Het was maar een heel klein stukje Eén schap gaat ten koste leefbaarheid \eRONTREINIGD MET PCB's en landbouwgif Koploper in zaalvoetbal profiteert Twee koplopers Oostburgs zaalvoetbal InPERDAG 13 NOVEMBER 1986 hoger beroep r geëist voor ishandeling hoger beroep -htere straf »or gevaarlijk den onder invloed SCHOLIERE ZONDER RIJBEWIJS: Veel doelpunten in zaalvoetbal Hulst [en w Hontenisse lllen krediet tbreiding school Vervuiler betaalt SCHEIDENDE DIJKGRAAF P. VAN HOEVE: Stap terug Rechtzaak Recreatief Sponsor-zwemactie club De Braakman choonmaakplan haventje alsoorden bijna rond LSOORDEN - Burgemeester mr A. A. L. G. M. Kessen verwacht eind van deze week te kun- beschikken over een plan waarmee de vervuiling van de haven van Walsoorden kan wor- aangepakt. Een deel van dé haven is, zo is uit onderzoeken van rijkswaterstaat gebleken, k verontreinigd met poly-aromatische koolwaterstoffen (PCB's) en landbouwgif. Ook een opdracht van de gemeente uitgevoerde contra-expertise leverde hetzelfde resultaat op. orlopig heeft rijkswaterstaat de gemeente Hontenisse verboden om nog langer slib uit de ven te storten in de Westerschelde. sen. die vorige week nog tijdens bijeenkomst met een groep onder- ners het haventje van Walsoorden prees als de levensader van zijn ge- :nte, zit behoorlijk met de vervui- r in de maag. „Het is een tegenval- dat is zo, de kosten om de haven uit iaggeren zullen zeker hoger uitval- dan wanneer we de sleepmethode teren, maar ik vind dat de hele k niet overdreven moet worden. We ben het per slot van rekening ihts over 3000 kubieke meter mtreinigd slib en dat is vergeleken al het zand in de Westerschelde uurlijk een peuleschilletje," zegt burgemeester meent dat het over- te deel van het vervuilde slib uit de rm zelf afkomstig is. Andere po- tiële vevuilingsbronnen zijn vol- is Kessen de schepen die regelma- OOSTERZANDE - Het dagelijks tuur van de gemeente Hontenisse ruim 850.000 gulden beschikbaar len voor de uitbreiding van de Ter nenschool in Kloosterzande. De hting katholiek schoolbestuur osterzande heeft bij het gemeente- tuur aangeklopt voor financiële n. is de bedoeling dat de bouwwerk- mheden na de kerstvakantie zullen innen en met ingang van het nieu- ichooljaar achter de rug zullen zijh. ;en die tijd kan de school beschik- over twee nieuwe leslokalen en speellokaal, een nieuw toiletblok aangepaste bergruimte. Na het in- ruiknemen van de nieuwe voorzie- gen wordt het noodlokaal van de tklassige basisschool in Klooster- de-Noord afgestoten. De grond trop het lokaal staat kan dan ver- ht worden als bouwgrond. kwestie wordt aan de orde gesteld ens de raadsvergadering woensdag tovember in het gemeentehuis in osterzande. Deze bijeenkomst be- ;om 19.00 uur. S'HAAG De procureur-generaal het Haagse gerechtshof mr P. Bos ft dinsdag tegen de 40-jarige C. de V. uit Kuitaart wegens bedrei- 6 met de dood en zware mishande- tien dagen hechtenis en onvoor- irdelijke tbr geëist. Van de V., die nenteel in Breda gevangen zit, ft in juni vorig jaar geprobeerd zuster te wurgen met wie hij sa- ïwoonde. rechtbank in Middelburg had Van veroordeeld tot eveneens tien da- Ihechtenis, maar een voorwaarde- tbr. De man is in '80, '81 en '83 ver heeld voor mishandeling van zijn jter. Volgens een rapport van het Ier Baancentrum ziet het ernaar jdat herhaling van dergelijke ge- |rtenissen onvermijdelijk is. Van de s volgens het Pieter Baancentrum t behandelbaar. Hij is in mindere ontoerekeningsvatbaar ver- trd. lens de raadsman van Van der V., I.C. van de Tak, is voor een onvoor- rdelijke tbr nodig dat de verdach- en gevaar vormt voor de gehele sa- üeving. En volgens mr Van de Tak at bij Van der V. niet het geval. Hij tte dan ook voor een voorwaarde- E tbr. Uitspraak 25 november. HAAG Het Haagse gerechts- heeft maandag de 28-jarige C. P. de »t Terneuzen wegens gevaarlijk en onder invloed bij verstek ver deeld tot twee weken onvoor- 'fdelijke en twee weken Voor- udelijke gevangenisstraf met een eftijd an twee jaar en achttien mden onvoorwaardelijke rij-onU hng met aftrek. In 1982 en 1983 'De C. al voor dezelfde vergrijpen oordeeld. cureur-generaal mr P. Bos had be- •®ng geëist van het vonnis dat de herechter in Middelburg De C. op- :e drie weken onvoorwaardelijk en e weken voorwaardelijke gevange- >haf en 24 maanden onvoorwaarde- e hj-ontzegging met aftrek, gens mr Bos heeft De. C. op 7 sep- 'ber van het vorig jaar tijdens een 'meest in de Dijkstraat in Temeu- een dolleman met zijn auto r de feestgangers gereden. De C. deder invloed verkeerde (2.14) had fbij bijna een invalide geraakt. Na- bi] tegen een woonhuisgevel was Eden, reed hij, zonder zich bekend Eaken, door. Verdediger mr S. C. M. bergs had voor het rijden onder °ea verkorting van de rij-ontüeg- 3 bepleit. Voor het doorrijden na aanrijding had hij vrijspraak ge- omdat hij het niet eens was met Wtierechter-motivatie. tig de haven aandoen en agrarische be drijven die pesticiden geloosd hebben in het oppervlaktewater, dat via een gemaal op het haventerrein in het wa ter van de Westerschelde verdwijnt. Volgens Kessen is het uitgesloten dat de giftige stoffen afkomstig zijn van de betonfabriek Bleyko. Hij geeft toe dat de betonfabrikant in het verleden ook beschuldigd is van het uitstoten van PCB's en stofdeeltjes. „Maar wanneer het om watervervuiling gaat moeten we dit bedrijf uitsluiten, omdat het niet via de haven loost," benadrukt de burgemeester. Kessen verwacht dat het opsporen van de vervuiler een moeilijke zaak zal worden. „Wij mogen dan de eige naars van de haven zijn, we zullen het niet tolereren dat we ook in de toe komst kosten zullen moeten maken om de haven schoon te houden. Het principe 'de vervuiler betaalt' gaat ook hier op, maar dan zullen we de vervuiler (s) wel eerst moeten opspo ren," stelt hij. Wat er met het vervuilde slib moet ge beuren is nog niet precies bekend. „Daar wordt momenteel planmatig aan gewerkt door het waterschap 'Het Hulster Ambacht', rijkswaterstaat en de gemeentelijke technische dienst. Tegen het eind van deze week hoop ik te kunnen beschikken over een uitge werkt plan. Voorlopig gaan we ervan uit dat de smurrie uit de haven ge haald wordt en of wordt opgeslagen op het haventerrein zelf of met vrachtwa gens vervoerd wordt naar een andere locatie," aldus Kessen. Niettemin gaat hij ervan uit dat rijkswaterstaat .na dat het slib verwijderd is uit de haven, de gemeente weer een vergunning zal verstrekken om modder te kunnen storten in de Westerschelde. „Een ding is zeker," beklemtoont Kes sen, hoe we het probleem ook zullen oplossen de kosten zullen zeker niet verhaald worden op de twee bedrijven die van de haven gebruik maken en voorts zullen we alles in het werk stel len om de overlast voor die bedrijven tot een minimum te beperken." Het wegslepen van havenslib in Walsoorden, zoals hier in 1983 gebeurde, mag voortaan niet meer. MIDDELBURG De 19- jarige scholiere Y. J. M. de W. uit Goes gaf het Woensdag op de zitting van het kantongerecht in Middelburg graag toe: de verleiding was te groot geweest. De mees te van haar vrienden hadden een rijbewijs en auto. Zij was bezig met 'de theorie' en dan wil je toch wel eens in een au to rijden. En zover was het dan ook gekomen, want op 35 mei consta- terde de politie dat zij op de Katseveerseweg bij Goes een auto be stuurde zonder in het bezit te zijn van een rij bewijs. „Het was maar een héél klein stukje en ik reed stapvoets", verweerde ze zich. Officier van justitie mr S. Tempel stelde dat het er helemaal niet toe deed of het nu een klein stukje of groot stuk was en eiste - rekening hou dend met de financiële omstandigheden van de scholiere - een boete van 125 gulden. Kantonrech ter mr B. J. R. P. Verhoe ven vonniste conform. De 24-jarige I. K. uit Krabbendijke had op 13 mei van dit jaar wel erg veel haast gehad. Hij moest familieleden op halen en had zich enigs zins verlaat. Om de ver loren tijd in te halen, moest er dus 'gas worden gegeven'. Zo reed hij met een snelheid van 95 kilo meter per uur over de Hoofdweg in de gemeen te Reimerswaal en op de terugweg (negen minu ten later) constateerde de radar dat K. wéér be duidend harder had ge reden dan de toegestane 50 kilometer. „Er is altijd wel een reden aan te voe ren om te hard te rijden" vond mr Tempel „maar u had natuurlijk beter vroeger kunnen vertrek ken". Hij eiste daarbij voor de eerste overtre ding een boete van 200 gulden en voor de twee de 175 gulden. „Het zijn wel twee overtredingen, maar het is dezelfde haast", oordeelde mr Verhoeven en bracht de boete terug tot 220 gul den voor beide overtre dingen. Het haventje van Walsoorden. TERNEUZEN - „Gedeputeerde sta ten hebben het zo dikwijls over het leefbaar houden van het buitenge bied, maar als het puntje bij paaltje komt concentreren ze bij het leven, 'hetgeen de leefbaarheid geen goed doet. Dat is natuurlijk een schijnhei lige redenering. Als er dan zonodig over concentreren gedacht moet worden, dan moeten gs ook eens aan hun eigen positie denken. Zeeland telt amper 350.000 inwoners, Rotter dam-Zuid alleen al 380.000. Ik denk dan bij mezelf: is het bestaansrecht vin de provincie Zeeland wel ge rechtvaardigd. Zou het niet beter zijn om van deze provincie een ge meente te maken? Wanneer men mij zou vragen of de streek met één ge meente gediend zou zijn, dan moet ik antwoorden: nee. Nou, diezelfde vlieger gaat op wanneer de concen tratie van de Zeeuwse waterschap pen aan de orde wordt gesteld. De burger zal met één Zeeuws-Vlaams schap niet gediend zijn". Dijkgraaf P. van Hoeve (65) van het waterschap de Drie Ambachten voelt weinig voor de concentratie plannen van de provinciale overheid. „De zeven waterschappen in de pro vincie zijn groot genoeg om zelfstan dig te kunnen functioneren. Ieder met een eigen technische dienst en een provinciaal opererende techno logische dienst waar elk schap een beroep op kan doen. Dat verloopt prima. Het probleem is echter dat de concentratie een politieke kwestie is en politici redeneren niet altijd even zakelijk", zegt hij. Hoe de politiek uiteindelijk ook zal besluiten, de uit Axel afkomstige dijkgraaf zal niet ge confronteerd worden met de gevol gen van een degelijke beslissing. Op 21 november neemt hij wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd afscheid van 'De Drie Am bachten'. Van Hoeve was al op jeugdige leeftijd betrokken bij het waterschapsge- beuren. Familieleden van hem waren als hoofdingelanden actief binnen het 1200 hectare grote waterschap Koegors, oostelijk van Sluiskil. „In 1955 werd ik benoemd tot dijkgraaf van dat schap, dat in feite veel te klein was om goed te kunnen bestu ren. We beschikten over een zeer ma tige technische dienst en de admini stratie was ook niet alles. Om die re den was ik in 1965 ook een groot voor stander van de samenvoeging van 44 kleine polders en waterschappen tot het Axeler Ambacht", vertelt hij. De scheidende dijkgraaf herinnert zich nog levendig dat bepaalde groepen boeren zich met hand en tand verzet ten tegen de vorming van het Axeler Ambacht. „In die dagen vormde het hele waterschapsbestel een gesloten kring. De gewone mensen waren am per op de hoogte van de zaken waar mee het schap zich bezighield, De to tale reorganisatie van de schappen in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, van ongeveer 100 kleine schappen en pol ders tot drie grote, vormde ook de aanzet voor de democratisering van het hele bestel. Het waterschap werd een openbaar bestuursapparaat", benadrukt Van Hoeve die ook bin nen het Axeler Ambacht zijn werk zaamheden als dijkgraaf kon voort zetten. Achteraf bekeken betreurt Van Hoeve het dat de reorganisatie destijds niet ruimer werd opgezet. „We hadden er waarschijnlijk beter aan gedaan om de Verenigde Braak manpolders en het Axeler Ambacht in een keer samen te voegen. Dat ge beurde in 1982 alsnog, maar we had den in de jaren zestig heel wat organi satorische ellende kunnen voorko men. Fusies zijn namelijk ingrijpen de maatregelen. Niet alleen op be stuurlijk vlak, maar ook op perso neelsgebied". Na samengaan van het Axeler Am bacht en de Verenigde Braakman polders in het nieuwe schap 'De Drie Ambachten' in 1982 moest Van Hoe ve, de toenmalige dijkgraaf, een stapje terug doen. Drs R. C. E. Barbé werd indertijd voorgedragen als eerste kandidaat voor de functie. „Omdat Barbé 20 jaar jonger was, heb ik me toen geen kandidaat ge steld. In maart '82 was er namelijk nog geen enkel zicht op dat hij zich in de provinciale politiek zou storten. Twee maanden later werd Barbé ge deputeerde. Tot die tijd had hij ge fungeerd als waarnemend dijkgraaf en op de algemene vergadering in ju-, ni zou zijn uiteindelijke benoeming aan de orde zijn gekomen. Toen het echter allemaal wat anders liep, had ik ook weer mijn ambities, met als ge volg dat ik weer benoemd werd tot dijkgraaf', legt hij uit. Van Hoeve vertrekt op een moment dat een groot aantal projecten hun voltooiing naderen. Het waterbe- heersingsplan waarmee in 1969 werd begonnen en dat in 1973 klaar was is bijna geheel uitgevoerd. De kroon op het werk vormt voor de scheidende dijkgraaf de bouw van een gemaal bij Othene. „Op dit moment zijn we druk aan het onderhandelen met de subsidiërende instanties over de fi nanciën," zegt hij. Van Hoeve ver wacht verder dat intensief overleg met de Vlamingen nu eindelijk ook effect zal sorteren. „Verschillende ge sprekken met de Vlaamse zuive ringsmaatschappij over grensover schrijdende vervuiling hebben ertoe geleid dat de Belgen nu van plan zijn om in Zelzate, westelijk van het Ka naal van Gent naar Terneuzen, een waterzuiveringsinstallatie te bou wen. Een maand geleden hebben we de toezegging gekregen dat na 1989 geen vervuild water meer uit Assene de en omstreken ons beheersgebied zal binnenstromen". De Drie Ambachten zitten zelf moei lijk met de bouw van een zuiverings installatie nabij Sluiskil. Een project waar al jarenlang over gepraat wordt, maar dat nog steeds niet ge realiseerd is. Van Hoeve: „Ja, het be gint aardig te lijken op een gebed zonder einde. Spitste de discussie zich in eerste instantie toe op de grootte van de installatie, nu richt al les zich op de planologische aspec ten. We hebben inmiddels wel een lo- katie op het oog, juist zuidelijk van de brug over het kanaal in Sluiskil. We hebben al geruime tijd een optie op een boerderij in dat gebied, maar een dergelijke afspraak blijft niet eeuwig geldig. We willen eerst van de provincie weten waar een eventuele tunnel onder het kanaal komt te lig gen. Eerst willen we weten hoe de vork in de steel zit, daarna kunnen er gesprekken volgen met de gemeente Terneuzen, het havenschap, provin cie en rijkswaterstaat over de lokatie en de uiteindelijke bouw van de zui veringsinstallatie". Enkele jaren ge leden bestonden er plannen om de nieuwe installatie, die een capaciteit zal krijgen van 80.000 industriële een heden (i/e), te bouwen nabij de buurt schap De Griete, ten noorden van Zaamslag. Verzet van de plaatselijke bevolking deed het dagelijks bestuur van het schap uitzien naar andere lo- katies. Overigens bestond in 1982 het plan om een installatie van 130.000 i/ e's te bouwen. Het industrieel afval water van de maisverwerkende in dustrie CPC in Sas van Gent en de Nederlandse Stikstofmaatschappij (NSM) in Sluiskil, alsmede de Cokes- fabriek, zou dan ook naar de zuive ringsinstallatie geleid worden. De ondernemingen hebben echter de af gelopen jaren zelf maatregelen geno men om het afvalwater te reinigen. Van Hoeve is hierover verheugd, maar hoopt dat de industrieën in de toekomst nog meer maatregelen zul len treffen. „Er is door de fabrieken al erg veel gedaan, maar binnen de pro ductieprocessen kunnen ook nog heel wat maatregelen genomen wor den om vervuiling te voorkomen", klinkt het vol overtuiging. Dijkgraaf P. van Hoeve Juist op de dag dat Van Hoeve af scheid neemt als dijkgraaf moet het waterschap voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel verschij nen. Dit omdat het schap een nota van ruim 50.000 gulden niet betaald zou hebben aan een Belgische aan nemer. Ook het Vlaams gewestelijk bestuur is gedagvaard omdat de deelregering een rekening van 540.000 gulden onbetaald heeft gela ten. Een smetje op het blazoen van het Zeeuws-Vlaamse schap? Van Hoeve: „Nee nee, dat geloof ik niet. Wat hier speelt is een faillissementskwestie. Ik verwacht dan ook niet dat heel de ze zaak wereldschokkend nieuws zal opleveren. We hebben inmiddels de zaak met onze juridische adviseur doorgenomen en uit alles blijkt dat we in ons recht staan", aldus de dijk graaf. Het draait allemaal om een deel van de elektro-mechanische ap paratuur voor het gemaal Isabelle- sluis, dat momenteel door het schap en het Vlaamse Gewest, westelijk van Philippinë gebouwd wordt. De aannemer in kwestie, Fermon, zou de apparatuur leveren, maar vervoerde het verkeerde materiaal naar de bouwplaats en ging kort na de leve ring failliet. Juist voordat het faillis sement werd uitgesproken kreeg 'De Drie Ambachten' een rekening in de bus, evenals de Vlaamse deelrege ring. Een rekening die beide be stuursinstellingen niet willen vol doen. Al met al denkt dijkgraaf Van Hoeve met plezier terug aan de dertig jaren dat hij in het waterschapsbestel heeft gewerkt. Dat de bevolking wei nig betrokken is bij het hele gebeu ren in en om de polders betreurt hij ten zeerste. „Die geringe belangstel ling bij de gewone burgers bleek ook weer tijdens de laatste verkiezingen, enkele weken geleden. Dat is zonde, maar ik hoop dat dit in de toekomst nog verandert. Momenteel wordt er druk onderzoek gepleegd naar hoe de situatie verbeterd kan worden. Hopelijk blijven de verkiezingen zo als ze nu geweest zijn. Getrapte ver kiezingen, daar vrees ik voor. Temeer omdat de interesse van de gewone mensen dan helemaal verdwijnen zal", stelt hij. De dijkgraaf neemt vrijdag 21 no vember afscheid tijdens een bijzon dere ledenvergadering in het Axelse culturele centrum 'De Halle'. Na de bijeenkomst wordt de scheidende functionaris, die naar alle waar schijnlijkheid wordt opgevolgd door F. C. Verhelst uit Westdorpe, door het dagelijks bestuur van 'De Drie Ambachten' een receptie aangebo den. De bijeenkomst begint om 14.15 uur. TERNEUZEN - De positie van het Terneuzense zaalvoetbalteam Brood je Ben wordt in de eerste klas regio Zeeuwsch-Vlaanderen steeds gunsti ger. De concurrenten blijven elkaar punten afpakken, terwijl de koploper zelf nog geen puntenverlies opliep. Dit keer werd het tweede team van Het Bonte Hert met 3-1 geklopt. De strijd tussen de achtervolgers Klaus/Bies- broeck uit Hulst en NLC werd na een 4-1 achterstand toch nog in het voor deel (6-5) van de Temeuzenaren be slist. Wapen van Axel Kesbeke blijft na de 6-2 overwinning tegen Deto Jeans een van de weinige kandidaten voor de titel. Het duel tussen de staart- ploegen Rijnvaart en ZVA '81 leverde meteen de eerste zege (4-3) op voor de Sassenaren. Door dit resultaat is Rijn vaart niet langer rode lantaarndrager. Maar er was nog meer beroering onder aan. 't Polderken behaalde twee kost bare punten (5-3 winst) in de uitwed strijd tegen IZV. De middenmoters Corretje en Roctus verdeelden de pun ten (4-4). De stand in de eerste klas: 1. Broodje Ben/ Mar. Serv. 8-16 (54-19); 2. NLC 8-13 (35-17); 3. Wapen v. Axel/Kesbeke 8-13 (34-18); 4. Klaus Biesbroeck 8-12 (47-24); 5. Het Bonte Hert 2 8-10 (28-21); 6. Corretje 8-7 (33-34); 7. Roctus verz. 8-7 (25-30); 8. IZV 8-6 (25-36); 9. Deto Jeans 7-4 (16-24); 10. 't Polderken 8-4 (20-33); 11. Rijnvaart 8-2 (15-56); 12. ZVA '81 8-0 (14- 33). Het programma voor maandag 17 novem ber: Wapen v. AxellKesbeke-Rijnvaart (20.45); Deto Jeans-Klaus Biesbroeck (21.30); NLC-IZV (21.30); Het Bonte Hert 2- Corretje (20.30): Roctus verz.-ZVA '81 6 (21.15); 't Polderken-Broodje Ben (20.45). OOSTUBURG - Casino verloor in de zaalvoetbalcompetitie te Oostburg vrij verrassend een punt aan Hotel De Zwaan. De Bressiaansers kwamen niet verder dan een 4-4-uitslag en za gen daardoor Vooruit op gelijke hoog te komen. Zagers gaat intussen door met winnen en staat er nu met een wedstrijd en een verliespunt minder dan Casino en Vooruit relatief het beste voor. Van den Bosse pakte na twee achtereenvolgende nederlagen de draad weer op door Bron met 3-0 te verslaan. Uitslagen: Zagers-Sluis 4-2; Du Commerce- Buitenlust 4-2; Casino-De Zwaan 4-4; Bron- Van den Bosse 0-3; Bonte-Vooruit 1-5. Stand eerste klas: Vooruit 6-9; Casino 6-9; Zagers 5-8; Van den Bosse 6-8; Bron 4-3; De Zwaan 5-3; Sluis 6-3; Bonte 6-1. Tweede klas: Oude Raedthuys 6-10; Jopie 6-10; Du Commerce 6-6; Markt 15 6-8; Cebeco 6-6; Buitenlust 6-5; Cok 5-4; Eikelo 5-3; De Ploeg 5-2; Sikkels 5-2. Er vielen twee opmerkelijke uitslagen in de A-poule van de recreatieve com petitie. Allereerst was de verrassend hoog uitgevallen 5-0-overwinning van Albert Heijn op Oud Sluis, dat hier door een kans om aan de leiding te ko men verspeelde. Ook de 12-4-zege van de Kombuis op FC'83 mag er zijn. Het Breskense team kwam hierdoor op drie punten net buiten bereik van NMS Cadzand en Aers, die onderling met 3-3 gelijkspeelden. Lijstaanvoerder OBV speelde met 1-1 gelijk tegen de Veteranen en dezelfde' uitslag was ook het resultaat van het duel Mijnders-de Cocq. In poule C werd de opmars van PZEM gestuit door een met 4-1 winnend FNV. Overi ge uitslagen C-poule: Omnisport-Spar 1-5; Haheti-Chez Rene 7-3. Stand poule A: OBV 6-10; Albert Heijn 6-9; Oud Sluis 6-8; Mijnders 6-8; Veteranen 6-8; De Cocq 6-6; FC'83 6-5; Kombuis 6-3; NMS 6-2; Aers 6-1. Poule C: Spar 5-8; Haheti 5-7; Tem Boys 5-6; ZWN 5-6; Rabo 15-5; FNV 5-5; 'Riemens 5-4; PZEM 5-4; Omnisport 5-3; Chez Rene 5-2. HULST - In de zaalvoetbalcompetitie in Hulst werd vorige week met scherp geschoten. In vier wedstrijden werd in de eerste klas 41 keer gescoord. The Movies tekende voor de grootste uitslag. Met 13-0 werd van rode lan taarndrager De Snor gewonnen. Daar mee kwam The Movies op gelijke hoogte met het niet spelende Vervaet. Pierrot bleef dank zij een 3-1 overwin ning op Video Storm in het spoor van de twee leiders. Neckermann wees GTI terug en 't Zilveren Kruis/VGCN verstevigde de positie achter de top drie door een ruime overwinning op de reserves van KlausTh. Biesbroeck 2. In de tweede klas maakte leider Café 't Sport geen fout tegen De Smickel, dat met 5-0 werd verslagen. Achtervolger Shing Garden won maar nipt van Meerpaal: 4-3. De uitslagen in de eerste klas: Necker mann- GTI 6-4; Klaus/Th. Biesbroeck 2- 't Zilveren Kruis/VGCN 3-11; Pier rot- Video Storm 3-1De Snor- The Mo vies 0-13. Tweede klas: Bogaert- Torro 1-9; Smit Sportprijzen- BLZ/Bilder- beek 6-6; Meerpaal- Shing Garden 2-3; Café 't Sport- De Smickel 5-0. De stand in de eerste klas: Vervaet 6-11; The Movies 7-11; Pierrot 6-10; 't Zilveren Kruis. VGCN 7-9; Neckermann 7-8: Video Storm 6- 3: KlausTh. Biesbroeck 2 5-2; De Snor 7-2; GTI 7-2. Tweede klas: Café 't Sport 7-14; Shing Garden 7-12; BLZ Bilderbeek 7-8; Torro 7-7; Meerpaal 7-6; Bogaert 7-4; Smit Sportprijzen 7-3: De Smickel 7-2. TERNEUZEN Zwemvereniging De Braakman houdt zaterdag een spon sor-zwemactie voor kinderen van de vereniging in het zwembad De Honte in Terneuzen. Het is de bedoeling dat ieder kind in vijftien minuten zoveel mogelijk baantje zwemt van 25 meter. Hoe meer baantjes, hoe groter de op brengst die ten goede komt aan de clubkas, zodat daaruit de kosten kun nen worden betaald voor de trainers cursus. De zwemactie begint tussen 9.00 en 10.00 uur. Ouders en belang stellenden zijn welkom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 33