inanciële ruimte steeds Ueiner voor streek-VVV Uitbreiding De Wellinge wordt officieel geopend Fluoridespoelen in basisscholen Goes BRESKENSE KINDEREN MAAKTEN SINT-MOBIEL Spreiding bevolking op grond van woonvoorkeur VVV-Sluis boos op Streek-VVV Wissel Zbbüw^ üUWS-VLAAMSE VW's BIJEEN: mmm ONDERBOUW IN NIEUW DEEL SCHOOL GEMEENTE BETAALT MATERIAAL Achterstand Recreatie Provincie vraagt toekenning van afdeling school De Kring in Goes Cultureel Café in schouwburg van Middelburg l'Actueel III, 20.00 uur: The ka- Centrale Pleegzorg bestaat 20 jaar IN NIEUW STREEKPLAN ZEELAND (Slot van pagina 13) V Ontspanningsmiddag van Gehandicapten Organisatie Zeeland Ierdag 13 november i986 BURG De financiële ruimte e Streek-VVV Zeeuwsch-Vlaan- wordt steeds kleiner. Dat vin- c leden van het algemeen be- van de stichting Streek-VVV rSch-Vlaanderen, die gister- in Oostburg vergaderden, orden uitgeknepen als een ci- vond voorzitter F. Lievense, ee doelend op het bedrag van 25 dat de leden moet betalen, e Streek-VVV blijft van dat be- lechts vier gulden over voor ei- ftiviteiten. De rest van het be- Lat naar algemene Zeeuwse pro- en de Algerpene Nederlandse [ging van VW's (ANW). Lie- ■ond verder dat door afspraken organisaties de Streek-VW fei- ;een invloed heeft. (is de gemeente Sluis vond bur ster J. Asselbergs dan wel dat ie vier gulden in autonomie door eek-VVV beslist moet worden, irbeeld wat deelname aan beur- itreft. Het is volgens hem nu zo leen via de provinciale VVV ge- kan worden gemaakt van be- diensten op beurzen. Dat is niet val wanneer de Streek-VVV een beurs wil bezoeken. Dan moet het zonder de diensten van de (iciale VVV stellen. ■stuur vond verder dat er meer :ht aan promotie in Noord- rijk dient te worden besteed. Bond het wat vreemd dat Scandi- Èeen hogere prioriteit heeft dan -Frankrijk terwijl daar veel be- elling is voor Zeeuwsch-Vlaan- en Walcheren. Volgens mevrouw Muijnck van de provinciale VVV ft Scandinavië een proefproject 'T - De Koning van Engeland, jur: Sex therapie; 20.00 uur: Top 120.00 uur: Revolution; 20.00 uur: sof love; EUZEN - Luxor, 20.00 uur: Hou- 12jr.: 20.00 uur: Enemy mine, 12 jr.; IS iINGEN - Alhambra 1,20.00 uur: En;; anbra II, 20.00 uur: Karate kid II: en heeft dat niets te maken met priori teitstelling. Er werd voorts besloten om de moge lijkheden te onderzoeken om tot uit gifte van geschenkenbonnen in Zeeuwsch-Vlaanderen te komen. Bij de Stichting Landelijke Geschenken bonnen (SLG) zijn aanvragen binnen gekomen van Sluis en IJzendijke. De Sluisse aanvraag wil de SLG voorals nog niet positief beoordelen omdat de financiële draagkracht te wensen over zou laten. Momenteel worden er geschenkbonnen uitgegeven in Hulst, Axel, Terneuzen en Oostburg. De mo gelijkheid zal worden onderzocht om de distributie te laten uitvoeren door de Streek-VVV. iEN OP ZOOM - De Stoelemat, luur: 'De kleine prins' door het Is Schwarzes Theater uit Praak; EKERKE - Ons Huis, 20.00 uur: rt door Josee Wolff (zang); lELBURG - Schouwburg, 20.00 Adijn Mekka' toneelspel met o.a. pine van Gasteren; MIDDELBURG De stichting Uit in Zeeland begint donderdag 20 november een serie program ma's onder de titel 'Cultureel Café' in de bovenfoyer van de schouwburg in Middelburg. De aanvang is 20.00 uur. De presen tatie is in handen van Gerard Baaijens. Met het Cultureel Café wil Uit in Zeeland een podium bieden aan 'onbekend talent', maar ook het publiek uitgebreid kennis laten maken met de vele amateur-kun stenaars in Zeeland. Het pro gramma van 20 november wordt verzorgd door het Barbershop- kwartet 'Golden Waves' uit Vlis- singen, Gerrit Joosse uit Middel burg, die eigen poëzie voorleest, Rini Schilders uit Kapelle met ballades, poëzie van Koos Koole uit Oost-Souburg, Gerard de Wolff uit Vlissingen met klassiek en flamencogitaar, na de pauze nogmaals een optreden van het barbershopkwartet 'Golden Wa ves', Viharo Brouwer uit Koeken- gen met eigen poëzie, Ans Schil ders uit Kapelle met cabaret en Geert Overdam uit Vrouwenpol der met slagwerk. De volgende voorstellingen in het kader van het Cultureel Café vinden plaats op donderdag 22 januari en donderdag 19 februari. Mevrouw L. den Doelder van de VVV- Axel was daar geen voorstander van. Zij denkt dat het teveel rompslomp voor de Streek-VVV met zich mee zal brengen. Wat de winkelopenstelling op zondag betreft maakt het bestuur pas op de plaats. Men vreest dat wan neer het totale Zeeuws-Vlaamse ge bied aangemeld wordt als zone om op zondag de deuren te openen, dit ave rechts kan werken. De winkelopen stelling zou dan door het ministerie van economische zaken mogelijk op nieuw worden bekeken. Het bestuur had ook kritiek op het feit dat er in het marketing- en promotie plan van de provinciale WV geen aan dacht aan het kooptoerisme wordt be steed. Hierover zal overleg worden ge pleegd met de provinciale VVV. Voorzitter Lievense had verder goede hoop dat er binnen niet al te lange tijd een routekaart komt met daarop de opengestelde watergangen voor kano vaarders in West-Zeeuwsch-Vlaande- ren. „Wanneer uitwerking aan deze plannen wordt gegeven kan dit dienen als voorbeeld voor anderen". Vooral mevrouw Den Doelder was daarover enthousiast. Volgens haar is deze vorm van watersport een grote wens in Axel. OOSTBURG De Stichting Streek- VVV Zeeuwsch-Vlaanderen houdt weinig of geen rekening met de belan gen van het Sluisse bedrijfsleven. In april van dit jaar werd het ongenoe gen uitgesproken over het feit dat het dag- en kooptoerisme in West- Zeeuwsch-Vlaanderen niet in het da gelijks bestuur van de Streek-VVV is vertegenwoordigd. De Sluisse VVV heeft nog geen ant woord gehad op de brief. Het tot nu toe gevoerde en te verwachten beleid ziet zij als een bevestiging van haar me ning dat met de Sluisse belangen te weinig rekening wordt gehouden. De VVV wil dat niet langer aanvaar den omdat het voor haar een onmoge lijke zaak is de Streek-VVV aan haar 150 leden te verkopen zonder dat er een vertegenwoordiger zitting in heeft. Voorzitter F. Lievens van de Streek- VVV hield woensdagavond tijdens de vergadering van de Streek-VVV wel de mogelijkheid tot een dialoog open. De horeca-afdeling van De Wellinge heeft in het oude gedeelte van de school een nieuw restaurant gekregen. tEN OP ZOOM - Roxy I, 20.00 Ir. 5 leeft, a.l.; II, 20.00 uur: Big trouble in little 12 jr.; [i Actueel I, 20.00 uur: Top gun, «'Actueel II, 20.00 uur: Running 1.12 jr.; pd II, a.l.; - Grand, 20.00 uur: Poltergeist ELBURG - Meccano, 20.30 uur: Iblor purple; o, 20.30 uur: De drie mannen en EN OP ZOOM - Etcetera, 14.00- 00 prur: Beeldhouwwerken van Ma li Beek (Vm 16/11); e 47, 13.00-17.00 uur: Schilderij- lafiek en tekeningen van diverse ienaars (Vm 28/11); [VLIET - Art House, 9-12 uur: n van mevr. I. A. J. Fassaert; E - Galerie Esprit, 13.30-17.30 /erken div. kunstenaars (Vm 10/ GOES In de loop van volgend jaar zullen de leerlingen van de basisscho len in de gemeente Goes hun mond re gelmatig met fluoride spoelen. Doel daarvan is tandbederf te verminde ren. Wetenschappelijk is aangetoond dat door het spoelen met fluoride een derde van het aantal gaatjes in gebit ten van kinderen kan worden voorko men. Het fluorideproject is op touw gezet door de Districts Gezondheidsdienst Zeeland (dgd). In de gemeenten Kort- gene, Middenschouwen, Reimerswaal en Terneuzen is er bij wijze van proef al mee gewerkt. Door het wegvallen van de jeugdtandverzorgingsdiensten in Zeeland dreigt een gat te vallen in de collectieve preventieve jeugd tand- zorg. Bovendien is uit jaarverslagen van de Zeeuwse schoolartsendiensten gebleken dat het gebruik van fluoride terugloopt. Dat is dan ook de aanlei ding voor het gemeentebestuur van Goes om medewerking te geven aan het DGD-project. Het is de bedoeling basisschoolleerlin gen vanaf zes jaar met fluoride te laten spoelen. In totaal gaat het in de ge meente Goes om ongeveer 3200 kinde ren. De personeelskosten van het pro ject komen voor rekening van de DGD. De kosten van het materiaal (2,75 gulden per kind) betaalt de ge meente Goes. Als inleiding op het be gin van het project zal de gemeente Goes een introductie-avond organise ren. MIDDELBURG Het nieuwbouwge- deelte van de scholengemeenschap De Wellinge in Middelburg wordt maandag 15 december officiéél ge opend door voorzitter drs. C. Hartog van de Kamer van Koophandel in Middelburg. Het gebouw aan de Kou- dekerkseweg is de afgelopen jaren uitgebreid met vijfentwintig nieuwe lokalen en een gymzaal. In het nieuwe stuk is nu de onderbouw "van de school ondergebracht. Het is sinds het begin van dit schooljaar in gebruik. De gymzaal wordt volgende week op geleverd. Directeur J. Kingma van De Wellinge is zeer tevreden met de aanwinst. Niet alleen is het aantal lokalen met zo'n zes vermeerderd, ook hoeven de leer lingen niet meer van het ene gebouw naar het andere te 'reizen', want de ou de dependence aan het Molenwater in Middelburg is van de hand gedaan. Kingma: „Het schoolverzuim is gekel derd; de kinderen kunnen nu niet meer aankomen met de smoes dat ze een lekke band kregen onderweg naar het andere gebouw. Voor verdere conclu sies over schoolresultaten van de leer lingen is het nog te vroeg. Een ander voordeel is dat alle leraren en leerlin gen in hetzelfde gebouw zijn, hierdoor is de communicatie verbeterd." De eerste twee klassen zijn in de nieuwbouw ondergebracht om hen te laten wennen aan de nieuwe school. VLISSINGEN/ROTTERDAM De Centrale voor Pleegzorg Zuid-Hol land/Zeeland viert morgen (vrijdag) het 20-jarig bestaan met een receptie in de Terraszaal van Diergaarde Blij- dorp in Rotterdam, van 17.00 tot 18.30 uur. Tijdens de receptie wordt de Jos Spij- ker-pleegzorgprijs uitgereikt, voor bij zondere inzet voor de pleegzorg in Zuid-Holland en Zeeland. Ook worden de prijswinnaars bekend gemaakt van de kindertekenwedstrijd 'Dieren en Pleegzorg'. - Museum, 10-16.00 uur: '300 anzeborden' (Ym 3/1); E - Landbouwmuseum, 10-12 00-17.00 uur: Oude landbouw- uigen; KENSZAND - De Stenge, 13.30- uur: werken van Roger Raveel 41); 'ELBURG - Zeeuws Kunstenars- m, 14.00-17.00 uur: 'Groeten uit nd' foto's van Ed Reebergen (Vm tal. 11-17.00 uur: 'Art-Museum- 116/11); Jtuitleen, 13.00-17.00 uur en 19.00- |uur: Werken Kees Segers (Vm 23/ ELHARNIS - Galerie Potteriet, uur: werken van Hans Dolie- (Vm 28/11); KAPELLE - Zeeuws Museum rhistorie, 10-17.00 uur: Fossiele >en; ZEUZEN - Galerie Trouvaille, 9- uur: werken van Greet Ergo; Jtadhuis, 8.30-12 en 13.30-16.00 De Schelde' in cartoons (Vm 20/ ■SINGEN - Galerie Bellamy 19/ ■um, 10-17.00 uur: tekeningen van tr m Meer (ym 26/11); Pt elenzoo Iguana, 14-17.30 uur: Ex- Be levende reptielen, amfibieën en ■ten; ^DIJKE - Museum, 10-12 en 00 uur: 'Bidprentjes en rouw' i [IKZEE - 'De Stolpe', 9.30-12 en '■00 en 18.30-20.00 uur: werken •tjnhard Schregardus Vm 22/11). ■I en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 ür m'lieuklachten). sch-viaanderen Alarmnummer —00 'brandweer en ambulance), pefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0551, dag en nacht bereikbaar. u pdienst Zeeland voor mensen in 'e' 01180-36251, van 10.00-24.00 uur JMs van 20.00-24.00 uur. ÜL Bl'jf van m'n lijf Zeeland, tel. dag en nacht bereikbaar. LnS Vrouwen bellen vrouwen', "2233. mi Jeugdtelefoon tel. oZeeland, tel. 0080, dag. van 16-20 uur. Zes basisschoolleerlingen uit Breskens besteedden de woensdagmiddag aan het verven van een speciale sint mobiel. BRESKENS De rondrit, die Sinterklaas zaterdag in Breskens maakt, zal een kleurig verloop hebben. Daar hebben zes kinderen van de drie basisscholen uit Bres kens woensdagmiddag voor gezorgd. Zij waren uitver koren om een vrachtauto naar eigen idee te verven. Met de sint-mobiel zal de goedheiligman zaterdag door de vissersplaats rijden. Hij mag dan plaatsnemen op de schommelstoel die midden op de auto met touwen is vastgemaakt. Om 14.00 uur komt de Sint met zijn zwarte pieten met een kotter aan in de haven. Als het weer meewerkt zal het gezelschap daarna met een auto naar de muziektënt rijden, begeleid door de muziekvereniging Breskens Groede. Daar zal de voorzitter van de winkeliersvereni ging P. Minderhoud de Sint verwelkomen waarna snoep wordt uitgedeeld. Als het weer tegenzit wordt het pro gramma in de Vismijn afgewerkt. Op 5 december houdt de winkeliersvereniging een Sin terklaasmiddag voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit ge beurt in de 'Uitkomst' van drie tot vijf uur. Piet Brak man zal de kinderen bezighouden. De peuterspeelzaal zorgt voor begeleiding van de kindermiddag. De stap van lagere school, met relatief weinig leerlingen, naar de De Wellinge is verkleind door ze eerst in een apart gebouw les te geven. De nieuwe loka len ademen dan ook een heel andere sfeer uit dan de rest van het gebouw: stil. kleinschalig en overzichtelijk door de vele ramen. Het 'hoofdgebouw' heeft grote lokalen, veel machines en is veel drukker. Ook in het oude gedeelte is veel veran derd. De horeca-afdeling heeft een nieuwe keuken en een nieuw restau rant. De overige vaklokalen zijn naar soort ondergebracht in een bepaald gedeelte van de school. Ook is er een keuken en eetkamer gekomen voor de richting Grootkeuken van het LHNO (Lager Huishoudelijk- en Nijver heidsonderwijs). Kingma: „Deze richting is vrijwel uniek in NederlandEen aantal leraren heeft vorig jaar een omscholingscur sus gevolgd om het nieuwe LHNO vorm te kunnen geven. Vroeger leidde het alleen op voor de huishouding, nu is het veel beroepsgerichter geworden. Het LHNO heeft drie hoofdrichtingen: Mode en Kleding, Uiterlijke Verzor ging en Grootkeuken." De reorganisatie en herinrichting van de school is nu bijna afgerond. „Hier en daar moet nog een kleinigheid gebeu ren: een messenrek aan de muur van een keuken of een schilderijtje in het restaurant. Maar als dat gebeurd is dan is de school voorlopig af. Bij de of- flële opening zal alles er piekfijn uit zien," aldus Kingma bekeken. Voor Hulst is een minder sterke groei voorzien dan de gemeente zelf verwacht. Veere krijgt geen aan duiding 'te ondersteunen kern'. Even tuele groei van bedrijvigheid in Brui- nisse is geen aanleiding extra uitbrei ding van woonmogelijkheden toe te kennen. Een pleidooi om Haamstede en Renesse meer groeimogelijkheden te geven (omdat het bevolkingsdraag vlak te klein is voor voorzieningen die tevens door de recreatieve functie wor den gedragen), vindt geen gehoor. Gedeputeerde staten willen het re creatief gebruik van woningen in ste den en dorpen actief tegengaan. Bouw van een verpleeghuis aan de noordzij de van Middelburg stuit op grote aar zelingen. Aan uitbreiding van Terneu zen over de Otheense Kreek wordt on verkort vastgehouden, ondanks de ge ringere bevolkingsontwikkeling en woningvraag. Delen van de gewesten Lokeren en Sint-Niklaas mogen voor bepaalde onderdelen tot het verzor gingsgebied van Hulst worden gere kend, maar dat is geen aanleiding voor het college om de Reinaertstad een functie als bovenregionaal verzorgen de kern te geven. Het ondersteunen van gebieden in een achterstandsituatie heeft ertoe geleid dat industrieterreinen in Sint-Maar tensdijk en Breskens extra ruime mo gelijkheden voor bedrijfsvestiging hebben gekregen. Verbreding van de sluis in het kanaal Terneuzen-Gent achten gedeputeerde staten thans niet gewenst, 'mede gezien het rijks standpunt dat de eventuele aanleg van een tweede zeesluis bij Terneuzen bedoeld zal zijn om de bedrijfszeker heid te vergroten'. Het opnemen van een bedrijfsterrein ten westen van het kanaal door Walcheren (waar precies moet nog worden bepaald) wenst het college te handhaven. Weliswaaris bij enkele kernen op Walcheren een be scheiden terrein tot stand gekomen, maar de ruimte in Vlissingen is vrij wel nihil. Het aanbrengen van scheidingszones rond zeehaven (industrieterreinen zien gedeputeerde staten met name als milieuhygiënisch beleid. Zones bij Borssele, Nieuwdorp en Axel moeten beschouwd worden als poging om za ken in de sfeer van woningbouw, en dergelijke tegen te gaan. Nieuwe agra rische vestigingen hoeven daar niet op voorhand te worden uitgesloten. De aanduiding zeehaventerrein geldt vol gens het college voor de hele Axelse Vlakte en niet alleen voor een stukje bij de Axelse Sassing. Het gebied mag dan ook niet worden aangemerkt als 'agrarisch, met bijzondere natuurwe tenschappelijke en landschappelijke waarden'. Het idee voor een nieuw zee haventerrein ten noordwesten van Terneuzen laten gedeputeerde staten niet los. In elk geval moet erop worden gestudeerd. Een aantal plekken is aangewezen als 'recreatie-concentratiegebied'. Het betekent niet dat zo'n gebied hele maal volgestouwd moet worden met recreatieve functies, aldus gedepu teerde staten. De bestaande verblijf- sterreinen bij Sirjansland worden niet als concentratiegebied aange- merkt, omdat de omgeving teveel re creatie niet aankan. Ouwerkerk daar entegen mag wel concentratiegebied zijn. Het college wil enige recreatieve ontwikkeling in het Krammer-Volke- rakgebied (met name de Plaat van de Vliet) niet uitsluiten. Gedeputeerde staten wensen voor Vrouwenpolder recreatieve versterking. Uitbreiding van Veere richting Plantlustweg/Rij- kebuurtweg wordt afgewezen. Aan de zuidwestkant van Domburg zal een 'harde grens' worden getrokken voor recreatieve ontwikkelingen. Gedeputeerde staten houden vast aan het verbod om westelijk van Colijns- plaat in de Paardekuupinlaag een kampeerterrein te maken. Bij Kats mag enige bescheiden recreatieve ont wikkeling tot stand komen. Bij Groe de daarentegen is beperking van de verblijfsrecreatie gewenst. Bij de Braakman mag uitbreiding van re creatie, evenals op de Bathse Schor ren. Het college handhaaft voorlopig de ve le overloopterrein en extra kampeer- mogelijkheden bij boerderijen, tenein de in de zomerpiek overdruk op te van gen. In de toekomst moet worden ge streefd naar één overloopterrein per regio. Verblijfsrecreatie bij het Goese Sas is toegestaan. Maatregelen om wa tersportmogelijkheden in te dammen, achten gedeputeerde staten onnodig: van overdruk op de Deltawateren is geen sprake. De Grevelingenhaven Bommenede krijgt nog geen aandui dingjachthaven, omdat daar mogelijk ontwikkelingen in het verlengde van oestervisserij kunnen komen. De jachthaven bij Kats kan blijven, maar als private haven. Uitbreiding van vas te ligplaatsen aan het Veerse Meer wordt niet voorzien; er moet rekening worden gehouden met de belangen van de 3.000 plankzeilers en de natuur. Het college is van plan de landinrich ting van de Kop van Schouwen op te nemen als herinrichtingsproject (alle belangen wegen even zwaar) in plaats van ruilverkaveling (boerenbelang voorop). Dat geldt ook voor de sane ring van het kustgebied van West- Zeeuwsch-Vlaanderen. De gebieden Braakman en Scheldezoom worden in het streekplan opgenomen als gebie den die in aanmerking komen voor verkaveling. Rond natuurgebieden en agrarische gebieden met bijzondere waarden kunnen zonodig bufferzones van 100 meter komen. De wallen van Retranchement worden natuurge bied. Die van Sluis en Aardenburg agrarisch gebied met bijzondere na tuurwetenschappelijke en landschap pelijke betekenis. Delen van de Zak van Zuid-Beveland zullen worden er kend als zogenaamde 'grote land schappelijke eenheid'. De uitgifte van schelpdierpercelen in de zich ontwik kelende Voordelta mag geen afbreuk doen aan de natuurlijke waarden. Ten noordoosten van Middelburg, ten oos ten van Terneuzen en ten zuiden van Axel wordt landschapsbouw mogelijk. Gedeputeerde staten wijzen de kritiek op de 'oppervlakkigheid' van het voor ontwerp-streekplan af. Er is juist naar gestreefd om niet alles tot in details in te vullen, zodat er ruimte blijft voor bijstelling. Een globaal streekplan blijft de voorkeur van het college hou den. Er wordt een ruime uitwerkings- en afwijkingsbevoegdheid ingebouwd, waardoor de meeste zogenaamd 'har de uitgangspunten' zonodig altijd kunnen worden veranderd. Daarover zijn gedeputeerde staten bereid steeds met de statencommissie ruimtelijke ordening overleg over te plegen. TUINBOUWVEILING ZEELAND Marktbericht van de Coöperatieve Tuin bouwveiling Zeeland: Groenteveiling dd. 12-11-1986: komkommers kas stuk 90 st kl 2 0,49: paprika groen kg 40 kg kl 1 gr 1,50-1,80; paprika rood kg 20 kg kl 1 2,60: sla natuur st 410 st kl 1 b 0,35, kl 2 b 0,14; tomaten kg 350 kgkl2 a 0,72-4,10, b 0,72, c 0,68; glas tomaten krat 380 krat kl 2 a 0,81-0,99. b 0,92; andijvie glas kg 40 kg kl 2 b 0,50; krul andijvie 60 kg kl 2 a 0,30-0,36: andijvie kg 10 kg kl 2 a 0,35; bloemkool st 820 st kl 1 gr 1,55-1,99. kl 2 gr 0,88-1,26; broccoli 20 kg kl 1 2,40-2,60: boe renkool 60 kg kl 1 0,56-0,75: koolrabi st 30 st kl 2 10 0.17; radijs bos 80 bos kl 1 0.48-0,50; spinazie kg 40 kg kl 1 0,68: spruiten ge schoond 80 kgkl 1 a 0,63. d 1,18: spruiten on- geschoond 170 kg kl 1 b 0.36, kl 2 c 0.49; witlof 260 kg kl 1 a 1.70, kl 2 a 1,00; snijbonen glas kg 30 kg kl 2 gr 4,00-6.10; sperciebonen glas kg 10 kg kl 1 fn 5.00: prei kg 190 kg kl 2 a 0,29- 0,43. b 0,29-0.39; rode kool kg 160 kg kl 1 a 0,38. b 0,17-0,25; witte kool 160 kg kl 2 b 0,10- 0.15: kroten kg 170 kg kl 1 a 0,37. b 0.22-0,39, kl 2 a 0,28; winterpeen 30 kg kl 10,03; uien kg 510 kg kl 2 bo 0.30. mi 0,18-0.20: peterselie bos 90 bos kl 1 0,05-0.21: selderij bos 110 bos kl 10,28-0,29: knolselderij met blad st 20 st kl 1 12 0,39; Chinese kool kg 30 kg kl 1 0,48; herfst rapen 30 kg kl 2 0,28; veldsla 10 kg kl 1 1,10-1,70; venkel 30 kg kl 2 12 0,23; rettich st met blad 40 st kl 2 0,08; late aardappelen 290 kg kl 1 bo 0,32, kl 2 bo 0.24, ml 0,15. AARDAPPELTERMIJNMARKT. Datum 12 nov. 1986. Bintje 35/50 mm opw. april: laten 17.00. bieden 16.80, slot 16.80; stemming april kalm; openstaande posities april min 8 is geworden 467; omzet arp. t.w. 9x17.00; 41x16.80: dag april 50. Bintje 50 mm opw april: laten 31.30, bieden 31.20, slot 31.20; november 24.00, bieden 22.00, slot 23.00; mei laten 33.20, bieden 32.50, slot 32.90; stemming april nauw. prijs houdend; mei nauw. prijsh.; openstaande posities: april min 155 is geworden 5388; no vember 22; mei: plus 44 is geworden 277; om zet apr. h.pr. 31.90; l.pr. 31.00; l.z. 20x31.20; mei h.pr. 33.80; l.pr. 32.80; l.z. 10x32.90; dag april 622, mei 103. VEEMARKT DEN BOSCH 12 NOV. - Prijzen in gulden per kg geslacht gewicht en ontvet: dikbillen extra kwal. 9.20-13,50, stieren le kwal. 7,90-8.55 en 2e kwal. 6,15-7,90, vaarzen le kwal. 7,00-7,70 en 2e kwal. 6,00-7,00, koeien le kwal. 6,80-7.65, 2e kwal. 5,85-6,80 en 3e kwal. 4.95-5.85, worstkoeien 4,75-5,65. Prijzen in gulden per kg geslacht gewicht: schapen 4,40-5,40, lammeren (rammen) 8,00- 9,00, lammeren (ooien) 7,30-8.00. Prijzen in gulden per kglevend gewicht: vet te kalveren le kwal. 5,60-6,10 en 2e kwal. 5.10-5,60, varkens 2,80-2.90. zeugen le kwal. 2.43-2,53 en 2e kwal. 2,33-2.43. Prijzen in gulden per stuk: schapen 120-190, lammeren (rammen) 120-210, lammeren (ooien) 100-180. melk- en kalfkoeien le soort 1900-2650 en 2e soort 1350-1900, melk- en kalfvaarzen le soort 1800-2525 en 2e soort 1250-1800. guste koeien 1500-2000, enterstie ren 1500-2100, pinken 950-1575, graskalve ren 600-1000, mestnuka's stieren roodbont 400-720 en zwartbont 215-490. mestnuka's vaarskoeien roodbont 265-500 en zwartbont 120-350, weidelammeren 100-190, bokken en geiten 30-125. Aanvoer: totaal 7681 stuks, waaronder 1389 slachtvee, 276 stieren, 1078 gebruiksvee, 596 jongvee, 1134 nuka's roodbont, 895 nuka's zwartbont, 821 slachtschapen en lammeren, 540 gebruiksschapen en lammeren, 862 var kens, 90 bokken en geiten. Overzicht: (handel en prijzen) slachtvee re delijk - hoger; stieren willig - hoger; ge bruiksvee willig - hoger; jongvee rustig - ge lijk: nuka's roodbont flauw - lager; nuka's zwartbont rustig - gelijk; slachtschapen en lammeren rustig - gelijk; gebruiksschapen en lammeren rustig - gelijk; varkens flauw - lager; bokken en geiten rustig - gelijk. AARDAPPELTERMIJNMARKT A DAM AMSTERDAM - In Bintje 35-50mm werden 50 contracten verhandeld voor levering april tegen 17,00 tot 16,80 per 100 kg. De stemming was kalm. In Bintje 50mm werden 622 contracten ver handeld voor levering april bij een prijs van 31,90 tot 31,00 pr 100 kg, alsmede 103 con tracten levering mei tegen 33.80 tot 32,80. De stemming was nauwelijks prijshoudend. E IERVEILING EIVEBA BV BARNEVELD Barneveld - Aanvoer 1.644.660 stuks, stem ming vlot. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 55-56 gram 10,26-10,77. van 60-61 gram 12,12-13,15 en van 65-66 gram 13,20- 13,76. MIDDELBURG Het dagelijks be stuur van de provincie Zeeland heeft de minister van onderwijs en weten schappen gevraagd een afdeling voor meervoudig gehandicapte kinderen toe te kennen aan de samenwerkings school De Kring in Goes. De Kring is een school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen met verminderd gehoor en spraak- en taalmoeilijkheden. Al twee jaar wordt, op basis van tijde lijke maatregelen van de staatssecre taris van onderwijs, gewerkt met een afdeling voor meervoudig gehandicap te kinderen. De Kring heeft daartoe de beschikking over een extra leerkracht. Elk jaar opnieuw moet toestemming worden gevraagd voor de voortgang van de afdeling en het in dienst hou den van de extra leerkracht. De provincie heeft de afdeling opgeno men op het plan van scholen voor spe ciaal onderwijs, maar de minister heeft laten weten van plan te zijn toeken ning van scholen voor speciaal onder wijs niet langer via een scholenplan te willen regelen. Deze maatregel is on derdeel van zijn bezuinigingsplannen. Gedeputeerde staten wijzen de be windsman erop, dat de afdeling al twee jaar bestaat en dat bij het definitief worden ervan geen extra kosten ont staan. Wel wordt bereikt, dat niet elk jaar onzekerheid ontstaat bij de school en bij de ouders van de meervoudig ge handicapte kinderen. Bovendien wordt voorkomen, dat steeds opnieuw een aanvraag moet worden ingediend voor verlenging van het contract met de extra leerkracht. Als de minister alsnog tot definitieve toekenning van de afdeling besluit, heeft de provincie niet voor niets een plan van scholen voor speciaal onder wijs gemaakt, aldus gs in hun brief. SINT-JANSTEEN De afdeling Zee land van de Nederlandse Gehandicap ten Organisatie houdt zaterdag voor zijn leden een ontspanningsmiddag in het gemeenschapscentrum 'De Wa rande' in Sint-Jansteen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur met een bingo. Verder worden op de handwerkclub van 22 november de laatste voorbereidingen getroffen voor een tentoonstelling tijdens de kerst viering op 20 december. Ook op spor tief gebied zijn er die middag activitei ten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 31