RIJK STAATSLOTERIJ. NOV. '86 ie TREKKING. m Plaats uw familie berichten in de PZC PB J beroepmgs- berichten E <0 J2 Opgevoerde brommers Stemmen uit de kerk (2) Stemmen uit de kerk (1) Royement jagers 14 S. M. OVERTOOM Familieberichten NOG NOOIT WAS ONZE SHOWROOM ZO'N SHOWROOM iiiis 7 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 NOVEMBER] Geheel onverwacht is heden uit ons gezin wegge nomen ons innig geliefd levenslustig kind, mijn lieve broer ERNST JAN ANDERIES Hij mocht slechts 13 jaar bij ons zijn. A. M. M. R. Fruijtier L. J. Fruijtier-Matthijsse Menno 12 november 1986 Oude Rijksweg 39 4472 AE 's-Heer Hendrikskinderen Ernst-Jan is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvliet- straat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar vrijdag 14 november van 18.30-19.30 uur. Een dienst van Woord en Gebed zal worden ge houden zaterdag 15 november om 10.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te 's-Heer Hendrikskinderen waarna aansluitend om 12.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in het 'Heer Hendrikhuis' te 's-Heer Hendrikskinderen gelegenheid tot condoleren. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den wilt u dan deze advertentie als zodanig be schouwen. Met verslagenheid namen wij kennis dat plotse ling van ons is heengegaan mijn lieve kleinzoon en onze lieve neef ERNST JAN FRUIJTIER op de jeugdige leeftijd van 13 jaar. Middelburg: J. L. Matthijsse-van Houdt Middelburg: C. Matthijsse P. J. Matthijsse-Willeboordse Jeriaan Minka Waarde: J. L. Geense-Matthijsse J. M. Geense Esther 's-Heer Hendrikskinderen, 12 november 1986. Zeer bedroefd geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze lieve kleinzoon en neef ERNSTJAN op de leeftijd van 13 jaar. Vlissingen: Opa en oma Fruijtier Oost-Souburg: J. Fruijtier A. Fruijtier-Verkaart Ester Vlissingen: Th. Fruijtier A. Fruijtier-Jaqvamijns Marjolijn Jeroen 's-Heer Hendrikskinderen, 12 november 1986. Onze verslagenheid is erg groot bij het plotseling overlijden van ERNST JAN FRUIJTIER Een prettige en goede leerling missen we in onze school. Bij alle vragen naar het waarom is er diepe leegte. In de kracht van ons geloof en in ons vertrouwen op God zoeken we steun. Mogen zijn ouders en broer die steun ook vinden. Namens het bestuur, de oudervereniging en alle medewerkers van het Sint-Willibrordcollege J. M. van den Hondel, rector Goes, 12 november 1986. Wij kunnen niet begrijpen dat onze medeleerling ERNST JAN FRUIJTIER plotseling is overleden. Wij derken weinig aan de dood, maar voelen nu de leegte die zijn ouders en broer nog veel sterker moeten ervaren. Hen willen wij langs deze weg ons medeleven be tuigen. De leerlingen van het Sint-Willibrordcollege Goes, 11 november 1986. Wij zijn diepgeschokt door het onverwachte heengaan van onze klasgenoot ERNSTJAN Wij betuigen onze deelneming aan de ouders en het broertje van Ernst-Jan. Klas 2 Havo 3 van het Sint-Willibrordcollege Goes, 11 november 1986. Lieve Ernst-Jan Je was zo jong, opgewekt en levenslustig. We begrijpen niet waarom dit moest gebeuren. We missen je en zullen je nooit vergeten. We wensen je vader, moeder en broertje heel veel sterkte toe. Bianca, Jessica, Ursula, Monniek, Kristian, Luc, Raöul 's-Heer Hendrikskinderen, 12 november 1986. Dankbaar voor het vele dat zij voor ons beteken de, geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde, zorgzame vrouw, moeder en oma SIEBREGJE DE HAAN-LAPORT op de leeftijd van 55 jaar. Moge God ons troosten met dit zware verlies. E. M. C. de Haan Gerda v. d. Torren-de Haan Sjaak v. d. Torren Rogier, Lennart Kees Frank-Jan Taeke en Gracia Annelies en Barry Margreet en John 4374 EK Zoutelande, 11 november 1986 Bosweg 21 Liever geen bezoek aan huis. De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 14 november a.s. om 15.00 uur op de algemene be graafplaats te Zoutelande. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Rochussenstraat 3. Vlissingen Telefoon 01 184-13417-12772 Rouwcentrum. Van Dishoet kstr.i.u 620 Met droefheid geven wij u kennis dat na een kort stondige ziekte, toch nog onverwachts en voor ons veel te vroeg in de kracht van z'n leven is weg genomen, onze lieve zorgzame man, vader en opa JAN ADRIAAN PASSENIER op de leeftijd van 50 jaar. Domburg: A. Passenier-Brand Hannie en Rinus Rick Anda en Johan Gerdie 4357 AG Domburg, 12 november 1986 Duinstraat 19 Geen bloemen. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1, Middelburg (Dauwendaele). Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag van 16.00-16.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben maandag 17 no vember a.s. om 12.00 uur op de begraafplaats te Domburg. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in het 'Schuttershof te Domburg. Heden overleed na een ernstige ziekte in de volle kracht van zijn leven mijn lieve schoonzoon, onze zwager en oom JAN A. PASSENIER Domburg: A. Brand-Roelse Domburg: P. Koops-Brand W. Koops Goes: D. B. Korsuize Domburg: C. Kooman-Brand J. Kooman H. Brand M. E. Brand-Letzer L. Brand T. M. Brand-Bakker Neven en nichten 4357 EG Domburg. 12 november 1986 J. W. Schuurmanstraat 21 Met diepe verslagenheid hebben wij kennis geno men van het overlijden van onze trouwe collega JAN A. PASSENIER Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen. Leden vrijwillige brandweer Domburg Domburg, 12 november 1986. Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat onze zeer gewaardeerde collega JAN ADRIAAN PASSENIER op 50-jarige leeftijd is overleden. Wij verliezen in Jan een goede vriend en collega die wij node zullen missen. Wij wensen Biep en de kinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen. De medewerkers van de Stichting Badplaatsbelangen Domburg Domburg, 12 november 1986. Met droefheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden na een korte slopende ziekte van onze medewerker JAN ADRIAAN PASSENIER In de ruim 11 j aar dat hij bij ons in dienst was heb ben wij hem mogen ervaren als een bescheiden persoonlijkheid met een groot verantwoordelijk heidsgevoel. Zijn werk verrichtte hij met kennis, nauwkeurig heid en een grote mate van zelfstandigheid. Wij verliezen in hem een gewaardeerd medewer ker. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen alle kracht toe om dit zware verlies te dragen. Het bestuur Stichting Badplaatsbelangen Domburg, L. Wattel, voorzitter; D. van der Wekken, secretaris. Domburg, 12 november 1986. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons lid J. A. PASSENIER Zijn inzet en vriendschap zullen wij nimmer ver geten. Bestuur en leden Muziekvereniging 'Apollo' Domburg, november 1986. Heden overleed onze vriend JAN We zullen je missen. Harm, Adrie, Jacob Lou, Piet, Robert-Jan Wim, Jo, Bert Bettina, José, Adrie René, Marjolein, Piet Yvonne Boerenkapel 'De Deudouwers' Domburg, november 1986. Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn geliefde man en onze lieve vader en opa CORNELIS KATS in de leeftijd van 78 jaar. Vlissingen: M. C. Kats-Schout Waddinxveen: C. H. van Leeuwen-Kats A. van Leeuwen Boskoop: J. J. van Leeuwen-Kats L. van Leeuwen Vlissingen: C. Kats M. L. C. Kats-van Ombergen en kleinkinderen 4382 BW Vlissingen, 11 november 1986 Vondellaan 85 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag 15 no vember van 10.45-11.15 uur. De teraardebestelling zal aansluitend plaatsheb ben om 11.30 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum. Vertrek van het rouwcentrum om 11.15 uur. Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van ons lid, de heer KLAAS SCHROEVERS Hout- en Bouwbond CNV, afd. Arnemuiden Arnemuiden, 10 november 1986. Na een geduldig gedragen lijden behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn geliefde zoon, onze lieve broer, zwager en oom JAN SIEREVELD op de leeftijd van 51 jaar. Sterke de Heere ons in dit zware verlies". Arnemuiden: G. Siereveld-Caljouw Middelburg: A. Dekker-Siereveld A. Dekker Arnemuiden: C. Siereveld J. Siereveld-de Nooijer Nieuw- en Sint Joosland: Th. de Nood-Siereveld G.de Nood Neven en nichten 4341 EK Arnemuiden, 12 november 1986 Burg. Hackstraat 20 De overledene is opgebaard in het 'Rouwcentrum Middelburg', Buitenhovelaan 1, (Dauwendaele). Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 14 no vember a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 15 november 1986 om 11.15 uur op de algemene begraafplaats aan de Veerseweg te Arnemuiden. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie en belangstellenden een rouwdienst plaats in de Ge reformeerde Kerk te Arnemuiden die aanvangt om 10.15 uur en geleid zal worden door de Weleer waarde Heer Ds. G. Mink. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er ge legenheid de familie te condoleren in het Ont moetingscentrum van de Gereformeerde Kerk. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Geen bloemen. Heden overleed onze neef JAN SIEREVELD M. van de Gruiter-Caljouw Th. Caljouw A. Caljouw J. Caljouw-van Belzen B. J. van Belzen M. van Belzen-Caljouw D. Caljouw M. Caljouw-van Belzen K. van de Gruiter D. van de Gruiter-Wondergem C. de Graaf S. de Graaf-van de Gruiter Arnemuiden, 12 november 1986. Heden overleed onze buurman en vriend JAN SIEREVELD J. van Belzen-Theune C. van Belzen Th. van Belzen-Schuit G. Meulmeester-Siereveld Arnemuiden, 12 november 1986. Heden overleed mijn beste onvergetelijke vriend JAN SIEREVELD J. Meulmeester Arnemuiden, 12 november 1986. Op 8 november 1986 is na een arbeidzaam leven plotseling van ons heengegaan onze lieve, zorgza me man en zwager JAN BAARDSE op de leeftijd van 74 jaar. N. Baardse-van der Meer S. H. van der Meer 4383 BG Vlissingen, Berlagestraat 1 De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon den. Geen bezoek aan huis. Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van mijn geliefde broer, zwager en oom, de heer JOHANNES ADRIAAN VAN NIEUWENHUIJZE op de leeftijd van 86 jaar. Kloetinge: B. M. van Nieuwenhuijze Drachten: H. E. Land-Hasse Neven en nichten 12 november 1986. Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid van ons weg te nemen, na een liefdevol le verpleging in 'Ter Valcke', mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder PIETERNELLA KLASINA DE JONGE echtgenote van Abraham Verwijs eerder weduwe van Johannis Kruysse op de leeftijd van 84 jaar. Goes: A. Verwijs Middelburg: A. J. Kruysse M. Kruysse-van Belzen en kinderen 11 november 1986 'De Horst' 13, 4461 WZ Goes Gelegenheid tot condoleren en bezoek op vrijdag 14 november a.s. van 20.00 tot 20.30 uur in het Rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 (bij de Alg. Begraafplaats) te Goes. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 15 november a.s. om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum. Geen bloemen. C 03 O K3 Q> O n N 03 CL «SE 03 -a c wwm 3 00 A W i. M— 7W- Het behaagde de Hee re tot Zich te nemen onze beste vriend P. MINDERHOUD Mogen zijn vrouw, kin deren en kleinkinde ren, familie en vrien den de kracht gegeven worden dit zware ver lies te dragen. A. Matthijsse P. F. Wisse- Jakobse Bergstraat 24 Meliskerke O <T 0 763e Staatsloterij, 1e trekking 12 november 1986. 0 0 Prijzen van ƒ25.000 zijn gevallen op alle nummers: 095206 ƒ5.000 zijn gevallen op alle nummers: 004853 en prijzen van 1.000 op alle nummers eindigende op: 5614 250 op alle nummers eindigende op: 776 100 op alle nummers eindigende op: 535 100 op alle nummers eindigende op: 760 50 op alle nummers eindigende op67 50 op alle nummers eindigende op: 97 15 op alle nummers eindigende op4 10 op alle nummers eindigende op <t> Zetfouten voorbehouden. EER KANS IN DE STAATSLOTERIJ ■0- DE NIEUWE 7 SERIE VAN BMW. Ju.' ;,:,i 1 Ti: al jB Maak vandaag nog, in de gezellige ambiance van onze showroom Oostzeedijk, kennis met het nieuwe fenomeen van BMW. Uiteraard hebben wij de introductie van de nieuwe topklasse. Donderdag 9.00 tot 21.00 uur Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur wsmÊSMmm ®.»ss MÊÈÈM .4 AUTOBEDRIJF RIJK BV, M. A. DE RUYTERLAAN 8-16, 4461 GOES, TEL. 01100-28545. Maandag 3 november is de gemeente politie van Middelburg bezig geweest met het controleren en eventueel in beslag nemen van opgevoerde en/of te lawaaierige brommers. De actie vond plaats ter hoogte van het gebouw van Provinciale Waterstaat. Het waren veelal jongens die hun opgevoerde brommertjes uit handen moesten ge ven. Als voorbijganger had ik even met ze te doen. Hun blikken getuigden van woede over het politie-optreden, te leurstelling dat ze de fuik niet hadden kunnen omzeilen en verdriet omdat ze hun gekoesterde bezit in de handen van de politie moesten achterlaten. Je voelt als oudere, die nog weet wat het is om jong te zijn, met die gasten mee! Maar wie, zoals ik, ooit de gelaatsuit drukking heeft gezien van ouders die hun zoon hebben verloren omdat hij zijn brommer tot 70 km per uur had weten op te voeren, of van zo'n jeugdi ge bromfietser die met die snelheid een overstekende vrouw aanreed zodat ze zwaar gewond het ziekenhuis inging; wie dat heeft gezien, denkt er wel even anders over. Indien de politie-actie kan voorkomen dat dit soort dingen gebeuren, kunnen wij er niet positief genoeg tegenover staan. Het verlies van een opgevoerde brommer weegt niet op tegen het ver driet en de spijt die je deel zijn als je met zo'n voertuig anderen of jezelf zwaar, soms dodelijk lichamelijk letsel toebrengt. Daarom: hulde voor deze politie-actie. Ga zo door! Ik weet wel dat je ook met een niet-opgevoerde brommer, of zelfs met een flets, iemand kunt aanrijden. Maar het feit van het opvoeren van een bromfietsmotertje komt neer op het bewust vergroten van het gevaar en het letsel tijdens het gebruik van zo'n voertuig,'en van het letsel dat optreedt bij een ongeval. G. J. van den Berg Rentmeesterlaan 168 Middelburg Dat zul je nu altijd zien. Verschijnt er een voorzichtig genuanceerde be schouwing over een belangrijk ethisch onderwerp zoals homofilie via een stem uit de kerken, dan is er altijd wel iemand die dat eens even onderuit haalt. Weinig gehinderd door exegeti sche deskundigheid wordt de bijbel gehanteerd als recht-toe-recht-aan-ci- tatenboek omtrent morele opvattin gen. Meestal weten deze mensen ook exact wat God wil, doet en zegt. De heer De Rijke uit Vlissingen is zo mogelijk nog begaafder, die weet zelfs wat God niet zegt en daarmee bedoelt: Wanneer God die verhouding had ge wild dan zou hieraan tenminste enige aandacht zijn geschonken." Als het zo moet weet ik nog wel enige onderwerpen die de bijbel niet ter sprake brengt en God dus niet wilwat denk je van kernenergie, atoombewa pening, chemisch afval, milieuvervui ling enz. of gewoon van prietpraatre- deneringen, of van discriminatie en vervolging: maar die is dan wel dege lijk en constant ter sprake! N. Peterse Vierhonderdpolderdijk 10 Cadzand NED. HERV. KERK Beroepen te Op- en Neder-Andel Blom, kandidaat te Kockengen Beroepen te Rotterdam-Zuid: p te Woerden. Beroepen te Honselersdijk: W. L, te Zoetermeer. Beroepen te Ede: H. F. Klok te Ri Aangenomen naar Wijk bij Heu J. Harteman te Moerkapelle. Aangenomen naar Heemstede tot dikant bijzondere werkzaamhf (geestelijk verzorger bejaarde: Kennemeroord): mevr. H. W. van Tempel-Boonstra, kandidaat Heemstede. Beroepen te Rhoon: H. J. Fr® kandidaat te Ridderkerk; Aangenomen naar Scherpenzeel derland), deelgemeente De Hoeks (part-time): E. J. de Ruiter, kandi te Wolfheze; Aangenomen naar Tzumman Firdgum (part-time): mevr. F, sma-Haverschmidt te Heino; Beroepbaar T. Boeske, Valariussi 229 2 hoog, 1075 GA Amsterdam, GEREF. KERKEN Beroepen te Brouwershaven/Zo: maire: mevr. drs. J. J. van ZoelenJ stelijk predikant te Eerbeek wijk Brummen) wonende te Dreisc GEREF. GEM. Beroepen te Kapelle-Biezelinge e Ouddorp: M. Burggraaf, kandida: Rotterdam. Tweetal te Den Haag-Zuid: R. aard te Leiden en P. HonkoopteK pen. Beroepen te Rotterdam-Centrun Moerkerken te Nieuw-Beijerland, GEREF. KERKEN VRIJGEM. Beroepen te Uithuizen: drs. J. p Bruggen, kandidaat te Hardenbei Bedankt voor Heemse: J. Kruidt Drachten-Noord. Bedankt voor Mariënberg: B. van! lekom te Hattem. Deze rubriek is uitsluit bestemd voor reacties op de PZC verschenen beri ten, artikelen of commei ren. Niet voor open brie: gedichten en dergelijke. A nieme inzendingen of si ken zonder duidelijker van adres en woonplaats» den niet in behandeling ge men. Bijdragen mogen r langer zijn dan 350 woort De redactie behoudt ziek recht voor inzendingen te korten. Over geweigerde b ven kan niet worden respondeerd. Ds. T. Rinkema in de PZC van 24t ber jl.: „Is homofilie wel wezenlij ders?" En dan eindigt dit stukm regels: „Nee, ik geloof eigenlijk dat homofilie wezenlijk andersr zo gezien, moet ik toevoegen, o voor God." Toen ik dat las, moest eens denken aan onze vooroi Adam en Eva in het Paradijs, ena oude slang met zijn vraag: „Is he dat God gezegd heeftenz. I als die oude slang stelt ds. Rinken vraag of God het wel zo bedoeld in Romeinen 1. Nee, zegt hij netf slang, je moet het anders zien. Ei geeft ds. Rinkema er een eigen vi: en dan betrekt hij daar ook Godb zijn'eigen visie. Dat is nu preciei zelfde wat de slang aan de mens hield: „Gij zult als God zijn kern het goed en het kwaad." Ds. Rinl is daar'óok in getrapt net als onze ouders. Zijn zienswijze stelt hij met Gods zienswijze, die in deSi is geopenbaard. Maar God moet aanpassen aan z'ijn zienswijze, ds. Rinkema geloof alléén in zijn: inzicht. En dan moet de Bijbe Gods Woord verduidelijkt wo naar zijn eigen gelijk. Is dit geen» wijsheid? J. Remijnse-V Kerkri 's-Heer Abtst In de PZC van 30 oktober huiltde Damen no? wat na over het royei van de jagersvereniging door deZ Krokodilletranen. Tegelijkertijd hoopt en verwach immers als stroman van deze ve ging garen te spinnen met 'zijn satie „Behoud natuur en leeftnil Wellicht heeft hij daarom nagela voorzitter van de jagersvererJ Van Tatenhoven te adviseren minder afwijzend op te stellen aanleiding van opmerkingen zaal over de jacht op hout- en nippen dan deze nu deed. Daarmee stoppen? „Dat kan men in alle redelijkheid niet van me gen", zo stelde hij in zijn repliek stel je voor. De jagers zouden uit zelf het schieten op deze onscha ke, vuistgrote vogels gaan Waar blijf je dan met je sport en je braad? Dat zoiets stemmen schijnt niet tot de jachtgeiederen te dringen. Nog merkwaardiger was het opt van de heer Damen als bestuursli de „Zeeuwse schaapskudde". N meer dan 800 donateurs pleit vóór de jagers. Dat zullen zijn vers hem vermoedelijk niet aller» dank afnemen. De Stichting ,.B" natuur en leefmilieu" onder van de heer Damen is, het kanni noeg herhaald worden, slechts ee camoufleerde jagersorganisatie als hoofddoel heeft de instandhoii van de jacht nu het bestaa hiervan steeds meer wordt onde ven. En de heer Damen zelf? Hij de zich die avond een w° schaapskleren. Wie met deze wo meehuilen gaat zijn gang. De ZM echte pleitbezorgster voor natu milieu, nam een juiste beslissing Rw» Aster OostM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 14