deelnemers zijn er drie vrouwen. De meesten ko men van Schouwen-Duiveland. Ver der is er een deelnemer uit Goes, één uit Terneuzen en een Amerikaan die in Breda woont. De hele avond was de belangstelling groot. Supporters en bezoekers liepen af en aan. De sfeer onder de deelnemers was uit stekend Om 23.00 uur trad de zanger Johnny Maris uit Roosendaal op. Hij zong liedjes van onder anderen Engelbert Humperdinck en The Carpenters. Johnny Maris is begonnen als drum mer en zanger in een band en treedt sinds een jaar solo op. Voor vandaag (zaterdag) staan er nog meer arties ten op het programma. De bowling marathon eindigt vandaag rond 19.00 uur met een grote finale en een feestavond. OOSTBURG - In een dringende brief waarde die de bunkers in Oostburg aan de gemeenteraad van Oostburg voor het toerisme hebben. De brief is wijst de heemkundige kring West- ook gestuurd aan onder meer de mi- Zeeuwsch-Vlaanderen op de grote nisteries van Defensie en VROM, de fRNEUZEN - De gemeente Terneu- i kan weinig of niets doen aan de jerlast, die een groep bewoners van E gehucht Wulpenbek al een paar Jken ondervindt van het storten In puin op korte afstand van hun Titertuin. Twee weken geleden pagden de bewoners hun nood in i brief aan b en w van Terneuzen. IaaRDENBURG Na bijna vijf tien jaar heeft drs W. L. A. Locke per besloten zijn functie als lyoorzitter van de Stichting Be jaardencentrum Coensdike in lAardenburg ter beschikking te Istellen. De oud-burgemeester Ivan Aardenburg is van mening Idat, nu hij zo ver verwijderd poont van het bejaardencen trum, (in de buurt van het Belgi- Ische Givet), hij plaats moet ma- Iken voor een voorzitter uit de re- Igio. De heer Lockefeer kondigde |dit vrijdagavond tijdens de ver- padering van het algemeen be- Istuur van de stichting aan. lEen verontruste Lockefeer ver- pocht het bestuur om 'hand in laand met het gemeentebestuur pan Aardenburg op zijh hoede te I blijven voor toekomstige ont- pikkelingen'. Hij wees op het ge- paar van de centralisatie in het pejaardentehuizen-beleid, dat is I gericht op grotere eenheden van pejaardencentra. „Ik vrees met pame in Zeeuwsch-Vlaanderen poor het opslokken van kleine (bejaardencentra door de groten. lAardenburg is er daar één van". |Hij voegde eraan toe dat hij 'te I realistisch is om dit te verzwij- pen'. ,jk verlaat dit huis onder pomber gesternte", aldus Locke- lteer, die vrijdag 25 maart officieel I afscheid zal nemen en daarmee p'jn laatste bestuursfunctie op leeft. 's Middags is er een recep- I tie voor bewoners en personeel pn 's avonds voor het algemeen I bestuur. Onderzoek wees echter uit dat de fir ma Tollenaar Containers, die het wei land achter de huizen met puin wil verharden om er straks containers te kunnen plaatsen, niet handelt in strijd met het bestemmingsplan. Wethouder W. Gosselaar (volkshuis vesting, ruimtelijke ordening) van Ter neuzen beloofde de bewoners vorige week dat hij de zaak aan zou kaarten bij de firma. Gosselaar vrijdag: „We hebben met elkaar van gedachten ge wisseld. Tollenaar heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Van een stortplaats of iets dergelijks is absoluut geen sprake. De zaak wordt laag gehouden en er komt ook een groenvoorziening. Over de waterafvoer moet de firma nog met de mensen gaan praten. Ik heb goeie hoop dat ze het allemaal onderling kunnen regelen. Lukt dat niet, dan ben ik bereid te bemiddelen." Volgens Gosselaar is het wel mogelijk planologisch een oplossing te vinden voor het ruimteprobleem, waarmee het bedrijf op Wulpenbek kampt. „De firma heeft meer ruimte nodig. Dan kun je wel uitkijken naar een andere lokatie, maar daarmee is natuurlijk minstens een half jaar gemoeid. Dan praat je dus echt over de langere ter mijn. Maar ik herhaal het nogmaals: Tollenaar blijft binnen de voorwaar den van de hinderwetvergunning en handelt ook niet in strijd met het be stemmingsplan. Op dat weiland rust zelfs de bestemming bedrijfsopslag." Gosselaar heeft de bewoners inmid dels op de hoogte gebracht van de re sultaten van het gesprek met Tolle naar. Een woordvoerder van de boze bewoners vrijdag: „Er is dus niet veel bereikt. Het enige dat nu vaststaat, is dat de zaak door de gemeente in de ga ten wordt gehouden. Maar eigenlijk kan, volgens ons, wat hier gebeurt niet door de beugel. Tollenaar moet met dat puin minstens vijftien meter uit de buurt van onze achtertuin blijven. Maar op sommige plaatsen ligt het puin tot op een meter of acht. We wil len natuurlijk best praten over de zaak, want er moet gewoon een oplos sing komen. We hebben Tollenaar tot woensdag de tijd gegeven voor over leg. Houdt hij zich daar niet aan, dan stappen we weer naar de gemeente. Want er zitten veel meer haken en ogen aan deze hele kwestie, dan de wethouder nu doet voorkomen." Het Wegschap Walcheren verlegt nog voor de Pinksteren de aansluiting van de Bosweg op de Veerseweg in Veere. VEERE - Het Wegschap Walcheren is deze week begonnen met een grote re constructie van de Veerse Bosweg. Het is de bedoeling dat er voor Pink steren een nieuwe aansluiting van de Bosweg op de Veerseweg komt, die in- plaats van haaks met een bocht loopt. Ook moet het fietspad, dat nu bij de Bosweg aan de ene kant en bij de Lan ge Dam aan de andere kant eindigt, worden doorgetrokken. Eén fietspad onstaat er dan van Vrou wenpolder naar Middelburg. Ter hoog te van de jachthaven Oostwatering wordt het bestaande pad verlegd naar de andere kant van de dijkafrit. De to tale kosten van het project bedragen ruim een miljoen. Het doortrekken van het fietspad was een karwei dat al langer op stapel stond, de reconstruc tie van de Bosweg houdt duidelijk ver band met de aanleg van de Storm vloedkering. De verwachting is dat daardoor meer recreanten naar Walcheren zullen ko men en het drukker wordt op de Wal- cherse wegen. De Veerseweg zoals die er tot nu toe bijlag, leidde automobilis- OOSTBURG - De heer P. van Westrie nen is de nieuwe voorzitter van de Stichting Welzijn voor Ouderen in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij werd vrijdagavond tijdens een besloten ver gadering gekozen. Van Westrienen volgt de heer A. Maenhout op. ten die er onbekend waren bijna auto matisch richting dorp, was de indruk van het Wegschap. In de nieuwe ver keerssituatie moet het allemaal wat duidelijker worden, zodat mensen die richting Vrouwenpolder willen de rechtstreekse route door de Bosweg nemen en niet door Veere rijden. streek-WV, de Stichting Oostburg Promotion en gedeputeerde staten van Zeeland. Binnenkort neemt de ge meenteraad een bestuit over de sloop van deze bunkers achter het voorma lige Koningin Wilhelmina Lyceum. „Men hoort dikwijls zeggen", zo schrijft de heemkundige kring aan de gemeenteraad, „dat Oostburg geen historische monumenten heeft, dit in tegenstelling tot Sluis, IJzendijke, Aardenburg, Sint-Anna ter Muiden, maar hier is een historisch monument aanwezig, zij het van de jongste histo rie. Dit zou voor de stichting Oostburg Promotion een aanleiding kunnen zijn om er voor de toeristen een toeganke lijk historisch monument van te ma ken. De naam Rommel zou zelfs als trekpleister kunnen dienen." Het was namelijk veldmaarschalk Rommel die destijds in de Oostburgse bunkers zijn stafvergaderingen heeft gehouden toen de Atlantikwall werd gebouwd. De bunkers in Oostburg vor men een apart onderdeel van die At lantikwall. „De praktijk leert dat oorlogsmonu menten grote toeristische trekpleis ters zijn, zie Overloon. Bastogne, Nor- mandië, Kaap Gris Nez en andere plaatsen. En hoeveel mensen stoppen alleen al niet voor de tank te Eede? Het bunkercomplex met loopgraven te le per is zelfs een bijzondere attractie die duizenden bezoekers trekt. Bedacht moet worden dat zestig procent van de OOSTBURG - De rijkspolitie groep West-Zeeuwsch-Vlaanderen heeft vrijdgavond controles uitgevoerd in het kader van de actie '25 procent minder verkeersongevallen'. Er werd gecontroleerd op de verlich ting op de trajecten Oostburg-Schoon- dijke en Sluis-Draaibrug. In anderhalf uur tijd werden vijftien tot twintig au tobestuurders gewaarschuwd in ver band met defecte verlichting. Ook werd de autobestuurder P. L. uit IJ- zendijk een rijverbod opgelegd wegens het rijden onder invloed. thans levende generatie de oorlog niet of niet bewust heeft meegemaakt en nieuwsgierig is naar iets tastbaars uit die tijd. Dat blijkt wel hieruit dat wan neer ergens een bunker toegankelijk is iedereen erin wil gaan kijken." De heemkundige kring wijst in haar brief erop dat andere gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen juist erg veel geld uitgaven om militaire verdedi gingswerken, te behouden, te restau reren of zelfs helemaal nieuw te ma ken. Ze doet de suggestie aan de hand het bunkercomplex op te nemen in de Canadese bevrijdingsroute en in wan delroutes van de streek-VW. VLISSINGEN - Voor de vijfde keer in successie heeft de Vlissingse Lions- club een Lentefeest georganiseerd. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 26 maart, traditiege trouw in vier zalen van het Vlissingse hotel Britannia. De opbrengst van het feest komt ook dit jaar toe aan het Co mité Kinderoncologische zeilkam pen, die zeilkampen organiseert voor jeugdige kankerpatientjes. Het programma van het komende Lentefeest bevat optredens van Benny Neijman, Ria Valk en Greetje Kauf- feld. Daarnaast is er een travestieten show van het duo Hugo van Mond- frans en Willem J an Gevers. Het orkest Bluesette, het kwartet Theo Phil, Zeeuwse Sint Juttemis en Rockabilly Trio The Bobo's completeren het ge heel. Voor de jongeren verzorgt Disco Opus 7 in een aparte zaal muziek, afge wisseld met optredens door The Bo bo's. Het Lentefeest begint omstreeks acht uur. Om 20.30 uur wordt het spits afge beten door het Kwartet Theo Phil. De discoliefhebbers kunnen tot 3.00 uur terecht in Britannia. Horizontaal: 1 dunne, gesleten plek; 5 kinderspeeltuig; 8 scherp, onvriende lijk; 12 iemand die zich door z'n gevoel laat leiden; 16 gereed; 18 pers. vnw.;19 boekweitdoppen; 21 grote bijl; 24 vrl. natuurgeest; 25 onder-officier (afk.); 26 vogelvangstoestel; 27 vetpuistje; 28 vrouw (afk.); 29 muz. noot; 30 water dier; 32 aartsbisschop (lat. afk.); 33 cadmium (scheik. afk.); 34 insekt; 36 Eng. bier; 38 vervoersmaatschappij (afk.); 40 honingbij; 41 leverworst; 42 toetsing; 43 bijwoord; 44 zeevis; 46 boom; 48 bergplaats; 49 met halve stem (It. afk.); 50 Europeaan; 52 wette lijke aansprakelijkheid (afk.); 53 per uur (afk.); 54 zachtaardig; 55 Ameri kaanse staat; 56 verzekerd eigendom (fr. afk.); 58 eenheid v. absolute druk (afk.); 59 Jap. gordel; 61 weefsel v.e. spin; 62 spil; 67 eerwaarde heer (lat. afk.); 68 opbeurend; 74 houten vat; 75 ieder; 76 spotvogel. Verticaal: 2 laatstgenoemde (afk.); 3 eikeschors; 4 evenredige vertegen woordiging (afk.); 5 bijvoorbeeld (fr. afk. i; 6 slim, doortrapt; 7 naschrift (lat. afk.); 8 schaal v. beaumé (afk.); 9 her berg (Eng.); 10 toets alleen (It. muz. afk.); 11 soort papegaai; 13 overleden 'lat. afk.); 14 met bestemming (afk.); 15 molenvijver; 17 ruime vrouwenmuts; 18 muis die e. winterslaap houdt; 20 ionge man; 21 algemene politieveror dening (afk.); 22 schutsluis; 23 be kneld; 31 fr. rivier; 33 fr. bedrijfsvorm; 34 huid; 35 boom; 36 ongeluksgodin; 37 gravure; 39 bevel; 45 voorheen (lat); 47 /eter, snoer (Fr.); 50 wereldtaal; 51 vo geleigenschap; 53 kweekgras; 57 {looster; 60 lensglazen voor de ogen; 33 stuk grasland; 64 kosten kopers afk.); 65 klein kind; 66 Sp. ex-konin gin; 68 Vrije Universiteit (afk.); 69 eer waarde heer (lat. afk.); 70 pers. vnw.; 71 copers keuze (afk.); 72 landbouwwerk- :uig; 73 predikante (afk.). Oplossing vorige puzzel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 45