Weinig Zeeuwse gevolgen faillissement aannemer Veel steden haken in op thema kinderpostzegels PZC/ pr°vincie Drie nieuwe verkavelingen op schema '87 HNT1G PCT MOET NAAR WERELDMARKT STELTKLUUT KRITISEERT AANPAK STAATSBOSBEHEER Poortvliet iern mëi pit, raar zoitte eituin Fietsster gewond bij aanrijding op kruising Vlissingen EERSTE SERIES VERKOCHT Bromfietser (16) ernstig gewond bij dubbele aanrijding Themamiddag over kindermishandeling in Middelburg 15 \utiliteiten B bestuur van de vereniging Bht nu op de datum van de Bede oplevering. De prijs van ■zend gulden is in ieder geval ■oegezegd, maar de speelmo- ^lukheden voor de Poortvlietse ■deren staan met de winter Oorzaak groei ROOSENDAALS BEDRIJF BAKX DICHT Hulst Mm Aardenburg ERDAG 13 NOVEMBER 1986 ietenteler de dupe Jan te grote oogst S VAN GENT - De oogst van suikerbieten in Zeeland, voor zover deze wordt afgevoerd naar Mide suikerfabrieken in Sas van Gent verloopt te voorspoedig, zo blijkt uit de tussenstand de campagne ver over de helft is. Zowel de CSM als de Suikerunie hebben dit jaar meer [n te verwerken dan vorig jaar. Gelukkig met deze groei zijn ze niet, want de produktie is te voor de EG-markt. Verwacht wordt dat meer dan twintig procent afgezet moet worden wereldmarkt. Daar wordt slechts 400 gulden voor een ton suiker betaald, een kwart van verkoopprijs in Nederland. is directeur W. Duitemeijer van I kerunie is dat lager dan de kost- ;n wordt de lage prijs ook verre net de leveranciers, dat wil zeg- bietentelers. De Suikerunie ver dat zij aan het eind van de cam- 17 december, 358.000 ton bieten verwerkt, tegen 310.000 vorig et suikergehalte van de bieten Baar bij de Suikerunie ook groot: ■ocent. Volgens Duitemeijer zal d jaar het bietenareaal in Zee ets moeten inkrimpen om de [•oduktie een halt toe te roepen. *qi lotering van de bietenoogst (een ORTVLIET De speeltuin- eniging Poortvliet krijgt iderdag 20 november in Mid- burg uit handen van commis- is der koningin dr C. Boertien i prijs van duizend gulden dat de vereniging met de aan- van een speeltuin aan de Dee- aat de leefbaarheid in het p verbetert. Er zijn echter wat problemen rondom de ligheid van de speeltuin. De js is ingesteld door de Ko- klijke Nederlandse Heide- atschappij die een landelijke dstrijd uitschreef onder het tto 'Een kern waar pit in zit', ar de speeltuin in Poortvliet, op 8 augustus zou worden ge ïnd, heeft tot op heden niet men bewijzen dat de leefbaar- d in deze kleine Thoolse kern vergroot. Bij de oplevering ek de speelgelegenheid name niet veilig voor kinderen. Aad lekhuizen, penningmeester Bide vereniging: „Er zaten gro- I scheuren in de balken. Het liten fort stond flink uit het |d en de draadeinden van de ten staken een stuk uit de instructies. Het was te gevaar speeltuin is één van de groot- binnen de gemeente Tholen. terrein beslaat zo'n 2300 vier- te meter en de aanleg kostte eveer 200.000 gulden. De B.iw was mogelijk door een ssubsidie van 142.000 gulden de pot 'jongeren bouwen voor ■geren'. De gemeente Tholen verleende 57 mille subsidie aan he project, vooral omdat Poort- vli t minder bedeeld was met een gelijke voorziening dan ande re kernen op het eiland. M. van Loenhout, chef van de ilantsoenendienst: „Op 1 okto- >e hebben we met de aannemer en de leverancier van de ieltoestellen ter plaatse de ik bekeken. Beide partijen ga- i toe dat er fouten waren ge- akt, die binnen veertien da- i hersteld zouden worden". mnemer J. Quik uit Bergen op >m liet desgevraagd weten dat de herstelwerkzaamheden in- dels zijn afgerond: „In princi pe vas de speeltuin al klaar voor de rouwvakvakantie, maar het is maal dat er bij een oplevering tjes ontdekt worden. Dat ge- rt bij elke oplevering. Hier t bij dat die speeltoestellen ierworpen zijn aan bepaalde igheidsnormen, maar het g om futiliteiten". In ie omheinde speeltuin staan st het houten fort met kabel- n, twee grote schommel- en ncombinaties, en een hang- g. Ook is er een grote glijbaan, doorkruipbuis en een vuur- Hats waar kinderen onder toe- B>t vuurtje kunnen stoken, ■pr de peuters zijn er wipjes, D tekenbord en een kleine glij- ttn. Ook is er een berging voor de spullen van de vereniging. B leverancier van de speel toe- ■len, de firma Velopa BV uit ■derdorp erkent ook dat er bij ■>anleg een en ander is misge- ■n. Verkoopleider W. A. N. van Krogt: „Dat is niet alleen ge- ■rd bij het monteren van de Bstellen ter plekke, maar het Bek ook dat sommige van onze Bndaard-toestellen enkele ge- Bken vertoonden. Naar mijn in- Km :atie is vorige week vrijdag de: Jk afgewerkt". deur nog op een laag Be. W de inwoners van Poortvliet ■innen zich af te vragen waar- B het zo lang duurt voordat de ■eituin haar poorten opent. bleek tijdens een commissie- Kadering afgelopen dinsdag ■i daar een vraag over werd ge ef Wethouder J. Versluijs van stel ■Jzijnszaken antwoordde daar- ■I ..De speeltuin in Poortvliet |t pas open als alles echt hele- 1 in orde is' contingent per boer, met een lagere prijs voor overproduktie) is volgens hem een oplossing. „We zijn niet meer dan een verleng stuk van de EG-politiek", aldus direc teur ir L.P. Stahl van CSM, „wij en de boeren moeten betalen voor de over produktie. Maar wat zijn dan de alter natieven voor een bietenteler?" De suikerfabriek van Stahl heeft zal naar schatting 325.000 ton bieten hebben verwerkt als de campagne (bij de CSM rond de negende december) is afgelo pen. Dat betekent een groei van tien tot vijftien procent. Het suikergehalte is tot nog toe gemiddeld 16,6 procent, 0,15 procent meer dan vorig jaar. „De bieten laten zich dit jaar goed verwer ken. We hebben dan ook een heel mooi seizoen achter de rug. Nu komt de nat te tijd en dan komt er vanzelf meer tar ra", aldus Stahl. De groei van het bietenareaal wordt veroorzaakt door de problemen in de conserven-industrie en de lage prij zen op de graanmarkt. Ook hebben veel telers van teunisbloemen na het opzeggen van de contracten door af nemers hun land met bieten inge zaaid. In hun voetspoor volgden ook veetelers die door de quotering van de melk gedwongen waren delen van het weiland om te ploegen. „Een serie van buitengewone omstan digheden", noemt de heer J. Markusse als oorzaak van de toegenomen suiker- produktie in Zeeland. Als hoofd van de afdeling voorlichting van de ZLM, de Zuidelijke Landbouwmaatschappij zegt hij dat het nu onmogelijk is ge worden om „nog voor een rendabele prijs maar raak te produceren." Vol gens de landbouwvoorlichter zijn de quoteringsmaatregelen die volgend jaar waarschijnlijk van kracht zullen worden terug te voeren op de overpro duktie van dit j aar. „De natuur heeft er dit jaar aan meegewerkt en die kun je moeilijk dwingen". Alternatieven voor de bietenteler kan hij niet aangeven: "Dat is de grote el lende. Alternatieven zijn er heel erg weinig. We zitten met overschotten op bijna alle markten. De boer moet er toch op rekenen dat er volgend jaar erg veel van zijn inventiviteit wordt ge vraagd". VLISSINGEN De 15-jarige fietsster M. P. uit Vlissingen raakte woensdag morgen licht gewond bij een aanrij ding met een personenwagen. Het on geluk gebeurde op de kruising Singel/ Scheldestraat in Vlissingen. Het meisje verleende geen voorrang. Het ongeval gebeurde rond acht uur in de morgen. M. P. wilde de Singel oprij den en kwam daarbij in botsing met de auto. Deze werd licht beschadigd. Het meisje werd ter behandeling overge bracht naar het ziekenhuis. ROOSENDAAL (ANP) De faillissementsaanvraag van het Roosendaals bouw- en timmerbedrijf Bakx betekent het ontslag voor alle 95 medewerkers. De Bouw- en Houtbond FNV vreest dat diverse onderaannemers in de val van Bakx zullen worden meegesleurd. De verwachting is dat de rechtbank in Bre da het faillissement vrijdag zal uitspreken. De FNV zal die dag achterstallig loon uitbetalen. Volgens een woordvoerder van de bond verkeert het bedrijf al enkele ja ren in financiële problemen en is een fusiepoging op niets uitgelopen. De twee Bakxbedrijven hebben op dit moment werk aan ongeveer driehon derd woningen in West-Brabant, Wal cheren en Zeeuwsch-Vlaanderen. In Oost-Souburg heeft Bakx 23 pre mie-woningen aan de Zuiderzeestraat in aanbouw en in het Goese plan Noordhoek 8 vrije-sectorwoningen. Deze woningen zijn verkocht via het makelaarskantoor Theelen en Van der Weele in Vlissingen. Makelaar A. van der Weele verklaarde gisteren dat de bouw van deze huizen is onderge bracht bij de Stichting Garantie Insti tuut Woningbouw SGIW), zodat de af bouw 'conform voorwaarden en be stek' is gegarandeerd. „Alle kopers zijn in het bezit van een garantie-certificaat", aldus de heer Van der Weele, die overigens enige ver traging in de oplevering (volgens de oorspronkelijke plannen in het eerste kwartaal volgend jaar) niet uitsluit. De kopers zijn van de situatie op de hoog te gesteld. In Zeeuwsch-Vlaanderen heeft Bakx ook een aantal woningen in aanbouw. Zoals enkele woningen in opdracht van Projectbouw Zeeland in Terneu- zen. Een woorvoerder van deze pro jectontwikkelaar kon niet vertellen om hoeveel woningen het gaat. Wel dat zijn bedrijf garant staat voor de afbouw van de woningen. „Onze cliënten hebben met ons een contract afgesloten, niet met Bakx en wij gaan gewoon door." Gisteren kon niemand van de directie van Bakx zeggen wel ke andere bouwprojecten in Zeeuwsch-Vlaanderen nu nog onder handen zijn. In Hulst kocht directeur A. de Kort van de Zeeuwse Muziekschool in Oost-Zeeuwch-Vlaanderen kinderpostzegels van cursistjes van de Hulster kindrateliers. De Kort stripte daarbij aan dat de keuze van het thema kind en cultuur typerend is voor de dreigende culturele verschaling, waar met name kinderen de dupe van worden. VLISSINGEN Kind en cultuur, dat is het thema van de zestigste kinderpostzegelactie, die woens dag van start ging. Landelijk ge schiedde dat in Rotterdam door het verkopen van de eerste zegels aan kunstkenner Pierre Jansen. In Zee land werden onder meer in Goes, Zierikzee, Hulst, Terneuzen, Oost burg, Sas van Gent, Zaamslag, Mid delburg en Vlissingen, de eerste ze gels officieel aangeboden. In het Goese postkantoor aan de Grote Markt werd de actie ingeluid door de drie prijswinnaars van het Kindersolofestival 1986. Cornelieke Keizer, Jorg de Man en Jeanette Eversdijk mochten in de hoedanig heid van veelbelovende jeugdige kunstenaars - een clowntje, een pia niste en een conferencier - de eerste kinderpostzegels kopen. Daarmee werd het thema toepasselijk onder streept. Naast de primeur om als eerste de nieuwe serie postzegels te bemachti gen kregen de drie kunstenaartjes een aantal presentjes van directeur A. P. M. van Rossum van het Goese postkantoor: een PTT-map met daarin schrijfbenodigdheden en als speciale attentie een mapje kinder postzegels van vorig jaar, ter herin nering aan de door hen verrichte opening. In Zierikzee zorgden 24 amateur-to neelspelertjes uit groep 4 en 5 van de Theo Thijssenschool voor een aardi ge opening van de kinderpostze gelactie. In de hal van het postkan toor werd een toneelstukje opge voerd, waarin het uiteindelijke doel van de postzegelverkoop duidelijk naar voren werd gebracht. De eerste exemplaren van de nieuwe kinder postzegels werden in ontvangst ge nomen door loco-burgemeester L. J. van Gastel van Zierikzee. De verkoop van de kinderpostzegels en wenskaarten is zowel in Goes als de Schouwse stad in handen van een zegelcomité, dat onder de 'paraplu' van de Unie Van Vrijwilligers (UW) werkt. Tot eind december zijn vrij willigers elke dag op de verkooppun ten present. In Goes zijn de stands van het zegel comité te vinden in het postkantoor en in een supermarkt aan het Kol- verniershof. In het Hulster postkantoor kocht directeur A. de Kort van de Zeeuw se Muziekschool in de regio Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen de eerste kinderpostzegels van drie cursist jes van de Hulster kinderateliers. Zij boden het plaatselijke comité 'Kinderpostzegels' de helpende hand met de verkoop van de zegels en wenskaarten. Het verkoopkraampje in het Hulster hoofdpostkantoor was met het oog op het thema door deelnemertjes aan de kinderateliers van het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming (ZIKV) versierd met teke ningen, lino's en kleiwerkstukken. Drie van hen, Hannelore Slock. Mi- chiel van de Wetering en Bart Wee- maes, mochten het comité helpen met de verkoop van zegels en kaar ten. Ook in het postkantoor aan de Alva- rezlaan in Terneuzen was een kraampje ingericht door het plaat selijk comité 'Kinderpostzegels'. Mensen kunnen daar vandaag, don derdag en morgen nog terecht om hun aankopen te doen. Het is de be doeling dat in de week van 8 tot en met 17 december de actie wordt ver volgd. Hetzelfde gaat op voor Oost burg, waar woensdag ook de eerste zegels van dit jaar aan de man en vrouw werden gebracht. De stand wordt in Oostburg deze week, vol gende week en van 8 tot en met 17 december bemand. De actie ging verder van start in Sas van Gent en Zaamslag. In de overige Zeeuws- Vlaamse kernen worden de zegels en kaarten in december verkocht. In Middelburg werden de eerste kin derpostzegels gepresenteerd in het hoofdpostkantoor aan de Lange Noordstraat. Kinderen van de hoog ste klas van de basisschool 'De Zee- burgh' verkochten de eerste exem plaren aan mevrouw Rutten, de vrouw van de burgemeester. De ver dere verkoop is in handen van het Middelburgse UW. Zij verzorgen die dagelijks van 9.45 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur in de hal van het hoofdpostkantoor. Ook in Vlissingen kocht de echtge note van de burgemeester, mevrouw L. van der Doef-Heystek, in het post kantoor aan het Stadhuisplein de eerste zegels. Behalve in dit post kantoor startte de verkoop in deze gemeente ook in het postkantoor aan de Oost-Souburgse Stemerding- laan. Dit kaarten- en zegelstalletje in Sou burg is tot en met 23 december ge opend. In het kantoor aan het stad huisplein loopt de actie tot 13 de cember. De meeropbrengsten van de zegels zijn dit jaar, behalve voor projecten in Nederland, ook bestemd voor kinderprojecten in de Derde We reld. In Rotterdam werd woensdag bij de landelijke start bekend gemaakt dat de verkoop van kinderpostze gels vorig jaar 14 miljoen heeft op gebracht, één miljoen meer dan in 1984. Beheer Braakman te commercieel TERNEUZEN - De Steltkluut is onte vreden over de wijze waarop Staats bosbeheer de bossen in het natuurge bied De Braakman bij Biervliet be heert. Volgens de natuurvereniging wordt teveel de nadruk gelegd op de commerciële houtwinning. Dit blijkt uit het rapport 'Vogels van het Braak- mangebied' dat is samengesteld door de vogelwerkgroep van de Steltkluut. De natuurvorsers willen dat het bos beheer meer op natuurbehoud gericht wordt. „Wij zouden het liefst zien dat de bo men niet meer gekapt worden, zodat de natuur haar gang kan gaan en de vogels zich in alle rust kunnen ontwik kelen", zegt Henk Castelijns. Castelijns, lid van de vogelwerkgroep, heeft samen met drie andere leden van de vereniging een rapport opgesteld over het broedvogelbestand in het Braakmangebied. Een van de conclusies van het rapport is dat er meer reservaten in dit gebied moeten komen om de vogelstand te beschermen. Om dat te bereiken wil len de onderzoekers dat er in het pro vinciale streekplan en in het bestem mingsplan van het recreatieschap (beide zijn in voorbereiding) plaats voor dergelijke reservaten wordt ge maakt. Het gaat de Steltkluut met na me om de Riemenskreekjes, de Ooste lijke graslanden, de Nonnetjesvijver en omgeving, de Spuikom in de Konin- ginnepolder en de punt van het recrea tiegebied De Braakman. Castelijns: „De belangrijkste reden om het rapport op te stellen was eigen lijk een plan van het Recreatieschap om de recreatie in de Braakman uit te breiden. Het ministerie was daar ge lukkig tegen en het plan is dus nooit uitgevoerd. Maar desondanks willen we nu met het rapport feiten op tafel leggen, om te bewijzen dat de natuur waarde van het gebied veel te groot is om dergelijke aantastingen ervan te rechtvaardigen". Voor het rapport heeft Castelijns sa men met 25 Steltkluutleden tellingen gehouden onder de broedvogels. Het tellen. Iedere telling begon een half uur voor zonsopgang en duurde drie uur. In totaal zitten er volgens de vogel werkgroep nu zeker 20.000 water- en weidevogels (zoals eenden, ganzen en steltlopers) in De Braakman. Op dit moment gaat het vooral om eenden, maar er worden ook grote aantallen ganzen verwacht. In Nederland over winteren 600.000 ganzen, tachtig pro- hele Braakmangebied werd in deelge bieden verdeeld om er zeven keer te cent van het totale aantal van deze vo gels in West-Europa. De Braakman heeft inmiddels onder de vogelaars een naam opgebouwd op het gebied van trekvogels. Castelijns schat dat er in de winter per weekeinde twintig tot veertig mensen naar deze vogels ko men kijken. Hoewel de vogels in gro ten getale naar het gebied komen zijn ze echter ook snel weer verjaagd. De Steltkluut is daarom blij dat de re creatievaart in De Braakman van be gin november tot eind maart verboden is. „We hebben daarover een afspraak gemaakt met G. van den Bosch, de huidige beheerder van het recreatiege bied. Er mag nu in die periode niet ge- surfd worden, zodat de vogels niet wor den opgeschrikt of verjaagd". Het vogelbestand van het Braakman gebied heeft door de jaren heen grote veranderingen ondergaan, vooral in de soorten die zich in het gebied ves tigden. Direct na de inpoldering van de Braakman (in 1952) nam het aantal lil™,.,, fmm- f, «mm®»,,. Een aantal eenden op het kleine kreekje in De Braakman. broedvogels sterk toe. Het ging daar bij vooral om kustvogels. Omdat er steeds meer vegetatie kwam werd de plaats van de kustvogels in de jaren zestig door weidevogels overge nomen. Veel van deze vogelsoorten zijn inmiddels ook weer verdwenen, zowel door de verdere ontwikkeling van de vegetatie als door de intensive ring van de landbouw. Tegenwoordig zijn de belangrijkste broedvogels in het gebied bos- en cultuurvogels zoals spechten, winterkoninkjes, tjiftjafjes en wielewalen. In 1985 werden er in to taal meer dan 75 broedvogelsoorten in het Braakmangebied vastgesteld. Bij de tellingen die dit jaar gehouden zijn werden grotere concentraties broed- paren ontdekt dan verwacht was. De Steltkluut hoopt met de grote aan tallen en de verscheidenheid aan vo gels de noodzaak van reservaatvor ming te bewijzen. Wanneer er geen of slechts enkele gebieden als reservaat worden aangewezen dan hoopt de na tuurvereniging dat er meer beheers overeenkomsten met boeren worden gesloten. Met deze overeenkomsten verplichten de boeren zich (tegen een vergoeding) hun landbouwgronden op een natuurvriendelijke manier te be heren. In de praktijk komt het er voor al op neer dat er niet teveel koeien op het land mogen grazen en dat er met mate bemest mag worden. Teveel koeien zouden de legsels vertrappen en de beschutting van de nesten kaal- grazen. Te intensieve bemesting heeft als gevolg dat de variatie in de plan tengroei wordt aangetast. Er zijn al dergelijke beheersovereenkomsten voor De Braakman afgesloten, maar in de praktijk werkt het niet altijd even vlekkeloos. Castelijns: „Er wordt door sommige landbouwers niet al teveel op gelet; daarom zouden we graag zien dat er in de toekomst meer controle op zulke beheersovereenkomsten wordt uit geoefend. En om dat mogelijk te ma ken willen we de Braakman laten be heren als natuurgebied". MIDDELBURG Het dagelijks be stuur van de provincie wil op het voorbereidingsschema landinrich ting 1987 drie nieuwe ruilverkavelin gen geplaatst zien. Het gaat om de ge bieden: Aardenburg, 6.200 hectare; Sint-Annaland, 3.000 hectare; Axelse Sassing, 2.730 hectare. Op het schema dienen vijf gebieden, die in voorberei ding zijn, te worden gehandhaafd: Walcheren, 14.500 hectare; Sluis- Oostburg, 3.015 hectare; Breskens- Zuidzande 2.710 hectare; Sint-Phi- lipsland, 1.900 hectare; Schoondijke, 2.840 hectare. Over plaatsing op het voorbereidingsschema beslist uitein delijk de minister van landbouw en visserij, op advies van de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC). Het gebied Aardenburg is al eens voor plaatsing door de CLC afgewezen. Ge deputeerde staten dragen het project opnieuw voor. Van de vijf gebieden die al in voorbe reiding zijn, is bij het landinrichtings project Walcheren sprake van een 'normale' ruilverkaveling, met alles er op en eraan. De overige projecten zijn ruilverkavelingen met een administra tief karakter. waarbij de nadruk ligt op verbetering van de verkavelingssitua tie. Er liggen nog verzoeken om landin richting in voorbereiding te nemen voor drie grote regio's: West- Zeeuwsch-Vlaanderen, restant ruim 20.000 hectare; Tholen, 10.000 hectare; Axel-Zaamslag, 9.500 hectare. Die re gio's zullen niet als één geheel, maar in parten in behandeling kunnen worden genomen. Die parten komen dan, als ze 'verkavelingswaardig' worden be vonden, uiteindelijk weer terug op de voorbereidingsschema's. Het college van gedeputeerde staten wijst erop dat in het verleden in grote delen van Zeeland landinrichtingsac tiviteiten uitgevoerd zijn, meestal met meervoudige doelstellingen. In andere delen zijn projecten met enkelvoudige doelstelling uitgevoerd, gericht op ver betering van de waterbeheersing of ontsluiting. Bij een aantal van deze ge bieden is thans een technische verou dering van de inrichting aan de orde. Hierbij gaat het met name om het ver kavelingsaspect. Voorts zijn er regio's waarvan de inrichting in economische zin te wensen overlaat. Maatregelen zijn nodig om het boerenbedrijf op ver antwoorde wijze in stand te houden. Gedeputeerde staten merken erbij op dat 'de maatschappelijke appreciatie van het landelijk gebied' de laatste ja ren groter is geworden. Dit geldt voor zowel de agrarische gebieden, als voor natuurgebieden. Bij nieuwe landin richtingsmaatregelen moet daar reke ning mee worden gehouden. Het gebied Aardenburg voert het col lege weer op, omdat de inrichting van het gebied moet worden verbeterd. De belangrijkste functies zijn land bouw en wonen. Gestreefd moet wor den naar behoud van een aantrekke lijk landschap en de aanwezige na tuurwaarden, terwijl aan de land bouw zo weinig mogelijk belemme ringen mogen worden opgelegd. Plaatsing op het schema geeft het col lege, mede gezien de in het gebied ge wekte verwachtingen, de 'hoogste ur gentie'. Het gebied Sint-Annaland is eveneens toe aan verbetering van de inrichting, vooral voor de landbouw. De mogelij ke zoetwatervoorziening speelt mede een rol: de belangrijkste aanzet van het distributiesysteem voor zoet water op het eiland Tholen ligt in het gebied Sint-Annaland. Het gebied Axelse Sassing is aangetast door de aanleg van de Tractaatweg. De toch al slechte verkaveling is er verder door achteruit gegaan. Een ruilverkaveling moet daar wat aan doen. Gedeputeerde staten geven aan dat in feite aan de kuststrook van West- Zeeuwsch-Vlaanderen ook hoge voor rang moet worden gegeven: er is nood zaak tot landbouwkundige verbeterin gen, de recreatieve ontwikkelingen vergen aanpassingen, evenals de dijk verzwaring. Een voorstel om het ge bied op het voorbereidingsschema te krijgen zal echter weinig kans van sla gen hebben, zo wordt verwacht. Daar om komt deze regio in 1988 aan de or de. VLISSINGEN De 16-jarige M. V. uit Aagtekerke raakte woensdagmorgen gewond aan zijn arm en schouder na dat hij door een auto werd geschept en vervolgens door een tweede auto werd overreden. Het ongeluk gebeur de op de kruising Gerbrandystraat/ Jacoba van Beierenweg in Vlissingen. De jongen is opgenomen in het Vlis- singse Bethesda- Sint Josephzieken- huis. De 16-jarige bromfietser kwam vanuit de richting Koudekerke en wilde de Jacoba van Beierenweg inslaan. Waar schijnlijk lette hij daarbij niet goed op, zodat hij werd geschept door de auto. V. rolde over de wagen heen en kwam meteen daarop onder een andere auto terecht. MIDDELBURG - De Provinciale Be- raadsgroep Jeugdhulpverlening houdt in samenwerking net de Ver eniging tegen Kindermishandeling een themamiddag over kindermis handeling. De bijeenkomst wordt dinsdag 18 november gehouden in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg (kelderverdieping) en be gint om 14.00 uur. Regionaal voorlichtster voor Zeeland van de Vereniging tegen Kindermis handeling, mevrouw J. C. Davidse-So- mers, spreekt over het begrip kinder mishandeling en de verschillende vor men van geweld, de oorzaken, risico groepen, gevolgen van mishandeling, signalen en wanneer mishandeling i moet worden gemeld of hulp moet wor den gevraagd. Ook wordt een videofilm over kinder mishandeling vertoond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 27