Rotterdam viert groots het 650-jarig bestaan Zaalvoetbalkampioen is nog steeds ongeslagen Vrouwelijkheid troef op show van 't Witte Paerdje' Kin spe« dermusicaldu lit 'De Beatbo b '1 etk t Zand ;k' Kunstadviseurs Middelburg niet voor ordenen bkr-werk Aanbod vervuilde grond stabiliseert zich op 13.000 ton TALRIJKE ACTIVITEITEN IN 1990 Sport Centrum Veel overtreders snelheidsbeperking Noordweg St. Laurens Weer vrouw BedrijfstafeltenniJ in Middelburg Bowïingleagues in Middelburg Dertig jaar ADVIES: COLLECTIE STERK INKRIMPEN Vlissings comité bespreekt plannen Arsenaal-gebied PZC/ provincie competitie walcheren!beveland vrouwenpolder Kledingbeurs - De peuterspeel zaal in Vrouwenpolder houdt woens dag 30 maart haar jaarlijkse kleding beurs en rommelmarkt, 's Middags van 3-5 uur. Kleren, speelgoed of ande re spullen voor de rommelmarkt kun nen te allen tijde op de peuterspeelzaal ingeleverd worden. De opbrengst van de rommelmarkt komt geheel ten goe de van de peuterspeelzaal. zoutelandeT NCVB - De afdeling Zoutelande van de NCVB houdt dinsdag haar maande lijks bijeenkomst in zaal Middendorp. Spreker is Ds. A Spaans uit Westka- pelle, hij praat over Het Avondmaal. De vergadering begint 19.30 uur. ZATERDAG 12 MAART 1988 ROTTERDAM - Rotterdam is van plan zijn 650-jarig bestaan op grootse wijze te vieren. Weliswaar is het pas op 7 juni 1990 650 jaar geleden dat Rot terdam stadsrechten kreeg, maar nu al worden enorme plannen ontwik keld om dat feit luister bij te zetten. Woensdagmiddag gaf het bestuur van de stichting Rotterdam 1990 in het stadhuis een eerste presentatie van een aantal van die plannen. Het is de bedoeling dat 1990 een feestjaar wordt waarin de volgende thema's centraal staan: bouwen en wonen; cultuur; historie; maritiem; migran ten; sport en wijken en deelgemeen ten. De gemeenteraad van de Maasstad heeft een bedrag van 7 miljoen gulden voor de festiviteiten beschikbaar ge steld. Eén miljoen is bestemd voor ac tiviteiten in het kader van "Vrede en Veiligheid', waaraan in 1990 veel aan dacht zal worden besteed. In 1990 is het namelijk ook 50 jaar geleden dat het hart van Rotterdam door de Duit sers werd gebombardeerd. In een spe ciale vredesmanifestatie zal hierbij worden stilgestaan. Dat gebeurt met als thema 'oorlog, vrede en economie'. Dit thema is ontleend aan de denk beelden van de Rotterdamse econoom prof dr Jan Tinbergen. Ten aanzien van de vredesmanifesta tie bestaat nog geen afgerond plan. Gedacht wordt evenwel aan een her- dednkingsbijeenkomst, een congres over het thema, een vredesconcert, ac tiviteiten van verschillende organisa ties uit Rotterdam en een groot Vre- des-popconcert. Dat popconcert is een van de hoogte punten uit de viering van 650 jaar stad. Uit de toelichting werd woensdagmid dag duidelijk dat de organisatoren aan een festival denken met de allure van Woodstock en het festival op het En gelse eiland Wight. Het festival wordt gehouden onder de naam 'Pop at the port of Rotterdam 1990', op een enorm terrein op de Maasvlakte. Daar zal een accommodatie worden neergezet waar 250.000 bezoekers ontvangen kunnen worden. Het is niet de bedoeling dat dit festival drukt op het budget van de festiviteiten in 1990. De organisatie streeft er namelijk naar winst uit het concert te halen. Daarmee worden projecten rond het festivalthema 'Ver trouwen in internationale ontspan ning' financiert. Op het gebied van de sport staan grote internationale toernooien op het pro gramma. Tevens zullen bestaande sportevenementen, zoals de mara thon een extra dimensie krijgen. Wat de migranten betreft is het de bedoe ling dat iedere maand van het jubi leumjaar in het teken van een andere nationaliteit staat. Daarbij worden onder meer kunstenaars uit die lan den betrokken. Op het globale pro gramma staat al een zomercarnaval en een symposium over migrantenpo- litiek in Rotterdam. Het thema 'Rotterdam 1990 maritiem' wordt met een groot aantal plannen vormgegeven. Zo wordt de maand sep tember uitgeroepen tot maritieme maand met onder meer een historisch maritiem feest. Verder wordt gewerkt aan een internationaal haven- en transportcongres, de jaarlijkse open havendagen, dag voor de binnenvaart, de Rotterdam Regatta (een roeiwed- strijd) op de Nieuwe Maas, een Home- port Race, waarbij onder meer sche pen starten vanuit Zierikzee en Bres- kens voor een race naar de Maasstad. Ook ligt het in de bedoeling de Wilhel- minakade weer in oude luister te her stellen. Dat wil zeggen met cruissche pen van de Holland Amerika-Line. Te vens komt er een driedaags waterfes tijn op de Kralingse plas. Ten aanzien van de cultuur krijgen de bestaande evenementen, zoals Poetry International en de Filmdagen een grotere en meer bijzondere opzet dan voorgaande jaren. Andere activiteiten zijn een lezingencyclus in samenwer king met de Erasmusunivesriteit, theaterweekeinds, een Rotterdamse Artiestendag en een filmmarathon van films uit de periode 1940-1990. Ook staat een 'Nacht van Rotterdam' in het Ahoy-complex op stapel, alsmede een concert van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest en de Rotterdam se Marinierskapel met vocalisten, zo dat het geheel moet lijken op de Engel se 'Last night of the proms'. Ook in de Rotterdamse musea zijn aangepaste tentoonstelingen te zien. Zo komt er onder meer een expositie van Guerni ca van Picasso en van een van de schatten uit de Verboden Stad in Chi na. Het beoogt de verschillende initiatie ven te bundelen en op die manier een lijn door het centrum te trekken. Wie die lijn volgt loopt steeds tegen an dere festiviteiten aan. Op die route ko men bijvoorbeeld de grootste kermis van Europa, het Canada Science Cir cus, het watertheater in de Veerhaven, het Dino-palace met een tentoonstel ling van een tiental modellen van dino saurussen op ware grootte, waarvan er enkele kunnen bewegen, verschillende musea en het Rotterdamse waterfront met zijn hedendaagse architectuur. MIDDELBURG/GOES - De zaalvoet balcompetitie in de regio Walcheren/ Beveland is bijna afgerond. Volgende week worden de laatste wedstrijden gespeeld. Een aantal teams is al uitge speeld. Maartense Tapijt won de voorlaatste wedstrijd met 5-2 van VW Audi Poppe waardoor de titelhouder nog steeds ongeslagen is. Sport Stijl Sinke heeft in de laatste wedstrijd nog een kans om de tapijtploeg de eni ge nederlaag van deze competitie toe te brengen. Brammetje Dump zegevierde met 10-5 over SC Torna. De Zuidmolukkers de graderen naar het rayon. Jong Ambon zorgde voor een goede prestatie door Schinkel Assurantiën naar een 4-2 ne derlaag te spelen. Marie won zijn laat ste competitiewedstrijd met 6-3 van Warme Bakker Grent. Sport Stijl Sin ke stuurde het Goese Parbo met een 9- 3 nederlaag naar huis. Deze overwin ning brengt Sport Stijl Sinke op de derde plaats in de eindrangschikking. De stand: 1 Maartense Tapijt 21-41,2 Schel de International 22-34,3 Sport Stijl Sinke21- 26,4 Feesthuis Goes 22-24,5 Jong Ambon 21- 23, 6 Schinkel Assurantiën 21-21, 7 Warme Bakker Grent 21-20,8 VW Audi Poppe 21-18. 9 Maric 22-18.10 Brammetje Dump 21-17,11 Parbo 22-9, 12 SC Torna 21-5. Maric - Warme Bakker Grent 6-3: Frans Schreuder had met drie doel punten een groot aandeel in de over winning van Maric. Zijn jongere broer MIDDELBURG - Uit een snelheids controle van de Middelburgse politie op een deel van de Noordweg waar maar 50 kilometer mag worden gere den (bij Sint-Laurens), blijkt dat nog al wat automobilisten zich niets van die regel aantrekken. De politie heeft de controle vrijdag van half 8 tot 9 uur uitgevoerd. In die tijd kwamen er 700 auto's langs, waarvan er 53 te hard re den. Van de overtreders reden er 28 tussen de 65 en 70 kilometer en 25 nog harder namelijk tussen de 70 en 96 kilometer. Vanwege de hoge score, die ook al uit een onlangs gehouden eerdere contro le bleek, heeft de politie besloten vaker te gaan controleren op het bewuste stuk van de Noordweg. René deed niet voor hem onder; ook hij schoot drie keer raak. Ron de Visser (2x) en Wilco Kwekkeboom maakten de Grent-treffers. Jong Ambon - Schinkel Assurantiën 4- 2: Jong Ambon was gewaarschuwd. De verzekeringsformatie boekte de laat ste tijd vaak grote overwinningen en dat wilde de Molukse ploeg voorko men. De Schinkel-ploeg kreeg gele genheid om aan te vallen, maar Jong Ambon speelde succesvol op de coun ter. Ron van Roosevelt opende de sco re voor Schinkel en net voor rust was de balans via Ronald Jongelings weer in evenwicht. Dezelfde speler schoot Jong Ambon aan de leiding. Vijf minu ten voor tijd kwam de Souburgse ploeg op gelijke hoogte door een treffer van Michael Boedhoe. Een puntende- ling leek een goede beslissing van deze spannende partij zaalvoetbal. Ronald Jongelings en Arie Pentury dachten daar anders over. Zij schoten in de slotfase Jong Ambon naar een 4-2- overwinning. Sport Stijl Sinke - Parbo 9-3: De Sport Stijl-ploeg was duidelijk te sterk voor Parbo. Met de rust keken de Goesena- ren al tegen een 7-3 achterstand aan. Voor Sport Stijl Sinke scoorden Gijs Baan (3x), Gert Booij (2x), John Livra- mento, Piet Baan, Nico Koster en Wim Koster. Wim de Kok (2x) en Armand Doesburg schoten voor Parbo in de roos. SC Toma - Brammetje Dump 5-10: Wim Dekker was met vijf doelpunten de produktiefste speler. Hans Carol (2x), Gerrie Eikenhout (2x) en Kees Vreeke maakten de andere Dump-tref fers. Ad Bakker (3x) en Ron Tuhule- ruw (2x) scoorden voor Toma. VW Audi Poppe - Maartense Tapijt 2- 5: Een slordige terugspeelbal van Fred Meerman bezorgde Maartense Tapijt het eerste doelpunt. Harro Hazelaar maakte er 2-0 van voordat Ad de Rooy tegenscoorde, 2-1. Ron Geluk bepaal de de ruststand op 3-1. Ad de Rooij bracht de autoploeg weer dichterbij, 3- 2 maar toen John Tahapary en Chris Mouthaan voor 5-2 zorgden, was de wedstrijd gespeeld. Het wedstrijdprogramma voor woens dag 16 maart: sporthal Baskensburg, Vlissingen, 21.15 uur SC Toma - Jong Ambon, 22.10 uur Warme Bakker Grent - Schinkel Assurantiën; sport hal Nassaulaan, Middelburg, 21.00 uur Maartense Tapijt - Sport Stijl Sin ke, 21.50 uur Brammetje Dump - VW Audi Poppe. Gastronomie en mode gaan uitstekend samen, getuige deze foto, waarop Veerhuis-eigenaar Fred van Mierlo geflan keerd wordt door drie mannequins in avondtoilet WOLPHAARTSDIJK - Mode en gast ronomie: het is inmiddels geen nieuw fenomeen meer. Steeds vaker wordt een modepresentatie gecombineerd met een culinaire presentatie. Het zou afdoen aan de de kwaliteiten van de kok om alleen te spreken van een mo deshow, maar het zou evenmin te recht zijn om te spreken van een culi naire presentatie met een modeshow tussendoor. Hoe het ook zij, een select publiek heeft vrijdagavond in het Veerhuis in Wolphaartsdijk kunnen genieten van exquise gerechten en de presentatie van de nieuwe voorjaars- en zomercol lectie van modehuis 't Witte Paerdje uit Goes. Voor het echtpaar Schoester van 't Witte Paerdje is dit overigens niet de eerste keer dat zij hun mode to nen in combinatie met een maaltijd. Na het succes vorig najaar besloten zij dit jaar opnieuw voor deze opzet te kie zen. En zo gebeurde het dat rauwe zalm ge marineerd met dille werd gevolgd door linnen combinaties en tongfilet gevuld met een mousse van kreeft voorafging aan tricot ensembles. Avondjurken vormden het 'vooraf van kalfsrug met saffraansaus en zwierige korte rokjes met getailleerde jasjes gingen de mousses van brie-camembert en gei tenkaas voor. Een assortiment van na gerechten werd gelardeerd met chique creaties in polyesterzijde. De collectie van het Goese modehuis bevatte ook dit jaar weer de geconfec tioneerde couture van ontwerpers als Courrèges, Mügler, Dorothée Bis, Lo renzo, Umberto Ginochietti en Frank Uscher. Chique of niet, de vrouw mag er komend zomerseizoen 'gekreukt' bijlopen. Linnen is troef in het aanbod van het modehuis. Puur linnen, veelal voorgekreukt dus een zitplooitje meer maakt niet uit. Het linnen is verwerkt in super vrouwelijke combinaties, waarbij de getailleerde jasjes met schootje de dienst uitmaken. De taille mag, moet zelfs, weer gezien worden. De getailleerde jasjes kunnen naar hartelust gecombineerd worden met korte wijde rokjes, strakke rokjes tot ruim boven de knie en comfortabele wijde rokken met een gesmockte, elas tische heuppas. Ideaal voor vrouwen die er af en toe eens een kilootje bijheb ben. Zoals gezegd, de vrouw mag weer vrouw zijn en haar lichaamscontou ren worden perfect gevolgt door de belijning van de kleding. Met name bij de gebreide jurkjes en combina ties van Dorothée Bis wordt het fi guur benadrukt. Aansluitende jurken en lange tricot truitjes met rechte rokjes Charmant hierbij was een mosgroene combinatie van een rechte korte rok met een strakke heuplange trui. Exclusief is zonder meer de collectie suede kleding die 't Witte Paerdje voert. Soepel vallende suede die overi gens ook in de wasmachine gewassen kan worden, wordt verwerkt in fraaie jacks met fluwelen biezen, en rechte jurkjes. Ook dit seizoen heeft het modehuis weer ruime aandacht voor avondkle ding. Polyester-zijde is hier het meest verwerkte materiaal. Draperieën, ro zetten en petty coats zijn hier onmis bare elementen. Bijzonder fraai was een lange strapless avondjapon met een ballonvormige witte rok over een lange zwarte rok die uitliep in een soort queue aan de achterkant. Een zwarte strik met een witte roos aan de voorzijde maakt deze japon af. Als we kijken naar de kleuren in de nieuwe collectie dan is er maar één conclusie: alles mag. Wit en zwart zijn nog immer aanwezig, naast aarde en bronstinten, rood, blauw, lila en ande re pastels. Aan de modepresentatie werd verder meegewerkt door de, Goese edelsmit Harry Hutjes met eigen ontwerpen, voornamelijk uitgevoerd in goud en zilver, gecombineerd met brilliantjes. Bijzonder fraai gestyleerde sieraden die de getoonde mode een extra cachet gaf. Verder verleende medewerking Muynck optiek uit Goes, Maison Wille uit 's Heer Hindriklskinderen voor de kapsels en 'Nil Nisi Bene' voor huid verzorging uit Middelburg. MIDDELBURG - In de eerste kil het bedrijfstafeltennis in Middl behoudt het team van BoogaJ aansluiting met de kopgroejl team behaalde een 9-1 overwjf op VT Poppe. Middelburg II blijft de lijstaanvJ in de derde klas. De Middelburg! ves zegevierden met 6-4 over M berg. PNL II versloeg TZS metf handhaaft zich op de tweede p Onze Vloot verloor ook de zei wedstrijd van deze competitie,® van Havenschap, en blijft de h) sluiter. In de vierde klas handhaafden dl lopers hun posities. LijstaanvJ Gieterij II behaalde een 9-1 ovl ning op Middelburg IV en Hogei blijft tweede dank zij een 7-3 wjif Geschiere Wattel. Meppers I st.| het tweede team van die naammj 10-0 nederlaag naar huis. De stand, eerste klas: 1 Van Dijck-Pel 2 Gieterij I 10-15, 3 Boogaard 9-13,4a 9-11, 5 Occasie Centre 8-10, 6 VT I 7 Middelburg 19-3, 8 PNL 18-1; tweej I Provincie 9-14,2 ALN 9-12,3 Vlissi» 4 Amor 8-8, 5 Basco 9-7,6 CBBZII8-6 7-2: derde klas: 1 Middelburg II8-16; II 9-14. 3 Havenschap 8-11.4 TZS 8-1 i lenberg 8-4, 6 Madi 6-2, 7 Onze Vloc vierde klas: 1 Gieterij II 8-15, 2 Hoge 8-14, 3 Meppers I 9-12, 4 Geschiere W: 9, 5 Meppers II 9-5, 6 Middelburg I Middelburg IV 9-1. MIDDELBURG - In de maandd gue van de Middelburgse Bo»| Bond staat Heemskinderen dreigd aan de leiding. De koplopl haalde een 3-1 overwinning op hl gen gemiddelde. Fhytingmail boekte eveneens een 3-1 winst |T het eigen gemiddelde. Panaél Verkaik II deelden de punten, li Het Racketcentre klopte Iw aai Schildersbedrijf met 3-1. Kruitmolen I blijft aan kop in dei dagleague ondanks een 3-1 verlie gen Verkaik I. La Palma liep ee nederlaag op tegen Kruitmole DSM klopte Au Paradis Chinois 4-0 en Occasie Centre bleef metdi de cijfers de baas over Sunlux. Sla Maliepaard zegevierde met 3-1 o« Sinjoor. Rijwielhandel Van Mi won met 3,5-0,5 van Charles Dick In de woensdagleague kwam lijs voerder Café De Geere niet verdei een puntendeling'tegen De Bh Winkel (2-2). Haarstijlstudio Ril blijft tweede dank zij een 3-1 win de Kreukel. Hoondert en Zn zege de met 4-0 over TZN en Borduurs; Morena stuurde Familie Alting een 4-0 nederlaag naar huis. I moest een 4-0 nederlaag incassenl gen Jan Kassa en BVZ versloeg l| de Super met 4-0. De stand, maandagleague: 1 De Heem deren 74,2 Fhytingmachine 63,5,3 Iw Schildersbedrijf 59,5, 4 Panaché 49,5,ij kaik II40,6 Het Racket Center 35,5,70J 5: dinsdagleague: 1 Kruitmolen 111 Kruitmolen II 66,5, 3 Rijwielhandel Mourik 63,5,4 Slagerij Maliepaard 63,:j kaik I 53, 6 Sunlux 52,5, 7 Charles Did 52,5, 8 Occasie Centre 48,5, 9 DSM Palma 37, 11 De Sinjoor 33, 12 Au Chinois 25; woensdagleague: 1 Café Del re 62,5, 2 Haarstijlstudio Roland 62,' Kassa 60, 4 De Blauwe Winkel 56,5, Kreukel 54,6 Parade Super 51.5,7 Iguaij 8 Borduurstudio Morena 50, 9 Hoonde Zn 49. 10 Familie Alting 46,5, 11 TZN BVZ 10. In het kader van de festiviteiten wordt ook het project 'Rotterdam on line' ge houden. Dat is een grootschalige pu blieksmanifestatie. Uitgangspunt daarbij is dat het feest het hele jaar voelbaar en zichtbaar aanwezig moet zijn, juist in het centrum van de stad. De voltallige spelersgroep van de kindermusical De Beatboetiek'. MIDDELBURG - De kindermusi calvereniging van de wijkvereni- ging 't Zand in Middelburg is bijna klaar met een nieuwe musical. Van af oktober vorig jaar is er door on geveer kinderen iedere donderdag avond hard gewerkt om 'De Beat boetiek', want zo heet de nieuwe musical, in te studeren. De generale repetitie is al achter de rug. Decor en kostuums zijn uitgeprobeerd en de jeugdige musical-artiesten ble ken ook al aardig tekstvast te zijn. Het verhaal gaat over de komst van een grootwinkelbedrijf waartegen de kleine middenstanders daar in opstand komen. Want hun winkel tjes worden opgeofferd aan de nieu we ontwikkelingen, zo is tenminste de bedoeling van het stadsbestuur. Of alles volgens plan verloopt is te zien en te horen in De Beatboetiek. De première is zaterdag 19 maart en vrijdag 25 maart volgt een tweede voorstelling. De uitvoeringen zijn in het wijkgebouw 'De Vergulde Baars' in Middelburg, beginnen 's avonds om half acht en worden besloten met een kinderdisco.. De kindermusicalclub van 't Zand bestaat al ruim dertig jaar. De regie is dit jaar voor het eerst in handen van mevrouw G. van de Garde. Zij draait overigens al vijftien jaar mee als leidster bij de musicalclub. De dames J. Heijboer en W. de Priester zijn ook al 'verschrikkelijk lang' bij de leiding betrokken. Mevrouw L. Lampers completeert sinds kort het leidende kwartet. De kostuums van De Beatboetiek worden ook door dit leidende viertal gemaakt. De heer Van der Werfhorst zorgt er al vele ja ren voor dat de kinderen tegen een passend decor kunnen spelen. De pupillen van de verpleeginrich ting 'Vijvervreugd' kunnen de musi cal ook zien. Zij worden donderdag avond 24 maart uitgenodigd om massaal naar De Vergulde Baars te komen. Dan zullen de kinderen van de Zandse musicalvereniging een extra voorstelling geven voor hun gehandicapte leeftijdgenootjes. ip énl MIDDELBURG/EINDHOVEN - Paul Panhuysen en Bernd Lohaus, de twee externe adviseurs, die de gemeente Middelburg heeft aangetrokken voor kunstaankopen en -opdrachten, zul len zich niet bezighouden met het or denen van de ongeveer 4000 kunst werken, die de Zeeuwse hoofdstad in bezit kreeg via de beeldende kunste naars regeling (bkr). Voor dat doel wordt een afzonderlijke commissie gevormd, bestaande uit Jeltje Ratsma, coördinator van arto- theek/bkr-centrum Balans 17 en twee leden van de vroegere bkr-commissie. Namen zijn officieel nog niet bekend. Volgens Panhuysen, directeur van Het Apollohuis in Eindhoven, een onaf hankelijk platform voor beeldende kunst en muziek, ligt zo'n opzet voor de hand, gezien het plaats- en regioge bonden karakter van de bkr-werken. „Mensen uit Middelburg weten meer van de kunstenaars en de ontstaans geschiedenis van de kunstwerken dan wij". Wél hebben de adviseurs de gemeente voorgesteld om de verzameling, die ge deeltelijk is opgeslagen bij De Balans en voor een ander deel wordt uitge leend, terug te brengen tot ongeveer 800 werken, eenvijfde van de huidige omvang. Dat advies houdt ondermeer verband met opslagproblemen. Panhuysen en de in Antwerpen wo nende Lohaus hebben zich tot dusver overigens nog niet daadwerkelijk be ziggehouden met adviezen over kunst aankopen of -opdrachten. Voor het zover is, wil de gemeente overleg voe ren met de provincie Zeeland om tot „duidelijke afspraken" te komen over de collectievorming van de Zeeuwse hoofdstad en de regionale overheid. Geruchten dat de samenwerking tus sen Middelburg en de externe advi seurs stroef zou verlopen en het twee tal zelfs zou overwegen om de advies functie (waarvoor f 6500,- per jaar is begroot, 10 procent van het bedrag dat de gemeente heeft uitgetrokken voor een fonds voor aankopen en opdrach ten) neer te leggen, spreekt de direc teur van Het Apollohuis met klem te gen. „Nee, daarvan is echt geen spra ke. We praten als redelijke mensen. De contacten verlopen zelfs heel plezie rig". Ingrid Haan van het bureau cultuur van de gemeente Middelburg deelt zijn visie. „Het heeft geen zin om in het wil de weg kunstwerken aan te schaffen. Je zult eerst moeten weten, waar je met je collectie heen wilt en wat het plan is van de provincie. Want het is natuurlijk onzin om allerlei zaken dub belop te doen". In afwachting van het benoemen twee interne adviseurs - leden vat vroegere bkr-commissie - is Ratsma begonnen met een invent satie van de bestaande collectie bureau cultuur wordt verwacht dj september de eerste selectie vans kan gaan. Voor hun werkzaamte krijgen ook deze commissieleden vorm van vergoeding. Onbehagen over de trage start van aankopen- en opdrachtenbeleid' Middelburg klonk donderdag dooi vragen van PvdA-fractievoorzittf van Colmjon-van der Mark in d stuurscommissie voor culturele ken. Zij wees erop, dat Panhu.vsei Lohaus al enkele maanden zijn benoemd maar dat - merkbï resultaten uitblijven. Op haar a drang zegde wethouder van culli G. B. Schoenmakers toe, dat het! binnenkort wordt uitgenodigd o commissieleden tekst en uitleg te i VLISSINGEN - Het wijkcomité Bin nenstad bespreekt dinsdag in het Vestzaktheater in Vlissingen het al ternatieve plan van het comité Be houd Vissers- en Koopmanshaven voor het gebied rond het Arsenaal. Het comité wil het historische karak ter van de Vissershaven en het Arse naal als het uitgangspunt nemen voor de ontwikkeling van dat deel van de Vlissingse binnenstad. De agenda van het wijkcomité ver meldt voorts bijna alle andere voor stellen die de gemeente Vlissingen heeft gelanceerd voor de herontwikke ling van de binnenstad. Het wijkcomi té zal zich met name bezighouden met de gevolgen van die plannen. Eén daarvan is het voornemen het post kantoor aan de Steenen Beer te slopen en op die plek een parkeervoorziening te maken. In het Maarten Lutherhuis aan het Groenewoud wordt hierover donderdag nog een speciale discussie bijeenkomst gehouden. De overkap ping van de Sint-Jacobsstraat komt dinsdag eveneens ter sprake tijdens de vergadering van het wijkcomité Bin nenstad, die begint om 19.30 uur. Die in het Maarten Lutherhuis vangt don derdag om 20.00 uur aan. van Colmjon-van der Mark. NIEUWDORP - De technische werk groep van de gemeenschappelijke re geling Vuilnisstortplaats Midden- Zeeland verwacht dat het aanbod van verontreinigde grond zich de komen de jaren zal stabiliseren op ongeveer 13.000 ton per jaar. De werkgroep maakt dat bekend in een nota over de afvalverwerking in het gebied, nu en in de toekomst. Het bestuur van de regeling droeg de werkgroep in 1987, geschrokken door het aanbod van vervuilde grond in dat jaar: 60.000 ton, op uit te zoeken wat er nog aan grond te verwachten valt in de vervuilingsklasse die gewoon mag worden gestort. De werkgroep maakte meteen een algemeen lijstje met be leidsuitgangspunten, dat in de nota wordt onderbouwd. Het bestuur be spreekt die nota maandag 28 maart tij dens een vergadering in het gemeente huis van Borsele in Heinkenszand, die om 9.00 uur begint. Uit de nota wordt duidelijk dat stren gere milieu-eisen, noodzakelijke uit breiding en nazorg voor gedeelten die zijn volgestort, zoveel geld gaan kos ten dat het tarief per ton vuilnis c hoog moet. Voorgesteld wordteen' hoging van 1,30 gulden per ton met gang van 1 januari 1989. In beginsel wil de werkgroep het pi cipe hanteren van: de vervuiler' taalt. Het principe zal nog nader® ten worden uitgewerkt. In ieder g? mag chemisch afval niet op de pl* in Nieuwdorp worden gestort werkgroep overweegt om de tarieis ling te gebruiken om de stort van! paalde soorten afval te beperkend; voorkomen. De proefneming met' biogas - in de stortplaats zit het e? valent van 3 miljoen kubieke m!i aardgas per jaar - is nog niet in del kast verdwenen. De proef werdj stopt omdat de daling in de a( prijs de exploitatie van biogas oW dabei maakte. Toch wil de werk# als het enigszins economisch ht is, het gas doelmatig uit de stort# halen. Dat heeft voordelen voort milieu: het gas komt niet vanzelf en voor de capaciteit van de st" plaats: de boel klinkt aanzienlijk®! er kan langer op dezelfde plaats"" den gestort.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 14