Zestien onderscheidingen bij Rode Kruis j Geslaagde expositie Zeeuwse kampioenen Conceptprogramm; vluchten 1987 Plaats uw familie berichten in de PZC Familie berichtei i/Zft WÊÊÊÊ BB PZC/streek Peter de Bakker clubkampioen met politiehond Guido S|H Busreizen naar Opera in Antwerpen AXEL Prijskaarting De duivenvereni- ging 'De Verwachting' uit Axel houdt zaterdag een prijskaarting in zaal 'Het Molenhof in Axel. Er wordt gekaart om vleesprijzen. Er kan worden deel genomen aan een wedstrijd bieden en jokeren. De kaarting begint om 20.00 uur. Viswedstrijd - Zaterdag 15 novem ber wordt de vierde (en tevens laatste) zee wedstrijd van de hengelsportver- eniging Geduld Overwint Alles uit Axel gehouden. Er wordt gevist van 12.30 uur tot 15.30 uur. Voor deze finale kan worden ingeschreven in café Zon- nehoek. Daar wordt er na afloop ook de prijzen uitgereikt. Feestavond - De jeugdcommissie van hengelsportvereniging (Geduld Overwint Alles) (GOA) uit Axel houdt vandaag (vrijdag) 14 november de jaarlijkse feestavond voor haar jeugd leden. Dat gebeurt in het lokaal van de buurtvereniging De Boemerang aan de Axelse Mozartstraat. De avond, die gevuld wordt met spelletjes, een bingo en de prijsuitreiking van de 'grootste Vissen'-competitie, begint om 19.00 uur. CLINGE Prijskaarting Maandag wordt in café De Landbouw een prijskaarting gehouden. De kaarting begint om 20.00 uur. Bingo De Stichting Rollendrie- daagse Clinge houdt morgenavond, vrijdag, in zaal De Troubadour te Clin ge een bingo. De bingo-avond begint om 19.30 uur. GRAAUW Handwerken De handwerkclub van de afdeling Graauw van de rooms- katholieke bond van ouderen houdt zondag haar jaarlijkse handwerkten- toonstelling en een verkoop van die werkstukjes in het gemeenschapscen trum in Graauw. Ook wordt er een lo terij gehouden. De opbrengst komt ge heel ten goede voor de aankoop van nieuwe materialen voor de handwerk club. De tentoonstelling wordt om 14.00 uur geopend en duurt tot 18.00 uur. HEIKANT Schieting De afdeling Heikant van de rooms-katholieke bond van ou deren houdt vandaag, donderdag, een bejaardenschieting in het gemeen schapscentrum 't Heike' in Heikant. Inschrijven vanaf 13.00 uur. De schie ting begint om 13.30 uur. Bejaardenschieting De an- HOEK Uitslag competitie bedrijfstennis Verkoopmiddag - De Zendings commissies van de hervormde en gere formeerde kerk in Hoek houden zater dag een verkoopmiddag van huisvlijt- spullen in het hervormde kerkcen trum. De verkoopmiddag duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Er is ook koffie met wafels verkrijgbaar en vor de kinderen is er een grabbelton. HULST Katholiek Vrouwengilde - Het Verzamelbeurs - De Kieldrechtse Verzamelaars vrienden houden zon dag 16 november hun dertiende natio nale ruilbeurs voor verzamelaars van postzegels, oude munten, enz. in feest zaal 'Het Centrum' te Kieldrecht. De ruilbeurs begint om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Ongeboren kind De werkgroep Zeeuwsch-Vlaanderen Oost van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) houdt woensdag 19 november een openbare avond in Den Dullaert in Hulst. Me vrouw E. Dees, voorlichtster van de werkgroep, zal een toelichting geven op de aktiviteiten van het VBOK en de regionale werkgroepen. Daarna zal er een film vertoond worden. Na de pauze is er een forumdiscussie met verschil lende leden van de werkgroep. De bij eenkomst begint om 20.00 uur. Bloemenexpositie - Onder de naam 'Stille Pracht' houden de dames Riekie Cuelenaere en Els Sponselee uit Hulst van vrijdag 21 tot en met zon dag 23 november een bloemen-exposi- tie in het gemeenschapscentrum 'Den Dullaert'. Mevrouw Cuelenaere stelt een aantal droogbloemarrangemen ten tentoon en mevrouw Sponselee doet dat met bloemencollages. De ex positie is vrijdag geopend van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 22.00 uur. Bridge In het kader van het vijf tienjarig bestaan houdt de bridgeclub 'Hulst' zaterdag een jubileum-drive in het gemeenschapscentrum 'Den Dul laert' in Hulst. Na afloop van deze wed strijd, die om 18.00 uur begint, volgt er voor de leden met hun partners een ge zellig samenzijn met een koud en warm buffet. Aan deze drive kunnen alleen de leden van de jubilerende ver eniging deelnemen. HULST Gemeenschapsdienst Zondag wordt in de kapel van het verzorgings- en bejaardentehuis 'De Blaauwe Hoe ve' in Hulst een gemeenschapsdienst gehouden. Het thema voor deze dienst is 'Diepgang gezocht'. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door een com bo en het Hulster jongeren. De ge- meenschapdienst begint om 11.30 uur. Paragnoste - Op uitnodiging van de stichting 'Prisma' houdt de parag noste Aimée Zwitsers woensdag (19 november) een lezing met als onder werp 'Wat is helderziendheid' in zalen centrum 'Tiffany' in Hulst. De bijeen komst begint om 20.00 uur. De stichting 'Prisma' in Hulst (cen trum voor paranormale diagnostiek en holistische geneeswijze) houdt ver der elke tweede en vierde donderdag van de maand een thema-avond. Dat gebeurt in het centrum van de stich ting, Bontehondstraat 5 in Hulst. In het centrum worden films vertoond en vinden discussies plaats. Deze bijeen komsten beginnen steeds om 20.00 uur. KOEWACHT Dansavond - De afdeling Koe wacht van de rooms katholieke bond van ouderen houdt zaterdag een dans en ontspanningsavond in het gemeen schapscentrum 'De Vlaschaard' te Koewacht. De avond is toegankelijk voor iedereen van 50 jaar en ouder. Tij dens de pauze wordt er ook een verlo ting gehouden. Voor de muziek zorgt het dansorkest 'The Williams'. De dansavond begint om 20.00 uur. OOSTBURG Krulbollen - De krulbolclub Raak tegen Staak uit Oostburg houdt vrij dag de derde clubbolling voor heren. Zaterdag is er een verjaardagsbolling. Dinsdag 18 november wordt er een krulbolwedstrijd gespeeld tegen Eede en vrijdag 28 november is er een spe ciale bolling voor iedereen. De aan vang hiervan is om 19.00 uur. SAS VAN GENT Vogelbeurs De Sasse Vogel vrienden houden zondag een vogel- beurs in cultureel centrum De Speije in Sas van Gent. De beurs zal worden gehouden van tien tot één uur. Tijdens deze uren is het mogelijk vogels te ko pen of te ruilen. Ook zal er informatie worden gegeven over de vereniging Sasse Vogelvrienden. Er is literatuur over vogels en er is een opkoper uitge nodigd. De Sasse Vogelvrienden hou den voorts op 5, 6 en 7 december de jaarlijkse regionale tentoonstelling in De Speije. Alleenstaanden - De soos voor al leenstaanden Altern uit Terneuzen houdt zaterdag een ontspannings avond in De Speye in Sas van Gent. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt muzikaal verzorgd door de Mer- cators. wÊÊÊÊËÊÊÊÊJÊÊÊËm, m w?*' m% "M, m SINT-JANSTEEN Kaarting De afdeling Sint-Jan steen van de rooms-katholieke bond van ouderen hield een kaarting in het gemeenschapscentrum 'De Warande' in Sint-Jansteen. Er waren 53 deelne mers. Dansavond De evenementen commissie van de stichting 'De Wa rande' uit Sint-Jansteen houdt zater dag 15 november een dansavond in het gemeenschapscentrum 'De Warande' in Sint-Jansteen. Het muzikale gedeel te is die avond in handen van het or kest Frans Bonnen. De dansavond be gint om 20.30 uur. Sluis Speelgoedbeurs Net als voor gaande jaren houdt een groep Terneu- zense vrouwen deze maand weer een speelgoedbeurs. De opbrengst van de ze beurs, die woensdag 19 november in het Rivierenhuis in wijk Zeldenrust wordt gehouden, gaat voor 25 procent naar een goed doel. Dit jaar is dat het 'Kleine Dokter Project' in Lembang. De andere 75 procent van wat het speelgoed opbrengt is voor de verko per. Iedereen die nog speelgoed te koop aan wil bieden kan dit, mits het heel en schoon is, tot 19 november in Terneuzen inleveren bij de volgende dames: C. Sutterland - Wagnerhof 28, C. Inghels - Debusseyhof 207, J. Bilder- boek - Margrietstraat 3 en M. Magel - Bernhard Zweerslaan 5. TERNEUZEN Lezing hypnose De stichting Aurin houdt vrijdag 14 november een lezing over hypnose in Pro Rege te Ter neuzen. De aanvang is om 20.00 uur. De lezing wordt gehouden door Ray mond Stulens. Volgens de stichting is hypnose een begrip waar rond heel wat verwarring en onbegrip hangt. Dank zij hypnose kan tot positieve resulta ten worden gekomen; zo kan hypnose helpen bij ontwenning van roken en al cohol. Tevens kan hypnose verlichten en zelfs blijvende hulp bieden bij onder andere huidziekten, maag- en darmklachten, rugpijn en ademha lingsproblemen. Collecte De opbrengst van de Na tionale collecte voor Geestelijk Ge handicapten, die in de week van zes tot en met twaalf oktober werd gehouden, heeft in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen de volgende bedragen opgebracht: West- dorpe 642,85 Terneuzen 4462,36 Hoek 1275,36 Hulst ƒ3887,30 Hei kant 437,35 Kloosterzande 1006,15 Terhole 235,25 Hengstdijk 208,35 Sas van Gent 1216,79 Philippine 845,65 Sluiskil 1343,50 Zaamslag 1338,- Sint Jansteen 1031,85 Axel 4167,14 Zuiddorpe 311,- Vogelwaar de 825,80 Kuitaart 66,15 ZANDSTRAAT Prijskaarting In de Straete in Zandstraat wordt zondag de eerste kaarting van de competitie '86/'87 ge houden. Inschrijven is mogelijk van 14.00 uur tot 14.30 uur. Er zijn veertig vleesprijzen te winnen. De kaarting begint om 14.30 uur. Agenda Zeeuwse jeugd naar Den Bosch adrie van riei DONDERDAG 13 NOVEMBER 1986 S H De heren J. Moelker (links) en J. C. Lisman (midden) kregen van burgemeester Ockeloen de gouden speld voor vijftig maal bloed geven. TERNEUZEN Burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen heeft woensdagavond in zijn hoedanig heid van voorzitter van de plaatse lijke afdeling van het Rode Kruis onderscheidingen uitgereikt aan bloeddonors. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in de Goede Her derkerk kregen twee van de in to taal zestien donors een gouden speld voor vijftig maal bloed geven. De andere veertien, die vijfentwin tig maal bloed gaven, kregen een zilveren speld uitgereikt. In zijn openingswoord sprak burge meester Ockeloen van een goed functionerend Rode Kruis, dat vaak moeilijkheden heeft, omdat het ge splitst is in verschillende onderde len. „Iedereen heeft een eigen taak waardoor men vaak eikaars werk niet ziet. Dat geeft conflicten. De taak van het bestuur is dan ook om door middel van het organiseren van dit soort ledenavonden de persoon lijke banden te versterken", aldus de burgemeester. Voordat werd overgegaan tot de uit reiking van de onderscheidingen haalde de voorzitter de watersnood ramp van 1953 aan, waarbij het Ro de Kruis zich maandenlang heeft in gezet. In plaats van individuele on derscheidingen heeft het hoofdbe stuur van het Nederlandse Rode Kruis indertijd één gouden erekruis uitgereikt als blijk van erkenning voor het werk dat de colonne heeft gedaan. Dit erekruis was in de loop der jaren 'zoekgeraakt' en is kort ge leden opgespoord. Naast de vaste punten van de vergadering werd het welfare-werk en de dit jaar opgerich te afdeling jeugd Rode Kruis toege licht. Voorts werd de heer W. L. M. van Troost benoemd tot vice-voor- zitter van de afdeling Terneuzen en tot slot van de avond werd een film vertoond over bloedtransfusie 'Bloedserieus'. De onderscheidingen zijn uitgereikt aan: J. de heren J. Moelker en J. C. Lisman, gouden speld voor vijftig maal bloed ge ven; van de NSM: A. A. Poppe, Sluiskil, A. G. D'Haenens, Terneuzen, P. C. van Kou teren, Sluiskil, M. P. A. Hezemans, Ter neuzen, H. M. J. Soemers. Terneuzen. Ver der werden onderscheiden: F. Koole, Ter neuzen, J. M. P. de Potter, Terneuzen, C. de Kok, Terneuzen, G. J. Dobbelaar, Ter neuzen, G. Steyaart, Terneuzen, D. J. van Nieuwenhuijzen, Terneuzen, L. G. Kay, Terneuzen en afwezig waren J. R. Gelens enmevrouwC. Huijsmans, beiden uitTer- neuzen Zij kregen de onderscheiding per post toegostuurd. CLINGE Met groot machtsvertoon is Peter de Bakker met zijn Hollandse herder Guido clubkampioen gewor den bij de politiehondvereniging Saeftinghe te Clinge, op het terrein aan de Bisschoppendreef. De gedood verfde winnaar W. vanRijswijk moest uiteindelijk in Peter de Bakker zijn meerdere erkennen. De heer De Bakker behaalde in totaal 423 punten, terwijl W. van Rijswijk met 402 pun ten genoegen moest nemen. De oefeningen van het clubkampioen schap, waaraan zes leden met hun hond deelnamen, begonnen in de och tenduren al met de zwemoefeningen aan De Witte Bergen. De heer De Bak ker bleek in vrijwel alle onderdelen met zijn hond Guido de beste. De jury bestond uit J. Cappon uit Borssele, P. Babijn uit Biggekerke en J. Jacobs uit Venlo. Het pakwerk werd verricht door J. Heijdstra uit Tegelen en P. Kloethausen uit Venlo. De volledige uitslag van het Saeftinghe- clubkampioenschap is als volgt: 1 P. de Bak ker met Hollandse herder Guido: 423 pun ten; 2 W. van Rijswijk met Mechelse herder Luk: 402; 3 R. de Loos met Mechelse herder Jacky: 370; 4 A. Boone met Mechelse herder Arco: 367; 5 P. Ferket met Mechelse herder Sherry: 360; 6 M. Zaman met Mechelse her der Nero: 316,5. De trofee voor het beste stel- werk ging naar eindoverwinnaar P. de Bak ker. OOSTBURG - De Stichting Uit West- Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert de komende maanden weer verschillen de busreizen naar evenementen in België. Op 29 november gaat de stich ting naar de Opera in Antwerpen waar Die Czardas-fürstin te zien is. De aanvang is 19.30 uur. Op dinsdag 9 december gaat de reis naar Desingel in Antwerpen waar Jean-Pierre Rampal met het Filhar monisch orkest van Vlaanderen de zesde fluitsymfonie van Mahler en werk van Mozart ten gehore brengt. In januari zijn en drie reizen. Op iondag 4 januari naar de Opera in Antwerpen waar om 15.00 uur Die Fledermaus be gint. De bus vertrek 's morgens zodat een bezoek aan de vogeltjesmarkt mo gelijk is. Twee weken later, op zondag 18 januari, gaat uit naar de familie-mu sical van Herman van Veen in de Elisa- bethzaal in Antwerpen. Op donderdag 22 j anuari gaat men nogmaals naar My Fair Lady in de Opera te Gent. Dit we gens het grote succes eind oktober. De aanvang is 20.00 uur. BO, afdeling Heikant, houdt vandaag, donderdag, een bejaardenschieting in het gemeenschapscentrum 't Heike te Heikant. De inschrijving is vanaf 13.00 uur, waarna de schieting om 13.30 uur begint. 2HOEK Het team van JZZ Friends behaalde in de bedrijfstenniscompeti- tie Hoek een mooie 8-4 overwinning op Vishandel du Bois. De dubbelpartijen leverden voor beide teams twee pun ten op. Ad Louwerse en John Eps- kamp versloegen Joop de Rechter en Hans Pieters met 8-7. Eddo Lokken en Harrie Hilbrink kwamen te kort tegen Tim Robijn en John Herrebout van Du Bois: 11-6. John Epskamp klopte Joop de Rech ter in de eerste enkelpartij met 12-6. Hierna volgden er twee gelijke spelen. Ad Louwerse en Tim Robijn speelden met 7-7 gelijk en ook Eddo Lokken en Hans Pieters kwamen tot deze cijfers. In de slotparij won harrie Huibrink met 9-4 van John Herrebout. In poule B was Oostburg met 10-2 te sterk voor Ceulenaere. Van de zending zal er een informatie stand aanwezig zijn waar ten bate van de zending boeken te koop worden aangeboden. Aansluitend op deze middag wordt er zondag een zendingsdienst gehouden in de hervormde kerk in Hoek. Voor ganger is dominee H.J. Visch uit Oegstgeest. Dominee Visch was jaren lang werkzaam voor de zending in In donesië. Het kinderkoor onder leiding van Netty van der Helm verleent me dewerking aan de dienst. Voor de kin deren van de zondagsschool, de neven- dienst en de jongeren van de zaterdag club zijn er speciale dia's over de zen ding te zien. De gezamelijke dienst be gint om 10.00 uur. Katholiek Vrouwengilde Hulst houdt maandag 17 november een bijeen komst in het gemeenschapscentrum 'Den Dullaert' in Hulst. Tijdens de bijeenkomst verzorgt prof. dr. Iteke Weeda een lezing met als on derwerp 'Veranderingen rondom gezin en andere leefvormen'. Mevrouw Wee- da is als gezinssociologe aan de land bouwuniversiteit van Wageningen en als buitengewoon hoogleraar emanci patiezaken aan de universiteit van Groningen verbonden. Ook publiceert zij regelmatig artikelen in diverse weekbladen. Tijdens de bijeenkomst in Hulst spreekt zij over de veranderde situaties omtrent gezinsleven en ande re vormen van de huidige samenle ving. De bijeenkomst in Den Dullaert begint om 19.30 uur. Zondag 14 december volgt een tweede jubileum-drive in het Hulster gemeen schapscentrum. Buiten de eigen leden kunnen daaraan ook leden van de bridgeclubs uit de omgeving deelne men. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. 1 9 ik Jt i *r - f 1 s - mS-' l Sttfc WmëÊltÊÈ) WÊÊjjmWt Staand van links naar rechts: C. Lepoeter, D. van der Dries, A. Bogers, S. Leloux, M. Martijn, A. Luteijn (secret\ penningmeester), C. Rijk (vice-voorzitteri. Zittend van links naar rechts P Ocké, J. Timmerman en A. Kil. De uitslag: 1 P. van de Bos uit Axel, 2 J. van de Hende uit Hulst, 3 R. van de Branden uit Hulst. De troostprijs was voor P. Hemelaar uit Sint-Jansteen. De beurs begint om 9.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Het overschot aan speel goed en het verdiende geld is diezelfde middag tussen 15.00 en 16.30 uur af te halen. LEWEDORP - In het verenigingsge bouw in Lewedorp exposeerden zon dag 65 kampioenen uit heel Zeeland (zelfs enkele daarbuiten) elk een vier tal duiven. Telkenjare blijkt dat deze kampioenendag - waaraan gekop peld de prijsuitreiking van de Beve- landse Zondagkampioenen - iets ap arts heeft, in de geest van een reünie. Ongeacht of men zaterdag- of zondag vlieger is, men wil elkaar ontmoeten. Namens de organiserende vereniging P.V. de Postduif Lewedorp opende de voorzitter A. Hazen deze dag. De ma ximale deelname verheugde hem. Hij vroeg de aanwezige kampioenen nu reeds volgend jaar bij de 25e kam pioensdag aanwezig te willen zijn. Voor men aan de prijsuitreiking begon las men een felicitatietelegram voor van de voorzitter der concoursbond P. Ridderhof die met zijn vrouw vakantie geniet in Australië. Vice-voorzitter Kees Rijk liet in een vlot tempo de eerste kampioen op het podium komen. De duifkampioenen: P. Oele Vitesse, J. Oele midfond, J. Verhaagen fond, jonge duiven: W. de Witte Vitesse en fond Foort Glerum. Op de onderdelen oude duiven: Aan geduid: Ad Mulders Vitesse, P. Pieters midfond, Chr. Aerts, fond. Onaange- duid: Ph. Steketee/zn. Vitesse, C. Her mes midfond, fond F. Glerum. Jonge duiven aangeduid en onaangeduid: Wies de Witte. Aangeduid Jeremiasse/ zn. en onaangeduid M. v. Iwaarde. To taal generaal 1 M. v. Iwaarden, 2 F. Glerum, 3 Wagenaar-Den Toonder, 4 Jeremiasse en zn. en W. de Witte. Kam pioenen die bijzondere prestaties heb ben geleverd zoals E. Vermast, Bou- dens-Raas, D. v. Bommel/zn., Joh. Poelman, J. v. Maldegem, P. Driedijk, A. Hazen en Mieras-Nijssen, werden apart geduldigd. De sponsorhoofdprijs, een prachtige T.V.-stoel, werd gewonnen door P. Pie ters Lewedorp. Ook de fraaie bokaal - over 4 Orleansen - nam hij in ont vangst. De generaal jeugdkampioen Jaco Timmerman Yerseke won(dl nioren namen hier ook aan deell sponsorprijs van een half varken, Verschillende verenigingen in del coursbond pogen de jeugd te stinf ren. De onderlinge jeugdcompel geeft felle strijd te zien. Trots posf zij voor de fotograaf. Hun klassen! zijn: le Jaco Timmerman, Yersek| C. Lepoeter Hansweert, 3e P, Hansweert, 4e D. v. d. Dries 's-Heel hoek, 5e Aron Bogers Hansweert,f Kil en 7e S. Leloux Kapelle en0 Martijn Hansweert. De onderafdeling van de concJ bond - de cc W.Z.Beveland - reiki deze dag hun prijzen uit. De generl zijn: 1 P. Pieters, 2 Danker Rijk,F han Poelman, 4 Cor Hermes en j| Maldegem. De duivenbonnenverkoop geleid 1 Jo de Bel Middelburg werd eensul Samen met enkele loterijen was| door het geheel kostendekkend. Tentoonstelling: P.V. Zeelandia Mid delburg, 14 en 15 november. Clubge bouw Poortershove Middelburg Tentoonstelling: P.V. 'Jong Maar Moedig', Driewegen (Biervliet), 15 en 16 nov., café 'De Nieuwlandse Molen'. Hokkenshow: P.V. De Scheldevlie- gers Vlissingen, 14 en 15 november, 1986. In clubgebouw. Alg. vergadering: Algemene leden vergadering Afdeling Zeeland Zater dagvliegers, vrijdag 14 november 1986. Dorpshuis Kruiningen, aan vang 19.15 uur. Bonnenverkoop: Fondclub Brabant Zeeland!Flakkee bonnenverkoop 16 november '86. Zaal VanEekelen, Roo sendaal. Burgerhoutsestraat, aan vang 14.00 uur. Tentoonstelling: P.V. de Trouwe Duif, Tholen, 22 november. Zaal café De Kroon, Tholen. Tentoonstelling: P.V. de Uiver, 's- Heer Arendskerke, 14 en 15 november 1986. Tentoonstelling: P.V. de Luchtbode, Souburg, 21 en 22 november 1986. Clublokaal van Doornelaan, Sou burg. Tentoonstelling: P.V. de Posthoorn, Vlissingen, 29 november 1986. Clubge bouw Berlagestraat Vlissingen. VLISSINGEN - Op initiatief van de provinciale zondagvliegerij wordt ook dit jaar een busreis georganiseerd voor de Zeeuwse jeugdduivenliefhebbers naar Den Bosch. Op zaterdag 29 no vember zal deze bus naar de ma- nifestatiedagen van de Neder landse Postduivenorganisatie rijden. Opgave voor 17 nov. a.s. Zondag vliegers bij H. Berkelmans, Kel- dermanstr. 21, 4561 ZN Hulst. De Zeeuwse zaterdagjeugd kan zich opgeven bij L. de Fouw, Burg. v. Citterstr. 4, Kortgene. VLISSINGEN - Allereerst worden de vluchtprogramma's voor het komend seizoen in vele verenigingsvergade ringen besproken. Iedere club heeft zijn eigen belangen, waarbij ligging een bijzonder voorname rol speelt. Onmogelijk is het voor de overkoepe lende Zeeuwse afdelingen, zowel zater dag als zondag, aan deze veelheid van wensen (vaak tegenstrijdige) te kun nen voldoen. Tevens liggen verschil lende vluchten (nationale) qua datum al lang vast. Enkele opvallende wijzi gingen kunnen worden: Zaterdagvliegerij. Men speelt alle ze ven vitessevluchten oude duiven ach ter elkaar, daarna werkt men fond en midfond af. Het voorstel om een reser ve fondvlucht jonge duiven (Bourges) in te lassen lijkt ons haalbaar. Zondagvliegerij. Het 2-jarig experi ment, gescheiden lossing Cambrai (Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en Beve- land/Zierikzee) en Beaumetz (West- Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren) is maar ten dele geslaagd. In Zuid-Be veland waren afgelopen seizoen 12.000 duiven (20%) minder in concours! kring oost kende een terugval inl name. Op deze manier wordt bi duur. Er is ook geen voldoende bi voor verandering te constaterel wedstrijdverloop. Als derde na geeft het bestuur de moeilijke opl dienst, waardoor lossingsfouten f nen ontstaan. Het compromisvool wordt iets westelijk van Cambrail oostelijk van Beaumetz, de lossl plaats Bapaume (afstand Terne| 153,322 km). Het sinds mensenheugenis bestal lossingsstation Dourdan (anti voer) verdwijnt. De accommoi staat geen normale lossing mee! In plaats hiervan komt Etampe| stand Goes 362 km. Concept ie vliegprogramma Zaterdil gers: Oude duiven: 11/4 Strombeekl Doornik; 25/4 Cambrai; 2/5 Bapauffil Breteuil; 9/5 Doornik; 16/5 P. st. Mail 23/5 Chartres; 30/5 Meaux; 6/6 Chateai 6/6 Rouen; 13/6 Chartres; 19/6 St. ïif 20/6 Troyes; 27/6 Moulins; 27/6 Etampi Orleans; 10/7 La Souteraine; 18/7 Meau| 7 Bergerac. Jonge duiven: 17/6 Duffel; 25/6 Strom| 4/7 Doornik; 7/7 Strombeek; 11/7 Can 18/7 Breteuil; 25/7 P. st. Maxence; 1/8Hl 8/8 Meaux; 15/8 Reims; 22/8PontSt.M| 8 Orleans; 12/8 Chateauroux. Navlml 11/8 Duffel; 15/8 Strombeek; 22/8 Dof 29/8 Cambrai; 5/9 Bapaume; 12/9 P.s| xence; 19/9 Bapaume. Conceptvliegprogramma zondagvlil 19/4 Bapaume; 26/4 Compiegne; 2 óf pes; 10/5 Bapaume; 16/5 Orleans; 175| piegne; 24/5 Compiegne; 30/5 Mouliol Etampes; 13/6 Chateauroux; 14/6 Bap» 19/6 St. Vincent; 21/6 Compiegne; 1| Souterraine; 28/6 Etampes; 3/71 7 Orleans; 5/7 Bapaume; 11/7 Limogei Compiegne; 17/7 Dax; 19/7 Bapaumel Tours; 26/7 Compiegne; 31/7 Bergetal Etampes; 8/8 Compiegne; 15/8 Orleanf Parkestone; 23/8 Bapaume; 29/8 Orieaif 8 Bapaume; 5/9 Parkestone; 6/9 CoaipiJ 12/9 Chateauroux; 26/9 Bourges, Het bestuur van de afdeling Z.-Vl. van de K.O.V. meldt u, verrast en verslagen, het overlijden van zijn voorzitter, de heer E. E. F. HENDRIKS oud-lid hoofdbestuur K.O.V. oud-lid sectiebestuur bao K.O.V. Zijn vervroegde pensionering was pas één jaar oud. Plannen volop om nog iets te doen voor zijn colle ga's. Alsof die dertig voorafgaande jaren nog niet voldoende waren geweest. We verliezen een groot man voor onze organisa tie, maar bewaren een dankbare herinnering aan hem. Onze gedachten gaan ook uit naar zijn vrouw en kinderen. Dat hij mag rusten in de vrede van Christus. Het afdelingsbestuur In diepe verslagenheid melden wij het plotseling overlijden van onze oud-collega, de heer E. E. F. HENDRIKS één van de oprichters van onze kring. Met hem gaat een man met grote verdiensten en voor het onderwijs. Collegialiteit én vriendschap stonden het du®| lijkst in zijn blazoen geschreven. Hoofdenkring Kanaal-Zone-^!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 30