unstenaarscentrum naar bibliotheek Nieuwe stichting Zoommeer in snel tempo verzoeten voor landbouw PZC/ provincie 'DA-MOTIE AANGEKONDIGD VERVOER STRUIKELBLOK SPORT GEHANDICAPTEN HASJ UIT PANAMEES SCHIP VERWIJDERD IDERDAG 13 NOVEMBER 1986 ïrief van Vurcan Fidan rnn 'thuis' HELPSTER ELS VERHAGE NA BEZOEK: Zoontje 'IEUW ONDERKOMEN IN MIDDELBURG ADVIES PROVINCIALE DIENSTEN: 17 HAAG De Turkse Nurcan Fidan mag niet terug naar Nederland. Van dit aan duidelijk- i niets te wensen overlatende standpunt heeft staatssecretaris mr V. N. M. Korte-van Hemel titie) de Tweede Kamer woensdag in kennis gesteld. De fracties van PvdA en CDA samen meerderheid gaan hiermee niet akkoord. Mr A. Kosto (PvdA) zal mevrouw Korte van- g, donderdag, opnieuw onder druk zetten, zo liet het Kamerlid woensdag weten. Dinsdag dhij een klemmend beroep op mevrouw Korte om haar beslissing tot uitzetting van Nurcan an ongedaan te maken. Kritiek kamer op verbod erugkeer Turkse vrouw Van onze Haagse redacteur staatssecretaris zegt in haar iftelijke reactie daarop dat me- w Fidan bij terugkeer niet van vriend Burhan Yilmaz geschei- ivil worden. Omdat Yiimaz in Ne- ind brand heeft gesticht en steun- ie gepleegd, en dus zeker niet voor verblijfsvergunning in aanmer- komt, zou de terugkeer van Nur- fidan leiden tot een gezinssituatie in de vrouw legaal en de man ille- in ons land verblijft. „Ik ben niet id mee te werken aan zo'n situa- zegt mevrouw Korte, ijst erop dat mevrouw Fidan na uitzetting door bemiddeling van ■ederlandse consul-generaal in Is- niiul is opgevangen. „Thans wordt hn iuw overleg met het ministerie van lui .enlandse Zaken en de Nederland- jfliplomatieke en consulaire verte- Svoordiging bekeken in hoeverre rouw Fidan in Turkije verder kan ien geholpen", aldus het ant- rd. Mr Korte zegt overigens dat broer van haar schoonzuster Nur- in Istanbul 'heeft bijgestaan', stelt dat het verzoek om een ver svergunning voor Nurcan Fidan iurhan Yilmaz tot in hoogste in- tie is afgewezen en dat ook in een stadium aan Yilmaz geen vergun- kon worden verleend omdat hij politie en justitie in aanraking is eest. Vóór het besluit tot uitzet ting van Yilmaz gaf de raadsman te kennen dat mevrouw Fidan niet zon der haar partner in Nederland wilde achterblijven, waarop vervolgens aan beiden het verblijf in Nederland werd ontzegd. [IDDELBURG Els Verhage eeft bij haar terugkomst een antal persoonlijke brieven van urcan Fidan meegenomen, ge lekt aan vrienden en kennissen an de Turkse. Er is ook een alge- me brief bij aan alle mensen ie zich voor haar inspannen. Ik weet niet hoe ik mijn gevoe- ms uit moet drukken", schrijft 'urcan. „In mijn hele leven heb me nog nooit zo alleen gevoeld Is dat ene weekje in Istanbul. )oor jullie telefoontjes voelde ik ie iedere keer weer sterker. )ank zij jullie is Els hier geko- ien. Ze heeft alles gedaan om me teer mee terug te nemen." Ik weet niet hoe het komt maar en stem binnen in mij zegt: „Je aat weer terug naar waar je oort."Ik voel me geen Turkse en kzal hier nooit kunnen leven. Ik eb er verdriet van dat Els af- cheid neemt, maar dank zij jul- ie komt er weer iemand en blijf ik tiet alleen achter." Ik zou honderden bladzijden vol tunnen schrijven, maar ik wil ullie geen hoofdpijn bezorgen ioor mijn problemen en gevoe- ens. Toch heeft het mij geholpen ven mijn verdriet met jullie te leien." Nurcan Fidan besluit mr brief met iedereen die haar lelpt te bedanken. Nurcan Fidan met haar zoontje Murat voor het Nederlandse consulaat in Istan bul. Door onder te duiken en zich niet bij zijn vriendin in Turkije te vervoegen heeft Yilmaz 'een zware verantwoorde lijkheid' op zich genomen temeer om dat hij daar familie heeft wonen, aldus de bewindsvrouwe. De heer Kosto kondigt aan dat hij zijn oproep aan mevrouw Korte vandaag bij de voortzetting van het debat over de justitiebegroting zal herhalen. Mocht Korte voet bij stuk houden dan zal Kosto steun zoeken bij de rege ringsfracties CDA en VVD voor moge lijke verdere stappen. Overigens er kent hij dat de uiterste mogelijkheid van een motie van afkeuring waar schijnlijk van de coalitie geen steun zal krijgen. Hij vindt dat Korte haar antwoord 'te sterk koppelt' aan de 'lotsverbonden heid' van Nurcan Fidan met haar on dergedoken vriend. „Een positieve be slissing zou betekenen dat de vriend impliciet ook toegelaten moet worden en daar deinst ze voor terug. Eigenlijk zegt de staatssecretaris: Als ze alleen was kon het wel maar ik heb bezwaren tegen de man", aldus Kosto. De socialist erkent dat het uitzettings- besluit juridisch gerechtvaardigd is en dat de bewindsvrouwe met een 'dilem ma' zit. „Zij vreest dat terugkomen op haar besluit voor honderden andere il legalen een vrijbrief is om een verblijfs vergunning te vragen. Maar hier is sprake van een dusdanig uitzonde ringsgeval, vooral ook omdat de vrouw al sinds haar zevende jaar in het wes ten woont en volledig is verwesterd, dat mevrouw Korte en haar ambtena ren moeten tonen een ruim hart te heb ben". Dat zou volgens Kosto op zuiver humanitaire gronden kunne* gebeu ren. Ook het CDA-Kamerlid drs M. Beine- ma, dat samen met J. Krajenbrink eveneens CDA schriftelijke vragen over de zaak stelde, zegt dat zijn frac tie druk zal blijven uitoefenen op de bewindsvrouw zolang de huidige 'ui terst tijdelijke oplossing' (verblijf van de vrouw met haar kind in een hotel in Istanbul) niet is omgezet in een defini tieve. „Onze indruk is dat op humani taire gronden een andere oplossing moet worden gevonden. Dat betekent dat terugkeer van de vrouw moet wor den overwogen". Beinema is het overi gens eens met Kosto dat de staatsse cretaris „op strikt juridische gronden volledig in haar recht staat". VVD- woordvoerder mr A. H. Korthals was gisteravond niet bereikbaar voor com mentaar. Irecm Fidan en haar zoontje Murat V het hotel in Istanbul, waar beiden [blijven. MIDDELBURG Vermoeid, terneer geslagen door opnieuw het bericht dat staatsecretaris Korte-van Hemel onverbiddelijk bij de uitwijzing van haar vriendin blijft, maar toch strijd lustig en aan één stuk door pratend, om de mensen in Nederland duidelijk te maken dat het zo niet langer kan is Els Verhage woensdag weer in Neder land geariveerd. Ze was tien dagen in Istanbul waar ze zoals bekend de uitgezette Turkse Nurcan Fidan en haar zoontje Murat ondersteunde en allerlei acties onder nam. Terug in haar huis in Middelburg wordt Els geen minuut rust gegund. Tijdens ons gesprek rinkelt constant de telefoon. Middelburgers die willen .weten hoe het met haar en Nurcan Fi dan is. Els' maaltijd schiet er bij in om dat er nog een camerateam van het NOS-journaal op de stoep staat. Ze is er blij om. „Ik heb hier nog een hoop te doen", zegt Els. „Toen ik naar Istanbul ging geloofde ik ook niet dat het zo erg zou zijn. Maar nou zeg ik: dit is puur onmenselijk. Ik heb het met eigen ogen gezien. Ik moet het de mensen duidelijk maken, dat Nurcan terug moet, voor het behoud van haar en haar zoon." „Nurcan is zo Europees", verduidelijkt Els de problemen. „Ze kan niet in Tur kije leven. Het is een geweldig land maar de zeden en gewoonten zijn heel anders dan de onze. Toen Nurcan pas aankwam heeft ze heel veel steun ge had van een werkneemster van het ho tel waar ze logeert. Maar die vrouw moest haar echt leren hoe een Turkse vrouw zich hoort te gedragen. Nurcan is vanaf haar 8ste jaar in Europa. Laat ik een voorbeeld geven van het ver schil in opvattingen. Ik zelf gaf een man in ons hotel een vuurtje omdat ik zag dat hij zijn lucifers niet kon vinden. Die man werd woest en de anderen die er bij waren ook. Dat mag je niet als nette vrouw." „Je mag bijvoorbeeld ook niet 's avonds alleen de straat op. Ik wilde een pakje sigaretten gaan halen en toen was het hele hotel in paniek. Uit eindelijk is er een mannelijke gast met me meegegaan. Maar mijn ogen wer den steeds groter daar. Ik had wel wat ervaring met andere culturen, heb ook in Afrikaanse landen gereisd, maar je ziet het dan met andere ogen. Nu heb ik echt contact gehad met instellingen en mensen uit het land zelf. En dan sta je verbaasd." „Nurcan durfde voor ik kwam niet naar buiten. Ik vond dat een beetje overdreven. Maar die ene keer dat ze in de week toen ze alleen was de straat op ging, om naar het consulaat te gaan, werd ze gelijk door allerlei mannen aangesproken. Die zagen haar voor een hoer aan omdat ze alleen liep. Ik heb de proef op de som genomen en ben een keer achter haar gaan lopen om te kijken of het echt zo erg was. Ge lijk stopten er taxis en spraken ze haar aan. Het is voor een vrouw alleen ge woon onmogelijk om daar te leven." „Ik maak me verschrikkelijk bezorg om Murat", zegt Els. „Zijn moeder kan hem echt niet opvangen in de toe stand waarin ze zelf verkeerd. Hij heeft nu al een knauw voor zijn leven gehad. Hij begrijpt niet wat er met hem gebeurt. Het is een knulletje van vijf. Hij kan daar in het hotel ook ab soluut zijn energie niet kwijt. Op straat mag hij niet spelen want daar is het verkeer te druk voor. Hij hangt maar wat in het hotel en hij vraagt maar wanneer hij terug mag." Over de huisvesting van Nurcan Fidan is Els Verhage redelijk tevreden. Al leen is het in het hotel vol en gehorig en is er alleen maar ontbijt te krijgen. „Het zat toen ik er was vol met mensen die gevlucht waren voor de oorlog in Iran", zegt Els. "Ik heb nog nooit zo veel ellende op een paar vierkante me ter gezien. Een lawaai ook. Al die vrou wen die tegen elkaar op krijsen en dan staat er weer iemand in de hoek luid keels te bidden. Soms ging ik gewoon een poosje op de wc zitten om even tot mezelf te komen." Nurcan en Els hadden een vast dag schema in Turkije. Iedere dag werd er of telefonisch of door middel van een bezoek, contact gezocht met het Ne derlandse consulaat in Istanbul. Om de passiviteit van de vice-consul maakt Els zich nog kwaad. „Ieder ini tiatief kwam van ons. Hij bleef maar zeggen dat hij niets voor Turkse men sen kon doen, alleen voor Nederlan ders en dat hij op instructies uit Den Haag moest wachten. Die kwamen niet en op den duur vroeg hij aan ons: „Hebt u al nieuws van uw club ontvan gen?". Daar bedoelde hij dan het comi té mee. Hij dacht dat zij eerder zouden weten wat er in Den Haag gebeurde dan hijzelf." Wat er uit Den Haag kwam maakte Els alleen nog verder laaiend. „Ik hoorde van kennissen dat Korte-van Hemel vond dat Nurcan maar in een 'Blijf van Mijn Lijf huis' moest. Zo'n opmerking over zo'n land. Dan vraag ik me toch echt af of ze weet waar ze het over heeft. „Het was vreselijk moeilijk Nurcan achter te laten", zegt Els. „Ik heb een hele lijst met dingen die nog gebeuren moeten achtergelaten voor mijn op volgster. Zo is bijvoorbeeld Nurcans paspoort ingenomen en we hebben het nog niet terug gekregen. Daar zou het consulaat weer voor moeten zorgen. Maar ja Els geeft de moed ondanks de tegen slagen niet op. „Er zitten nu al zoveel mensen achterheen", zegt ze. „Van hoog tot laag wordt er gezegd dat Nur can in Turkije geen toekomst heeft. B en w van Middelburg hebben Korte- van Hemel zelf bericht dat Nurcan bij terugkomst in de stad een huis en werk wachten en dat er opvang voor Murat is. Ze moet ook gewoon terug, want dit kan zo niet langer." DDELBURG De stichting beheer euws Kunstenaarscentrum (ZKC) J' 1 januari 1987 een nieuwe exposi- ïruimte betrekken in de Zeeuwse bliotheek in Middelburg. Het ZKC 1 de ruimte naast het restaurant ge- 'el herinrichten met vitrines en euwe (zwarte) wanden. Ook de aula de expositieruimte boven zullen J grote tentoonstellingen gebruikt orden. wrzitter Jan van Leeuwen van het „Het enige bezwaar van de ruim- waar we nu zitten (in de Kloveniers- 3ejen in Middelburg) is dat er te wei- li bezoekers komen. Slechts een klei- groep mensen weet dat het bestaat. Voor nieuwe mensen is het te moeilijk te vinden: eerst de poort door naar de achterkant van het gebouw, dan een paar deuren door, dat nodigt niet echt uit. Straks zal iedereen die een boek gaat halen de exposities zien. Het gaat er niet om dat de mensen de tijd ne men om het goed te bekijken, maar dat mensen tegenkomen wat er aan kunst OOYtl£D gemaakt wordt. Net zoals je in etala ges kunt zien wat er te krijgen is, moet je kunnen zien wat Zeeuwse kunste naars maken." mende voorjaar zullen er een honderd tal foto's hangen van beroemdheden uit de hele wereld. Ook de Vleeshal en de Stichting Beeldende Kunst in Mid delburg werken mee door tegelijker tijd een fototentoonstelling te houden. Behalve Zeeuwse kunst gaat het ZKC ook exposities houden die hier ge woonlijk nooit te zien zijn. In het ko- „Eigenlijk zal er niet zoveel verande ren. Het ZKC blijft doorgaan op de zelfde wijze als voorheen. Het zal kunst tonen die niet modieus is en zweeft tussen de kunst met een hele grote K en het pure ambachtswerk. In samenwerking met de bibliotheek Eén van de vrijwillige chauffeurs, de heer Polman, met zijn busje voor het Vlissingse golfslagbad. Drie procent van de gehandicapten in Nederland sport. Uit een lande lijk onderzoek is gebleken dat het vervoer voor veertig procent van diegenen die aangeven wel te willen sporten het grootste probleem vormt. De slechte bus- en bootverbindingen in Zeeland verergeren deze situatie nog eens. Daarom is besloten de Stichting Vervoer Gehandicap ten Sport Zeeland in het leven te roepen. Eind van het vorig sportseizoen ging de Stichting, die gevestigd is in Middelburg, van start. Stafmedewerker sportontwikkeling van de Zeeuwse Sportraad en advi seur van de stichting, de heer A. J. Doorenbos stelt dat drie procent veel te weinig is. „Toch is er sprake van een flinke groei", meent hij. „In 1980 waren er in Zeeland nog maar vier mogelijkheden voor gehandi capten om te sporten, terwijl dat er nu 24 zijn". Daarbij onderscheidt hij drie richtingen: de lichamelijke, de geestelijke en de zintuigelijke, waar bij de laatste weer verdeeld wordt in sporten voor visueel gehandicapten en doven en slecht horenden. On danks dit onderscheid benadrukt Doorenbos dat sport in alle gevallen hetzelfde blijft. „Neem nou basket bal. Inhoudelijk maakt het geen ver schil of de bal vanuit een rolstoel in dat net wordt gegooid of al lopende, zoals bij valide sporters. De punten telling blijft hetzelfde". Doorenbos onderschat de proble men waarvoor de gehandicapten sport zich gesteld ziet niet. Daarom is de Sportraad in 1982 met een nota gekomen waarin de knelpunten ver meld stonden. Behalve voor de hand liggende zaken als financiën, accom modatie en speciaal opgeleide trai ners kwamen daarin de problemen rond het vervoer naar voren. Vooral de specifieke Zeeuwse situatie met de moeilijke verbindingen kreeg bij de Sportraad de eerste aandacht. Doorenbos: „Gehandicaptensport heeft een sterk regionale en in Zee land zelfs vaak een provinciale func tie. In tegenstelling tot de valide sporters kunnen gehandicapten meestal geen lid worden van de voet balclub in het dorp. Voor visueel ge handicapten is er bijvoorbeeld uit sluitend accommodatie in Kruinin- gen. Er zal nooit een dergelijke ver eniging bijkomen. Kortom, een groot probleem voor mensen uit Zeeuwsch-Vlaandéren". Belangrij ke doelstellingen zijn dan ook de ge handicapten zo min mogelijk hinder van de slechte bus- en bootverbin dingen te laten hebben en ten twee de de onafhankelijkheid van de ge handicapten te waarborgen, zodat zij niet langer een wekelijks beroep op familie of kennissen hoeven te doen. Bijna een jaar geleden werd besloten een stichting in het leven te roepen waarvoor oud-burgemeester van Vlissingen Th. J. Westerhout be naderd werd. De oud-burgemeester was bereid voorzitter van de Stich ting te worden. „Van de provincie kregen we een startsubsidie. Later sloten ook de gemeenten zich hierbij aan. We kregen werkelijk alle steun", vertelt de heer Westerhout. Zeeland werd verdeeld in vier ge bieden waarin een coordinator werd aangesteld. Deze beschikt over een adressenlijst van vrijwilli gers, die bereid zijn tegen reiskos tenvergoeding de gehandicapten naar hun sportclub te brengen. Zij doen dit met hun eigen auto. Gehan dicapten die aan hun rolstoel ge bonden zijn worden opgehaald met speciaal aangepaste busjes, die be schikbaar zijn gesteld door ver pleegtehuizen, ziekenhuizen en der gelijke. De heer Westerhout merkt op, dat het belangrijk is dat de coordinator het vervoer zo economisch mogelijk regelt. „Hoe voller de auto's en bus jes, des te beter". Het uitgangspunt van de Stichting is de kosten voor de gehandicapten op hetzelfde niveau als het openbaar vervoer te houden. Net als in de gewone bus wordt er af gerekend met de chauffeur. „Toch moet er vaak geld bij, maar de pro vincie en de gemeenten staan garant voor de extra kosten die niet in de prijs voor de gehandicapten doorbe rekend kunnen worden", voegt Wes terhout toe. Publiciteit blijft nog een moeilijk punt voor de Stichting. Wel worden in wachtkamers van huisartsen en tijdens sportmanifestaties brochu res verspreid maar het is de Stich ting gebleken dat nog erg veel ge handicapten in de provincie niet op de hoogte zijn van de mogelijkhe den. „Daar moet verandering inko men maar we zijn hard op de goede weg", besluit adviseur Doorenbos. Marianne J. A. Stijman komt er, behalve de fototentoonstel ling, in het volgende najaar ook een glastentoonstelling. Beide zijn ge woonlijk niet te zien in Zeeland", al dus Van Leeuwen. De samenwerking met de Zeeuwse Bi bliotheek kwam al eerder tot uitting bij de literaire activiteiten. Onlangs waren er een Renaissance-avond en een discussie tussen twee literaire cri tici in de bibliotheek. Op 28 november is er een symposium over de streekro man. De gehele dag zullen er sprekers zijn (onder wie Hans Warren) en de be geleidende tentoonstelling zal de om slagen van die romans tonen. MIDDELBURG Het nieuwe Zoom meer, dat in het voorjaar 1987 achter de nieuwe compartimenteringsdam- men ontstaat, moet zo snel mogelijk 'ontzout' worden. De nadelen van een langzame ontzilting zijn te groot. Wel moet erop gelet worden dat bij het doorspoelen van het Zoommeer met zoet water uit het Hollandsch Diep, de toevoer van giftige stoffen zo gering mogelijk is. Ook is het zinvol om te proberen de zogenaamde 'ecoschok' - het veranderen van een bestaand mi lieusysteem van zout naar zoet - zo veel mogelijk te beperken. Er moet bij voorkeur worden doorgespoeld als het gehalte aan giftige stoffen in het Hollandsch Diep-water (afkomstig uit Rijn en Maas) zo laag mogelijk is. In elk geval dient het Zoommeer zoet te worden, omdat alleen dan de zoet watervoorziening voor de landbouw in de omringende of zelfs verder weg gele gen Zeeuwse gebieden kan worden verwezenlijkt. Mede daarom moet de verzoeting in elk geval zijn afgerond wanneer de voor de agrarische wate ronttrekking noodzakelijke werken (aanpassing waterlopen, pompgema- len, en dergelijke) gereed zijn. Eén en ander blijkt uit een ambtelijk advies van verschillende Zeeuwse provincia le diensten over de nota 'Het waterbe heer in het Zoommeer na 1987'. Het ad vies komt met aanbevelingen voor het peilregime, het gebruik van de be- heersmiddelen en de snelheid van het ontzilten. Bij het opstellen van het advies is uit gegaan van enkele al eerder door het provinciaal bestuur vastgestelde uit gangspunten. Zo is de hoofdfunctie van de huidige vaargeul in het Zoom meer die van scheepvaartweg. Voor de droogvallende gronden en de aangren zende ondiepe watergebieden geldt een natuurfunctie (plaatselijk samen vallend met een oeverrecreatiefunc- tie). Daarnaast verdient de zoetwater voorziening voor de landbouw bijzon dere aandacht. Bij het gebruik van de beheersmiddelen is vooral de beïn vloeding van andere watergebieden - met name de Ooster- en Westerschelde - van belang. Verder dient de water kwaliteit in het toekomstige bekken een voorname rol te spelen. De ambtelijke diensten hebben een voorkeur voor het handhaven van een vast peil op Normaal Amsterdams Peil op het Zoommeer. Dat lijkt meer speelruimte te bieden in de beperking van giftige stoffen. Bovendien is zo'n peilregiem niet te kostbaar. In het ad vies wordt het terugwinnen van wa ter bij de Krammer- en Kreekrakslui- zen van de hand gewezen, evenals het doorspoelen. Wanneer gekozen wordt voor het voortdurend terugwinnen van water bij de sluizen, dan geeft dat wisselende zoutgehaltes. Gedurende het groeiseizoen - als de landbouw het dringendst zoet water nodig heeft - zal het zoutgehalte dan steeds te hoog en daardoor onbruikbaar zijn. Erbij komt dat voortdurend terugwinnen (wat vooral een wens is van de na tuurbescherming) langere schuttij- den voor de scheepvaart veroorzaakt. Vandaar het advies: niet terugwinnen en niet doorspoelen. Opgemerkt wordt dat het systeem lek is. Door het schutten van schepen wordt gemiddeld 30 a 40 kubieke me ter/ per seconde zoet water uit het Zoommmeer naar aangrenzende wate ren afgevoerd. Dat verlies wordt van uit het Hollandsch Diep gecompen seerd. Het advies beveelt aan geen al te star beheersbeleid te kiezen. Zonodig toch terugwinnen en doorspoelen. Er be hoort naar gestreefd te worden de wa terkwaliteit van de zuidelijke Delta wateren zo min mogelijk te laten beïn vloeden door de omstandigheden el ders. Het inlaten van vuil water uit het Hollandsch Diep moet zoveel mogelijk worden afgestemd op de kwaliteit van het beschikbare water. In dit verband dient ook het schutbedrijf zo doelma tig mogelijk worden ingericht. Zo wei nig mogelijk schuttingen behoort uit gangspunt te zijn. Volgens de advies diensten moet erop worden aange drongen dat de provincie zeggen schap/inspraak krijgt bij het opstellen van een uitvoerend beheersplan. (Van onze Haagse re dacteur DEN HAAG/TERNEU- ZEN De Haagse poli tie en de douane-recher che zijn woensdag in de haven van Terneuzen de hele dag bezig geweest met het verwijderen van de hasjvondst uit het Panamese schip 'Ka- the'. De lading zal door de gemeentepolitie van Terneuzen per vracht wagen naar Roosendaal worden vervoerd waar zij wordt vernietigd. Volgens een woordvoer der van de Haagse poli tie is de schatting dat het om acht ton gaat niet ver bezijden de werkelijkheid. „Het kan uiteindelijk negen ton blijken te zijn, maar ook zeveneneenhalve ton", zei hij woensdag. Het is nu vrijwel zeker dat de hasj afkomstig is uit Libanon. Het staat nog niet vast wat de groothandelswaarde van de drugs is. Daartoe zullen op het Haagse hoofdbureau monsters van de vangst nader wor den onderzocht. De waarde kan uiteenlopen van 2000 tot 3000 gulden per kilo. Ter vergelij king: de prijs van Marok kaanse hasj kan soms oplopen tot wel 4000 gul den per kilo. Er zijn nog geen nieuwe arrestaties - van bijvoor beeld koeriers - verricht. De verhoren van de zes Nederlandse hoofdver dachten gaan nog door. 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 25