Belgen willen buurthuis in Overslag redden Houtworm bedreigt museum in Heille Geduld Overwint IJzendijke geeft jaarlijkse uitvoering Zuidlandschool bracht musical in Ter Schorre PZC/ Streek GEBOUW IN SLECHTE STAAT Vogelexpositie in Kloosterzande CDA-fractie Axel twijfelt nog over woonwagenlokatie Gat Bromfietser bij aanrijding gewond GROTE VAART KLEINE VAART COLLECTIE EN SCHUUR AANGETAST Rode Kruis Axel begint weer met afnemen bloed Zware schade bij botsing tussen auto en bromfiets B en w willen school Clinge snel verkopen Wethouder Doorduyn zegt officieel op Hoorzitting over bezuinigingen welzijn Axel Gitarist Terneuze in finale concours Raadscommissie Sluis vergadert Zaalvoetbal wielerclub Toneelvoorstelling DONDERDAG 13 NOVEMBER 1986 OVERSLAG - Als de onderhandelin gen met de gemeente Axel tot een goed einde worden gebracht wordt het buurthuis 't Hoeksken in het Ne derlandse deel van Overslag nog deze maand gehuurd door de (merendeels) Belgische muziekvereniging Concor dia. Daarmee wordt het voortbestaan van het buurthuis verzekerd. De be stuursleden van de vereniging bestu deren op dit moment het contract en de ondertekening staat voor 22 no vember op de agenda. Daarmee kan een einde worden gemaakt aan de ver waarloosde staat van het gebouwtje. Het grootste probleem is het lekkende dak. De gemeente wil dat de nieuwe huurder de kosten voor reparatie op zich neemt. Die zijn becijferd op 50.000 gulden. Daartegenover staat dat de gemeente maar honderd gulden huur per jaar vraagt. Concordia echter meent dat de reparatie, die zij zo snel mogelijk wil uitvoeren met het oog op de komende wintermaanden, niet KLOOSTERZANDE De vogelver eniging 'Zang en Kleur' uit Klooster zande houdt zaterdag en zondag haar jaarlijkse vogeltentoonstelling en- show in de grote zaalk van café 'Mo lenhof in Groenendijk te Klooster zande. Voor deze clubtentoonstelling zijn door zo'n dertig leden in totaal meer dan vierhonderd vogels ingeschreven. Daaronder veelkleurige kanaries waaronder vorm-, postuur- en kleurka- naries, grote en kleine parkieten, krui singen, bastaarden, duiven, kwartels en verschillende spoorten tropische vogels. Vrijdagmorgen wordt begon nen met dekeuringen van de ingezon den vogels. Dat gebeurt door vijf ver schillende keurmeesters. Zaterdag avond volgt de prijsuitreiking. Dat ge beurt omstreeks 20.00 uur. Zondag avond volgt een trekking van een lote rij. Bovendien bestaat er tijdens de vo gelshow gelegenheid om deel te nemen aan een wedstrijd tritsen. De tentoon stelling wordt omlijst met een ver koopafdeling. De openingstijden voor de tentoonstelling zijn zaterdag van 13.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. meer dan vijf- of zesduizend gulden hoeft te kosten als het meeste werk door de leden zelf wordt gedaan. Tot nog toe is de Overslagse jeugdclub Snoopy de hoofdhuurder en de exploi tant van het gebouw. De gemeente heeft deze club de huur opgezegd om dat de jongeren niet in staat zijn het buurthuis goed te exploiteren, zo vindt wethouder J. M. van Schaik. „Het draagvlak is te klein. Er waren wel een paar actieve leden die hun best SLUIS - Maandag 17 november verga dert de raadscommissie algemene be stuurlijke zaken van Sluis over de in stelling van een Zeeuws-Vlaamse ad viescommissie voor de vestiging van huisartsen. De vergadering begint om 19.30 uur in de commissiekamer van het stadskantoor. AXEL De CDA-fractie in de ge meenteraad van Axel heeft nog geen standpunt ingenomen over de beste lokatie voor vijf woonwagens in de stad Axel. B en w willen de woonwa gens aan de Buitenweg, achter de LHNO aan de Tuinstraat plaatsen. Deze plek heeft ook de voorkeur van de betrokken woonwagenbewoners. Fractievoorzitter A. C. J. M. Kesbeke zei woensdag dat zijn fractie „niet bij voorbaat categorische nee wil zeggen tegen de lokatie". Het CDA wil pas een definitief standpunt innemen na een fractievergadering over de lokatiekeu- ze. De VVD-fractie in Axel is tegen de lo katie achter de LHNO. Zij wil de woon wagens liever plaatsen aan de Oude- weg, bij de schuur van Mieras. De VVD vindt het centrum niet geschikt omdat daardoor de komst van een nieuw win kelcentrum op het Szydlowskiplein, ernaast, bemoeilijkt zou kunnen wor den. Kesbeke vertelde dat hij inmid dels telefoontjes heeft gekregen van in de buurt van de nu gekozen lokatie wo nende CDA-leden die tegen de komst van woonwagens zijn. deden, maar het hadden er meer moe ten zijn." De wethouder vindt het in het geheel niet bezwaarlijk dat de ex ploitatie van het gebouw nu wordt ge geven aan mensen van over de grens. „Dat is heel gebruikelijk in Overslag. Op het gebied van het parochiewerk doen de Belgen ook het werk voor de Nederlanders." „Overslag is een gat in de grens" vindt secretaris H. van Damme van Concor dia, „Overslag is één dorp. In de dage lijkse praktijk speelt de grens hier geen rol. Zij bestaat niet." Deze bewe ring wordt gestaafd door het feit dat de Belgische inwoners van Overslag net zo vrolijk in het buurthuis konin ginnedag komen vieren als de Neder landse. 't Hoeksken, vier jaar geleden als zoda nig in gebruik genomen na de ophef fing van de lagere school, biedt onder dak aan sociaal-culturele activiteiten van het hele dorp. Er is een soos voor jongeren, een biljartclub, een kaart club, de dorpsfeesten worden er ge houden en de Rabo-bank houdt er we kelijks zitting. Ook Concordia is vanaf het begin een vaste onderhuurder. Se cretaris Van Damme legt er de nadruk op dat het contract met de gemeente Axel nog niet is ondertekend en dat zijn vereniging ten aanzien van de ver eiste reparaties nog wel enige reserves heeft. Het belangrijkste is volgens hem op dit moment dat het gebouw water dicht wordt. Voor het onderhoud van de tuin van het terrein eromheen, nu in een deplorabele staat, wil Concordia iemand uit het dorp aanstellen. De vereniging wil het gebouw graag hu ren. Van Damme: „Het heeft als voor deel dat het gebouw ten dienste kan blijven van de gemeenschap". HULST Bij een aanrijding woens dagmorgen rond tien uur op de split sing Rijksweg 60-Hontenissestraat na bij Hulst is E. O. uit Kloosterzande licht gewond geraakt. O. kreeg met zijn bromfiets geen voorrang van auto mobilist F. M. uit Stekene (Belgïe) die komende vanuit de richting Terhole linksaf de Hontenissestraat wilde in rijden. De bromfietser werd licht ge wond aan de enkel; de beide voertui gen liepen lichte schade op. ALHENA 12 te Rio de Janeiro: BLACK SEA 15 te Storungs verw; CAURICA11 v Iquique nr Rotterdam; CLARENCE 11 240 o New York nr Rotterdam; CORAL MAEANDRA 12 te Ventspils verw; DOCKEXPR^SS 1112 te Rotterdam; DOCKEXPRESS 12 12 175 nno Portsudan nr Cagliari; FELANIA11 re de Aruba; FOSSARINA 11 Boston nr Cor pus Cristi; JO OAK 11 1200 z Tonga nr Pana ma; MAASBORG12 45 zo Stockholm nr Ou- lu; MAASHAVEN 11 v Abidjan nr Tema; MAASSLUIS 11 155 O Colombo nr Chitta- gong; NEDLLOYD ALKMAAR 11 v Singa pore nr Kaoshiung; NEDLLOYD AMERS FOORT 12 te Callao; NEDLLOYD BAH RAIN 12 te Lyttelton; NEDLLOYD BAR CELONA 12 te Bangkok; NEDLLOYD CLE MENT 11 v Norfolk nr Savannah; NEDL LOYD COLOMBO 12 te Durban; NEDL LOYD DEJIMA 11 te Hamburg; NEDL LOYD DELFT 11 v Fos nr Port Said; NEDL LOYD HOLLANDIA 12 v Kingston nr Beli ze; NEDLLOYD KATWIJK 11 v Kaapstad nr la Guaira; NEDLLOYD KYOTO 11250 zo Madagascar nr Richards Bay; NEDLLOYD NAPIER 11130 no Vitoria nr Santos; NEDL LOYD NASSAU 11 1700 zw St.Helena nr Port Elizabeth; NEDLLOYD NIGER 11 te Rotterdam; NEDLLOYD NILE 11 v Philips- burg nr Fort de France; NEDLLOYD VAN- NOORT 11 v Singapore nr Jakarta; NEDL LOYD SAN JUAN 11 te Lome; NEDLLOYD WILLEMSKERK 11 v Banjul nr Lome; NIEUW AMSTERDAM 12 te Ochorios; PRINS PHILIPS WILLEM 12 te Grange mouth; ROCHESTER 11 V Le Havre nr Chrleston; ROSARIO 12 te Rotterdam; ROUEN 11 te Boston; SAFOCEAN MILDU- RA 12 te Kaapstad; SPRING BEAR 11 rede Kobe; VISTEN 13 te Cork verw; WATER GEUS 11 650 z Mururoa nr Auckland. ALIDA SMITS 11 60 zw East London nr Mo- rondava; ANITA SMITS 11 100 w Key West nrSfax; ANNABROERE 11 v Rotterdam nr Tees; ANNA DRENT 12 v Rotterdam nr Fo- weyARBON11 v Rotterdam nr Gravesend; BAKENGRACHT 11 v Tenerife nr Casa blanca; BASTIAAN BROERE pass 11 Landsend nr Swansea; BLOEMGRACHT 12 te Las Palmas; BONTEGRACHT 11 v Se- tubal nr Varberg; BROUWERSGRACHT 11 v Uddevalla nr Tunesie; CALAFIA 12 380 nnw Dakar nr Salvador; CECILIA SMITS 11 900 z New Foundland nr Civitavecchio; CLAUDIA SMITS 11 v Bremen nr Jeddah; CORRIE BROERE 11 v Lavera nr Ambali; DEPENDENT 11 v Amsterdam nr IJmui- den; DINTEL 11 110 nw Havana nr Tampi- co; DUTCH ENGINEER 11 v Rotterdam nr Immingham; DUTCH SPIRIT 11 v Rotter dam nr Tees; ELECTRON 12 v Rotterdam nr Ridham; FRISIANA 12 te Rotterdam; FRISIAN EXPLORER 10 v Marseille nr Barcelona; GULF SPEED 12 te New Or leans verw; GULF SPIRIT 11 te Felixstowe; HEEMSKERKGRACHT 12 v New Manga- lore nr Bombay; ICE CRYSTAL 13 te Gent; ICE EXPRESS 11 90 zo Recife nr Las Pal mas; JOHN V 11 te Rotterdam; KONGS- TRAUM 11 100 zo Benidorm nr Nantes; LAURA 11 t.a. Kinsale; LOUISE 11 1320 zw Azoren nr Rotterdam; MARE NOVUM 12 te Rotterdam; MARGARETHA 11 70 z Tampa nr Bilbao; MARGRIET DANIELSEN pass 12 Kp Bon nr Jeddah; MARINER 12 te Rot terdam; MENNA 11 te Amsterdam; NAYANDIC 11 110 w Lissabon nr Matadi; NOBLESSE 11 v Rotterdam nr Gunness; NORBRIT WAAL 13 te Gunness verw; PA CIFIC DUCHESS 12 60 o Gran Canaria nr Sardinië; PARKHAVEN 10 v Bremen nr Rouaan; REALENGRACHT 11 40 o Aarhus nr Kopenhagen; REGULIERSGRACHT 12 te Helsinki verw; SERTAN pass 11 Green wich boei nr Antwerpen; SILKE 13 te Wil helmshaven verw; STELLA NOVA 11 20 z Halifax nr Philadelphia; STELLA POLLUX 11 te Slagerstangen; TASMANZEE 11 v Brindisi nr Sines; TRITON 12 v Rotterdam nr Kingslynn; VELOX 12 v Rotterdam nr Wi venhoe; WILHELMINA V11 v Rotterdam nr Gunness; YEMEN PIONEER 11 200 z Suez nr Hodeidah; IJSSELLAND 12 te Flensburg. SLUIS - Een groot aan tal houten voorwerpen in het streeklandbouw- museum West Zeeuwsch-Vlaanderen in Heille en de schuur waarin het museum is gevestigd zijn aangetast door houtworm. Om dit probleem op te lossen moet de museumschuur drastisch verbeterd worden en moet de col lectie behandeld wor den. Dit schrijft burge meester J. Asselbergs van Sluis in het voor woord van het jaarver slag over 1985 van het museum. Voor de opknapbeurt van de schuur zijn subsi dies nodig van de ge meente Sluis en de pro vincie. „Zolang dat niet is gerealiseerd, hangt het voortbestaan van het streeklandbouwmu- seum in Heille aan een zijden draad", staat ver der in het jaarverslag te lezen. „We hebben zulke unieke dingen in het mu seum staan. Die willen we graag bewaren", zegt mevrouw S. Leenhouts, secretaresse van het stichtingsbestuur. „Maar het aanboren van financiële bronnen blijft toch een probleem." Me vrouw Leenhouts hoopt dat de provinciaal mu- seumconsulente, drs M. Kruger, de provincie weet te overtuigen van de noodzaak tot verbete ring. Fungerend secretaris/ penningmeester A.J. de Witte denkt dat er zo'n Een scène uit 'Het slippertje'. 35.000 gulden nodig is om schuur en inventaris vrij van houtworm te krijgen. „Gezien dat enorme bedrag willen we de zaak splitsen. Dan moet eerst de collectie maar behandeld wor den. Dat gaat al 20.000 gulden kosten. In 1985 kwamen er 4206 bezoekers. Dat is ruim tweehonderd meer dan in het jaar daarvoor. Volgens mevrouw Leen houts is vooral het be zoek van kinderen weer toegenomen. „Het mu seum heeft een grote educatieve waarde. Kinderen vinden mo derne dingen heel van zelfsprekend, maar het is goed ze te wijzen op de oorsprong daarvan." IJZENDIJKE De muziekvereniging 'Geduld Overwint' uit IJzendijke geeft zaterdag de jaarlijkse uitvoe ring in het Jeugdgebouw. De avond bestaat uit twee gedeelten: voor de pauze treedt 'Geduld Overwint' op, na de pauze voeren de leden een eenakter op. De IJzendijkse muziekvereniging, die onder leiding staat van de heer G. Clauws, voert werken uit vap onder anderen Bigelon-Mol, Grundman, Raich en Ansbach. Ook staan enkele eigen nummers van dirigent G. Clauws op het programma. In de pau ze worden loten verkocht (wethouder J. Thomaes van Oostburg verricht aan het eind van de avond de trekking). Vervolgens kunnen de aanwezigen kij ken naar een blijspel. De keuze is ditmaal gevallen op de eenakter 'Het slippertje' van P. J. Dor- renboom. Twee getrouwde heren wil len zich in het Antwerpse nachtleven AXEL - De wielervereniging Zeeuwsch-Vlaanderen houdt zondag het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Ook nu wordt deze strijd tussen een aantal wielerclubs gestreden in de Axelse sporthal 't Sportuus. Daar ontvangt de organisatie in totaal zes teams, te weten drie van de eigen vereniging, een ploeg van Theo Mid delkamp en een selectie van de WV Breda, terwijl een sterke ploeg van de Zeeuws-Vlaamse Trimfederatie het veld completeert. Het eerste lustrum- toernooi begint om 14.00 uur. Wethou der H. R. A. de Mul van sportzaken van Axel reikt om 18.00 uur de prijzen uit. AXEL De afdeling Axel van het Ne derlandse Rode Kruis houdt weer voor het eerst in zes jaar een bloedaf- name-avond in Axel. Het aftappen van bloed in deze gemeente werd in 1980 na een tbc-explosie gestaakt. Voor die tijd waren de Axelaars goed voor gemiddeld zo'n 180 flessen bloed per jaar. De bloedafname-avond wordt woens dag 10 december gehouden in de Prin ses Marijkeschool aan de Marijke- straat. Degenen die bloed willen geven kunnen zich tot uiterlijk 1 december melden bij secretaris K. J. van Dronge- len van de afdeling Axel. storten, buiten medeweten van hun liefhebbende echtgenotes. Op weg naar de Scheldestad krijgen de twee echter een ongeluk, wat leidt tot aller hande komische verwikkelingen. De eenakter wordt geregisseerd door Johan Steenkiste. De avond wordt aan elkaar gepraat door mevrouw de Smet-Cornelis. Za terdag 29 november geeft 'Geduld Overwint' een uitvoering in het dorps huis in Watervliet (B). Het programma is gelijk aan dat van komende zater dag. TERNEUZEN - Veertig leerlingen van de Zuidlandschool in Terneuzen hebben gisteren in het verpleegtehuis Ter Schorre de musical 'Paniek in de Luie Lift' opgevoerd. De voorstelling werd door de patiënten van Ter Schorre met een warm applaus beloond. Het was voor de kinderen van de twee hoogste klassen van de Zuidlandschool de tweede keer dat dit toneelstuk-met-zang over allerlei verwikkelin gen in een hotel werd opgevoerd. De jonge acteurs en actri ces hadden al eerder succes geoogst op de ouderavond van de school. Iedere twee jaar studeert de Zuidlandschool een nieuw stuk in en het optreden voor de langdurig zieken in Ter Schorre is een gewaardeerde traditie geworden. TERNEUZEN Geboren: Jimmy, zv P. C. Bouwman en M. Meijer; Emrah, zv H. Avci en S. Kücüktas; Maarten, zv H. Herman en A. M. A. Lazaroms; Geertruida, dv H. J. Slik en A. J. Visscher; Deborah, dv D. F. Elve en A. M. van de Zande; Mela- nie, dv R. Th. P. Bommelijnen B. Cord- brüning; Alexander J. F. zv A. C. Neels en K. E. Griep; Ellen F. A. dv J. A. Per- daen en R. M. Th. Gillis; Mandy, dv J. M. Walhout en N. A. W. Rottier; Mark, zv C. A. van Ham en S. Hamelink; An- nemarie, dv A. J. de Brouwer en E. C. M. van den Branden; Pieter, zv D. van Driel en W. de Wit; Vincent A. P. zv P. D. M. Keehnen en B. Imbach; Thomas, zv P. E. Poppe en J. A. Koppejan; Ilo- na, dv C. A. Kolijn en M. van de Wege; Dimitri, zv R. van der Zwart en M. J. Kombrink; Joost G. M. zv M. G. M. Wolfs en M. Chr. H. Krutzen; Aileen, dv L. A. Lampert en E. TroyLindsay L. H. dv M. A. A. Leunissen en A. A. H. Kwant; Fiona, dv M. J. Roose en E. M. D. Nonneman; Mieke, dv M. de Regt en M. J. P. M. de Raes; Sarah, dv A. Maca- ringue en G. E. Bouwhuis; Michael P. A. zv J. Tange en J. C. Butler; Laurent J. zv I. M. Harvent en M. J. M. Otto; Margit C. A. dv J. L. F. de Kever en A. M. Joos; Thijs L. C. zv P. L. E. de Klerk en A. M. C. Hemelaar; Atilla, zv Y. Oz- den en D. Celiköz; Dimitri, zv C. van Wijck en M. J. 't Westeinde; Johannes E. L. zv S. H. R. van Hoeijen en M. C. A. Engels; Joyce P. dv A. A. E. de Vrieze en G. A. de Groot; Bas, zv C. J. van den Berge en J. Donze; Karen S. dv J. W. Moerse en E.' M. Novick; Femke, dv J. P. van Strien en L. D. de Pagter; Deb bie, dv A. F. A. H. Mangnus en M. K. de Blaeij; Kevin, zv J. P. van der Stelt en T. van Breugel; Martinus C. zv J. C. Verhelst en C. Deijkers; Ivo J. P. zv M. J. I. M. Burm en M. S. van Es; Cherissa, dv P. R. Hartman en A. Siem-A-Sjoe; Martijn A. zv P. J. van der Werff en P. S. Vermeulen; Saskia, dv C. Swart en P. de Bruine; Yanika, dv A. M. B. de Hul- sters en M. S. de Boever; Marjolein, dv F. P. Leenhouts en W. Bakker; Lieke, dv J. J. Kroes en M. L. F. van der Veen; Niek, zv L. C. M. Lips en M. C. Mechiel- sen; Elisabeth, dv G. Kolbeek en P. de Putter; Johannes A. dv I. A. Wisse en J. Bax; Debbey R. O. dv A. J. J. Elegeert en D. P. Hofman; Judith J. dv L. de Regt en L. C. Duivens; Marcel, zv A. Guérand en D. Verlinde; Manon L. M. dv C. A. Stuij en J. C. Duivens; Angeli- que, dv M. J. de Haas en C. M. de Bruijn; Niels C. W. zv J. P. P. M. de Bruijn en P. M. Pleunis; Yahya, zv H. Kaddouri en H. Kaddouri; Songül, zv F. Sevik en B. Sevik; Valentijn J. C. zv F. A. A. Rammeloo en Chr. M. A. de Vos; Nadine, dv C. W. van Rijn en O. M. C. Rijk; Rianne J. E. dv P. J. Vink en H. C. de Braai; Gert-Jan A. zv G. K. Tolle naar en J. M. Stegeman; Mattanja, dv W. C. P. de Pundert en M. C. C. van Oosten; Davy, zv J. G. M. Pauwels en J. D. M. Vanhijfte; Sabrina P. dv J. S. Peij en Chr. F. P. Peet; Maatje A. C. dv A. Herrebout en J. C. Wisse; Manon, dv W. de Vos en M. H. Almekinders; Linda M. S. dv J. W. van Meurs en C. M. A. van Waterschoot; Maayke, dv R. C. M. E. Notschaele en M. A. Meertens; Maria P. dv C. Dieleman en J. J. M. Kolijn; Laurel F. dv S. B. Doxsey en J. L. Fusi lier; Timmy L. zv P. Schuitvlot en A. C, Kwisthout; Maria J. dv A. P. de Jonge en C. Lukasse; Nadja, dv F. E. IJse- baert en K. J. M. Gijsel; Christian A. C. J. zv C. A. J. Giesen en P. A. E. van den Bos; Laura J. E. dv E. E. Idsinga en G. A. F. Vervaet; Susanne, dv J. J. M. Au- denaerd en A. J. M. Goense; Renske, dv A. Kruizinga en L. E. Hoving; Björn, zv M. Th. R. Hoefeijzer en A. M. Hof man; Margaretha L. H. M. dv A. M. Kik en V. G. J. de Smet; Bouke, zv J. Elsin- ga en J. de Bruin; Saskia M. dv I. G. van de Bilt en P. R. van Hecke. Ondertrouwd: K. A. Plas, 21 jr. en S. P. van der Laan, 21 jr.; H. J. G. M. van Gasselt, 24 jr. en G. Chr. M. Gorissen, 19 jr.; A. G. Vlaander, 26 jr. en N. van de Wege, 23 jr.; N. M. van Schoorisse, 29 jr. en E. Van Schilt, 34 jr.; J. L. de Kam, 26 jr. en M. J. E. G. Kint, 20 jr.; J. J. Th. Goedhart, 45 jr. en A. M. J. O. Fassaert, 30 jr.; L. R. P. Bentz, 22 jr. en A. J. van de Velde, 19 jr.; N. A. W. Davies, 22 jr. en J. van de Voorde, 23 jr.; S. F. Overhand, 24 jr. en W. R. P. van Waes, 21 jr.; F. Dubbeldam, 34 jr. en S. A. L. Poort vliet, 31 jr.; T. A. Oonk, 33 jr. en A. P. van 't Westeinde, 23 jr.; J. C. de Kruijk, 40 jr. en H. A. G. van Splunder, 33 jr.L. de Buck, 25 jr. en I. A. van Wijck, 21 jr.; M. B. de Visser, 35 jr. en P. J. G. C. Hon- coop, 18 jr.; J. H. Moes, 24 jr. en K. M. L. Lauret, 19 jr.; E. A. Dieleman, 22 jr. en A. M. J. Verhage, 22 jr.; R. F. J. Vermeu len, 21 jr. en J. B. Salalila, 20 jr.; R. R. de Koeijer, 22 jr. en C. de Kam, 19 jr.; D. M. W. de Letter, 19 jr. en E. M. Verhoef, 21 jr.; E. Neve, 66 jr. en M. C. Tieleman, 58 jr.; R. van den Berg, 28 jr. en W. J. Kruszyriska, 31 jr.; P. K. Scholten, 25 jr. en A. de Kreij, 25 jr.; M. Dees, 23 jr. enM. E. Wattel, 23 jr.; P. J. Lippens, 23 jr. en M. A. E. van Schaik, 20 jr.D. L. M. Persijn, 26 jr. en E. J. Krap, 23 jr.; Chr. F. Roos, 24 jr. en J. M. P. van de Ven, 24 jr.; J. M. G. Th. Cousin, 19 jr. en Ch. C. C. de Beule, 19 jr.; J. W. J. Lansman, 29 jr. en Ch. M. J. Blommaert, 23 jr. Getrouwd: M. Timmer, 23 jr. en Chr. A. Jansen, 20 jr.; E. P. H. Kerckhaert, 25 jr. en S. M. de Keijzer, 25 jr.; P. J. Diele man, 23 jr. en T. S. Pijpelink, 21 jr.; E. van Drongelen, 23 jr. en I. de Regt, 21 jr.; M. J. B. Dooms, 22 jr. en A. den Dun nen, 22 jr.; I. Scheele, 23 jr. en P. C. de Kraker, 23 jr.A. A. van Meurs, 22 jr. en P. J. Groothaert, 21 jr.; R. J. de Jong, 27 jr. en L. Hokke, 24 jr.; M. J. Dieleman, 27 jr. en P. L. M. de Guchteneire, 26 jr.; J. Damming, 22 jr. en J. A. Geers, 21 jr.; P. J. M. de Rooij, 26 jr. en S. F. Ploeg- aert, 20 jr.; A. Pijpelink, 22 jr. en R. H. ter Steeg, 22 jr.; A. Dieleman, 20 jr. en C. M. Chr. Danckaert, 21 jr.; A. Hame- link, 32 jr. en C. M. A. van Geyt, 25 jr.; M. P. Paulusse, 30 jr. en M. B. O. de Booij, 27 jr.; H. G. J. Cysouw, 23 jr. en J. S. Verpoorte, 22 jr.; P. J. G. M. Hein- richs, 29 jr. en J. B. Hoogenstrijd, 23 jr.; P. C. Stoffels, 23 jr. en A. M. van Hoeve, 23 jr.; G. A. Dieleman, 23 jr. enH. A. Ha- melink, 20 jr.; P. A. Oudijk, 23 jr. en M. Oppeneer, 22 jr.; F. P. van Doeselaar, 26 jr. en M. C. den Hamer, 26 jr.; Ch. H. M. Geilleit, 31 jr. en C. C. W. Naeije, 27 jr.; C. Walhout, 25 jr. en M. D. J. Goud, 23 jr.; L. R. P. Bentz, 22 jr. en A. J. van de Velde, 20 jr.; M. B. de Visser, 35 jr. en P. J. G. C. Honcoop, 18 jr.; H. G. J. van den Berk, 21 jr. en J. J. Vergouwe, 20 jr.; A. G. Koster, 23 jr. en C. Willemsen, 24 jr.; F. Dubbeldam, 34 jr. en S. A. L. Poortvliet, 31 jr. Overleden: A. de Nood, 91 jr.; M. de Fouw, 73 jr.; M. de Koeijer, 81 jr. geh gew met J. A. Tholens; M. J. den Doel- der, 4 jr.; F. M. Lauret, 74 jr.; N. Vale, 5 maanden; P. Wieland, 74 jr.; L. Heijns- dijk, 79 jr.; A. J. M. van Eijl, 64 jr.; E. Wouterse, 83 jr.; L. M. Kaas, 82 jr. geh gew met A. J. Fermont; J. P. Oostdijk, 72 jr.; H. P. Aniba, 72 jr.; J. Scheele, 56 jr.; J. T. Wieles, 16 maanden; G. A. Ver- steegh, 78 jr. geh gew metH. Heede; C. M. van Alten, 60 jr. geh met J. A. Hame- link; J. de Bruijne, 75 jr.; J. J. Hame- link, 71 jr.; M. I. Fermont, 75 jr. geh met G. J. van Doeselaar; D. Nouwt, 60 jr.; J. Meijer, 86 jr. geh gew met N. C. Weis- scher; W. Reuland, 88 jr.; P. W. Lauret, 66 jr.; A. E. M. van der Welle, 75 jr.; C. Dek, 90 jr. geh gew met C. P. J. Heule; A. M. van den Berghe, 77 jr. geh gew met A. J. Kras; C. G. Bode, 61 jr.; E. G. Rodrigo, 77 jr.; S. P. de Kraker, 77 jr. gehgewmetM.Leunis;J P.Quaak,76 jr.; D. J. Oggel, 79 jr.; E. C. van Immer- seel, 52 jr.; J. P. S. Rinn, 84 jr. geh met J. Moes; B. E. C. Geers, 85 jr. geh gew met J. A. van den Eeckhout; R. J. Baart, 72 jr. geh met F. van Geersdaele; J. Kes- selaar, 73 jr. geh gew met M. F. Wisse; N. deFeijter, 75jr. gehgewmetM. Ver- planke; A. Hamelink, 78 jr. geh met W. Hamelink; C. Drabbe, 75 jr. geh met A. D. van der Molen; H. Kraai, 68 jr. geh gew met M. C. Bombelijn; H. Meijer, 56 jr.; C. P. de Vos, 76 jr.; M. M. Colpaert, 74 jr.; P. M. Dieleman, 79 jr.; F. P. de Kubber; H. C. Dees, 35 jr.; M. R. J. d'Hont, 80 jr. geh met L. de Bakker; C. F. Hameiink, 85 jr. geh met J. S. Buijze; D. C. van Bree, 72 jr. geh met M. Poth; A. A. Vermeulen, 94 jr. geh gew met A. N. Boer; M. M. Aerens, 76 jr. geh met G. J. de Clercq; S. Roose, 64 jr.; W. Meer tens, 76 jr. geh gew met A. de Bree; C. Dees, 83 jr.; P. J. de Zwart, 86 jr. geh gew met M. G. J. H. van Wijk; M. van Woudenberg, 70jr.; J. Koster, 88 jr. geh gew met A. Dieleman; J. Voogdt, 70 jr.; H. de Roo, 78 jr. geh gew met J. F. Teu- geman; P. Buijze, 75 jr. SAS VAN GENT Bij een aanrijd woensdagmiddag rond twee uur Rijksweg 252 ter hoogte van de bi derij Rust Roest in Sas van Gent; een personenauto en een broml zwaar beschadigd. Het ongeluk gebeurde toen de stuurder van de auto, P. van W. uit van Gent, over de rijksweg richt Sas van Gent reed en ter hoogte vat boerderij rechtsaf een oprit wilde, den. Daarbij bemerkte hij niet dat het langs de rijksweg gelegen flets uit de richting Sas van Gent de bi fietser S. uit Sluiskil kwam aanrr Een botsing was niet meer te ve' den. Er deden zich geen persoon ongelukken voor. CLINGE B en w yan Hulst v het voormalige kleuterschoolge in Clinge zo snel mogelijk verko Het schoolgebouw aan de Gra straat staat sinds enkele maai leeg. Het dagelijks bestuur van zou graag zien dat het gebouw» gebruikt als woning of kantoor zei wethouder G. A. van de Voord dens een algemene vergadering Clingse dorpsraad. De dorpsraad zou graag zien da gebouw een openbare bestem krijgt met daarin extra voorzien! voor de Clingse gemeenschap. Vanuit de PTT zou belangstellin staan voor de voormalige kle school, maar slechts op basisvant overeenkomst, hetgeen voor d( meente Hulst niet aantrekkelijk i Volgens C. van Leuven, directeur het Gemeenschapwerk in Hulst onlangs contact heeft gehad me postdistrict, zou de PTT zelfs t zijn om het gebouw kostendekkei huren, hetgeen voor de gemi Hulst financieel aantrekkelijk moeten zijn. De talrijke aanwezigen tijdens di eenkomst van de dorpsraad zo toch graag zien dat er pogingen den ondernomen om de PTT ene meente Hulst tot elkaar te brei Een suggestie om het voort schoolgebouw eventueel te gebri als dependance van het gen schapscentrum Malpertuus, dat ruimtegebrek kampt, zag het Hu college in het geheel niet zitten, o dit veel te duur zou zijn. TERNEUZEN Wethouder dr Doorduyn van Openbare Werke Térneuzen heeft woensdag zijn trek uit de gemeenteraad en t het opgeven van de wethouders officieel medegedeeld. In een brief aan burgemeester loen dankt hij de burgemeester college en de gemeenteraad voc prettige samenwerking. Doori was negen jaar raadslid, waarvan jaar wethouder. Als directeur sioenfonds van Dow Chemical hee te weinig tijd om het wethouders te vervullen. Ook wil hij in maart gend jaar toetreden tot provin staten. Drie functies vindt hij tev De VVD-fractie in de gemeente heeft inmiddels W. A. Gosselaa kandidaat-wethouder naar vorei schoven. AXEL - De gemeente Axel h maandag 17 november een hoi ting over het welzijnsprograi 1987. Vanaf acht uur 's avonds kui betrokkenen terecht in het stai aan de Markt om hun mening teg over de plannen van het eollegi 100.000 gulden te bezuinigen in hi meentelijk welzijnsbeleid Het welzijnsprogramma van Axe tot 4 december aanstaande ter in het stadhuis en tot die tijd he instanties en verenigingen heid schriftelijk te reageren o] plan. Het welzijnsprogramma volgend jaar houdt in dat er subsidies vijftien procent g) wordt. Alleen op de subsidies te: hoeve van de jeugd (zoals peuters zalen en jeugdverenigingen) tien procent gekort. Op uitvoeri van professionele artiesten in de' wordt 43 procent (15.000 guldenlb nigd. De gemeenteraad van Axel verg; eind december over deze bezuin gen. TERNEUZEN - De Terneuzense rist Jan Kees Marijt neemt zak deel aan de finale van een gitaai cours georganiseerd door de KR dio.fl Enkele maanden geleden organ) de het KRO-radioprogramma Z muziek' een wedstrijd voor ama gitaristen die de akoestische git# spelen. Na selectie werden 75 me uitgenodigd om aan een van halve finales mee te doen. De u die zaterdag wordt gehouden, van 11.00 tot 17.00 uur. In totaalz er zeventien solisten, twee duo se trio optreden. Er wordt gestrede prijzen van 1000, 750 en 500 go Verder krijgen de drie winnaars twintig minuten radiozendtijd boden in het programma 'Zin ziek'. Belangstellenden zijn welkom) de finale. De radio-opnames va programma zijn zaterdag 22 nove van 16.03 tot 17.00 uur te horenol dio 2. RETR ANCHEMENT Toneel?) ging 'Oranjebloem' uit Sluis zou' dag 22 november een voorstem ven in het dorpshuis in.Re.r ment. De toneelvoorstelling gens omstandigheden echter doorgang vinden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 34