„Zeelandia A ASSISTENT (M/V) kredietbeheerder (m/v) Rabobank O kleuterleider/leidster Administratief medewerker m/v MONTEUR (M/V) ELEKTRO/MEET- EN REGELTECHNIEK Schipper Accountants MEEWERKEND VOORMAN-TIMMERMAN VAKBEKWAME TIMMERMAN LBC assistent financiële administratie (m/v) informatie middag PERSONEEL Rabobank Goes 32 BOUWBEDRIJF JOBSE T.a.v, dhr. Jobse Duinweg 24, 4356 AS Oostkapelle Te!. 01188-1321 Vlissingse Schoolvereniging Neutraal Bijzonder Onderwijs SYNTHESE Leren en werken, pal bij 't strand van Scheveningen... kunst dat je met plezier werkt als leerling-ziekenverzorgende op dinsdag 5 april a.s. Verpleeghuis Nebo Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland A. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V B. MEDISCH SEKRETARESSE M/V nnnnnnnnnnnnci][:]. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MAARll Gevraagd: en De basisschool van de voor vraagt per 1 augustus 1988 i.v.m. zwangerschapsverlof voor haar jongste leerlingen een De omvang van de betrekking is een volledige. Benoeming zal plaats vinden in tijdelijke dienst, voor de periode dat de huidige leidster met verlof is. Kans op vaste aanstelling daarna aanwezig. In de school wordt gestreefd naar: een zo groot mogelijke ontplooiing van de leerlingen in de leef tijd 4-12 jaar een organisatie waarbij wordt uitgegaan van de individuele mo gelijkheden van het kind eerbiediging van ieders politieke en religieuze overtuiging. Onze gedachten gaan uit naar iemand die: voldoet aan de wettelijke eisen kan functioneren in ons team op inspirerende wijze met jonge kinderen kan omgaan woonachtig is in de regio zich in wil zetten voor alle schoolse activiteiten kan instemmen met de principes van het Neutraal Bijzonder On derwijs. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de dir., mevrouw M. M. de Hulster, tel. school 01184-67591, tel. thuis 01184-16025. Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan: het Bestuur der Vlissingse Schoolver eniging, Schubertlaan 9, 4384 LL Vlissingen. Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman B.V. een industriële onderneming, nationaal en internationaal werkzaam op het gebied van de fabrikage en verkoop van grondstoffen voor de brood- en banketbakkerij, zoekt een Zijn/haar taak zal bestaan uit het verwerken van het betalingsverkeer alsmede het assisteren bij de debiteurenadministratie. Gedacht wordt aan iemand in de leeftijd van ca. 23 jaar, met een opleiding op MEAO-niveau en goede kontaktuele eigenschappen. Enige jaren ervaring strekt tot aanbeveling. Uw handgeschreven sollicitatie kunt u richten aan de afdeling personeelszaken van Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman B.V., Poststraat 11, 4301 AA Zierikzee. Kontrikgike H.J, J Legal and Business Consultants International B.V. verstrekt juridische en commerciële adviezen aan bedrijfsleven en (semi-)overheid. Daarnaast verzorgt LBC de administratie van enkele andere ondernemingen. Door voortdurende uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij thans een Vereiste opleiding: MAVO en MEAO met passend vakkenpakket waaronder engels en automatisering, aangevuld met tenminste Praktijkdiploma Boekhouden. Verdere studie wordt op prijs gesteld. Leeftijd circa 20-26 jaar. Sollicitaties met C.V. te richten aan: Legal and Business Consultants International B V. Tav, de heer D Groenendijk Postbus 34, 4325 ZG Renesse INTERNATIONAL kunstharsen bergen op zoom Synthese BV produceert kunst harsen die over de hele wereld als bindmiddel worden toegepast door de verf-, drukinkt- en lijm- industrie en kunststofverwerken- de bedrijven. De onderneming maakt deel uit van de Akzo Coatings divisie Synthese is een modern en toekomstgericht bedrijf met ruim 475 medewerkers. Onder zoek en ontwikkeling nemen een belangrijke plaatsin, toegespitst op het uitbreiden van de toepas singsgebieden en vernieuwing van produkten. Synthese he'cht grote waarde aan het milieu en de fabrikage van milieu- en mensvriendelijke kunstharsen. De Technische Dienst van Synthese telt ca. 50 medewerkers en bestaat o.a. uit de volgende afdelingen: Werktuigbouwkundige Dienst Energievoorziening Elektrotechnische Dienst Projektenbureau Voor onze Electrotechnische Dienst vragen wij kandidaten voor de functie van Functie-typering: De Electrotechnische Dienst (ca. 10 personen) houdt zich o.m. bezig met het verrichten van metingen, controles, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op electrisch en meet- en regeltechnisch gebied, alsmede in voorkomende gevallen met werkzaamheden op het gebied van uitbreiding en nieuwbouw. De werkzaamheden worden verricht in dagdienst. Daarnaast vragen wij de bereidheid om eventueel mee te draaien in een storingsdienst. Functie-eisen: MTS-electrotechniek en applicatiecursus meet- en regeltechniek; ruime ervaring in de chemische industrie; ervaring met plc besturingen; interesse in de industriële automatisering en in het volgen van cursussen op dit gebied; passieve kennis van het Engels. Arbeidsvoorwaarden: volgens CAO Akzo Coatings Nederland B.V.; premievrije deelname in het Akzo pensioenfonds; diverse andere regelingen, o.m. op het gebied van studiekosten en reiskosten woon/werkverkeer. Voor nadere informatie resp. voor sollicitatie kunt u zich wenden tot C. Havermans, chef Personeelszaken, Synthese B.V., Postbus 79, 4600 AB Bergen op Zoom, telefoon (01640) 7 62 21. Nee, nooit spijt van gekregen dat ze in 1986 zijn begonnen aan de opleiding voor leerling- ziekenverzorgende in het scheveningse verpleeghuis Nebo. 't Bevalt Christa van't Veen uit Veenendaal en Heieen Nieuwenhuis uit Hoofd dorp nog steeds prima. Nebo is gezellig omdat 't niet te groot is en je elkaar allemaal kent. Lekker sfeertje, ook in de om gang met de bewoners/patiën ten. Doordat er een psycho geriatrische en drie somatische afdelingen zijn, hoefje na ver loop van tijd niet van huis te wisselen. Want blijven willen ze graag. Waar kun je na de inspanning (werken en leren) tenslotte zo lekker ontspannen en uitwaaien aan het strand of op de boulevard. En wil je eens wat anders, Den Haag met z'n winkels en musea is vlakbij. Verpleeghuis Nebo is een protestants-christelijk verpleeghuis waar 135 bewoners verzorgd kunnen worden. Onlangs is de nieuwbouw en de renovatie van de bestaande gebouwen gereed gekomen. Er zijn nu drie soma tische en één psychogeriatrische afdeling. Interesse gekregen? Je kunt in september al met de opleiding beginnen, hier voor houden wij een Christa en Heieen zijn er dan ook. Kun je vragen watje wilt. En rondkijken in Nebo, om de sfeer een beetje te proeven. Ouders, vriend en vriendin kun je rustig meenemen. Wel graag even onderstaande bon invullen en opsturen, zodat we weten datje komt. Tot ziens zullen we maar zeggen! x BON Naam: Adres: Postcode/plaats: Ik kom metandere personen. In een gesloten envelop sturen naar Stichting Bronovo-Nebo, Antwoordnummer 96006, 2509 VG Den Haag (een postzegel plakken is niet nodig). STICHTING BRONOVO-NEBO Scheveningseweg 106, Den Haag, tel. 070-512171 Accountants-administratieconsulenten Federatie-belastingconsulenten Proflei Schipper Accountants is een kantoor met ruim 75 medewerkers en vestigingen te Goes, Hulst, Tholen, Vlissingen en Zierikzee. Het kantoor heeft een zeer gevarieerde en boeiende praktijk en maakt gebruik van com puters voorde verwerking van allerlei admini stratieve gegevens en tekst. De werkzaamheden bestaan uit het voeren van administraties voor ondernemingen in het mid den- en kleinbedrijf, agrarische bedrijven, instel lingen en vrije beroepen, het doelmatig in richten en kontroleren hiervan, het opstellen van jaarrekeningen en het verstrekken van adviezen over een breed terrein, de bedrijfs voering betreffende. Bovendien worden voor onze kliënten aaztgü, ten verzorgd voor de inkomsten-, vermo gens- en vennootschapsbelasting alsmeit voor de loon- en omzetbelasting. De inteme fiskale afdeling ondersteunt dezt werkzaamheden en brengt adviezen uit op lis. kaal terrein aan de kliënten. Middels de eigen computers wordt aan del kliënten een breed scala van mogelijkheden geboden tot geautomatiseerde verwerking var] hun financiële, loon- en/of projektadministn- tie. Het kantoor heeft een nauw samenwerkings verband met SCHIPPER MEELES REGISTEH ACCOUNTANTS alsmede met ORGANISR TIE- EN ADVIESBURO ZEELAND. Op korte termijn zoeken wij voor onze kantoren te Zierikzee en Vlissingen een: Zijn/haar taak zal bestaan uit het opstellen van jaarrekeningen, het analyseren en interpreteren van de daaruit voortvloeiende gegevens alsmede het adviseren van kliënten. Een aankomend assisteni zal middels praktische ervaring en opleiding voor deze taken opgeleid worden. Het diploma H.E. A.O./S.P.D. of een hiermee te vergelijken opleiding. Goede kontak tuele eigenschappen alsmede een korrekte uitdrukkingsvaardigheid zowel is woord als geschrift zijn onontbeerlijk. Het salaris zal in overeenstemming zijn met het belang van de funktie, daamaasl bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden waartoe gerekend mogen worden de pensioenvoorziening, 31 vrije dagen, studiekostenregeling enz... Sollicitanten dienen bereid te zijn zich te onderwerpen aan een psychologische test en een medische keuring. Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie schriftelijk te richten aan ons hoofdkantooi Postbus 8, 4460 AA Goes. Eisen Salaris 4463 XD GOES Schermerhornstraat 2 01100-11520 4561 AR HULST Steenstraat 13a 01140-12693 4691 CJ THOLEN Bolwerk 1 01660-2425 4381 LN VLISSINGEN Badhuisstraat 41 01184-14830 4301 AD ZIERIKZEE Poststraat M 01110-15851 Het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland te Kloetinge bij Goes is een algemeen psychia trisch ziekenhuis, waarin ruimte is om te werken volgens eigentijdse inzichten in de psychiatrische hulpverlening. Het ziekenhuis beschikt over 200 klinische behandelplaatsen, een polikliniek, 26 plaatsen voor deeltijdbehandeling en 16 plaatsen in een resocialisatieafdeling te Middelburg. Het aantal klinische behandelplaatsen zal in de nabije toekomst worden uitgebreid tot 260. terwijl de oprichting van een resocialisatieafdeling en een afdeling voor deeltijd behandeling in Terneuzen wordt voorbereid. In het ziekenhuis zijn ongeveer 300 personeelsleden werkzaam. In verband met toename van de werkzaamheden en een ontstane vakature, zoeken wij op korte termijn voor de afdeling medisch sekretariaat een: (vakalurenummer: 8.817.88.10) (vakaturenummer: 8.817.88.11) Binnen de afdeling medisch sekretariaat worden zowel administratieve taken als sekretariële taken uitgevoerd. Binnen de onder A. genoemde funktie worden vooral administratieve taken uit gevoerd, zoals het inschrijven van patiën ten van de kliniek, deeltijdbehandeling en de polikliniek, het maken van afspraken voor de medische staf, het aanleggen van patiëntendossiers, het begeleiden van patiënten naar de afdeling, een bijdrage leveren in de administratieve organisatie van de afdeling enz. De onder B. genoemde funktie is vooral van sekretariële aard, zoals het uittypen van medische korrespondentie, het bij houden van het medisch archief, het ver werken van de „medische" post, het notu leren van enkele vergaderingen, enz. In beide funkties zal gebruik gemaakt gaan worden of wordt al gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen, zoals een afsprakensysteem en tekstverwer king. In verband met de personele omvang van de afdeling, totaal 3 funkties, zal onder linge vervanging bij afwezigheid worden verlangd. Funktie-eisen: - opleiding voor funktie A: MEAO of een opleiding op vergelijkbaar niveau met enige kennis of ervaring in administratieve organisatie. - opleiding voor funktie B: HAVO-opleiding aangevuld met een Schoevers sekretaresse-opleiding of een medisch sekretaresse-opleiding. - voor beide funkties geldt verder: goede kontaktuele eigenschappen; flexibele instelling. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het Zie kenhuiswezen. In 1988 zal de funktie kon- form het funktiewaarderingssysteem voor het Ziekenhuiswezen (FWG) worden inge deeld. Schriftelijke sollicitaties, onder vermel ding van het vakaturenummer linksboven op de enveloppe, kunt U binnen 10 dagen richten aan het hoofd van de dienst per soneelszaken van het Psychiatrisch Zie kenhuis Zeeland, Postbus 253, 4460 AR GOES. is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank- organisatie. Iedere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de financiële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken een in verband met promotie van de huidige functionaris. De Rabobank Goes behoort tot de grotere banken in Zeeland. Met zijn 8 vestigingen en 72 mede- werk(st)ers is de bank actief in een gebied dat een centrum functie vervult in de regio. De bank voert een geïntegreerd relatiebeheer, zowel in de particuliere sector als in de bedrijvenmarkt. Daarbij maakt de bank gebruik van geautomati seerde toepassingen in de gegevensverwerking en de infor matievoorziening. De bank is verder binnen de organisatie betrokken bij en proefbank in tal van bancaire processen en ontwikkelingen. De kredietbeheerder voert het beheer over de verwerkte finan cieringen en toegestane obligo's in de particuliere en de bedrijven- sector. Voor deze functie denken wij aan kandidaten van 25 tot 30 jaar met een opleiding op HBO-niveau, aan gevuld met vakstudies zoals NIBE- kredietverlening. Ervaring met bedrijfsfinancieringen is een pré. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secun daire voorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris en een premievrije pensioenregeling. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie-procedure. Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen met de heer P.F. Mulder, hoofd Bedrijven, telefoon 01100 - 39230. (Jw eigenhandig geschreven solli citatie, voorzien van een recente pasfoto, wordt met belangstelling binnen 14 dagen verwacht door de directie van de bank, Grote Markt 14461 AH Goes. T

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 32