uitsers kunnen dagje uit naar larbadbs ol de Pooieirkel Gary Hart trekt zich terug uit race W/EEK-UIT \N EEK-IN Sanitair Vranitzky: leren uit verleden plicht tegenover slachtoffers Lubbers stelt voor drie tot vijf miljard te bezuinigen anDijke LYBIE TEGEN MALTA BRISTOL W i Kabinet wil eind 1990 af van verbranden afval op zee OPEN HUIS Wisselvallig CA CARAVANS Registratie Huurder Basisonderwijs Kwaad LA VALETTA (DPA/UPI) - Een vriendschappelijke voetbal wedstrijd in Tripoli tussen de nationale elftallen van Lybië en Malta is donderdagavond geëindigd in een drama, dat volgens Maltezer zegslieden aan tenminste vijftig en mogelijk wel honderd mensen het leven heeft gekost. Tientallen mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen door het instor ten van een betonnen muur of doordat ze onder de voet werden gelopen in de paniek. Harmonieus in Sfeerlicht AUSTIN ROVER Autobedrijf Ista 'Ons Zeeuwen bin te vözichtig..' becker crut wimbledon) leder Vrst regen, later enkele opklaringen b kans op een bui. Maximum tempe- 1 tuur rond 5 graden. Meest matige bordwesten wind. '363 1 Ie jaargang no. 61 kerdag 12 maart 1988 fZ, ileriCaravelair-, DealerrCaravelair-, Eccles-, Pre dom-, Sprite-, T.E.- en Wilk-cara- vans, Alpenkreuzer. Tevens verhuur. Hoek Rijksweg - Ringbaan West GOES 01100 - 1 14 40 PROVINCIALE ZEEUWS TERDAM (GPD) Dagtoerisme op de Veluwe of hoorn? Kom nou, in Duitsland hebben ze wat veel leu- in de aanbieding voor een dagje uit: chartervluchten een dag, en dan naar verre onbekende bestemmingen Ie Poolcircel en het Caraibische eiland Barbados. )uitse chartermaatschappij Hapag Lloyd organiseert soort reizen en volgens directeur Simonsen met groot es. De Concorde voor de beachparty in Barbados zit i vol als de Airbus naar de poolcirkel. Dat reisje wordt alleen in de zomer georganiseerd om de middernachtszon te bewonderen. Ook dagtochten naar het carnaval in Vene tië, Capri of Nice zijn regelmatig volgeboekt. Alleen voor de rijke lui? Voor een dagje Barbados moet je inderdaad meer dan tweeduizend mark op tafel leggen. Ve netië is volgens Simonsen al veel goedkoper: voor achthon derd mark ben je uit en thuis. Toch vliegen volgens de Duit se reder niet alleen de zeer rijken met zijn dagtrips mee. „Er zijn mensen genoeg die zich geen vakantie kunnen permit teren, die hun zaak geen week in de steek kunnen laten". (Van onze correspondent) WASHINGTON De Democraat Gary Hart heeft gisteren, zoals ver wacht, een eind gemaakt aan zijn race naar het Witte Huis. „De kie zers hebben besloten. Het is duide lijk dat ik niet moet doorgaan", al dus Hart. Hart nam zijn besluit nadat hij bij geen enkele voorverkiezing ook maar één gedelegeerde won, in vrij wel al die verkiezingen als laatste eindigde, en bovendien door de slechte resultaten zijn recht op fe derale verkiezingsfondsen verloor. Het was de tweede keer dat Hart zich uit de huidige race naar het Witte Huis terugtrok. De eerste keer was in de lente van 1987, toen bekend werd dat hij een avontuur tje had gehad met het fotomodel Donna Rice. PZC Alle auto's die in Nederland to tal loss gereden worden zullen bij de Centrale Recherche In formatiedienst worden geregi streerd. PAGINA 3 De VVD wil dat huurders van woningwetwoningen de moge lijkheid krijgen het huis waar ze in wonen te kopen. PAGINA 5 De landelijke herstructure ringsoperatie van het basison derwijs heeft geen nadelige ge volgen voor Zeeland. PAGINA 9 Cees Priem is kwaad, zijn wie lerploeg mag volgende week zaterdag niet rijden in Mi- laan-San Remo. PAGINA 35 Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financien en economie: 7 Provincie: 9, 11, 13, 14, 15, 16 en 17 Sport: 35 Moeizame melancholie van Maarten Biesheuvel Uitge ver Wim Schouten over de schone letteren en het slijk der aarde Inez van Dullemen houdt het paradijs voor ogen inde roman Viva Mexico Hoe gaat het met de Vlaamse lette ren Een zwart antwoord op de film 'Cry Freedom'. Pagina 19, 20, 21 en 23. Palestijnen zuchten onder het Israëlische juk Help, de kleuter verzuipt in de basis school... Het merkwaardige gedrag van de ultralconsu ment) De boer op met chry santen Levenslange ellende dank zij de dioxine van Phi- lips-Duphar Wie verslaat het voetbalgeweld? Pagina 27, 29, 31 en 33. Advertentie stijlvol en unctioneel Veel doden na paniek in stadion Volgens Joegoslavische en Maltezer bronnen hebben, bijna drie jaar na het Heizel-drama in Brussel waar 39 sup porters om het leven kwamen, wanor delijkheden op de tribunes tot een ca tastrofe geleid. Volgens het Joegosla vische persbureau Tanjug is de ramp veroorzaakt door een vechtpartij tus sen met messen bewapende toeschou wers. De Times of Malta sprak voor één messetrekker, terwijl informanten op het vliegveld beweerden dat ie mand met een levende slang voor de paniek zorgde in het stadion, dat plaats biedt aan 70.000 mensen. Vol gens ooggetuigen werd daarbij een ij zeren hek neergetrokken en stortte een 4,5 meter lange en 1,80 hoge af scheidingsmuur naar beneden. Veel mensen werden onder de voet gelopen, toen het publiek wanhopig probeerde de uitgangen te bereiken. De hulpver lening kwam snel op gang. Het Joegoslavische dagblad Politika Ekspres meldde vrijdag voorts, dat naar schatting 5000 woedende suppor ters op het veld jacht maakten op de waarschijnlijke aanstichters. De poli tie kon voorkomen dat één van hen zou worden gelyncht. Volgens het Mal tezer ministerie van buitenlandse za- (Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - Het kabinet verwacht dat de verbranding van Nederlands chemisch afval op de Noordzee eind 1990 tot het verleden behoort. In een overgangsperiode wordt een beperkt aantal tijdelijke ontheffingen voor de zeeverbranding verleend en is het ka binet ook bereid onder strenge voor waarden Nederlandse op- of overslag mogelijkheden te scheppen voor bui tenlands afval. In ieder geval moet het totale volume aan chemisch afval dat bestemd is voor verbranding eind 1990 zijn terug gebracht met minstens 65 procent, overeenkomstig de afspraak die de mi nisters van de Noordzeelanden in no vember vorig jaar op een conferentie in Londen hebben gemaakt. Een en ander blijkt uit het regerings standpunt over de zeeverbranding, (Slot zie pagina 11 kolom 1 ken zijn er voor zover bekend geen ei landbewoners omgekomen. Het Lybische persbureau Jana maak te alleen bekend dat een rij stoeltjes was afgebroken en dat er „een aantal mensen gewond was geraakt". Bij terugkeer in La Valetta schilder den bezoekers van de voetbalwed strijd van donderdagavond hoe enke le minuten voor het einde van de eer ste helft van de vriendschappelijke wedstrijd tussen Libië en Malta pa niek uitbrak onder de toeschouwers, die tegenover de hoofdtribune zaten. Een man, die gewapend zou zijn ge weest met een mes, zou zich provoce rend hebben gedragen. Het gevolg was een algemene vluchtreactie. Toen een stenen balustrade het begaf, stortten ongeveer 120 toeschouwers naar beneden. Een speler van het Mal tezer elftal vertelde, dat meer dan honderd personen naar ziekenhuizen in Tripoli waren vervoerd. j* t „-si President Waldheim buigt het hoofd voor de Oostenrijkse legervaandels tijdens de herdenking van de Anschluss. (Van onze correspondent) WENEN De Oostenrijkse kanse lier Franz Vranitzky vond vrijdag tijdens de officiële herdenking van het feit dat zijn land een halve eeuw geleden werd bezet door Hitler- Duitsland de woorden die velen misten in de toespraak van presi dent Waldheim. Vranitzky zei onder meer dat de Oostenrijkers nu de slachtoffers van het fascisme en nationalisme in de ogen kunnen kijken. „We kunnen zeggen: door alle vernedering en al het leed zijn we een eind op de goede weg gekomen. Dat waren we vooral aan jullie schuldig en wij zijn ernstig bezig voort te gaan op deze weg". Terwijl Waldheim donderdagavond en de conservatieve vice-kanselier Mock vrijdag opriepen tot een more le vernieuwing en meer patriottisme zei Vranitzky: „Enkelen betreuren het dat er in onze tweede republiek niet meer luidruchtig patriottisme heerst. Ze ergeren zich aan de zelf kritische houding en noemen dat austro-masochisme. Ik zie in deze neiging tot zelfkritiek een minstens even hechte, zo niet hechtere ver bondenheid met onze staat dan in het zwaaien met vaandels en het zin gen van patriottische liederen". De publieke belangstelling voor de herdenkingsplechtigheden was zeer klein. Aan de oproep om een minuut stilte in acht te nemen werd zeer wis selend gehoor gegeven. Het kwam nergens tot incidenten. Alleen de Groenen en een kleine groep communisten staken hun on vrede niet onder stoelen of banken. (Van onze correspondent) BRUSSEL Bij een treinongeluk in Lot, tien kilometer ten zuiden van Brussel, is vrijdagmorgen een 39-ja rige vrouw omgekomen en raakten 33 mensen gewond. Nog zestien ge wonden liggen in een ziekenhuis, van wie acht er ernstig aan toe zijn. Een van hen verkeerde vrijdag avond nog in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde om negen uur toen de stoptrein van Schaarbeek naar Binche ontspoorde op een punt in de drukke lijn Brussel-Parijs. Gewonden worden bij Lot uit de ont spoorde trein gehaald. (Advertentie) «Idïlietstraat 75, Goes. Tel01100-12420 Openlngti|den toonzaal. Werkdagen 09.00-12.00 uur 13.00-1 7.00 uur Donderdagavond 19.00-21.00 uur Zaterdag 09.30-1 2.30 uur LAMPEN GRATIS OPHANGEN (bij besteding boven 100,-) Goes, Lange Vorststraat 89, tel. 01100-16070. Zierikzee, Dam 23, tel. 01100-12119. HAAG (GPD) Het kabinet heeft vrijdag urenlang tevergeefs gepro beerd het eens te worden over een reeks bezuinigingsmaatregelen voor volgend jaar. Zelfs over de omvang van de bezuinigingen bestaat nog geen overeenstemming: premier Lub bers heeft het kabinet voorstellen ge daan die drie tot vijf miljard gulden opleveren. Maar minister Ruding (fi nanciën) en de VVD-bewindslieden blijven van mening dat er voor 6,5 miljard gulden moet worden omgebo gen. Lubbers heeft de ministerraad vier mogelijke scenario's voorgelegd, elk met een aparte uitkomst aan bezuini gingen. De premier komt tot minstens 3 en hoogstens 5,1 miljard gulden aan ombuigingen. Welk scenario zijn voor keur heeft, heeft Lubbers nog niet la ten doorschemeren. Volgens de woord voerder van de premier gaat het om „rekensommen". Ook Ruding heeft nog niet aangegeven waar zijn grens ligt. De begrotingen van defensie en ont wikkelingssamenwerking blijven in geen van de scenario's van Lubbers buiten schot. In het regeerakkoord van CDA en VVD staat dat op defensie en ontwikkelingshulp alleen in zeer bijzondere situaties bezuinigd mag worden. Het kabinet heeft overigens nog niet afgesproken dat er ook daad werkelijk op beide posten beknibbeld zal worden. Lubbers wil verder zo'n 800 miljoen bezuinigen in de sociale zeker heid: aanmerkelijk minder dan de 2,7 miljard die Ruding op de sociale uitke ringen wil besparen. Het kabinet praat vandaag de hele dag en waarschijnlijk ook nog maandag morgen door over de bezuinigingen. Dan moet er eveneens een overeen stemming worden bereikt over de be steding van de vier miljard gulden die twee weken geleden beschikbaar kwam bij het afschaffen van de inves teringssubsidie WIR. Het kabinet is van plan het totaalpak ket van bezuinigingen, belastingver laging en besteding van het WIR-geld dinsdag aan de Tweede Kamer te pre senteren. Daarmee moet een belofte aan opppositieleider Kok (PvdA) wor den ingelost, die nog voor Pasen over de plannen een debat in de Kamer wil. Oosterland, 01114-1495 ie eenmaal de naam heeft dat ie zijn eigen zaakjes redelijk weet te be redderen hoeft, ook als het slechter gaat, niet snel op hulp van buitenaf te rekenen. De pro vincie Zeeland heeft jaren achtereen in Den Haag de reputatie gehad dat het er met de economische ontwikkeling allemaal zo'n beetje vanzelf ging. De werkloosheidscijfers staken door gaans enige procenten gunstiger af bij het landelijk gemiddelde. Zeker in een tijd van economische recessie doet zoiets het goed. Alleen... wanneer dan later de terugslag komt, de cijfers be ginnen tegen te vallen en de vooruit zichten niet meer zo best zijn, is het verschrikkelijk moeilijk om dat rooskleurige etiket kwijt te raken. Vrij vertaald was dat gisteren de klacht van de Zeeuwse gedeputeerde Barbé en Middelburgs burgemeester Rutten bij de aanbieding van een nota over het verlies aan werkgelegenheid bij de rijksdiensten in deze provincie. De cij fers in deze nota spreken voor zichzelf. In de (niet-commerciële) dienstverle- -nende sector neemt de werkloosheid toe, de industriële werkgelegenheid kalft af en de zorgen daarover worden met de dag groter. Maar 'Den Haag' ge looft het allemaal niet zo erg, wil er ook niet serieus naar kijken, laat Zeeland met dat alles maar een beetje tobben. Barbé en Rutten worden er moedeloos van. De provincie en de gezamenlijke ge meenten in Zeeland hebben in de gisteren naar buiten gebrachte nota de gevolgen van de afslankingsopera tie bij de rijksdiensten in kaart ge bracht. Vertrek, uitdunning, verplaat sing en privatisering van allerlei dien sten (rijkswaterstaat, PTT, rijkspolitie en dergelijke) heeft in de periode van 1982-1987 ongeveer 225 arbeidsplaat sen gekost en de verwachting is dat er tot 1990 nog eens 300 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Zeeland loopt daar mee min of meer in de pas met de lan delijke ontwikkeling, die een gevolg is van het beleid van het kabinet-Lub- bers om de omvang van het overheids apparaat te verkleinen! Toch komt een dergelijk proces in een dunbevolk te provincie als Zeeland veel harder aan dan in regio's waar het econo misch draagvlak - zoals dat in de vak taal van deskundigen en politici heet - steviger is. Het gaat om zoiets als een sluipende ondermijning van veel méér dan economie en arbeidsmarkt. De no ta wijst daar nadrukkelijk op met cij fers en argumenten. Het voorzienin genniveau is in het geding. Vertrek van rijksambtenaren knaagt aan het 'maatschappelijk kader' van dit ge west. De afstand tussen de inwoners en de rijksdienst wordt groter. Kort en goed: de afslanking bij de rijksover heid pakt voor Zeeland extra nadelig uit, het gaat om een verarming over de hele linie. Een uiterst zorgelijke ont wikkeling dus, die al langer speelt dan vandaag, maar die - wanneer ze de ko mende jaren doorzet zoals gevreesd - dit gewest wel eens lelijk de das om zou kunnen doen. Vergelijkingen als 'Zee land een doodlopende straat' dreigen dan weer actueel te worden. Provincie en gemeenten konden dan ook niet veel anders dan daartegen grondig ge documenteerd waarschuwen. In de bewuste nota wordt dat ge daan. Alleen: de bijna permanente klacht vanuit de Zeeuwse gemeente huizen en vanuit het provincie-bol werk in Middelburg is dat 'politiek Den Haag' min of meer stelselmatig weigert om naar dit verhaal te luiste ren. Maar wat denken de Zeeuwse be stuurders met dit klagerige gedoe te bereiken? Zouden ze niet beter eens kunnen nagaan of ze hun belangen wel slagvaardig en handig genoeg presen teren en verdedigen? PZC's Haagse re dacteur vermeldt elders in deze krant (pagina 4) enkele staaltjes van omgang met het circuit van het Binnenhof en de departementen, die bepaald niet sterk genoemd kunnen worden. Het gaat erom in de politieke, bestuurlijke en ambtelijke doolhof van Den Haag met kracht van argumenten, met slagvaardig optreden, met vindingrij ke en invloedrijke contacten en vooral op het pikante moment de weg te vin den. Wanneer al te vaak blijkt dat uit gerekend Zeeland ernaast zit, ont breekt of het spoor mist slaan klach ten over gebrek aan een willig oor als een boemerang op de klagers terug. Het politieke bedrijf, bewindslieden en de ambtelijke toppen in de residentie zijn nu eenmaal gevoelig voor volhou ders, voor tegenspelers die duidelijk van zich laten horen en dan óók nog een sterk verhaal meebrengen. Provin ciebestuur en gemeenten in Zeeland hebben nu zo'n verhaal liggen over de consequenties van een al te ruwe af slanking van overheidsdiensten in dit gewest. Maar wat blijft ervan over wanneer ze achteraf zichzelf zouden moeten verwijten 'Ons Zeeuwen bin te vözichtig..'? vdM Advertentie wit leder tennisschoen met rode garnering. Maten 36 t/m 47 Adviespr 89 95 Bnstolpr. 59.- alléén vandaag slechts Middelburg - Markt 45 (naast de NMB) tel. 01180 - 29911 donderdag koopavond tot 21.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 1