w Twee bestuursled Tholen zoekt s-Heer-Arendskrij willigers Het heel kil 7 Militaire dienst mondde uit in secretarieloopbaan Geslaagde expositie Zeeuwse kampioenen Conceptprogramm; vluchten 1987 Baanlozenproject houdt vergadering in Heinkenszand SCHOLIERE dvocaat E. G. al Etenswaren bij inbraak gestolen Tabak en olie in Renesse gestolen Play Opleiding voor koordirigenten Bergen op Zoom PZC/ streek WEGENS PERIKELEN BENOEMING DIREQiCHTING Ontmoetingsavonden Het Muziekavond De stichting v zijnswerk Surinamers en Antillian Zuid-Beveland houdt vrijdag in< Spinne in Goes een culturele muu avond. De bijeenkomst beging Dg 20.00 uur. Muzikale medewf Vat x wordt verleend door Jagir Ore.'veronica onder leiding van Sukradj. dympus'69 Collecte De collecte ten lieren 2e het Nationaal Jeugdfonds (J?tos l - Ami- ton) heeft in Goes 5057,15 gul/ bracht. Geslaagd Aan de Er? Stap Reacties Opzet Werkbezoek He,hipp 86 jr wv J. J. DORST ZIERIKZEE VERTREKT Biljarten In de competitie van de Oud-Vossemeerse biljartvereniging Krijt op Tijd speelde bij het A-team Antoon Brusselaars de kortste partij in 21 beurten. Sjaak Schetters had het beste gemiddelde met 2.88 en Frans Hommel Abr.zn. de hoogste serie met 10 caramboles. Ontplooiing Agenda Zeeuwse jeugd naar Den Bosch adrie van riel GEMEENTE BORSELE INSPRAAK BESTEMMINGSPLANNEN ADVERTEREN DOET VERKOPEN DONDERDAG 13 NOVEMBER 1986 's-HEER ARENDSKERKE Uit on vrede over de gang van zaken rond de benoeming van een directeur voor ba sisschool Schengehof in 's-Heer Arendskerke, zijn voorzitter G. van Hecke en T. Murk uit de bestuurscom missie van de school gestapt. Deze commissie werd als bestuursvorm ge kozen nadat de christelijke kleuter school en de openbare lagere school waren gefuseerd. Beide heren hebben evenals de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad kritiek op de manier waarop en de argumenten waarmee een onderwijzer van de HEINKENSZAND Het algemeen bestuur van het Bevelandse project Mensen zonder Baan vergadert woens dag over onder meer de samenwer kingsvorm die moet worden gekozen nu het project zelfstandiger zal draai en. Middels een enquête zijn alle be stuursleden, onder wie de vertegen woordigers van de deelnemende ge meenten, gepolst over de meest wense lijke vorm van samenwerking. Beslo ten is om een middenweg te bewande len tussen de huidige samenwerkings vorm en de stichtingstructuur. De nieuwe samenwerkingsvorm zou voor een periode van drie jaar moeten gel den. De vergadering wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand en be gint om 15.00 uur. Burgerlijke stand KORTGENE Geboren: Linda M. A. dv J. G. Gast en J. H. M. de Jonge; Nicolet S. M. dv C. L. van der Weele en I. C. Flipse; Wesley, zv H. G. Groos en L. M. Molenaar; Yan, zvN. OoijmanenE. M. Duijff; Adriaan, zv H. Filius en T. P. Blankenstijn; Pie- ternella, dv W. L. C. Siereveld en E. Koster. Ondertrouwd: M. G. G. de Kort en S. J. de Fouw. Getrouwd: H. J. R. Creyelman en S. G. A. de Greef. Overleden: H. Ligthart Schenk, 75 jr.; S. C. de Kam, 91 jr. wv Wiskerke; A. van Gilst, 57 jr. GOES ll- OS m- school, één van de twee kandidaten, voor de functie van directeur is afge wezen. De hele sollicitatieprocedure, die ove rigens van de zomer begon toen Va,lte. Hecke met vakantie was, is in het veroen keerde keelgat van de ex-voorzitter f pro_ schoten. Na selectie bleven een exteljin„ ne en een interne kandidaat (de on< werk_ wijzer van Schengehof) over, dif schikt waren bevonden om de vr< re directeur J. van Hanegem - ve;( ken naar Kapelle - op te volge? gens Van Hecke liep het toen „De bestuurscommissie had dels al besloten om de tweedv was de eis ial bij het r?. Bos, dins- dvocaat werd ^^chtigheid aan j^/^jpidat hij twee Sociaal Centrum Goes houdt woens- dag 19 november in het centrum aan f- de Frans den Hollanderlaan in Goes-er weer een ontmoetingsavond. De bij-c- eenkomst begint om 20.00 uur en is b€„"vI„ doeld voor mensen die anderen willcriu_ leren kennen. jÉK 0 5 verstiteit in Rotterdam is A uit Goes geslaagd voor hr Knegt; Whit- examen geneeskunde, ma M. IJzelen- ierge; Leunis J. land D. de Ron- ■ilaring zou heb- ver de betaling feen van hen had leen uitkering ge- 'urgse rechtbank jaar overigens al MIDDELBURG Deist tegen de advo- jarige scholiere Y. J de W. uit Goes gafstitie in Middelburg woensdag op de zieroep gegaan. De 42- van het kantongfie 29-jarige D. van D.. in Middelburg suwerkerk, een met toe: de verleidingfrichten tegen een be groot geweest. D' gulden en wat bladen te van haar vnD. kreeg echter een be- hadden een rij! economische controle auto. Zij was rij werk uitvoerde zonder 'de theorie' en noodzakelijke vergunnin- toch wel eens'ht echter dat hij was be- to rijden. Eniude, omdat hij zich liet be- het dan oof net karwei en zijn verdien- want op 25 opgaf. Hij verklaarde eerst, terde de p/en werk had uitgevoerd voor op de Ka kreeg later spijt van deze ver bij Goes Daarom begaf hij zich met B. stuurde ivocaat K.die toen nog stagiai- bezit te z net in de praktijk zat, en zonder bewijs, ervaring alleen op kantoor zat. „Het w-sloot de twee verdachten te ver klein sgen, maar wist niet precies wat de stapvcklacht was, omdat hij de tenlaste- 4ng niet goed had doorgenomen, durfde echter ook niet om uitstel te agen, ten einde de stukken goed ioor te nemen, en stortte zich dus in de Cf/aak. Het was een onervaren optreden van cliënt. Men heeft hem op een verkeerd spoor gezet", was de verklaring van raadsman mr E. Tak van advocaat K. Hij pleitte dan ook voor vrijspraak. loos-zijn draaglijker wil maken. De ge meente sloot zich in datzelfde jaar aan bij het Regionaal Educatief Centrum dat in 1983 een aantal beroepsgerichte cursussen opzette. Een vacaturebank zou het geheel completeren. In een dergelijk systeem konden instellingen en verenigingen hun wensen en vragen kenbaar maken. Die gegevens zouden dan netjes gerangschikt worden in een kaartenbak. De eerste en tweede po ging strandden. Een mislukking der halve? ,,Ik zou van mislukken niet wil len spreken. Er zijn gelukkig mensen die werk vinden", zegt interim-project- leider W. van der Meer. En; „Er is niet altijd voldoende aandacht besteed aan de vacaturebank". Sinds deze maand werkt vrijwilliger W. Andriesse (30) uit Scherpenisse in een achterafkamertje in het gemeente huis aan een derde poging. Zelf is hij al vijfjaar zonder werk, ondanks tiental len sollicitatiebrieven en evenvele -ge sprekken. Als geen andere werkloze weet Andriesse wat werken als vrijwil liger betekent. Zo bracht hij de admi nistratie van het Rode Kruis weer in orde. Daarnaast is hij actief geweest bij de streek-VVV. Ook het organise ren van wielerevenementen in het Thoolse heeft hij aangepakt. Conclu derend zegt hij„Met vrijwilligerswerk kun je geestelijk overeind blijven". Dat de gemeente Tholen bij hem aan klopte is geen kwestie van toeval. Door zijn werkzaamheden als vrijwilli ger bij diverse instellingen kenden ambtenaren van de sociale dienst hem wel. Twee weken geleden werd hij door hen benaderd. Tientallen instellingen en verenigin gen in de regio Tholen/Sint-Philips- land hebben inmiddels een brief in de bus gekregen waarin de WB hen vroeg of op het moment van verzen ding vrijwilligers werkzaam zijn bij de instelling en, zo ja, hoeveel. Daarnaast wilde de WB weten of er in de toe komst vrijwilligersvacatures vrijko men. De brieven leverden twintig posi tieve reacties op. Een aantal besturen moet het schrijven nog bespreken. Een aantal voorbeelden van instellin gen die wel vrijwilligers kunnen ge bruiken: De Sosjale Joenit in Bergen op Zoom vraagt begeleiding voor de timmeropleiding. De Montessori school in Tholen zoekt een hulp bij het overblijven die ook nog leermateriaal kan maken. De christelijke mavo in Tholen heeft direct werk voor een haanloze in de vorm van conciërge werkzaamheden. De basisschool in Poortvliet zoekt 'met spoed' iemand die de administratie wil bijwerken. De streek-WV in Sint-Maartensijk kan een werkloze plaatsen met belangstel ling voor de toeristische sector. 'Ken nis van Duits en Engels is een pré'. En dit is nog maar een ruwe greep uit het wisselende en aantrekkelijke aanbod. Het aantal uren dat haanlozen aan de slag kunnen is wisselend: het kan twee uur per week zijn, maar ook dagelijks. De procureur-generaal zag ook geen wettelijke gronden, waarop hij opzet van medeplichtigheid aan meineed kon bewijzen. „Het is een uiterst on verkwikkelijke zaak, omdat de aan leiding zo gering was", aldus mr Bos. Aan uitlokking kom ik echter niet toe. Wel hadden er 'rode lampjes' bij ver dachte moeten gaan branden. Hij had aanhouding van die zaak in Middel burg moeten vragen, om het proces verbaal door te nemen. Maar ik vind verdachte, gezien de twee getuigen verklaringen, niet medeplichtig aan meineed. Het had aanbeveling ver diend, dat deze zaak in het tuchtrech telijke vlak was getrokken", meende mr Bos. Het Haagse gerechtshof zal 25 novem ber uitspraak doen. De eerste aanzet voor de nieuwe po ging was al door een ander gegeven die echter door verhuizing werd ge dwongen het werk neer te leggen. De idee van de WB beoogt een afstem ming te realiseren tussen non-profit instellingen die vrijwilligers zoeken en mensen zonder baan die vrijwilli gerswerk zoeken. Daarnaast wil de WB een instelling zijn met als meest ideële doel: een voorbereiding op de werkgelegenheid. ZIERIKZEE Uit een pizzeria op de Dam in Zierikzee is dinsdagnacht een hoeveelheid etenswaar en wijn gesto len ter waarde van 800 gulden. Eige naar W. M. deed aangifte van diefstal van 15 kilo Parmezaanse kaas, twee salami's, Parmaham, spek en twee li ter wijn. De daders braken aan de ach terzijde van de pizzeria aan de Mol in. RENESSE In de nacht van maan dag op dinsdag is ingebroken in een fri teskraam aan de Strandweg in Renes se. Eigenaar Van de V. uit Zierikzee deed aangifte van diefstal van 50 pak jes sigaretten, shag, 35 blikken siga ren, 40 flessen zonnebrandolie en aan stekers. De daders vernielden de deur en de luifel van de kraam en trokken de stekker uit de vriezer. Buiten de ge stolen goederen bedraagt de schade ruim 1800 gulden. NIEUW DORP en w van Borsele brerWeele 87 jr D A van de twee-maandeljj ken aan de Borselse' vanaf 19.30 uur een bTVrr^TLLTTL; dorp. De bijeenkom,'ir\.lvl o l PjUPj in het Verenigingsg tenweg. 1STEDE De mid- WAARDE niging Burgh-Haam- W~>k dit jaar weer een sin- NCVB Dea'met als hoogtepunt de Nederlandse Cfen sinterklaar met een (NCVB) houdtzwarte pieten in de haven ber de jaarveis op zaterdag 22 novem- vormd centrvj uur. weg. De heejrit door beide dorpen volgt deel van de.utse de officiële ontvangst ning. Mevrcurgemeester en daarna een van de aftrjag voor de kleuters. Een se mevrou'er, op 29 november is er een bijeenkorraasfeest voor de grotere kinde- .'en playback-wedstrijd voor el- WISS: 'jd-Het slot van de actie volgt ierdag 6 december met de be- naking van de winnaar van 1000 '/n, de hoofdprijs in deze actie. WOJD-VOSSEMEER wis? EMMartavond - De VV Vosmeer Sinteld de eerste kaartavond van dit sei- kerien. De voornaamste uitslagen: dCJikken: 1 mevr. N. Zeeman 192 p.. 2 P. de inleeuw 180,3 P. Havermans 161. Wippen: 1C. g Tholenaar 131 p., 2 mevr. B. de Koning 130,3 j mej. A. v. Tillo 122. De uitslagen: Martin van Hees-Antoon Brusselaars 0-2, Peter Timmermans-Adrie Goudswaard 1-1, Rien Goudswaard-Piet Moerland 0-2, Frans Hommel Abr.zn.-Henk van Daalen 0-2, Sjaak Schetters-Corne de Koning 2-0. Na deze wedstrijden gaat de eerste periode- titel naar Martin van Hees, die 8 punten ver zamelde, evenveel als Corne de Koning en Piet Moerland, die hun gemiddelde echter minder goed verbeterden dan Van Hees. Adrie Goudswaard volgt als vierde met 7 punten; Rien Goudswaard, Henk van Daa len en Sjaak Schetters hebben er 6 en Peter Timmermans 5, Antoon Brusselaars 4 en Frans Hommel Abr.zn. 2. Bij het B-team speelde Jaap Kruf met 10 caramboles de hoogste serie, had met 21 beurten de kortste partij en met 1.95 het beste gemiddelde. De uitslagen: Matthijs Potappel-Marien Moerland 2-0, Wim de Leeuw-Jaap Kruf 0-2, Antoon van Daalen-Koos Wessels 0-2, Adriaan Havermans-Kees Steenpaal 0-2. ZIERIKZEE - Militaire dienst was in feite de aanleiding voor de 36 jaar du rende ambtelijke loopbaan van J. J. Dorst bij de secretarie van Zierikzee. Bij een politionele actie in toenmalig Nederlands-Indië raakte hij zwaar ge wond. Na zijn genezing bleek dat hij zijn oude baan niet meer kon uitvoe ren en belandde vervolgens als volon tair bij de gemeentesecretarie van Oosterland. In juni 1949 keerde soldaat Dorst van het infanterie-bataljon 4-3 RI van J ava terug met het gewondentransport schip Johan van Oldebarneveld. En Han Dorst uit Oosterland werd voor veertig procent oorlogsinvalide ver klaard. Voordat hij in militaire dienst ging, was hij werkzaam bij het landbouwbe- drijfje en de vrachtbodedienst Ooster- land-Zierikzee van zijn vader. „Maar bij thuiskomst in Oosterland bleek herplaatsing in mijn oude beroep als gevolg van mijn verwondingen niet mogelijk", vertelt de heer Dorst. De per 1 december op zestigjarige leef tijd van de VUT-regeling gebruik ma kende chef van de afdeling burger- en interne zaken maakt duidelijk nog al tijd zeer dankbaar te zijn voor het feit dat hij na zijn terugkeer uit Neder lands-Indië op de secretarie van zijn geboortedorp Oosterland, toen nog een zelfstandige gemeente, als volon tair aan de slag kon. „Want het begin van mijn ambtelijke loopbaan was in feite gelegen in een daadwerkelijke handreiking en ik herinner me de bui tengewoon goede opvang in Ooster land nog steeds als de dag van giste ren". Scheidend hoofdcommies Dorst van de Zierikzeese secretarie maakt duide lijk zich sterk betrokken te voelen bij het wel en wee van oorlogsslachtoffers. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in zijn lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en de Wereldfede ratie van Oud-strijders. Dorst is on langs benaderd om zich daadwerkelijk in te zetten voor de afdeling Zeeland. „Dat gebeurde overigens al eerder maar door mijn drukke werkzaamhe den kwam het er nooit van. Nu stel ik me voor mijn komende vrije tijd mede aan de zorg voor de oorlogsslachtoffers te besteden. Want de afdeling Zeeland telt een groot aantal enthousiaste le den waaronder zich ook veel oorlogs weduwen bevinden. En bijvoorbeeld de reünies van oud-Indië-gangers in Ossendrecht zijn altijd een geweldige belevenis". In de laagste rang van schrijver begon Han Dorst zijn loopbaan in de Zierik zeese gemeentelijke dienst in augus tus 1950. „In Oosterland ben ik begon nen maar in Zierikzee ben ik tot ont plooiing gekomen". En Dorst prijst zich gelukkig niet er gens 'halverwege te zijn blijven han gen', want per 1 oktober 1981 volgde hij H. E. S. Sinck op als afdelingschef. Buiten het statige stadhuis in de Meel- straat heeft de heer Dorst zich vooral met kerkelijk werk beziggehouden. Zo is hij met enkele onderbrekingen wegens verplicht aftreden sedert 1962 tot heden ouderling van de Neder- De volgende stap op weg naar een goed functionerende vacaturebank is minstens zo belangrijk. Hoe bereik je vrijwilligers? Gezien het aantal werklozen in de regio Tholen - 367 mannen en 208 vrouwen - moet dat geen probleem zijn. Andriesse: „Het is echter niet zo dat ie dere haanloze behoefte heeft aan vrij willigerswerk. Via advertenties en de gemeentelij ke voorlichtingêrubriek wil de WB zoveel mogelijk vrijwilli gers zien te werven die met behoud van hun uitkering aan de slag kunnen. Mocht dat lukken, dan is het de bedoe ling dat in de toekomst een map met vacatures ter inzage komt te liggen bij bibliotheken, postkantoren en het ar beidsbureau in Tholen. Andriesse blijft op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 17 uur bereikbaar in het achterafka mertje om de vragen en aanbiedingen te coördineren. Andriesse: „Als de bank eenmaal gaat lopen, dan wordt het bestaan wel bekend, zowel bij de vrijwilligers als bij de instellingen". De gemeente Tholen kent nog twee vrijwilligersorganisaties. In het stadje Tholen resideert de eilandlijke vrijwil- ligersgroep 'Graag Gedaan' met één mannelijke vrijwilliger en 17 vrouwe lijke vrijwilligers, die zich voor de me deburger inzet met hand- en spandien sten. De WB en deze organisatie bij ten elkaar niet, laat mevrouw A. Ver schoor-Van de Kaaden weten. „Wij houden ons bezig met de ouderwetse burenhulp". In Sint-Maartensdijk ze telt een andere vrijwilligershulpgroep met drie vrijwilligers die zich hoofdza kelijk bezighouden met vrijwilligers werk in het bejaarden verzorgingste huis 'Sint MaartenshofOf deze twee organisaties zich zullen aansluiten bij de WB is nog niet duidelijk. Wat de WB betreft zijn deze organisaties van harte welkom. Andriesse: „Dit jaar kan, nee moet, de vacaturebank gaan lopen". Staand van links naar rechts: C. Lepoeter, D. van der Dries, A. Bogers, S. Leloux, M. Martijn, A. Luteijn (sea penningmeester), C. Rijk (vice-voorzitter). Zittend van links naar rechts P. Ocké, JTimmerman en A. Kil. LEWEDORP - In het verenigingsge bouw in Lewedorp exposeerden zon dag 65 kampioenen uit heel Zeeland (zelfs enkele daarbuiten) elk een vier tal duiven. Telkenjare blijkt dat deze kampioenendag - waaraan gekop peld de prijsuitreiking van de Beve landse Zondagkampioenen - iets ap arts heeft, in de geest van een reünie. Ongeacht of men zaterdag- of zondag vlieger is, men wil elkaar ontmoeten. Namens de organiserende vereniging P.V. de Postduif Lewedorp opende de voorzitter A. Hazen deze dag. De ma ximale deelname verheugde hem. Hij vroeg de aanwezige kampioenen nu reeds volgend jaar bij de 25e kam pioensdag aanwezig te willen zijn. Voor men aan de prijsuitreiking begon las men een felicitatietelegram voor van de voorzitter der concoursbond P. Ridderhof die met zijn vrouw vakantie geniet in Australië. Vice-voorzitter Kees Rijk liet in een vlot tempo de eerste kampioen op het podium komen. De duifkampioenen: P. Oele Vitesse, J. Oele midfond, J. Verhaagen fond, jonge duiven: W. de Witte Vitesse en fond Foort Glerum. Op de onderdelen oude duiven: Aan geduid: Ad Mulders Vitesse, P. Pieters midfond, Chr. Aerts, fond. Onaange- duid: Ph. Steketee/zn. Vitesse, C. Her mes midfond, fond F. Glerum. Jonge duiven aangeduid en onaangeduid: Wies de Witte. Aangeduid Jeremiasse/ zn. en onaangeduid M. v. Iwaarde. To taal generaal 1 M. v. Iwaarden, 2 F. Glerum, 3 Wagenaar-Den Toonder, 4 Jeremiasse en zn. en W. de Witte. Kam pioenen die bijzondere prestaties heb ben geleverd zoals E. Vermast, Bou- dens-Raas, D. v. Bommel/zn„ Joh. Poelman, J. v. Maldegem, P. Driedijk, A. Hazen en Mieras-Nijssen, werden apart geduldigd. De sponsorhoofdprijs, een prachtige T.V.-stoel, werd gewonnen door P. Pie ters Lewedorp. Ook de fraaie bokaal - over 4 Orleansen - nam hij in ont vangst. De generaal jeugdkampioen Jaco Timmerman Yerseke won nioren namen hier ook aan d( sponsorprijs van een half varkei Verschillende verenigingen in d coursbond pogen de jeugd te st ren. De onderlinge jeugdcoti] geeft felle strijd te zien. Trots p zij voor de fotograaf. Hun klasse: zijn: le Jaco Timmerman, Yersi C. Lepoeter Hansweert, 3e P. Hansweert, 4e D. v. d. Dries 's-H hoek, 5e Aron Bogers Hansweer Kil en 7e S. Leloux Kapelle en Martijn Hansweert. De onderafdeling van de con bond - de cc W.Z.Beveland-reï deze dag hun prijzen uit. De gen zijn: 1 P. Pieters, 2 Danker Rijk han Poelman, 4 Cor Hermes en Maldegem. De duivenbonnenverkoop gelei: Jo de Bel Middelburg werd eens Samen met enkele loterijen wai door het geheel kostendekkend. J. J. Dorst. lands hervormde gemeente. Verder maakte hij twaalf jaar deel uit van het moderamenhet dagelijks bestuur van de classis Zierikzee, (Schouwen- Duiveland, Tholen, Sint-Philipsland). Daarnaast was Dorst een aantal jaren secretaris van de christelijke school vereniging en zat hij in het stichtings bestuur Hervormd Verenigingsge bouw. Ook was hij drie jaar admini strateur van de Bescherming Bevol king kring Zeeland VI (Schouwen-Dui- veland). „Ik kon destijds als zodanig zelfs een vol-ambtelijke functie krij gen. Maar mijn liefde voor het secreta- riewerk en de bevolking gaf de door slag om die, overigens beter betaalde, betrekking niet te accepteren". De scheidende afdelingschef van het bureau burger- en interne zaken waaronder ressorteren de burgerlijke stand, bevolkingsboekhouding, mili taire zaken, verkiezingen, administra tie begraafplaats, vreemdelingenad ministratie en statistische projecten stelt vast met groot genoegen terug te zien op een uitermate boeiende ambtelijke periode. „Vooral het dienstverlenende karakter sprak me aan en dat komt op burgerzaken goed tot zijn recht in de vele persoonlijke contacten met de bevolking". De heer Dorst vader van hoofdin specteur Anton Dorst van de gemeen tepolitie Middelburg, chef Leo Dorst van de afdeling algemene zaken secre tarie Middenschouwen en van twee ge trouwde dochters hecht eraan te be nadrukken dat hij 'het niet alleen heeft gemaakt', maar in goede samenwer king met de vijftien collega's van zijn afdeling waaronder ook de huishou delijke dienst van het stadhuis valt en de bestuurders. „Er zijn voor de ander: in dat licht heb ik geprobeerd mijn werk te doen zowel binnen als buiten de secretarie", maakt hij duidelijk. Woensdag 26 november wordt offi cieel van de heer Dorst afscheid geno men in een besloten bijeenkomst in het stadhuis (aanvang 14.00 uur). Voorts krijgt hij die dag een openbare afscheidsreceptie aangeboden vanaf 16.30 uur, eveneens in het stadhuis, (Vierschaar). Tentoonstelling: P.V. Zeelandia Mid delburg, 14 en 15 november. Clubge bouw Poortershove Middelburg Tentoonstelling: P.V. 'Jong Maar Moedig', Driewegen Biervliet15 en 16 nov., café 'De Nieuwlandse Molen'. Hokkenshow: P.V. De Scheldevlie- gers Vlissingen, 14 en '15 november 1986. In clubgebouw. Alg. vergadering: Algemene leden vergadering Afdeling Zeeland Zater dagvliegers, vrijdag 14 november 1986. Dorpshuis Kruiningen, aan vang 19.15 uur. Bonnenverkoop: Fondclub Brabant/ Zeeland/Flakkee bonnenverkoop 16 november '86. Zaal Van Eekelen, Roo sendaal. Burgerhoutsestraat, aan vang 14.00 uur. Tentoonstelling: P.V. de Trouwe Duif, Tholen, 22 november. Zaal café De Kroon, Tholen. Tentoonstelling: P.V. de Diver, 's- Heer Arendskerke, 14 en 15 november 1986. Tentoonstelling: P.V. de Luchtbode, Souburg, 21 en 22 november 1986. Clublokaal van Doornelaan, Sou burg. Tentoonstelling: P.V. de Posthoorn, Vlissingen, 29 november 1986. Clubge bouw Berlagestraat Vlissingen. VLISSINGEN-Op initiatief van de provinciale zondagvliegerij wordt ook dit jaar een busreis georganiseerd voor de Zeeuwse jeugdduivenliefhebbers naar Den Bosch. Op zaterdag 29 no vember zal deze bus naar de ma- nifestatiedagen van de Neder landse Postduivenorganisatie rijden. Opgave voor 17 nov. a.s. Zondag vliegers bij H. Berkelmans, Kel- dermanstr. 21, 4561 ZN Hulst. De Zeeuwse zaterdagjeugd kan zich opgeven bij L. de Fouw, Burg. v. Citterstr. 4, Kortgene. VLISSINGEN - Allereerst worden de vluchtprogramma's voor het komend seizoen in vele verenigingsvergade ringen besproken. Iedere club heeft zijn eigen belangen, waarbij ligging een bijzonder voorname rol speelt. Onmogelijk is het voor de overkoepe lende Zeeuwse afdelingen, zowel zater dag als zondag, aan deze veelheid van wensen (vaak tegenstrijdige) te kun nen voldoen. Tevens liggen verschil lende vluchten (nationale) qua datum al lang vast. Enkele opvallende wijzi gingen kunnen worden: Zaterdagvliegerij. Men speelt alle ze ven vitessevluchten oude duiven ach ter elkaar, daarna werkt men fond en midfond af. Het voorstel om een reser ve fond vlucht jonge duiven (Bourges) in te lassen lijkt ons haalbaar. Zondagvliegerij. Het 2-jarig experi ment, gescheiden lossing Cambrai (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en Beve- land/Zierikzee) en Beaumetz (West- Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren) is maar ten dele geslaagd. In Zuid-Be veland waren afgelopen seizoen 12.000 duiven (20%) minder in concouu kring oost kende een terugval ii name. Op deze manier wordt 1 duur. Er is ook geen voldoende I voor verandering te constatei wedstrijdverloop. Als derde r geeft het bestuur de moeilijke O] dienst, waardoor lossingsfouten nen ontstaan. Het compromisvo wordt iets westelijk van Cambn oostelijk van Beaumetz, de los plaats Bapaume (afstand Tem 153,322 km). Het sinds mensenheugenis best. lossingsstation Dourdan (aul voer) verdwijnt. De accomm staat geen normale lossing mei In plaats hiervan komt Etampf stand Goes 362 km. Conceptievliegprogramma Zaterdi gers: Oude duiven: 11/4 Strombetl Doornik; 25/4 Cambrai; 2/5 Bapaui Breteuil; 9/5 Doornik; 16/5 P. st. Mi 23/5 Chartres; 30/5 Meaux; 6/6 Chatea 6/6 Rouen; 13/6 Chartres; 19/6 St. Vi 20/6 Troyes; 27/6 Moulins; 27/6 Etamp Orleans; 10/7 La Souteraine; 18/7 Me» 7 Bergerac. Jonge duiven: 17/6 Duffel; 25/6 Stroi 4/7 Doornik; 7/7 Strombeek; 11/7 Cal 18/7 Breteuil; 25/7 P. st. Maxence: 1/81 8/8 Meaux; 15/8 Reims; 22/8 Pont St.li 8 Orleans; 12/8 Chateauroux. Navl» 11/8 Duffel; 15/8 Strombeek; 22/8 D) 29/8 Cambrai; 5/9 Bapaume; 12/9 P.! xence; 19/9 Bapaume. Conceptvliegprogramma zondagvli 19/4 Bapaume; 26/4 Compiegne; 2li! pes; 10/5 Bapaume; 16/5 Orleans; Hi piegne; 24/5 Compiegne; 30/5 Mo* Etampes; 13/6 Chateauroux; 14/6 Bap: 19/6 St. Vincent; 21/6 Compiegne;! Souterraine; 28/6 Etampes; 3/7 Barcell 7 Orleans; 5/7 Bapaume; 11/7 Limog# Compiegne; 17/7 Dax; 19/7 Bapau» Tours; 26/7 Compiegne; 31/7 Bergen Etampes; 8/8 Compiegne; 15/8 Orleal Parkestone; 23/8 Bapaume; 29/8 OrleJ 8 Bapaume; 5/9 Parkestone; 6/9 Comp 12/9 Chateauroux; 26/9 Bourges. BERGEN OP ZOOM - In januari be gint in Bergen op Zoom een meerjari ge opleiding voor koordirigenten en aspirant-koordirigenten uit de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland. De opleiding duurt drie jaar en wordt verzorgd door de SNK in Utrecht, het landelijk ondersteuningsinstituut voor de koorzang. Aan het eind van de opleiding ontvangen de geslaagde cursisten het getuigschrift 'Koorlei der SNK'. De cursus is bestemd voor mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest of zijn om een vakopleiding te volgen aan een conservatorium, maar toch vaar digheid en kennis willen opdoen. De lessen worden zaterdagmorgen gege ven. Het vakkenpakket bevat onder meer: slagtechniek, zang- en stemvor- ming, koorprakticum, algemene mu ziekleer, muziekgeschiedenis, harmo nieleer en analyse. Het SNK geeft op tien plaatsen in het land cursussen. Het ministerie van wvc is de belang rijkste subsidiegever aan het SNK, waardoor deze cursussen financieel mogelijk worden gemaakt. Het minis terie overweegt aan de opleiding en het getuigschrift rijkserkenning te ge ven. Een toelatingstest voor de nieuwe cursusperiode wordt zaterdag 13 de cember in Bergen pp Zoom gehouden. In het kader van de procedure voor bestemmings plannen is er voor belanghebbenden de mogelijk heid deel te nemen aan een inspraakavond met betrekking tot de voorgenomen wijziging van zet bestemmingsplan 'Buitengebied' t.b.v. de aanleg tertiaire weg nr. 41 (ged.) tussen de Bernhardweg- Oost en de 's-Gravenpoldersestraat te 's-Graven- polder (Baarlandsezandweg). De inspraakmogelijkheid wordt gegeven op 27 no vember 1Ö86 in het verenigingsgebouw 'Ons Dorpsleven', Poelvoordestraat 3 te 's-Gravenpol- der om 19.30 uur. De hierop betrekking hebbende stukken o.a. plan van wegaanleg kunnen tot 28 november 1986 worden ingezien op het buro ruimtelijke or deningen volkshuisvesting, Stenevate 10 te Hein kenszand. Uw aanwezigheid wordt op prijs ge steld. Heinkenszand, 13 november 1986. Burgemeester en wethouders van Borsele, burgemeester, drs. G. C. G. van den Heuvel, secretaris, J. L. M. van Put

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 26