Twee bestuursleden van school 's-Heer-Arendskerke stappen op Het was maar een heel klein stukje Fluoridespoelen in basisscholen Goes Militaire dienst mondde uit in secretarieloopbaan Geslaagde expositie Zeeuwse kampioenen Conceptprogramma vluchten 1987 PZC/Streek fwiSSEL WEGENS PERIKELEN BENOEMING DIRECTEUR Baanlozenproj eet houdt vergadering in Heinkenszand SCHOLIERE ZONDER RIJBEWIJS: Argument GEMEENTE BETAALT MATERIAAL J. J. DORST ZIERIKZEE VERTREKT Ontplooiing Opleiding voor koordirigenten Bergen op Zoom GOES Ontmoetingsavonden Het Muziekavond De stichting Wel zijnswerk Surinamers en Antillianen Zuid-Beveland houdt vrijdag in De Spinne in Goes een culturele muziek avond. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door Jagir Orchestra, onder leiding van Sukradj. Collecte De collecte ten bate van het Nationaal Jeugdfonds (Jantje Be ton) heeft in Goes 5057,15 gulden opge bracht. Geslaagd Aan de Erasmus Uni- verstiteit in Rotterdam is A. G. Kunst uit Goes geslaagd voor het doctoraal examen geneeskunde. NIEUW DORP WAARDE WISSENKERKE Play-in met avondconcert Solistenconcours WEMELDINGE NCVB De afdeling Waarde van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt donderdag 20 novem ber de jaarvergadering in het her vormd centrum aan de Koninginne weg. De heer Brüheim verzorgt een deel van de avond met een diaverto ning. Mevrouw C. Louise zal de taak van de aftredende penningmeesteres- se mevrouw J. Braam overnemen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Kegelmiddag ANBO De afde ling Wemeldinge van de Algemene Ne derlandse Bond voor Ouderen (ANBO) houdt vandaag - donderdag- voor haar leden een kegelmiddag in hotel Vrede- best in Wemeldinge. Er wordt geke geld van 15.00 - 17.00 uur. Werkbezoek Het college van b en w van Borsele brengt in het kader van de twee-maandelijkse werkbezoe ken aan de Borselse kernen dinsdag vanaf 19.30 uur een bezoek aan Nieuw- dorp. De bijeenkomst wordt gehouden in het Verenigingsgebouw aan de Her- tenweg. Agenda Zeeuwse jeugd naar Den Bosch adrie van riel GEMEENTE BORSELE INSPRAAK BESTEMMINGSPLANNEN ADVERTEREN DOET VERKOPEN DONDERDAG 13 NOVEMBER 1986 's-HEER ARENDSKERKE Uit on vrede over de gang van zaken rond de benoeming van een directeur voor ba sisschool Schengehof in 's-Heer Arendskerke, zijn voorzitter G. van Hecke en T. Murk uit de bestuurscom missie van de school gestapt. Deze commissie werd als bestuursvorm ge kozen nadat de christelijke kleuter school en de openbare lagere school waren gefuseerd. Beide heren hebben evenals de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad kritiek op de manier waarop en de argumenten waarmee een onderwijzer van de HEINKENSZAND Het algemeen bestuur van het Bevelandse project Mensen zonder Baan vergadert woens dag over onder meer de samenwer kingsvorm die moet worden gekozen nu het project zelfstandiger zal draai en. Middels een enquête zijn alle be stuursleden, onder wie de vertegen woordigers van de deelnemende ge meenten, gepolst over de meest wense lijke vorm van samenwerking. Beslo ten is om een middenweg te bewande len tussen de huidige samenwerkings vorm en de stichtingstructuur. De nieuwe samenwerkingsvorm zou voor een periode van drie jaar moeten gel den. De vergadering wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand en be gint om 15.00 uur. Burgerlijke stand, KORTGENE Geboren: Linda M. A. dv J. G. Gast en J. H. M. de Jonge; Nicolet S. M. dv C. L. van der Weele en I. C. Flipse; Wesley, zv H. G. Groos en L. M. Molenaar; Yan, zvN. OoijmanenE. M. Duijff; Adriaan, zv H. Filius en T. P. Blankenstijn; Pie- ternella, dv W. L. C. Siereveld en E. Koster. Ondertrouwd: M. G. G. de Kort en S. J. de Fouw. Getrouwd: H. J. R. Creyelman en S. G. A. de Greef. Overleden: H. Ligthart Schenk, 75 jr.; S. C. de Kam, 91 jr. wv Wiskerke; A. van Gilst, 57 jr. Sociaal Centrum Goes houdt woens dag 19 november in het centrum aan de Frans den Hollanderlaan in Goes weer een ontmoetingsavond. De bij eenkomst begint om 20.00 uur en is be doeld voor mensen die anderen willen leren kennen. WISSENKERKE - Muzikanten van EMM Kortgene, ONDA uit Nieuw- en Sint-Joosland en Apollo uit Wissen- kerke namen zaterdag 22 november deel aan een 'play-in' in De Pompweie in Kortgene. De deelnemers zullen de gehele dag in groepen muziekwerken instuderen. Het resultaat van een dag ijverig musiceren wordt 's avonds ten gehore gebracht in een concert onder leiding van Pierre van Broekhoven, di rigent van het organiserende Apollo Wissenkerke. Dit voor iedeeen toegan kelijke concert begint om 19.30 uur in De Pompweie. WISSENKERKE - De muziekvereni ging Apollo in Wissenkerke houdt za terdag voor de 18e keer een onderling solistenconcours in het dorpshuis. De heer F. Meijer uit Waarde zal de presta ties van de deelnemers beoordelen. Cathy Kotoun verzorgt de pianobege leiding. Er staan in totaal 23 werken op het programma, dat om 16.00 uur be gint en dat na een pauze om 19.00 uur wordt voortgezet. school, één van de twee kandidaten, voor de functie van directeur is afge wezen. De hele sollicitatieprocedure, die ove rigens van de zomer begon toen Van Hecke met vakantie was, is in het ver keerde keelgat van de ex-voorzitter ge schoten. Na selectie bleven een exter ne en een interne kandidaat (de onder wijzer van Schengehof) over, die ge schikt waren bevonden om de vroege re directeur J. van Hanegem - vertrok ken naar Kapelle - op te volgen. Vol gens Van Hecke liep het toen al fout. „De bestuurscommissie had inmid dels al besloten om de tweede (exter ne) sollicitant voor te dragen, maar daarvan was niets bekend bij de selec tiecommissies. Daarbij werd het argu ment gebruikt dat bij benoeming van de interne kandidaat zich problemen zouden voordoen met de boventallig heid". Dat zou kunnen betekenen dat de baan van de interne sollicitant zou moeten worden opgevuld door twee of drie leerkrachten, die aan andere scho len in de gemeente verbonden zijn. Er zou mogelijk een versnippering ont staan. Van Hecke ageerde tegen het feit dat de interne kandidaat pas na zijn sollicitatie werd geconfronteerd met het argument van de boventallig- MIDDELBURG De 19- jarige scholiere Y. J. M. de W. uit Goes gaf het woensdag op de zitting van het kantongerecht in Middelburg graag toe: de verleiding was te groot geweest. De mees te van haar vrienden hadden een rijbewijs en auto. Zij was bezig met 'de theorie' en dan wil je toch wel eens in een au to rijden. En zover was het dan ook gekomen, want op 25 mei consta- terde de politie dat zij op de Katseveerseweg bij Goes een auto be stuurde zonder in het bezit te zijn van een rij bewijs. „Het was maar een héél klein stukje en ik reed stapvoets", verweerde ze zich. Officier van justitie mr S. Tempel stelde dat het er helemaal niet toe deed of het nu een klein stukje of groot stuk was en eiste - rekening hou dend met de financiële omstandigheden van de scholiere - een boete van 125 gulden. Kantonrech ter mr B. J. R. P. Verhoe ven vonniste conform. De 24-jarige I. K. uit Krabbendijke had op 13 mei van dit jaar wel erg veel haast gehad. Hij moest familieleden op halen en had zich enigs zins verlaat. Om de ver loren tijd in te halen, moest er dus 'gas worden gegeven'. Zo reed hij met een snelheid van 95 kilo meter per uur over de Hoofdweg in de gemeen te Reimerswaal en op de terugweg (negen minu ten later) constateerde de radar dat K. wéér be duidend harder had ge reden dan de toegestane 50 kilometer. „Er is altijd wel een reden aan te voe ren om te hard te rijden" vond mr Tempel „maar u had natuurlijk beter vroeger kunnen vertrek ken". Hij eiste daarbij voor de eerste overtre ding een boete van 200 gulden en voor de twee de 175 gulden. „Het zijn wel twee overtredingen, maar het is dezelfde haast", oordeelde mr Verhoeven en bracht de boete terug tot 220 gul den voor beide overtre dingen. heid. Maar op dat moment had de ex- voorzitter en ook de MR zich al neerge legd bij de meerderheid van de be stuurscommissie, omdat waarnemend voorzitter en PvdA-raadslid in Goes, H. W. Hoogerland, aan de kandidaat van buitenaf een brief had gestuurd waarin zijn benoeming was aangekon digd. Maar de onderwijsinspecteur gooide roet in het eten door de kandidaat niet te aanvaarden en derhalve moest het Goese college van b en w - die uiteinde lijk beslist - van de benoeming afzien. Nu de externe kandidaat was afgeval len, moest de enig overgebleven (inter ne) sollicitant worden voorgedragen, vonden Van Hecke, Murk, de medezeg- genschaps- en ouderraad. Een meer derheid van de bestuurscommissie hanteerde echter nog steeds het argu ment van de boventalligheid tegen de onderwijzer van Schengehof en legde het advies van de medezeggenschaps raad om de interne kandidaat de direc- teursbaan te geven naast zich neer. Saillant detail is dat dit bestuur een meerderheid van ouders kent, die in deze zaak geenszins op één lijn zit met de ouderraad. GOES In de loop van volgend jaar zullen de leerlingen van de basisscho len in de gemeente Goes hun mond re gelmatig met fluoride spoelen. Doel daarvan is tandbederf te verminde ren. Wetenschappelijk is aangetoond dat door het spoelen met fluoride een derde van het aantal gaatjes in gebit ten van kinderen kan worden voorko men. Het fluorideproject is op touw gezet door de Districts Gezondheidsdienst Zeeland (dgd). In de gemeenten Kort gene, Middenschouwen, Reimerswaal en Terneuzen is er bij wijze van proef al mee gewerkt. Door het wegvallen van de jeugdtandverzorgingsdiensten in Zeeland dreigt een gat te vallen in de collectieve preventieve jeugdtand- zorg. Bovendien is uit jaarverslagen van de Zeeuwse schoolartsendiensten gebleken dat het gebruik van fluoride terugloopt. Dat is dan ook de aanlei ding voor het gemeentebestuur van Goes om medewerking te geven aan het DGD-project. Het is de bedoeling basisschoolleerlin gen vanaf zes jaar met fluoride te laten spoelen. In totaal gaat het in de ge meente Goes om ongeveer 3200 kinde ren. De personeelskosten van het pro ject komen voor rekening van de DGD. De kosten van het materiaal (2,75 gulden per kind) betaalt de ge meente Goes. Als inleiding op het be gin van het project zal de gemeente Goes een introductie-avond organise ren. ZIERIKZEE - Militaire dienst was in feite de aanleiding voor de 36 jaar du rende ambtelijke loopbaan van J. J. Dorst bij de secretarie van Zierikzee. Bij een politionele actie in toenmalig Nederlands-Indië raakte hij zwaar ge wond. Na zijn genezing bleek dat hij zijn oude baan niet meer kon uitvoe ren en belandde vervolgens als volon tair bij de gemeentesecretarie van Oosterland. In juni 1949 keerde soldaat Dorst van het infanterie-bataljon 4-3 RI van Java terug met het gewondentransport schip Johan van Oldebarneveld. En Han Dorst uit Oosterland werd voor veertig procent oorlogsinvalide ver klaard. Voordat hij in militaire dienst ging, was hij werkzaam bij het landbouwbe- drijfje en de vrachtbodedienst Ooster- land-Zierikzee van zijn vader. „Maar bij thuiskomst in Oosterland bleek herplaatsing in mijn oude beroep als gevolg van mijn verwondingen niet mogelijk", vertelt de heer Dorst. De per 1 december op zestigjarige leef tijd van de VUT-regeling gebruik ma kende chef van de afdeling burger- en interne zaken maakt duidelijk nog al tijd zeer dankbaar te zijn voor het feit dat hij na zijn terugkeer uit Neder lands-Indië op de secretarie van zijn geboortedorp Oosterland, toen nog een zelfstandige gemeente, als volon tair aan de slag kon. „Want het begin van mijn ambtelijke loopbaan was in feite gelegen in een daadwerkelijke handreiking en ik herinner me de bui tengewoon goede opvang in Ooster land nog steeds als de dag van giste ren". Scheidend hoofdcommies Dorst van de Zierikzeese secretarie maakt duide lijk zich sterk betrokken te voelen bij het wel en wee van oorlogsslachtoffers. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in zijn lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en de Wereldfede ratie van Oud-strijders. Dorst is on langs benaderd om zich daadwerkelijk in te zetten voor de afdeling Zeeland. „Dat gebeurde overigens al eerder maar door mijn drukke werkzaamhe den kwam het er nooit van. Nu stel ik me voor mijn komende vrije tijd mede aan de zorg voor de oorlogsslachtoffers te besteden. Want de afdeling Zeeland telt een groot aantal enthousiaste le den waaronder zich ook veel oorlogs weduwen bevinden. En bijvoorbeeld de reünies van oud-Indië-gangers in Ossendrecht zijn altijd een geweldige belevenis". In de laagste rang van schrijver begon Han Dorst zijn loopbaan in de Zierik zeese gemeentelijke dienst in augus tus 1950. „In Oosterland ben ik begon nen maar in Zierikzee ben ik tot ont plooiing gekomen". En Dorst prijst zich gelukkig niet er gens 'halverwege te zijn blijven han gen', want per 1 oktober 1981 volgde hij H. E. S. Sinck op als afdelingschef. Buiten het statige stadhuis in de Meel- straat heeft de heer Dorst zich vooral met kerkelijk werk beziggehouden. Zo is hij met enkele onderbrekingen -— wegens verplicht aftreden sedert 1962 tot heden ouderling van de Neder- „Bij een benoeming van een directeur moet je de beste nemen. Ik vind dat het argument van de boventalligheid overdreven is gehanteerd. Het is on zorgvuldig tegenover je eigen perso neel en daarbij vind ik het kwalijk dat onze onderwijzer niet vantevoren hierover is geïnformeerd", aldus Van Hecke, die samen met Murk de be stuurscommissie heeft verlaten. De laatste stelt: „Door dit amateuris tisch gedoe zijn belangen van mensen geschaad". Woorden van gelijke strek king bezigt mevrouw H. B. van der Bijl, lid van de medezeggenschapsraad. „De interne kandidaat deed voor spek en bonen mee". Zij zegt dat de MR me de namens de ouderraad verschillende brieven heeft geschreven aan onder meer de onderwijsinspecteur en de ge meente Goes, waarin werd gewezen op het zwaar aangezette argument van de boventalligheid en de voorkeur werd uitgesproken voor de eigen onderwij zer. Volgens mevrouw Bijl wordt wat betreft de boventalligheid de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Het enige dat me vrouw M. de Roo van de ouderraad over de affaire kwijt wil is dat „de leden de gang van zaken bepaald niet leuk vinden". Waarnemend voorzitter H. W. Hooger land spreekt niet van een conflict. „Dat had wel kunnen gebeuren, maar tijdens een gesprek met alle betrokke nen hebben we een heleboel narigheid kunnen voorkomen. Feit is dat die bo ventalligheid een ingewikkelde toe stand is die problemen op andere plaatsen in de gemeente kan veroorza ken". Over het vertrek van Van Hecke en Murk zegt hij: „Zij konden zich niet verenigen met een besluit dat door een meerderheid van de commissie is ge nomen". Inmiddels is een nieuwe sollicitatie procedure in gang gezet. Voor de va cature van directeur zijn adverten ties geplaatst in regionale en landelij ke dagbladen, waarop volgens Hoo gerland nogal wat reacties zijn geko men. Staand van links naar rechts: C. Lepoeter, D van der Dries. A. Bogers, S. Leloux. M. Marlijn, A. Luteijn isecrek penningmeester), C. Rijk (vice-voorzitter). Zittend van links naar rechts P. Ocké, J. Timmerman en A. Kil. LEWEDORP - In het verenigingsge bouw in Lewedorp exposeerden zon dag 65 kampioenen uit heel Zeeland (zelfs enkele daarbuiten) elk een vier tal duiven. Telkenjare blijkt dat deze kampioenendag - waaraan gekop peld de prijsuitreiking van de Beve landse Zondagkampioenen - iets ap arts heeft, in de geest van een reünie. Ongeacht of men zaterdag- of zondag vlieger is, men wil elkaar ontmoeten. Namens de organiserende vereniging P.V. de Postduif Lewedorp opende de voorzitter A. Hazen deze dag. De ma ximale deelname verheugde hem. Hij vroeg de aanwezige kampioenen nu reeds volgend jaar bij de 25e kam pioensdag aanwezig te willen zijn. Voor men aan de prijsuitreiking begon las men een felicitatietelegram voor van de voorzitter der concoursbond P. Ridderhof die met zijn vrouw vakantie geniet in Australië. Vice-voorzitter Kees Rijk liet in een vlot tempo de eerste kampioen op het podium komen. De duifkampioenen; P. Oele Vitesse, J. Oele midfond, J. J. J. Dorst. lands hervormde gemeente. Verder maakte hij twaalf jaar deel uit van het moderamenhet dagelij ks bestuur van de classis Zierikzee, (Schouwen- Duiveland, Tholen, Sint-Philipsland). Daarnaast was Dorst een aantal jaren secretaris van de christelijke school vereniging en zat hij in het stichtings bestuur Hervormd Verenigingsge bouw. Ook was hij drie jaar admini strateur van de Bescherming Bevol king kring Zeeland VI (Schouwen-Dui- veland). „Ik kon destijds als zodanig zelfs een vol-ambtelijke functie krij gen. Maar mijn liefde voor het secreta- riewerk en de bevolking gaf de door slag om die, overigens beter betaalde, betrekking niet te accepteren". De scheidende afdelingschef van het bureau burger- en interne zaken waaronder ressorteren de burgerlijke stand, bevolkingsboekhouding, mili taire zaken, verkiezingen, administra tie begraafplaats, vreemdelingenad ministratie en statistische projecten stelt vast met groot genoegen terug te zien op een uitermate boeiende ambtelijke periode. „Vooral het dienstverlenende karakter sprak me aan en dat komt op burgerzaken goed tot zijn recht in de vele persoonlijke contacten met de bevolking". De heer Dorst vader van hoofdin specteur Anton Dorst van de gemeen tepolitie Middelburg, chef Leo Dorst van de afdeling algemene zaken secre tarie Middenschouwen en van twee ge trouwde dochters hecht eraan te be nadrukken dat hij 'het niet alleen heeft gemaakt', maar in goede samenwer king met de vijftien collega's van zijn afdeling waaronder ook de huishou delijke dienst van het stadhuis valt en de bestuurders. „Er zijn voor de ander: in dat licht heb ik geprobeerd mijn werk te doen zowel binnen als buiten de secretarie", maakt hij duidelijk. Woensdag 26 november wordt offi cieel van de heer Dorst afscheid geno men in een besloten bijeenkomst in het stadhuis (aanvang 14.00 uur). Voorts krijgt hij die dag een openbare afscheidsreceptie aangeboden vanaf 16.30 uur, eveneens in het stadhuis, (Vierschaar). Tentoonstelling: P.V. Zeelandia Mid delburg, 14 en 15 november. Clubge bouw Poortershove Middelburg Tentoonstelling: P.V. 'Jong Maar Moedig', Driewegen Biervliet15 en 16 nov., café 'De Nieuwlandse Molen'. Hokkenshow: P.V. De Scheldevlie- gers Vlissingen, 14 en 15 november 1986. In clubgebouw. Alg. vergadering: Algemene leden vergadering Afdeling Zeeland Zater dagvliegers, vrijdag 14 november 1986. Dorpshuis Kruiningen, aan vang 19.15 uur. Bonnenverkoop: Fondclub Brabant! Zeeland!Flakkee bonnenverkoop 16 november '86. Zaal Van Eekelen, Roo sendaal. Burgerhoutsestraat, aan vang 14.00 uur. Tentoonstelling: P.V. de Trouwe Duif, Tholen, 22 november. Zaal café De Kroon, Tholen. Tentoonstelling: P.V. de Uiver, 's- Heer Arendskerke, 14 en 15 november 1986. Tentoonstelling: P.V. de Luchtbode, Souburg, 21 en 22 november 1986. Clublokaal van Doornelaan, Sou burg. Tentoonstelling: P.V. de Posthoorn, Vlissingen, 29 november 1986. Clubge bouw Berlagestraat Vlissingen. VLISSINGEN - Op initiatief van de provinciale zondagvliegerij wordt ook dit jaar een busreis georganiseerd voor de Zeeuwse jeugdduivenliefhebbers naar Den Bosch. Op zaterdag 29 no vember zal deze bus naar de ma- nifestatiedagen van de Neder landse Postduivenorganisatie rijden. Opgave voor 17 nov. a.s. Zondag vliegers bij H. Berkelmans, Kel- dermanstr. 21, 4561 ZN Hulst. De Zeeuwse zaterdagjeugd kan zich opgeven bij L. de Fouw, Burg. v. Citterstr. 4, Kortgene. Verhaagen fond, jonge duiven: W. de Witte Vitesse en fond Foort Glerum. Op de onderdelen oude duiven: Aan geduid: Ad Mulders Vitesse, P. Pieters midfond, Chr. Aerts, fond. Onaange- duid: Ph. Steketee/zn. Vitesse, C. Her mes midfond, fond F. Glerum. Jonge duiven aangeduid en onaangeduid: Wies de Witte. Aangeduid Jeremiasse/ zn. en onaangeduid M. v. Iwaarde. To taal generaal 1 M. v. Iwaarden, 2 F. Glerum, 3 Wagenaar-Den Toonder, 4 Jeremiasse en zn. en W. de Witte. Kam pioenen die bijzondere prestaties heb ben geleverd zoals E. Vermast, Bou- dens-Raas, D. v. Bommel/zn„ Joh. Poelman, J. v. Maldegem, P. Driedijk, A. Hazen en Mieras-Nijssen, werden apart geduldigd. De sponsorhoofdprijs, een prachtige T.V.-stoel, werd gewonnen door P. Pie ters Lewedorp. Ook de fraaie bokaal - over 4 Orleansen - nam hij in ont vangst. De generaal jeugdkampioen Jaco Timmerman Yerseke won (di nioren namen hier ook aan deel sponsorprijs van een half varken Verschillende verenigingen in dei coursbond pogen de jeugd te stim ren. De onderlinge jeugdcompe geeft felle strijd te zien. Trots posi zij voor de fotograaf. Hun klasserin zijn: le Jaco Timmerman, Yerseki C. Lepoeter Hansweert, 3e P, 0 Hansweert, 4e D. v. d. Dries 's-Hee: hoek, 5e Aron Bogers Hansweert,6 Kil en 7e S. Leloux Kapelle en 8( Martijn Hansweert. De onderafdeling van de conco bond-de cc W.Z.Beveland-reikti deze dag hun prijzen uit. De genen zijn: 1 P. Pieters, 2 Danker Rijk,3 han Poelman, 4 Cor Hermes en 5, Maldegem. De duivenbonnenverkoop geleid d Jo de Bel Middelburg werd eens» Samen met enkele loterijen was 1) door het geheel kostendekkend, VLISSINGEN - Allereerst worden de vluchtprogramma's voor het komend seizoen in vele verenigingsvergade ringen besproken. Iedere club heeft zijn eigen belangen, waarbij ligging een bijzonder voorname rol speelt. Onmogelijk is het voor de overkoepe lende Zeeuwse afdelingen, zowel zater dag als zondag, aan deze veelheid van wensen (vaak tegenstrijdige) te kun nen voldoen. Tevens liggen verschil lende vluchten (nationale) qua datum al lang vast. Enkele opvallende wijzi gingen kunnen worden: Zaterdagvliegerij. Men speelt alle ze ven vitessevluchten oude duiven ach ter elkaar, daarna werkt men fond en midfond af. Het voorstel om een reser ve fondvlucht jonge duiven (Bourges) in te lassen lijkt ons haalbaar. Zondagvliegerij. Het 2-jarig experi ment, gescheiden lossing Cambrai (Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en Beve- land/Zierikzee) en Beaumetz (West- Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren) is maar ten dele geslaagd. In Zuid-Be veland waren afgelopen seizoen 12.000 duiven (20%) minder in concours, kring oost kende een terugval in name. Op deze manier wordt t duur. Er is ook geen voldoende be voor verandering te constaterei wedstrijdverloop. Als derde na geeft het bestuur de moeilijke oph dienst, waardoor lossingsfouten 1 nen ontstaan. Het compromisvooi wordt iets westelijk van Cambrai, oostelijk van Beaumetz, de 1 plaats Bapaume (afstand Ternei 153,322 km). Het sinds mensenheugenis bestas lossingsstation Dourdan (auto voer) verdwijnt. De accommod staat geen normale lossing meer In plaats hiervan komt Etampes stand Goes 362 km. Conceptievliegprogramma Zaterdai gers: Oude duiven: 11/4 Strombeek; Doornik; 25/4 Cambrai; 2/5 Bapaume Breteuil; 9/5 Doornik; 16/5 P. st. Maxi 23/5 Chartres; 30/5 Meaux; 6/6 Chateau 6/6 Rouen; 13/6 Chartres; 19/6 St. Vin 20/6 Troyes; 27/6 Moulins; 27/6 Etampe Orleans; 10/7 La Souteraine; 18/7 Mean 7 Bergerac. Jonge duiven: 17/6 Duffel; 25/6 Stronk 4/7 Doornik; 7/7 Strombeek; 11/7 Cam 18/7 Breteuil; 25/7 P. st. Maxence; 1/8E0 8/8 Meaux15/8 Reims22/8 Pont St. V 8 Orleans; 12/8 Chateauroux. Navlucl 11/8 Duffel; 15/8 Strombeek; 22/8 Doo 29/8 Cambrai; 5/9 Bapaume; 12/9 P. st. xence; 19/9 Bapaume. Conceptvliegprogramma zondagvlif 19/4 Bapaume; 26/4 Compiegne; 2/5 E pes; 10/5 Bapaume; 16/5 Orleans; 17/5' piegne; 24/5 Compiegne; 30/5 Moulin Etampes; 13/6 Chateauroux; 14/6 Bapa 19/6 St. Vincent; 21/6 Compiegne; 21 Souterraine; 28/6 Etampes; 3/7 Barcelo 7 Orleans; 5/7 Bapaume; 11/7 Limoges Compiegne; 17/7 Dax; 19/7 Bapaume Tours; 26/7 Compiegne; 31/7 Berge» Etampes; 8/8 Compiegne; 15/8 Orleans Parkestone; 23/8 Bapaume; 29/8 Orleai 8 Bapaume; 5/9 Parkestone; 6/9 Comps 12/9 Chateauroux; 26/9 Bourges. BERGEN OP ZOOM - In januari be gint in Bergen op Zoom een meerjari ge opleiding voor koordirigenten en aspirant-koordirigenten uit de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland. De opleiding duurt drie jaar en wordt verzorgd door de SNK in Utrecht, het landelijk ondersteuningsinstituut voor de koorzang. Aan het eind van de opleiding ontvangen de geslaagde cursisten het getuigschrift 'Koorlei der SNK'. De cursus is bestemd voor mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest of zijn om een vakopleiding te volgen aan een conservatorium, maar toch vaar digheid en kennis willen opdoen. De lessen worden zaterdagmorgen gege ven. Het vakkenpakket bevat onder meer: slagtechniek, zang- en stemvor- ming, koorprakticum, algemene mu ziekleer, muziekgeschiedenis, harmo nieleer en analyse. Het SNK geeft op tien plaatsen in het land cursussen. Het ministerie van wvc is de belang rijkste subsidiegever aan het SNK, waardoor deze cursussen financieel mogelijk worden gemaakt. Het minis terie overweegt aan de opleiding en het getuigschrift rijkserkenning te ge ven. Een toelatingstest voor de nieuwe cursusperiede wordt zaterdag 13 de cember in Bergen op Zoom gehouden. In het kader van de procedure voor bestemmings plannen is er voor belanghebbenden de mogelijk heid deel te nemen aan een inspraakavond met betrekking tot de voorgenomen wijziging van zet bestemmingsplan 'Buitengebied' t.b.v. de aanleg tertiaire weg nr. 41 (ged.) tussen de Bernhardweg- Oost en de 's-Gravenpoldersestraat te 's-Graven- polder (Baarlandsezandweg). De inspraakmogelijkheid wordt gegeven op 27 no vember 1986 in het verenigingsgebouw 'Ons Dorpsleven', Poelvoordestraat 3 te 's-Gravenpol- der om 19.30 uur. De hierop betrekking hebbende stukken o.a. plan van wegaanleg kunnen tot 28 november 1986 worden ingezien op het buro ruimtelijke or dening en volkshuisvesting, Stenevate 10 te Hein kenszand. Uw aanwezigheid wordt op prijs ge steld. Heinkenszand, 13 november 1986. Burgemeester en wethouders van Borsele, burgemeester, drs. G. C. G. van den Heuvel, secretaris, J. L. M. van Put i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 24