S s n Voleis L maria terweel AGENTEN LOGUZAN Randstad heeft de banen Forrmdo VERKOPER PERSONEEL verpleegkundige SOCIAAL KULTUREEL WERKER {M/V) GEMEENTE KAPELLE (Z) juniorverkoper m/v GEMEENTE KORTGENE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v VERKOOPSTERS MEDEWERK(ST)ER WATERSCHAP WALCHEREN administratief medewerker belastingen (v/m) -)r randstad uitzendburei BOEKHOUDER M/V Een prima weg naar tijdelijk werk! DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT 30 balie-assistent t receptioniste keukenhulp technisch medewerker voor 19 uur per week. modeschoenen KELNERS SERVEERSTERS mil pimk3 KEUKEN- EN AFWASHULPEN FRITESBAKKER mv Loguzan vraagt met spoed Verkoopster Laborant Bouwkundig opzichter Instrumentatiefitter Fijn-elektromonteur Technisch tekenaar Meet- en regeltechnicus Bejaardenverzorgster Serveersters/kelners 2e Restaurantkok FORMIDO MIDDELBURG B.V. FORMIDO MIDDELBURG B.V. UITZENDBURO it constructie bankwerker it Ie stuurman GHV MTSers WTB W W Bk E it elektromonteurs PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MAART li ASB uitzendbureau heeft direct werk voor gemotiveerd en liefst ervaren Voor een commercieel bedrijf in Middelburg zijn wij op zoek naar een balie-assistent met goede con tactuele eigenschappen. U heeft een opleiding op havo- of m.e.a.o.-niveau en daarnaast bezit u persoonlijke eigenschappen zoals creativiteit, accuratesse en incasseringsvermogen. Duur van de opdracht is circa 6 maanden met perspectief. Voor een relatie in de omgeving van Middelburg zijn wij op zoek naar een receptioniste die in het bezit is van eigen vervoer. U kunt zelfstandig werken en heeft een goede spreekvaardigheid in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Het betreft een part-time functie voor langere tijd. PERSONEEL M/V Voor een horeca-onderneming op Walcheren zijn wij op zoek naar een flexibele kracht die gaat helpen bij de algemene voorbereidingen in de keuken. De gewenste startdatum is 2 april. De opdracht is tijdens het hoogseizoen voor hele dagen. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat in de leeftijd van 18 tot 20 jaar, die woonachtig is in de omgeving van Domburg of in het bezit is van eigen vervoer en bereid is te reizen. Voor de technische afdeling van een bedrijf in Middelburg zoeken wij een algemeen medewerker met een technische achtergrond. Uw taak omvat onder andere het verwisselen van banden, plaatsen van accu's en andere voorkomende werkzaamheden op technisch gebied. De duur vfin de opdracht is enkele maanden. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die vrijgesteld zijn van militaire verplichtingen. Heeft u interesse in een van deze banen, neem dan even contact op met Nancy van der Vlies of Mirjam de Jonge van onze vestiging. Lange Noordstraat 24, 4331 CD Middelburg 01180 - 23855 Heeft u het afgelopen jaar via onze vestiging gewerkt of vakantiegeld ontvangen? Dan kunt u nu uw jaaropgave afhalen. Burgemeester en wethouders van Kortgene roe pen sollicitanten op voor de functie van FUNCTIE-INFORMATIE: De te benoemen medewerker zal voorna melijk worden belast met typewerk en an dere administratieve werkzaamheden op het gebied van onderwijs- en personeelsza ken, financiën, welzijnszaken en sociale za ken. FUNCTIE-EISEN: In het bezit van Mavo/Havo-diploma en in het bezit van het type-diploma. Ervaring met tekstverwerking strekt tot aanbeve-| ling. Gemotiveerd en genegen alle voorko-1 mende werkzaamheden op bovengenoem de terreinen te verrichten. SALARIS: Het salaris is afhankelijk van leeftijd, oplei ding en ervaring en bedraagt min. 2.041,- en max. 2.816,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De functie dient in het kader van functiewaarde ring te worden gewaardeerd. De gebruikelijke gemeentelijke rechtspositiere gelingen zijn van toepassing. Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst met de mogelijkheid dat dit later omgezet wordt in een vast dienstverband. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de ambtenaar Onderwijs- en Personeelszaken, dhr. Ch. Poortvliet, tel. 01108-1553, tst. 38. Sollicitaties te richten binnen 10 dagen na het ver schijnen van dit blad aan het college van burge meester en wethouders van Kortgene, Hoofd straat 79, 4484 CD Kortgene. zoekt voor haar nieuw te openen winkel in Middel burg enthousiaste Wil je enkele dagen per week of alleen de koopavond en zaterdag werken? Ben je tussen de 18 en 23 jaar en zoek je een zelfstan dige job in een mooie moderne winkel waar modieu ze artikelen worden verkocht? Stuur dan een brief met recente pasfoto aan: Dolcis, Postbus 3065, 5203 DB 's-Hertogenbosch, t.a.v. de heer C. Koeslag. tik Lu STICHTING SOCIAAL KULTUREEL WERK MIDDELBURG zoekt VOOR 16-18 UUR PER WEEK ten behoeve van de werkeenheden Sint-Laurens, het Trefpunt en de Oude Bakkerij. De funktie bestaat met name uit het begeleiden en ondersteunen van vrijwillige medewerkers op aktivi- teiten- en bestuurlijk niveau, ten behoeve van het ont wikkelen van club- en buurthuisaktiviteiten in de dor pen Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens en de wijk Nieuw Middelburg. FUNKTIE EISEN: een afgeronde opleiding op HBO-niveau een leeftijd van bij voorkeur 25 jaar of ouder organisatorische kapaciteiten financieel en beleidsmatig inzicht planmatig en zelfstandig kunnen werken bereidheid tot het werken op onregelmati ge tijden enige jaren ervaring in het club- en buurt huiswerk rijbewijs en kunnen beschikken over een auto. GEBODEN WORDT: rechtspositie volgens de CAO-welzijn, sala risregeling sociaal kultureel werk, funktie- code CIIB een tijdelijk dienstverband, waarbij een vast dienstverband voor 23 uur in de toe komst tot de mogelijkheden behoort werkbegeleiding. Nadere informatie verkrijgbaar bij Karst Dijkstra, koördinator SKWM, tel. 01180-29004. Sollicitaties tot uiterlijk 22 maart te richten aan de sol licitatiekommissie, p/a Centraal Kantoor SKWM, Rentmeesterlaan 245, 4336 EL Middelburg. Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar. ROOMPOT PARTY- EN CATERINGSCENTRUM zoekt voor uitbreiding van haar personeelsbestand: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: ROOMPOT RECREATIE T.a.v. dhr. P. Korsmit Postbus 12, 4493 ZG Kamperland. De gemeente Kapelle, 'De bloesem van Zeeland', met een inwoneraantal van ruim 10.000, is een aantrekke lijke woon- en werkgemeente. De afdeling Sociale Zaken moet op korte termijn wor den versterkt met een in een volledige dienstbetrekking. Functie-inhoud: De te benoemen medewerk(st)er zal worden belast met: onderzoek, rapportage en advisering in het ka der van de RWW/ABW/IOAW/WBO/BZ en IOAZ; het verrichten van periodieke heronderzoeken; overige op de afdeling voorkomende werkzaam heden. Functie-eisen: in het bezit van het diploma MBO/SD of een oplei ding op gelijkwaardig niveau; kennis van het sociale zekerheidsstelsel en bij voorkeur in het bezit van het diploma Sociale Ver zekeringen; ervaring bij een sociale dienst of afdeling sociale zaken met de uitvoering van bovenvermelde re gelingen; belangstelling en/of ervaring met geautomati seerde administraties strekt tot aanbeveling. Salariëring: Het salarisniveau is afhankelijk van opleiding en erva ring te stellen op maximaal 3616,- bruto per maand (schaal 7). Overige informatie: Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de afdeling sociale zaken, telefonisch bereikbaar on der nummer 01102-1230 toestel 40 of 39. Belangstellenden worden verzocht hun sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het college van burgemeester en wethou ders, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle (Z.). MARIA TERWEEL is een verpleeghuis voor lichamelijk zieken en een reaktiveringscentrum te Goes. Voor één van onze afdelingen zoeken wij tijde lijk i.v.m. zwangerschap van het huidige waar nemend afdelingshoofd een B, A/B of HBO-V in de funktie van waarnemend afdelingshoofd. De mogelijkheid van een vast dienstverband is niet uitgesloten. Samen met het afdelingshoofd gaat u zich bezig houden met de ontwikkeling en het stimuleren van het afdelingsbeleid. Daarbij zult u direkt participeren in de bewonerszorg. Dit alles in samenwerking met de overige disciplines in het huis. Tevens gaat u regelmatig verpleegkundige diensten verrichten voor het gehele huis. De arbeidsvoorwaarden voor deze funktie zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen bij het hoofd verpleging, de heer F. Bordui, telefoon 01100 - 16878 (tijdens kantooruren). Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd en ervaring binnen 7 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan de afdeling perso neelszaken, Postbus 364, 4460 AT Goes. is onderdeel van de Stichting Samivoz. Het waterschap Walcheren heeft als taakgebieden de waterkeringszorg (duinen en dijken), alsmede het integrale waterbeheer, ondermeer omvatten de de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Bij het waterschap zijn ca. 70 medewerkers werkzaam verdeeld over een administratieve en een techni sche dienst. Als onderdeel van de administratieve dienst is er een bureau lastenheffing (zes mede werkers). Het bureau lastenheffing verzorgt de aanslagregeling voor 50.000 aanslagen verontrei nigingsheffing en 30.000 aanslagen dijkgeschot. Bij dit bureau kan worden geplaatst een Functie-inhoud het in een geautomatiseerd bestand bijwerken van de kadastrale legger t.b.v. de aanslagrege ling dijkgeschot het zorgdragen voor de vervaardiging en ver zending van aanslagen het verstrekken van inlichtingen en het behan delen van correspondentie/bezwaarschriften het onderhouden van contacten met de stich ting Kafi en het Kadaster het leveren van een bijdrage aan het realiseren van een centraal onroerend goed registratie systeem voor Walcheren het initiëren van de verdere automatisering bij het bureau lastenheffing het verrichten van overige op het bureau voor komende werkzaamheden. Functie-eisen administratieve opleiding op middelbaar ni veau, aangevuld met Halo-opleiding (zij die de ze opleiding volgen of willen gaan volgen kun nen eveneens reflecteren) ervaring met verwerking van gegevens in geautomatiseerde bestanden zowel theoretische als praktische kennis van automatisering goede mondelinge en schriftelijke uitdruk kingsvaardigheid. De functie is gewaardeerd in schaal 7 B.B.R.A. 1984 (max. 3.616,- per mnd.). Aanstelling zal eventueel plaatsvinden in aanloopschaal 6. Bij het waterschap zijn de gebruikelijke (over- heids)rechtspositieregelingen van toepassing. Nadere inlichtingen over deze vacature worden desgewenst telefonisch verstrekt door de chef van dit bureau, de heer M. de Klerk (tel. 01180-15751). Zij, die belangstelling hebben voor deze functie, worden tot en met 26 maart a.s. in de gelegenheid gesteld hun eigenhandig geschreven sollicitatie brief te richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap, Postbus 179, 4330 AD Middelburg. Op de envelop vermelden: 'sollicitatie bureau las tenheffing'. voor de verkoop van het Multi alarm systeem. In de regio's: Walcheren Zeeuwsch-Vlaanderen Schouwen-Duiveland. Het Multi alarmsysteem is een uniek sys teem dat zonder enige moeite is te installe ren en is zeer laag in prijs. Voor inlichtingen en sollicitaties bel naar: Tel. 01100-27261 of 31646. Voor ons filiaal Goes vragen wij een: is een snelgroeiende bouwmarktketen met 3 vestigingen in Zeeland. Wij verkopen een uitgebreid programma doe-het-zelf artike len en in onze zaken in Vlissingen, Middel burg en Goes werken 50 enthousiaste mede werkers. industrie Voor een winkel in Vlissingen zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten van 18-20 jaar. Informatie bij Anke Louwerse of Marie-Louise van Rooij tel. 01180-23 755, Middelburg, Varkensmarkt 4-6. techniek Voor een bedrijfslaboratorium in Middelburg zoeken wij een chemisch analist op MLO-niveau. Nadat u in de dagdienst bent ingewerkt gaat u zelfstandig in de 5-ploegendienst werken. Ervaring is niet vereist. Leeftijd: 20-30 jaar. Duur: 5 maanden. Informatie bij Anke Louwerse of Marie-Louise van Rooij, tel. 01180-23 755, Middelburg, Varkensmarkt 4-6. Op MTS-niveau. Voor een groot project op Walcheren zijn# op zoek naar een pittige kandidaat die toezicht gaat houd» op het te verrichten heiwerk. Ook als u een schoolverlater bent, kunt u reageren. Informatie bij Anke Louwerse of Marie-Louise van Rooij, tel. 01180-23 755, Middelburg, Varkensmarkt 4-6. Voor een bedrijf in Terneuzen. De uitvoering van het werk vindt plaats op verschillende industriële projecten in Zeeuws-Vlaanderen. Praktijkervaring is vereist. U bent direct inzetbaar en een aantal maanden beschikbaar. Informatie bij Carin Blanckaert of Els Remijnse, tel. 01150-14 488, Terneuzen, Herengracht 9. U heeft een opleiding op MTS-niveau richting Elektronica er beschikt over ruime praktijkervaring. Deze baan is voor lange tijd. Informatie bij Carin Blanckaert of Els Remijnse, tel. 01150-14 488, Terneuzen, Herengracht 9. U gaat elektronische tekeningen vervaardigen voor utiliteitsbouw en industriële elektro-installaties. U beschikt over ruime praktijkervaring en bent bij voorkeur in het bezit van een MTS-diploma Elektronica. Informatie bij Carin Blanckaert of Els Remijnse, tel. 01150-14 488, Terneuzen, Herengracht 9. Voor een bedrijf in Terneuzen. U bezit de nodige praktijkervaring zodat u direct inzetbaar bent. Deze baan i: voor lange tijd. Informatie bij Carin Blanckaert of Els Remijnse, tel. 01150-14 488, Terneuzen, Herengracht 9. gezondheidszorg Voor een instelling in Middelburg. Het betreft een full-time baan voor lange tijd. Ook ziekenverzorgsters en HBOV'ers kunnen op deze functie reageren. Informatie bij Caroline van Cranenburgh of Anje van der P tel. 01180-23 755, Middelburg, Varkensmarkt 4-6. horeca Voor het aankomende seizoen zijn wij op zoek naar serveersters en kelners die van aanpakken weten. Heeft u ervaring met het uitserveren van maaltijden dan kan dat e voordeel zijn. Informatie bij Anke Louwerse of Marie-Louise van Rooij, tel. 01180-23 755, Middelburg, Varkensmarkt 4-6. U bent gediplomeerd kok en heeft de nodige werkervaring opgedaan. Tevens bent u in het bezit van een auto. Denk*1, de geschikte kandidaat te zijn dan hebben wij een leuke ba? voor u. Informatie bij Anke Louwerse of Marie-Louise van Rooij, tel. 01180-23 755, Middelburg, Varkensmarkt 4-6. Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) voert voor 18 bedrijfsverenigingen socia- GAK Ie verzekeringswetten uit: de werkloosheidswet, de ziektewet en de AAW/WAO. Tevens verzorgt het GAK de administratie van 21 bedrijfspen sioenfondsen, een groot aantal VUT-stichtingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Jaarlijks verzorgt het GAK voor 15 miljard aan uitkeringen. De beleggingen van de aangesloten fondsen bedragen ruim 16 miljard. Er werken zo'n 12.000 medewerkers bij het GAK, van wie 3.000 op het hoofdkantoor in Amsterdam en 9.000 op 30 districtskantoren en op een groot aantal kleine vestigingen. Aan jonge mensen tot 19 jaar met een mid delbare schoolopleiding en belangstelling voor de doe-het-zelfbranche, bieden wij een interessante baan. Schriftelijke sollicitaties aan: t.a.v. de heer Jongman, Postbus 8009, 4330 EA Middelburg. Op districtskantoor Goes is plaats voor een Op het districtskantoor is een afdeling Algemene zaken, waar de boekhouding van het kantoor onder ressorteert. Bij de boekhouding werken 3 mensen. Uw taken U verwerkt boekhoudkundige gegevens middels een geautomatiseerd systeem en geeft leiding aan de overige boekhoudkundige medewerkers/ster. Wat wij vragen U heeft ten minste een diploma MEAO met bedrijfs administratie in het pakket of HAVO met praktijkdi ploma boekhouden. Tevens heeft u bij voorkeur lei dinggevende ervaring. U bent tussen de 28 en 40 jaar oud. Wat wij bieden Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal 2488,- en maximaal 3323,-. Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden zo als 8% vakantietoeslag, 7,33% eindejaarsuitkering en een moderne pensioenregeling. Bij het GAK is een arbeidstijdverkorting van 5% van toepassing. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. Kole, chef Algemene zaken, telefoon 01100-35000. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het GAK, Schuttershof 10, 4461 DZ Goes, t.a.v. me vrouw E. de Hoog, chef personeelszaken, gaarne binnen 14 dagen onder vermelding van vacature nr. 88.007. Voor ons filiaal Middelburg vragen wij een: is een snelgroeiende bouwmarktketen met 3 vestigingen in Zeeland. Wij verkopen een uitgebreid programma doe-het-zelf artike len in onze zaken in Vlissingen, Middelburg en Goes werken 50 enthousiaste medewer kers. Dordrecht 078-311777 Aan jonge mensen tot 21 jaar met een mid delbare schoolopleiding en belangstelling voor de doe-het-zelfbranche, bieden wij een interessante baan. Een MDS-opleiding heeft onze voorkeur. Na een inwerkperiode kan hij of zij zijn eigen af deling in onze zaak beheren. Schriftelijke sollicitaties aan: t.a.v. de heer Jongman, Postbus 8009, 4330 EA Middelburg. Met spoed gevraagd: - kennis van hydrauliek - serieus, gemotiveerd - woonachtig op Zuid-Beveland - wonend op S.-Duiveland - voor periode van drie rfiaanden Regelmatig zijn wij op zoek naar: - met en zonder tekenervaring Wij verwachten uw telefoontje.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 30