Retranchement tegen aansluiting kust-VVV [uzikant krijgt beldje voor 40 jaar lidmaatschap KNF L Bunkers van Rommel vormen grote toeristische attractie Veer se Bosweg ondergaat een ingrijpende reconstructie PUZZELEN nss □aa aaa qhbi a o^aaaaiDaa^B aam PZC/ provincie Vlissings Lentefeest viert lustrum □aa a en Enter vijftig tr predikant mken in auto slagen Inwoners De Veste Terneuzen ongerust na inbraak in flat P. van Westrienen nieuwe voorzitter Welzijn Ouderen Rijkspolitie hield verkeerscontrole Obstakels LEDEN UNANIEM Schelde Dixies in Porgy Bess BASTIAANSE UIT DOMBURG ockefeer verlaat estuur van het ejaardencentrum j en verontruste Lockefeer ver acht het bestuur om 'hand in and met het gemeentebestuur an Aardenburg op zijn hoede te lijven voor toekomstige ont- 'ikkelingen'. Hij wees op het ge- aar van de centralisatie in het ejaardentehuizen-beleid, dat is ericht op grotere eenheden van tjaardencentra. „Ik vrees met ame in Zeeuwsch-Vlaanderen °or het opslokken van kleine ejaardencentra door de groten, (ardenburg is er daar één van". "J voegde eraan toe dat hij 'te ealistisch is om dit te verzwij- en' „Ik verlaat dit huis onder omber gesternte", aldus Locke- -er, die vrijdag 25 maart officieel (scheid zal nemen en daarmee dn laatste bestuursfunctie op- eeft' 's Middags is er een recep- 16 voor bewoners en personeel h s avonds voor het algemeen latuur. Zeeland Zien êSTEN TUSSEN 2,1 EN 7,1 MILJOEN 'rovincie wil kruising eltaweg veiliger maken JDELBURG - Provinciale waterstaat wil voor de kruising Deltaweg/Langeweg bij Wilhel- flhdorp een kruisingsvrije oplossing. Verkeer over de Deltaweg (S7) tussen de Zeelandbrug Moes moet dan ongehinderd kunnen doorstromen en hetzelfde geldt voor het verkeer op de reweg van Wolphaartsdijk naar Wilhelminadorp. Een dergelijke oplossing kost wél geld: tussen 7,1 en 6,3 miljoen gulden. Een niet-kruisingsvrije oplossing is aanzienlijk |lkoper. Aanleg van verkeerslichten kost 2,1 miljoen gulden. Verbetering van de huidige atie door middel van baansplitsing is ook zo duur, maar dan is er wel bijna één hectare |r grond nodig (0,9 tegen 1,7 hectare). dorp/Goes en richting Wolphaarts dijk). In het Zeeuwse wegennet moet de Deltaweg gezien worden als hoofd verbinding. Na de rijkswegwegen A58 en N59 is het de drukste doorgaande weg in de provincie. Waterstaat herinnert eraan dat de Del taweg al diverse obstakels kent die een gj&n ander blijkt uit een nota van Jnciale waterstaat. Daarin wordt Snerkt dat een kruisingsvrije op- Tg ook steun heeft van de gemeen tes, het waterschap Noord- en ÏBeveland en de koninklijke Jschappen tussen eigenaren van jen in de Wilhelminapolder en de j-Bevelandpolder. Het Landbouw- ■fti heeft het idee geopperd de be- jide kruising op te heffen en bij de naar de Zandkreekdam een nieu- ■Hngelijkvloerse kruising te maken, latórstaat heeft vijf verschillende mo- Hheden op een rij gezet. BELLE Ds. J. Enter, emeritus Ekant van de vrije evangelische lente in Kapelle, viert zondag 20 j't, dat hij 50 jaar predikant is. Enter werd 6 maart 1914 in Nieuwe Sla waai- zijn vader predikant was, Jren. Hij bezocht de rijks HBS in Iburg en het Lyceum in Rotter- 1 Vervolgens ging hij aan de Theo- Jche Hoge school van de vrije Hgelische gemeenten in Neder- 1 destijds gevestigd te Apeldoorn, |tud.eren. Hij werd 20 maart 1938 in waar hij al enige tijd als hulppre- werkzaam was geweest, door zijn Br in het ambt bevestigd. In 1955 lok hij naar Enschede vanwaar hij 166 naar Den Haag ging. Van 27 au- Lis 1972 tot aan zijn emeritaat op 1 11978 was hij predikant in Yerse- 3s. Enter vervulde diverse fanc ies. 'o was hij lid van het comité van |ond van vrije evangelische ge nten, vele jaren verbonden aan de (logische Hoge school, eerst als |nt en later als scriba van het cura- lm, voorzitter van de commissie ^Jist aan Israël' en redacteur van petandblad 'Ons Orgaan'. Ds. En- 5 ridder in de Orde van Oranj e Nas- rijbaan. Met name in de zomermaanden speelt dat een rol, me de door het veelvuldig gesloten zijn van de brug in de Zandkreekdam voor het wegverkeer (ten behoeve van de pleziervaart). Per etmaal passeren over de Deltaweg gemiddeld 10.000 motorvoertuigen de kruising (in de zo mer gemiddeld 14.000). Er is veel af slaand verkeer (richting Wilhelmina- vlotte doorstroming verhinderen: de verkeerslichten bij Goes, de tol Zee landbrug en in de nabije toekomst ver keerslichten bij de Julianastraat Zie- rikzee, het openen van de Zeeland- brug. „Berucht zijn de vertragingen die worden veroorzaakt door de brug in de Zandkreekdam", aldus water staat. Tegen deze achtergrond is een obstakelvrije kruising Deltaweg/Lan geweg extra van belang. Ook uit oog punt van verkeersveiligheid is dat trouwens het geval. De statencommissie verkeer en wa terstaat moet aangeven welk plan na der uitgewerkt kan worden, met inbe grip van inspraakmogelijkheden. De commissie vergadert maandag 21 maart, aanvang 13.30 uur in het pro vinciehuis te Middelburg, over het verbeteren van de kruising. JilKZEE Een parkeerprobleem Éde donderdagavond rond 19.00 »n Zierikzee een paar deuken in _Juto op. A. van D. uit Drachten Hzijn auto geparkeerd voor een ^in het Korte Groendal, waar hij lleef. fiens hem was er voldoende ruimte pndere auto's te laten passeren. eerder was Van D. al gewaar- Jwd om zijn voertuig weg te halen. Éen gegeven moment hoorde hij fflioop lawaai en toeteren van een j. Toen hij even later buiten kwam, _Jk dat een onbekende een paar deu- |enia zijn auto had geslagen. RETRANCHEMENT - „Een heet han gijzer", noemde de VVV-voorzitter van Retranchement, J. P. Basting vrijdagavond de kwestie van wel of niet aansluiten bij de gezamenlijke kust-VVV's van Oostburg. Het VVV-bestuur van Retranchement greep gisteravond op de algemene le denvergadering de gelegenheid aan om met de leden van gedachten te wis selen over het plan tot samengaan met de Oostburgse VVV's. Niemand van de leden was voor aansluiting. Zich aan sluiten bij Oostburg zou voor Retran chement inhouden dat de contributies meer dan verdubbeld worden. VVV-se cretaris A. J. de Witte verduidelijkte dit met een voorbeeld. „Iemand die een zomerwoning bezit moet nu 66 gul den betalen aan contributie. Dit zou 143 gulden worden. Dat is nogal een ri goureuze verandering". De Witte bracht ook de angst naar voren dat de ze verhoging waarschijnlijk opzeggin gen van lidmaatschappen inhoudt. TERNEUZEN - De Terneuzense dixie- land-band Schelde Dixies treedt van avond (zaterdag) op in het jazz-café Porgy Bess aan de Noordstraat in Terneuzen. Het optreden begint om 21.00 uur. De Schelde Dixies is zes jaar geleden ontstaan uit de harmonie De Vliegende Hollander. Enkele leden wilden graag ook eens andere muziek spelen, te weten dixielandjazz. In de beginjaren kreeg de Schelde Dixies vooral bekendheid door deelname aan de traditionele 'streetparades' tijdens het Schelde jazz-festival. Het eerste podium-optreden vond pas vorig jaar plaats, tijdens het dertigjarig bestaan van Porgy Bess. Het optreden van vanavond is het tweede op het Porgy- podium. HrlBURG Tijdens de druk be- ™te jaarlijkse uitvoering van de |fiiburgse brassband Apollo, die Sag in het ontmoetingscentrum pet Schuttershof in de badplaats gehouden, ontving muzikant |i|Bastiaanse vanwege zijn veertig- -ARDENBURG Na bijna vijf hen jaar heeft drs W. L. A. Locke- Ifer besloten zijn functie als voorzitter van de Stichting Be- |?ardencentrum Coensdike in Aardenburg ter beschikking te pellen. De oud-burgemeester van Aardenburg is van mening fat, nu hij zo ver verwijderd Woont van het bejaardencen- ium' (in de buurt van het Belgi sche Givet), hij plaats moet ma llen voor een voorzitter uit de re- ||o. De heer Lockefeer kondigde ||it vrijdagavond tijdens de ver gadering van het algemeen be- s uur van de stichting aan. „Het zit erin dat mensen die nu aange sloten zijn bij de VW-Retranchement zeggen: dit hoeft niet meer voor ons en eruit stappen". Het voordeel opgeno men te worden in de promotiecampag ne moest het duidelijk afleggen tegen het financiële nadeel. „We moeten wel open blijven staan voor de gemeente Oostburg. Gewoon afwachten hoe de zaken zich daar ontwikkelen. Op dit moment komen de voordelen van sa mengaan er niet uit. Aansluiting is nog altijd mogelijk". Voor de pauze probeerde de heer T. J. van Elsacker, ienstencoödinator bij de provinciale VVV, de toehoorders warm te maken voor 'Zeeland Zien', Zeeuwse informatie via een elektronisch net werk, het videotekstsysteem dat de toerist informatie kan verstrekken over campings, hotelkamers en streek- evenementen. Het WV-bestuur van Retranchement had wel interesse in het systeem, maar de heer Van Elsac ker verduidelijkte dat aanschaf van een terminal voor Retranchement wat duur zou zijn. Het aanschaffen van de apparatuur, wat 3500 gulden kost, zou volgens hem alleen mogelijk zijn in overleg met de gemeente Sluis. Secre taris De Witte adviseerde Elsacker om de gemeenteraad van Sluis goed te in formeren over Zeeland Zien. TERNEUZEN - Bij een inbraak in een woning in de Veste aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen is donderdag een grote ravage aangericht. De 74-ja- rige bewoonster, mevrouw J. E. D„ was op het moment van de inbraak niet thuis. De inbreker kwam binnen nadat hij het slot op de voordeur had geforceerd. Uit de woning wordt niets vermist. De bewoners van met name flat C van de Veste zijn al enige tijd ontevreden over de beveiliging van hun service flat. Ze hebben al eerder aan de Wo ningbouwvereniging Terneuzen, de ei genaresse, om een huismeester voor de bewaking gevraagd. De WBV deed hierover nog geen toezeggingen. Ook willen zij dat de centrale voordeur niet meer door 'jan en alleman' geopend kan worden. Een van de deelnemers aan de '24 Uur van Renesse' klaar voor de start... RENESSE De eerste bowlingma rathon van Schouwen-Duiveland is vrijdgavond om zeven uur begon nen in de Bowling Renesse. Burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer van de gemeente Wester- schouwen opende 'De 24 uur van Renesse' met het gooien van de eer ste bal, die helaas in de goot beland de. De 24 deelnemers volgden haar voorbeeld niet en gooiden daarna spares en strikes alsof het niets was. De marathon duurt 24 uur. In die tijd krijgt iedere speler elke 4 uur 50 minuten pauze, waarin ze kunnen eten. douchen en gemasseerd wor den door twee aanwezige sportmas- seuses. Bovendien staat er een huis arts klaar en krijgen ze om één uur 's nachts een Chinees-Indisch buffet en om half vijf 's morgens een Ameri kaans ontbijt. Van de 24 deelnemers zijn er drie vrouwen. De meesten ko men van Schouwen-Duiveland. Ver der is er een deelnemer uit Goes, één uit Terneuzen en een Amerikaan die in Breda woont. De hele avond was de belangstelling groot. Supporters en bezoekers liepen af en aan. De sfeer onder de deelnemers was uit stekend Om 23.00 uur trad de zanger Johnny Maris uit Roosendaal op. Hij zong liedjes van onder anderen Engelbert Humperdinck en The Carpenters. Johnny Maris is begonnen als drum mer en zanger in een band en treedt sinds een jaar solo op. Voor vandaag (zaterdag) staan er nog meer arties ten op het programma. De bowling marathon eindigt vandaag rond 19.00 uur met een grote finale en een feestavond. OOSTBURG - In een dringende brief aan de gemeenteraad van Oostburg wijst de heemkundige kring West- Zeeuwsch-Vlaanderen op de grote waarde die de bunkers in Oostburg voor het toerisme hebben. De brief is ook gestuurd aan onder meer de mi nisteries van Defensie en VROM, de jarig lidmaatschap van de KNF een speldje met bijbehorend certificaat van voorzitter J. Schout van de KNF afdeling Zeeland. „Iemand die veertig jaar muziek en cultuur in de gemeente Domburg uit draagt is een standvastig iemand", al dus Schout. „U bent een voorbeeld voor de jongere muzikanten en een van de pijlers waarop de muziekver eniging rust". Lou Bastiaanse ging vlak na de Tweede Wereldoorlog ,in de Domburgse muziek'. „Dat ging niet zo maar in die jaren", vertelde hij net voor de uitvoering gisteravond. „Van '46 tot '48 was ik leerling korhoornist. Pas in 1948 werd ik echt lid van de fan fare. Dat gebeurde nadat het bestuur gestemd had of ik wel of niet lid mocht worden. Zo ging dat in die tijd. Ik was de laatste muzikant van Apollo over wiens lidmaatschap gestemd moest worden. Daarna werd de regeling afge schaft". De jubilaris schakelde van de kor- hoorn over op de cornet en tegenwoor dig speelt hij op de bariton. Bastiaanse weet zich nog goed de buitenconcour sen uit zijn beginperiode te herinne ren. „Die werden altijd op tweede pinksterdag gehouden en het was een gebeurtenis waar ook de familie de he le dag aanwezig was. Een van de eerste concoursen waaraan ik meedeed was in een muziektentin een kersenboom gaard in Kapelle. Het stormde die dag nogal en terwijl wij aan het spelen wa ren, moest het dak van de tent nog heel snel vastgetimmerd worden". De 56-jarige Domburger speelde ook nog in de boerenkapel De Deudou- wers, die tien jaar geleden door leden van de brassband Apollo werd opge richt. Daarmee maakte hij al diverse reizen naar het buitenland. De optre dens die de Deudouwers in Parijs en Bazel gaven, zijn voor de muzikanten hoogtepunten uit het tienjarig be staan. Bastiaanse stopt voorlopig nog niet met spelen. „Zo lang ik nog ge zond ben en het zo lekker blijft gaan, ga ik door. De sfeer in de brassband is ontzettend fijn en ik heb het goed naar mijn zin". Bastiaanse is beheerder van het ont moetingscentrum het Schuttershof en had het op zijn feestavond erg druk. Na het concert van Apollo speel de de toneelvereniging Domburg de klucht 'Zilveruitjes en augurken'. Het Wegschap Walcheren verlegt nog voor de Pinksteren de aansluiting van de Bosweg op de Veerseweg in Veere. VEERE - Het Wegschap Walcheren is deze week begonnen met een grote re constructie van de Veerse Bosweg. Het is de bedoeling dat er voor Pink steren een nieuwe aansluiting van de Bosweg op de Veerseweg komt, die in- plaats van haaks met een bocht loopt. Ook moet het fietspad, dat nu bij de Bosweg aan de ene kant en bij de Lan ge Dam aan de andere kant eindigt, worden doorgetrokken. Eén fietspad onstaat er dan van Vrou wenpolder naar Middelburg. Ter hoog te van de jachthaven Oostwatering wordt het bestaande pad verlegd naar de andere kant van de dijkafrit. De to tale kosten van het project bedragen ruim een miljoen. Het doortrekken van het fietspad was een karwei dat al langer op stapel stond, de reconstruc tie van de Bosweg houdt duidelijk ver band met de aanleg van de Storm vloedkering. De verwachting is dat daardoor meer recreanten naar Walcheren zullen ko men en het drukker wordt op de Wal- cherse wegen. De Veerseweg zoals die er tot nu toe bijlag, leidde automobilis- OOSTBURG - De heer P. van Westrie nen is de nieuwe voorzitter van de Stichting Welzijn voor Ouderen in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij werd vrijdagavond tijdens een besloten ver gadering gekozen. Van Westrienen volgt de heer A. Maenhout op. ten die er onbekend waren bijna auto matisch richting dorp, was de indruk van het Wegschap. In de nieuwe ver keerssituatie moet het allemaal wat duidelijker worden, zodat mensen die richting Vrouwenpolder willen de rechtstreekse route door de Bosweg nemen en niet door Veere rijden. streek-VVV, de Stichting Oostburg Promotion en gedeputeerde staten van Zeeland. Binnenkort neemt de ge meenteraad een bes'luit over de sloop van deze bunkers achter het voorma lige Koningin Wilhelmina Lyceum. „Men hoort dikwijls zeggen", zo schrijft de heemkundige kring aan de gemeenteraad, „dat Oostburg geen historische monumenten heeft, dit in tegenstelling tot Sluis, IJzendijke, Aardenburg, Sint-Anna ter Muiden, maar hier is een historisch monument aanwezig, zij het van de jongste histo rie. Dit zou voor de stichting Oostburg Promotion een aanleiding kunnen zijn om er voor de toeristen een toeganke lijk historisch monument van te ma ken. De naam Rommel zou zelfs als trekpleister kunnen dienen." Het was namelijk veldmaarschalk Rommel die destijds in de Oostburgse bunkers zijn stafvergaderingen heeft gehouden toen de Atlantikwall werd gebouwd. De bunkers in Oostburg vor men een apart onderdeel van die At lantikwall. „De praktijk leert dat oorlogsmonu menten grote toeristische trekpleis ters zijn, zie Overloon, Bastogne, Nor- mandië, Kaap Gris Nez en andere plaatsen. En hoeveel mensen stoppen alleen al niet voor de tank te Eede? Het bunkercomplex met loopgraven te le per is zelfs een bijzondere attractie die duizenden bezoekers trekt. Bedacht moet worden dat zestig procent van de OOSTBURG - De rijkspolitie groep West-Zeeuwsch-Vlaanderen heeft vrijdgavond controles uitgevoerd in het kader van de actie '25 procent minder verkeersongevallen'. Er werd gecontroleerd op de verlich ting op de trajecten Oostburg-Schoon- dijke en Sluis-Draaibrug. In anderhalf uur tijd werden vijftien tot twintig au tobestuurders gewaarschuwd in ver band met defecte verlichting. Ook werd de autobestuurder P. L. uit IJ- zendijk een rijverbod opgelegd wegens het rijden onder invloed. thans levende generatie de oorlog niet of niet bewust heeft meegemaakt en nieuwsgierig is naar iets tastbaars uit die tijd. Dat blijkt wel hieruit dat wan neer ergens een bunker toegankelijk is iedereen erin wil gaan kijken." De heemkundige kring wijst in haar brief erop dat andere gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen juist erg veel geld uitgaven om militaire verdedi gingswerken, te behouden, te restau reren of zelfs helemaal nieuw te ma ken. Ze doet de suggestie aan de hand het bunkercomplex op te nemen in de Canadese bevrijdingsroute en in wan delroutes van de streek-VW. VLISSINGEN - Voor de vijfde keer in successie heeft de Vlissingse Lions- club een Lentefeest georganiseerd. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 26 maart, traditiege trouw in vier zalen van het Vlissingse hotel Britannia. De opbrengst van het feest komt ook dit jaar toe aan het Co mité Kinderoncologische zeilkam pen, die zeilkampen organiseert voor jeugdige kankerpatientjes. Het programma van het komende Lentefeest bevat optredens van Benny Neijman, Ria Valk en Greetje Kauf- feld. Daarnaast is er een travestieten show van het duo Hugo van Mond- frans en Willem J an Gevers. Het orkest Bluesette, het kwartet Theo Phil, Zeeuwse Sint Juttemis en Rockabilly Trio The Bobo's completeren het ge heel. Voor de jongeren verzorgt Disco Opus 7 in een aparte zaal muziek, afge wisseld met optredens door The Bo bo's. Het Lentefeest begint omstreeks acht uur. Om 20.30 uur wordt het spits afge beten door het Kwartet Theo Phil. De discoliefhebbers kunnen tot 3.00 uur terecht in Britannia. Horizontaal: 1 dunne, gesleten plek; 5 kinderspeeltuig; 8 scherp, onvriende lijk; 12 iemand die zich door z'n gevoel laat leiden; 16 gereed; 18 pers. vnw.;19 boekweitdoppen; 21 grote bijl; 24 vrl. natuurgeest; 25 onder-officier (afk.); 26 vogelvangstoestel; 27 vetpuistje; 28 vrouw (afk.); 29 muz. noot; 30 water dier; 32 aartsbisschop (lat. afk.); 33 cadmium (scheik. afk.); 34 insekt; 36 Eng. bier; 38 vervoersmaatschappij (afk.); 40 honingbij; 41 leverworst; 42 toetsing; 43 bijwoord; 44 zeevis; 46 boom; 48 bergplaats; 49 met halve stem (It. afk.); 50 Europeaan; 52 wette lijke aansprakelijkheid (afk.); 53 per uur (afk.); 54 zachtaardig; 55 Ameri kaanse staat; 56 verzekerd eigendom (ff. afk 58 eenheid v. absolute druk (afk.); 59 Jap. gordel; 61 weefsel v.e. spin; 62 spil; 67 eerwaarde heer (lat. afk.); 68 opbeurend; 74 houten vat; 75 ieder; 76 spotvogel. Verticaal: 2 laatstgenoemde (afk.); 3 eikeschors; 4 evenredige vertegen woordiging (afk.); 5 bijvoorbeeld (fr. afk.); 6 slim, doortrapt; 7 naschrift (lat. afk.); 8 schaal v. beaumé (afk.); 9 her berg (Eng.); 10 toets alleen (It. muz. afk.); 11 soort papegaai; 13 overleden lat. afk.); 14 met bestemming (afk.); 15 molenvijver; 17 ruime vrouwenmuts; 18 muis die e. winterslaap houdt; 20 jonge man; 21 algemene politieveror dening (afk.); 22 schutsluis; 23 be kneld; 31 fr. rivier; 33 fr. bedrijfsvorm; 34 huid; 35 boom; 36 ongeluksgodin; 37 gravure; 39 bevel; 45 voorheen (lat); 47 /eter, snoer (Fr.); 50 wereldtaal; 51 vo geleigenschap; 53 kweekgras; 57 -dooster; 60 lensglazen voor de ogen; 33 stuk grasland; 64 kosten kopers afk.); 65 klein kind; 66 Sp. ex-konin gin; 68 Vrije Universiteit (afk.); 69 eer waarde heer (lat. afk.); 70 pers. vnw.; 71 ropers keuze (afk.); 72 landbouwwerk tuig; 73 predikante (afk.). Oplossing vorige puzzel. D HQ ATÉRDAG 12 MAART 1988

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 15