tr oompje oodt aadcellen L ihn» VNO wil drastische sanering subsidie langdurige werkloze 'n Nieuwe zithoek zonder slijtage. Kamer zonder vreugde achter Europese Akte Ontsnappingen beginnen meestal in recreatiezaal Britse anti-aids-campagne )WERZOEK VAN SOCIALE ZAKEN: PZC/biiien-buitentand londerd nantels NMBBANK Honden die speuren naar explosieven voor rijkspolitie De Gaay Fortman: PPR opheffen bij stembusnederlaag Hoge Raad: staking mag buitenstaander treffer Hs'DEN „Hou het bij één geliefde en gebruik in ge- •htsverkeer condooms". Met onder meer deze adviezen de Engelse regering zich na kerstmis in een groot- eepse waarschuwingscampagne tegen Aids tot alle eisen wenden. Het gaat om een zogenaamde huis-aan- campagne. In elke brievenbus komt een pamflet te en waarin nogmaals wordt uiteengezet wat de gevaar- e en besmettelijke ziekte inhoudt en vooral hoe zij •dt verspreid. i prijs verlaagd 100,- in prijs verlaagd Slijtage vrij lenen begint met een goed advies. U wilt natuurlijk gunstige voor waarden en een laag tarief. Kom snel eens met ons praten. Lenen? De NMB denkt met u mee. FNV-kritiek EN TOEN WERD ALLES ANDERS... BEL GEWOON DE BELASTINGTELEFOON 06-0543. NDERDAG 13 NOVEMBER 1986 (Van onze correspondent) speciale regeringscommissie moet nog beslissen over nate van duidelijkheid, de woordkeus in het bijzonder, r de schriftelijke waarschuwing tegen Aids, die in een van 23 miljoen thuis zal worden bezorgd. Het gaat ïbjj niet om een fraai verzorgde, sensationele bood- ap. maar juist om een sobere, doch niettemin duidelijke waarschuwing. Die waarschuwing zal zich niet alleen rich ten op het seksuele verkeer, maar ook op het gebruik van vuile en mogelijk besmette injectienaalden door verslaaf den aan verdovende middelen. De huis-aan-huis campagne waarmee men zo snel mogelijk in het nieuwe jaar wil beginnen, wordt gekoppeld aan een uitgebreide advertentiecampagne in de kranten en op de televisie. De kosten van de campagnes worden in eerste in stantie betaald uit de zes miljoen pond (een kleine 19 mil joen gulden), die al eerder door de regering-Thatcher be schikbaar was gesteld. Tot nu toe zijn in Engeland 278 mensen aan de gevolgen van Aids overleden. Men heeft berekend dat het aantal als Aids omschreven ziektegevallen zich elke tien maanden zal verdubbelen. ^emigrant krijgt te veinig informatie JNHAAG (ANP) - Hoewel de overheid het belang van goede voorlichting over de bestaande nigratieregelingen erkent, ervaren buitenlanders die naar hun vaderland terug willen de ormatieverstrekking als onvoldoende. De huidige overheidsvoorlichting draagt nauwe- is bij tot een verantwoorde afweging. blijkt uit een onderzoek dat het ïisterie van sociale zaken heeft la- uitvoeren naar het gebruik van de ïigratieregelingen. De resultaten rvan worden binnenkort aan de eede Kamer aangeboden, die zich woensdag 19 november over de re- Iratieproblematiek zal buigen, bestaan van de regelingen vormt dchzelf voor buitenlanders geen re- om terug te keren naar het land herkomst. Ruim twintig procent degenen die er een beroep op doen, en heimwee op als motief, terwijl ongeveer een derde de werkloos- d in Nederland een rol speelt. Ruim procent wil uit Nederland weg we- s discriminatie. De regelingen wor- vaak aangegrepen als kans om idwerkelijk te remigreren. Als un in de rug zijn ze van belang, al- het rapport. Opvallend is overi- s dat Turkse mensen meer gebruik ken van de regelingen dan Marok- ïen. W YORK (UPI) De traditionele irbehoedmiddelen tegen zwanger- zijn in het huidige 'high tech' Iperk verouderd en kunnen ver- igen worden door moderne elek- nica. De Amerikaanse gynacoloog even Kaali, die deze stelling aan- igt, heeft de eerste stap in die ont- ikeling gezet met een zeer kleine terij, die de zaadcellen tegenhoudt ze snel doodt. heeft inmiddels patent op zijn vin- g gekregen, maar het apparaat et nog door door de FDA, het bu- u dat in de Verenigde Staten toe- it op medische preparaten houdt, ■den goedgekeurd. methode van dr. Kaali bestaat uit in de baarmoederhals plaatsen leen batterijtje dat slechts 2 milli ter dik en 7 millimeter lang is. Het rlage voltage, slechts 3,3 volt, zorgt oor dat de gebruikster er niets van rkt, Wel de spermatozoa, want die en door het stroompje in de slijm- nd van de baarmoederhals zodanig doofd dat zij hun opmars staken en poedig het levendaten. Kaali heeft zijn vinding tot dusver ien op dieren uitgeprobeerd en even op mensen is hij nog niet van n. Hij zegt dat de methode heeft be zen 100 procent effectief te zijn en hij geen aanwijzingen heeft gevon- i dat er schadelijke bijwerkingen men optreden. kslag bij Smit Lloyd De direc- van de rederij Smit-Lloyd in Rot- dam wijst het ultimatum van de Fe- atie van Werknemersorganisaties de Zeevaart (FWZ) van de hand. De 'Z heeft van het bedrijf geëist dat voor 17 november meedeelt dat ge- ongen ontslagen niet nodig zijn. directie van Smit-Lloyd wil dat de I personeelsleden op 1 april volgend it zijn teruggebracht tot 389. Vol os Dutilh is het niet nodig dat dit al- n door ontslag wordt bereikt, maar or een deel zal daar volgens hem niet o te ontkomen zijn. Advertentie ledurende de gehele maand lovember hebben wij iedere veek een nieuwe aanbieding. Alleen deze week van 12-19 november hebben wij tijdelijk 'ij zijn voor u de hele week geopend (op laandag alleen 's middags) koopavond "'1% 19.00-21.00 uur. '00sie Buskenstraat 149-151,4381 LDVIis- 'ln9en. Telefoon 01184-12660. Op 15 november vorig jaar werd een nieuwe remigratieregeling van kracht, die als basisregeling geldt. Deze voor ziet bij terugkeer van buitenlandse werknemers in een uitkering van drie maanden ineens, plus onder meer een verhuiskostenvergoeding. Tegelijkertijd werd deze regeling aan gevuld met een experiment voor werk loze buitenlanders van 55 jaar en ou der. Die kunnen naar hun land van herkomst terugkeren met behoud van uitkering. Bij het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd wordt de uit kering omgezet in AOW, aangevuld met eventueel opgebouwde pensioen rechten. Deze laatste regeling was bedoeld als experiment met een looptijd van een jaar. De overheid rekende op ongeveer 3.000 aanvragen. Tot nog toe gaven volgens het onderzoek slechts 706 mensen - onder wie 437 Turken en 171 Marokkanen - te kennen van de rege ling gebruik te willen maken. Mede daarom heeft de regering voorgesteld de regeling te verlengen. De Tweede Kamer zal het experiment op 19 no vember evalueren. LONDEN (AP) De African Queen, ster uit de befaamde film met dezelfde naam uit 1951, stoomde woensdag in de buurt van de Tower Bridge in Londen. Het schip dat in 1912 in Engeland werd gebouwd doet in januari mee aan een grote tentoonstelling van boten in Londen. Het schip wordt momenteel door een hotel in Florida gebruikt als stoomsloep. De eigenaar, James Hendriks, staat aan het roer. (Advertentie) DEN HAAG (GPD) De werkgevers organisatie VNO vindt dat de over heid de subsidieprogramma's om langdurig werklozen aan de slag te krijgen drastisch moet saneren. Een verlaging van het minimumloon zou bovendien als alternatief voor alle programma's serieus overwogen moeten worden. VNO-voorzitter C. van Lede heeft dat woensdag in Den Haag gezegd. In een toelichting op de woorden van Van Lede zei VNO-directeur sociale za ken A. Dordtland dat de werkgevers weinig zin hebben nog langer aan alle subsidieprogramma's mee te werken wanneer de discussie over een verla ging van het minimimloon door politi ci wordt ontlopen. De werkgevers plei ten al lange tijd voor een verlaging van het minimumloon met 15 procent. Met behulp van duizenden ballons maken studenten van de universiteit in Tilburg op het Binnenhof duidelijk dat ze bezwaar hebben tegen de bezuinigingsmaatregelen van minister Deelman. DEN HAAG (GPD) Enkele duizenden studenten van de Tilburgse Katholieke Universiteit demonstreerden gisteren in Den Haag tegen de bezuinigingsplannen van minister Deetman. Onder het motto 'Deetman de cijfers, wij de letteren' maakten zij bezwaar tegen het voornemen van de minis ter de faculteiten letteren en psychologie naar Nijme gen te verplaatsen. Rector-magnifïcus prof dr R. de Moor bood de voorzitter van de vaste Tweede kamer commissie voor onderwijs, G. van Leijenhorst, een peti tie aan. „Wij Brabanders hebben 170 jaar op onze uni versiteit moeten wachten. Waarom wordt binnen twin tig jaar op dat besluit teruggekomen?" vroeg hij. De Moor betoogde dat bezuiniging geen rede kan zijn de jonge universiteit zo aan te pakken. „Laat maar eens een kosten-analyse maken, dan kunnen we een gefun deerde discussie hebben. Als er al besparingen mogelijk zijn, verwacht ik die in de studierichtingen met dure ap paratuur. Taakverdeling is daar het antwoord op", al dus De Moor. Vooal bij het CDA ligt zo'n verlaging echter uiterst gevoelig. „De wirwar aan subsidieprogramma's werkt zeer verwarrend. Het gaat vaak om heel specifieke maatregelen voor kleine doelgroepen. De ervaringen met jeugdwerkplannen en verbetering van de scholing hebben bovendien ge leerd dat een verlaging van de loon kosten voor bedrijven meer mensen aan het werk helpt", aldus Van Lede. Het VNO betuigde wel zijn steun aan een onlangs door het parlement aan genomen plan van de PvdA-leden Ver meend en Moor. Dat plan behelst een loonkostensubsidie aan werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen. Op die manier moeten 40.000 mensen aan de slag geholpen worden. „We moeten ons alleen afvragen of we, als dit plan afgelopen is, met al die sub sidies wel echt op de goede weg zijn. Het is verspilling van maatschappelij- Bonk en officier in beroep Zowel officier van justitie mr G. Botman als tien vredesactivisten van de groep Bonk (Burgerlijke Ongehoorzaamheid Non-Koöperatie) hebben hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de Alk- maarse politierechter. De tien vredesactivisten werden na een bezettingsactie bij het bouwbe drijf Heymans veroordeeld tot hon derd gulden boete wegens lokaalvre debreuk en wederrechtelijke vrijheids beroving. De officier had drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf en vijfhonderd gulden boete geëist. Hey mans zou betrokken zijn bij de bouw van faciliteiten voor de op Woens- drecht te plaatsen kruisraketten. ke energie", aldus Van Lede. Hij trox ook een parallel met de j aren zeventig, waarin de overheid volgens het VNO eerst de minimumlonen verhoogde, om daarna bedrijven die zo in de pro blemen kwamen, te subsidiëren. De FNV heeft ernstige kritiek op de werkgevershouding ten opzichte van werklozen. „De werkgevers hebben in feite helemaal geen belang bij bestrij ding van de werkloosheid. Hoe meer werklozen, hoe ruimer de arbeids markt en hoe kieskeuriger ze kunnen zijn. Bovendien hebben de werkge vers goed door dat de vakbeweging sterker in zijn schoenen staat naar mate de werkloosheid daalt. Vandaar ook dat we op centraal niveau met de werkgevers tot nu toe nauwelijks of slechts zeer moeizaam zaken kunnen doen op het gebied van de werkgele genheid. Als de werkgevers straks ook op regionaal en lokaal niveau dwars gaan liggen dan moeten we ze maar gewoon negeren en afspraken proberen te maken met de (lokale) overheid. Want die heeft er net als de vakbeweging wel belang bij om de werkloosheid terug te dringen". Dit zei desgevraagd FNV-beleidsme- dewerker C. Inja. In een FNV-publika- tie poneert Inja de stelling dat de over heid bij de bestrijding van de werk loosheid eerder een natuurlijke bond genoot is van de vakbeweging dan de werkgeversorganisaties. Hij vindt het opvallend dat de FNV nooit heeft ge probeerd om alleen met de overheid af spraken te maken op het gebied van de werkgelegenheid DEN HAAG (GPD/ANP) Alle partijen in de Tweede Kamer zijn te leurgesteld in de Euro pese Akte, de nieuwe 'grondwet' van de Euro pese Gemeenschap (EG) die een stap moet zijn op weg naar een Europese Unie. De Tweede Kamer keurde dit verdrag goed, maar zonder vreugde. In principe juichen alle partijen de Europese in tegratie toe, maar zij zijn ook eensgezind in hun kritiek op het tempo en de vorm waarin dit ge beurt. Maarten van Traa (PvdA) noemde het zelfs een 'stap op de lijdens weg naar eeri Europese Unie'. Ook de te geringe democratische controle binnen de EG, ontmoet te weinig begrip. In de Europese Akte krijgt het Europese Parlement wel meer bevoegdheden, maar in feite heeft de Raad van regeringslei ders nog altijd het laat ste woord. De regeringen blokkeren een meer de mocratische ontwikke ling. Ook over de Europese in terne markt, zonder han- delsgrenzen, uitte men kritiek aan het adres van minister Van den Broek (buitenlandse zaken). In de Akte staat dat die in- (Advertentie) DEN HAAG (GPD) De meeste ont snappingen uit gevangenissen wor den ondernomen vanuit een gemeen schappelijke ruimte, bijvoorbeeld de recreatiezaal. Gedetineerden bevin den zich daar in groepsverband, waardoor zij gezamenlijk kunnen opereren. Bovendien is er in recrea tiezalen doorgaans weinig toezicht van bewaarders. Dat staat in een brief van staatssecre taris Korte-van Hemel van justitie aan de Tweede Kamer. Het humane regiem in onze gevange nissen biedt gedetineerden de moge lijkheid langere periodes van de dag gezamenlijk buiten de cel te verblij ven. Ondanks de verhoogde kans op ontsnappingen wil de staatssecretaris dit beleid niet wijzigen. Een strenger regiem (bijvoorbeeld afzondering) is weliswaar wettelijk toegestaan, maar past volgens de bewindsvrouwe niet in de wijze waarop wij met gevangenen omgaan. Ook staat afzondering in geen verhouding tot de omvang en de ernst van de ontvluchtingen. Korte-van Hemel vindt wel dat gevan genisdirecteuren bij het vaststellen van het activiteitenprogramma meer rekening moeten houden met de vei ligheidsaspecten. Als de beveiliging niet kan worden gegarandeerd, moe ten die activiteiten achterwege blij ven. De staatssecretaris heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek ge daan naar de oorzaken van een reeks van spectaculaire ontsnappingen, met name uit de gevangenissen in Scheve- ningen en Alkmaar. Tot half oktober waren dit jaar 37 succesvolle uitbraak- pogingen ondernomen, waarbij 56 ge vangenen wisten te ontsnappen. Daar van zijn er inmiddels weer 34 opge pakt. In 1985 vluchtten in totaal 77 gevan genen, van wie er 42 later werden aan gehouden. De meeste ontsnappingen, blijkt uit het onderzoek, vinden over dag op werkdagen plaats. Met pensioen gaan. Da's een nieuw begin. Met nieuwe omstandigheden. Ook fiscaal. Komt u daar met uit? Bel dan even de BelastingTelefoon. Daar staan ze het hele jaar door voor iedereen klaar. Elke werkdag van 8 tot 5 uur. En nog gratis ook! NIJMEGEN (ANP) De speurhon- denschool van het korps rijkspolitie in Den Haag start volgend jaar met een speciale opleiding van explosie- venspeurhonden. Daarbij zal dank baar gebruik worden gemaakt van speciale opleidingsprogramma's waarmee in de Verenigde Staten en Canada inmiddels uitstekende erva ringen zijn opgedaan. Honden blijken zeer goed te kunnen worden afgericht voor het opsporen van explosieven. Dat zegt de districtscommandant van de rijkspolitie in Nijmegen, kolonel G. Feijlbrief, in het personeelsblad van zijn korps. Diensthonden worden in ons land vol gens Feijlbrief nog teveel opgeleid voor beperkte doelen (surveillance of verdovende middelen). Speurhonden voor explosieven zijn er niet. In de VS krijgen honden een „totaal-oplei ding": na een training als surveillance hond volgt specialisatie tot speurhond voor drugs of voor explosieven. Daar mee wordt volgens Feijlbrief een veel grotere inzetbaarheid van de hond en zijn geleider bereikt dan in ons land. DEN HAAG (GPD) Het PPR-Eerste- Kamerlid Bas de Gaay Fortman vindt dat zijn partij moet worden opgehe ven als de Statenverkiezingen van volgend voorjaar slecht verlopen. De Gaay Fortman deed zijn uitspraak dinsdag bij de algemene beschouwin gen in de Eerste Kamer. De partij lijkt zijn standpunt vooralsnog niet te de len. De Gaay Fortman, die samen met H. Waltmans de PPR-fractie in de Senaat vormt, zei dat de radicalen indertijd zijn opgericht om een progressieve meerderheid mogelijk te maken. In plaats daarvan wordt de partij de afge lopen jaren gekenmerkt door een af kalvende aanhang. Indien daarin bij de komende statenverkiezingen geen omslag komt, beschouwt De Gaay Fortman de rol van zijn partij uitge speeld. Politiek leider, mevrouw Beckers-de Bruyn, is het niet eens met De Gaay Fortman. Zij stemt in met zijn verkie zingsleus, 'Het is nu of nooit', maar wil niet gezegd hebben dat bij slechte sta tenverkiezingen de partij moet wor den opgedoekt. Het zwaartepunt voor een dergelijk besluit behoort niet bij statenverkiezingen te liggen, beklem toonde zij. Mr dr B. de Gaay Fortman terne markt in 1992 be reikt moet zijn, maar ook hier ligt het tempo veel te laag, vindt de Kamer. Niemand gelooft er meer in dat de streefdatum 1992 gehaald wordt, om dat ook op dit terrein de besluitvorming erg traag loopt. De VVD'er Weisglas vond het positief dat met de Europese Akte een aantal nieuwe terreinen aan het EG-verdrag wordt toegevoegd, zoals de interne markt, de mo netaire capaciteit, de so ciale politiek, de econo mische en sociale sa menhang, onderzoek en technologie en het mi lieubeleid. DEN HAAG (GPD) Een sta king mag onder bepaalde voor waarden schade toebrengen aan derden. De Hoge Raad, het hoog ste rechtscollege van Nederland, heeft in die zin arrest gewezen in een proces dat Hoogovens had aangespannen tegen de Indus triebond FNV. Het betrof een staking die in 1980 werd gehouden uit protest tegen de loonmaatregel van de rege ring. De staking onderdeel van een landelijke actie duurde twee dagen. Hoogovens sprak de In dustriebond aan voor een scha devergoeding van enkele miljoe nen guldens wegens produktie- verlies. Overweging van het be drijf was dat het niets kon doen aan de maatregel waartegen de vakbeweging te hoop liep. De Hoge Raad heeft de opvatting van Hoogovens van de hand ge wezen. Het rechtscollege wil vooral het belang van de onder handelingsvrijheid van de vak beweging zwaar laten wegen. Het ging bij deze staking, aldus de Hoge raad, om „op korte termijn aangekondigde overheidsmaat regelen die een fundamentele aantasting van de collectieve on- derhandelinsvrijheid beteken den". De stakingen („van korte duur") moeten als het „uiterste en meest effectieve middel ter beinvloeding van het besluitvor mingsproces" worden gezien, en zijn daarom gerechtvaardigd. Schade is „onverbrekelijk ver bonden" met de staking als pes- siemiddel, en maakt een staking niet direct onrechtmatig. Anders zou staken onmogelijk worden, en dat is een juridische conse quentie die de Hoge Raad „on aanvaardbaar" vindt. Het feit dat Hoogovens niet in de positie verkeerde tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de bon den, die immers tegen de rege ring tehoop liepen, maakt wel dat slechts korte acties ge rechtvaardigd waren, aldus de Hoge Raad.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 5