Leiders Scouting Sluiskil kregen zilveren medaille Waterschap komt ruim anderhalve ton tekort voor waterbeheersing Liever naar Koewacht dan twee keer verhuizen Kabel-tv komt bij 68 pet aansluitingen naar Nieuw-Namen SCHOLEN IN NIEUW-NAMEN Fietscontrole Kloosterzande PZC provincie BEWONERS BEJAARDENHUIS LINDENHOF: Inwoners De Veste Terneuzen ongerust na inbraak in flat Dia's natuurgebied Verbroedering volksdansgroepen Vogelwaarde en Stekene Dommeriken Winkeltje Schelde Dixies in Porgy Bess BELGISCHE MAATSCHAPPIJ: Twijfel Wankel VOGELWAARDE - De verbroedering tussen Hontenisse en Stekene begint al gestalte te krijgen, ook al moeten de twee gemeenteraden het 'verbroe- deringsbesluit' nog bekrachtigen. Dinsdag ontvangt de jubilerende volksdansgroep 'Hava Naguila' uit Vogelwaarde de volksdansgroep 'Reintje Vos' uit Stekene. De kennis making tussen de twee groepen vindt plaats in het clubgebouw van 'Hava Naguila', de Schaapstal van Hoeve La Salette. Reintje Vos komt naar Vogelwaarde met een deel van de demonstratie- groep (ongeveer 25 mensen). Om half negen arriveren de Belgen in Vogel waarde; een uur later wordt de groep verwelkomd door burgemeester A. A. L. G. M. Kessen. Hij overhandigt de gasten een aandenken aan het eerste bezoek aan Hontenisse. Hava Naguila is de eerste vereniging in Hontenisse, die verbroedert met een vereniging in Stekene. De volksdans groep uit Vogelwaarde is ook al uitge nodigd voor een tegenbezoek. Boven dien heeft Reintje Vos de uitnodiging aanvaard om deel te nemen aan het muziek- en folklorefestival dat op 12, 13 en 14 augustus wordt gehouden in het kader van de viering van het 20-ja- rig bestaan van Hava Naguila. KLOOSTERZANDE - De afdeling Kloosterzande van Veilig Verkeer Ne derland heeft tijdens een fietscontro le op de basisschool De Schakel in Vo gelwaarde ongeveer honderd fietsen gecontroleerd. De controle houdt nauw verband met 'Aktie 25 waar mee VVN streeft om in het jaar 2000 zeker 25 procent minder slachtoffers in het verkeer te hebben. Bij vijf procent van de fietsen ontbrak de zijreflectie of was niet helemaal in orde. Verder kregen de twee keurmees ters te maken met kapotte verlichting, loszittende trappers en enkele loszit tende voorwielen. Deze laatste werden ter plaatse vastgezet, omdat daardoor levensgevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. Eveneens in ver band met 'Aktie 25%wordt op woens dag 23 maart een voorlichtingsmiddag gehouden in Hotel van Leuven in Kloosterzande. De info-bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ouderen en het thema van die middag is: 'Ouderen in het verkeer'. Aanvang: 14.00 uur. NIEUW-NAMEN In het gemeen schapscentrum De Kauter in Nieuw- Namen wordt vandaag (zaterdag) een diavoorstelling vertoond over de flo ra en fauna in het Verdronken Land van Saeftinghe. De lichtbeelden worden van commen taar voorzien door Richard Bleijen- berg, die als gids bekend is met dit na tuurgebied. De vertoning begint om 20.00 uur. Jan en Corrie Duine poseren temidden van hun scouts met de zojuist ontvangen onderscheidingen. SLUISKIL In het groepsgebouw aan de Pierssenspolderstraat in Sluis kil kregen Jan en Corrie Duine, bei den leiders van Scouting Sluiskil, vrijdagavond de zilveren waarde ringsmedaille van Scouting Neder land. Districtsvoorzitter Walter Schau- waert van het district Kanaalzone speldde eerst hopman van de verken ners Jan Duine de onderscheiding op. Ruim tien jaar was Duine bijna dage lijks aan het werk voor scouting, aldus Schauwaert. Naast zijn leidinggeven de taak bij de verkenners is Duine se cretaris van Scouting Sluiskil en be reidt hij met echtgenote Corrie voor het district, de kampen voor de ver schillende speltakken voor. Schauwaert noemde de tijd dat Jan Duine aan de scouting is verbonden, zeer verdienstelijk. Ook in de bouw van 't Kot', het onderkomen van zee verkenners, pivo's en sherpa's, had Jan Duine een belangrijk aandeel. De secretaresse van het district, Dinie Sandberg, speldde vervolgens Corrie Duine de zilveren onderscheiding op. Zij blikte daarbij terug naar 1962, toen Corrie voor het eerst mee op kamp, ging. Sindsdien heeft mevrouw Duine scouting niet meer verlaten. Momen teel is zij speladviseuse van de kabou ters en neemt zij diverse taken op zich voor Scouting Sluiskil. Groepsleider Carlo van de Branden bedankte het echtpaar Duine namens Scouting Sluiskil voor zijn inzet gedu rende de vele jaren. Hij herinnerde er aan dat de zeeverkenners van Sluiskil dringend verlegen zitten om een be kwaam leider. Tenslotte overhandig de hij mevrouw Duine bloemen, haar man kreeg een attentie. Slechts een maal eerder werd een dergelijke onder scheiding in Sluiskil uitgereikt. Dat was aan de toenmalige hopman van de verkenners George Meij. In een dankwoord zei Jan Duine aan genaam verrast te zijn met de onder scheidingen voor hemzelf en zijn vrouw. Er zijn echter, zo zei hij, nog bergen werk en we zijn van plan er nog eens stevig tegenaan te gaan. Daarna feliciteerden vertegenwoordigers van middenstand en oranjecomité het echtpaar. De kinderen kregen limona de. HULST - Waterschap Hulster Am bacht heeft 160.000,- extra nodig voor de financiering van de waterbe heersing van de ruilverkaveling in de Hoogland- en Nijspolder. De algeme ne vergadering zal zich op donderdag 24 maart beraden over de forse kre dietoverschrijding. In de moederbe groting is een tekort ontstaan van ruim 4,5 ton, waarvan eenderde voor rekening van het waterschap komt. Het waterschap besloot in 1983 tot de verbetering van de hoofdontwatering in de ruilverkaveling Hoogland- en Nij spolder. Later werd ook de waterloop in de Burgpolder in het ruilverkave- lingblok opgenomen. In 1986 volgde de bestekvoorbereiding van de eerste fa se van de waterbeheersingwerken. In de moederbegroting was daarvoor een bedrag van 887.800,- beschikbaar. Dit bedrag bleek echter te laag om tot een bestekbegroting te komen. De gewenste aanpassing van de moe derbegroting is ingegeven door een on derzoek van de Heidemij naar de stabi liteit van de waterlopen in het zuiden van de Hooglandpolder en de Burgpol der. De verhoogde kosten vloeien on der meer voort uit het aanbrengen van betuiningen en damwanden, extra bronbemaling, extra lengtes duikers en kleine technische wijzigingen. Bij de openbare aanbesteding van een half jaar geleden werd de laagste in schrijving ingediend door een firma uit Steenbergen. De aannemingsbegro ting kwam neer op een totaalbedrag van 1,34 miljoen gulden, waarmee de moederbegroting fors overschreden werd. Het dagelijks bestuur bena drukt in zijn toelichting, dat de werkelijke bijdrage van het water schap pas kan worden vastgesteld, na dat de werken in zijn geheel zijn uitge voerd. De eerste fase zal over enkele maanden worden voltooid. De overige werken zullen tegen 1990 kunnen wor den afgerond. De algemene vergadering buigt zich op 24 maart tevens over de aanleg van persleidingen van Terhole naar Kui taart en van Walsoorden naar Kloos terzande. Ook wordt de verbetering van vier quartaire wegen aan de orde gesteld. De vergadering van het water schap begint om 14.00 uur in gemeen schapscentrum Den Dullaert in Hulst. ZATERDAG 12 MAART 1988 Geheime regeling voor zwemlessen in België De bewoners van De Lindenhof in de recreatiezaal: v.l.n.r. mevrouw M. Mannens-Raes, de heren A.J. Bours ent, Bayns, mevrouw I. Bracke-van Overmeire, de heer Ade Pauw en de heer C. A. de Coninck. ZUIDDORPE - In de ruim 900 zielen tellende kern Zuiddorpe is de laat ste weken grote consternatie ont staan over de verhuizing van be jaardenhuis Lindenhof naar Koe wacht. Een maand geleden kondig de het bestuur van het bejaarden huis aan dat een verhuizing beter paste in het spreidingsbeleid van de hogere overheden. De provincie zou haar voorkeur voor Koewacht al hebben uitgeproken en nieuwbouw zou sowieso een beter gebouw opleveren dan renovatie. Een meerderheid van het bestuur ging, weliswaar met 'pijn in het hart', overstag. Zuiddorpenaren wa ren het hier echter totaal niet mee eens. Volgens hen is het dorp zo'n beetje ten dode opgeschreven zon der Lindenhof. In eerste instantie verzamelde mevrouw J. Coppieters op eigen initiatief zo'n 500 handteke ningen. Begin deze week vormden, acht dorpsbewoners een actiecomi té. Het comité is gevormd om de protesten van individuele bewoners op elkaar af te stemmen. De eerste actie bestond uit het aanplakken van grote vellen met de tekst 'Lin denhof moet blijven'. Op de meeste huizen en een groot aantal bomen in Zuiddorpe zijn die vellen terug te vinden. Bijna iedereen in Zuiddorpe heeft zijn of haar zegje gedaan over het al dan niet verhuizen van Lindenhof. Alleen degenen die de beslissing het meest aangaat zijn niet of nauwe lijks gehoord: de bejaarde bewoners van het tehuis. Wel zouden ze in meerderheid hun handtekening te gen de verhuizing hebben gezet. Een aantal bewoners is gaarne be reid om zijn visie op de plannen te geven. Het zetten van die handteke ningen is echter verkeerd overgeko men, zegt A. J. Bours. „Ze vroegen mij of ik het hier naar mijn zin had en of ik goed werd verzorgd. Daar heb ik geen klachten over, dus heb ik mijn handtekening gezet. Dat wil echter niet zeggen dat ik liever hier blijf dan dat ik naar Koewacht ver huis. Ik woon hier nu vier jaar en ik zou het best nog vier j aar op mijn ka mer kunnen uithouden. Maar als ik moet kiezen tussen renovatie en ver huizen naar een nieuw gebouw dan kies ik voor het laatste. Als ze het te huis opknappen moeten wij er een jaar of twee uit. Dan moeten we eerst ergens anders naar toe en dan weer terug verhuizen. Eén keer verhuizen trekt me al niet, laat staan twee keer". Het betoog van Bours wordt ge steund door de dames M. I. Verschu ren-Telling en M. Mannens-Raes en C. A. de Coninck en A. de Pauw. Me vrouw I. Bracke-van Overmeire sluit zich na een kleine discussie bij hen aan. Ze heeft voor ze 8,5 jaar terug naar Lindenhof ging tientallen jaren in Zuiddorpe gewoond. Het liefst zou ze dan ook in de kern blijven wonen. „Ge kent er iedereen hè". Maar als ze voor Koewacht maar één keer hoeft te .verhuizen en bij renovatie twee keer, dan kiest ze toch ook voor Koe wacht. Het belangrijkste vindt ze om samen met de anderen dingen te kunnen blijven doen. De plaats waar, is van minder belang. „Ach. ze zullen in Koewacht ook wel brood bakken", lacht ze. Tegenstanders van verhuizing zijn er ook. E. Bayns is geboren en geto gen in Zuiddorpe en heeft nooit er gens anders gewoond. Zelfs als dat twee keer verhuizen betekent, keert hij toch liever terug naar Zuiddor pe. De 85-jarige P. de Bruyne formu leert het een stuk feller. Volgens hem weten die 'dommeriken' van het bestuur er niets vanaf. Hij is zelf makelaar geweest en heeft van vrienden wel gehoord dat renovatie goed kan en een stuk goedkoper zou zijn dan nieuwbouw. Ook De Bruy ne is een rasechte Zuiddorpenaar en hij blijft graag in zijn dorp wo nen. „Hoewel graag is een beetje overdreven. Ik ben der straks 86 en het valt toch niet mee als je versle ten bent en alles voor je moet laten doen", zegt hij met een wrange glimlach. Op mevrouw Verschuren en De Pauw (beiden eind zestig) na zijn de gesprekspartners allemaal rond de tachtig jaar oud. Bours heeft een stuk minder vertrouwen in verbou wing dan De Bruyne. „Een paar we ken terug liep het water in de fon teintjes en de toiletten niet meer weg. De hele boel was verstopt, de riolering deugt van geen kanten. Volgens mij hebben ze alleen min derwaardig materiaal gebruikt. Houden ze daar ook rekening mee bij renovatie?". Bours gelooft dat de dorpsbewoners bang zijn voor hun éigen belang. „Ze maken voor veel activiteiten ge bruik van Lindenhof. Kaarten, handwerken, biljarten en houtsnij werk. Dorpsbewoners komen daar voor naar hier. De Lindenhofbewo- ners zelf doen nauwelijks mee aan die activiteiten. En ook de dokter en de fysiotherapeut komen hierheen". „Vergeet ons krullekes niet", scha tert mevrouw Bracke met een dikke knipoog naar mevrouw Mannens. Want ook de kapster komt regelma tig langs. Die voorzieningen worden natuur lijk voortgezet in een nieuw bejaar denhuis. En de Zuiddorpenaren kunnen terecht in 't Kaaike heeft wethouder J. M. van Schaik beloofd. Bovendien is dat geen zorg voor de Lindenhofbewoners, vindt het club je bejaarden. Een dorpsbewoner die een afspraak met de dokter heeft, wil nog eens uitleggen hoe het volgens hem allemaal beter had gekund. Di bejaarden hebben echter geen zin om naar hem te luisteren („nietzo zeveren"). Ze zijn nou zelf eens aan de beurt om hun mening te laten ho ren. Sommige van hen zijn regelmatig in andere bejaardenhuizen geweest Mevrouw Mannens krijgt al zin om direct naar Koewacht te vertrekken als ze aan de pas gerenoveerde Blaauwe Hoeve in Hulst denkt. is zo'n prachtig bejaardenhuis. Enze doen er allemaal van die leuke din gen. Ik heb wel eens met een vrien din die daar woont, meegelopen in een modeshow. Ik wilde eerst niet, Die vriendin is mooi, maar om zeli nou ook mee te lopen, vond ik toch wel wat". „Kost ze harder lopen dan een ander, omdazze schoon is", in formeert mevrouw Bracke droog en de andere oudjes rollen bijna van de stoel van het lachen. „Pas op, want hij schrijft alles op, hoor", Bours. Maar mevrouw Bracke denkt dat 't 'm toch allemaol niet verstaot', Dan volgt een rondleiding door 1 gebouw. Iedereen wil zijn of haar ka mer laten zien. Zelf zitten de dames Bracke en Mannens en de heren Bours, De Coninck en Bayns niet zo slecht, laten ze weten. „Het is voor namelijk voor twaalf mensen op c bovenste verdieping. Die hebben geen toilet op de eigen kamer. Onder anderen een mevrouw van 97 moet nou elke keer dat ze 's nachts moet plassen de gang op", verklaart De Coninck. Hij woont zelf tijdelijk in de ziekenkamer omdat zijn kamer wordt verbouwd. „Waarschijnlijk hadden ze dat niet meer gedaan a de plannen eerder bekend waren g weest. Maar nu was de verbouwing al begonnen". Het winkeltje naast het bejaarden huis wordt momenteel verbouwd. Heikantenaar Jaak Martens heeft de zaak net overgenomen. En of het bejaardenhuis nou wel of niet blij maakt hem niet zoveel uit. „De 1 woners van Lindenhof krijgen hun eten daar. Ze zullen hier af en toe wel eens een pak koekjes of een rol snoep komen halen. Maar ik heb geen reke ning met hen gehouden toen ik be sloot de zaak hier over te nemen, Hier aan de óverkant worden toch ook weer wat huizen gebouwd en ik denk toch dat ik voor zo'n duizend mensen, tenslotte komen ze ook van Overslag, een leuke supermarktkan laten draaien", aldus de enthousias te jonge ondernemer. De eerste le vensbehoeften voor Zuiddorpe lij ken gewaarborgd. Misschien dat de vrees voor het verdwijnen van voor zieningen nu langzaam zal wegeb ben bij de dorpsbewoners. René Hoonhorst NIEUW-NAMEN - De slepen de onderhandelingen over het schoolzwemmen in Nieuw- Namen zijn afgesloten met een (nog geheime) regeling, die zwemlessen in Belgisch Kieldrecht mogelijk moet ma ken. Overleg tussen wethou der W. D. M. Kayser van Hulst en de onderwijsinspectie heeft geresulteerd in de stil- TERNEUZEN - De Terneuzense dixie- land-band Schelde Dixies treedt van avond (zaterdag) op in het jazz-café Porgy Bess aan de Noordstraat in Terneuzen. Het optreden begint om 21.00 uur. De Schelde Dixies is zes jaar geleden ontstaan uit de harmonie De Vliegende Hollander. Enkele leden wilden graag ook eens andere muziek spelen, te weten dixielandjazz. In de beginjaren kreeg de Schelde Dixies vooral bekendheid door deelname aan de traditionele 'streetparades' tijdens het Schelde jazz-festival. Het eerste podium-optreden vond pas vorig jaar -plaats, tijdens het dertigjarig bestaan van Porgy Bess. Het optreden van vanavond is het tweede op het Porgy- podium. TERNEUZEN - Bij een inbraak in een woning in de Veste aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen is donderdag een grote ravage aangericht. De 74-ja- rige bewoonster, mevrouw J. E. D„ was op het moment van de inbraak niet thuis. De inbreker kwam binnen nadat hij het slot op de voordeur had geforceerd. Uit de woning wordt niets vermist. De bewoners van met name flat C van de Veste zijn al enige tijd ontevreden over de beveiliging van hun service flat. Ze hebben al eerder aan de Wo ningbouwvereniging Terneuzen, de ei genaresse, om een huismeester voor de bewaking gevraagd. De WBV deed hierover nog geen toezeggingen. Ook willen zij dat de centrale voordeur niet meer door 'jan en alleman' geopend kan worden. zwijgende afspraak, dat het schoolzwemmen niet ten kos te zal gaan van de huidige rijksbijdrage voor de gymnas tieklessen. Indien alle partij en zich houden aan de over eenkomst kan het school zwemmen met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen. Het al of niet doorgaan van het school zwemmen in het bad van Kieldrecht staat of valt met een oplossing voor het daaruit voortvloeiende exploita- HULST - De aanleg van kabeltelevisie in Nieuw-Namen is nog louter afhan kelijk van het percentage aansluitin gen. Dit heeft de Belgische maat schappij EBES in een brief aan de ge meente Hulst kenbaar gemaakt. Vol gens EBES is de komst van kabeltele visie in Nieuw-Namen verzekerd, in dien 68 procent van de inwoners zich uitspreekt voor aansluiting op het net vanuit Kieldrecht. De voorwaarde van EBES werd deze week overgebracht aan het gemeente bestuur van Hulst. Met het aanbod van de kabelexploitant lijkt er einde lijk schot te komen in het moeizame overleg met de gemeente. De brief van EBES volgt na maandenlange onder handelingen met de gemeente over de aanleg van kabel-tv vanuit Belgisch grondgebied. Het is nog zeer de vraag of het vereiste percentage haalbaar is. Vorig jaar werd onder de inwoners van Nieuw- Namen een enquête gehouden om de interesse voor de komst van kabeltele visie te peilen. Ruim 50 procent van de inwoners sprak zich bij die gelegen heid uit voor aansluiting op het kabel net van EBES. De resultaten van het onderzoek zijn nadien vaak in twijfel getrokken. Het tijdstip van de enquête zou zeer ongelukkig zijn gekozen, want dat lag midden in de vakantieperiode in de zomer. Ook zou onvoldoende getracht zijn twijfelaars over de streep te trek ken. Vooral onder de bewoners van de bejaardenwoningen van de woning bouwvereniging zou weerstand be staan tegen de aansluiting op het ka belnet. Volgens wethouder G. A. van de Voor de, die eerder dit jaar de onderhande lingen over de aansluiting van kabel- tv in St. Jansteen tot een goed einde bracht, is het overleg over het kabel net in Nieuw-Namen in een beslissend stadium gekomen. „EBES vraagt een garantie voor een minimum aantal aansluitingen. Daarom is het nu drin gend geboden samen met de dorps raad van Nieuw-Namen een groot scheepse wervingsactie op touw te zet ten." tietekort van gemeenschapscentrum de Kauter in Nieuw-Namen. Aange zien gymnmastieklessen in itet ge meenschapscentrum komen te verval len tijdens de zwemuren in Kieldrecht, dreigt een korting op de rijksbijdrage voor de gymnastiekzaal. Het wegval len van de vergoeding voor het gymnmastiekonderwijs zou aldus lei den tot financiële problemen voor de Kauter. Wethouder Kayser heeft de onderwijs inspectie na lang heen en weer gepraat zover gekregen, dat het schoolzwem men zal worden beschouwd als een vorm van 'natte gymnastiek'. Daar door kan de rijksbijdrage worden ge handhaafd en komt de financiering van het gemeenschapscentrum niet in het geding. De onderwijsinspectie wenste echter niet zover te gaan om een officiële regeling voor Nieuw- Namen te treffen. Daarom staat op dit moment nog niets zwart op wit. Met het oog op het wankele karakter van de overeenstemming kwamen de wethouder en het bestuur en oudercomité van de St. Jozefschool overeen geen enkele ruchtbaarheid aan de zaak te geven. De afspraak over strikte geheimhouding was ech ter nauwelijks gemaakt of de kwets bare regeling was al uitgelekt. Wethouder Kayser is er allesbehalve gelukkig mee, dat de tere materie in een vroeg stadium op straat is beland. De wethouder is er nauwelijks zeker van, dat het voorzichtige manoevreren van de laatste weken inderdaad tot werkelijk resultaat zal leiden. „Ik pro beer een oplossing te vinden", is alles wat Kayser nog kwijt wil. De wethou der ontkent niet, dat er een afspraak met de onderwijsinspectie bestaat. „Maar daar wil ik geen commentaar op geven." De directie van de St. Jozef school hult zich in een diep stilzwijgen over de geheime overeenkomst. Bij de onderwijsinspectie was vrijdag nie mand aanwezig voor een reactie. Zuster Gerda helpt mevrouw M. I. Verschuren-Telling in haar jas in haar kamer in De Lindenhof

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 44