controle Strenge op kwaliteit vlas nodig Koninklijk goud stille werker Vlassersbond Rundvee Syndicaat benadrukt belang van samenwerking 4 is 4 maanden voor randsticMing Goes Mulder ouden teken couting voor evrouw Maas secretaris-penningmeester subsidie valt straks weg evangenisstraf voorwaardelijk echtbank middelburg inleider op vlasmiddag: ezing over Kamer eeSand van VOC Hoorzitting in W esterschou wen over golfbaan Filmavond Zeeuwse Indiëgangers es maanden voor eroïnehandel en eling Vlissinger Tiener-totaaldag in Middelburg Wethouder: functie dorpsraad voor behoud van school Automobilist in ziekenhuis na aanrijding bomen PZC/ provincie 13 binnenhuis Laboratorium Rekening VLISSINGEN De 'winnaar van de winnaars' van de PZC-wedstrijd Krant-in-de-Klas, de Sluisse J. H. van Dale-basisschool, heeft vrijdag in Vlissingen de hoofdprijzen in ontvangst genomen. PZC-directeur F. van de Velde feliciteerde de leer lingen in de PZC-drukkerij met het door hen behaalde resultaat. Hij deed dit met een verwijzing naar de voorpagina van de speciale 'scho lenkrant' die maandag bij de PZC was gevoegd. De scholieren gaven in het 'Vandale Blad' automobilisten de tip de ruitewissers van hun voer tuigen te halen. De politie zou daar dan geen boetes meer onder kunnen stoppen. Van de Velde had, zo zei hij, de hint ter harte genomen, maar toch maar niet uitgevoerd. „Ik heb de ruitewissers maar al te vaak no dig, zo ook toen ik hierheen kwam. Ik laat ze dus zitten". De schoolkinderen maakten, na een les over de krant, een rondleiding door de drukkerij. Voor de schoolbi bliotheek kregen ze een aantal boe ken mee. Als extra attentie ontvin gen de Sluisse scholieren het grafi sche materiaal van hun eigen pagina, het 'Vandale Blad'. De spe ciale 'maandagkrant' heeft verschil lende lezers in verwarring gebracht en verrast, zo was vrijdagochtend te horen. Eén telefonische reactie: „Ik dacht dat de PZC een heel nieuw blad op de markt bracht". Zeventig scholen in heel Zeeland hebben afgelopen week ongeveer 18.000 gratis PZC's gekregen in het kader van de Krant in-de-Klas-ac- tie. De hogere klassen van basis scholen en enkele scholen voor voortgezet onderwijs hebben dit jaar deelgenomen aan de PZC-wed strijd. Volgend jaar mogen de kinde ren uit de lagere klassen van de ba sisschool ook meedoen. Een eigen pagina in de 'scholierenkrant 1989' staat dan voor hen open. een mooi gordijn... de kroon op uw interieur middelburg, kromme weele 21-23 tel. 01180-14077 De leerlingen van de J.H. van Dale-basisschool uit Sluis in de PZC-drukke rij met hun winnende 'Vandale Blad'. TERDAG 12 MAART 1988 ten bent u een man van betekenis en gezag in de vlasserswereld. Bovendien heeft u zich bijzonder ingespannen ■voor de gemeenschap van Koewacht." Voorzitter A. Mortier kon de woorden van de Axelse burgemeester van harte onderschrijven. „Deze onderscheiding komt u toe voor alles wat u voor ons en de Zeeuws-Vlaamse gemeenschap heeft gedaan." Ook A. Dhaenekindt, directeur van de ABV van Kortrijk, roemde de tomeloze inzet van Vande putte. „U bent een stille werker, een man achter de schermen, die steeds het beste voor alle vlassers vooropstel de." De secretaris-penningmeester, die tij dens de vergadering aftrad als be stuurslid, toonde zich in zijn dank woord zeer bescheiden over zijn werk voor de vlassersbond. „Als je al die din gen hoort, vraag je je af: hoe heeft die man dat allemaal gedaan?" Het schei dende bestuurslid bleek zijn gevoel voor humor nog lang niet te hebben verloren: „Eerst word je ten onrechte beschuldigd van allerlei zaken en later schrijft men je deugden toe, die je nooit hebt gehad." ROOSKERKE(W) Volkomen on- orbereid en daardoor zeer verrast tving mevrouw M. J. Maas-de Boer t Serooskerke vrijdag het gouden aarderingsteken van Scouting Ne- rland. De heer W. Wisse, wethouder Vlissingen en voorzitter van Scou- ng Zeeland, hing haar de medaille e feestelijkheden vonden plaats in de creatiezaal van het vakantiecen- um Serooskerke waar de leden van t gewestelijk bestuur van Scouting eland, leden van het gewestelijk el- en trainingsteam en familieleden n mevrouw Maas aanwezig waren, evrouw Maas is sinds 1959 lid van outing Nederland. Eerst als jeugd- later als leidster en bestuurslid, t vrijdag was zij tevens lid van het westelijk spel- en trainingsteam. mdat een en ander niet meer te com- neren bleek vervult mevrouw Maas de toekomst alleen nog de functie n redactrice van het blad van de zee- rkennersgroep Frans Naerebout in oes. 1980 kreeg mevrouw Maas reeds het lveren waarderingsteken uitgereikt or haar vele verdiensten. Na die tijd eld zij zich nadrukkelijk bezig met nieuwste ontwikkelingen op lande- k niveau. Zo was zij mede verant- oordelijk voor het organiseren en ge- n van een experimentele bevercur- ,s- Dit is een cursus voor idinggevenden in de leeftijdgroep n 5- en 6-jarigen. Haar activiteiten bben bijgedragen tot het starten n diverse nieuwe bevergroepen in eland. 'l gouden waarderingsteken is de ogste onderscheiding die de vereni ng Scouting Nederland kent. 'SSINGEN De Vlissinger D. °s, de schrijver van het boek 'Zeeu- en en de VOC', houdt dinsdag in het odelijk Museum van Vlissingen een z'ng over 'Amsterdam en de Kamer eland van de Verenigde Oostindi- ne Compagnie'. Zeeuwse Kamer van de VOC en de ad Amsterdam lagen geregeld met aar overhoop. Roos richt zijn aan- <jht dinsdag met name op de tegen- 'hng met betrekking tot de bouw n schepen. Hij doet dat in eerste in- nüe mondeling en na de pauze 'gt een diavertoning over het onder op. De lezing, georganiseerd door de leniging Vrienden van het Stedelijk useum, vangt om 20.00 uur in het ec|elijk Museum aan. SINT JANSTEEN - Burgemeester A. Hack van de gemeente Axel heeft vrij dag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan A. Vandeputte, secre taris-penningmeester van de Zeeuws-Vlaamse Vlassersbond. Van deputte nam de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in ontvangst tijdens de tradi tionele vlasmiddag in gemeenschaps huis de Warande in St. Jansteen. Het eerbetoon aan het bestuurslid vond plaats onder grote publieke be langstelling. Behalve burgemeester Hack was ook burgemeester mr F. A. W, Jacobs van Hulst naar de feestelij ke bijeenkomst in St. Jansteen geko men om Vandeputte de hand te druk ken. Diverse sprekers loofden de on derscheiden Koewachtenaar voor zijn grote verdienste voor de vlasserswe reld. „U heeft zich 45 jaar ingezet voor de instandhouding van de vlasindus trie in Zeeuwsch-Vlaanderen", sprak burgemeester Hack vol bewondering. De burgemeester gaf een kleurrijk overzicht van de werkzaamheden van het bestuurslid. „Door al uw activitei- De heer A. Vandeputte met op de re vers de eremedaille in goud, verbon den aan de Orde van Oranje Nassau. ST. JANSTEEN - Er moet een stren gere controle komen op de kwaliteit van het vlas. De partijen vlas, die mo menteel op de markt worden aange boden, worden nog nauwelijks aan een kritische toets onderworpen. Vooral met het oog op de stimulering van de afzet is het van het grootste be lang, dat vaart wordt gezet achter een objectieve kwaliteitscontrole van het vlas. Deze uitspraak van ir H. Boerma, se cretaris van de Commissie Vlas van het Hoofdproduktschap Akkerbouw, viel vrijdag te beluisteren op de tradi tionele vlasmiddag van de Zeeuws- Vlaamse Vlassersbond in gemeen schapscentrum De Warande in St Jan-, steen. De vlasmiddag, die zeer druk werd bezocht, werd door verschillende sprekers aangegrepen om in te gaan op de actuele situatie in de vlasteelt. Boerma lanceerde tijdens zijn toe spraak een revolutionair plan, dat „in de oren van vlastelers en handelaren misschien nog wat vreemd zal klin ken." In zijn pleidooi voor een strenge controle op de kwaliteit van het vlas schetste de secretaris van het HP A een toekomstbeeld, dat haaks staat op de huidige marktsituatie. „De controle moet zo betrouwbaar zijn, dat het mo- HAAMSTEDE - De gemeente Wester- schouwen houdt dinsdag 22 maart een hoorzitting over de aanleg van een golfbaan (bestemmingsplan buiten gebied West) en het bestemmingsplan Hogezoom. Zoals gemeld is van de zijde van de na tuurbescherming bezwaar tegen het plan in de Kop van Schouwen een golf baan aan te leggen, omdat die voor een deel in het beschermde natuurgebied moet komen. Minister G. J. M. Braks van landbouw en visserij heeft even wel een vergunning - onder voorwaar den - verleend. Tegen het bestemmingsplan Hoge zoom zijn 14 bezwaarschriften inge diend. De kritiek is onder andere ge richt op de mogelijkheid tot plaatsing van windmolens en de bouw van zorg- woningen. Belangstellenden kunnen hun bezwaren mondeling kenbaar ma ken tijdens de vergadering in het ge meentehuis, die om 19.30 uur begint. gelijk wordt om telefonisch vlas te ko pen. Via de telefoon moet een koper tot de conclusie kunnen komen, dat de kwaliteit van het aangeboden vlas ge garandeerd is." A. Dhaenekindt, directeur van de ABV in Kortrijk, ging in op de actuele mark situatie van het vlas. De uitzonderlijke oogst in 1987 is gepaard gegaan met een verminderde afzet. Daarom bena drukte S. Cock, voorzitter van de inter nationale federatie van vlas en hen nep, het belang van promotie van het vlas. „We moeten het vlas een grotere bekendheid geven in binnen- en bui tenland. Dat vereist niet alleen de pro motie van het vlas zelf, maar ook en vooral van het eindprodukt." KAPELLE - Een nauwe samenwer king tussen de instellingen op het ge bied van veeverbetering is van groot belang voor het Zeeuws Rundvee Syndicaat. Nu de leden dit jaar voor het eerst worden geconfronteerd met een subsidievermindering van 25 per cent door het Landbouwschap, is het belangrijker dan ooit samen gebruik te maken van het beschikbare perso neel. Ook moet het Syndicaat andere mogelijkheden voor kostenbeheer sing onderzoeken. Dit zei voorzitter G. Blankers van het Zeeuws Rundvee Syndicaat vrijdag in Kapelle bij de opening van de algemene ledenverga dering. Hoewel de teruglopende subsidie wel enigszins wordt gecompenseerd, zien de rundveehouders en -fokkers de ko mende vier jaar de bijdragen van het Landbouwschap geleidelijk teruglo pen tot nul. „We moeten ons beraden hoe we dit opvangen", aldus Blankers. „Wellicht moeten we in plaats van een drieweekse controle op de melkveebe drijven naar een vierweeks bezoek". De voorzitter stelde vast dat de gevoe ligste klappen aankomen in kleine or ganisaties, zoals in de 'veearme' pro vincie Zeeland. Hij was er evenwel van overtuigd dat het Syndicaat er in zou blijven slagen goede service te bieden. Blankers wees erop dat de klap voor de melkbedrijven, als gevolg van de su perheffing, nog is meegevallen. De an dere takken van de rundveehouderij zitten moeilijker omdat de kalveren steeds duurder worden. Hij beklem toonde de noodzaak van een hechte samenwerking, en was dan ook blij met de diensten die de organisatie uit wisselt met het Nederlands Rundvee Syndicaat. Voor de enkele tientallen Zeeuwse rundveehouders, die de vergadering bezochten, hield voorzitter J. de Groot van het K.I.-station voor het midden- en westen van het land een inleiding over de toekomst van de rundveefok kerij. Hij schetste onder meer de ont wikkeling van nieuwe rassen, zoals de dikbil, en sprak van een uitwisselings programma met Amerika. Ook De Groot onderstreepte het be lang van samenwerking, en stelde dat de vier stations voor kunstmatige in seminatie op steeds meer terreinen op elkaar inspelen. Ook ging hij in op de technische mogelijkheden bij het fok ken van rundvee. Het is in het buiten land al gelukt om een kalf geheel in een laboratorium op te kweken. „Willen wij zover gaan?", vroeg hij zich af. Ook wees hij op ontwikkelingen als het fok ken van identieke meerlingen (klo nen). „We kunnen onze ogen niet slui ten voor deze ontwikkelingen, maar we moeten ons wel afvragen hoe we er mee omgaan". Overigens stelde voorzitter De Groot dat Zeeland, met eenzelfde fokpro- gramma als in andere provincies, een hogere produktie kent. „Deze provin cie heeft zich altijd tijdig aangepast aan de ontwikkelingen. Op het gebied van de veeverbetering kan Zeeland een duidelijke plaats behouden". is 30.000 boete a belastingfraude IIDDELBURG De 37-jarige S. B. uit Zoutelande hoorde rijdag op de zitting van de rechtbank in Middelburg twee aanden gevangenisstraf voorwaardelijk en 30.000 gulden oete tegen zich eisen wegens te lage aangiften voor de inkom- tenbelasting. Over de jaren 1982 tot en met 1984 zou hij 50.000 ulden aan inkomsten hebben verzwegen. Voorts was hem alsheid in geschrifte ten laste gelegd. werkte in die tijd geregeld voor een -drijf in Dordrecht, volgens officier n justitie mr T. H. W. Stein als onder- iinemer, maar volgens zijn raads- an mr K. P. T. G. Flos als werkne mer. In elk geval werd over de door hem ontvangen beloning voor zijn werkzaamheden geen loonbelasting en premie ingehouden. Het bedrij f verlangde wel van Bdat hij facturen voor de werkzaamheden in diende. Dat gebeurde ook, maar B. maakte facturen op naam van een me taalbedrijf in Terneuzen en een instal latiebureau in Antwerpen. Bij het be drijf in Dordrecht werden acht factu ren gevonden die betrekking hadden op een totaalbedrag van 75.000 gulden. De valse facturen werden door zijn vrouw met gefingeerde handtekenin gen ondertekend. Een onderzoek naar fraude bij het bedrijf in Dordrecht was voor de belastingdienst in Middelburg aanleiding om de aangiften van B. nog eens kritisch te bekijken. Breskens vervoerd. De Anne-Line vaart in anderhalve dag naar Bergen, waar maandagmorgen de aardappe len in de winkel liggen. De catamaran doet aanmerkelijk korter over de reis naar Noorwegen. „Dat scheelt zo'n tweeëneenhalve dag", vertelt de heer L. Wentholt van de firma Meijer. Vol gens hem is die korte reisduur van be lang in verband met het kwaliteitsver lies van de aardappelen. „In het bui tenland worden ze in dat opzicht ook kritisch. Je moet proberen om daarop in te spelen", aldus Wentholt. Het ver- IDDELBURG - Onvrede over het it dat de belastingdienst in Goes een drag van 800 gulden van hem pro- erde te incasseren bracht de 26-jari- J. B.inwoner van die plaats, er toe t kantoor van deze rijksdienst in jn woonplaats in brand te steken, lij met een deurwaarder tot beta- ng dwingen kost het rijk veel meer", et hij bij wijze van waarschuwing orafgaand aan zijn daad de belas- ngdienst per brief weten, de vroege ochtend van zondag 1 fe- uari vorig jaar ging hij tot actie over. ij vernielde een ruit om binnen te ko en en stak het kantoor op vijf plaat- n in brand. Hij gooide papier op ho- n en hield daar een lucifer bij. Toen j het niet meer uit kon houden van de ok ging hij pas naar buiten. De andweer was er snel bij en had het urin korte tijd onder controle, maar n niet verhinderen dat er toch voor n ton schade werd aangericht, et jaar daarvoor had hij zijn woede het gebouw al twee keer gekoeld or het ingooien van een groot aantal iten. Dat herhaalde hij in september 1)87, Hij kwakte bij die gelegenheid ook computerapparatuur op straat. Vervolgens ging hij per fiets naar de conservenfabriek in Kapelle waar hij werkte. Ook daar vernielde hij een groot aantal ruiten. „Ik was het werk beu", zo lichtte hij later toe. Volgens het psychiatrisch rapport is B. sterk verminderd toerekeningsvat baar, maar hij voelt niets voor een psy chiatrische behandeling en geeft er de voorkeur aan een straf uit te zitten. Of ficier van justitie mr T. H. W. Stein stel de dat er grote kans is dat B. zonder behandeling opnieuw in dergelijk ge drag vervalt. Hij eiste negen maanden gevangenisstraf waarvan vijf maan den voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en tenuitvoerlegging van een oude voorwaardelijke straf van twee weken die B. nog boven het hoofd hing. Uitspraak 25 maart. B. gaf de ten laste gelegde feiten toe. Hij heeft intussen al een rekening ge presenteerd gekregen van de belas ting: 23.000 gulden inkomstenbelas ting en premieheffing, verhoogd met een boete van honderd procent. In de visie van mr Flos was B. met zijn te lage aangiften echter niet in de fout gegaan daar het bedrijf als zijn werk gever verplicht was loonbelasting en premies in te houden. B. mocht er vol gens de raadsman van uitgaan dat de 28 gulden per uur die hij in handen kreeg een netto uurloon was. Verder vond mr Flos dat de ambtena ren van de Fiscale Opsporings- en In lichtingendienst die B. 's administra tie kwamen doorzoeken onvoldoende duidelijk hadden gemaakt dat het niet slechts om controle ging, maar dat B. verdacht werd van fraude. Om die re den vond hij het bewijs onrechtmatig verkregen en vroeg hij vrijspraak. Ook vond hij de geëiste boete veel te hoog in relatie tot B. 's inkomen en tegen het licht van de door de inspecteur der be lastingen opgelegde boete van 23.000 gulden, die volgens mr Flos voor zijn cliënt al niet op te brengen was. Uitspraak 25 maart. De catamaran Anne-Line wordt in Breskens geladen met aardappelenbestemming Noorwegen. BRESKENS Voor het eerst gingen er vrijdag aardappelen per catama ran van Breskens naar het Noorse Bergen. Dergelijke transporten kun nen in het vervolg wekelijks plaats vinden. Alles hangt ervan af hoe de gisteren begonnen proef verloopt. In de Breskense haven werden 80 ton consumptiebintjes geladen in de cata maran Anne-Line. De aardappelen waren afkomstig van de firma Meijer uit Kruiningen. Met vrachtwagens werden ze naar voer per vrachtauto duurt vier dagen. De catamaran komt wekelijks naar Breskens met vis. Als de proef naar wens verloopt kunnen voortaan op de terugreis aardappelen worden ver voerd. De catamaran vaart met een snelheid van ongeveer 55 kilometer per uur. Dat is tweemaal zo snel als met een normale boot. Het vervoer met een ca tamaran gaat dan wel sneller dan met vrachtauto's maar de kosten die eraan verbonden zijn. liggen ook hoger. De dorpsraad moet daar volgens de wethouder werk van maken omdat de school ook een sociale functie heeft. Hij deelde verder mee dat er in het cen trum van Zuidzande snelheidsbeper- kende maatregelen zullen worden uit gevoerd. In de Mariastraat wordt te hard gereden en er zijn al verschillende ongevallen gebeurd. De gemeente Oostburg vervult met die maatregelen een wens van de dorpsraad die dit jaar tien jaar bestaat. GOES - De afdeling Zeeland van de Vereniging van Oud Miliaire Indië gangers (VOMI) houdt donderdag 31 maart een filmavond in De Pit in Goes-zuid. De films die worden vertoond zijn ter beschikking gesteld door de rijksvoor lichtingsdienst en de oorlogsgraven dienst. Er is een film bij over onder meer een bootreis met de Kota Baroe als troepenschip en er zijn documan- taires uit de tijd van de politionele ac ties. De filmavond duurt van 19.30 tot 22.30 uur. Zowel leden als niet-leden van de VOMI zijn welkom. (Advertentie) MIDDELBURG - Het Zeeuws Service bureau voor Jeugd- en Jongerenwerk en de Stichting Recreatiewerk Zee land houden zaterdag 19 maart een Tiener-totaaldag. Vrijwilligers kun nen die dag nieuwe programma ideeën opdoen. De tienerdag heeft plaats in het gebouw Roozenburglaan 89 in Middelburg en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. scheppen binnen een disco door mu ziek en muziekcombinaties, het zelf maken van een bellenblaasmachi- ne, en het werken met blacklight schmink. Dit onderdeel zal door Ro meo Altenberg verzorgd worden. Tienermeisjes, het werken met kunststofmaterialen, zelf sieraden maken, tevens de introductie van het Macadamspel. IDDELBURG De rechtbank in iddelburg heeft de 22-jarige R. J. D. it Vlissingen veroordeeld tot tien aanden gevangenisstraf, waarvan ier maanden voorwaardelijk met :n proeftijd van twee jaar, voor ver- )op van heroine en voor heling. ij handelde in de periode van augus- is tot en met november vorig jaar in ït middel. Hij nam behalve geld ook ;stolen goederen als betaling aan or de heroine. Er was tien maanden aarvan drie maanden voorwaarde- li geëist. AARDENBURG Bij een ongeval op de Boogaardstraat in Aardenburg is vrijdagavond omstreeks kwart over zes P. K. uit Oostburg gewond ge raakt. Hij werd met een ambulance vervoerd naar het Sint-Antoniuszie- kenhuis in Oostburg. K. reed als bestuurder van een auto in de Boogaardstraat in een flauwe bocht rechtdoor. De auto raakte eerst een lichtmast, daarna een boom en kwam tot stilstand tegen een andere boom. De auto werd onherstelbaar vernield. K. werd de bloedproef afgenomen. ZUIDZANDE Het is van groot be lang ervoor te zorgen dat kinderen.pit de dorpen de school in het eigen dorp bezoeken. Dat stelde wethouder- J. Thomaes vrijdagavond tijdens de dorpsraadvergadering in Zuidzande. Het programma bestaat uit de volgen de workshops: Sport- en spelactiviteiten, voor zowel binnen als buiten. Dans en trends, aan de orde komt de hip-hop cultuur met de monstraties breakdance, rap en scratch. Striptekenen en graffity. Het werken met computers en computerspelletjes in tienerclubs. De disco met onder anderen sfeer Op deze dag zullen de nieuwste 16 mm films en videoclips vertoond worden speciaal gericht op de tienerleeftijd, zoals de meest recente films van Ma donna en Michel J. Fox. 2 Ter gelegenheid van deze Tiener-to- taaldag zal eën Tiener Special uitgege ven worden, waarin de uitgewerkte ideeën en activiteiten die op deze Tie ner-totaaldag gepresenteerd worden, opgenomen zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 43