t en w willen Veere i een hogere klasse Uitbreiding De Wellinge wordt officieel geopend ORANJEVERENIGING IN GRIJPSKERKE 50 JAAR Spreiding bevolking op grond van woonvoorkeur Geen huurhuis voor vrijgezel met ouders in hetzelfde dorp scheepvaart- berichten I OR HOGERE AMBTENARENSALARISSEN Cultureel Café schouwburg [an Middelburg Centrale Pleegzorg bestaat 20 jaar GROTE VAART KLEINE VAART marktberichten ONDERBOUW IN NIEUW DEEL SCHOOL SGP-WETHOUDER ST.-PHILIPSLAND Onvergetelijk IN NIEUW STREEKPLAN ZEELAND (Slot van pagina 13) Achterstand Recreatie IDERDAG 13 NOVEMBER 1986 DDELBURG De stichting ft in Zeeland begint donderdag november een serie program a's onder de titel 'Cultureel ,fé' in de bovenfoyer van de houwburg in Middelburg. De invang is 20.00 uur. De presen tie is in handen van Gerard paijens. |et het Cultureel Café wil Uit in «land een podium bieden aan ibekend talent', maar ook het bliek uitgebreid kennis laten ken met de vele amateur-kun- inaars in Zeeland. Het pro- |amma van 20 november wordt irzorgd door het Barbershop- artet 'Golden Waves' uit Vlis- igen, Gerrit Joosse uit Middel- irg, die eigen poëzie voorleest, ini Schilders uit Kapelle met illades. poëzie van Koos Koole t Oost-Souburg, Gerard de olff uit Vlissingen met klassiek flamencogitaar, na de pauze gmaals een optreden van het ibershopkwartet 'Golden Wa- Viharo Brouwer uit Kocken- n met eigen poëzie, Ans Schil- rs uit Kapelle met cabaret en ;ert Overdam uit Vrouwenpol- i met slagwerk. volgende voorstellingen in tkader van het Cultureel Café aden plaats op donderdag 22 auari en donderdag 19 februari. GEN OP ZOOM - De Stoelemat, I uur: 'De kleine prins' door het p Schwarzes Theater uit Praak; IISKERKE - Ons Huis, 20.00 uur: ertdoor Josee Wolff (zang); JJELBURG - Schouwburg, 20.00 ■Mijn Mekka' toneelspel met o.a. phine van Gasteren; GEN OP ZOOM - Roxy I, 20.00 Ir. 5 leeft, a.l.; 11,20.00 uur: Big trouble in little a, 12 jr.; n'Actueel I, 20.00 uur: Top gun, n'Actueel II, 20.00 uur: Running d. 12 jr.; n'Actueel III, 20.00 uur: The ka- dd II. a.l.; S - Grand, 20.00 uur: Poltergeist )ELBURG - Meccano, 20.30 uur: olor purple; ro, 20.30 uur: De drie mannen en ig; ST - De Koning van Engeland, uur: Sex therapie; 20.00 uur: Top 20.00 uur: Revolution; 20.00 uur: ts of love; iEUZEN - Luxor, 20.00 uur: Hou- jr.: 20.00 uur: Enemy mine, 12 jr.; SINGEN - Alhambra I, 20.00 uur: s; nbra II, 20.00 uur: Karate kid II; fcwrtr» i-en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 'Wrmilieuklachtenl. '^-Vlaanderen Alarmnummer 200 'brandweer en ambulance). ..tfonische Hulpdienst Zeeland, tel. '"351 dag en nacht bereikbaar. u pdienst Zeeland voor mensen in 01180-36251, van 10.00-24.00 uur •Ms van 20.00-24.00 uur. Blijf van m'n lijf Zeeland 45, dag en nacht bereikbaar. 'JJS Vrouwen bellen vrouwen', ■32233. er' en leugdtelefoon Zeeland, ™0, dag. van 16-20 uur. VEERE - Veere moet promoveren. B en w willen dat hun gemeente wordt ingedeeld bij een hogere klasse, waar door de ambtenaren meer kunnen verdienen. Hun taken op bestuurlijk en administratief gebied zijn zwaar der dan die van collega's in plaatsen met eenzelfde aantal inwoners. Dat komt door het bijzondere karakter van Veere, geloven b en w. De gemeente - die nu is ondergebracht in de klasse 4000 tot 8000 inwoners - heeft niet alleen te maken met dag- en verblijfsrecreatie, landbouw en monu mentenzorg maar is ook watersport en streekcentrum, B en w zouden dat graag laten meetellen in de ambtena rensalarissen, schrijven ze in de be leidsnota voor 1987, een onderdeel van de gemeentebegroting. De raad kan komend jaar nadere voorstellen ver wachten. Eerst wint het college advies van deskundigen in. In de loop van volgend jaar zijn ook de resultaten beschikbaar van een econo misch onderzoek naar het reilen en zei len van de Walcherse gemeente. B en w willen via een sterkte/zwakte-analyse achterhalen door wat de plaatselijke economie wordt beïnvloed. De raad beslist in december over het beschik baar stellen van een krediet. Het on derzoek zal worden begeleid door een werkgroep, waarin het bedrijfsleven uit de kernen is vertegenwoordigd. Ook wordt overlegd met de consulent voor handel, ambacht en diensten. In hun beleidsnota gaan b en w ervan uit, dat de enquêtes en tellingen voor het onderzoek komende zomer wor den gehouden, zodat ook het toeris tisch gebeuren bij de opzet kan wor den betrokken. Veere wil ook in het nieuwe begro tingsjaar de eigen toeristische moge lijkheden promoten en benutten. B en w denken aan een verdere ontsluiting van het badstrand om 'overbevolking' tussen de Veersegatdam en de over gang bij kampeerterrein De Zandput te voorkomen. Ze vragen tenslotte aandacht voor de parkeerproblemen in het zomerseizoen en pleiten voor het treffen van voorzieningen voor het pu bliek op de oever van de Veersegat dam, die vooral in trek is bij windsur fers. De gemeenteraad behandelt de begro ting woensdag 19 en donderdag 20 no vember. Beide vergaderingen begin nen om 14 uur. De horeca-afdeling van De Wellinge heeft in het oude gedeelte van de school een nieuw restaurant gekregen. SINT-PHILIPSLAND De SGP-frac- tie in de gemeenteraad van Sint-Phi- lipsland is van mening dat alleen staande jongeren van wie de ouders in dezelfde gemeente wonen niet in aan merking mogen komen voor een eigen huurwoning. Dat bleek woensdag avond tijdens de maandelijkse verga dering van de gemeenteraad. Aan de orde was een voorstel van de meer derheid van het college van burge meester en wethouders om een wo ning aan het Karreveid in Sint-Phi- lipsland te verhuren. Wethouder L. Walpot (sgp) vertelde dat het niet de eerste keer was dat hij wat dit betreft een minderheidsstand punt inneemt binnen het college. ,,Wij vinden dat we geen woningen moeten toewijzen aan alleenstaanden met ou ders in dezelfde kern. Daarom kunnen wij deze aanvraag niet honoreren", al dus Walpot. Fractievoorzitter A. P. Kornaat van de Partij voor Algemeen Belang stelde dat het standpunt van de wethouder in strijd is met het raadsbesluit waarin de criteria zijn geregeld voor de toewij zing van woningen in Sint-Philips- land. In dat besluit staat dat degene die in aanmerking wil komen voor een woning, inwoner of oud-inwoner van Sint-Philipsland moet zijn. Een derde criterium is economische gebonden heid aan de gemeente. „Het criterium van de SGP staat niet in het besluit. Het is dus geen argument om iemand een woning te weigeren", zei Kornaat. Waarop wethouder Walpot antwoord de: „Dan kunnen we als raad wel thuis blijven. Er ligt een voorstel op tafel dat u, om uw eigen redenen, wilt honore ren. Wij zijn om ons moverende rede nen tegen". Met alleen de stemmen van de SGP tegen werd het voorstel om de woning te verhuren aangeno men. De raad besloot voorts om aanvragen voor een gemeentegarantie voortaan sneller af te handelen door die in han den te stellen van het college van b en w. Tot nu toe kwam iedere aanvraag op de agenda van de raadsvergade ring. Voortaan zal het college zich bui gen over de gemeentegaranties. Alleen de afwijzende beslissing blijft bij de ge meenteraad. En ook als er binnen het college geen overeenstemming is zal de raad zich uitspreken over de aan vraag. Burgemeester T. Vogel deelde nog mee dat Sint-Philipsland van de over heid volgend jaar 6300 gulden minder krijgt voor sociaal-cultureel werk als de tweede kamer akkoord gaat met de voorgestelde bezuinigingen. Dit jaar kreeg de gemeente nog 14.000 gulden van het ministerie van welzijn, volks gezondheid en cultuur. MIDDELBURG Het nieuwbouwge- deelte van de scholengemeenschap De Wellinge in Middelburg wordt maandag 15 december officieel ge opend door voorzitter drs. C. Hartog van de Kamer van Koophandel in Middelburg. Het gebouw aan de Kou- dekerkseweg is de afgelopen jaren uitgebreid met vijfentwintig nieuwe lokalen en een gymzaal. In het nieuwe stuk is nu de onderbouw van de school ondergebracht. Het is sinds het begin van dit schooljaar in gebruik. De gymzaal wordt volgende week op geleverd. Directeur J. Kingma van De Wellinge is zeer tevreden met de aanwinst. Niet alleen is het aantal lokalen met zo'n zes vermeerderd, ook hoeven de leer lingen niet meer van het ene gebouw naar het andere te 'reizen', want de ou de dependence aan het Molenwater in Middelburg is van de hand gedaan. Kingma: „Het schoolverzuim is gekel derd; de kinderen kunnen nu niet meer aankomen met de smoes dat ze een lekke band kregen onderweg naar het andere gebouw. Voor verdere conclu sies over schoolresultaten van de leer lingen is het nog te vroeg. Een ander voordeel is dat alle leraren en leerlin gen in hetzelfde gebouw zijn, hierdoor is de communicatie verbeterd." De eerste twee klassen zijn in de nieuwbouw ondergebracht om hen te laten wennen aan de nieuwe school. De stap van lagere school, met relatief weinig leerlingen, naar de De Wellinge is verkleind door ze eerst in een apart gebouw les te geven. De nieuwe loka len ademen dan ook een heel andere sfeer uit dan de rest van het gebouw: stil, kleinschalig en overzichtelijk door i toonstellingen GEN OP ZOOM - Etcetera, 14.00- uur: Beeldhouwwerken van Ma- 'anBeekV/m 16/11); 'ie 47, 13.00-17.00 uur: Schilderij- :afiek en tekeningen van diverse tenaars (Vm 28/11); VLIET - Art House, 9-12 uur: en van mevr. I. A. J. Fassaert; 'GE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 Werken div. kunstenaars (Vm 10/ S - Museum, 10-16.00 uur: '300 Ganzeborden' (Vm 3/1); LE - Landbouwmuseum, 10-12 1.00-17.00 uur: Oude landbouw- tuigen; iKENSZAND - De Stenge, 13.30- uur: werken van Roger Raveel 9/11); M5LBURG - Zeeuws Kunstenars- iffli, 14.00-17.00 uur: 'Groeten uit ind' foto's van Ed Reebergen (Vm 'hal, 11-17.00 uur: 'Art-Museum- Vm 16/11); ituitleen, 13.00-17.00 uur en 19.00- uur: Werken Kees Segers (Vm 23/ 1ELHARNIS - Galerie Potteriet, •00 uur: werken van Hans Dolie- ïl'/m 28/11); TKAPELLE - Zeeuws Museum urhistorie, 10-17.00 uur: Fossiele Ipen; NEUZEN - Galerie Trouvaille, 9- uur: werken van Greet Ergo; Stadhuis, 8.30-12 en 13.30-16.00 'De Schelde' in cartoons (Vm 20/ 'SINGEN - Galerie Bellamy 19/ ïum, 10-17.00 uur: tekeningen van van Meer (ym 26/11); ■ielenzoo Iguana, 14-17.30 uur: Ex- Klevende reptielen, amfibieën en iten; NDIJKE - Museum, 10-12 en 17.00 uur: 'Bidprentjes en rouw' 112); 11KZEE - 'De Stolpe', 9.30-12 en '17.00 en 18.30-20.00 uur: werken Mijnhard Schregardus (Vm 22/11). tel. tel. tel. De eerste Oranje-optocht in 1937 in Grijpskerke: de praalwagen 'Hoorn des overvloeds'. GRIJPSKERKE De Oranjever eniging Grijpskerke bestaat deze precies 50 jaar. Dit jubileum wil het huidige bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de bejaar den werd eind oktober een busreis door de provincie georganiseerd. Voor de jeugd werd vorige week een lampionoptocht en een disco gehou den, en deze week is het weer feest is. De Oranjevereniging werd opge richt in verband met het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bern- hard. begin 1937. Het oprichtingsbe stuur bestond uit penningmeester P. D. Sanderse, voorzitter A. P. Rot te (een der toenmalige plaatselijke bakkers) en secretaris F. Dronkers (bovenmeester van de lagere school). Tevens hadden de beide plaatselijke predikanten, ds Plomp van de Gereformeerde Kerk en ds Jellema van de Nederlandse Her vormde Kerk, zitting in het bestuur. De vergaderingen werden geopend door de ene en gesloten door de an dere predikant. Door de jaren heen werden tal van activiteiten gehouden tijdens de jaarlijkse oranjefeesten. In het begin van de jaren zeventig stond de ver eniging op een laag pitje, maar vanaf ongeveer 1976 kwam er een bestuur dat de Oranjevereniging weer op po ten zette. Als afsluiting van het middagpro gramma werd jaarlijks geprobeerd een stunt presenteren. Zo zou een keer een varkensrace worden gehou den, waarbij het publiek een gokje kon wagen met de voorspelling van de juiste volgorde van aankomst. Begin april brak de varkenspest uit en dreigde alles in het water te val len. Een verzoek aan de minister om de race toch te mogen houden mocht niet baten. De race kreeg dank zij berichten in de landelijke pers de beste reclame die er mogelijk was. De wedstrijd werd uiteindelijk gelopen door vijf geiten, maar die beesten liepen zo snel dat de wed strijd al afgelopen was voor ze goed en wel begonnen was. Het jaar daar op werd wél de varkensrace gehou den. De varkens waren echter niet -vooruit te branden en moesten over de finishlijn worden geduwd. Een ezelrace, touwtrekken tegen een trekpaard en ringrijden op een fiets met een ovaal wiel getuigen van de vindingrijkheid van het bestuur van de Oranjevereniging. Het uit negen leden bestaande be stuur heeft als doelstelling op 30 april een onvergetelijke dag te or ganiseren voor het hele dorp. Met het hele dorp bedoelt men ook echt alle leeftijdsgroepen. Het feest mag zo min mogelijk kosten, daar de contributie niet zo hoog is. In plaats van de jaarlijkse ledenver gadering wordt ieder jaar in februari een toneelavond gehouden. De to neelvereniging uit Veere komt dan naar Grijpskerke om, meestal voor een volle zaal, een stuk te brengen. Na deze toneelavond begint het be stuur met alle voorbereidingen voor de komende Koninginnedag. Het huidige bestuur wordt gevormd door een groep enthousiaste men sen, mannen en vrouwen, met uit eenlopende leeftijden en opvattin gen, die bereid zijn vrije tijd in de Oranjevereniging te steken en de schouders er volledig onder te zet ten. Morgenavond - vrijdag - is er een feestavond in het dorpshuis met me dewerking van een dansorkest voor de belangstellenden van 16 jaar en ouder (aanvang 20.00 uur). Zater dagmiddag beginnen om 14.00 uur in het dorpshuis de oude volksspe len en voor de ouderen is er een ge zellig samenzijn, eveneens in het dorpshuis, met ondermeer gelegen heid na te praten over de bustocht. Ter gelegenheid van het jubileum zal burgemeester B. J. van Putten van Mariekerke een plaquette ont hullen in het dorpshuis met als op schrift: 'Ter herinnering aan de be vrijding 1945. Aangeboden door de Oranjevereniging Grijpskerke we gens haar 50-jarig bestaan'. de vele ramen. Het 'hoofdgebouw' heeft grote lokalen, veel machines en is veel drukker. Ook in het oude gedeelte is veel veran derd. De horeca-afdeling heeft een nieuwe keuken en een nieuw restau- VLISSINGEN/ROTTERDAM De Centrale voor Pleegzorg Zuid-Hol land/Zeeland viert morgen (vrijdag) het 20-jarig bestaan met een receptie in de Terraszaal van Diergaarde Blij- dorp in Rotterdam, van 17.00 tot 18.30 uur. Tijdens de receptie wordt de Jos Spij- ker-pleegzorgprijs uitgereikt, voor bij zondere inzet voor de pleegzorg in Zuid-Holland en Zeeland. Ook worden de prijswinnaars bekend gemaakt van de kindertekenwedstrijd 'Dieren en Pleegzorg'. rant. De overige vaklokalen zijn naar soort ondergebracht in een bepaald gedeelte van de school. Ook is er een keuken en eetkamer gekomen voor de richting Grootkeuken van het LHNO (Lager Huishoudelijk- en Nijver heidsonderwijs). Kingma: „Deze richting is vrijwel uniek in Nederland. Een aantal leraren heeft vorig jaar een omscholingscur sus gevolgd om het nieuwe LHNO vorm te kunnen geven. Vroeger leidde het alleen op voor de huishouding, nu is het veel beroepsgerichter geworden. Het LHNO heeft drie hoofdrichtingen: Mode en Kleding, Uiterlijke Verzor ging en Grootkeuken." De reorganisatie en herinrichting van de school is nu bijna afgerond. „Hier en daar moet nog een kleinigheid gebeu ren: een messenrek aan de muur van een keuken of een schilderijtje in het restaurant. Maar als dat gebeurd is dan is de school voorlopig af. Bij de of- fiële opening zal alles er piekfijn uit zien," aldus Kingma bekeken. Voor Hulst is een minder sterke groei voorzien dan de gemeente zelf verwacht. Veere krijgt geen aan duiding 'te ondersteunen kern'. Even tuele groei van bedrijvigheid in Brui- nisse is geen aanleiding extra uitbrei ding van woonmogelijkheden toe te kennen. Een pleidooi om Haamstede en Renesse meer groeimogelijkheden re geven (omdat het bevolkingsdraag vlak te klein is voor voorzieningen die tevens door de recreatieve functie wor den gedragen), vindt geen gehoor. Gedeputeerde staten willen het re creatief gebruik van woningen in ste den en dorpen actief tegengaan. Bouw van een verpleeghuis aan de noordzij de van Middelburg stuit op grote aar zelingen. Aan uitbreiding van Terneu- zen over de Otheense Kreek wordt on verkort vastgehouden, ondanks de ge ringere bevolkingsontwikkeling en woningvraag. Delen van de gewesten Lokeren en Sint-Niklaas mogen voor bepaalde onderdelen tot het verzor gingsgebied van Hulst worden gere kend, maar dat is geen aanleiding voor het college om de Reinaertstad een functie als bovenregionaal verzorgen de kern te geven. Het ondersteunen van gebieden in een achterstandsituatie heeft ertoe geleid dat industrieterreinen in Sint-Maar tensdijk en Breskens extra ruime mo gelijkheden voor bedrijfsvestiging hebben gekregen. Verbreding van de sluis in het kanaal Terneuzen-Gent achten gedeputeerde staten thans niet gewenst, 'mede gezien het rijks standpunt dat de eventuele aanleg van een tweede zeesluis bij Terneuzen bedoeld zal zijn om de bedrijfszeker heid te vergroten'. Het opnemen van een bedrijfsterrein ten westen van het kanaal door Walcheren (waar precies moet nog worden bepaald) wenst het college te handhaven. Weliswaaris bij enkele kernen op Walcheren een be scheiden terrein tot stand gekomen, maar de ruimte in Vlissingen is vrij wel nihil. Het aanbrengen van scheidingszones rond zeeha ven)industrieterreinen zien gedeputeerde staten met name als milieuhygiënisch beleid. Zones bij Borssele, Nieuwdorp en Axel moeten beschouwd worden als poging om za ken in de sfeer van woningbouw, en dergelijke tegen te gaan. Nieuwe agra rische vestigingen hoeven daar niet op voorhand te worden uitgesloten. De aanduiding zeehaventerrein geldt vol gens het college voor de hele Axelse Vlakte en niet alleen voor een stukje bij de Axelse Sassing. Het gebied mag dan ook niet worden aangemerkt als 'agrarisch, met bijzondere natuurwe tenschappelijke en landschappelijke waarden'. Het idee voor een nieuw zee haventerrein ten noordwesten van Terneuzen laten gedeputeerde staten niet los. In elk geval moet erop worden gestudeerd. Een aantal plekken is aangewezen als 'recreatie-concentratiegebied'. Het betekent niet dat zo'n gebied hele maal volgestouwd moet worden met recreatieve functies, aldus gedepu teerde staten. De bestaande verblijf- sterreinen bij Sirjansland worden niet als concentratiegebied aange merkt, omdat de omgeving teveel re creatie niet aankan. Ouwerkerk daar- entegen mag wel concentratiegebied zijn. Het college wil enige recreatieve ontwikkeling in het Krammer-Volke- rakgebied (met name de Plaat van de Vliet) niet uitsluiten. Gedeputeerde staten wensen voor Vrouwenpolder recreatieve versterking. Uitbreiding van Veere richting Plantlustweg/Rij- kebuurtweg wordt afgewezen. Aan de zuidwestkant van Domburg zal een 'harde grens' worden getrokken voor recreatieve ontwikkelingen. Gedeputeerde staten houden vast aan het verbod om westelijk van Colijns- plaat in de Paardekuupinlaag een kampeerterrein te maken. Bij Kats mag enige bescheiden recreatieve ont wikkeling tot stand komen. Bij Groe- de daarentegen is beperking van de verblijfsrecreatie gewenst. Bij de Braakman mag uitbreiding van re creatie, evenals op de Bathse Schor ren. Het college handhaaft voorlopig de ve le overloopterrein en extra kampeer- mogelijkheden bij boerderijen, tenein de in de zomerpiek overdruk op te van gen. In de toekomst moet worden ge streefd naar één overloopterrein per regio. Verblijfsrecreatie bij het Goese Sas is toegestaan. Maatregelen om wa tersportmogelijkheden in te dammen, achten gedeputeerde staten onnodig: van overdruk op de Deltawateren is geen sprake. De Grevelingenhaven Bommenede krijgt nog geen aandui dingjachthaven, omdat daar mogelijk ontwikkelingen in het verlengde van oestervisserij kunnen komen. De jachthaven bij Kats kan blijven, maar als private haven. Uitbreiding van vas te ligplaatsen aan het Veerse Meer wordt niet voorzien; er moet rekening worden gehouden met de belangen van de 3.000 plankzeilers en de natuur. Het college is van plan de landinrich ting van de Kop van Schouwen op te nemen als herinrichtingsproject (alle belangen wegen even zwaar) in plaats van ruilverkaveling (boerenbelang voorop). Dat geldt ook voor de sane ring van het kustgebied van West- Zeeuwsch-Vlaanderen. De gebieden Braakman en Scheldezoom worden in het streekplan opgenomen als gebie den die in aanmerking komen voor verkaveling. Rond natuurgebieden en agrarische gebieden met bijzondere waarden kunnen zonodig bufferzones van 100 meter komen. De wallen van Retranchement worden natuurge bied. Die van Sluis en Aardenburg agrarisch gebied met bijzondere na tuurwetenschappelijke en landschap pelijke betekenis. Delen van de Zak van Zuid-Beveland zullen worden er kend als zogenaamde 'grote land schappelijke eenheid'. De uitgifte van schelpdierpercelen in de zich ontwik kelende Voordelta mag geen afbreuk doen aan de natuurlijke waarden. Ten noordoosten van Middelburg, ten oos ten van Terneuzen en ten zuiden van Axel wordt landschapsbouw mogelijk. Gedeputeerde staten wijzen de kritiek op de 'oppervlakkigheid' van het voor ontwerp-streekplan af. Er is juist naar gestreefd om niet alles tot in details in te vullen, zodat er ruimte blijft voor bijstelling. Een globaal streekplan blijft de voorkeur van het college hou den. Er wordt een ruime uitwerkings- en afwijkingsbevoegdheid ingebouwd, waardoor de meeste zogenaamd 'har de uitgangspunten' zonodig altijd kunnen worden veranderd. Daarover zijn gedeputeerde staten bereid steeds met de statencommissie ruimtelijke ordening overleg over te plegen. ALHENA 12 te Rio de Janeiro; BLACK SEA 15 te Storungs verw; CAURICA11 v Iquique nr Rotterdam; CLARENCE 11 240 O New York nr Rotterdam; CORAL MAEANDRA 12teVentspils verw; DOCKEXPRESS 1112 te Rotterdam; DOCKEXPRESS 12 12 175 nno Port sudan nr Cagliari; FELANIA11 re de Aruba; FOSSARINA 11 Boston nr Cor; pus CristiJO OAK 11 1200 z Tonga nr Pana ma;MAASBORG 12 45 zo Stockholm nr Ou- lu; MAASHAVEN 11 v Abidjan nr Tema: MAASSLUIS 11 155 o Colombo nr Chitta gong; NEDLLOYD ALKMAAR 11 v Singa pore nr Kaoshiung; NEDLLOYD AMERS FOORT 12 te Callao; NEDLLOYD BAH RAIN 12 te Lyttelton; NEDLLOYD BAR CELONA 12 te Bangkok: NEDLLOYD CLE MENT 11 v Norfolk nr Savannah; NEDL LOYD COLOMBO 12 te Durban; NEDL LOYD DEJIMA 11 te Hamburg; NEDL LOYD DELFT 11 v Fos nr Port Said; NEDL LOYD HOLLANDIA 12 v Kingston nr Beli ze; NEDLLOYD KATWIJK 11 v Kaapstad nr la Guaira; NEDLLOYD KYOTO 11250 zo Madagascar nr Richards Bay; NEDLLOYD NAPIER 11130 no Vitorianr Santos; NEDL LOYD NASSAU 11 1700 zw St.Helena nr Port Elizabeth; NEDLLOYD NIGER 11 te Rotterdam: NEDLLOYD NILE 11 v Philips- burg nr Fort de France; NEDLLOYD VAN- NOORT 11 v Singapore nr Jakarta; NEDL LOYD SAN JUAN 11 te Lome; NEDLLOYD WILLEMSKERK 11 v Banjul nr Lome; NIEUW AMSTERDAM 12 te Ochorios; PRINS PHILIPS WILLEM 12 te Grange mouth; ROCHESTER 11 V Le Havre nr Chrleston; ROSARIO 12 te Rotterdam; ROUEN 11 te Boston; SAFOCEAN MILDU- RA 12 te Kaapstad; SPRING BEAR 11 rede Kobe; VISTEN 13 te Cork verw; WATER GEUS 11 650 z Mururoa nr Auckland. ALIDA SMITS 11 60 zw East London nr Mo- rondava; ANITA SMITS 11 100 w Key West nr Sfax; ANNA BROERE 11 v Rotterdam nr Tees; ANNA DRENT 12 v Rotterdam nr Fo- wey; ARBON11 v Rotterdam nr Gravesend: BAKENGRACHT 11 v Tenerife nr Casa blanca: BASTIAAN BROERE pass 11 Landsend nr Swansea; BLOEMGRACHT 12 te Las Palmas; BONTEGRACHT 11 v Se- tubalnr Varberg; BROUWERSGRACHT 11 v Uddevalla nr Tunesie; CALAFIA 12 380 nnw Dakar nr Salvador; CECILIA SMITS 11 900 z New Foundland nr Civitavecchio; CLAUDIA SMITS 11 v Bremen nr Jeddah: CORRIE BROERE 11 v Lavera nr Ambali; DEPENDENT 11 v Amsterdam nr IJmui- den; DINTEL 11 110 nw Havana nr Tampi- co; DUTCH ENGINEER 11 v Rotterdam nr Immingham; DUTCH SPIRIT 11 v Rotter dam nr Tees; ELECTRON 12 v Rotterdam nr Ridham; FRISIANA 12 te Rotterdam; FRISIAN EXPLORER 10 v Marseille nr Barcelona; GULF SPEED 12 te New Or leans verw; GULF SPIRIT 11 te Felixstowe; HEEMSKERKGRACHT 12 v New Manga- lore nr Bombay; ICE CRYSTAL 13 te Gent; ICE EXPRESS 11 90 zo Recife nr Las Pal mas; JOHN V 11 te Rotterdam; KONGS- TRAUM 11 100 zo Benidorm nr Nantes; LAURA 11 t.a. Kinsale; LOUISE 11 1320 zw Azoren nr Rotterdam; MARE NOVUM 12 te Rotterdam; MARGARETHA 11 70 z Tampa nr Bilbao; MARGRIET DANIELSEN pass 12 Kp Bon nr Jeddah: MARINER 12 te Rot terdam; MENNA 11 te Amsterdam; 1JAYANDIC 11 110 w Lissabon nr Matadi; NOBLESSE 11 v Rotterdam nr Gunness; NORBRIT WAAL 13 te Gunness verw; PA CIFIC DUCHESS 12 60 O Gran Canaria nr Sardinië; PARKHAVEN 10 v Bremen nr Rouaan; REALENGRACHT 11 40 o Aarhus nr Kopenhagen; REGULIERSGRACHT 12 te Helsinki verw; SERTAN pass 11 Green wich boei nr Antwerpen; SILKE 13 te Wil helmshaven verw; STELLA NOVA 11 20 z Halifax nr Philadelphia: STELLA POLLUX 11 te Slagerstangen, TASMANZEE 11 v Brindisi nr Sines; TRITON 12 v Rotterdam nr Kingslynn; VELOX 12 v Rotterdam nr Wivenhoe: WILHELMINA V11 v Rotterdam nr Gunness; YEMEN PIONEER 11 200 z Suez nr Hodeidah; IJSSELLAND 12 te Flensburg. TUINBOUWVEILING ZEELAND Marktbericht van de Coöperatieve Tuin bouwveiling Zeeland: Groenteveiling dd. 12-11-1986: komkommers kas stuk 90 st kl 2 0,49; paprika groen kg 40 kg kl 1 gr 1,50-1,80; paprika rood kg 20 kg kl 1 2,60; sla natuur st 410 st kl 1 b 0,35, kl 2 b 0,14; tomaten kg 350 kg kl 2 a 0,72-4,10, b 0,72, c 0,68; glas tomaten krat 380 krat kl 2 a 0,81-0,99, b 0,92; andijvie glas kg 40 kg kl 2 b 0,50; krul andijvie 60 kg kl 2 a 0,30-0,36; andijvie kg 10 kg kl 2 a 0,35; bloemkool st 820 st kl 1 gr 1,55-1,99, kl 2 gr 0,88-1,26; broccoli 20 kg kl 1 2,40-2,60; boe renkool 60 kg kl 1 0,56-0,75; koolrabi st 30 st kl 2 10 0,17; radijs bos 80 bos kl 1 0,48-0,50; spinazie kg 40 kg kl 1 0,68; spruiten ge schoond 80 kg kl 1 a 0,63, d 1,18; spruiten on- geschoond 170 kg kl 1 b 0,36, kl 2 c 0,49; witlof 260 kg kl 1 a 1,70, kl 2 a 1.00: snijbonen glas kg 30 kg kl 2 gr 4,00-6.10; sperciebonen glas kg 10 kg kl 1 fn 5,00; prei kg 190 kg kl 2 a 0,29- 0,43, b 0,29-0,39: rode kool kg 160 kg kl 1 a 0,38, b 0,17-0,25; witte kool 160 kg kl 2 b 0,10- 0,15; kroten kg 170 kg kl 1 a 0,37, b 0,22-0,39. kl 2 a 0,28; winterpeen 30 kg kl 10,03; uien kg 510 kg kl 2 bo 0,30, mi 0.18-0,20; peterselie bos 90 bos kl 1 0,05-0,21; selderij bos 110 bos kl 10,28-0,29; knolselderij met blad st 20 st kl 1 12 0,39; Chinese kool kg 30 kg kl 1 0,48; herfst rapen 30 kg kl 2 0,28; veldsla 10 kg kl 1 1,10-1,70; venkel 30 kg kl 2 12 0,23; rettich st met blad 40 st kl 2 0,08; late aardappelen 290 kg kl 1 bo 0,32, kl 2 bo 0,24, mi 0,15. AARDAPPELTERMIJNMARKT A DAM AMSTERDAM - In Bintje 35-50mm werden 50 contracten verhandeld voor levering april tegen 17,00 tot 16,80 per 100 kg. De stemming was kalm. In Bintje 50mm werden 622 contracten ver handeld voor levering april bij een prijs van 31,90 tot 31,00 pr 100 kg, alsmede 103 con tracten levering mei tegen 33,80 tot 32,80. De stemming was nauwelijks prijshoudend. VEEMARKT DEN BOSCH 12 NOV. - Prijzen in gulden per kg geslacht gewicht en ontvet: dikbillen extra kwal. 9,20-13,50. stieren le kwal. 7,90-8,55 en 2e kwal. 6,15-7.90, vaarzen le kwal. 7,00-7,70 en 2e kwal. 6.00-7,00. koeien le kwal. 6,80-7,65, 2e kwal. 5,85-6,80 en 3e kwal. 4,95-5.85, worstkoeien 4,75-5,65. Prijzen in gulden per kg geslacht gewicht: schapen 4,40-5,40. lammeren (rammen) 8,00- 9,00, lammeren (ooien) 7,30-8,00. Prijzen in gulden per kg levend gewicht: vet te kalveren le kwal. 5,60-6,10 en 2e kwal. 5,10-5,60, varkens 2,80-2,90, zeugen le kwal. 2,43-2,53 en 2e kwal. 2,33-2,43. Prijzen in gulden per stuk: schapen 120-190. lammeren (rammen) 120-210, lammeren (ooien) 100-180, melk- en kalfkoeien le soort 1900-2650 en 2e soort 1350-1900, melk- en kalfvaarzen le soort 1800-2525 en 2e soort 1250-1800, guste koeien 1500-2000, enterstie ren 1500-2100, pinken 950-1575, graskalve ren 600-1000, mestnuka's stieren roodbont 400-720 en zwartbont 215-490, mestnuka's vaarskoeien roodbont 265-500 en zwartbont 120-350, weidelammeren 100-190, bokken en geiten 30-125. Aanvoer: totaal 7681 stuks, waaronder 1389 slachtvee, 276 stieren, 1078 gebruiksvee, 596 jongvee, 1134 nuka's roodbont, 895 nuka's zwartbont, 821 slachtschapen en lammeren, 540 gebruiksschapen en lammeren, 862 var kens, 90 bokken en geiten. Overzicht: (handel en prijzen) slachtvee re delijk - hoger; stieren willig - hoger; ge bruiksvee willig - hoger; jongvee rustig - ge lijk; nuka's roodbont flauw - lager; nuka's zwartbont rustig - gelijk; slachtschapen en lammeren rustig - gelijk. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 19