BEDRIJFSLEIDER II ZIEKENVERZORGENDE M/V ZEELAND PERSONEEL JU centrale kassier (m/v) Rabobank S HANDELSAGENTEN Zeelandia PROCESOPERATOR voorde VALKENISSE medewerker waterkwaliteitsbeheer (m/v) TELEFONIST/TYPIST V/M ARBEIDSVOORZIENING ZEELAND CHEMISCHE INDUSTRIE Rabobank Goes Secretaresse m/v CONSULENT(E) VERMEER GROND EN WEGEN BV D LD Gemeente MEDEWERKER BELASTINGEN M/V SECRETARESSE (M/V) 34 provinciale waterstaat STICHTING HUISVESTING EN VERZORGING VOOR OUDEREN VLISSINGEN zeeuws steunpunt opleiding ss DDDC MET SPOED GEVRAAGD! voor de verkoop van onze produkten Zeer hoge provisiebasis. Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland VIJVERVREUGD aspirant leerling Z-verpleegkundige zeeuws WM servicebureau voor jeugd- en jongerenwerk WATERSCHAP WALCHEREN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MAART II Aannemingsmaatschappij Vermeer Grond en Wegen BV is werkzaam in geheel Nederland en heeft diverse rayonvestigingen. Onze aktiviteiten richten zich o.m. op de aanleg van wegen, rioleringen, asfaltwerken en overige civiel technische werken. Met name voor werkzaamheden in het zuidwesten van het land zoeken wij een Het zwaartepunt in het dagelijks funktioneren ligt bij het leiden c.q. begeleiden van het bij de produktie betrokken uitvoerend team. Tevens dient hij te beschikken over goede kommerciële en kontaktuele eigenschappen mede in relatie tot de opdrachtgevers. Gegadigden, bij voorkeur +35-40 jaar met minimaal een HTS-WW niveau, die een grondige kennis en ervaring hebben in de wegenbouw- sektor, nodigen wij gaarne uit nader met ons in kontakt te treden. Wij verzoeken u uw sollicitatie brief te zenden aan onderstaand adres. Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de heer W. Alferink, 02503-31414 of na 20.00 uur 023-246809. Het spreekt voor zich dat wij tijdens de sollicitatieprocedure de benodigde discretie in acht zullen nemen Vermeer Grond en Wegen BV is een zelfstan dige werkmaatschappij van R Vermeer Verenigde Bedrijven BV. De gezamenlijke aktivitei ten van een negental werk maatschappijen zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen. GWW groep: wegenbouw en grondwerken in de meest uitgebreide zin, ondergrondse pijpleidingen, zinkers, doorpersingen enz. Bouwgroep: projektontwikkeling, engineering, utiliteitsbouw, beton- en waterbouw, renovatie en onderhoud. Industriegroep: bouw van industriële installaties, pijpleidingsystemen, enz. In totaal biedt het concern werk aan 1400 werk nemers. w BEHOREND TOT P VERMEER VERENIGDE BEDRIJVEN BV Afd. Personeelszaken Postbus 10 2130 AA Hoofddorp II De Provinciale Waterstaat in Zeeland bestaat uit een directiesecretariaat, de afdelingen A (Algemene Zaken), D (Droge Waterstaat), N (Natte Waterstaat), M (Milieuzaken) en vijf dienstkringen. De afdeling M is belast met de beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -uit voering en bestaat uit vijf onderafdelingen. Eén daarvan is de onderafdeling Water en biologie. Deze onderafdeling is belast met het toezicht op de uitvoering Wet verontreini ging oppervlaktewateren, uitvoering Hydro-biologisch onderzoek en biologische/ecologi sche advisering. De huidige organisatiestructuur van de provinciale diensten (Provinciale Griffie, Provin ciale Planologische Dienst en Provinciale Waterstaat) wordt gewijzigd. Deze reorganisatie krijgt in 1988 en 1989 feiteiijk gestalte. Bij de onderafdeling Water en biologie kan worden geplaatst een v voor 4/5 weektaak (32 uren) De standplaats is Middeldburg. De functionaris zal o.m. worden belast met: 1. het medewerken aan het opstellen van een provinciaal waterhuishoudingsplan en beleidsplannen op milieugebied; 2. het meewerken aan het onderzoek dat voortvloeit uit het provinciaal waterkwaliteits plan; 3. computermatige verwerking van meetgegevens; 4. het opstellen van adviezen betreffende aangelegenheden van het waterkwaliteitsbe heer; 5. diverse verder voorkomende werkzaamheden, die voortvloeien uit de toezichthouden de taak van de provincie op de waterkwaliteitsbeheerders. Vereisten voor deze functie zijn: opleiding op HBO-niveau, waarbij in het studiepakket speciale aandacht besteed is aan waterkwaliteitsbeheer; alsmede ervaring met bovengenoemde werkzaamheden; kennis van automatische gegevensverwerking; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; vermogen tot het werken in teamverband. Voor deze deeltijdfunctie bedraagt het brutomaandsalaris (norm 1-9-1987), afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, minimaal 2903,56 (schaal 8 1e aanloopniveau) en 4.423,55 (schaal 10 functieniveau). Het provinciaal beleid is erop gericht het aantal vrouwelijke medewerkers in provinciale dienst te vergroten, zodat vrouwen uitdrukkelijk worden uitgenodigd om te solliciteren. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de onderafdeling Wa ter en biologie, de heer ir. N. Oskam, tel. 01180-35920, toestel 123. Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 25 maart te worden gezonden aan de hoofdinge nieur-directeur van de Provinciale Waterstaat in Zeeland. het groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-35920 De algemene instelling omvat de verzorgingshuizen Ter Reede (265 verzorgings plaatsen) te Vlissingen en De Zoute Viever (80 verzorgingsplaatsen) te Oost-Sou burg. Tevens grenzen aan Ter Reede twee complexen aanleunwoningen met in totaal 244 woningen. Voor Ter Reede vragen wij een enthousiaste: 32 uur per week met arbeidsduurverkorting in onregelmatige dienst. Functie-informatie: Helpt actief mee in de uitvoering van de verzorging en de begeleiding van de bewoners gericht op een goed woon- en leefklimaat. Werkt in samenwerking met andere disciplines o.a. huis houding. Functie-eisen: Opleiding Ziekenverzorgende of een daar aan gelijkgestel de opleiding. Belangstelling voor en/of ervaring met de zorg voor de ou dere mens. Salariëring overeenkomstig CAO-Bejaardentehuizen. Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mw. J. Kingma-Otten, tel. 01184-17820. Uw schriftelijke sollicitatrefkunt u*binnen 8 dagen richten aan de Stichting H.V.O.V., Koudekerkseweg 81, 4382 EJ VLISSINGEN, t.a.v. drs. J. de Graaf, directeur. Bij het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming en Volwasseneneducatie is een tijdelijke vacature ontstaan voor een Het betreft een deeltijdfunctie voor 20 uur per week, te vervullen in de middaguren (12.00- 16.00 uur). De vacature is van tijdelijke aard tot 1-1-1990. Tot deze datum vindt bij de provincie Zee land een reorganisatie plaats van het ambtelijk apparaat. De functionaris wordt o.a. belast met het bedienen van de telefoon, eenvoudige typewerk zaamheden, kopieerwerk, postverzorging, algemene interne werkzaamheden. De gedachten gaan uit naar een kandidaat die: een algemeen vormende opleiding op MAVO-niveau met succes heeft afgerond; beschikt over een type-diploma. Salaris Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Op basis van functiewaarde ring worden de hierna genoemde salarisbedragen gehanteerd: aanloopschaal 2 1.050,-tot 1.353,-) functieschaal 3 1.074,-tot 1.482,-) Alle bedragen zijn bruto per maand (norm per 1-9-1987) bij 21 jaar en ouder (bij 20 uur per week). De personeelsleden werkzaam bij het Zeeuws Steunpunt zijn in dienst van de provincie Zeeland en hebben derhalve dezelfde rechtspositie als het provinciaal personeel. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door mevrouw A. Cannegieter, hoofd admini stratie (tel. 01180-34880). Een vertegenwoordiging van het personeel wordt bij de selectie betrokken. Sollicitaties dienen vóór 19 maart a.s. in het bezit te zijn van de chef van de afdeling perso neel en organisatie van de provinciale griffie van Zeeland, onder vermelding van vacature nummer ZS/2/88. "sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180-31011 Het Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen is onlangs, in samenwerking met de Gewestelijke Arbeidsbureaus Goes en Walcheren, gestart met een nieuwe Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd met deze opleiding nader kennis te maken. Op zaterdag 12 maart 1988 houden wij open huis. U bent dan vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom op het Centrum voor Vakopleiding van volwassenen Kleverskerkseweg 17 te Middelburg is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank- organisatie. Iedere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de financiële belangën van leden en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken een De Rabobank Goes behoort tot de grotere banken in Zeeland. Met zijn 8 vestigingen en 72 medewerkers is de bank actief in een gebied dat een centrumfunctie vervult in de regio. Hij voert een geïntegreerd relatie beheer, zowel in de particuliere sector als in de bedrijvenmarkt. Daarbij maakt de bank gebruik van geautomatiseerde toe passingen in de gegevensverwerking en informatievoorziening. De bank is verder binnen de organisatie betrokken bij en proefbank in tal van bancaire processen en ontwikkelingen. Binnen het werkgebied Particulieren van de Rabobank Goes ontstaat binnenkort de vacature van centrale kassier. De gevraagde functionaris heeft tot taak het beheer van waarden in nederlandse en buitenlandse valutasoorten, het tijdig voorzien van kasmiddelen agn de service punten bij kasopnames en het in ontvangst nemen van stortingen. Een en ander geschiedt met behulp van balieterminals. Wij denken aan kandidaten van minimaal 18 jaar met een opleiding op HAVO- niveau. Ervaring in het bankwezen is een pré. Aan nauwkeurigheid en service bereidheid worden hoge eisen gesteld. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire voorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris en een premievrije pensioenregeling. Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen met de heer H. Heijloo, hoofd Particulieren, telefoon 01100 - 3 92 08. (Iw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een recente pasfoto, wordt met belang stelling binnen 14 dagen verwacht door de directie van de Rabobank, Grote Markt 1 4461 AH Goes. Postbus 8041 4330 EA MIDDELBURG De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instellingen in diverse sectoren van de gezond heidszorg. Er werken bij de S VRZ ruim 2000 mensen en er is de zorg voor ongeveer 1450 bewoners/pa tiënten. Bij onderstaande inrichting bestaat de volgende vacature W Vijvervreugd te Middelburg is een zwakzinnigenin stelling waar ongeveer 360 bewoners worden verzorgd en verpleegd. Vanaf heden kunnen jonge mensen worden geplaatst als De opleiding start in mei en december 1988, maar vanaf heden bestaat de mogelijkheid om als aspirant leerling in dienst te treden tot het moment dat de opleiding van start gaat. De opleiding heeft een voorbereidende periode van 30 weken, bestaande uit theoretisch onder wijs, stageperioden en vakantie. Tijdens deze periode ontvang je het zogenaamde 'zakgeld' van 395,- netto per maand. Daarna volgen nog drie leer-werk perioden van totaal 2 jaar en 9 maanden. In deze perioden bedraagt het bruto maandsalaris 1160,- oplopend tot 1770,- in het laatste jaar. Toelatingseisen: - leeftijd tussen 17 en 21 jaar - in het bezit van diploma MAVO-D niveau overgangsbewijs naar de 5e klas HAVO/VWO, MDGO of opleiding MBO. Inlichtingen en sollicitaties Voor nadere informatie kun je bellen met de heer J. Flamman, adjunct-directeur verzorgingsdienst en mevrouwC. van Marion, hoofd Z-opleiding bereik baar onder nummer (01180) 25751 Een video-reportage over het werken bij de Stichting is op verzoek te zien bij het Centraal bureau, afdeling Voorlichting en PR van de SVRZ en bij de Zeeuwse arbeidsbureaus. Je schriftelijke sollicitatie kun je, onder duide lijke vermelding van het Huis en de vacature, binnen zeven dagen na verschijning van dit blad richten aan de afdeling Personeelszaken van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, Postbus 100,4330 AC te Middelburg. Op de afdeling Financiën/Belastingen van de ge meentesecretarie kan, in verband met benoeming el ders van de huidige functionaris, worden geplaatst een voor 38 uren per week Functie-informatie: De medewerker zal o.a. worden belast met: alle administratieve werkzaamheden met betrek king tot gemeentelijke belastingen, retributies en andere heffingen; beleidsadvisering inzake belastingaangelegenhe den; redigeren raadsvoorstellen gemeentelijke belas tingen; uitvoeren belastingverorderingen (bezwaar- en beroepsprocedures); aanslagregeling; plaatselijk deurwaarder. De gemeente heft naast de gebruikelijke belastingen eveneens een toeristenbelasting 850.000 over nachtingen) en een woonforensenbelasting 800 objecten). De gemeente heeft de belastingadministratie geauto matiseerd. Functie-eisen: ervaring in bovengenoemde werkzaamheden; bezit van of vergevorderde studie voor het diplo ma F.B.A.; redactionele vaardigheden en goede contactuele eigeschappen; kennis van gegevensverwerking met automatise ringsapparatuur strekt tot aanbeveling. Salariëring: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maxi maal 3.616,- (niveau VII). Beneden 21-jarige leeftijd geldt de zogenaamde jeugdregeling. De bij de gemeentelijke overheid gebruikelijke rechts positieregelingen zijn van toepassing, waaronder een systeem van variabele werktijden. Kandidaten dienen bereid te zijn zich te vestigen binnen de regio Walche ren. Een kennismaking met de huidige medewerkers op de afdeling behoort tot de sollicitatieprocedure. Nadere inlichtingen omtrent deze functie worden gaarne verstrekt door de chef van de afdeling, de heer J. J. Jacobsen, tel.; 01185-1555 (toestel 29). Belangstellenden kunnen hun sollicitatie binnen 10 dagen na verschijning van dit blad richten aan burge meester en wethouders van Valkenisse, Dorpsplein 28, 4371 AB Koudekerke. S.v.p. in linkerbovenhoek van de envelop vermelden: "Soil. F/C". Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman BV. een industriële onderneming, nationaal en internationaal werkzaam op het gebied vanl de fabrikage en verkoop van grondstoffen voor de brood- en banketbakkerij, zoekt eeg| De secretariële werkzaamheden worden verricht in een team van vier medewerksters De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en worden verricht met behulp van moderne apparatuur. Funktie eisen: opleiding tot Europees secretaresse; ervaring met tekstverwerkingsapparatuur; goede beheersing van de drie moderne talen; affiniteit met werkzaamheden van marketing en verkoop; enige jaren ervaring; leeftijd ca. 23 jaar. Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan de afdellng| personeelszaken van Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman B.V., Poststraat 11, 4301 AA Zierikzee. KonkikBike Zeelandia H.J.Doe: IWS^Zt Roozenburglaan 89A, 4337 JB Middelburg Het Zeeuws Servicebureau voor Jeugd- en Jongeren' werk zorgt in Zeeland voor de dienstverlening aanenl begeleiding van vrijwilligers in het open jeugd- en| jongerenwerk. Voor de deeltaken kindervakantiewerk en jeugdre| creatie zoeken wij een in verband met vervanging wegens zwangerschap, Wij verwachten een creatieve en stimulerende in-| breng bij advisering en voorlichting aan: kindervakantiewerkgroepen organisaties voor niet-identiteitsgebonden jeugd) werk 4-12 jarigen. Bij het werk horen: het zelfstandig kunnen werken met vrijwilligers, algemene bureauwerkzaamheden. Voor dit werk zoeken wij iemand met: Opleiding op HBO-niveau of studerend hiervoor! de voorkeur gaat uit naar een HBO-J of Mikojel-J opleiding. Ervaring in het jeugdwerk en/of kindervakantie-| werk. Goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-| kingsvaardigheid. Een rijbewijs en de beschikking over een auto. De standplaats is Middelburg. Salariëring volgens CAO-Welzijn, een overeenkomsl| op projectbasis behoort tot de mogelijkheden. De periode van vervanging is van juni tot en metau gustus a.s. Het betreft een aanstelling van 20 uur per week. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op i en 29 maart 's avonds. Sollicitaties kunnen tot 22 maart gericht worden aan: Bestuur van het Zeeuws Servicebureau voor Jeugd- en Jongerenwerk, Roozenburglaan 89a, 4337 JB Mid delburg. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mieke Wiggers, Jootje Vaas of Jaap Vermeer, tele foon 01180-23475. Het waterschap Walcheren heeft als taakgebieden til waterkeringen (duinen en dijken), de waterkwaliteit^ en de waterkwantiteit op Walcheren. Bij de Technische Dienst van het waterschap is een I vakature ontstaan voor de funktie van: FUNKTIE-EISEN: Bezit van M.E.A.O.- of H.A.V.O.-diploma of ge lijkwaardig. Vaardigheid in tekstverwerking. Ervaring is gewenst. Enige kennis van automatisering strekt tot aanbe-1 veling. FUNKTIE-INFORMATIE: De te benoemen medewerker/ster zal o.m. worden belast met: het verzorgen van bij de Technische Dienst bin-1 nenkomende en uitgaande post; het verrichten van type-werkzaamheden; het opzetten en bijhouden van een archief; het maken van afspraken en bijhouden van i agenda; het notuleren van vergaderingen; het verrichten van verder voorkomende secreta-1 riaatswerkzaamheden. Salariëring zal plaatsvinden volgens schaal 5 B.B.R A- 1984 (min. 2.175,-; max. 2.972,- bruto per maand, excl. 8% vakantietoelage). Van toepassing zijn alle bi) de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen Het waterschap is aangesloten bij de Interprovinciale Ziektekostenregeling. Nadere inlichtingen omtrent deze funktie kunnen des-1 gewenst worden ingewonnen bij ir. S. M. Nijboer,tel-1 01180-15751, toestel 20. Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven kunt u richten binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie aan het Dagelijks Bestuur van het water schap Walcheren, Postbus 179, 4330 AD Middelburg, onder vermelding van T.D.S. in de linkerbovenhoek van de envelop.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 34