Mozart besloot jubileum Brandweer moet risico's waar mogelijk beperken Diaserie Zierikzee drie jaar na subsidie nog niet vervaardigd in Bouw school in Rilland bereikt het hoogste punt Onderhoud riolering kost Kapelle in de toekomst vermogen D w; WIE IS ER ZO GELUKKIG OM Z N HUWELIJKSREIS NOG 'NS ZONNIG OVER TE DOEN? PZC/streek FOTO/VIDEO VERSCHOORT Schietingen Boom vernield FOTO VERSCHOORE: Vakbonds winkel FNV in Goes BURGEMEESTER DEN BOER IN MIDDENSCHOUWEN Staat van dienst COLLEGE WIL EXTRA GELD KAPELLE Commisie welzijn - De Kapel KRUIN IN GEN KWAUTEITS KLEURENFOTO'S EERSTE NIEUWBOUW KATHOLIEKE SCHOOL IN 75 JAAR TEVEEL VOOR BEGROTING Artsen: Dierenartsen Tandartsdiensten Apotheek: Wijkverpleging: SCHARENDIJKE Oliebollen - Tijdens het straofeest in Scharendijke, dat vandaag (zater dag) plaatsvindt, verkoopt de kerk voogdij van de Nederlands hervormde kerk Elkerzee/Scharendijke oliebol len. De opbrengst van de actie zal voornamelijk gebruikt worden voor de onderhoudsbeurt van het kerkorgel. Poppentheater - Het poppen theater Muzikantater uit Colijnsplaat brengt woensdag de voorstelling '1,2,3, hoedje van wie?' in poppentheater Al- teklein in Zierikzee. De voorstelling, bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar, wordt begeleid met muziek en bij na alle poppen maken zelf ook muziek. De uitvoering begint om 14.30 uur. Horeca Nederland - De afdeling Schouwen-Duiveland van Horeca Ne derland bespreekt maandag 21 maart de effectstudie wegverbindingen stormvloedkering en Philipsdam Van het RBOI. Op de agenda staat verder de eventuele rol van de afdeling in de stichting promotie Schouwen-Duive land. De vergadering in eethuis Markt- zicht in Zierikzee begint om 20.00 uur. Leger des heils - Kolonel en me vrouw H. Krommenhoek-Schriek lei den zondag 27 maart de samenkomst van het Leger des heils in Zierikzee. De dienst begint om 10.00 uur. Leger des Heils - Om de kosten van een Leger des Heils-jongerenreis naar Londen te betalen, wordt zater dag 26 maart in Zierikzee een oliebol len-actie gehouden. Zaterdag 23 april is er Onder de Beuze aan het Haven plein een rommelmarkt voor hetzelfde doel. Eredienst De Evangelische meenschap Reimerswaal houdt: dag om 10.00 uur in het dorpshui! Kruiningen voor het eerst een mal delijkse eredienst. Sinds een jaar! acht bezoeken mensen uit Reims waal de wekelijkse diensten van f grote evangelische gemeenschap! Roosendaal. Het is de bedoelingdal het najaar de maandelijkse diensl worden omgezet in wekelijkse. Nal deze maandelijkse dienst zijn erwe| lijkse huis/bijbelstudiegroepen Kruiningen en Krabbendijke. Verbroedering volksdansgroepen Vogelwaarde en Stekene Dia's natuurgebied iedereen leest de krant altijd en overal. ZATERDAG 12 MAART 1988 YERSEKE - Ter afsluiting van haar jubileumjaar bood de Yersekse muziekvereniging Mozart vrijdag middag een concert aan voor de basisschooljeugd uit het dorp. Ongeveer 350 kinderen, tussen zes en twaalf jaar oud, van 't Kompas en de Beatrixschool kwamen naar dorpshuis De Zaete om daar een uur lang te luisteren naar een programma met onder meer marsen en western-melodieën. Tussen de num mers door kregen ze tekst en uitleg over de muziek stukken. Voor de kinderen was de muzikale middag de laatste activiteit van een scholierenproject, dat de honderd jarige muziekvereniging op touw had gezet. De afge lopen twee weken is in de lessen veel aandacht be steed aan muziek, terwijl enkele muzikanten in de klas op bezoek kwamen. Het studieorkest Krekelberg uit Kapelle verzorgde vrijdagmiddag het concert. Voor hun deelname aan het scholierenproject kregen de leerlingen een prijsje mee. Bovendien was er voor elke klas een hoofdprijs. De kinderen van beide basisschole?i waren in een feestelijke stemming tijdens het concert van het studieorkest Krekelberg uit Kapelleter gelegenheid van het jubileum van de muziekvereniging Mozart. KERKWERVEBURGH-HAAMSTE- DE - De brandweer moet zich goed realiseren dat ze met risico's werkt en zelf ook gevaarlijke situaties kan ver oorzaken. Niet dat daar in de gemeen te Middenschouwen sprake van is, maar het is zaak dat de brandweerlie den zich daar wel steeds van bewust zijn. Tot die conclusie kwam vrijdag avond de burgemeester van Midden- schouwen, W. den Boer, tijdens de uit reiking van een aantal diploma's aan leden van de gemeentelijke brand weer. De heer Den Boer noemde als voor beeld het rijden met sirenes en zwaai lichten. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren en het is zaak dat brand weermensen zich daar terdege bewust van zijn. zei hij. De Middenschouwse burgemeester vroeg zich verder af waarom mensen zo massaal naar on gevallen toekomen om daar aan te ver gapen. Dat belemmert de brandweer in de uitoefening van haar taak, stelde hij vast. Hij sprak de hoop uit dat op sensatie beluste burgers enige terug houdendheid betrachten als zich een ongeval of een brand voordoet, dat voorkomt vervelende situaties, aldus de heer Den Boer. De Middenschouwse brandweer hield vrijdagavond een brandweeravond in Kerkwerve. Daar werden verschillen de diploma's uitgereikt. Verder nam de brandweer afscheid van de heer A. Jonker die het korps na acht jaar gaat verlaten. Ook de brandweer van Westerschou- wen kwam bijeen voor een dergelijke avond. Dit korps nam afscheid van drie vrijwilligers, onder wie enkelen met een zeer lange staat van dienst. De heer R. M. P. J. van Zeventer is zeven tienjaar lid van de brandweer geweest en stopt er mee om gezondheidsrede nen. W. O. Hoogerhuis was 28 jaar bij de brandweer maar houdt er mee op vanwege drukke werkzaamheden en de heer P. Quaak zat 32 jaar bij de brandweer. Hij hangt zijn helm aan de kapstok in verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Dat alles heeft consequenties voor de bluseenheid Renesse, die sinds 1 ja nuari de heer L. de Feiter als brand meester en bevelvoerder heeft. Daar door werd L. Verweer bevorderd tot plaatsvervangend bevelvoerder en ondercommandant van die bluseen heid. De Westerschouwse burgemees ter mevrouw J. L. Niemantsverdriet- Leenheer was vrijdagavond op de bij eenkomst in de brandweergarage in Burgh-Haamstede aanwezig en sprak de vertrekkende brandweerlieden toe. commissie welzijn vergadert dinsj onder meer over het projectplan 'i stitutie in de zorgverlening aan otfl ren op Noord- en Zuid-Be veland'.! der wordt een overzicht gegeven f de ontvangen circulaires over hetl guliere welzijnswerk. De bijeenko» begint om 19.30 uur in het gemeei] huis. Klaar terwijl u winkelt! Zierikzee, Dam 5, 01110-12796. ZIERIKZEE - Het kost de gemeente Zierikzee de nodige moeite een dia presentatie over het monumenten- - stadje te maken. Al in maart 1985 stel- ,3 UÓSldlCS de de gemeenteraad voor dat werk een bedrag van 23.000 gulden beschik baar. maar de diaserie is er nog steeds niet. Het college van burgemeester en wethouders wil nu een verhoging van dat bedrag met 12.680 gulden. Tot die conclusie is een werkgroepje geko men, dat zich speciaal met de ver vaardiging van de diaserie bezig houdt. dag 21 maart wordt gehouden, vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Zondag 13 maart 1988 Nederlands-Hervormde Kerk. Brou wershaven 9.30 ds. Meyer; Bruinisse 10 en 17 ds. De Roo; Burgh 10 ds. Ten Have; Dreischor 10 dhr. Geuze; Eiker zee (Scharendijke) 9.30 ds. Mulder; Haamstede 10 ds. Wassenaar. 19 kand. v. d. Ploeg; Kerkwerve 11 ds. Mulder; Nieuwerkerk 10 ds. Den Engelse; Noordwelle 11 ds. Bregman; Ooster- land 10 ds. Vijfvinkel, 18 ds. v. Mourik; Ouwerkerk 10 ds. Kuin; Renesse 9.30 ds. Bregman; Serooskerke 10 ds. Bo- lijn; Sirjansland 10 en 18.30 ds. Boer; Zierikzee: Gasthuiskerk 9.30 ds. Baks, 11 da. Groot-Aris, 19 ds. Bregman; Zonnemaire9.30 ds. Meijer. Gereformeerde Kerk. Brouwershaven 10 en 18.30 ds. De Vries; Bruinisse 10 ds. Gilhuis, 17 ds. Weys; Nieuwerkerk/ Oosterland 10 ds. Koelman, 17 ds. Gil huis; Scharendijke 10 ds. Kamer mans, 19 ds. v. d. Schaft; Zierikzee 10 ds. Wulffraat, 18.30 ds. Brouwer. Gereformeerde Gemeente. Haamste de 10 en 15 leesdienst; Nieuwerkerk 9.30, 15.30 ds. v. d. Heiden, 16/3 19.30 stud. Melis; Oosterland 10 en 14.30 leesdienst, 18.30 ds. v. d. Heiden. Oud-Gereformeerde Gemeente. Brui nisse 10 en 17 leesdienst; Oosterland 9.30,14 en 18 leesdienst. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Haamstede 10 en 17 ds. De Bruijne; Kerkwerve 10 ds. v. d. Sluys, 18 ds. v. d. Heuvel; Zierikzee 10 en 18 ds. Brands- ma. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Bruinisse 10 en 17 leesdienst; Nieuwerkerk 9.45 en 15.30 leesdienst; Zierikzee 10 en 18 leesdienst. Leger des Heils. Zierikzee 10 en 19 sa menkomst. Evang. Lutherse Gemeente. Zierikzee 10 past. Kaai. Rooms-Katholieke Kerk. Haamstede 11.30 past. Verdaasdonk; Zierikzee 9.30 past. Verdaasdonk, zat. 19 past. Verdaasdonk. Pinkstergemeente. Zierikzee (Meel- straat) 10, woensd. 20 samenkomst. Aanvankelijk was het de bedoeling dat eigen gemeentelijk personeel de serie zou samenstellen. Door wisselin gen onder de werknemers van de ge meente is het daar niet van gekomen. Het werkgroepje, onder voorzitter schap van burgemeester mr J. J. P. M. Asselbergs, is nu tot de conclusie geko men dat beter een professioneel bedrijf in de arm kan worden genomen. De gemeenteraad moet zich nu over het voorstel van b en w buigen om meer geld beschikbaar te stellen. Dat gebeurt in een vergadering die maan- Dan komt ook een voorstel aan de orde om de subsidie aan het Zierikzees ka merkoor te verhogen van 240 tot 500 gulden per jaar. Een ander voorstel van het college is deel te nemen aan het project Zeeuwind. Het project houdt in het gezamenlijk exploiteren gulden gekocht worden. Dat geld wordt als een lening beschouwd. Het gaat er om dat de stichting op den duur winst maakt en die winst aan de leden uitkeert. De gemeenteraad van Zierikzee moet zich ook buigen over vaststelling van een nieuwe plaatselijke verordening. Die moet in de plaats komen van de algemene politieverordening en een aantal andere gemeentelijke verorde ningen. Het is de bedoeling dat bin nenkort op heel Schouwen-Duiveland nagenoeg dezelfde algemene plaatse lijke verordening van kracht is. SCHOUWEN-DUIVELAND 12 en 13 maart 1988 ALARMNUMMER 01184-14444 Zierikzee: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. W. van Geer, Zierikzee, tel. 01110- 12030. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: L. A. M. Bruel, Markt 32, Brouwershaven, tel. 01119- 1280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer kerk: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. Dor- restein, Dorpsweg 5, Bruinisse, tel. 01113-1280. (Vanaf. zat. 9.00 uur): S. Bergsma, Zie rikzee, tel. 01110-12180. Spreekuren voor spoedgevallen zat. en zon. 17.00-17.30 uur:F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, Zierikzee. tel. 01110-16190. Apotheek 'Zierikzee', Dam 18. tel. 01110-12906, geopend zat. van 9.00- 12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Zon. van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. Voor dringende hulpvragen is de dienstdoende wijkverpleegkundige (7 x 24 u.) te bereiken via het tel.no. 01110-14433. KAPELLE - Onderhoud en vernieu wing van rioleringen gaat de gemeen te Kapelle de komende jaren handen vol geld kosten. In 1988 is er ruim vijf ton mee gemoeid. De vier jaren daar na besteedt Kapelle volgens het meer jarenprogramma stad- en dorpver nieuwing in totaal ruim 2,2 miljoen gulden aan de rioleringen. Dat bedrag is voor de doorgaans goed gevulde ge meentelijke beurs te gortig. Kapelle doet dan ook een beroep op de provin ciale knelpuntenpot. Allereerst zijn dit jaar het Waarde- kenshoekplein en een gedeelte van de Waardekensstraat in Biezelinge aan de beurt. De riolering wordt ook ge deeltelijk vernieuwd in de Dijkwelse- straat en Van der Biltlaan. Op het pro: gramma voor 1988 staat eveneens hel, verlengen van het afvoerriool bij de speelweide in Schore. Het leggen van een diepriool in de Wemeldingse Che- zeeweg is met een ton de duurste in greep. Het onderhoud van de riolen gaat in 1988 vijftig mille kosten. Bijna vierenhalve kilometer buis zal worden geïnspecteerd. Ruim driekwart van deze lengte krijgt een schoonmaak beurt. Bovendien is het de bedoeling vijftig naden te injecteren. In de jaren daarop spannen de Vroonlandseweg (twee ton) en de Stationsstraat (2,3 ton) de kroon wat betreft de bedragen die gemoeid zijn met het vernieuwen van rioleringen. Die operaties staan gepland voor 1991. Het meerjarenpro- gramma stad- en dorpvernieuwing komt evenals enkele kredieten voor vernieuwing van rioleringen aan de or de in de commissie financiën en onder wijs en gemeentewerken en ruimtelij ke ordening. Deze vergaderen maan dag om respectievelijk 19.00 en 20.30 uur in het gemeentehuis. Beide commissies buigen zich tevens over andere 'dure' voorstellen zoals het herbestraten van een stuk Van der Biltlaan in Kapelle (133.000 gulden) en de aanleg van trottoirs en een verbe terd wegdek voor gedeelten van de Stormezandeweg, Zeestraat en Delta straat in Wemeldinge (ruim een ton). Nu de hervormde kerk in Wemeldinge gerestaureerd wordt, willen burge meester en wethouders gelijktijdig de toren - gemeentelijk eigendom - onder handen nemen. Het is de bedoeling het leistenen dak te vernieuwen. Ook de kwaliteit van het voegwerk valt tegen. De herstelwerkzaamheden vergen een krediet van tachtig mille. RILLAND - Met het op elkaar metse len van vijfenzeventig bakstenen is vrijdagmiddag het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe rk basis school in Rilland gevierd. Elke leer ling mocht een steen, voorzien van naam en tekening, overhandigen die vervolgens werd ingemetseld in de entree van het schoolgebouw aande Cromvlietstraat. Voorzitter J. Heij- nen plaatste een gedenksteen in de hal. Een koker met daarop de leus van de school, de namen van de kinderen en de namen van de leerkrachten ver dween in een spouw. De katholieke basisschool is nu nog gehuisvest in twee gebouwen, de voor malige kleuterschool aan de Burge meester van Gorselstraat en de lagere school aan de Mairestraat. Uitbrei dingvan die gebouwen bleek niet mo gelijk, omdat daarvoor te weinig ruim- RENESSE - Het hoofd van de plant soenendienst van de gemeente Wes- terschouwen, S. de F., deed donderdag aangifte van vernieling van een boom aan de Zeeannemoonweg in Renesse. De daders sloegen met een kapmes stukken van de bast van de iep, waar door de voedselstroom van de boom is gestoord. De iep is niet meer te redden. De schade voor de gemeente bedraagt 1300,- gulden. De leerlingen van de nieuwe katholieke basisschool in Rilland droegen ieder een steentje bij voor het metselen van de gedenkmuur in de hal. e mooiste dag in je leven wordt nog mooier als je meedoet met de huwelijksfotowedstrijd. Boek je trouwreportage bij ons ën je maakt kans op geldprijzen van f 1.000,-, f750,- of f 500,-. Elke drie maanden zijn deze prijzen te winnen. Haal bij ons de informatiefolder over deze speciale actie die door Kodak samen met het magazine Bruid Bruidegom wordt georganiseerd. verstaan de kunst van een trouwreportage iets bijzonders te maken. Bij ons heeft u de zekerheid dat uw mooiste momenten extra glans krijgen. Wij gebruiken de beste materialen. Wij waarborgen de hoogste kwa liteit door de afwerking op Kodak-papier. Bij ons krijgt u foto's om trots op te zijn. ZIERIKZEE - DAM 5 - TEL 01110-12796 OVEZANDE in Bar 2 te OvezarJ hield de handboogvereniging st.J bastiaan uit Kloetinge een schietl op de liggende wippen. Er waren| deelnemers. Uitslag eerste wip: hoofdvogel A. de Set per, St. Sebastiaan, Kloetinge, eerste zijl gel L. Rentmeester, tweede zijvogel j Steenbergen, beiden Willen Teil, OvezaJ eerste bovenkal J. Boelens, Willem T tweede bovenkal, C. Stouthamer, eerste derkal W. Remijnse, Willem Teil, eerstekl Jaap Rentmeester, tweede klep AdriRj meester, derde klep Lau. Rentmeester, Cz. en allen Willem Teil. Uitslag tweede wip: eerste hoofdvogej Eversdijk. tweede hoofdvogel A. de Scl per, beiden St.-Sebastiaan. eerste zijvr P. Vette. Concordia 's-Heerenhoek, twej zij vogel A. de Schipper, St.-Sebastiaan, de zijvogel J. Boelens, Willem Teil. eet kal J. Rijk ADLM, Kwadendamme. twej kal L. de Jonge, ADLM. De vliegende voj prijzen waren voor J. v. Steenbergen Will] Tell en P. Vette Concordia. te beschikbaar was. Dankzij medewer king van de gemeente Reimerswaal, heeft het ministerie van onderwijs in 1987 toestemming gegeven voor de bouw van een volledig nieuw schoolge bouw. Het eerste overigens in de ge schiedenis van bijna 75 jaar katholiek onderwijs in Rilland. De leerlingen hebben altijd in 'afdankertjes' gezeten van andere scholen. De eerste paal voor de school kon al op 13 januari de grond in. Het gebouw staat op de plaats van de voormalige openbare school, in het centrum van het dorp. Aanvankelijk was het de be doeling dat de katholieke school nabij de erfkampen een plekje zou krijgen. Voorzitter Heijnen toonde zich uiter mate tevreden met de huidige lokatie: „Dit is een idealeplek. Midden in het dorp en verkeersveilig". De leerlingen kunnen hun nieuwe klassen al bij het begin van het nieuwe schooljaar in ge bruik nemen. De plechtigheid zal so ber zijn, omdat het schoolbestuur vol gend jaar bij de viering van het 75-ja- rigbestaan groots wil uitpakken. De nieuwe school krijgt behalve drie lokalen, een gemeenschapsruimte en een speelhal een aantal kamers voor het personeel. Bij de voorbereiding van de bouw is tevens rekening gehou den met nog een lokaal als de groei van het aantal leerlingen doorzet. Zo'n tien jaar geleden telde de school nog vijftig leerlingen en moest het bestuur alle moeite doen om drie leerkrachten te houden. „Als we dit niveau kunnen handhaven", aldus Heijen, „dan zijn we dik tevreden". De school telt nu 4,1 formatieplaatsen. Met de bouw is een bedrag gemoeid van 720.000 gulden, volledig betaald door de overheid. VOGELWAARDE - De verbroeder! tussen Hontenisse en Stekene beg[ al gestalte te krijgen, ook al moei de twee gemeenteraden het 'verbrl deringsbesluit' nog bekrachtigl Dinsdag ontvangt de jubileren volksdansgroep 'Hava Naguila' f Vogelwaarde de volksdansgrj 'Reintje Vos' uit Stekene. De kem making tussen de twee groepen vil plaats in het clubgebouw van 'Ha Naguila', de Schaapstal van Hoeve| Salette. Reintje Vos komt naar Vogelwaal met een deel van de demonstral groep (ongeveer 25 mensen). Omlf negen arriveren de Belgen in Voj waarde; een uur later wordt de grl verwelkomd door burgemeester A l L. G. M. Kessen. Hij overhandigt! gasten een aandenken aan het eerj bezoek aan Hontenisse. Hava Naguila is de eerste verenigini Hontenisse, die verbroedert met f vereniging in Stekene. De volksdal groep uit Vogelwaarde is ook al_uit| nodigd voor een tegenbezoek, dien heeft Reintje Vos de uitnodig! aanvaard om deel te nemen aan f muziek- en folklorefestival dat opj 13 en 14 augustus wordt gehouden het kader van de viering van het 20| rig bestaan van Hava Naguila. NIEUW-NAMEN In het gemel schapscentrum De Kauter in Nieif Namen wordt vandaag (zaterdag) 1 diavoorstelling vertoond over del ra en fauna in het Verdronken Lj van Saeftinghe. De lichtbeelden worden van coir.ir.l taar voorzien door Richard Bleijl berg, die als gids bekend is met dit f tuurgebied. De vertoning begint jf 20.00 uur. GOES De rijdende vakbondsul kei van de Dienstenbond FNV stl dinsdag 15 maart van 10.00 tot 1 uur aan de Oostwal in Goes. In dl tot kantoor omgebouwde streekl, kunnen de bezoekers op allerlei gebfl den deskundig advies krijgen vanf vakbondsconsulente en kaderled! Ook bij het invullen van belasting! muiieren wordt men met raad" daad terzijde gestaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 42