Bouw school in Rilland bereikt het hoogste punt Mozart besloot j Onderhoud riolering kost Kapelle in toekomst vermogenl PZC/ streek VW-informatrice v/m □□Man Biezen bu. FOTO/VIDEO VERSCHOORE DOKTERSASSISTENTE onna Schietingen Vakbonds winkel FNV in Goes Shell Service Station De Jonge BB Verbroedering volksdansgroepen Vogelwaarde en Stekene EERSTE NIEUWBOUW KATHOLIEKE SCHOOL IN 75 JAAR Artsen: Tandartsen: Apotheken: Ziekenauto's: Dierenartsen: Wijkverpleging: Artsen: Dierenartsen Wijkverpleging: Dia's natuurgebied KAPELLE Commisie welzijn - De Kapelse commissie welzijn vergadert dinsdag onder meer over het projectplan 'Sub stitutie in de zorgverlening aan oude ren op Noord- en Zuid-Beveland'. Ver der wordt een overzicht gegeven van de ontvangen circulaires over het re guliere welzijnswerk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het gemeente huis. KRUININGEN Eredienst - De Evangelische Ge meenschap Reimerswaal houdt zon dag om 10.00 uur in het dorpshuis te Kruiningen voor het eerst een maan delijkse eredienst. Sinds een jaar of acht bezoeken mensen uit Reimers waal de wekelijkse diensten van een grote evangelische gemeenschap in Roosendaal. Het is de bedoeling dat in het najaar de maandelijkse diensten worden omgezet in wekelijkse. Naast deze maandelijkse dienst zijn er weke lijkse huis/bijbelstudiegroepen in Kruiningen en Krabbendijke. TEVEEL VOOR BEGROTING De VVV NB centrale verwarming en loodgietersbedrijf Specialist vervanging c.v.-ketels KWALITEITS KLEURENFOTO'S M. B. Riemeijer, huisarts. ZOEKT funktie - evt. buitendienst bij gerenom. I I I I u AKTIEVE MEDEWERKER VANDAAG LAATSTE DAG BIJ: BBJBEJÊISBBBEIEJB ZATERDAG 12 MAART 1988 bi Reintje Vos komt naar Vogelwaarde met een deel van de demonstratie- groep (ongeveer 25 mensen). Om half negen arriveren de Belgen in Vogel waarde; een uur later wordt de groep verwelkomd door burgemeester A. A. L. G. M. Kessen. Hij overhandigt de gasten een aandenken aan het eerste bezoek aan Hontenisse. VOGELWAARDE - De verbroedering tussen Hontenisse en Stekene begint al gestalte te krijgen, ook al moeten de twee gemeenteraden het 'verbroe- deringsbesluit' nog bekrachtigen. Dinsdag ontvangt de jubilerende volksdansgroep 'Hava Naguila' uit Vogelwaarde de volksdansgroep 'Reintje Vos' uit Stekene. De kennis making tussen de twee groepen vindt plaats in het clubgebouw van 'Hava Naguila', de Schaapstal van Hoeve La Salette. De leerlingen van de nieuwe katholieke basisschool in Rilland droegen ieder een steentje bij voor het metselen van de gedenkmuur in de hal. RILLAND - Met het op elkaar metse len van vijfenzeventig bakstenen is vrijdagmiddag het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe rk basis school in Rilland gevierd. Elke leer ling mocht een steen, voorzien van naam en tekening, overhandigen die vervolgens werd ingemetseld in de entree van het schoolgebouw aande Cromvlietstraat. Voorzitter J. Heij- nen plaatste een gedenksteen in de hal. Een koker met daarop de leus van de school, de namen van de kinderen en de namen van de leerkrachten ver dween in een spouw. De katholieke basisschool is nu nog gehuisvest in twee gebouwen, de voor malige kleuterschool aan de Burge meester van Gorselstraat en de lagere school aan de Mairestraat. Uitbrei- DE BEVELANDEN 12 en 13 maart 1988 ALARMNUMMER 01184-14444 Goes-Kloetinge: vr. 19.00-zat. 19.00 uur: J. A. v. d. Werff, Wijngaardstr. 51, tel. 27451. Zat. 19.00-zon. 23.00 uur:S. Buys H. Slager, Jac. Valckestr. 3, tel. 15462. Spreekuur voor spoedgevallen 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk, 's-H.-Arendskerke, Heinkenszand, Nieu-wdorp: A. P. van der Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk, tel. 01198-1231. Boodschappen zo mogelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: vrij. 17.30-ma. 8.30 uur: C. T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-H. Abtskerke, tel. 01103-2089. Hansweert, Schore, Yerseke:vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: A. J. de Wijs, Zee burg 1, Yerseke, tel. 01131-3520. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath:vr. 19.00-zon. 22.00 uur: J. D. Barendregt, Krabbendijke, tel. 01134-1544. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: J. Geldof, Korteweg 23, Driewegen, tel. 01195-275. Kapelle, Wemeldinge:vrij. 19.00-zon. 23.00 uur: D. Vreeswijk, Kapelle, tel. 01102-1290. Spreekuur voor spoedge vallen van 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: Kortgene, Colijns- plaat, Kamperland en Wissenkerke: B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107-1338. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. P. J. Akkerman, Voorstad 33a, Goes, tel. 01100-14314. Spreekuren zat. en zon. van 10.00-11.00 uur: Geopend voor spoedgevallen zat. van 8.30-17.30 uur en zon. van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrijdagmor gen daaropvolgend. De Goesche Apotheek, Klokstraat 19, tel. 01100-27104. Centrale Post Ambulance Vervoer, tel. 01184-14444. Goes, Ovezande, Kruiningen, Kapel le: A. C. Mosselman, Hogenakker 8, Kruiningen, tel. 01130-1233; spreekuur zat. 8-9 uur, Kruiningen 9.30-10 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: Voor de praktijk van dr. Karelse: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand, tel. 01106-1290, b.g.g. 01100- 20656. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Biezelinge: R. H. G. Aalfs, Hoofd straat 2, tel. 01102-1783. Spreekuur zat. 10-11 uur en verder vol gens afspraak. Yerseke en omgeving: (kleine huisdie ren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Mo lenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes, Kloetinge, Kattendijke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder tel.nr. 01100- 13310. Noord-Beveland, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 's-Heer Hendriks kinderen, 's-Heer Arendskerke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder tel.nr. 01108-1378. Zak van Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder tel.nr. 01106-1615. Oost-Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder tel.nr. 01130-2601. THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND 12 en 13 maart 1988 ALARMNUMMER 0011 Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland en Scherpenisse: E. H. Veldman, Stavenisse, tel. 01663-2400. Sint-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: C. H. M. de Groot, Nieuw-Vosse- meer, tel. 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: A. W. de Looze, Raadhuisstraat 26, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400. Tholen: W. Brons, tel. 01666-2596. Kleine huisdieren weekendspreekuur, Kalfsdamseweg 2, Poortvliet. Op zaterdagen 08.30-09.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Boter markt 10. Zr. tel. te bereiken via tel.nr. 01666- 2318. dingvan die gebouwen bleek niet mo gelijk, omdat daarvoor te weinig ruim te beschikbaar was. Dankzij medewer king van de gemeente Reimerswaal, heeft het ministerie van onderwijs in 1987 toestemming gegeven voor de bouw van een volledig nieuw schoolge bouw. Het eerste overigens in de ge schiedenis van bijna 75 jaar katholiek onderwijs in Rilland. De leerlingen hebben altijd in 'afdankertjes' gezeten van andere scholen. De eerste paal voor de school kon al op 13 januari de grond in. Het gebouw staat op de plaats van de voormalige openbare school, in het centrum van het dorp. Aanvankelijk was het de be doeling dat de katholieke school nabij de erfkampen een plekje zou krijgen. Voorzitter Heijnen toonde zich uiter mate tevreden met de huidige lokatie: „Dit is een idealeplek. Midden in het dorp en verkeersveilig". De leerlingen kunnen hun nieuwe klassen al bij het begin van het nieuwe schooljaar in ge bruik nemen. De plechtigheid zal so ber zijn, omdat het schoolbestuur vol gend jaar bij de viering van het 75-ja- rigbestaan groots wil uitpakken. De nieuwe school krijgt behalve drie lokalen, een gemeenschapsruimte en een speelhal een aantal kamers voor het personeel. Bij de voorbereiding van de bouw is tevens rekening gehou den met nog een lokaal als de groei van het aantal leerlingen doorzet. Zo'n tien jaar geleden telde de school nog vijftig leerlingen en moest het bestuur alle moeite doen om drie leerkrachten te houden. „Als we dit niveau kunnen handhaven", aldus Heijen, „dan zijn we dik tevreden". De school telt nu 4,1 formatieplaatsen. Met de bouw is een bedrag gemoeid van 720.000 gulden, volledig betaald door de overheid. Hava Naguila is de eerste vereniging in Hontenisse, die verbroedert met een vereniging in Stekene. De volksdans groep uit Vogelwaarde is ook al uitge nodigd voor een tegenbezoek. Boven dien heeft Reintje Vos de uitnodiging aanvaard om deel te nemen aan het muziek- en folklorefestival dat op 12, 13 en 14 augustus wordt gehouden in het kader van de viering van het 20-ja- rig bestaan van Hava Naguila. NIEUW-NAMEN In het gemeen schapscentrum De Kauter in Nieuw- Namen wordt vandaag (zaterdag) een diavoorstelling vertoond over de flo ra en fauna in het Verdronken Land van Saeftinghe. De lichtbeelden worden van commen taar voorzien door Richard Bleijen- berg, die als gids bekend is met dit na tuurgebied. De vertoning begint om 20.00 uur. GOES De rijdende vakbondswin kel van de Dienstenbond FNV staat dinsdag 15 maart van 10.00 tot 17.00 uur aan de Oostwal in Goes. In deze tot kantoor omgebouwde streekbus kunnen de bezoekers op allerlei gebie den deskundig advies krijgen van een vakbondsconsulente en kaderleden. Ook bij het invullen van belastingfor mulieren wordt men met raad en daad terzijde gestaan. OVEZANDE in Bar 2 te Ovezande hield de handboogvereniging St.-Se- bastiaan uit Kloetinge een schieting op de liggende wippen. Er waren 49 deelnemers. Uitslag eerste wip: hoofdvogel A. de Schip per, St. Sebastiaan, Kloetinge, eerste zij vo gel L. Rentmeester, tweede zijvogel J. v. Steenbergen, beiden Willen Teil, Ovezande, eerste bovenkal J. Boelens, Willem Teil, tweede bovenkal, C. Stouthamer, eerste on- derkal W. Remijnse, Willem Teil, eerste klep Jaap Rentmeester, tweede klep Adri Rent meester, derde klep Lau. Rentmeester, allen Cz. en allen Willem Teil. Uitslag tweede wip: eerste hoofdvogel C. Eversdijk, tweede hoofdvogel A. de Schip per, beiden St.-Sebastiaan, eerste zijvogel P. Vette, Concordia 's-Heerenhoek, tweede zij vogel A. de Schipper, St.-Sebastiaan, der de zijvogel J. Boelens, Willem Teil, eerste kal J. Rijk ADLM, Kwadendamme, tweede kal L. de Jonge, ADLM. De vliegende vogel- prijzen waren voor J. v. Steenbergen Willem Tell en P. Vette Concordia. Zondag 13 maart 1988. Ned. Herv. Kerk. ZUID-BEVELAND. Baarland 10 ds. Ruitema. Biezelinge 10 ds. de Graaf. Borssele 10.30 ds. v. Boven. Ellewoutsdijk 10.30 ds. Oos- terlee. O.'scheldeziekenhuis zat. 17.30 ds. Rietveld. 's-Gravenpolder 9-19 ds. Koelman. Hansweert 10 ds. v. d. Bam. 's-Heer-Abtskerke 9 dhr. Rouw. 's- Heer-Arendskerke 10 ds. Wisse. Hein kenszand 10 ds. Rietveld. Hoedekens- kerke 10.30 ds. Koelman. Kapelle 10 ds. den Breejen (HD). Kattendijke 10 dhr. Sies. Krabbendijke 9.30 dhr. v. Westen 14.30 ds. Dubbeldam. Kruinin gen 10 ds. Bloemert (HD). Lewedorp 10 ds. Klijnsma 17 ds. Wisse. Nieuwdorp 9.30 ds. Roozenboom. Nisse 10.30 dhr. Rouw. Oudelande 9 ds. Oosterlee. Ovezande 10 dhr. Mesu. Rilland-Bath 10 ds. v. d. Ploeg. Schore en Vlake 9.30 ds. Nauta. Waarde 10 ds. Groen (HD). Yerseke 10-14.30 dhr. Allewijn. NOORD-BEVELAND. Colijnsplaat 10 ds. Beyer (HD) 14.30 ds. Jansen. Geersdijk 10 ds. Schüssler (HD) 14.30 ds. Bennekom. Kamperland 9.30 ds. Beyer-17 ds. Kamermans. Kats 9 ds. Attema. Kortgene 10 ds. Roest 14.30 ds. Paulen. Herv. Ger. Kerkgemeenschap. Wemel- dinge 10 ds. Raatjes. Gereformeerde Kerk. ZUID-BEVE- LAND. Baarland 9 dhr. Trimpe. Bors sele 9 ds. Noordhof 14.30 ds. Meyer. Driewegen 10.30 ds. Noordhof 14.30 dhr. v. d. Putte. Goes - Westerkerk 10 ds. Kakes 17 ds. Landman. Oosterkerk 9.30 ds. Landman 17 ds. Kakes. 's-Gra- venpolder 10.30 dhr. Trimpe 14.30 ds. Noordhof. Heinkenszand 10 dhr. Noordam 14.30 ds. Paulus. Kapelle 10 ds. v. d. Leer 17 ds. den Breejen. Krab bendijke 9.30 dhr. v. Westen 14.30 dhr. v. d. Schee. Kruiningen 10 dienst 14.30 ds. v. d. Weide. Lewedorp 10 ds. Klijns ma 17 ds. Wisse. Nieuwdorp 10 dhr. v. Noord 14.30 dhr. v. d. Laan. Rilland- Bath 9.45 dhr. v. Leerdam 17 ds. Mink. Wolphaartsdijk 10 ds. v. d. Schaft 17 dienst N.H. Kerk. Yerseke 9.30-14.30 ds. Jobsen. NOORD-BEVELAND. Co lijnsplaat 10 ds. Schippers 14.30 ds. Jansen. Geersdijk 10 ds. Schüssler 14.30 ds. Bennekom. Kamperland 9.30 dienst 17 ds. Kamermans. Gereformeerde Bond. Waarde 14.30- 18.30 ds. Mulder. Gereformeerde Gemeente. ZUID-BE- VELAND. Borssele 9.30-14-18 stud. V. Dieren. Goes 9.30-14-18 leesdienst. 's- Gravenpolder 9.30-18 ds. Weststrate 14 leesdienst. Hoedekenskerke 10- 14.30 leesdienst 17/3 19.30 ds. v. Dijk. Kapelle-Biezelinge 9.30-14-18 lees dienst. Krabbendijke 9.30-14 (HD)-18 ds. de Pater. Kruiningen 9.30-14-18 leesdienst. Nieuwdorp 9.30-14-18 lees dienst. Nisse 9.30-14-18 leesdienst. Ril land-Bath 9.30-14-18 leesdienst. Waar de 9.30-14 leesdienst 18.30 ds. P. v. Rui tenburg. Wemeldinge 10-15.30 leesdienst. Wolphaartsdijk 9.30-14-18 leesdienst. Yerseke 9.30-18 ds. v. d. Poel 14 leesdienst. NOORD-BEVE LAND. Colijnsplaat 10-14.30 lees dienst 16/3 19.30 Weststrate. Kamper land 10-17 leesdienst 16/3 19.30 ds. Beens. Kortgene 10-14.30-18.30 lees dienst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Goes (De Hoeksteen) 9.30-16.30 ds. Geertsma. Kamperland 10.45 ds. Kui per 14.30 ds. Wisselink. Bergen op Zoom (Evang. Luth. Kerk) 9 leesdienst 14.30 ds. v. d. Velden Oud-Gereformeerde Gemeente, 's- Gravenpolder 9.30-14-18 dienst. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Bie zelinge 10 ds. v. d. Heuvel 17 ds. v. d. Sluys. Goes 10-17 ds. Nieuwenhuyze. Vrije Evangelische Gemeente. Goes 10 dhr. Sinke, 18.30 ds. v. Veen. Rilland- Bath 10-14.30 br. de Jonge. Wemeldin ge 10-17 ds. Delwig. Yerseke 10 dhr. Timmer 14.30 ds. Mietus. Leger des Heils. Goes 10-19 maj. en mw. v. d. Wel. Pinkstergemeente. Goes (Beatrixlaan 32") 10 dhr. Harthoorn. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Goes (Koningskerk) 8.45-14.30- 18.30 dienst. Kruiningen 9.30-14.00- 18.00 dienst. Volle Evangelische Gemeente. Wemel dinge (zaal Wilhelminastr. 56") 10 br. v. Neerbos. Rooms-Katholieke Kerk. Goes: Paro chiekerk 9-10.30 mgr. v. Couwelaer; za terdag 19 mgr. v. Couwelaer. O.'schel deziekenhuis 10 past. v. Duin. 's-Hee renhoek 9-10.30; zaterdag 19. Heinkenszand 10.30 past. Buyssen; za terdag 19 pst. Buyssen. Kwadendam me 10.45 past. v. Bilzen; zaterdag 19 past. v. Bilzen. Lewedorp 10.30 past. Brooymans; zaterdag 19 past. Brooy- mans. Ovezande 9.30 past. Pontena gel; zaterdag 19 Pontenagel. Zondag 13 maart 1988 Ned. Herv. Kerk. Oud-Vossemeer 10, 18.30 ds. De Kievit (HD); Poortvliet 10 en 18 ds. Egas; Scherpenisse 9.30 en 14.30 ds. v. Bergen Bravenboer; Sint- Annaland 10 kand. Burger, 18 ds. Groenendijk; Stavenisse 10 ds. Blom, 18 ds. Bom; Sint-Maartensdijk 9.30 en 14.30 ds. v. Loon; Rehoboth 10 ds. Hoelstra, 19 ds. Rikin; Sint-Philips- land 9.30 kand. Buitelaar, 14.30 kand. Lammers; Tholen 9.30 ds. Rosen- boom, 18.30 ds. Ten Klooster; Imma- nuel 10 ds. Rikin. Rooms-Katholieke Kerk. Tholen 10.45; Oud-Vossemeer 9.30, zat. 17.30; Geref. Kerk. Oud-Vossemeer 10 en 15 ds. Kribbe (HD). Geref. Gemeente. Poortvliet 10, 14.30 en 18.30 leesdienst; Scherpenisse 9.30 en 18.30 ds. Beens, 14 leesdienst; Sint- Annaland 9.30, 14 en 18 leesdienst; Sint-Philipsland 9.30 leesdienst, 15 stud. W. Harinck; Tholen 10, 14.30 en 18.30 leesdienst. Oud Geref. Gemeente. Sint-Maartens dijk 9.30,14 en 18 leesdienst; Sint-Phi lipsland 9.30, 14.30 en 18 leesdienst; Stavenisse 9.30,14 en 18 leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Oud-Vossemeer 10 en 14.30 prof. dr. Velema, 18.30 lees dienst; Tholen 10 leesdienst, 18.30 prof. dr. Velema. Geref. Gem. in Ned. Oud-Vossemeer 10, 14.30 en 18.30 leesdienst; Sint-An- naland 9.45, 14.15 en 18.15 leesdienst; Sint-Maartensdijk 9.30, 14 en 18 lees dienst. De kinderen van beide basisscholen waren in een feestelijke stemming tijdens het concert van het studieorkes\ Krekelberg uit Kapelle, ter gelegenheid van het jubileum van de muziekvereniging Mozart. YERSEKE - Ter afsluiting van haar jubileumjaar bood de Yersekse muziekvereniging Mozart vrijdag middag een concert aan voor de basisschooljeugd uit het dorp. Ongeveer 350 kinderen, tussen zes en twaalf jaar oud, van 't Kompas en de Beatrixschool kwamen naar dorpshuis De Zaete om daar een uur lang te luisteren naar een programma met onder meer marsen en western-melodieën. Tussen de num mers door kregen ze tekst en uitleg over de muziek stukken. Voor de kinderen was de muzikale middag de laats:! activiteit van een scholierenproject, dat de hondercl jarige muziekvereniging op touw had gezet. De af lopen twee weken is in de lessen veel aandacht I steed aan muziek, terwijl enkele muzikanten in dl klas op bezoek kwamen. Het studieorkest KrekelberJ uit Kapelle verzorgde vrijdagmiddag het concert! Voor hun deelname aan het scholierenproject kregel de leerlingen een prijsje mee. Bovendien was er voo| elke klas een hoofdprijs. KAPELLE - Onderhoud en vernieu wing van rioleringen gaat de gemeen te Kapelle de komende jaren handen vol geld kosten. In 1988 is er ruim vijf ton mee gemoeid. De vier jaren daar na besteedt Kapelle volgens het meer jarenprogramma stad- en dorpver nieuwing in totaal ruim 2,2 miljoen gulden aan de rioleringen. Dat bedrag is voor de doorgaans goed gevulde ge meentelijke beurs te gortig. Kapelle doet dan ook een beroep op de provin ciale knelpuntenpot. Allereerst zijn dit jaar het Waarde- kenshoekplein en een gedeelte van de Waardekensstraat in Biezelinge aan de beurt. De riolering wordt ook ge deeltelijk vernieuwd in de Dijkwelse- straat en Van der Biltlaan. Op het pro gramma voor 1988 staat eveneens het verlengen van het afvoerriool bij de speelweide in Schore. Het leggen van een diepriool in de Wemeldingse Che- zeeweg is met een ton de duurste in greep. Het onderhoud van de riolen gaat in 1988 vijftig mille kosten. Bijna vierenhalve kilometer buis zal worden geïnspecteerd. Ruim driekwart van deze lengte krijgt een schoonmaak beurt. Bovendien is het de bedoeling vijftig naden te injecteren. In de jaren daarop spannen de Vroonlandseweg (twee ton) en de Stationsstraat (2,3 ton) de kroon wat betreft de bedragen die gemoeid zijn met het vernieuwen van rioleringen. Die operaties staan gepland voor 1991. Het meerjarenpro gramma stad- en dorpvernieuwing komt evenals enkele kredieten voor vernieuwing van rioleringen aan de or de in de commissie financiën en onder wijs en gemeentewerken en ruimtelii- ke ordening. Deze vergaderen mj dag om respectievelijk 19.00 en 2 uur in het gemeentehuis. Beide commissies buigen zich te| over andere 'dure' voorstellen het herbestraten van een stuk Vai Biltlaan in Kapelle (133.000 gulderl de aanleg van trottoirs en een vel terd wegdek voor gedeelten vanf Stormezandeweg, Zeestraat en D| straat in Wemeldinge (ruim een tT Nu de hervormde kerk in Wemeldl gerestaureerd wordt, willen bul meester en wethouders gelijktijd» toren - gemeentelijk eigendom-of handen nemen. Het is de bedoeling leistenen dak te vernieuwen. Ooi kwaliteit van het voegwerk valt tel De herstelwerkzaamheden vergen| krediet van tachtig mille. vraagt voor het VVV-R kantoor in Wissenkerke Noord-Beve/and leeftijd 18-23 jaar Functie: Het verstrekken van informatie, schriftelijk, telefonisch, en aan de balie - overeenkom stig de normen voor de VVV-R kantoren als mede het verrichten van secretariële en ad ministratieve werkzaamheden. Functie-eisen: bij voorkeur algemene vakopleiding VVV of TIO goede contactuele eigenschappen dienstverlenende eigenschappen zelfstandig kunnen werken spreek- en schrijfvaardigheid in moderne talen ervaring strekt tot aanbeveling Het salaris is afhankelijk van leeftijd en erva ring Schriftelijke sollicitaties vergezeld van curriculum vitae, tot uiterlijk 28 maart, te richten aan: voorzitter SVV-NB, C. J. van Dam me, Hoofdstraat 34, 4484 CG Kortgene. waterleidingen gasleidingen c.v,-installaties c.v.-zelfbouwpakketten rioleringen zinken goten onderhoud c.v.-ketels/geisers/gashaarden Zonnebloemstraat 14, 4461, PL Goes. Tel. 01100-28465. Klaar terwijl u winkelt! Goes, Grote Markt 7 01100-16159. Vlissingen, Badhuis straat 60,01184-14081. Hulst, 's-Gravenhof- plein 8, 01140-16162. Zierikzee, Dam 5, 01110-12796. Per 1 juni 1988 een gevraagd voor vervanging tijdens eenl zwangerschapsverlof. Het betreft 20 uurl per week, 's morgens. Een vaste aanstel f ling nadien is mogelijk. Gaarne je schriftelijke sollicitatie zenden aan: Parklaan 1, 4421 GW Kapelle. Representatieve VROUW o.a. basis P.R./V.A.M.- autoverkoop, (auto)bedrijf Reakties: Brief onder nummer G 524 PZC-Goes. I I ij I I I I I I Wij vragen een: voor ons bedrijf, die bereid is verschil-1 lende werkzaamheden te verrichten. Leeftijd vanaf 20 jaar. Mondelinge sollicitaties van maandag| t/m vrijdag Patijnweg ÏOO, Goes tel. 01100-15508 Kuijperlaan 287 (bij t.v.-toren en Erasmusflat), Goes. Telefoon: 01100-3Hj

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 38