B en w Zierikzee willen om 2.00 uur cafés dicht Zaalvoetbalkampioen is nog steeds ongeslagen Vrouwelijkheid troef op show van 't Witte Paerdje' Kunstadviseurs Middelburg niet voor ordenen bkr-werk Jongste en oudste kind openden nieuwe school Aanbod vervuilde grond stabiliseert zich op 13.000 ton PZC/ provincie ONTHEFFING MOGELIJK TOT 4.00 UUR Voorstel horeca Vlissings comité bespreekt plannen Arsenaal-gebied Onzekerheid over subsidie Mensen zonder Baan Goes Veel overtreders snelheidsbeperking Noordweg St. Laurens Aanrijding in Zierikzee Weer vrouw Bedrijfstafeltennis in Middelburg Bowlingleagues in Middelburg ADVIES: COLLECTIE STERK INKRIMPEN JOHANNES CALVIJNSCHOOL IN WOLPHAARTSDIJK Krap budget COMPETITIE WALCHEREN/BEVELAND ZATERDAG 12 MAART 1988 ZIERIKZEE - Na de Zierikzeese hore ca heeft nu ook het college van burge meester en wethouders van die ge meente een gedachte over de slui tingstijden van de bars en cafés het licht doen zien. Het collegevoorstel komt er op neer dat alle horeca-eta- blissementen uiterlijk om 2.00 uur 's nachts dicht gaan, maar dat enkele daarvan ontheffing tot 4.00 uur kun nen krijgen. Die laatste categorie moet dan wel aan een aantal voor waarden voldoen. Een van die voor waarden is dat in die nachtzaken een portier aanwezig moet zijn. De CDA-fractie vertelde bij monde van mevrouw M. A. Bij de Vaate-Ro- zendaal niet erg onder de indruk te zijn van het voorstel van het college. Ze verwacht dan ook dat het een hevige discussie in de CDA-fractie op zal leve ren. Mevrouw Bij de Vaate gaf aan. dat met name druk van de achterban er toe geleid heeft, dat de fractie bij voortduring om het instellen van een sluitingstijd voor horecabedrijven heeft gevraagd. Momenteel kunnen de ondernemers zelf nog bepalen wan neer ze hun bedrijf sluiten. Volgens mevrouw Bij de Vaate is het nodig dat de fractie zich niet al te star blijft opstellen, maar ze voegde er aan toe dat het voorstel van het college niet erg veel verandering in de huidige situatie brengt. „Ik denk dat het niet ver genoeg gaat en nu druk ik me nog voorzichtig uit", aldus het CDA-raads- lid. Burgemeester mr J. J. P. M. Assel- bergs van Zierikzee vertelde dat er wel degelijk wat verandert. Hij wees er op dat er om te beginnen een slui tingstijd komt, waar dat nu nog niet het geval is. Daarnaast komt er een ontheffïngensysteem met strenge voorwaarden. „Ik hoop dat het CDA alles afweegt en het huidige met het voorgestelde systeem vergelijkt en op VLISSINGEN - Het wijkcomité Bin nenstad bespreekt dinsdag in het Vestzaktheater in Vlissingen het al ternatieve plan van het comité Be houd Vissers- en Koopmanshaven voor het gebied rond het Arsenaal. Het comité wil het historische karak ter van de Vissershaven en het Arse naal als het uitgangspunt nemen voor de ontwikkeling van dat deel van de Vlissingse binnenstad. De agenda van het wijkcomité ver meldt voorts bijna alle andere voor stellen die de gemeente Vlissingen heeft gelanceerd voor de herontwikke ling van de binnenstad. Het wijkcomi té zal zich met name bezighouden met de gevolgen van die plannen. Eén daarvan is het voornemen het post kantoor aan de Steenen Beer te slopen en op die plek een parkeervoorziening te maken. In het Maarten Lutherhuis aan het Groenewoud wordt hierover donderdag nog een speciale discussie bijeenkomst gehouden. De overkap ping van de Sint-Jacobsstraat komt dinsdag eveneens ter sprake tijdens de vergadering van het wijkcomité Bin nenstad. die begint om 19.30 uur. Die in het Maarten Lutherhuis vangt don derdag om 20.00 uur aan. GOES - Het Project Mensen zonder Baan verkeert in onzekerheid over de hoogte van de subsidie die het rijk voor 1989 uitkeert. Het regionale pro ject is naast het geld van het rijk ook afhankelijk van de deelnemende Be- velandse gemeenten en van restan ten. De onzekerheid is ontstaan, door dat het rijk nog niet klaar is met een overgangsregeling voor de inwer kingtreding van de nieuwe Wet Werk loosheidsvoorziening. De regeling, die vier jaar duurt, zou in januari van dit jaar ingaan, tegelijk met de nieu we wet. Door deze situatie vraagt het dagelijks bestuur van het Project Mensen zon der Baan zich af welk begrotingsjaar het rijk neemt als basis voor de over gangsregeling en welk bedrag het mi nisterie van wvc daarvoor uitkeert. In de begroting van dit jaar heeft het pro ject al ruim 84.000 gulden bezuinigd. Als het rijk 1987 als basisjaar neemt, moet het dagelijks bestuur binnen vier tjaar terug gaan van ruim een half mil joen naar 100.000 gulden per jaar. Een en ander betekent een jaarlijkse bezui niging van ruim een ton. Om toch enigszins voorbereid te zijn op de overgangsregeling heeft het da gelijks bestuur ook een alternatieve begroting opgesteld, waarin voor 1989 al een bedrag van 110.000 gulden wordt bezuinigd. Beide begrotingen worden behandeld tijdens een verga dering van het algemeen bestuur op donderdag 17 maart om 10.00 uur in De Stenge te Heinkenszand. MIDDELBURG - Uit een snelheids controle van de Middelburgse politie op een deel van de Noordweg waar maar 50 kilometer mag worden gere den (bij Sint-Laurens), blijkt dat nog al wat automobilisten zich niets van die regel aantrekken. De politie heeft de controle vrijdag van half 8 tot 9 uur uitgevoerd. In die tijd kwamen er 700 auto's langs, waarvan er 53 te hard re den. Van de overtreders reden er 28 tussen de 65 en 70 kilometer en 25 nog harder namelijk tussen de 70 en 96 kilometer. Vanwege de hoge score, die ook al uit een onlangs gehouden eerdere contro le bleek, heeft de politie besloten vaker te gaan controleren op het bewuste stuk van de Noordweg. basis daarvan met een goed afgewo gen standpunt komt", liet de heer As- selbergs weten. Hij voegde er aan toe dat het voorstel zoals het college dat heeft opgesteld nog een voorlopig plan is. Het moet nog met vertegen woordigers van de horeca besproken worden. De Zierikzeese horeca heeft zelf ook al een plan voor het instellen van slui tingstijden gelanceerd, indien de ge meenteraad werkelijk van mening is dat een dergelijk systeem in het Oos- terscheldestadje ingevoerd moet wor den. Dat voorstel komt er op neer dat bepaalde cafés om 2.00 uur sluiten, an dere om 3.00 uur en weer andere een uur later. Overigens zijn de horecaon dernemers van mening dat de huidige situatie ongewijzigd moet blijven om dat het instellen van een sluitingsuur meer problemen oproept dan oplost. Daarnaast wordt van die zijde aange voerd dat politiecontrole op naleving van het sluitingsuur nagenoeg onmo gelijk is omdat de politie zich in de weekeinden rond 2.00 uur in Renesse concentreert. MIDDELBURG/GOES - De zaalvoet balcompetitie in de regio Walcheren! Beveland is bijna afgerond. Volgende week worden de laatste wedstrijden gespeeld. Een aantal teams is al uitge speeld. Maartense Tapijt won de voorlaatste wedstrijd met 5-2 van VW Audi Poppe waardoor de titelhouder nog steeds ongeslagen is. Sport Stijl Sinke heeft in de laatste wedstrijd nog een kans om de tapijtploeg de eni ge nederlaag van deze competitie toe te brengen. Brammetje Dump zegevierde met 10-5 over SC Torna. De Zuidmolukkers de graderen naar het rayon. Jong Ambon zorgde voor een goede prestatie door Schinkel Assurantiën naar een 4-2 ne derlaag te spelen. Marie won zijn laat ste competitiewedstrijd met 6-3 van Warme Bakker Grent. Sport Stijl Sin ke stuurde het Goese Parbo met een 9- 3 nederlaag naar huis. Deze overwin ning brengt Sport Stijl Sinke op de derde plaats in de eindrangschikking. De stand: 1 Maartense Tapijt 21-41,2 Schel de International 22-34,3 Sport Stijl Sinke 21- 26,4 Feesthuis Goes 22-24,5 Jong Ambon 21- 23. 6 Schinkel Assurantiën 21-21, 7 Warme Bakker Grent 21-20,8 VW Audi Poppe 21-18, 9 Maric 22-18,10 Brammetje Dump 21-17,11 Parbo 22-9,12 SC Torna 21-5. Maric - Warme Bakker Grent 6-3: Frans Schreuder had met drie doel punten een groot aandeel in de over winning van Maric. Zijn jongere broer René deed niet voor hem onder; ook hij schoot drie keer raak. Ron de Visser (2x) en Wilco Kwekkeboom maakten de Grent-treffers. Jong Ambon - Schinkel Assurantiën 4- ZIERIKZEE - Bij de Nobelpoort in Zierikzee zijn donderdag om 12.30 uur een auto en een bromfiets beschadigd bij een aanrijding. P. V. uit Bruinisse reed op haar bromfiets op de Gracht- weg en reed de Nobelpoort in. Daarbij maakte zij gebruik van de binnen- bocht. Op hetzelfde moment kwam van de andere kant automobiüst M. D. uit Hellevoetsluis. Beide voertuigen kwamen met elkaar in botsing en lie pen schade op. 2: Jong Ambon was gewaarschuwd. De verzekeringsformatie boekte de laat ste tijd vaak grote overwinningen en dat wilde de Molukse ploeg voorko men. De Schinkel-ploeg kreeg gele genheid om aan te vallen, maar Jong Ambon speelde succesvol op de coun ter. Ron van Roosevelt opende de sco re voor Schinkel en net voor rust was de balans via Ronald Jongelings weer in evenwicht. Dezelfde speler schoot Jong Ambon aan de leiding. Vijf minu ten voor tijd kwam de Souburgse ploeg op gelijke hoogte door een treffer van Michael Boedhoe. Een puntende- ling leek een goede beslissing van deze spannende partij zaalvoetbal. Ronald Jongelings en Arie Pentury dachten daar anders over. Zij schoten in de slotfase Jong Ambon naar een 4-2- overwinning. Sport Stijl Sinke - Parbo 9-3: De Sport Stijl-ploeg was duidelijk te sterk voor Parbo. Met- de rust keken de Goesena- ren al tegen een 7-3 achterstand aan. Voor Sport Stijl Sinke scoorden Gijs Baan (3x), Gert Booij (2x), John Livra- mento, Piet Baan, Nico Koster en Wim Koster. Wim de Kok (2x) en Armand Doesburg schoten voor Parbo in de roos. SC Toma - Brammetje Dump 5-10: Wim Dekker was met vijf doelpunten de produktiefste speler. Hans Carol (2x), Gerrie Eikenhout (2x) en Kees Vreeke maakten de andere Dump-tref fers. Ad Bakker (3x) en Ron Tuhule- ruw (2x) scoorden voor Toma. VW Audi Poppe - Maartense Tapijt 2- 5: Een slordige terugspeelbal van Fred Meerman bezorgde Maartense Tapijt het eerste doelpunt. Harro Hazelaar maakte er 2-0 van voordat Ad de Rooy tegenscoorde, 2-1. Ron Geluk bepaal de de ruststand op 3-1. Ad de Rooij bracht de autoploeg weer dichterbij3- 2 maar toen John Tahapary en Chris Mouthaan voor 5-2 zorgden, was de wedstrijd gespeeld. Het wedstrijdprogramma voor woens dag 16 maart: sporthal Baskensburg, Vlissingen, 21.15 uur SC Toma - Jong Ambon, 22.10 uur Warme Bakker Grent - Schinkel Assurantiën; sport hal Nassaulaan, Middelburg, 21.00 uur Maartense Tapijt - Sport Stijl Sin ke, 21.50 uur Brammetje Dump - VW Audi Poppe. Gastronomie en mode gaan uitstekend samen, getuige deze foto, waarop Veerhuis-eigenaar Fred van Mierlo geflan keerd wordt door drie mannequins in avondtoilet WOLPHAARTSDIJK - Mode en gast ronomie: het is inmiddels geen nieuw fenomeen meer. Steeds vaker wordt een modepresentatie gecombineerd met een culinaire presentatie. Het zou afdoen aan de de kwaliteiten van de kok om alleen te spreken van een mo deshow, maar het zou evenmin te recht zijn om te spreken van een culi naire presentatie met een modeshow tussendoor. Hoe het ook zij, een select publiek heeft vrijdagavond in het Veerhuis in Wolphaartsdijk kunnen genieten van exquise gerechten en de presentatie van de nieuwe voorjaars- en zomercol lectie van modehuis 't Witte Paerdje uit Goes. Voor het echtpaar Schoester van 't Witte Paerdje is dit overigens niet de eerste keer dat zij hun mode to nen in combinatie met een maaltijd. Na het succes vorig najaar besloten zij dit jaar opnieuw voor deze opzet te kie zen. En zo gebeurde het dat rauwe zalm ge marineerd met dille werd gevolgd door linnen combinaties en tongfilet gevuld met een mousse van kreeft voorafging aan tricot ensembles. Avondjurken vormden het 'vooraf van kalfsrug met saffraansaus en zwierige korte rokjes met getailleerde jasjes gingen de mousses van brie-camembert en gei tenkaas voor. Een assortiment van na gerechten werd gelardeerd met chique creaties in polyesterzijde. De collectie van het Goese modehuis bevatte ook dit jaar weer de geconfec tioneerde couture van ontwerpers als Courrèges, Mügler, Dorothée Bis, Lo renzo, Umberto Ginochietti en Frank Uscher. Chique of niet, de vrouw mag er komend zomerseizoen 'gekreukt' bijlopen. Linnen is troef in het aanbod van het modehuis. Puur linnen, veelal voorgekreukt dus een zitplooitje meer maakt niet uit. Het linnen is verwerkt in super vrouwelijke combinaties, waarbij de getailleerde jasjes met schootje de dienst uitmaken. De taille mag, moet zelfs, weer gezien worden. De getailleerde jasjes kunnen naar hartelust gecombineerd worden met korte wijde rokjes, strakke rokjes tot ruim boven de knie en comfortabele wijde rokken met een gesmockte, elas tische heuppas. Ideaal voor vrouwen die er af en toe eens een kilootje bijheb ben. Zoals gezegd, de vrouw mag weer vrouw zijn en haar lichaamscontou ren worden perfect gevolgt door de belijning van de kleding. Met name bij de gebreide jurkjes en combina ties van Dorothée Bis wordt het fi guur benadrukt. Aansluitende jurken en lange tricot truitjes met rechte rokjes Charmant hierbij was een mosgroene combinatie van een rechte korte rok met een strakke heuplange trui. Exclusief is zonder meer de collectie suede kleding die 't Witte Paerdje voert. Soepel vallende suede die overi gens ook in de wasmachine gewassen kan worden, wordt verwerkt in fraaie jacks met fluwelen biezen, en rechte jurkjes. Ook dit seizoen heeft het modehuis weer ruime aandacht voor avondkle ding. Polyester-zijde is hier het meest verwerkte materiaal. Draperieën, ro zetten en petty coats zijn hier onmis bare elementen. Bijzonder fraai was een lange strapless avondjapon met een ballonvormige witte rok over een lange zwarte rok die uitliep in een soort queue aan de achterkant. Een zwarte strik met een witte roos aan de voorzijde maakt deze japon af. Als we kijken naar de kleuren in de nieuwe collectie dan is er maar één conclusie: alles mag. Wit en zwart zijn nog immer aanwezig, naast aarde en bronstinten, rood, blauw, lila en ande re pastels. Aan de modepresentatie werd verder meegewerkt door de Goese edelsmit Harry Hutjes met eigen ontwerpen, voornamelijk uitgevoerd in goud en zilver, gecombineerd met brilliantjes. Bijzonder fraai gestyleerde sieraden die de getoonde mode een extra cachet gaf. Verder verleende medewerking Muynck optiek uit Goes, Maison Wille uit 's Heer Hindriklskinderen voor de kapsels en 'Nil Nisi Bene' voor huid verzorging uit Middelburg. MIDDELBURG - In de eerste klas het bedrijfstafeltennis in Middel! behoudt het team van Boogaarl aansluiting met de kopgroep. team behaalde een 9-1 overwin] op VT Poppe. Middelburg II blijft de lijstaanvoei in de derde klas. De Middelburgs ves zegevierden met 6-4 over Mei berg. PNL II versloeg TZS met 8.| handhaaft zich op de tweede pij Onze Vloot verloor ook de zeve wedstrijd van deze competitie, nu van Havenschap, en blijft de hel sluiter. In de vierde klas handhaafden del lopers hun posities. Lijstaanvoj Gieterij II behaalde een 9-1 oves ning op Middelburg IV en Hogesil blijft tweede dank zij een 7-3 wins Geschiere Wattel. Meppers I stui het tweede team van die naam me: 10-0 nederlaag naar huis. De stand, eerste klas: 1 Van Dijck-Petit: 2 Gieterij 110-15, 3 Boogaard 9-13,4CB 9-11,5 Occasie Centre 8-10,6 VT Popp» 7 Middelburg 19-3, 8 PNL 18-1; tweedel 1 Provincie 9-14,2 ALN 9-12,3 Vlissingc 4 Amor 8-8, 5 Basco 9-7,6 CBBZII8-6,i 7-2: derde klas: 1 Middelburg II 8-16,21 II9-14,3 Havenschap 8-11,4 TZS 8-7,5; lenberg 8-4, 6 Madi 6-2, 7 Onze Vloo: vierde klas: 1 Gieterij II 8-15,2 Hogeij 8-14,3 Meppers 19-12,4 Geschiere Wat 9, 5 Meppers II 9-5, 6 Middelburg IIiï Middelburg IV 9-1. MIDDELBURG - In de maandaj] gue van de Middelburgse Bowl Bond staat Heemskinderen oi dreigd aan de leiding. De koplopei haalde een 3-1 overwinning op het gen gemiddelde. Fhytingmacl boekte eveneens een 3-1 winst tt| het eigen gemiddelde. Panacht Verkaik II deelden de punten, 2 Het Racketcentre klopte IwaaiJ Schildersbedrijf met 3-1. Kruitmolen I blijft aan kop in dei dagleague ondanks een 3-1 verlie| gen Verkaik I. La Palma liep nederlaag op tegen Kruitmolei DSM klopte Au Paradis Chinois: 4-0 en Occasie Centre bleef met ds de cijfers de baas over Sunlux. Sla Maliepaard zegevierde met 3-1 ove Sinjoor. Rijwielhandel Van won met 3,5-0,5 van Charles Dicki In de woensdagleague kwam lijstl voerder Café De Geere niet verderf een puntendeling tegen De Winkel (2-2). Haarstijlstudio blijft tweede dank zij een 3-1 wins] de Kreukel. Hoondert en Zn zegel de met 4-0 over TZN en Borduurstl Morena stuurde Familie Altingf een 4-0 nederlaag naar huis. moest een 4-0 nederlaag incasserei gen Jan Kassa en BVZ versloeg p] de Super met 4-0. De stand, maandagleague: 1 De Heems deren 74,2 Fhytingmachine 63,5,3 Iwan Schildersbedrijf 59,5, 4 Panaché 49,5,51 kaik II40,6 Het Racket Center 35,5,7011 5; dinsdagleague: 1 Kruitmolen I li Kruitmolen II 66,5, 3 Rijwielhandel Mourik 63,5,4 Slagerij Maliepaard 63, kaik I 53, 6 Sunlux 52,5, 7 Charles Dicj 52,5, 8 Occasie Centre 48,5, 9 DSM i Palma 37, 11 De Sinjoor 33, 12 Au Pij Chinois 25; woensdagleague: 1 CaféDeJ re 62,5, 2 Haarstijlstudio Roland 62. 'I Kassa 60. 4 De Blauwe Winkel 56,5. Kreukel 54,6 Parade Super 51,5,7 Iguai. 8 Borduurstudio Morena 50, 9 HoondeL Zn 49, 10 Familie Alting 46,5, 11 TZNl'f BVZ 10. De oudste, Jan Sinke rechtsbovenen de jongste Arend-Jan Fluit rechtsonderhebben samen de klokketting vast om met klokgelui de nieuwe school te openen. WOLPHAARTSDIJK - Met klokgelui hebben de jongste en oudste leerling, de vierjarige Arend-Jan Fluit en de dertienjarige Jan Sinke, van de Jo hannes Calvijnschool in Wolphaarts dijk vrijdag hun nieuwe onderkomen aan de Henry Dunantstraat geopend. Officieel zitten nu alle kinderen onder één dak. Met de nieuwe school is een eind gekomen aan een lange periode van gebrekkige en versnipperde huis vesting. Leerlingen kregen de laatste jaren op drie verschillende plaatsen les. Uit de verschillende toespraken kwam duidelijk naar voren dat bestuur, leer krachten en ouders tot voor kort nog niet van een nieuwe school durfden dromen. Sommigen spraken van een „wonder". In 1982 beleefde de basis school, waar onderwijs op reformati- sche grondslag wordt verstrekt, een dieptepunt toen het leerlingental naar 23 terugliep. Sluiting dreigde voor de Calvijnschool. Op dat kritieke mo ment kwamen echter de broodnodige aanmeldingen binnen. Het aantal leer lingen is in vijfjaar gegroeid tot 77. Die komen niet alleen uit Wolphaartsdijk, maar ook uit een wijde cirkel erom heen. Dat bracht de Goese burgemees ter mr W. Blanken tot de conclusie dat „Wolphaartsdijk bijna het centrum van de wereld is". De school is volgens moderne pedago gische bouwprincipes ingedeeld. De centrale ruimte vormt het hart, de lo kalen zijn eromheen gegroepeerd. Ar chitect P. Wisse van het Vlissingse ar chitectenbureau Wisse. Tuinhof en Slemmer wees onder meer op de schuifwand tussen kleuter- en speello kaal, zodat bewegingsruimte volop voorhanden is. Sommigen ruimten zijn voor verschillende doeleinden bruikbaar. Voor het gloednieuwe on derkomen, gebouwd door hoofdaanne mer Fraanje uit Lewedorp, is een vrij krap budget beschikbaar. De gemeen te draagt een miljoen gulden bij. Dat bedrag is niet toereikend om alle voor zieningen te bekostigen die op het wensenlijstje stonden. Bestuurssecre- taris M. Nijsse raamt dan ook een te kort. Hoe groot dat gat is, valt volgens hem moeilijk te zeggen, omdat de ein dafrekening nog niet klaar is. Onder meer met donaties (van de gerefor meerde gemeente) zullen nodig geach te zaken als een schoolplein, rijwiel berging en zandbak worden gefinan cierd. Bij de bouw en aanleg van deze extra voorzieningen is wel geld be spaard door zelfwerkzaamheid. Met de hoge bouwkosten voor ogen, dacht oud-schoolhoofd J. Slootweg met wee moed terug aan het bedrag dat in 1947 voor de toen nieuwe Calvijnschool moest worden neergeteld: 21.000 gul den. Het gebouw, dat na twintig jaar officieel was afgeschreven maar ruim veertig jaar dienst heeft gedaan, gaat tegen de vlakte. Twee basisscholen in Wolphaartsdijk beschikken nu over een nieuwe en on- derwijsvriendelijke accommodatie. De protestants-christelijke Ichtus- school heropende in september haar grondig verbouwde onderkomen. De nieuwbouw voor de openbare Prinses Wilhelminaschool aan de Gardeniers hof is nog in volle gang. Dat is overi gens ook een ontwerp van Wisse, Tuin hof en Slemmer. MIDDELBURG/EINDHOVEN - Paul Panhuysen en Bernd Lohaus, de twee externe adviseurs, die de gemeente Middelburg heeft aangetrokken voor kunstaankopen en -opdrachten, zul len zich niet bezighouden met het or denen van de ongeveer 4000 kunst werken, die de Zeeuwse hoofdstad in bezit kreeg via de beeldende kunste naars regeling (bkr). Voor dat doel wordt een afzonderlijke commissie gevormd, bestaande uit Jeltje Ratsma, coördinator van arto theek bkr-centrum Balans 17 en twee leden van de vroegere bkr-commissie. Namen zijn officieel nog niet bekend. Volgens Panhuysen, directeur van Het Apollohuis in Eindhoven, een onaf hankelijk platform voor beeldende kunst en muziek, ligt zo'n opzet voor de hand, gezien het plaats- en regioge bonden karakter van de bkr-werken. „Mensen uit Middelburg weten meer van de kunstenaars en de ontstaans geschiedenis van de kunstwerken dan wij". Wél .hebben de adviseurs de gemeente voorgesteld om de verzameling, die ge deeltelijk is opgeslagen bij De Balans en voor een ander deel wordt uitge leend, terug te brengen tot ongeveer 800 werken, eenvijfde van de huidige omvang. Dat advies houdt ondermeer verband met opslagproblemen. Panhuysen en de in Antwerpen wo nende Lohaus hebben zich tot dusver overigens nog niet daadwerkelijk be ziggehouden met adviezen over kunst aankopen of -opdrachten. Voor het zover is, wil de gemeente overleg voe-, ren met de provincie Zeeland om tot „duidelijke afspraken" te komen over de collectievorming van de Zeeuwse hoofdstad en de regionale overheid. Geruchten dat de samenwerking tus sen Middelburg en de externe advi seurs stroef zou verlopen en het twee tal zelfs zou overwegen om de advies functie (waarvoor f 6500,- per jaar is begroot, 10 procent van het bedrag dat de gemeente heeft uitgetrokken voor een fonds voor aankopen en opdrach ten) neer te leggen, spreekt de direc teur van Het Apollohuis met klem te gen. „Nee, daarvan is echt geen spra ke. We praten als redelijke mensen. De contacten verlopen zelfs heel plezie rig". Ingrid Haan van het bureau cultuur van de gemeente Middelburg deelt zijn visie. „Het heeft geen zin om in het wil de weg kunstwerken aan te schaffen. Je zult eerst moeten weten, waar je met je collectie heen wilt en wat het plan is van de provincie. Want het is natuurlijk onzin om allerlei zaken dub belop te doen". In afwachting van het benoemen! twee interne adviseurs - leden val vroegere bkr-commissie - is Jell Ratsma begonnen met een invent] satie van de bestaande collectie! bureau cultuur wordt verwacht dal september de eerste selectie van si kan gaan. Voor hun werkzaamhel krijgen ook deze commissieleden f vorm van vergoeding. Onbehagen over de trage-start v aankopen- en opdrachtenbeleid 1 Middelburg klonk donderdag dooi] vragen van PvdA-fractievoorzittei van Colmjon-van der Mark in del stuurscommissie voor culturele I ken. Zij wees erop, dat Panhuyseij Lohaus al enkele maanden zijn benoemd maar dat - merkbai| resultaten uitblijven. Op haar s drang zegde wethouder van cult] G. B. Schoenmakers toe, dat hei| binnenkort wordt uitgenodigd o commissieleden tekst en uitleg tel M. van Colmjon-van der Mark. NIEUWDORP - De technische werk groep van de gemeenschappelijke re geling Vuilnisstortplaats Midden- Zeeland verwacht dat het aanbod van verontreinigde grond zich de komen de jaren zal stabiliseren op ongeveer 13.000 ton per jaar. De werkgroep maakt dat bekend in een nota over de afvalverwerking in het gebied, nu en in de toekomst. Het bestuur van de regeling droeg de werkgroep in 1987, geschrokken door het aanbod van vervuilde grond in dat jaar: 60.000 ton, op uit te zoeken wat er nog aan grond te verwachten valt in de vervuilingsklasse die gewoon mag worden gestort. De werkgroep maakte meteen een algemeen lijstje met be leidsuitgangspunten, dat in de nota wordt onderbouwd. Het bestuur be spreekt die nota maandag 28 maart tij dens een vergadering in het gemeente huis van Borsele in Heinkenszand, die om 9.00 uur begint. Uit de nota wordt duidelijk dat stren gere milieu-eisen, noodzakelijke uit breiding en nazorg voor gedeelten die zijn volgestort, zoveel geld gaan kos ten dat het tarief per ton vuilnis f hoog moet. Voorgesteld wordt eer! hoging van 1,30 gulden per ton mei] gang van 1 januari 1989. In beginsel wil de werkgroep het pl cipe hanteren van: de vervuiler! taalt. Het principe zal nog nader ij ten worden uitgewerkt. In ieder gel mag chemisch afval niet op de plf in Nieuwdorp worden gestort enl werkgroep overweegt om de tariesj ling te gebruiken om de stort vanl paalde soorten afval te beperkencf voorkomen. De proefneming met| biogas - in de stortplaats zit hete' valent van 3 miljoen kubieke ml aardgas per jaar - is nog niet in del kast verdwenen. De proef werdj stopt omdat de daling in de prijs de exploitatie van biogas on dabei maakte. Toch wil de werkgN als het enigszins economisch haalt] is, het gas doelmatig uit de stortpls] halen. Dat heeft voordelen voor J milieu: het gas komt niet vanzelf] en voor de capaciteit van de s'l plaats: de boel klinkt aanzienlijk'11] er kan langer op dezelfde plaats «I den gestort.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 40