IN en liever Forse verliezen voor Japanse staalfabrieken Auto Poppe Vlissingert steunt rallycrosskampioen ludie PNEM en PLEM lar kolenvergasser 'ORTSTIJGING VALT ZWAAR TEGEN 1st De plaats waar uw koopsom optimaal rendeert, kennen wij als onze broekzak. Gebruikte bankstellen bij Maartense Middelburg AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS meulpolder assurantiën CAREL KEIM UIT SEROOSKERKE (W.) NIVE bijeen in Vlissingen ondernemend - zeeland - Sporthuis Olympia Goes vijftig jaar roskam bv ccht (GPD) De groei van de metaal- en electrotechnische industrie (200.000 werkne- [blijft dit jaar sterk achter bij de verwachtingen. Vooral de handel met het buitenland nog maar mondjesmaat toe, terwijl de investeringen in de olie- en petrochemische in- |e over hun hoogtepunt heen zijn. Het rendement van de bedrijfstak zal dit jaar zeker Iblijven bij de vorig jaar behaalde winstcijfers. Het DIN-Plan. De levensverzekering met het rendement van beleggen. 1000 m2 KANTOOREFFICIENCY VOOR UW TOTALE ORIËNTATIE Ierdag 13 november 1986 roei metaalindustrie r beneden prognoses ,ter drs. J.C. Blankert heeft dat agmiddag in Utrecht gezegd ajaarsledenvergadering van de werkgeversvereniging FME. lom van optimistische berich tje afgelopen twee jaar uit de industrie kwam is, aldus Blan- tidelijk vervangen door minder ;e voorspellingen, ir kort verwachtte het Centraal reau dat de export van de gehe- üektro-industrie dit jaar met procent zou toenemen. Voorlo- Irekeningen laten zien dat gedu- I e eerste zeven maanden slechts jortstijging van één procent is Dat de concurrentiepositie ihtert is volgens Blankert nu ■wijten aan een stijging van de per eenheid produkt, maar in rijke mate aan de zeer sterke van de gulden. De binnenland- groeit een procent meer dan de hte vier procent, maar dat is |oende om de tegenvallers op te Nog verontrustender is, aldus rt, dat de bedrijfstak interna- duidelijk terrein verliest, rt, die dit najaar ir. W.J. Ter ipvolgde als FME-voorzitter, zich sceptisch over de uiterst ;e voorspellingen van het plan- ERDAM (ANP) De aandelen jagen woensdag op de Amster- effectenbeurs stevig in de Aanvankelijk was de handel hit bankenfonds betrekkelijk ge- ïaar later zwol de vraag aan en ABN uit de bus als het op Ko- Bijkc Olie en Unilever na meest Midelde fonds. De koers liep op H~2, maar zakte tegen het einde Hg terug tot 563, wat een winst Hnde van 8. I ag ook Unilever, die op de gun- I kwartaalcijfers 4 doorsteeg I 511.50. Hoogovens echter kon Hst van de voorgaande dag niet Huden. Het staalfonds sloot Hlager op 53,50, waarmee de Htgang dinsdag op enkele dub- H na teniet was gedaan. Hurs kwam in de ochtenduren Hnigszins moeizaam op gang, Hn de loop van de dag trok de H toch wat aan. Er kwam uitein den dagomzet uit de bus van 1 waarvan 633 miljoen in aan- De algemene stemmingsindex |p 145,5 een tiende punt onder t van de vorige dag. Op de obli- arkt, waar 368 miljoen werd iet, bleef het rustig, waarbij en- laatsfondsen kleine verliezen op- |internationale sector deed Ko- ke Olie het aanvankelijk goed, (later slonk de winst tot twee es op 207. Philips sloot 0,80 op ƒ43,80. Akzo kwam op ||U een gulden lager uit. KLM rea- vrijwel niet op het mislukte erleg over de liberalisering van tvaart en verliet de markt een ltje lager op 46. |t' rzekeringssector raakte Amev wijt op 75 en Nationale Neder- 1,50 op 77,70. Uitgever VNU -e in de ochtend een flinke op- Bot 326, maar zakte later af tot i0, een winst van 1,50. Kluwer [|3 beter op 258. De papierwaar- ftren in trek, wat Bührmann Tet- I? een winst opleverde van 4 op 10 en KNP aanvankelijk ook (windeieren legde. Later echter dit laatste fonds genoegen ne- ■eteen verlies van l,50op/ 154. r sloot 1,20 lager op 64, Océ r Grinten won 5 op 463. In de sector lag Meneba onder vuur. el-en bakkerij fonds sloot 8 la- ƒ84. Furness zakte ƒ1,80 tot Brink Molyn krabbelde vier ltjes op tot 6. Intantsrapporten ministeries riten van de accountantsdien- Jan de verschillende ministeries In voortaan vertrouwelijk aan de je Kamer gezonden. Minister |g ifinanciën) heeft dit woensdag |d gemaakt na overleg in de mi- pad en met de Algemene Re- Imer. De ministeries zullen bij jpport steeds aangeven welke ►gelen zij voorbereiden en welke 1 uitgevoerd. bureau voor volgend jaar. „Laten we maar eerst zekerheid krijgen", aldus Blankert, die de politiek met klem vroeg geen voorschot te nemen op de gunstige prognoses. Blankert kriti seerde de overheid vanwege de bezui nigingen op subsidies voor ontwikke lingswerk en research. De nieuwe FME-voorzitter voelt, net als zijn voorganger, niets voor afspra ken met de vakbonden over arbeids tijdverkorting. Wel wil Blankert met de bonden afspraken maken over flexi belere beloningsverhoudingen, een be tere werking van de arbeidsmarkt, de aanpak van jeugdwerkloosheid, vut en pensioenen. Volgens Blankert moeten „algemene, uniforme en rigide loon- ronden in de komende jaren zoveel mogelijk vermeden worden". Daar voor in de plaats moeten beloningen komen die afhankelijk zijn van de gang van zaken in het bedrijf. Bij te genvallende resultaten moeten die echter direct weer afgeschaft kunnen worden. Advertentie Een lijfrente-koopsom via het Dynamisch Investerings Plan (DIN-Plan) van de Zwolsche Algemeene is een uit stekende manier om wat opzij te leggen voor later Met het DIN-Plan slaat u drie vliegen in één klap. Nü fiscale aftrek (max. f 16.697,-); straks (doorgaans lager belast) extra inkomen. Verzekering op maat. En bovendien: het DIN-Plan geeft uw koopsom het rendement van beleggen. U investeert in professioneel beheerde beleggingsfondsen. U kunt tussentijds van fonds wisselen of zelfs tijdelijk liquide gaan. Een man van 45 ziet bij 8% gemiddeld rendement zijn koopsom van f 16.697,- op zijn 65ste uitgegroeid tot f72.925,-.Bij \2% bedraagt het eindkapitaalf 154.971,-. Vraag ons naar het Dynamisch Investerings Plan, vul de bon in, of bel Oil 06-1595 Bon voor gratis informatie over het Dynamisch Investerings Plan Stuur de bon in een gesloten envelop, zonder postzegel, naar Meulpolder Assurantiën, Antwoordnummer 7000, 4400 HX Heinkenszand. Naam AdresI Postcode Woonplaats Telefoon privé werk verzekeringen hypotheken financieren sparen TOKIO (RTR) - De vijf grootste staal producenten in Japan hebben in de eerste helft van het op 1 april begon nen boekjaar een gezamenlijk exploi tatieverlies geleden van 184 miljard yen (ruim 2,6 miljard gulden), zo blijkt uit de cijfers van de bedrijven. Dit is het slechtste resultaat sinds de tweede wereldoorlog. De Japanse staalindustrie heeft lange tijd de nodige afgunst opgewekt bij minder rendabele ondernemingen in de rest van de wereld, maar daar is langzamerhand weinig reden meer voor. De Japanse bedrijven hebben de laatste tijd ernstig te lijden onder de vermindering van de export, het lage prijspeil in eigen land en de forse koersstijging van de yen ten opzichte van de dollar. De vijf grootste Japanse staalconcerns (Nippon Steel, Nippon Kokan, Sumi tomo Metal, Kawasaki Steel en Kobe Steel) waren gedwongen een deel van Verkoop Bilderberg Groep De verkoop van de Hotelmaatschappij Heelsum, de houdstermaatschappij van de hotelketen de Bilderberg Groep, is definitief. Dit blijkt uit een mededeling van Heelsum en van de koper, de Britse maatschappij Queens Moat Houses. De laatste heeft f 50 mil joen betaald voor de Bilderberg-hotel- keten. IAdvertentie hun beleggingen van de hand te doen om de exploitatieverliezen enigszins te compenseren. Daardoor bleef het uiteindelijke gezamenlijke verlies over de eerste helft van het lopende boek jaar beperkt tot 40,63 miljard yen (575 miljoen gulden) in vergelijking met een winst van 91,76 miljard yen (1,3 miljard gulden) in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Verwacht wordt dat de totale staalpro- duktie van Japan over het gehele boekjaar zal afnemen van 100,3 mil joen ton tot 95 a 96 miljoen ton. VLISSINGEN Auto Poppe in Vlissingen gaat ook volgend jaar door met de sponsoring van de Ne derlands kampioen rallycross, Ca- VLISSINGEN 'Het lager- en mid denkader, een bedreigde soort?' is het thema van een bijeenkomst, die de afdeling Zeeland van de NIVE (Nederlandse Vereniging voor Ma nagement) vandaag (donderdag) houdt in het Scheldekwartier aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen. D. Verbaan, verbonden aan Philips Nederland in Eindhoven, is de inlei der. De bijeenkomst is vooral be doeld voor leden van het lager- en middenkader. Aamvang 19.15 uur. rel Keim uit Serooskerke (W). Ad junct-directeur Jan van As heeft dit laten weten. Keim rijdt in een rode VW Golf GTI. De sponsoring krijgt met name ge stalte in de assistentie, die Auto Poppe aan Carei Keim verleent bij het repareren en prepareren van zijn voertuig. Als tegenprestatie luistert Keim regelmatig autoshows op, die bij Auto Poppe aan de Gildeweg in Vlissingen worden gehouden. MIDDELBURG Gebruikte bank stellen worden sinds enige tijd ver kocht in de nieuwe verkoopruimte van Maartense Tapijt en Meubelen aan de Westerscheldestraat 50 in Middelburg. De nieuwe ruimte, een GOES Sporthuis Olympia in Goes bestaat een halve eeuw. Vijf tig jaar, waarin het vloeroppervlak van de zaak toegenomen is van 10 tot 350 vierkante meter. En dat is slechts'éen van de vele veranderin gen. Verkocht oprichter Van Strien sr de eerste jaren slechts voetbalbe nodigdheden, waaronder zelfge maakte voetballen; nu bestaat al leen al de vaste collectie bergwan- delschoenen uit zestien verschillen de modellen. Sportzaken komen en gaan, maar Sporthuis Olympia heeft het ai vijf tig jaar weten vol te houden. De re den: „Goede informatie. We moeten alles weten over ski's, maar ook over rugzakken. Over zwempakken, maar ook over loopschoenen", zeg gen de heer S. van Strien (37) en zijn echtgenote A. van Strien. Zij namen de zaak twee jaar geleden over van het echtpaar Van Strien senior. „Bij blijven in dit vak; daar moeten we continu aan werken. Bijeenkom sten, informatie-avonden van fabri kanten en importeurs, cursussen op Papendal, noem maar op". Het echt paar Van Strien hecht veel belang aan veiligheid in de sport. „Lange- afstandslopers bijvoorbeeld zouden meer moeten inzien, dat slechte schoenen enkel- en knieletsel ver oorzaken. Nog tevaak geven ze veel geld uit aan de kleding, want dat oogt mooier, in plaats van aan de schoenen. Ik vind echter dat de schoenen perfect moeten zijn; en dan maakt het niet uit of je loopt in een vaal shirtje", meent mevrouw Van Strien. voormalige bloemenzaak, beslaat een verkoopoppervlakte van 125 vierkante meter voor nieuwe en ruim vijfhonderd vierkante meter voor de inruilbankstellen. Met dit nieuwe pand is de heer G. Maartense dan ook bijzonder tevre den. „Door heel Middelburg ver spreid hadden wij de nodige maga- zijntjes en dat werkt natuurlijk niet efficiënt. Met deze vestiging kunnen wij tenminste goed uit de voeten en bovendien hebben we nu méér op pervlakte". Een en ander betekende wel, dat de verkoopruimte aan de Veerseweg in Middelburg is opgehe ven. De verkoop in Souburg blijft overigens gewoon doorgaan. Om de inruilbanken in goede staat de deur uit te laten gaan, heeft Maartense speciaal daarvoor een stoffeerder aangetrokken, die ruim 35-jaar erva ring heeft. Daarnaast worden alle in ruilbankstellen gereinigd voor ze weer in de verkoop gaan. Behalve inruilmeubilair verkoopt Maartense ook nieuwe meubelen. „En", verzekert de heer Maartense, „alles wat wij te koop aanbieden is direct uit voorraad leverbaar". a: laten; b: bieden; di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.: h: laten en exdiv.; k; gedaan-laten en exdiv.: 1; gedaan-bieden en exdiv. Vorige Laatste Koersen Koersen SHARP-TRIUMPH/ADLER computers kantoorefficiency Dampoortweg 29 4332 AW Middelburg Telefoon 01180-36151 Binnenl. aandelen (hoofdfondsen) AEGON Ahold Akzo A.B.N. Alrenta Amev Amro-Bank Ass. R'dam Bols Bührm.Tet. Dordtsche P. Elsevier Fokker Friesch Gr.H. Gist-Broc. c. Heineken Hol.Bet.Gr. Hoogovens Hunter Dougl. Int.Miiller KLM Kluwer Kon.Ned.Pap. Kon. Olie Nat. Nederl. N.M.B. Nedlloyd Gr. Nijv. Cate Océ-v.d.Gr Ommeren Van Pakhoed Hold. Philips Robeco Rodamco Rolinco Rorento Stork VMF Unilever Ver.Bezit VNU 96,00 108,90 160,30 555,00 150,10 76,40 98,40 124,50 170,00 220,50 194,50 240,00 65,20 39,90 48,10 173,00 140,00 57,90 62,00 85,00e 46,10 255.00 155,50 206.50 79,20 214,50 183,30 136,30 458,00 37,00 76,30 44,60 93,10 137,00 84,00e 49,60 27,70 507,50 322,00 96,40 108,80 159,30 563,00 150,10 75,00 98,40 125,00 170,50 224,50 196,00 239,00 64,00 39,60 48,70 172,50 139,50 53,50' 64.00 84,80 46,00 258,00 154,00 207.80 77,70 215,50 183,50 135.50 463,00 37,00 76,50 43,80 93,00 136,90 83,90 49,50 27,70 511,50 323,50 Banken,handel industrie BOSCH (ANP) - De Provinciale Ibrabantse Elektriciteitsmaat- lPij IPNEM) In Den Bosch gaat f Wet de Provinciale Limburgse ficiteitsmaatschappij (PLEM) Jastricht en de Kema in Arnhem ludie verrichten naar de moge- Iden voor de bouw van een ko- fSassingsproject. Dit heeft de I woensdag bekendgemaakt. |EM had hiertoe al besloten. Het lm een kolenvergassingseenheid jgreerd met een stoom- en gas te- Een dergelijk project is vol le PNEM interessant omdat een l'endement gecombineerd kan |n met een lage milieubelasting. I "ditenland zijn al goede ervarin gen opgedaan met een installatie van ongeveer 100 megatwatt. De kosten van de studie bedragen 9 miljoen gulden en zullen door PNEM en PLEM worden betaald. Het ont werp zal worden gericht op een instal latie met een vermogen van ongeveer 200 megawatt. De kolenvergassingseenheid kan eventueel worden opgenomen in het volgende elektriciteitsplan, dat in het voorjaar van 1988 zal worden vastge steld. Twee plaatsen komen in aan merking voor de bouw van een kolen- vergasser: Moerdijk of Buggenum. De uiteindelijke keuze zal worden ge maakt in het kader van dit elektrici teitsplan. 103/4 Akzo 82 114,30 114.10 10V2 ABN K74 105,50 105.30 93/4 ABN K79 110,50 110,50 9V5 ABN 74 109,80 109,50e 9 ABN ecu 85 104,90 104,90 8V5 ABN 84 105,10 105,10 8 ABN Kap.73 102,00 102,00 7V4 ABN 86 104,40 104,20 93/4 AmroK80 110,00 110,00 83'4 AmroK73 103,50 103,50 8l/2 Amro 73 103,10 103,10 7V2 AmroK73 101,50 101,50 7VtJ BMH K72 99,80 99,80 83/4 BqPaK75 105.00 105,00 7V2 Bred85 83,00 82,50 8 BP Ned. 71 99,50 99,50 71 4 BP N72 99,60 99,60 10 Ceehorn 71 129.20 129,20 7V4 CMC 72 100,00 100.00 7j/4 Hoogov. 85 103,50 103,50 8 Hoogov. 72 100,00 100,00 7 HunterD.86 98,00 97,90 7 KLM 68-88 100.50 100,50 ll1^ NIB 80 108.80 108,50 8 Nat.Ned.F 76 101.00 101.00 7V2 NGU 69 101,80 102,10 714 NGU 66 100,00 100,00 7^4 NGU 73 101,30 101,30 6V2 NGU 68 100,00 100.00 73 4 NOB 73 101.00 101.50 7 NOB 66-91 101.50 101,50 7 NOB 64-89 100,00 100.00 93'4 NMB K74 104.00 104.00 8V2 NMB K76 103,50 103.50 63/4 NMB K72 100.00 100.00 63/4 NMB bb 85 101,30 101.30 714 NS 72 102,70 102.70 ö^NedWatBnk 86 100,60 100,60 73/4 OTRA 72 100.60 100.60 8 P&C Gr. 72 101,00 101.00 73/4 Pakh 73 101.00 101.00 7 Pakhoed 68 100,50 100,50 7 Pakhoed 72 100,30 100.30 6V2 Pakh.67 100,00 100,00 8 Philips 72 99,30 99,30 6 PGEM 57-87 100,00 100,00 5 W PGEM 58 99,00 99,00 5 PGEM 58-88 98,10 98,60 6 PGEM 64-89 99,00b 99,00b 6V2 RRynP67 99,20 99,20 6 Schiphol66 98,80 98.80 9,1 SHV 72 116,30 116,50e 9,1 SHV 73 116,50e 116,50e 4 St.Bank. 86 89.30 89,40 7V4 Total72 100,30 100,30 6 ünilev. 66 7l/6 VMF 69 100,40 98,50 Converteerbare obligaties 5 ABN 85-95 8 Asd.R.84-92 63/4 Amro 73 S'/i A l R.85 6>/S Bobel 86a 11 Bredero 81 63/4Br Mol85 6V4Bührm.73 7V4Bührm.76 7 CreditLBN 74 5 Enraf-N.86 71/4Furness73 6 Hoogov. 85 814Holec85 83 4 KNSM 75 834 KBB 75 9 Meneba 74 73/4 Nutr.72 6V52 Nijv.85 10 Pont 74-89 6V2 Rol 67 8 Sanders 72 83/4 S'ma 76 14SHV81 83/4 Stevin76 9 VMF-Stork 76 8V2 Volker78 Binnenl. aandelen ACF-Holding Ahrend Gr. c Asd Rubber Amst.Rij tuig Ant. Verff Audet Aut.Ind.R'dam BAM-Holding Batenburg Beek, Van Beers' Zonen Begemann Belindo Berkel's P. Blyd.-Will. Boer De, Kon. Borsumy Wehry Boskalis W, Boskalis pr Braat Bouw Bredero Bredero c Br./Molijn c Burgman-H Calvé-Delft c Calvé pref.c Centr.Suiker C.S.M. eert Ceteco Ceteco eert. Chamotte Unie Cindu-Key Claimindo Cred.LBN Desseaux Dordtsche pr Dorp-Groep Econosto EMBA Enraf-N.c. Eriks hold. Furness Gamma Holding Gamma pref Gelatine D. Gerofabriek Geveke El. Geveke TH. Giessen-de N, Goudsmit Ed. Grasso's Kon. Grolsche B. c GTI-Holding Hagemeyer Hoek's Mach. Holdoh Hout Holec Holl.Am.Line H.A.L. Tr b Heineken Hld Holl Sea S Holl. Kloos Hunter D.pr. ICA Holding IGB Holding IHC Caland Industr My 117,30 134,00 129,00 146,00 120,20 98,50 2,00 202,00 272,00 106,00 107,00 100,00 110,50 133,50 115,00 273,00 99,50 425,00 205,00 102,00 101,00 165,00 735,00 175.00 99,50 124,00 98.50 67,50 142,50 11,50 870,00 280,00 210,50 124.50 101.00 2085,00 122,00 243,00 50,00 416.50 32,00 64,90 203,00 140,00 9,90 7,00 264,00 134,00 130,00 5.60 2920,00 692,50 3800,00 66.60 67,00 315,00 312,00 60,00 87,00 410,00 91.00 197.00 191.00 314,00 132,20 780,00 54,00 283.50 42.20 340.00 25.50 215,00 110,00 125.00e 45.40 112,00 153,50 142,00 84.00 142.50 71.70 195,00 425,00 36,40 837,00 820,00 152,00 2,80 385,00 4,90 36,00 35,00 18,00 156,00 100,40 99,50 120,00 134,00 128,00 135,00 119,00 98,30 4,00 206.00 276,00 105,00 106,80 100.00 109,50 132,50 116.00 269.00 98,00 420.00 205,00 102,00 101,00 165,00 740,00 175.50 99.50 124,00 97,00 67,00 142,00 11,20 879,00 208,00 120,00 99,00 2100,00 123,00 243,00 51,00 415,30 32,50 64,80 206,00 140,00 9,50 7,00 264,00 132,00 126.00 6,00 2940,00 708.00 3770,00 66,50 66.80 315.00 316.00 62,00 87,00 410.00 91.50 200.00 196,00 314.00 132,50 780.00 53,80 288.20 40,40 340.00 25.60 225.00 110.00 126.30 44,80 115,50 150,00 140,00 82,00 141,00 71,20 200,00 420.00 37.00b 850,00 830,00 153.50 2.89' 385,00 36,00 33,50 17,60 155.00 Ing.Bur.Kondor Kas-Ass. Kempen Beg. Kempen Co Klene's Suik. KBB KBB (eert.) KBB (pref.) Kon.Sphinx Koppelpoort H. Krasnapolsky Land ré Gl. Leidsche Wol Macintosh C. Maxwell Petr Medicopharma Meneba MHV Amsterdam Moeara Enim M.Enim OB-cert M.Enim WI-cert Mulder Bosk. Multihouse Mynbouwk. W Naarden Int. Naeff NAGRON NBM Bouw NEDAP Ned.Springst. Norit Nutricia OTRA Palthe Pont, Kon. Porcel. Fles Pronam Proost en Br. Ravast Reesink Riva Riva (eert.) Rommenhöller Samas Groep Sanders Beh Sarakreek Schuitema Schuppen 479,00 69,40 184,00 375,00 1030,00 124,50 124,00 31,50 68,50 374,00 139,50 660,00 99,50 92,00e 471,00 74,00 92,00 8.90 910,00 11300,00 2410,00 62.50 25.50 300,00 90,00 225,00 57.00 11,00 351,00 18750.00 328,50 281,80 428,00 120,00 81,80 139,00 105,00 54,80 50,80 57,00 76,90 76,50 3120,00 124,30 405,00 35,50 928.00 91,00 480,00 69,60 184,00 368,00 1030,00 125,00 124,50 31,50 70,00 374,00 139,50 665,00 98,00 93,00 480.00 74,20 84,00 8,80 915,00 11300,00 2410,00 61,20 25,60 300,00 90,00 55.00 11,10 352,00 18900,00 329.00 280.00 425,00 115,00 80,00 139,00 105,00 55,60e 50,80 56,50 77,50 76,50 3120,00 124,20 405,00 35,50 930,00 79,80 Schuttersv. Smit Intern. Sporth.Centr.c. St.Bankiers c. Telegraaf De Text.Twenthe Thomass.Dr -V. Tulip Comp. Tw.Kabel Hold Tw. en Gudde Ubbink Ver.Glasfabr. Verto Volker Stev. VRG Gem.Bez. Wegener's Westhaven Asd Wolters Samsom Wyers Beleggingsinstellingen 113,50 113,50 33,00 32,00 142,00 140,00 49,00 50,00 324,00 325,00 152,00 145,00 28,50 28,00 60,50 60,40 864,00 864,00 94,50 94,50 175,00 173,80 190,00 190,00 44,80 43.30 27.80 28.20 148.00 147.00 113.40 114.00 245,00 245.00 115,00 117.50 63,70 63.00 ABN Aand.f. ABN Beleg.f. Alg.Fondsenb. America Fund Amvabel Bemco Austr. Bever Belegg. BOGAMIJ Chemical Fund DP Am. Gr.F. Eng-Holl BT.l Equity Mort.F. Eurinvest(l) Eur.Ass. Tr. Goldmines 1 Hend.Eur.Gr.F. Holland Fund Holl.Pac.F. Interbonds Intereffekt Japan Fund MK Int.Vent. NMB Dutch Fund Obam, Belegg. OrcoAust.M.F. Orcur.Ned.p. 328,50 54,60 239,00 264,00 115,50 66.50 31,00 165,50 20.30 22,20 1040,00 64,80 75,00 10,40 1030,00 220,00 73,60 65,00 575,00 34,40 40,50 58,00 35.70 184,00 41,00 48,00 331,00 54,70 239,00 263,00 114,00 64.50 30,40 166,00 20,00 22,20 1040,00 64,30 75,00b 11,00 1040,00 219,50 74,20 65,60 575,00 33,70 40,50d 58.70 35,70 182,50 41,10 48.00 Optiebeurs abn abn abn abn akzo akzo akzo akzo akzo akzo akzo dfl goud gist gist hoog hoog hoog hoog hoog hoog kim nla nis nis nis nlt nlt nly nly phil phil phil phil phil phil phil phil olie olie olie olie olie olie olie olie unil unil unil unil jan jan jan jan jan jan apr jul o91 jan jan dec feb jan apr jan jan jan jan jan apr apr mei nov feb mei nov feb nov feb jan jan jan apr apr o91 jan jan jan jan jan jan apr apr jan jan jan jan jan jan basis prijs 560,00 580,00 600,00 560,00 150,00 160,00 160.00 170,00 150,00 140.00 160.00 235,00 420,00 50,00 50,00 55.00 60,00 50,00 55,00 60,00 60.00 50,00 140,00 115,00 115,00 115.00 107,50 107.50 100,00 100,00 45,00 50,00 55.00 50,00 55,00 55,00 45,00 50,00 190,00 200,00 210,00 220,00 210.00 220,00 200,00 210,00 500,00 520,00 540,00 500,00 omzet 415 498 500 361 405 736 731 605 311 305 260 552 250 548 240 410 430 682 589 530 294 256 2000 1005 6000 550 1500 1500 2000 2000 433 312 295 243 284 426 525 403 931 411 911 560 358 337 478 324 528 527 252 458 vorige koers 19,00 11,00a 5,10 14,90a 13,40 6,50 11,00 8,50 44,00 0,70 5,00 I,50 19.00b 2,70 4.30 6,20 3,80 1,50 2.60 5,50 7,00 2,40 1,20a 1.20 2.10a 1.60 2.80a 2.90a 1.40 2.30a 2,00 0.70 0,30 1,90 0,90 9,80 2,50 6,10 18,00 II,30 5,30 1,60 10,80 5,40 2,60 7,00a 22,50 14,50 7,10 13,00 slot- koers 22,50 14,00 7,00 12,00 12,60 6,20 11,00a 7,80 43,50 0,70 5,20 1,30a 20,00 2,50 4.80 4,20a I,60 2,40 4,40 7,20 9,20 2,40 0,50 0,90 1.10 1.80b 2,30 2.60a 1,30 2.10 1.50 0,70 0,30 1,70 0,80 8,40 2,90b 6,70b 20,00 12,40 6,00 2,20 II,30 6,20 2,50 6,00 24,90 14,50b 7,50 10,00 Rentalent Bei. Rentotaal NV Rolinco cum.p Sci/Tech Technology F. Tokyo Pac. H. Trans Eur.F. Transpac.F. Uni-Invest Unico Inv.F Unifonds Venture F.N. VIBNV Viking Res. Wereldhave NV 1241,80 27,40 104,00 14,70 31,00 167,70 61,80 375,00 165,00 85,30 33.80 46.90 83,10 34,00 181,00 Orig. n.amerik. aandelen Allied Signal Ind Amer. Brands Amer. Expres Amer. Motors Am.Tel. Tel Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. ASARCO Atl Richf BAT Industr. Bell Atlantic Bell Res.Adlr Bell South Bethl. Steel Boeing Comp Burroughs Chevron Corp. Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. First Paclnt Fluor Corp. Ford Motor Gen. Electric Gen. Motors Gillette Honeywell Int.Bus.Mach. Intern. Flavor Intern. Paper ITT Corp Litton Ind. Lockheed LTV Corp. Minnesota Mining Mobil Oil N.Am Phill. Nynex Occ.Petr.Corp Pac. Telesis Pepsico Philip Morris C. Phill. Petr. Polaroid Quaker Oats RJR Nabisco Saralee Schlumberger Sears Roebuck Southw. Bell Tandy Corp. Texaco Texas Instr. Union Carbide Union Pacific USX Corp US West Warner Lamb Westinghouse Woolworth Xerox Corp. 41.50 46.50 58,90 3,80 25.80 130.80 176,50 320.00 15,90 57,60 4,70 68,00 4.30 57.90 5,60 53,00 78,00 44.30 51,30 40,80 26,00 57,70 88,40 62,20 69,00 0,73 12,60 56,90 78.70 71,90 53,50 74,00 123,50 41,60 73,80 54,50 80,50 45,25 1,90 111,00 38,10 39,80 64,30 27,90 53,20 28,25 71,70 10,30 68,80 80,00 51,80 70,50 33,20 43,50 106,70 40,60 36,50 117,80 23,10 61,80 23.60 55,40 56,30 57,60 44.30 58,70 1243.00 27,50 104,50 14,75 30,70 168,70 61,60 385,00 165,00 84,90 33,80 46,50 83,10 34,00 181,00 42,00 46,70 59,40 3,80 25,70 129,50 176,50 320,00 16,10 59,50 4,68 67,30 4,20 57,50 5,50 52.00 76.35 45,50 51,60 40,50 25,40 57,70 87,60 62,20 69,80 12,00 57,00 78,80 72,80 55,00 74,70 123,75 41,60 73,40 55.30 80,00 45,60 2.00 111,50 39,10 38,90 63,60 28,20 53,20 28.40 70.90 10,50 69.20 80,50 50,80 69,20 33,00 43.70 106,80 40.80 37,00 117.00 23,30 61.80 23,70 55,60 56,00 58,10 44,35 58,40 Certificaten buitenland AMAX Inc. Am Home Prod. Am Motors ATT Nedam ASARCO Inc. Atl. Richf. Boeing Corp. Burroughs Can. Pacific Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dart Kraft 32,00 31,50 175.50 175.50 8,60 8.60 59,00 59,00 31,00 - 134,00 136.00 123,00 122,00 180.00 175,00 25,00 25,00 103,50 105,50 88,00 89,00 119,00 121.50 94,50 93,50 55,00 54.50 127.50 126,50 Dow Chemical Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Coj-p Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Inco IBM Int. Flavors ITT Corp. Kroger Lockheed Merck Co. Minn. Min. N.Am.Philips Pepsi Co. Philip Morris C. Phill Petr Polaroid Procter G Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Sperry Corp Tandy Corp. Texas Instr. Union Pacific USX Corp Varity Corp Westinghouse Woolworth Xerox Corp. Certificaten buitenland 132,00 131,OUd 142,50 141,50 159,50 161,00 30,20 30,20 180,00 179,00 167,00 168,00b 123,00 126,30 108.00 106,00 29,20 29,10 289,00 288,00 94,00d 93,00 124,00 126,50 77,00 76.00 105,00 104.00 250.00 241,60 258.00 258.00 91.00 87,00 66.50 67,00 165,00 161,00 22,50 22,80 151,50 151,00 177,00 174.00 184.00 180,00 75,00 75,00 101,00 102,00 38,00 38,80 161,00 - 94,10 91.50 270,50 270.OOd 141.00 140.00 53,50 54.00 4.70 4.70 132.00 132.50 101.50 100,60 138,00 137,00 AEG Telef Deutsche B. Dresdner B Hitachi (500) Hoechst Mits.El.(500) Nestlé Siemens Warrants Ahold Akzo Amer. Express AMRO warr. Asia Pac Gr F. Bever Bel. Bogainij Bredero Falcons Sec. Honda motor co. K.L.M. B K L.M. 85-92 MK Int Vent. Nat.Nederl. 76 Nat.Nederl. 78 Philips Gem.B Philips 85-89 St.Bankiers a St.Bankiers b Tulip Comp. VNU Ver Bez 13,00a 785,00 402,00 900,00 261,50 400,00 8800,00 704,00 776,00 395,00 900,00 259,00 400,00 695,00 1540,00 62.50 49,00 37,30 3,80 2,90 58,60 31,70 10,05 760,00 440,00 250,00 8,50 3320,00 2900,00 53,70 262,00 19,60 17,50 90,00 1155,00 1537,00 62,30 37,30 3,80 2,60 58,60 31,70 10.15 740,00 425.00 240,00 8,50 3320,00 2850.00 51.00 260,00 20,70 18,00 90,00 1179,00 vgf obligatie fonds vgf comb, fonds vgf vastgoed Esmeralda Holl, obi. f. Holl. sel. f. Holl. int. f. Holl. stall, r. Jade fonds Optimix Rentabel Spec. sit. fund Uiterboei Unifonds Wbo internat. 13,66 14,75 12,56 160,10 133,00 76,65 53,25 100,56 118,53 252,41 514,47 220,69 106,77 34,40 77,73 13,66 14,75 12,56 160,06 132,90 76,70 53,30 100,57 118,53 252,39 514,47 219,93 106,77 34.10 77.80 Wisselmarkt Verkoop Aankoop Amer. dollar 2.28975 - 29225 Brits pond 3.2675 - 2725 Duitse mark 113,005 - 055 Franse frank 34,535 585 Belg. frank 5.4375 - 4425 Zwits. frank 136,325 - 375 Japanse yen 142,04 - 42.14 Ital. lire 16,305 - 355 Zweedse kroon 32,955 3.005 Deense kroon 29,925 975 Noorse kroon 30,635 - 685 Canad. dollar 1,65275 65525 Oost. schill 16,0570 0670 Iers pond 3,0750 - 0850 Spaanse pes 1,6810 - 6910 Gr. drachme 1,6100 - 7100 Austr.dollar 1,4725 4825 Hongk. dollar 29,30 - 29,55 Nieuwz. dollar 1.1825 1925 An till.gulden 1,2625 - 2925 Surin gulden 1,2700 3100 Saoedi rial 60,95 61,20 Ecu gulden 2,3550 - 3600 Bankpapier Binnenland (niet officieel genoteerd) Breev. aand. Breev eert. Rademakers RSV. eert 7>/B RSV 69 Afgifteprijzen funds (Ned.) 30,00 29,00 30,00 29.00 16,00 16,00 3,90 3,80 50.00 50,20 AMSTERDAM (ANP) De advies- koersen (aan- en verkoopprijzen) voor buitenlands bankpapier gel dend te Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren: Amer.dollar Brits pond Belg frank (100) Duitse mark (100) It. lire (10.000) Port. esc. (100) Can. dollar Franse fr. (100) Zwits. fr. (100) Zweedse kr (100) Noorse kr. (100) Deense kr (100) Oost.schill (100) Spaanse pes (100) Griekse dr. 100) Finse mark (100) Joeg. dinar il00) Iers pond ANP CBS Index Verk. - Aank. 2,23 2,35 3,12 3,42 5,26 5,56 110,75 114,75 15,30 17,30 1,25 1,75 1,59 1.71 33,00 36,00 134.00 138,50 31,50 34,50 29s00 32,00 28,00 31,00 15,85 16,35 1.57 1,82 1.25 1,85 44.75 47,75 0.30 0,70 2.93 3,23 ABN belegg. ABN oblig.f. AMRO AF AMRO OC AMRO AC AMRO OF Austrabel dlrs. Austrabel gld. Belgg.v.d.7 Bemco d.b. Bemco J.b. Bemco rend Rabo aand.f Rabo vbl.f Ecu fund E.a.L. vgf v.w. E.a.L. vgf d. E.a.L. vgf a. b. E.a.L. vr.valut. vgf aandelen 149.96 62,69 453,02 277.48 188.62 190.56 615,00 1216,70 20.69 178,80 335,40 130,90 51,65 49.84 22.85 15.86 35,21 15,65 13,34 150,06 62,90 450.40 277,30 187.25 190,40 615,30 1216,80 20,78 178,80 335.40 130.90 550,43 51,90 49,86 22,86 15,86 35,29 15,58 13,26 Vorige koers Algemeen 285.00 Algemeen-lokaal 300.50 Internationals 268.30 Industrie 285.30 Sch - en luchtv 225,70 Banken Verzekering Handel CBS-oblig.index Rendem staatslen. waarvan 3-5 jaar waarvan 5-8 jaar waarvan 5 langste Rendem. BNG-len. Rendem. bankl. Rendem. pandbr. 405.10 651.70 305,30 116,40 6,15 6,02 6,24 6.26 6,79 5,86 Laatste koers 285,60 300,60 269,40 285,30 225.40 407.70 645.80 306,60 116,30 6,17 6,02 6,26 6,28 6,80 Goud en zilver AMSTERDAM (ANP) De goud en zilverprijzen zijn gistermiddag als volgt vastgesteld; Goud: onbe werkt 29.750-30.250, vorige 29.930- 30.430; bewerkt verkoop 31.850 la ten, vorige 32.030 laten. Zilver: on bewerkt 385-455, vorige 390-460; be werkt verkoop 500 laten, vorige 500 laten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 7