meyvis financieel-controller m/v J Jdlü r? HHHM trainer bezorger COMPUTER-TECHNICUS (buitendienst) a. Docent(e) commerciële economie b. Docent(e) bedrijfseconomie c. Docent(e) bedrijfsadministratie d. Docent(e) recht e. Docent(e) Frans f. hoofd examen- en tentamenbureau m/v /C ïO 1 SINKESNKOMEJAN SINKE0NKOMEJA1 VEILING NIEUW GEBOUWDE BUNGALOW TE OOSTKAPELLE IN STAAT VAN AFOOUW ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V VERKOOP UIJ INSCHRIJVING BOUWLAND EN BOOMGAARD KAPELLE VEILING TE SEROOSKERKE VERKOPING BIJ INSCHRIJVING LANDBOUWGROND 2590,- 1250,- 6,45 1 28 DOCENTEN/VORMINGSLEIDERS J Apotheek Ringeling, HOGESCHOOL ZEE LAND HOGER ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS Het adres voor uw schuur, garage, loods of schutting in beton of hout of combinatie. Interessanter, uitgekiender, kleuriger d DE JAGER IJZERHANDEL GEMEENTE GOES ZIERIKZEE, Caustraat 38. TE KOOP GEVRAAGD namens één van onze relaties winkelruimte Veelzijdig in dienstverlening Betongarages Beton- tuinschuren Beton- schuttingen A.&B. BETONBOUW- INDUSTRIE Ook spaarhyp. LAAGSTE "RENTE 10 jaar vast TE KOOP UIT FAILLISSEMENT: SINKEÉÊKOMEJAN Veelzijdig in dienstverlening j tientallen typen onder architectuur dubbel glas voor iedere beurs bespaar tot 40 traditionele bouw wind-, waterdicht incl. vergunningaanvrage ook geheel afgebouwd TT- r :-r: - Het aannemersbedrijf van organisatie 'De Eigen Woning' bouwt uw huis. i PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MAART] wetenschappelijke instrumenten^ meyvis en co b.v. pergolesilaan 4, postbus 265 4600 AG bergen op zoom tel. (01640) 36922' Meyvis en Co B.V. is een vooraanstaande leverancier van hoogwaardige analyse- en meetapparatuur. Deze apparatuur wordt toegepast in klinisch-chemische, biochemische, analytische en procescontrole laboratoria, alsmede in milieuonderzoek en -controle. We vragen een De controller draagt de verantwoordelijkheid voor de financiële en boekhoudkundige administratie. De belangrijkste taken zijn o.a. De rapportage aan de direktie van de meest recente en relevante informatie in verband met het financieel beleid. Het beheer van het management informatiesysteem het creëren van nieuwe informatieprocedures die tot een slagvaardige bedrijfsvoering bijdragen Het opstellen van budgetten en de budgetcontrole Het optimaliseren van de administratieve systemen Het beheer van de centrale computer Aan kandidaten voor deze boeiende functie worden de volgende eisen gesteld Opleiding minimaal HEAO (BE) of gelijkwaardig niveau Goede kontaktuele eigenschappen Ervaring met, c.q. intensieve belangstelling voor computers voor administratieve doeleinden, zowel main-frame als PC. Een zeer goed financieel en bedrijfseconomisch inzicht Leeftijd bij voorkeur 25-30 jaar Indien deze funktie u aanspreekt en u denkt te voldoen aan de gestelde eisen, wordt u uitgenodigd uw handgeschreven sollicitatie met curriculum vitae en pasfoto te richten aan de direktie. Bovengenoemde instituten (Streekschool 'Zeeland' en interlevensbeschouwelijke Vormingsinstituten te Middelburg) verzorgen opleidingen in het kader van het Leerlingwezen, beroepsopleidingen in het KMBO, Oriëntatie- en Schakelopleidingen en Beroepskwalifi- cerende Educatie. De beide instituten zoeken: die in geval van ziekte van een van de collega's (lan ger dan 4 dagen) een aantal lessen kunnen vervan gen. Vrouwelijke docenten worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. De 'pool' van docenten/vormingslei ders, die op afroep beschikbaar zijn om in kort-tijdelijk dienstverband voor kortere of langere duur lessen te vervangen, behoeft aanvulling. Het betreft lessen in de volgende vakgebieden: a. in het KMBO: persoonlijke en maatschappelij ke vorming; Nederlands in beroepsopleidingen; oriëntatie- en schakellessen; b. in het Leerlingwezen en de PBVE: maatschappelij ke begeleiding; Zowel bevoegden als onbevoegden kunnen sollicite ren. Voor informatie over de opleidingsgroepen, rechtspositionele aspecten e.d.: tel. 01180-16457 en vragen naar de heer Zonruiter, of 01180-11135 en vra gen naar de heer Adriaanse. Sollicitatiebrieven kunt u tot uiterlijk vrijdag 26 maart 1988 zenden aan de directeur van de Streekschool 'Zeeland', de heerA. Buijs, Postbus 279,4330AG Mid delburg. Notaris mr. A. J. Sauer te Vlissingen zal op woensdag. 13 april 1988 te 14.00 uur in H.R.C. Zeelandia, Dorps straat 39 te Oostkapelle krachtens artikel 1223 van het burgerlijk wetboek in het openbaar verkopen: De nieuw gebouwde bungalow, annex garage, in staat van afbouw, erf en tuin te Oostkapelle, Ro- zenlaan 23, kadastraal bekend gemeente Dom burg, sectie K nummer 1560, groot 7 are, 75 cen tiare. Aanvaarding na betaling van de koopsom en alle kos ten. Het te veilen perceel mag als tweede woning worden gebruik. Dijkgeschot 1988: nog niet vastgesteld. Onroe- rendgoedbelasting (eigenaarsdeel) 139,00. Aan de koper kan een bankgarantie gevraagd worden. Betaling van de koopsom uiterlijk 13 mei 1988. Betaling veilingkosten binnen 8 dagen na de toewijzing. Bezichtiging in overleg met gemeld notariskantoor: woensdag 6 april 1988 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en woensdag, 13 april 1988 van 10.00 tot 12.00 uur. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van ge noemde notaris Sauer, Badhuisstraat 181, Vlissingen. tel. 01184-18110. Infodatec Nederland B.V. kantoor, magazijn en technische dienst showroom en software afdeling Verrijn Stuartweg 24 4462 GE Goes KANTOOR MACHINES-COMPUTERS - SOFTWARE Voor onze afdeling technische dienst zoeken wij een welke aan de volgende eisen moet kunnen voldoen: middelbare opleiding (MTS-electronica); technische kennis van Personal computers; kennis van MS Dos; representatief voorkomen; rijbewijs BE; software-kennis strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. mini- en micro-computers eigen technische dienst tekstverwerkende apparatuur eigen software afdeling elektronische schrijf- en rekenmachines systeemanalyse kopieermachines programmering kantoorartikelen instruktie supplies begeleiding en nazorg Restaurant Valentijn Restaurant Valentijn Nieuwendijk 14, 4381 BXVlissingen, tel.01184-16450 zoekt een jonge zelfstandig werkende kok en een ambulante kelner, die ^onsjonge team kunnen versterken.i Gevraagd worden: creativiteit en enthousiasmeSchriftelijke sollicitaties op bovenstaand adres, t.a. v. dhr. Ph. Stinenbosch. Gevraagd: Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Drs. D. E. Vos, apotheker, Lange Delft 133, 4331 AM Middelburg. Tel. 01180-12538. ADVERTEREN DOET VERKOPEN In de sector Hoger Economisch en Administratief Onderwijs zijn met ingang van het cursusjaar 1988/1989 de volgende vacatures: (normbetrekking van 38 klokuren) (normbetrekking van 38 klokuren) (normbetrekking van 38 klokuren) (normbetrekking van 38 klokuren) (ca. 19 klokuren per week) (normbetrekking van 38 klokuren) De docenten in een normbetrekking worden belast met de verzorging van 20 a 24 lesuren per week en besteden de overige tijd aan de ontwikkeling van de leerstof in hun vakgebied, het begeleiden van afstudeeropdrachten en stages e.d. Een eerstegraads onderwijsbevoegdheid is vereist. Bedrijfs- en/of onderwijserva ring wordt zeer op prijs gesteld. Voor de docent(e) recht is belangstelling voor inter nationaal recht gewenst. Het hoofd examen- en tentamenbureau moet onder ver antwoordelijkheid van de sectordirectie het hele toetsingssysteem organiseren en begeleiden. We denken hierbij aan een functionaris met een relevante HBO-oplei- ding. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de rijksregelingen. De sector HEAO verzorgt onderwijs aan ca. 900 studenten in vier studierichtingen: BE, CE, EJ en EL. Het docentencorps bestaat uit ca. 50 overwegend jonge personen. Nadere inlichtingen over de genoemde vacatures kunt u inwinnen bij de sectordi recteur HEAO, de heer L. de Putter, tel. 01184-89000. Uw schriftelijke sollicitatie zien we gaarne tegemoet binnen 10 dagen na het ver schijnen van dit blad en moet gericht worden aan het bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen. Bij beschikking van de ar rondissementsrechtbank te Middelburg van 17 fe bruari 1988 is onder curate le gesteld KURT REMIEL- ZA VAN PARIJS, verblij vende te Clinge, Sterre- dreef 50 (Huize 'De Sterre') met benoeming van Ludo- vicus Leopold van Parijs, wonende te 4529 IA Eede, gemeente Aardenburg, Rijksweg no. 3 tot curator en tot toeziend curatrice Denysa Cécilia de Caus- maecker, echtgenote van Van Parijs voornoemd en wonende als deze. Mr. J. L. M. Burlet, procureur Brugge Burlet Advo caten, Nieuwstraat 8, 4501 BD Oostburg VAN DONZEL Systeembouw Oirschotseweg 120 5684 NL Best Betaalbaar bouwen! Vraag vrijblijvend documentatie en inlichtingen Tel. 04998-95312 en 73932 of Vlissingen 01184-71187. de afdeling financiën, bureau comptabiliteit, lastingen en kasbeheer, is plaats voor een voor 36 uur per week Functie-informatie: in teamverband meewerken aan de debiteuren- en crediteurenadministratie; betrokkene zal tevens worden aangewezen tot wnd. kassier. Functie-eisen: een middelbare schoolopleiding, b.v.k. op HAVO- niveau; praktijkdiploma boekhouden; bezit van of studerend voor diploma MBA strekt tot aanbeveling; b.v.k. enige praktijkervaring met geautomatiseer de boekhoudsystemen; goede kontaktuele eigenschappen. Salaris op basis van 38-urige werkweek: gemeente-ambtenaar ill ƒ2.041,- ƒ2.571,- (aanlooprang); gemeente-ambtenaar IV 2.085,- 2.736,- (functierang). De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositierege lingen zijn van toepassing. Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de chef van de afdeling financiën, de heer C. Zwanen-,, burg, telefoon 01100-21212, toestel 401 Sollicitatiebrieven kunnen tot 23 maart 1988 worden gericht aan bur gemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes, onder vermelding van vacature- nummer 3125. C ACHTER DE HOUTTUINEN 12 MIDDELBURG Tel (01 18 M-33011 i|i«fW*ran - bouwbetleg - gereedschappen - bouwelementen MAKELAARDIJ ONROERENDE GOEDEREN EN ASSURANTIËN aoor ae 7 V.V. DE MEEUWEN, Zoutelande vraagt voor het seizoen '88/'89 voor 2e selectie en de begeleiding van het 2e elftal. Reacties naar de secretaris: K. Roelse, tel. 01186-2389. Notaris mr. J. Gmelich Meijling te Kapelle is voorne mens om ten verzoeke van mevrouw M. C. van Over- loop-Lindenberg bij inschrijving te verkopen: een perceel bouwland en boomgaard aan de We- meldingsezandweg te Kapelle, kadastraal be kend gemeente Kapelle, sectie P, nummer 61 ged., groot 1.88.50 ha. Het perceel is. vrij van pacht te aanvaarden na betaling van de koopsom. Bijzondere voorwaarden: a. De prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij de notaris gedeponeerd. b. Ondertekende inschrijvingen per hectare dienen uiterlijk maandag, 14 maart 1988 om 10.30 uur ten kantore van genoemde notaris ingeleverd te zijn, al waar deze alsdan worden geopend, waarbij de in schrijvers aanwezig kunnen zijn. c. Indien bij de inschrijving de onder a bedoelde prijs niet is gehaald, hebben van de aanwezigen de drie hoogste inschrijvers het recht direct deel te ne men aan een tussen hen te houden opbieding. d. De kosten zijn voor rekening van de koper (Vei lingtarief). e. Betaling koopsom uiterlijk 11 april 1988. f. Verkoopvoorwaarden liggen ter inzage ten kanto re van alle Zuid-Bevelandse notarissen. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris mr. J. Gmelich Meijling, Biezelingsestraat 9, Kapelle, tel. 01102-3310. Ruime vrijstaande luxe woning, onder architectuur gebouwd; erf en grond 480 m2 zonnige vrije achtertuin met terras; uitstekende staat van onderhoud; perfecte isolatie (spouwmuren, alle ruiten, het dak); modern comfort (open haard, c.v., sanitair en vas te kasten); o.m. 4 slaapkamers, balkon en ruime zolder; rustige ligging op goede lokatie. Prijs 269.000,- k.k. CARLSTRAAT 1, 4322 BA SCHARENDIJKE O Notaris mr. Chr. A. van Erkel te Middelburg is voor mens op donderdag 17 maart 1988, om 14.30 uurir verenigingsgebouw te Serooskerke, Zandput 5, t.v gemeente Veere in het openbaar te verkopen: de buiten gebruik gestelde kleuterschool vrijstaande berging, Vroonstraat 9 te Seroos ke, kadastraal bekend gemeente Veere, sect nummer 345, groot 12 are en 80 centiare. Indeling: 2 lokalen, directeurskamer, kleine keukei pandige berging, hal en toiletruimten. Bestemming: openbaar bestuur, dienstverlening overheidswege, het sociale en culturele leven, e dienstuitoefening, onderwijs, bejaardenzorg, vól) zondheid en tuin. Aan het gebruik voor woondoe! den, inbegrepen de bouw van een of twee nieuwe wc gen met bijgebouwen zal medewerking verleend. Gebruik van een woonruimte als tweedi ning of vakantiewoning is niet toegestaan. De veiling geschiedt bij inschrijving en opbod voorbehoud van goedkeuring van de verkoop dx? gemeente Veere en gedeputeerde staten van Zeelaj Aanvaarding in gebruik na betaling van koopsoj kosten. Betaling van koopsom en kosten dient plaats te heli 14 resp. 5 dagen na goedkeuring van de verkoop. De zakelijke lasten bedragen ong. 498,- per jaar ei men voor rekening van de koper vanaf datum bet: koopsom. Bezichtiging: woensdag, 16 maart, van 13.00 tot 1 uur. Nadere inlichtingen t.k.v. notaris Van Erkel, D® Middelburg, telefoon 01180-29155. Notaris G. F. Giele te Goes zal ten verzoeke van dei en mevrouw De Jonge bij inschrijving verkopen: 1. Perceel bouwgrond, liggende nabij del koek onder Ellewoutsdijk, groot 1.03.C 2. Perceel bouwland, liggende aan de Grini onder Ellewoutsdijk, groot 3.21.70 ha; 3. Perceel bouwland, liggende aan de Grj dijk onder Ovezande, groot 1.65.30 ha, Betaling onkosten binnen acht dagen (veilingtaris Lasten voor rekening koper vanaf 1 januari 1988. Aanvaarding na betaling koopsom (uiterlijk 1988). Voorwaarden: a. De prijs waarbij volle last wordt gegeven isb: notaris gedeponeerd; b. inschrijfbiljetten (ondertekend) dienen woensdag, 23 maart 1988 om 14.00 uur ten ka van notaris Giele ingeleverd te zijn, op welketiji de biljetten per perceel worden geopend env de inschrijvers per perceel aanwezig kunnen zi c. indien bij de inschrijving de prijs van volle lastii gehaald hebben van de aanwezige inschrijvci drie hoogste het recht deel te nemen aan eenti dezen direct na het openen van de biljetten tc den opbieding; d. ingeschreven wordt per hectare en perceel. 0; inschrijfbiljet dient men aan te geven op wek ceel wordt ingeschreven; e. De voorwaarden der verkoop liggen ter inzag kantore van alle Zuid-Bevelandse notarissen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Giele, Zusterstraat 2a te Goes, tel. 01100-13820 (ta 17 de heer Dieleman), alwaar situatieschetsen veil baar zijn. op eerste stand, min.vloeropp. 125r in centrum Goes. Damplein 34 Middelburg Tel. 01180-26455 2 mtr. hoog m perstr. mtr'"j Bij deze prijzen is plaat sing inbegrepen. Excl. BTW. Minder dan 10 mtr. 15% extra, ook te leveren voor de zelfbouw. Wij leveren ook steenmo tief, kleuren grijs, rood of geel. NIEUW! Nu ook betonpla ten in houtmotief. (Rabatdelen). Div. modellen te bezichti gen aan de fabriek A. B. Betonindustrie, Heipoldersstraat 6 te Heeze (N.-Br.) Tel, 04907-1605 Telefax 04907-3805 Barrierweg 239, 5622 CN Eindhoven Tel. 040-815041/815559/ 434643 Vraag vrijblijvend onze brochure met prijslijst. Vlotte levering door heel Nederland. HYPOTHEEKADVIESCENTRUM U kunt kiezen uit rentevaste perioden tot 30 jaar. BMW, type 318, kleur blauw, 1978. Inlichtingen te bevra gen bij de curator, mr. J. R. Laoüt, Biezelingse straat 9, 4421 BL Kapel le, tel. 01102-3171. AAGTEKERKE Burgemeester Bosselaarstraat 12 Vraagprijs 146.000,- k.k. Karakteristiek woonhuis met sfeer. Diepe achtertuin uitkomend op de Bu: Geuzestraat. Hier werd recent een grote garage gebouwd (2.90x8.80 m). Ini ling: entree, aparte zitkamer en aparte eetkamer, keuken, bijkeuken, toilet, do che, garage, 3 slaapkamers, bergruimte. Bijzonderheden: 467 m2 eigen gro« c.v. MIDDELBURG Prinsenlaan 29 Vraagprijs 129.000,- k.k. Goed onderhouden drive-in woning met die tuin. Deze forse woning bevat op de t grond o.a. een garage en tuinkamer, op de ie dieping een grote woonkamer met open ke ken (10 m diep) en op de tweede verdiepte slaapkamers en een badkamer met ligbad geheel ziet er netjes uit en wordt aangeboi voor een zeer schappelijke prijs. GAPINGE Dorpsstraat 80 Vraagprijs 139.000,- k.k. Halfvrijstaand woonhuis op flink perceel grond (3640 m2) met enkele schuif Het pand is gelegen in een lieflijk dorpje, niet zo ver van Middelburg. Naastb pand is een bergruimte gelegen, die met de nodige verbouwing eventueels garage of als extra woonruimte zou kunnen dienen. Het pand bevat een kamen suite en keuken met granito aanrecht. Op de verdieping een ruime overloop e: slaapkamers. Een douche ontbreekt. Dit is een leuk pand voor degene op wiet platteland aantrekkingskracht uitoefent. Inlichtingen worden u verstrekt door uw eigf (NVM)makelaar of door VRAAG VOOR MEER AANBIEDINGEN ONZE GRATIS MAANDKRANT 'FUNDAMENT VAN ZEE LAND', huis-aan-huis in Walcheren en N/Z-Beveland. Damplein 34 Middelburg I Tel. 01180-26455 K 900/O °$Scn BOUWEN MET ZEKERHEID DE EIGEN WONING Vraag vrijblijvend ons uitgebreid informatiepakket. Parklaan 1Roosendaal, tel. 01650-50186/55856 z$0 'nch

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 28