onderzoekt veerbruggen Gs kiezen nieuw tracé vaste oeververbinding VLISSINGEN WAS TONEEL VAN GROTE RAMPOEFENING Spreiding bevolking op grond van woonvoorkeur Naaktstrand Groede wordt uitgebreid PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Traumateam kwam voor het eerst in actie Wadmossel nog niet gezuiverd intercollectie imesmodezaak oes gestolen IS' HERZIEN VISIE CENTRAAL BIJ TERNEUZEN Vliegveld IN NIEUW STREEKPLAN ZEELAND BEZETTINGSGRAAD BLIJKT HOOG JDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie wil in het nieuwe streekplan Zeeland Jralsnog géén mogelijkheid opnemen voor de bouw van nieuwe kernenergiecentrales bij ssele. In het voorontwerp was dat nog wél het geval. vare schade door aalmanoeuvre INTERMANTELS IJ... 'mm MODEHUIS Flievt Kamerleden willen onderzoek behoefte sportopleiding 4 r ZE DONDERDAG 13 NOVEMBER 1986 lüELBURG - Het electro-technisch keuringsinstituut MA in Arnhem gaat de bedrijfszekerheid van de aan- [irichtingen van de veerboten in Vlissingen en Bres- s onderzoeken. Rijkswaterstaat heeft daar woensdag facht voor gegeven. Het onderzoek kost 50.000 gulden Juurt tot februari. De KEMA gaat in eerste instantie Ijken welke storingen er aan de bruggen kunnen optre- J.A.J.C. Everaers van de hoofdafdeling wegen en oever- todingen van Rijkswaterstaat maakte dat woensdag ;nd. Sinds de aanleginrichtingen in juni in gebruik wer- genomen zijn er diverse mankementen aan de bruggen »est. Vooral de brug in Breskens was op de meest onge il momenten niet meer in beweging te krijgen. De laat ste grote storing dateert van 1 september. Toen ontstond urenlang oponthoud. Ing Everaers vindt dat de ernst van de storingen niet over dreven mag worden. Hij zegt: „Het zijn nieuwe installaties, die moeten worden ingewerkt. Ook het personeel moet er mee leren omgaan. Dat kost even tijd". Het aantal storin gen is de laatste maanden volgens hem duidelijk afgeno men. Desondanks zijn de opgetreden mankementen aan leiding geweest om de KEMA in de arm te nemen. Afhanke lijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelij ke storingen wordt er ook een betrouwbaarheids-onder zoek ingesteld. Daarover wordt pas een beslissing geno men als de storings-analyse is afgerond. Kerncentrales uit ïieuw streekplan ;ebeurtenissen met de Russische eactor bij Tsjemobyl en het idpunt van de Nederlandse rege- om uitbreiding van kernenergie in ;eval op te schorten, hebben bij het ;ge van gedeputeerde staten voor andere opstelling gezorgd: geen energie in het streekplan, college wil overigens wel meteen flag om de arm houden. Ontwikke- m die in de toekomst eventuele iging van nieuwe kerncentrales in Sloegebied in de weg kunnen n, moeten vermeden worden. Ge keerde staten achten het niet no- dat algemene gegeven in het lekplan nader uit te werken aan de r! van richtlijnen (in de sfeer van larborging')- Als de regering de weg meer kernenergie weer vrij- Ikt, dan zal te zijner tijd het streek- i herzien moeten worden, aldus het VAN GENT Bij een ongeluk op I lostpoortweg in Sas van Gent is nsdagochtend rond negen uur een onenauto zwaar beschadigd. uit Nieuw-Namen wilde met zijn een voor hem rijdende tractor inhalen, toen hij een tegenligger erkte. Hij moest daarom afrem- en terug naar de rechterkant van eg om achter de tractor in te voe- Een hem achteropkomende htauto, bestuurd door J. de F. uit i, kon niet tijdig genoeg afremmen :ed achterop de personenauto, die werd beschadigd. S Bij een inbraak in een da- Imodezaak in de Lange Vorst- |at in Goes is tussen zaterdag- d en dinsdagochtend de hele |tercollectie weggehaald. Een lopige inventarisatie levert een de van tussen 100.000 en 150.000 en op. ieven kwamen binnen door een erdeur te forceren en haalden na- 'eg de hele winkel leeg. Het gaat uxe damesbovenkleding en linge- Advertentie) voor Saskia, die zes is en voor- 1poedig groeit te Middelburg, ijn mooie tijden aangebroken. Ze is namelijk verliefd op Tijs. V zoals ze het zelf noteerde: Jk ben flievt". Een buitengewoon prettige sa menloop van omstandigheden Is. dat Thijs ook flievt is op Sas kia. Helemaal zonder strubbelin gen is de relatie niet tot stand Qekomen. Saskia heeft het haar moeder deze week precies verteld. Jijs was eerst verliefd op Mar- ™e", zei ze. ,,Maar gelukkig kad die niet zoveel tijd om met kern te spelen, dus nou is Tijs op mij". Het leven is zeer schoon. Voor We het wil zien. college. Vertraging hoeft dat niet met zich mee te brengen. Gedeputeerde staten tekenen aan dat al een wijziging van het streekplan Midden-Zeeland in gang was gezet, om de bouw van Borssele-2 mogelijk te maken. Dat gebeurde nadat provin ciale staten zich in meerderheid voor een of meer nieuwe kerncentrales hadden uitgesproken. De staten stelden zich achter de veilig heidsanalyse en -filosofie van de rege ring. Die kwamen er, samengevat, op neer dat uitbreiding van kernenergie in Borssele binnen verantwoord geachte risico's zou blijven. Het colle ge: „Naar aanleiding van Tsjernobyl zal de discussie in de staten evenwel opnieuw moeten worden gevoerd, me de in relatie tot een hernieuwde stand puntbepaling op rijksniveau met be trekking tot de bouw van nieuwe kern centrales en te hanteren veiligheids- en waarborgingscriteria en -normen". MIDDELBURG - Het college van gedeputeer de staten kiest in het nieuwe streekplan Zee land een centraal tracé nabij Terneuzen voor de vaste oeververbinding Westerschelde. Het tra cé Kruiningen-Perkpol- der kan vervallen. In het streekplan zal een 'glo bale reservering' voor het nieuwe tracé wor den opgenomen. De uit werking volgt later. De keuze betekent ook dat in het streekplan de gevolgen voor andere wegverbindingen zullen worden aangegeven. Voor het centrale tracé zal een milieu-effect rap portage worden ge maakt, of een vergelijk baar onderzoek naar mi lieubeïnvloedingen. Gedeputeerde staten willen voorts spoedige uitbouw van de verbin ding over de Veerse Gat- dam. Dat is vooral nodig met het oog op de open stelling van de weg over de stormvloedkering in 1987. Er moeten voorzie ningen komen voor lang zaam verkeer en recrea tie. Het college kiest voor de rondweg Schoondijke voor een westelijk tracé en rond Oostburg voor een noordwestelijk. De voor rang voor een tunnel on der het kanaal Terneu- zen-Gent bij Sluiskil moet bekeken worden in verhouding tot de keuze voor een centraal VOW- tracé. Datzelfde geldt voor de verbinding Krui- ningen-Hulst-Belgische grens en de verbinding Driewegen-Terhole. Aan een tunnel of tweede brug bij de Zandkreek- dam - waar vooral 's zo mers grote problemen zijn - denkt het college de eerstkomende jaren niet. De aanleg van een rondweg Hoedekensker- ke staat laag op de voor- rangslijst. Voor een rondweg Ovezande is een noordelijk tracé het beste. Aanleg van een rondweg Zoutelande is geboden. Op het vliegveld Mid den-Zeeland mag een lichte baanverharding worden aangelegd. Dat leidt volgens gedepu teerde staten niet tot uitbreiding van het veld of tot wijziging van de aard van het vliegver keer. Zolang niet op nationaal niveau concrete afspra ken zijn gemaakt over verruiming van het ka naal Terneuzen-Gent, wil het college daarover niets in het streekplan opnemen. Bij de open baar vervoersverbindin- gen met België moeten behalve de verbinding met Gent, ook de rela ties met Brugge, Sint- Niklaas en Antwerpen onderzocht worden. Op het parkeerterrein van de Olau-terminal was volgens het draaiboek van de rampoefening een helikoper op enkele auto's gevallen. Militairen boden snel hulp bij het afvoeren van de gewonden. VLISSINGEN - Vlissingen is woens dag het toneel geweest van een gro te rampenoefening van het Korps Mobiele Colonnes (kmc). Aan die oe fening namen ongeveer 1000 mili tairen, brandweerlieden, ambulan cepersoneel, Lotus-slachtoffers en marechaussees deel. Het geheel speelde zich af in de PZEM-centrale langs het kanaal door Walcheren, het terrein van het voormalige Ma- xalloys aan de Oost-Souburgseweg en langs kades van de haven van Vlissingen. De KMC oefening ging uit van een gasongeval in het Vlissingse indus triegebied. Als gevolg van dat onge val dreef een enorme gaswolk over een deel van Vlissingen. Het indus triegebied was door een ontploffing zwaar beschadigd. In het getroffen gebied bevonden zich, volgens het draaiboek van de oefening, ongeveer 2200 personen in de verschillende bedrijven. Op de wegen waren ver der in voertuigen beknelde slachtof fers en tevens bevonden zich in het gebied veel slachtoffers van de gas wolk. Omdat de Vlissingse rampenbestrij ders, de brandweer, te weinig men sen in konden zetten om de gevolgen van de ramp op te vangen, werd de hulp van het KMC ingeroepen. De brandweer bleef in het westelijk deel van het gebied en het KMC nam het oostelijk deel voor zijn rekening. Zo waren bijvoorbeeld militairen in de oude PZEM centrale bezig met het omlaag takelen van brancards met gewonden, die zich boven in het ge bouw bevonden. De gewonden die bij de oefening be trokken waren, werden afgevoerd naar vier verzamelplaatsen. Die wa ren ingericht in de sporthal te Oost- Souburg, de sportzaal Van Duiven voorde, de sportzaal van het mari tiem instituut De Ruyter en de gymnastiekzaal van de Jacob Cats- school. In het gebouw van de ge meentereiniging aan de Edisonweg en in de Vlissingse brandweercen trale waren commandoposten inge richt. De leiding van de oefening was in handen van de commandant van de Vlissingse brandweer W. P. van Leersum. Hij vertelde desgevraagd dat eigenlijk iedere oefening ge slaagd is. Als alles goed verloopt dan is het een bewijs dat de organisaties goed functioneren en als het slecht verloopt kan er van de fouten ge leerd worden. Daarnaast is het goed - dat verschillende organisaties sa menwerken, stelde hij. Van Leersum voegde er aan toe dat een oefening toch nooit een echte calamiteit kan nabootsen. Voor het KMC waren de activitei ten in Vlissingen onderdeel van een tweedaags oefening. Vandaag (don derdag) wordt in Rotterdam een ca lamiteit nagebootst. Dat gebeurt 's ochtends in het Feijenoord stadion en vanavond in het Botlekgebied. MIDDELBURG Voor de spreiding van de bevolking over de provincie en de groeikansen van steden en dorpen moet een beleid worden gevoerd dat de nadruk legt op woonvoorkeuren. Zo'n 'model woonvoorkeuren' ver dient bij de huidige maatschappelij ke en bestuurlijke ontwikkelingen voorrang boven een 'model handha ving leefgemeenschappen en voorzie ningen'. Wel moet worden geprobeerd Lange Kerkstraat 46, Goes De vleermuizenexpositie in het museum in Oostkapelle. OOSTKAPELLE In het Zeeuws Museum Natuurhisto- rie in Oostkapelle hield de educatieve dienst van het museum een leerzame middag, die de naam 'Beesten boel' meekreeg. De kinderen hielden zich vooral bezig viel de vleermuis. Ze kregen vragenformulieren uitgereikt en moesten de antwoorden opmaken aan de hand van de tentoonstel ling. Nadat deze antwoorden waren doorgenomen door Martina Arendse, die als vrijwilligster werkzaam is bij de educatieve dienst, keken de bezoekertjes naar een videofilm, waarna ze werkstukjes mochten maken. Ui teraard stond ook hierbij de vleermuis centraal. De edu catieve dienst heeft een vleermuis-leskist samengesteld met verschillend lesmateriaal, die scholen bij het mu seum kunnen aanvragen. de negatieve kanten van het voorop stellen van de woonvoorkeurens, zo veel mogelijk te vermijden voor de kwetsbare kernen. De aantrekkelijk heid van deze zwakke kernen behoort te worden verbeterd, opdat ze kunnen concurreren met plaatsen die beter in de markt liggen. Dit blijkt uit het antwoord van gede puteerde staten op de ingediende reac ties over het voorontwerp-streekplan Zeeland. De spreiding van de bevol king riep veel kanttekeningen op. Een deel keerde zich tegen het 'model woonvoorkeuren', een ander deel te gen het 'model handhaving leefge meenschappen en voorzieningen'. Het college van gedeputeerde staten - dat nog geen standpunt had bepaald - kiest nu uiteindelijk voor de woon voorkeuren. Van belang daarbij is dat de huidige woningmarktsituatie het dwingend spreiden van bevolking be perkt. Ook is een overweging dat het stimuleren van kwetsbare kernen en regio's niet zozeer moet gebeuren door elders beperkingen op te leggen, maar door de concurrentiekracht zelf te ver groten. Gedeputeerde staten willen in begin sel elke kern de mogélijkheid geven om op woonvoorkeuren in te spelen, door enige capaciteit voor uitbreiding van de woonfunctie toe te staan. Ge meenten moeten volstaan met plan nen van geringe omvang en-voor be perkte tijd. Op wat langere termijn wordt uitgegaan van het opvangen van de eigen behoefte in iedere ge meente. Aanwijzingen voor de feitelij ke woonvoorkeuren (woningzoeken den, leegstand, voortgang woning bouw), zullen meespelen bij de toewij zing van nieuwbouw. Van de gemeen ten wordt voor de kwetsbare stedelijke centra en kleine kernen een actief be leid verwacht. Het college gaat uitvoerig in op plaat selijke/regionale situaties. Het feit dat in de gemeente Sluis jarenlang niet tij dig grond beschikbaar is gehouden voor de sociale sector, is geen reden thans extra woningbouw toe te ken nen. De aanduiding regionaal groei centrum voor Axel wordt van de hand gewezen. De problematiek van het ontbreken van uitbreidingsmogelijk heden voor Sas van Gent wordt nader Slot zie pagina 19 kolom 5) OOSTBURG - Het naaktstrand bij Groede wordt uitgebreid. De be langstelling is zo groot, dat b en w zullen onder zoeken waar het beste een uitbreiding kan worden gerealiseerd. Dit deelde burgemees ter C. T. Spijkerboer mee in de vergadering van de recreatie-com missie. Tellingen door ambtenaren, van foto's, hebben uitgewezen dat de bezettingsgraad op het naaktstrand drie keer zo hoog is als op an dere stranden langs de kust. De vertegenwoordigers van de vereniging van campinghouders maan den tot voorzichtigheid met het toestemmen in de aanleg van nieuwe campings, omdat er een terugloop is in het aantal kampeerders. Ze waren verder van mening dat het beleid inzake de uit breiding van campings niet tot een grote ver snippering mag leiden. De campinghouders kre gen de verzekering dat zij voorrang zouden krij gen, wanneer er behoefte is aan extra capaciteit. Overigens werden de commissieleden het eens om de norm van vier hectare bij de aan vragen van uitbreidin gen van campings met VLISSINGEN - Het Zeeuwse onder deel van de Landelijke Organisatie Traumateams (lot) heeft woensdag middag voor het eerst een daadwer kelijke oefening gehouden. Dat ge beurde tegelijkertijd met een grote oefening van het Korps Mobiele Co lonnes (kmc) in Vlissingen. Het LOT- team bestaat uit een chirurg, een anesthesist en twee gespecialiseerde verpleegkundigen die bij een calami teit niet in het ziekenhuis blijven, maar zo snel mogelijk naar de plaats van de ramp vertrekken. In Neder land zijn in totaal 13 van dergelijke teams werkzaam. De 'ramp' waarvoor de hulp van het team werd ingeroepen deed zich voor op het parkeerterrein van de Olau-ter minal in Vlissingen. Daar was een zwa re kettingbotsing geweest en voorts was een helicopter op enkele auto's ge vallen. In totaal waren er 25 slachtof fers. Omdat het KMC toch voor zijn ei gen oefening in Vlissingen aanwezig was, boden de militairen hulp bij de af voer en verzorging van de gewonden. Vrijwilligers van de organisatie Lotus speelden de gewonden. De inzet van een LOT-team heeft tot doel de toestand van de slachtoffers te stabiliseren zodat ze bestand zijn te gen langere transporten in ambulan ces of in betere conditie in een zieken huis aankomen. Vooral als er veel ge wonden zijn en een ziekenhuis vol is, zodat uitgeweken moet worden, is dat van belang. Ziekenhuizen met een dergelijk team hebben zich op vrijwillige basis en op eigen kosten bij de stichting LOT aan gesloten. Het ministerie betaalt de on kosten van die stichting met een be drag van 25.000 gulden per jaar. De ge neeskundig inspecteur in Zeeland, S. Lelie, de directeur van de stichting LOT, R. van Eijndhoven, en een arts van die stiching, J. Nijman, toonden zich na de oefening tevreden over het verloop. De gewonden waren in onge veer een uur verzorgd en gereed voor vervoer of al vervoerd. «f (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Staatssecretaris N. Ginjaar-Maas (onderwijs) moet laten nagaan of er in ons land behoefte is aan een vijfde christelijke mid delbare opleiding voor sportleiders voordat een speciale onpartijdige commissie aan het werk gaat om de vestigingsplaats voor die school te onderzoeken. Bovendien mag op grond van sprei dingscriteria de taakopdracht niet bij voorbaat zodanig worden beperkt dat de commissie slechts de vestigingsmo gelijkheden in het noorden des lands kan onderzoeken, zo blijkt uit schrifte lijke vragen van de Tweede-Kamerle den J. Worrell (PvdA) en J. Franssen (WD). Het tweetal wil dat mevrouw Ginjaar de samenstelling aan de Kamer be kendmaakt voordat de commissie offi cieel wordt ingesteld. Bovendien moe ten, naast de besturenbonden, ook or ganisaties en opleidingen uit de sport sector er zitting in hebben. Zoals bekend vindt de Tweede Kamer dat de nieuwe (MDGO-)opleiding in principe in het zuidwesten van het land moet komen. Een meerderheid acht Goes een betere vestigingsplaats dan het noordelijke Eelde, dat ook 'in de race' is. de nodige soepelheid te hanteren. Het college had in een eerste voor stel die norm opgevoerd, om daarmee campings waaruit een hoofdinko men wordt verkregen te scheiden van campings, waar slechts een neven inkomen mee wordt ver diend. Dit betekent dat een bedrijfseconomisch rapport in het vervolg in zicht moet geven over de noodzakelijke omvang van de uitbreiding. Daarnaast worden facto ren als landschap, na tuur en strandgebruik bij een beoordeling over een uitbreiding meege wogen. GOES De situatie in de Wad denzee is sinds vorige week nauwelijks veranderd. Dat heeft het rijksinstituut voor visserij-onderzoek (RIVO) woensdag meegedeeld. Het water van de Waddenzee is vrij van de algensoort die de giftige stoffen produceert waarmee de mosselen besmet werden, maar het schelpdier is nog niet geschikt voor direc te consumptie. Het laatste onderzoek van het RIVO, waarvan de resultaten woensdag bekend werden ge maakt, heeft tot gevolg dat aanvoer vanuit de Waddenzee weliswaar is toegestaan, maar dat de mosselen nog steeds vier weken op de verwaterper- celen in de Oosterschelde in quarantaine moeten blijven liggen. Hoelang deze situatie nog blijft doorgaan, konden zo wel een woordvoerder van het RIVO als directeur L. Lucas van het mosselkantoor in Ber gen op Zoom niet zeggen. Het produktschap voor vis- en vis- produkten in Rijswijk heeft nog niet kunnen besluiten de waddenmosselen weer voor di recte consumptie vrij te geven. Het onverwachte warme herfstweer heeft ervoor ge zorgd dat de algen zich veel sterker hebben ontwikkeld dan in het verleden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 13