orsele eert prestaties an sportkampioenen Bunkers van Rommel vormen grote toeristische attractie uzikant krijgt eldje voor 40 jaar Imaatschap KNF Veerse Bosweg ondergaat een ingrijpende reconstructie PUZZELEN laaaonaaasl □aa aaa qhb PZC/ provincie Vlissings Lentefeest viert lustrum WSTEN TUSSEN 2,1 EN 7,1 MILJOEN Obstakels HEEMKUNDIGE KRING: luken in auto jkspolitie hield rkeerscontrole Ds. Enter vijftig jaar predikant aaacKOao jaarna t obbm a^Érn aa slagen HANSWEERT aierdag 12 MAART 1988 sb-,1 5 rovincie wil kruising eltaweg veiliger maken ee< DELBURG - Provinciale waterstaat wil voor de kruising Deltaweg/Langeweg bij Wilhel- adorp een kruisingsvrije oplossing. Verkeer over de Deltaweg (S7) tussen de Zeelandbrug n jjoes moet dan ongehinderd kunnen doorstromen en hetzelfde geldt voor het verkeer op de geweg van Wolphaartsdijk naar Wilhelminadorp. Een dergelijke oplossing kost wél geld: tussen 7,1 en 6,3 miljoen gulden. Een niet-kruisingsvrije oplossing is aanzienlijk oedkoper. Aanleg van verkeerslichten kost 2,1 miljoen gulden. Verbetering van de huidige iti atie door middel van baansplitsing is ook zo duur, maar dan is er wel bijna één hectare ïeer grond nodig (0,9 tegen 1,7 hectare). en en ander blijkt uit een nota van fjinciale waterstaat. Daarin wordt merkt dat een kruisingsvrije op- ng ook steun heeft van de gemeen- roes, het waterschap Noord- en Zuid-Beveland en de koninklijke maatschappen tussen eigenaren van gronden in de Wilhelminapolder en de Oost-Bevelandpolder. Het Landbouw schap heeft het idee geopperd de be staande kruising op te heffen en bij de oprit naar de Zandkreekdam een nieu we, ongelijkvloerse kruising te maken. Waterstaat heeft vijf verschillende mo gelijkheden op een rij gezet. Volgens waterstaat is verbetering in elk geval noodzakelijk. Het ongeval- lencijfer ligt op zeven per jaar. Ook ko men er veel klachten over lange wacht tijden bij het oversteken van de hoofd rijbaan. Met name in de zomermaanden speelt dat een rol, me de door het veelvuldig gesloten zijn van de brug in de Zandkreekdam voor het wegverkeer (ten behoeve van de pleziervaart). Per etmaal passeren over de Deltaweg gemiddeld 10.000 motorvoertuigen de kruising (in de zo mer gemiddeld 14.000). Er is veel af slaand verkeer (richting Wilhelmina- dorp/Goes en richting Wolphaarts dijk). In het Zeeuwse wegennet moet de Deltaweg gezien worden als hoofd verbinding. Na de rijkswegwegen A58 en N59 is het de drukste doorgaande weg in de provincie. Waterstaat herinnert eraan dat de Del taweg al diverse obstakels kent die een vlotte doorstroming verhinderen: de verkeerslichten bij Goes, de tol Zee landbrug en in de nabije toekomst ver keerslichten bij de Julianastraat Zie- rikzee, het openen van de Zeeland- brug. „Berucht zijn de vertragingen die worden veroorzaakt door de brug in de Zandkreekdam", aldus water staat. Tegen deze achtergrond is een obstakelvrije kruising Deltaweg/Lan geweg extra van belang. Ook uit oog punt van verkeersveiligheid is dat trouwens het geval. De statencommissie verkeer en wa terstaat moet aangeven welk plan na der uitgewerkt kan worden, met inbe grip van inspraakmogelijkheden. De commissie vergadert maandag 21 maart, aanvang 13.30 uur in het pro vinciehuis te Middelburg, over het verbeteren van de kruising. Een van de deelnemers aan de '24 Uur van Renesse' klaar voor de start... RENESSE De eerste bowlingma rathon van Schouwen-Duiveland is vrijdgavond om zeven uur begon nen in de Bowling Renesse. Burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer van de gemeente Wester- schouwen opende 'De 24 uur van Renesse' met het gooien van de eer ste bal, die helaas in de goot beland de. De 24 deelnemers volgden haar voorbeeld niet en gooiden daarna spares en strikes alsof het niets was. De marathon duurt 24 uur. In die tijd krijgt iedere speler elke 4 uur 50 minuten pauze, waarin ze kunnen eten, douchen en gemasseerd wor den door twee aanwezige sportmas- seuses. Bovendien staat er een huis arts klaar en krijgen ze om één uur 's nachts een Chinees-Indisch buffet en om half vijf 's morgens een Ameri kaans ontbijt. Van de 24 deelnemers zijn er drie vrouwen. De meesten ko men van Schouwen-Duiveland. Ver der is er een deelnemer uit Goes, één uit Terneuzen en een Amerikaan die in Breda woont. De hele avond was de belangstelling groot. Supporters en bezoekers liepen af en aan. De sfeer onder de deelnemers was uit stekend Om 23.00 uur trad de zanger Johnny Maris uit Roosendaal op. Hij zong liedjes van onder anderen Engelbert Humperdinck en The Carpenters. Johnny Maris is begonnen als drum mer en zanger in een band en treedt sinds een jaar solo op. Voor vandaag (zaterdag) staan er nog meer arties ten op het programma. De bowling marathon eindigt vandaag rond 19.00 uur met een grote finale en een feestavond. .ran 1987 weer feestelijk onthaald t ontmoetingscentrum De Stenge linkenszand. de officiële huldiging gaf de Rol- i basketbalvereniging Middelburg Iptnodiging van de Sportraad een Jonstratie gegeven. De publieke Jngstelling was groot. Na deze wed- '"idheeft drs G. C. G. van den Heuvel Sisportkampioenen, onderverdeeld |feamsporten en individuele kam pen, een eremedaille uitgereikt, ^gehuldigde teamsporten zijn vol- ]§tl, atletiek op het onderdeel esta- in verschillende afstanden, bilj ar- ■tennis, badminton en voetbal. De roiduele kampioenen 33 in totaal, hebben in 1987 grote prestaties ver richt in de sporten zwemmen, atle tiek, dammen, wielrennen, motor cross, biljarten, handboogschieten, tennis en badminton. Ook de mensen uit de duivensport verdienden ereme taal. Niet alleen Zeeuwse kampioenen wa ren aanwezig maar ook een Neder lands kampioen: Kees Zuidhof. Hij is in 1987 Nederlands kampioen motor cross in de categorie 500 cc geworden. Opmerkelijk was het grote aantal jeugdkampioenen in de badminton- sport, die allemaal afkomstig zijn uit één club de badmintonvereniging Backhand uit 's-Gravenpolder. Deze vereniging leverde zeven kam pioenen en een jeugdteam dat in de se nioren-competitie is gepromoveerd. Burgemeester drs G. C. G. van den Heuvel reikt de sporters medailles en bloemen uit aan (vlnr) Johan vd Does, Arjan de Feijter, Rachel Stone, Fiona Zuidhof, Henk vd Berg en Miriam An- theunisse. OOSTBURG - In een dringende brief aan de gemeenteraad van Oostburg wijst de heemkundige kring West- Zeeuwsch-Vlaanderen op de grote waarde die de bunkers in Oostburg voor het toerisme hebben. De brief is ook gestuurd aan onder meer de mi nisteries van Defensie en VROM. de streek-VW, de Stichting Oostburg Promotion en gedeputeerde staten van Zeeland. Binnenkort neemt de ge meenteraad een besluit over de sloop van deze bunkers achte'r het voorma lige Koningin Wilhelmina Lyceum. „Men hoort dikwijls zeggen", zo schrijft de heemkundige kring aan de gemeenteraad, „dat Oostburg geen historische monumenten heeft, dit in tegenstelling tot Sluis, IJzendijke, Aardenburg, Sint-Anna ter Muiden, maar hier is een historisch monument aanwezig, zij het van de jongste histo rie. Dit zou voor de stichting Oostburg Promotion een aanleiding kunnen zijn BURG Tijdens de druk be- e jaarlijkse uitvoering van de urgse brassband Apollo, die ag in het ontmoetingscentrum Schuttershof in de badplaats gehouden, ontving muzikant Hastiaanse vanwege zijn veertig- i lidmaatschap van de KNF een Sje met bijbehorend certificaat r'oorzitter J. Schout van de KNF |mg Zeeland. |and die veertig jaar muziek en plIKZEE Een parkeerprobleem Jijde donderdagavond rond 19.00 »in Zierikzee een paar deuken in F auto op. A. van D. uit Drachten ■?'jn auto geparkeerd voor een f'S in het Korte Groendal, waar hij Fbleef. |ns hem was er voldoende ruimte |ndere auto's te laten passeren. 1 ®erder was Van D. al gewaar- Jra om zijn voertuig weg te halen, ■en gegeven moment hoorde hij ■tm0^ 'a^aai en toeteren van een 1 oen hij even later buiten kwam, B dat een onbekende een paar deu- 1 zlJn auto had geslagen. BURG - De rijkspolitie groep 'Zeeuwsch-Vlaanderen heeft gavond controles uitgevoerd in (ader van de actie '25 procent er verkeersongevallen'. wd gecontroleerd op de verlich- P de trajecten Oostburg-Schoon- I if,? Sluis_Draaibrug. In anderhalf I ja werden vijftien tot twintig au- urders gewaarschuwd in ver met defecte verlichting. Ook if aut?bestuurder P. L. uit IJ- I een rijverbod opgelegd wegens ■den onder invloed. cultuur in de gemeente Domburg uit draagt is een standvastig iemand", al dus Schout. „U bent een voorbeeld voor de jongere muzikanten en een van de pijlers waarop de muziekver eniging rust". Lou Bastiaanse ging vlak na de Tweede Wereldoorlog ,in de Domburgse muziek'. „Dat ging niet zo maar in die jaren", vertelde hij net voor de uitvoering gisteravond. „Van '46 tot '48 was ik leerling korhoornist. Pas in 1948 werd ik echt lid van de fan fare. Dat gebeurde nadat het bestuur gestemd had of ik wel of niet lid mocht worden. Zo ging dat in die tijd. Ik was de laatste muzikant van Apollo over wiens lidmaatschap gestemd moest worden. Daarna werd de regeling afge schaft". De jubilaris schakelde van de kor- hoorn over op de cornet en tegenwoor dig speelt hij op de bariton. Bastiaanse weet zich nog goed de buitenconcour sen uit zijn beginperiode te herinne ren. „Die werden altijd op tweede pinksterdag gehouden en het was een gebeurtenis waar ook de familie de he le dag aanwezig was. Een van de eerste concoursen waaraan ik meedeed was in een muziektentin een kersenboom gaard in Kapelle. Het stormde die dag nogal en terwijl wij aan het spelen wa ren, moest het dak van de tent nog heel snel vastgetimmerd worden". De 56-jarige Domburger speelde ook nog in de boerenkapel De Deudou- wers, die tien jaar geleden door leden van de brassband Apollo werd opge richt. Daarmee maakte hij al diverse reizen naar het buitenland. De optre dens die de Deudouwers in Parijs en Bazel gaven, zijn voor de muzikanten hoogtepunten uit het tienjarig be staan. Bastiaanse stopt voorlopig nog niet met spelen. „Zo lang ik nog ge zond ben en het zo lekker blijft gaan, ga ik door. De sfeer in de brassband is ontzettend fijn en ik heb het goed naar mijn zin". Bastiaanse is beheerder van het ont moetingscentrum het Schuttershof en had het op zijn feestavond erg druk. Na het concert van Apollo speel de de toneelvereniging Domburg de klucht 'Zilveruitjes en augurken'. Het Wegschap Walcheren verlegt nog voor de Pinksteren de aansluiting van de Bosiveg op de Veerseweg in Veere. VEERE - Het Wegschap Walcheren is deze week begonnen met een grote re constructie van de Veerse Bosweg. Het is de bedoeling dat er voor Pink steren een nieuwe aansluiting van de Bosweg op de Veerseweg komt, die in- plaats van haaks met een bocht loopt. Ook moet het fietspad, dat nu bij de Bosweg aan de ene kant en bij de Lan ge Dam aan de andere kant eindigt, worden doorgetrokken. Eén fietspad onstaat er dan van Vrou wenpolder naar Middelburg. Ter hoog te van de jachthaven Oostwatering wordt het bestaande pad verlegd naar de andere kant van de dijkafrit. De to tale kosten van het project bedragen ruim een miljoen. Het doortrekken van het fietspad was een karwei dat al langer op stapel stond, de reconstruc tie van de Bosweg houdt duidelijk ver band met de aanleg van de Storm vloedkering. De verwachting is dat daardoor meer recreanten naar Walcheren zullen ko men en het drukker wordt op de Wal- cherse wegen. De Veerseweg zoals die er tot nu toe bijlag, leidde automobilis ten die er onbekend waren bijna auto matisch richting dorp, was de indruk van het Wegschap. In de nieuwe ver- richting Vrouwenpolder willen de keerssituatie moet het allemaal wat rechtstreekse route door de Bosweg- duidelijker worden, zodat mensen die nemen en niet door Veere rijden. om er voor de toeristen een toeganke lijk historisch monument van te ma ken. De naam Rommel zou zelfs als trekpleister kunnen dienen." Het was namelijk veldmaarschalk Rommel die destijds in de Oostburgse bunkers zijn stafvergaderingen heeft gehouden toen de Atlantikwall werd gebouwd. De bunkers in Oostburg vor men een apart onderdeel van die At lantikwall. „De praktijk leert dat oorlogsmonu menten grote toeristische trekpleis ters zijn, zie Overloon, Bastogne, Nor- mandië, Kaap Gris Nez en andere plaatsen. En hoeveel mensen stoppen alleen al niet voor de tank te Eede? Het bunkercomplex met loopgraven te le per is zelfs een bijzondere attractie die KAPELLE Ds. J. Enter, emeritus predikant van de vrije evangelische gemeente in Kapelle, viert zondag 20 maart, dat hij 50 jaar predikant is. Jan Enter werd 6 maart 1914 in Nieuwe Pekela waar zijn vader predikant was, geboren. Hij bezocht de rijks HBS in Oostburg en het Lyceum in Rotter dam. Vervolgens ging hij aan de Theo logische Hoge school van de vrije evangelische gemeenten in Neder land, destijds gevestigd te Apeldoorn, studeren. Hij werd 20 maart 1938 in Zeist, waar hij al enige tijd als hulppre diker werkzaam was geweest, door zijn vader in het ambt bevestigd. In 1955 vertrok hij naar Enschede vanwaar hij in 1966 naar Den Haag ging. Van 27 au gustus 1972 tot aan zijn emeritaat op 1 april 1978 was hij predikant in Yerse- ke. Ds. Enter vervulde diverse func ties. Zo was hij lid van het comité van de bond van vrije evangelische ge meenten, vele jaren verbonden aan de Theologische Hoge school, eerst als docent en later als scriba van het cura torium, voorzitter van de commissie 'Dienst aan Israël' en redacteur van het maandblad 'Ons Orgaan'. Ds. En ter is ridder in de Orde van Oranje Nas sau. duizenden bezoekers trekt. Bedacht moet worden dataestio-procent van de thans levende generatie de oorlog niet of niet bewust heeft meegemaakt en nieuwsgierig is naar iets tastbaars uit die tijd. Dat blijkt wel hieruit dat wan neer ergens een bunker toegankelijk is iedereen erin wil gaan kijken." De heemkundige kring wijst in haar brief erop dat andere gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen juist erg veel geld uitgaven om militaire verdedi gingswerken, te behouden, te restau reren of zelfs helemaal nieuw te ma ken. Ze doet de suggestie aan de hand het bunkercomplex op te nemen in de Canadese bevrijdingsroute en in wan delroutes van de streek-VW. VLISSINGEN -Voor de vijfde keer in successie heeft de Vlissingse Lions- club een Lentefeest georganiseerd. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 26 maart, traditiege trouw in vier zalen van het Vlissingse hotel Britannia. De opbrengst van het feest komt ook dit jaar toe aan het Co mité Kinderoncologische zeilkam pen, die zeilkampen organiseert voor jeugdige kankerpatientjes. Het programma van het komende Lentefeest bevat optredens van Benny Neijman, Ria Valk en Greetje Kauf- feld. Daarnaast is er een travestieten show van het duo Hugo van Mond- frans en Willem Jan Gevers. Het orkest Bluesette, het kwartet Theo Phil, Zeeuwse Sint Juttemis en Rockabilly Trio The Bobo's completeren het ge heel. Voor de jongeren verzorgt Disco Opus 7 in een aparte zaal muziek, afge wisseld met optredens door The Bo bo's. Het Lentefeest begint omstreeks acht uur. Om 20.30 uur wordt het spits afge beten door het Kwartet Theo Phil. De discoliefhebbers kunnen tot 3.00 uur terecht in Britannia. DePilk- De hengelsportvereniging De Pilk uit Hansweert hield met 39 deelnemers de eerste viswedstrijd. J. de Poorter hengelde de meeste punten bijeen. P. de Pondt werd tweede en H. Sonke kreeg de derde prijs. Horizontaal: 1 dunne, gesleten plek; 5 kinderspeeltuig; 8 scherp, onvriende lijk; 12 iemand die zich door z'n gevoel laat leiden; 16 gereed; 18 pers. vnw.;19 boekweitdoppen; 21 grote bijl; 24 vrl. natuurgeest; 25 onder-officier (afk.); 26 vogelvangstoestel; 27 vetpuistje; 28 vrouw (afk.); 29 muz. noot; 30 water dier; 32 aartsbisschop (lat. afk.); 33 cadmium (scheik. afk.); 34 insekt; 36 Eng. bier; 38 vervoersmaatschappij (afk.); 40 honingbij; 41 leverworst; 42 toetsing; 43 bijwoord; 44 zeevis; 46 b»om; 48 bergplaats; 49 met halve stem (It. afk.); 50 Europeaan; 52 wette lijke aansprakelijkheid (afk.); 53 per uur (afk.); 54 zachtaardig; 55 Ameri kaanse staat; 56 verzekerd eigendom (fr. afk.); 58 eenheid v. absolute druk (afk.); 59 Jap. gordel; 61 weefsel v.e. spin; 62 spil; 67 eerwaarde heer (lat. afk.); 68 opbeurend; 74 houten vat; 75 ieder; 76 spotvogel. Verticaal: 2 laatstgenoemde (afk.); 3 eikeschors, 4 evenredige vertegen woordiging (afk.); 5 bijvoorbeeld (fr. afk.); 6 slim, doortrapt; 7 naschrift (lat. afk.); 8 schaal v. beaumé (afk.); 9 her berg (Eng.); 10 toets alleen (It. muz. afk.); 11 soort papegaai; 13 overleden /lat. afk.); 14 met bestemming (afk.); 15 molenvijver; 17 ruime vrouwenmuts; 18 muis die e. winterslaap houdt; 20 ionge man; 21 algemene politieveror dening (afk.); 22 schutsluis; 23 be- sneld; 31 fr. rivier; 33 fr. bedrijfsvorm; 34 huid; 35 boom; 36 ongeluksgodin; 37 gravure; 39 bevel; 45 voorheen (lat); 47 /eter, snoer (Fr.); 50 wereldtaal; 51 vo geleigenschap; 53 kweekgras; 57 •booster; 60 lensglazen voor de ogen; 33 stuk grasland; 64 kosten kopers afk.); 65 klein kind; 66 Sp. ex-konin gin; 68 Vrije Universiteit (afk.); 69 eer waarde heer (lat. afk.); 70 pers. vnw.; 71 copers keuze (afk.); 72 landbouwwerk- :uig; 73 predikante (afk.). Oplossing vorige puzzel. saasTnöïaïI SBHBiaoaM MJ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 41