mm. Schade kernongevallen moet altijd vergoed Bouw Port Zélande op Kabbelaarsbank gestart Natuur en Milieu wil kerncentrales meteen stilleggen VAATS VOOR 12 AMBTEN AREN PEUTERS Ëbinet wil id 1990 af Bi verbranden [val op zee Zeeuwse moslims vieren hemelvaart van hun profeet PROVINCIALE NOTITIE >e ie inbraken n Vlissingen Stationsbrug Middelburg begin april hersteld Bijeenkomst van Hobby Computerclub Woord en Daad houdt actie voor Afrika Nu Lezing over Matthaus Passion "I/VP RDAG 12 MAART 1988 PZC/ provincie DELBURG - In het kinderdagverblijf in Middelburg oi|dt voorlopig meer ruimte gereserveerd voor peuters en ba- van provincie-ambtenaren. De Zeeuwse staten stelden voor vrijdag geld beschikbaar, al gebeurde dat niet hele- 1 van harte. litenland •stichting wil iciiotieren bij \tival betrekken jlDDELBURG - Een meerderheid ianl et college van gedeputeerde sta- gffiil het provinciale ambtelijke ap- herverkavelen tot drie direc- ■Pfüpt gaat om een directie water, Tfcer en milieu; een directie ruim te ordening, economie en wel- ■gjeen directie financiën, perso- ielj interne dienst. In het college is Let ier tegen drie stemmen deze be- Jng genomen. Het standpunt rat aangevochten door de werkne- fvertegenwoordiging in het geor- leerd overleg. Die wil een reorga- jie tot vijf directies. Refteerderheidsbeslissing zal ter be- ^itiging aan provinciale staten |en voorgelegd. De keus voor drie directies is onderdeel van een omvang rijke saneringsoperatie bij provinciale griffie en de verschillende andere dien sten van de provincie (zoals water staat, planologische dienst). Van die operatie maakt ook een doelmatig heidsonderzoek deel uit. Volgens de werknemersdelegatie is onder het per soneel een meerderheid voor vijf direc ties (waterstaat/verkeer/milieu; ruim telijke ordening/economie; welzijn; financiën/interne dienst; personeel/ organisatie). De keus voor drie direc ties is door gedeputeerde staten onvol doende geschraagd met argumenten, aldus de werknemersdelegatie. De delegatie vreest dat de drie toe komstige directies zelfstandig gaan opereren, dat ze intern te weinig sa menhang hebben en dat personeelsza ken ondergeschikt wordt aan financiële belangen. Een model met vijf directies heeft directere verbindin gen tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur en zal minder snel lei den tot allerlei niveaus van bevoegd heden binnen die organisatie, meent de delegatie. De beslissing van gede puteerde staten komt 24 maart in het georganiseerd overleg aan de orde. De statencommissie bestuurszaken praat er 29 april over. Op 20 mei moeten pro vinciale staten een beslissing nemen over de hoofdlijnen van het provincia le apparaat. 'rovincie betaalt eer kinderopvang |jïcDA had liever meteen ook de jerse gastouderprojecten bij de Kropvang willen betrekken en de 1 koesterde nogal wat bedenkin- [ent gen de gekozen aanpak. Maar al- ■de streng-gereformeerde fracties In helemaal niets weten van 'dit Hf van pagina 1) jat vrijdag in Den Haag is bekendge- "Jt. Ei kabinet acht een zeeverbran- Kverbod op 31 december 1990 paar omdat er tegen die tijd vol de afvalverwerkingscapaciteit op lasteland is. In het kleine aantal tffmgen dat op grond van de Wet ptreiniging zeewater wordt afge- i schrijft het kabinet voor, dat er [rzoek naar voorkoming, herge- en alternatieve verwerkingsme- fen op het land dient te worden uit- Jerd. Wie een verzoek om onthef- jndient moet aantonen dat een al- Itieve verwerkingsmogelijkheid piet beschikbaar is. stukje personeelsbeleid', dat door het statenlid P. Roose (rpf/gpv) geken schetst werd als 'doelwit van de zen dingsdrang van emancipatie-ayatol- la's' Emancipatie-gedeputeerde E. Maris- Koster (vvd) zegde de staten toe dat ze over anderhalfjaar opnieuw over de re geling mogen beslissen. Dan wordt ook bekeken in hoeverre een beroep op gastouderprojecten kan worden ge daan. Dergelijke projecten, aldus de gedeputeerde, zijn de 'kinderschoe nen' nog niet helemaal ontgroeid en bieden derhalve te weinig zekerheid omtrent continuïteit en kwaliteit. De gedeputeerde kwam met deze toe zeggingen tegemoet aan een wijzi gingsvoorstel dat was ingediend door WD-woordvoerder J. M. Geluk en werd onderschreven door het CDA. De regeling houdt in dat het kinderdag verblijfzes 'kindplaatsen' beschikbaar stelt, speciaal voor peuters en baby's van provincie-ambtenaren. Dat bete kent dat gemiddeld zo'n twaalf kinde ren wekelijks enkele dagdelen in het verblijf terecht kunnen. Daarmee speelt het provinciebestuur in op de groeiende behoefte onder het provincie-personeel aan kinderop vang. De oude regeling voorzag in twee kindplaatsen' en kostte de provincie 13.400 gulden. De nieuwe regeling kost de provincie op jaarbasis bijna 70.000 gulden. Daar staat tegenover dat de betrokken ouders (afhankelijk van de hoogte van hun inkomen) een eigen bijdrage betalen van 45 tot 609 gulden per maand. Men gaat er vanuit dat zo bijna 30.000 gulden aan de provincie wordt terugbetaald. VLISSINGEN - Zeeuwse moslims vieren zondag 20 maart gezamenlijk Meraadj Sharief, de hemelvaart van hun heilige profeet Mohamed, in de ontmoetingsruimte aan de Oranje straat 8 in Vlissingen. Op deze dag zullen onder andere Suri naamse, Turkse, Marokkaanse mos lims worden toegesproken door een zestal voorgangers in het Urdu, Ma rokkaans en Nederlands. De viering waarvan de organisatie in handen is van stichting Shane Rasoel Zeeland, begint om 13.30 uur. Met behulp van een lichter werden vrijdag fosforslakken van Hoechst in het gat voor de damwand gestort omdat deze niet ver genoeg in de bodem stond. VLISSINGEN Het Havenschap Vlissingen heeft vrijdagmiddag als noodmaatregel enkele honderden tonnen fosforslak laten storten voor de in elkaar gevallen kade voor de Vlissingse vismijn. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het Havenschap heeft vrijdag wel ver schillende metingen verricht. Voor de ingestorte kade is, zoals ver wacht, een kuil. De damwand die de kade van het water moet scheiden, bevindt zich slechts twee meter in de bodem. Dat is, verklaarde ad junct hoofd technische dienst K. J. Huibregtse van het Havenschap, te weinig. Het Havenschap Vlissingen peilt één a twee keer per jaar de diepte van de Vlissingse binnenhavens. De laatste keer is dat in de loop van 1987 ge beurd. Het resultaat van de metin gen was, aldus Huibregtse, niet ver ontrustend. De bovenzijde van de kade voor de vismijn steekt gewoon lijk 9,3 meter boven de bodem van de haven uit. Uit de peilingen die vrij dagmorgen zijn verricht, blijkt dat die afstand is vergroot tot 11,5 meter. Voor de kade is 2,2 meter grond weg. De damwand is 13,3 meter lang. „Van de damwand stak nog maar 1.8 meter in de bodem", legde Huibregt se uit. „Dat is te weinig om de kade stabiel te houden. Het zand van de kade is onder de damwand doorge schoten". De enkele tonnen fosforslak, afkom stig van het chemische bedrijf Hoechst in Vlissingen-Oost, zijn vrij dagmiddag voor de kade gestort om verschuivingen te voorkomen en de stabiliteit van de kademuur te ver hogen. De kosten van de noodmaat regel bedragen 40.000 gulden. Het Havenschap begint maandag een onderzoek naar de oorzaak van het incident. De vraag is of de huidige damwand kan worden gehandhaafd. Als dat kan, kost de reparatie naar een ruwe schatting van de Haven schap-medewerker Huibregtse een paar honderdduizend gulden. De fi nanciële schade loopt sterk op als de damwand moet worden vernieuwd. Huibregste komt dan uit op 600.000 a 700.000 gulden. Het Havenschap heeft de situatie in de Eerste Binnenhaven niet onder schat, stelde Huibregtse. De haven is ondiep en het aantal scheepvaartbe- wegingen is er gering. Alleen vissers-- schepen maken er ter plaatse ge bruik van. Het Havenschap peilt daarom minder vaak in de Vlissingse binnenhavens dan in de Buitenha ven en de Sloehavens. De diepte van de Buitenhaven wordt om het kwar taal gemeten, die van de Sloehavens elke maand. mmm ggiBpMUJ! «Si! betreft de in het buitenland vrij- fende afvalstoffen die nu nog op gforden verbrand, is het regerings- ppunt, dat dit gif bij voorkeur t worden verscheept via een haven fct land van herkomst. Zoals be- 1 is het grootste deel van de gech- jrde koolwaterstoffen die het 'oe- Bf| Ocean Combustion Service op |n verbrandingsschip Vulcanus ver gt, niet uit Nederland maar uit an- fere landen zoals West-Duitsland en afkomstig. bn als dat 'onaanvaardbare risi- voor het milieu in het betreffen de knd oplevert is Nederland bereid 1 overleg te treden over een tijdelij- ^lossing op Nederlands grondge- in de vorm van op- of overslag, jen dergelijke oplossing dient 'tech- mogelijk, milieuhygiënisch ver- Boord en doelmatig' te zijn, aldus Kabinet, en moet bovendien wor- len vastgelegd in een internationale faak. ELBURG - De Jazz Activiteiten iting Zeeland wil eind mei een festival in Middelburg houden, het bestuur ook de schooljeugd il betrekken. Een groot aantal en heeft inmiddels een uitnodi- in de bus gekregen voor een op- n van de groep Crooks op vrij- ag 110 mei van 13.30 tot 15.00 uur te en t n gereduceerd tarief. ie groep geeft in haar programma ïn t eld van het ontstaan en de ont- Peeling van de j azzmuziek. De stich- ing heeft haar uitnodiging aan de cholen gezien het beperkte aantal taatsen gericht aan de brugklassen, et festival zal in een muziektent op 'e D m worden gehouden op 19,20 en 1 wtl BelanSstellende leraren, die I 'et hun klassen het speciale concert allen bezoeken, moeten zich wel voor Slag 1 april laten inschrijven bij de Bating. ÜSSINGEN - In het pas verbouwde «anestation van A. J. G. N. aan de fesident Rooseveltlaan in Vlissin- jn is in de nacht van donderdag op fwag ingebroken. De daders kwa- en binnen door een ruit te vernielen pi een stuk trottoirtegel en namen phg pakjes sigaretten, twintig shag en vijf aanstekers mee. jjer.t ens in Vlissingen is in dezelfde ®t de voordeur van een boekhan- de Walstraat geforceerd. De in- ji 'rs namen een toonbankpostze- autouaat mee met een inhoud ter van 900 gulden, dertig sloffen petten, tientallen aanstekers en je pennen. ■appeltaart en een blik bonen die -^aatse zijn opgegeten zijn gestolen ™n loods aan de Zandweg in Rit- De hongerige dieven braken de _'n van de loods open en vonden ■"voedsel in een melkwagen. De zandvlakte op de Kabbelaarsbank die de komende anderhalf jaar met ruim 700 Zuidfranse huisjes bebouwd zal worden. KABBELAARSBANK - Op de Kabbe laarsbank is een begin gemaakt met de werkzaamheden aan het vakantie dorp Port Zélande. Daar zullen de ko mende jaren ruim 700 vakantiewo ningen verrijzen, alsmede een dorpje waarin allerlei centrale voorzienin gen zijn ondergebracht. Het project omvat een oppervlakte van in totaal 38 hectare land en water. Dat water levert momenteel overigens enige overlast op, zodat daar eerst de nodi ge aandacht aan moet worden be steed. Daarnaast wordt gewerkt aan een af slag van de rijksweg die over de Brou- wersdam loopt. Daar komt onder meer een verkeerslichten-installatie. Te vens staat een voetgangers-en fiets brug tussen de Kabbelaarsbank en de Brouwersdam op het programma. Het is de bedoeling dat de afslag en de brug voor 30 mei (het begin van het toeris tenseizoen) gereed zijn. Volgende week beginnen de werkzaamheden aan de brug. Op de Kabbelaarsbank zelf komen eerst de bouwwegen en de hoofdstructuren zoals wegen en leidin gen van het vakantiedorp. Het vakantiedorp zal in Zuidfranse stijl opgetrokken worden. Een onder deel vormen de centrale voorzieningen met eethuisjes, een sporthal, winkel tjes, een bank en een postkantoor. Ver der komt er een oude stoomtram-lijn met een halte in het dorp. Port Zélan de wordt in verschillende fasen gerea liseerd. Wanneer die fasen gereed zijn is afhankelijk van de verkoop van de woningen. Het is de bedoeling dat de eerste fase met 286 huizen en verschil lende horecabedrijven en winkels op 1 juni van het volgend jaar is ingericht. De tweede fase bevat 208 appartemen ten waarvan er 80 op een pier staan en een sportcomplex. De derde fase is 228 huizen groot en behelst tevens een subtropisch zwembad en de overkap ping van een deel van het centrumge deelte. De ontwikkelaar van het project is R. Coltoff. Hij heeft tot nu toe al zo'n 2000 geïnteresseerden voor de aankoop van. een huisje genoteerd. Vanaf 19 maart zal zijn bedrijf belangstellenden op de Kabbelaarsbank in de gelegenheid stellen daar kennis te nemen van infor matie over Port Zélande. Daartoe zijn op de Kabbelaarsbank tijdelijke kan toren opgericht. Deze kantoorunits zijn in sneltreinvaart op en tegen el kaar gezet en zullen tussen 19 maart en 1 april door medewerkers van Coltoff bemand zijn. MIDDELBURG - Schade veroorzaakt door ongevallen met kerninstallaties moet door de exploitant altijd wor den vergoed. Dat geldt ook wanneer de calamiteit buiten de schuld van de exploitant is ontstaan. Wél kan de exploitant van de kerninstallatie ui teraard de werkelijke veroorzaker aansprakelijk stellen. Tegen deze achtergrond is het noch nodig, noch gewenst dat gedeputeerde staten van Zeeland zich sterk maken voor het aangaan van een 'herenakkoord' tus sen verzekeraars, voor die kernonge vallen waarin de schade-oorzaak niet direct aanwijsbaar is. Dit blijkt uit een notitie van het bureau milieuhygiëne van de provinciale griffie. MIDDELBURG - Als alles volgens plan verloopt is de Stationsbrug in Middelburg vrijdag 1 april weer her steld en kan het verkeer er weer over. De brug werd, zoals gemeld, begin de ze week geramd door een binnen vaartschip. Een metaalbewerkings- bedrijf uit 's-Heer Arendskerke en rijkwaterstaat zijn druk bezig met de reparatie. De brug zal voorlopig tot maandag 21 maart wel toegankelijk zijn voor voet gangers en fietsers en om de twee uur open gaan voor de scheepvaart. Van 21 tot maandag 28 maart is de brug volle dig gestremd omdat er dan reparaties worden verricht aan het wegdek en de leuningen. De scheepvaart kan het grootste deel van de dag wel gewoon door, maar in de ochtend- en avond- spits moeten de schippers blijven wachten. Om verkeerschaos te voor komen wordt namelijk de Schroebrug, de tweede brug over het kanaal, in die periode tijdens de ochtend- en avond- spits dicht gehouden. Van 28 maart tot vrijdag 1 april is de Stationsbrug weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers en geldt voor de scheepvaart de openingstijd: een keer in de twee uur. Na 1 april moet al het verkeer dat van de Stationsbrug gebruik wil maken weer gewoon zijn gang kunnen gaan. VLISSINGEN—De Hobby Computer club Zeeland houdt maandag 21 maart een bijeenkomst in het wijk centrum 'Open Hof in de Vlissingse wijk Paauwenburg. Er wordt dan een lezing gehouden over verschillende besturingssystemen, zo als MS Dos, GEM besturing, Unix en OS 2. Tijdens het tweede gedeelte van de avond, het sociëteitsgedeelte, is er ruimschoots gelegenheid voor onder linge contacten en het uitwisselen van kennis en ervaringen. De bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, is niet alleen toegankelijk voor leden, maar ook voor andere belangstellenden. In de discussie over de komst van de Centrale Organisatie Voor Radioac tief Afval (COVRA) had het statenlid L. Nederhoed-Zijlstra (cda) gevraagd naar de vergoedingsregeling bij onge vallen waarvan de veroorzaker niet duidelijk is. De notitie geeft aan dat hoe dan ook de exploitant van de kern installatie moet betalen (hetzij het Zeeuwse energiebedrijf PZEM voor de kerncentrale, hetzij in de toekomst COVRA voor het opslag- en verwer kingscomplex radioactief afval). Dit uitgangspunt ligt vast in het interna tionale Verdrag van Parijs en in de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen). De kern van de wet is dat de exploi tant, afgezien van de schuldvraag, te allen tijde gehouden is schade-aan spraken in te willigen. Wel moet buiten twijfel staan dat het gaat om een kern ongeval. Als sprake is van een samen loop met een andere schade-oorzaak (niet-nucleair), dan wordt nochtans de exploitant van de kerninstallatie voor aansprakelijk gehouden. Anders ge zegd: als het in het Sloegebied mis gaat, kunnen PZEM en COVRA de schuld niet op elkaar of andere bedrij ven schuiven en de gedeputeerden al dus van het kastje naar de muur stu ren. Momenteel moet de exploitant van een kerninstallatie tot maximaal 400 miljoen gulden verzekerd zijn. De rijksoverheid vult zonodig tot een be drag van 1 miljard gulden aan. Er is een wetswijziging ingediend, op grond waarvan de risico-aansprakelijkheid naar 1 miljard gulden gaat en de aan vulling door het rij k naar 2 milj ard gul den. Het maken van afspraken tussen ver zekeraars acht het bureau milieuhygiëne ongewenst. Zoiets doet afbreuk aan het beginsel dat elke exploitant voledig - ook financieel - aansprakelijk en verantwoordelijk is voor zijn installatie. Bovendien is de beoordeling van schuldvraag en hoofdelijke aansprakelijkheid een zaak voor de onafhankelijke rechter. MIDDELBURG - De Stichting Woord en Daad houdt vrijdag 25 maart een voorlichtings- en filmavond met als thema: arm-rijk. De opbrengst van de bijeenkomst en het eindbedrag van een door de stich ting gevoerde pennenverkoopactiè, dat vrijdag ook bekend wordt ge maakt, is bestemd voor de actie Afrika Nu. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Klarenbeek LTS aan de Ge neraal Eisenhowerlaan in Middelburg. MIDDELBURG Wat kunt u in de Matthaus Passion van Johan Sebas tian horen? Dat is het thema van de lezing, die Alle van der Goot uit het Brabantse Geldrop donderdag 24 maart in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg houdt. Na een korte inleiding over de compo nist Bach zal hij aan de hand van ge luidsfragmenten de Matthaus Passion analyseren. De lezing begint om 20.00 uur. Alle van der Goot 1922was kerk organist en koorleider in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hij is lid van het Westerkerkkoor in Amsterdam. UTRECHT (ANP) - De Stichting Natuur en Mi lieu vindt dat de kern centrales in Borssele en Dodewaard in afwach ting van nader onder zoek en advies onmid dellijk moeten worden stilgelegd. De risico's van doorgaan met de op wekking van kernener gie zijn onaanvaard baar. Kernsmeltingson- gevallen kunnen tot grote radio-actieve lo zingen leiden, die in om vang vergelijkbaar zijn met het ongeluk in Tsjernobyl. Tot deze conclusie komt de milieuorganisatie op grond van het rapport van het Westduitse bu reau Gesellschaft für Reactorsicherheit, dat in opdracht van de rege ring de veiligheid van de beide centrales heeft be studeerd. De Kernfysi sche Dienst van het mi nisterie van sociale za ken en werkgelegenheid maakte donderdag be kend dat een kernramp zoals in Tsjernobyl in Nederland uitermate on waarschijnlijk, zo niet onmogelijk is. Niettemin moeten er in de centra les van Borssele en Do dewaard enkele verbete ringen worden aange bracht. Natuur en Milieu heeft echter geen vertrouwen in de aanvullende veilig heidsmaatregelen, die het Westduitse onder zoekbureau voorstelt. De meeste zijn nog niet eens in de praktijk bewe zen, aldus een verklaring van de milieuorganisa tie. Zo wordt voorge steld een filtersysteem aan te brengen om de druk te verminderen binnen de veiligheids omhulling van de cen trales. Maar na een onge luk bestaat het gevaar dat bij een snelle verho ging van de druk in de reactor het filtersysteem niet voldoende werkt. Daardoor gaat de om hulling alsnog kapot.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 11