kerkdiensten weekenddiensten JU BEDRIJFSLEIDER m VERKOOPSTER m 15,16,17 MAART GESLOTEN [g 18 MAART ON111.30 UUR OPENIll A. Medewerker strand B. Vakantiehulp C. Hulpinformatrice MTS-er elektrotechniek boebie 5?„EBIEBLUBV 1 TOTALE Zoutelande e.o. 'De Zeeuwse rivièra' OPHEFFINGS UITVERKOOP FA. OENEVERS 15= Alternatieve Elfstedentocht HULPVERKOPER/STER j NU NOG AAN NE STUDIE STRAKS METEEN AAN HET WERK... Maison Bollen van Zwienen Apotheken: Wijkverpleegkundigen: Verloskundige BIGGEKERKE NCVB - De afdeling Biggekerke van de Nederlandse Christen-Vrouwen bond houdt donderdag een ledenver gadering in het Dorpshuis in Biggeker ke. Mevrouw Klatter zal spreken over 'Vrouw aan het woord'. De bijeen komst begint 20.00 uur. MELISKERKE NCVB - De afdeling Meliskerke van de NCVB houdt donderdag vanaf 19.45 uur een bijeenkomst in het gerefor meerd jeugdgebouw in Meliskerke. De bijeenkomst heeft als thema de paas- wijding. MIDDELBURG Experimentele dienst in de VLISSINGEN Rommelmarkt, bingo - Buurt huis Scheldebuurt houdt vrijdag 18 maart de maandelijkse bingo-avond, aanvang 20.00 uur. Op zaterdag 26 maart wordt een een rommelmarkt ge houden, vanaf 10.30 uur vindt een vei ling plaats. Ook is er een loterij. De rommelmarkt vindt plaats van 9.30 tot 15.30 uur in het buurthuis aan de Ver- kuyl Quakkelaarstraat. Damessociëteit - De Damesso ciëteit houdt dinsdag haar maande lijkse bijeenkomst in hotel Piccard in Vlissingen. Drs S. Lelie vertelt over zijn werk als geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid. De middag begint om 14.15 uur. Verkoopsters Commercieel medewerker Horecapersoneel Stucadoors Optisch snijder(brander) E1SE EHEE E1SG Q&scAiAt ToetA* voor u WIJ ZIJN: een filiaalbedrijf in vrijetijdskle- ding met 27 filialen door het hele WIJ ZOEKEN: voor ons filiaal te i MIDDELBURG een enthousiaste g 'n leerling-slager 'n leerling-verkoopster voor de afdeling vleeswaren 'n leerling-caissière Spar Super W. Minnaard Koestraat 14 4361 BH Westkapelle Telefoon 01187-1223 Op 21 maart in het Vestzaktheater te Vlissinge GEMEENTE MARIEKERKE Volumebesluit 1988 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MAART Zondag 13 maart 1988 Nederlands Hervormde Kerk. Aagte- kerke 10 ds. v. Mourik, 19 ds. Vijfvin- kel; Arnemuiden 9.30, 15 ds. Schaap; Biggekerke 14.30 mw. ds. Köther; Domburg 10 ds. Westerveen, 19 ds. De Lang; Gapinge 10 ds. De Boer; Grijps- kerke 10 ds. De Lang, 14.30 dhr. Si mons; Kleverskerke 9.30 mw. Spaans; Koudekerke 9. 10.30 ds. De Jong; Me liskerke (NH Biggekerke) 14.30 beves tiging en intrede ds. Köther; Middel burg: Oostkerk 11 ds. v. Laar, 17 ds. v. Bennekom; Nieuwe Kerk 10 ds. Don- dorp; Oostkapelle 10 ds. Den Hollan der; Oost-Souburg: (Kanaalstraat) 9.30 ds. Melse; Oranjeplein 9.30 ds. v. Buiren, 19 idem; Serooskerke 10 ds. Geers, 19 ds. Spaans; Sint-Laurens 10 ds. De Boer-Hessel; Veere 11 mw. Spaans; Vlissingen: Johanneskerk 9.30 ds. Glashouwer; Ter Reede 19 ds. Vreugdenhil; Bethesda Sint-Joseph 10 ds. Joosse; verpleeghuis Der Boede 10 ds. Brons; Open Hof 9.30 ds. Kalks- ma (HA); De Schaapskooi 9.30 ds. v. Bork; Vrouwenpolder 14 ds. Bouwer; Westkapelle 9.30 ds. Spaans (HD), 19 ds. Westerveen; Zoutelande 9.30 ds. Vellekoop. Gereformeerde Kerk. Arnemuiden 9.30, 14.30 ds. Mink; Domburg 10 ds. Mol, 19 dienst; Gapinge 10, 14.30 ds. Weys (HA); Grijpskerke ds. v. d. Veen, 14.30 ds. Simons; Koudekerke 9.30 ds. Stam, 17 ds. Mol; Meliskerke 10 ds. De Craene, 14.30 dhr. v. Westen; Middel burg: Hofpleinkerk 9.30 ds. Dubbink, 14.30 ds. IJkel; Oostkerk 9.30 ds. De Boer; Getuigeniskerk 9.30 ds. IJkel, 17 ds. Dondorp: De Hoeksteen 9.30,17 ds. Paulus; Oostkapelle 10,17 kand. Enze- rink; Serooskerke 10,17 ds. Witkamp; Sint-Laurens 10 ds. 't Hart, 17 ds. De Boer; Veere 10 ds. v. d. Vrie, 14.30 ds. Melse; Vlissingen: Petruskerk 9.30 ds. v. Veen (HA), 17 ds. Kalksma; Vrou wenpolder 10,14 ds. Brouwer; Westka pelle 9.30 ds. IJtsma. 14.30 ds. Mol. Gereformeerde Gemeente. Aagteker- ke 9.30 (HA), 19 ds. Baaijens, 14 lees- dienst; Meliskerke 9.30, 14.30 ds. P. v. Ruitenburg; Middelburg-Centrum 9.30, 14, 18.30 leesdienst; Middelburg- Zuid 9.30,14,19 leesdienst; Oostkapel le 10,15 leesdienst; Vlissingen 9.30,16 ds. Vreugdenhil; Westkapelle 9.30, 14, 18.30 ds. C. Harinck; Zoutelande 9.30, 14.30 leesdienst. Christen Gemeenschap. Hoogelande (kapel van Sint-Maarten) 10.30 men- senwijdingsdienst. Nederlands Gereformeerde Kerk. Middelburg (Engelse Kerk) 9.30 ds. Brands, 17 ds. Kiers. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Middelburg 9.30,16.30 ds. Zomer; Sou burg en Vlissingen (De Lanooystraat) 9.30 ds. Zomer, 16.30 ds. Geertsma; Vrouwenpolder 9, 14.30 ds. Kuiper. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Mid delburg 9.30,16.30 ds. Coppoolse; Vlis singen 9.30 leesdienst, 17 ds. Brons; Vereniging van Vrijzinnig Hervorm den en Remonstranten. Middelburg (Koorkerk) 10 ds. Lecompte. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Vlis singen 10 dhr. v. Klaveren. Doopsgezinde Gemeente. Middelburg 11 ds. Postema; Vlissingen 9.30 ds. Postema. Hersteld Apost. Zendingsgemeente. Vlissingen (Bakkersgang) 10 en 16.30 dienst. Geredja Kristen Maluku Selatan di Belanda. Oost-Souburg 13 pdt. Waisa- py; Koudekerke 11.45 pdt. Waisapy. Nieuw-Apostolische Kerk. W.-Sou- burg (Westerbaan) 9.30 en 16, woens dag 20 dienst. Leger des Heils. Middelburg 10,19 sa menkomst; Vlissingen 10,19 samen komst. Anglicaanse Kerk. Vlissingen-Oost (kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 holy communion, 19.30 evening prayer. Zevendedags-Adventisten zaterdag Vlissingen (Het Anker) 9.30 ds. v. d. Ploeg (HA); Middelburg (Doopsgezin de Kerk) 11 ds. v. d. Ploeg (HA). Baptisten Gemeente. Middelburg (ka pel Bree 8) 10 ds. Ezinga. Pinkstergemeente. Vlissingen 14.30 en woensd. 19.30 dienst. Evangelie Gemeente. Middelburg (De Wijngaard, LTS) 9.30 br. v. d. Zanden. Volle Evangelie Gemeente. Vlissingen (Filadelfia, Vrouwenstraat 5) 9.45 sa menkomst; Beréa (Westerbaan 16) 10 samenkomst; Arnemuiden (geb. Im- manuel/De Krab) 9.30 dienst. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Middelburg: Westerkerk 9.30,14, 18.30 dienst; Arnemuiden 9.30, 19 ds. Verhoeks, 14 leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente. West kapelle 9.30 evang. De Jonge. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vlissin gen (Badhuisstr. 161) 10 dienst. Evang. Baptistengemeente. Middel burg (Damplein 12) 10 br. Blanken. Volle Evangelie Bethel Kerk. Middel burg (geb. 't Zand) 16 dienst. Rooms-Katholieke Kerk. Middelburg: (Petrus en Pauluskerk) zat. 19, zon 10.00 uur; Souburg (Zoute Viever) zat. 9 uur; Martinuskerk zon. 10.30 uur pa rochiekoor; Vlissingen Lieve Vrouwe- kerk zat. 19.00 Lambertuskoor, zon. 10.00 dameskoor; Open HoflPaauwen- burg) zon. 11.15 eigen zanggroep, 19.00 samenzang; Bethesda/Sint-Joseph zon. 11.15 uur; Ter Reede zat. 17 uur. CENTRAAL ALARMNUMMER Artsen «"«-14444 Vlissingen: zat. 0.00-24.00 uur: E. Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Zon. 0.00-24.00 uur: F. A. v. d. Berg, Giessenburg 12, tel. 65253. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00,en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Middelburg: vrij. 18.00-zat. 24.00 uur: A. P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Zon. 0.00-24.00 uur: J. L. F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen; 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Visser. Ponten, Kodde en Heere zie dienst onder Souburg, Nieuwlapd' en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: zat. 0.00-24.00 uur: N. Kapteyn, Lek straat 6, Oost-Souburg, tel. 01184- 61630. Zon. 0.00-24.00 uur: M. M. L. Pennings, Amstelstraat 35, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zat. 8.00-zon. 23.00 uur: W. Rullens, Dorpsstraat 2, Oostkapel le, tel. 01188-1276. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188- 1271. Voor de praktijken van de artsen Bou- wense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke). Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandarts: Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: A. E. B. Schotel, Damplein 26, Middelburg, tel. 01180-28207. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: tel. 01180- 33803, visites aanvragen van 8-9 uur. Kleine huisdieren: L. Schofaerts, tel. 01184-10910. Consult alleen na telefonische af spraak. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33a te Oostka pelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrijdagmor gen daaropvolgend. Middelburg: W. K. Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: J. M. H. v. d. Sande, Bad huisstraat 30-34, tel. 12066. Middelburg en Arnemuiden: tel. 14366. Vlissingen (alle wijken): tel. 13769. Platteland Walcheren: tel. 01187-2333. Vlissingen: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: mevr. A. de. Gaay, tel. 71768. Middelburg: vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: mevr. C. de Crom, tel. 27325. Hofpleinkerk in Middelburg wordt zondag een experimentele dienst ge houden waaraan theologe Lieve Troch uit Brede haar medewerking verleend. Het thema van de dienst is: 'Tot haar gedachtenis'. De bijeenkomst begint om 16.30. voor verschillende winkels in Vlissingen en Mid delburg. Leeftijd: 17 18 jaar. Informatie: Sjaak Wattel, 01184-12590 Leo Breure, 01180-83575 voor een bankbedrijf in Vlissingen. De eisen zijn: opleiding op VWO- of HEAO-niveau. Dienstverle nende instelling hebben. Leeftijd 21-25 jaar. Informatie: Sjaak Wattel, 01184-12590 Voor bedrijven op Walcheren zoeken wij o.a. koks, kelners en serveersters. Ervaring vereist. Informatie: Ina Vermet, 01184-12590 Leo Breure, 01180-83575 Voor een cliënt van ons zoeken wij enkele ervaren stucadoors. Leeftijd is niet van belang. Informatie: Dhr. Dekker, 01180-83573 Harmen v/d Weel, 01184-12590 voor een landbouwmechanisatiebedrijf op Wal cheren. Ervaring in de metaal vereist. Informatie: Dhr. Dekker, 01180-83573 Middelburg, St. Sebastiaanstr. 12 Vlissingen, Spuistraat 2 EIS EO CHINESE INDISCH RESTAURANT AU PARADIS CHINOIS Pottenmarkt 13-15 Middelburg Tel: 01180-25» I vraagt voor het seizoen 1988: (full-time) voor in hoofdzaak het schoonhou den van de stranden en wandelpaden. Periode: begin juni-eind aug. (ook op zaterdag). Vracht auto-rijbewijs vereist; loon: n.o.t.k. voor het strand gedurende 25 uur p/week. Pe riode: juli en aug. Loon: n.o.t.k. (full-time). Kennis van de Duitse taal en type-di ploma vereist, max. leeftijd 25 jr. Loon: n.o.t.k. Periode: begin juni-medio sept. (ook op zater dag). Uw sollicitatie graag vóór 21 maart a.s. zenden aan: VVV Zoutelande e.o., Postbus 16, 4374 ZG Zoutelan de. Tot Pasen voordelig dranken kopen. Slechts enkele weken, profiteer nu snel! Lange Delft 84, Middelburg. tide oor ere vt bt dr Uil irrnuii.linnwmi VTltlilHlHIl, Met spoed gevraagd: met kennis van installatietechniek of centrale an- tennesystemen. Onze voorkeur gaat uit naar ie mand met een commerciële instelling, daar hel een buitendienstfunctie betreft. Gelieve contact op te nemen met: UITZENDBUREAU WALCHEREN Lange Geere 12, 4330 LX Middelburg. Tel. 01180-29658. Met dank aan onze sponsors: ARKE-touringcarbedrijf, Enschede; CARLIER TOURS, Middelburg; TEVEL-voordeelmarkt, Middelburg, Oost-Souburg; 't WAEPEN van VEERE, Veere; WONDERGEM en MELSE, Serooskerke. John Maljers. Piet de Meester. ARNHEM BEVERWIJK DEN BOSCH VENLO ~J land. <- ISI a o leeftijd plm. 18 jaar bij voorkeur met winkel-ervaring Uitsluitend schriftelijke reacties voorzien van een recente pasfoto kunt u sturen aan; g 00 33 OIU^ W. H. van der Velde Postbus 243 2130 AE HOOFDDORP. A'DAM MAASTRICHT NIJMEGEN EINDHOVEN Dat kan! Want in de moderne Spar Super van W. Minnaard zoekt het team verster king met Wie graag opgeleid wil worden kan nu sol liciteren en na school meteen aan het werk! Solliciteer nu bij: MODESHOW "O matinee om 14.30 uur soiree om 20.00 uur entree 12, Informatie en reservering: St.-Jacobsstraat 9 - Vlissingen - Tel. 01184-12194. Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 8 maart 1988 heeft besloten het aan de gemeente Mariekerke voor 1988 voor de stads- en dorpsvernieuwing beschikbaar ge stelde budget ad. 98.000,- als volgt over de ver schillende sectoren van de samenleving te verde len: onderzoek e.d. riolering, ouder dan 30 jaarƒ20.000,- renovatie na-oorlogse woningwetwoningen25.000,- verbetering van door de eigenaar bewoonde woningen53.000,- Mariekerke, 12 maart 1988. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, Mr. B. J. van Putten de secretaris, C. W. Bierens Van Oorschot Mode is een jong snel groeiend bedrijf in vrijetijdskleding. In verband met overplaatsing van onze huidige bedrijfsleider, hebben wij plaatsingsmogelijkheid voor een energieke Onze gedachten gaan uit naar een medewerker(ster) van 22 tot 28 jaar met een flinke portie doorzettingsvermogen en ervaring. Voor de juiste kandidaat bieden wij een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden Tevens zoeken wij een met interesse voor mode. Leeftijdsindicatie 18-22 jaar. Geïnteresseerden verzoeken wij hun sollicitaties,voorzien van pasfoto, schriftelijk te richten aan: Van Oorschot Mode Lange Vorststraat 20 4461 JP Goes T.a.v. de direktie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 16