Gedeputeerde wil onderzoek problemen milieu Walsoorden Geanimeerd afscheid dominee Den Bakker fést|val nieuwe MUZIEK Sympathiek kinderspel van Helmut Lachenmann Kampioene zwartrijden Protest HOGE PLAATS OP SCHOLENPLANNING' Onlusten na spieken Concerten afgelast P Gezondheidsdienst wil in het Goese Magnoliagebouw Slib NA 15 JAAR MIDDELBURG Henk Kila nieuwe algemeen directeur bij Dow Benelux toeter hét f PZC/ provincie 15 MIDDELBURG - De commissie, die gedeputeerde staten adviseert over de planning van scho len vindt, dat de provincie bij de voordracht voor de scholenplanning in de periode 1989-1991 de oprichting van een afdeling 'sport en bewegen' aan de MDGO-school in Goes hoog op de Zeeuwse lijst moet zetten. Dat blijkt uit het advies, dat deze club aan gs heeft gedaan. BRONNEN ACHTERHALEN Dinsdag 23 juni: Rijst met rozijnen Breskens op video Feestende scholier haalt grap uit bij aanstormende trein 7ATERDAG 20 JUNI 1987 Steun adviesgroep voor Jan MDGO-sport Goes Daarbij attendeert men er gs op, dat sport en beweging de enige MDGO-af- deling is die in Zeeland ontbreekt. Er zijn aanvragen voor van Goes en Vlis- singen. De Zeeuwse adviesgroep sig naleert dat de staatssecretaris van on derwijs heeft laten weten dat zij in sep tember 1987 zal beslissen waar een protestants-christelijke afdeling sport en bewegen komt: Groningen of Goes. In dit verband stelt de groep vast, dat een landelijke adviescommissie vesti- l in het noorden van het land niet gerechtvaardigd vindt: er is er al een en er zouden stage-problemen dreigen bij een tweede. Een dergelijke nieuwe afdeling in het zuidwesten zou volgens VLISSINGEN - Het concert van Ac- cordeola dat vandaag, zaterdag, in de Kanaalstraat in Oost Souburg zou plaats hebben is wegens ziekte van en kele orkestleden afgelast. Het concert van Ons Genoegen is ver zet naar donderdag 2 juli. die landelijke commissie Trip de minst nadelige effecten hebben op de be staande vier opleidingen 'sport en be wegen' en gunstige stage-perspectie- ven hebben. In haar advies over de Zeeuwse plan ning in de periode 1989-1991 vraagt de commissie gs bij de minister twee MDGO-opleidingen, voor mode/kle ding en verpleging, voor Zeeuwsch- Vlaanderen voor te dragen. Wel is daarbij voorwaarde dat Terneuzen en Hulst via een samenwerkingsverband tot één MDGO-instituut komen. De opleiding verpleegkunde zou daar iets later kunnen beginnen, gezien het pro bleem met stage-plaatsen, dat lande lijk speelt, zo zegt de adviesgroep. Voorts wordt voor de periode 1989- 1991 een MTO in Oude Tonge bepleit, in scholengemeenschap met de daar fungerende MEAO. Positief adviseert men ook over de aanvraag voor een af deling procestechniek aan de MTO te Bergen op Zoom; die kan voor Midden- Zeeland van belang zijn, mede omdat daar te weinig aanbod te verwachten is om een eigen opleiding te rechtvaar digen. Men vraagt gs ook bij de minis ter de omzetting van het atheneum in Terneuzen tot een lyceum (prot.chr./ rooms-katholiek) te ondersteunen. De Zeeuwse adviesgroep onderschrijft de opvatting van de staatssecretaris, dat voor het middelbaar beroepson derwijs geen nieuwe scholen of afdelin gen gesticht moeten worden. Wel meent men dat goed onderbouwde uit zonderingen in beginsel niet uitgeslo ten mogen worden. De bepleite Zeeuw se aanvragen horen daartoe, vindt men. (Advertentie) De adviesgroep heeft zich negatief op gesteld tegenover alle aanvragen uit het lager beroepsondserwijs. Maar men adviseeert positief over twee nieuwe voorzieningen op dit terrein voor Zeeland: een haven- en vervoers- school en een school voor geïntegreerd scheepsgezel, beide te Vlissingen. Een negatief advies is er over de aanvragen voor individueel beroepsonderwijs, maar in plaats daarvan adviseert de commissie te kijken naar een bekosti ging voor individuele begeleiding op de scholen. HULST Gedeputeerde G. de Vries- Hommes (milieu) vindt dat de vervui lingsbronnen van de haven van Wal soorden en de in de haven uitmonden de watergang zo snel mogelijk moe ten worden opgespoord. Zij pleit voor een nader onderzoek naar de veront reiniging in de watergang langs het terrein van het betonbedrijf Bleyko in het havenplaatsje. Met eenh derge lijk onderzoek moet bewezen worden wie er verantwoordelijk is geweest voor de Paks-verontreiniging. Dit liet zij vrijdag desgevraagd weten. „Uit het recente onderzoek van de technologische dienst van de water schappen is duidelijk op te maken dat de gracht ernstig verontreinigd is met zink en Paks-verbindingen. In het rap port wordt niet aangeduid wie voor de lozingen verantwoordelijk is. Terloops wordt wel het betonbedrijf Bleyko ge noemd, maar er wordt geen sluitend bewijs geleverd dat dit bedrijf verant woordelijk moet worden geacht voor de verontreiniging. En dat moeten wij nu juist weten", aldus mevrouw De Vries-Hommes. Overigens is de toestand in Walsoor den voor de gedeputeerde zo langza merhand 'onverteerbaar' geworden. Binnen drie jaar tijd zijn om en nabij het kleine industriegebied drie milieu problemen aan het licht gekomen. De Paks-uitstoot bij het coatingsproces van betonbuizen bij Bleyko, dat die te genwoordig niet meer in de buiten lucht gebeurt; de vervuiling van het haventje van Walsoorden en de verontreiniging van de circa 800 meter lange watergang. O MIDDELBURG - De Districts Gezond heidsdienst Zeeland (DGD) krijgt een vestiging in het Magnoliagebouw in Goes. Voorwaarde is, dat provinciale staten een subsidie van f 500.000,- be schikbaar stellen voor een voorlich tingscentrum gezondheidsvoorlich ting en -opvoeding en de gemeente Goes f 96.000,- bijdraagt voor een spreekuurruimte voor de jeugdge zondheidszorg. Het algemeen bestuur van de DGD be sloot vrijdagmiddag, op een vergade ring in Middelburg, om een koopover eenkomst aan te gaan met de gemeen te Goes. Het gaat om bijna 900 vier kante meter kantoorruimte. Met de realisering van het Magnoliagebouw is 1,8 miljoen gulden gemoeid. In het complex, dat rond 1990 klaar moet zijn, komen naast de DGD het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), het Regionaal Insti tuut voor Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg (RIAGG), de Stichting Revalidatie en het Zeeuwse Kruis. Het algemeen bestuur van de DGD ging vrijdag ook akkoord met een defi nitieve tariefcalculatie voor de be drijfsgezondheidszorg. Daarmee is de weg vrij voor de opbouw van een be drijfsgezondheidsdienst voor de Zeeuwse gemeenten (exlusief onder wijzers) en brandweer, in totaal 5700 werknemers. „Op het moment weten we niet precies wat er met de verontreinigde slib, zo wel uit de haven als hetgeen nog in de gracht ligt, moet gebeuren. Provincia le waterstaat, rijkswaterstaat en de waterschappen zijn momenteel de zin en onzin van slibberging aan land aan het bestuderen. Voorlopig wachten wij provinciaal bestuur dat rapport af', aldus de gedeputeerde. Mevrouw De Vries-Hommes be spreekt donderdag 25 juni de Wal- soordense problemen met burgemees ter mr. A. A. L. G. M. Kessen van de gemeente Hontenisse. MIDDELBURG Tijdens een geani meerde bijeenkomst in de Hofplein- kerk in Middelburg nam dominee W. de Bakker vrijdagavond afscheid als predikant van de gereformeerde kerk in die gemeente. Ds De Bakker, die, vijftien jaar in Middelburg heeft ge staan, maakt gebruik van de regeling om vervroegd uit te treden. De scheidende predikant werd opge haald bij zijn woning aan de Sint-Joris- W ereldpremière werk van Kerstens MIDDELBURG De hoofdmoot tijdens het eerste weekend van het festival nieuwe muziek-87 is van avond - zaterdag - een concert in grote bezetting in de Middelburgse Oostkerk. Het Nederlands Philhar- monisch Orkest en het koor Nieuwe Muziek, versterkt met het Hollands Vocaal Ensemble, treden er op. Tot klinken komt een in opdracht van het festival gecomponeerd werk van dirigent Huub Kerstens, een wereldpremière derhalve. Het con cert begint om 20 uur. Kerstens, vaste dirigent van zowel het koor Nieuwe Muziek als van het Xenakis-ensemble, gaf zijn festival compositie de titel 'Le Temps Per- du' mee. Het werk is dit jaar ont staan en bedoeld voor groot orkest en koor. In de titel zit de verwijzing naar Prousts boek 'A la recherche du tempos perdu', en daarmee naar een "onaards" aandoende sfeer tussen het tijdelijke en het durende, tussen zijn en schijnen. Het concert omvat voorts de uitvoe ring van 'Irato' uit 1985 van de Ne derlander Peter Jan Wagemans en twee werken van festival-componist Morton Feldman: Christian Woilff in Cambridge 1963en de Nederlandse premiere van 'Coptic Light'. De in spiratie voor deze laatste composi- tie vond Feldman in het Louvre te Parijs bij het bekijken van vroege Koptische wandkleden. Wat hem fascineerde was de 'afdruk' van Kop tische beschaving, die uit deze frag menten tevoorschijn kwam en de overbrenging van die sfeer naar een ander medium. "Ik vroeg me af wel ke aspecten van de muziek sinds Monteverdi de sfeer zol den bepalen als je die over tweeduizend jaar zou horen". Voorafgaand aan en volgend op het concert in de Oostkerk zijn er be schouwingen in het centrum voor nieuwe muziek, de Kloveniersdoe len: 15 uur Hemut Lachenmann spreekt over eigen vierk; 23 uur: Gesprek met de componisten Wagemans en Kerstens. 'Streeknieuws' met optreden van musici en groepen van Zeeuwse bo dem. 20.30 uur: Ari Lous en Klaas Jan Botterbloem, tape; 22.00 uur: het enige optreden met geïmproviseerde muziek en jazz-ele- menten door de formatie Zilte Swing. MIDDELBURG, KLOVENIERSDOELEN Festival Nieuive Muziek. Helmut Lachen mann. piano. Programma: Wiegenlied 119631Guiro (1969), Ein Kinderspiel '1980) - Hanschen Klein, Wolken im eigen Mondlicht, Akiko, Falscher Chinese, eind bischen besoffen, Filterschaukel, Gloc- kenturm, Schattentanz. Bij een eigen-werkvertolking is het 'hoe' natuurlijk minder re levant. Onze nieuwsgierigheid gaat dan ook vooral uit naar het 'wat' van Lachenmanns muziek. Twee stukjes uit de jaren zestig en een ze vendelige suite uit 1980 vormen het Programma van dit componisten portret. Van de vroege stukken boeit mij het meest de Wiegenmu- sik uit 1963. Een vriendelijk arpeg- giërend klankenweefsel waarbij de korte frasen als het ware quantum- gewijs worden afgeleverd. De pia- nissimo-glissandi van Guiro klon ken misschien in 1969 verrassend, in 1987 doet deze techniek op zijn zachts gezegd gedateerd aan... In 'Ein Kinderspiel' (1980) tapt La chenmann uit een ander vaatje. De stijl van deze muziek uit de jaren tachtig is eenvoudig, helder en zake lijk. Kinder-muziek van de goede soort: bevattelijk, onbekommerd, fantasierijk. In primaire kleuren schetst Lachenmann een zevental vignetten. Deze cyclus hoort in de zelfde categorie als bijv. Kindersze- nen van Schumann en sommige de len uit Microkosmos van Bartok. De componist behandelt het klavier so ber en tegelijkertijd geraffineerd. Veelvuldig drukt de linkerhand in het laagste oktaaf de toetsen stom neer, waardoor de diskanttonen een halo krijgen. Erg aardig vond ik de toccata-achti- ge 'dronken Chinees', waar Lachen mann met eenvoudige middelen (af wisselende handen) een virtuoos ef fect weet te bereiken. In 'Filter schaukel' worden uit felle clusters mooie zachte drieklankstructuren tevoorschijn getoverd. Dit sympathieke kinderspel lijkt me eigenlijk best een aanwist voor gevorderde pinaoleerlingen. De mu ziek is gewoon in de handel. Dames en heren pianodocenten, als u eens wat anders zoekt naast Bartok en Kabalewsky, neem dan eens Helmut Lachenmann. Leen de Broekert straat. Samen met zijn vrouw en kin deren reed ds De Bakker in een trap fiets naar de Hofpleinkerk. Het Drum korps Blue Spirit zette het ludieke transport muzikale luister bij. Na een welkomstwoord door ds L. J. G. IJkel volgde een gevarieerd programma waaraan de hele gemeente meewerkte. Onder het motto 'Mag ik u even voor stellen' een imitatie van het tv-pro- gramma 'In de hoofdrol' werd de loopbaan van de scheidende predi kant belicht. De kerkeraad had het eerste bruids paar dat ds De Bakker trouwde in zijn eerste gemeente Reitsum, een buur meisje uit Zuidwolde, een ouderling uit Groningen, de voorzitter van de be- roepencommissie uit Zwijndrecht en nog een aantal personen uit vorige ge meenten van ds De Bakker naar Mid delburg gehaald om het afscheid luis ter bij te zetten. Dit zeer gewaardeerde onderdeel werd gepresenteerd door de initiatiefnemer van het geheel, Ad de Werk. Verder was er een collage van bandop names van de scheidende predikant 'uit zijn Middelburgse tijd', het groot- wijkkoor nam op gepaste wijze met enkele liederen afscheid, er was een sketch van de wijk, de commissie ex perimentele diensten leverde een bij drage en ook het catecheseteam uit wijk-noord (het werkterrein van ds De Bakker) nam in cabaretsfeer afscheid van de predikant en zijn vrouw. Verder lieten ook de collega-predikanten zich niet onbetuigd in het afscheidsgebeu- ren. Tot slot werd het afscheidsgeschenk van de gemeente een vakantiereis naar het Zwitserse Montreux aan geboden door de voorzitter van de kerkeraad van wijk-noord, mevrouw J. Harpe-de Kraker. Na het dank woord van de scheidende predikant was er gelegenheid om persoonlijk af scheid te nemen van ds. De Bakker en zijn gezin. Zondagmiddag wordt in de Hofplein- kerk een afscheidsdienst gehouden waarin ds. De Bakker zelf voorgaat. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door een zanggroep onder lei ding van H. van Winkelhof. Het orgel wordt bespeeld door Bram de Wolf. Drs. G. M. Kerkhof zal daarbij als voor zitter van de kerkeraad algemene za ken en een afscheidswoord spreken. Het echtpaar De Bakker heeft Deven ter als nieuwe woonplaats gekozen. TERNEUZEN - Henk Kila is de nieu we algemeen directeur van Dow Be nelux. Hij volgt in deze functie Lee Dupuy op die aan het einde van dit jaar met pensioen gaat. Kila is tot nog toe vice-president voor strategische planning en diversificatie van Dow Europa. In zijn nieuwe functie wordt hij verant woordelijk voor alle Dow-activiteiten in de Benelux. Daarnaast blijft hij. in zijn hoedanigheid van vice-president van Dow Europa, verantwoordelijk voor enkele beleidsmatige aangele genheden in de Scandinavische lan den met betrekking tot strategische planning en diversificatie. Deze foto is niet zo maar uit een ver oord naar de krant geseind. Fotograaf Ruben Or eel trof het tafereeltje aan in Vrouwenpolder, waar de familie kangoeroe, die daar huist in het dierenparkje van camping Duinroos gezins uitbreiding heeft gekregen. Het leek uitbater C. de Visser wel aardig om naast de pauwen en de geitjes in het weitje ook kangoeroes in de collectie op te nemen. Zeker nu het fietspad naar Veere zo dicht langs dat dierenparkje voert hebben de rond springende dieren niet over belangstelling te klagen. Vader kangoeroe wil nog wel eens graag een ommetje maken. Dan springt Pa over de anderhalve meter hoge afrastering en hupt de duinen in. Na een poosje op verkenning te zijn geweest voegt hij zich weer bij zijn mededieren. „Hij heeft het schijnbaar goed bij ons. Anders zou-ie niet telkens terugkomen". Avonturen Wij betrappen onszelf er ook wel op: in een ver buitenland rus tig de ene na de andere kathedraal binnenlopen, maar in eigen woon plaats nog geen tijd kunnen vinden om daar eens een bijzonder bede huis van binnen te bekijken. Zo rij den wij al sinds jaar en dag vrijwel dagelijks ongeveer stapvoets langs de Oostkerk, omdat het verkeer ter plekke zo'n smalle doorgang geniet, maar het is er nog steeds niet van gekomen eens een blik in het inte rieur te wagen. Er valt er in eigen regio nog een boel te beleven. Als we er maar oog en tijd voor hebben. Wie de vw-recreatie- Een 32-jarige vrouw heeft lange tijd met het openbaar vervoer het hele land door gereisd, zonder ook maar 'éen enkele stuiver uit te geven aan bus- en treinkaartjes. Deze week viel ze door de mand en werd ze wegens zwartrijden aan de politie overge dragen. Op het politiebureau bleek dat de vrouw bijna dertig keer genoteerd stond wegens overtreding van de al gemene regeling vervoer. De boetes, een totaalbedrag van ruim 1800 gul den, kon ze niet betalen. Vandaar dat ze direct werd ingesloten om de vervangende straf - 33 dagen hechte nis - te gaan uitzitten. 'Spieken' tijdens een examen ge tuigt niet van een gaaf karakter, maar als het niet opvalt kun je er nog mooi je voordeel mee doen. Maar je zou het wel uitje hoofd laten om 'af te kijken' als je verneemt hoe ze daar in Bangladesh mee omgaan. Daar heeft de politie in Dhaka tien studenten gearresteerd omdat ze hadden gespiekt. Bijna duizend stu denten zijn van school gestuurd. De autoriteiten hopen zo een einde te maken aan het 'spiekprobleem' Tientallen mensen raakten gewond, toen het tot botsingen kwam tussen politie en studenten. De studenten probeerden spiekbriefjes door te ge ven aan medestudenten die examen deden. Om dit te beletten schoot de politie met hagel en maakte zij ge bruik van gummiknuppels en traan gas. De studenten eisen nu recht op spie ken. Zeeland is een fijn vakantieland, schrijft een Amsterdams kind in een \>pstel.'We hebben een heleboel ge daan, bijvoorbeeld paardrijden, va ren, het waterwingebied, pottebak- kerij, strand en fruitveiling. Maar in- plaats van naar de sluizen te gaan hebben we een botsing gehad Maar ja, het leven is niet altijd rijst met rozijnen' gids voor Zeeland aanschaft, heeft daarmee ook een wegwijzer bij de hand om in eigen streek eens op ont dekkingsreis te gaan. In de zojuist verschenen nieuwe gids voor 1987 wordt de lezer uitgenodigd om eens mee op stap te gaan, in het kielzog van de familie Babbelaar. Had ook familie Mossel of Bolus kunnen we zen. De gids stelt ze zelf voor: Bea (34), al tijd actief om het naadje van de kous te weten te komen, Bertus (36), voortdurend in de weer met de vi deocamera's om leuke vakanties- hotjes te maken, Brigitte (11), best wel belangstellend voor haar omge ving, maar toch vooral poserend voor de camera en tenslotte Bartje (7), die het niet zoveel kan schelen waar de familie naartoe gaat als er maar ijsjes, frites en dieren zijn. Die familie Babbelaar blijkt ook de recreatiegids te hebben aange schaft. En daarmee beleven ze, zoals de gids op aanmatigende toon ver woordt 'bij de Noordbevelandse in lagen, de Thoolse bloemzaadvelden, de Walcherse buitenplaatsen, Schouwse molens, Zuidbevelandse welen en langs de Zeeuwsvlaamse kreken 'onvergetelijke avonturen'. Ziet u het ook al voor u? Over vijfen twintig jaar zullen Bart (inmiddels 32) en Brigitte (dan alweer 36 en moeder van de twee kinderen Belin da en Boris) het er nog steeds over hebben: Weet je nog wel, zullen ze tegen el kaar zeggen, „weetje nog wel van die bijzondere plant die wij toen aan troffen bij die buitenplaats in Oost- kapelle. Die Stengelloze sleutel bloem. die ze op Walcheren 'bak- kruudje' noemen. En dan al die Zuidbevelandse kerken met duide lijke kenmerken van de Vlaamse baksteengotiek"? En in koor zullen Bert en Brigitte het uitroepen: ja dat waren toen in Zee land echt onvergetelijke avontu ren"! bèl'. bèl. bèl!: wel: wel, wel; uitsluitend aanhefwrd., nadrukkelijk, ter uitdr. v. verbazing of verrassing I aangenaam of onaangenaami: Z eil.; Z.V.W.; L. v. Ax.; G.; Ofl. iveroud.: geg. d. Sah Ogp., meest in samenstelt bèilinoe, zie ald.l. Mijmerend staat de voetballiefheb ber voor de rekken van een Bresken- se videotheek. Thrillers, romantiek, porno, westerns... Het kan hem niet bekoren. Plotseling valt zijn oog op een band met het opschrift: voetbal Breskens-Clinge, 2-0, 5-4-87. De man pakt de band uit het rek en rekent af bij de kassa. Die avond is het weer genieten geblazen. Wie weet wordt dit ooit realiteit. Bennie de Lavoir is een vurig aan hanger van de voetbalclub Bres kens. Al zeven jaar lang maakt La voir ('boven op het nieuws') video opnamen van Breskens 1 en inmid dels heeft hij zo'n zeventig banden vol voetbal. „Het is een hobby waar- ik voorlopig niet mee zal stoppen", zegt hij in 'De Bressiaonder', het clubblad van Breskens. „Ja, het is enorm dom geweest. Ik kan niet anders zeggen. Mijn ouders zijn er ook verschrikkelijk van ge schrokken. Éen ding weet ik zeker: het zal nooit meer gebeuren". De 16- jarige vwo-scholier Gijs de Rooij uit het Gelderse Haalderen belooft be terschap. Nooit meer zal hij zijn broek laten zakken in de buurt van aanstormende treinen, zoals hij het afgelopen weekeinde deed bij een feest in de omgeving van een spoor lijn. Uit pure branie - „ik had niet eens zo veel gedronken"- liet Gijs aan de passagiers van een voorbij razende trein zijn blote achterste zien. Hij had echter niet in de gaten, dat er van de andere kant ook een trein aanstormde. Via een van de instap- treden raakte de trein de jongeman, die met een daverende klap tegen de grond sloeg. Gijs is nu thuis in Haalderen. Voor lopig zal hij niet kunnen zitten... De presentator van een radioprogramma heeft deze week weerman Pelle- boer uit Paterswolde openlijk berispt. „Als u zo doorgaat met zulk slecht weer te voorspellen zullen we toch eens naar een andere weerman moeten uitkijken", zo sprak de presentator streng Pelleboer beloofde meteen beterschap. Onze zuiderburen zijn altijd wel te porren voor een ludieke vertoning. Dat bleek dezer dagen toen een mi lieucampagne werd gevoerd met boottochten op de Schelde. Uit pro test tegen de geringe aandacht van de organisatoren voor milieuprojec ten zoals ze in de stad Kruibeke op stapel waren gezet, voer de burge meester de karavaan tegemoet en schalde via de megafoon in de rich ting van een Flandriaboot vol Vlaamse politici: ,,U wordt dringend verzocht hier aan te leggen. Wij hebben wel degelijk zuiver water in Kruibeke en dat moet u maar eens komen bekijken" En toen riep vanaf de politici-boot iemand terug: „Ge krijgt een-pintje als ge zwijgt" ■WW»**''.»!»! Sommige automobilisten rijden met de meest merkwaardige stickers op hun achterruit. Het opschrift op deze sticker werkte zeer uitnodigend voor automobilisten, die donderdag in Vlissingen van de veerboot kwamen. De betrokken bestuurder van de wagen glimlachte breed bij het aanhoren van het claxonconcert, maar het is nog de vraag of de poes die zich op de hoe- denplank had genesteld het wel zo leuk vond...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1987 | | pagina 45