Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? Sponsornaam van shirts voetballers Den Haag LUBBERS DEELT VISIE BRINKMAN Stunts van Miro Kil° 5.90 0.78 1.68 3 DAGEN wualNHtoik vandaag NIEUW BERAAD VOLGT :hip zinkt >or kust aiti: zeker )0 doden Gif verspreidt zich in Noordzee m 'hileense studenten in Nederlandse ambassade Benzine weer cent duurder DONDERDAG eel bewolking e jaargang no. 268 iderdag 13 november 1986 De Terp Ter zee Minimumloon Metalektro Cyndi ZURICH De ministers van de Rijnstaten hebben woensdag op hun spoedoverleg in het Zwitserse Zurich de Zwitserse wens om een punt achter de giframp van Bazel te zetten, ver worpen. Op 19 december wordt een vervolgconferentie gehou den in Rotterdam, waar spijkers met koppen zullen moeten worden geslagen. Streekplan Bietenoogst Bezinkput SCHOUDER KARBONADE PREI Kilo AVOCADO'S 500 gram Van lage prijzen krijg je nooit genoeg. MIR O Betaald voetbal in hart geraakt V WÊ01 mM ll^kl IiKH De winter staat voor de deur. Daarom ver kopen we restanten van de najaarscollectie voor prijzen waar u van staat te kijken. U kunt er niet snel genoeg bij zijn, want zo veel kwaliteit voor zulke prijzen is uniek en op=op. v i krachtige zuidoosten wind. Geen gen van betekenis. Weinig zon. Tem- ratuur 11 graden. PROVINCIAL HAAG (GPD) Twee Chileense studenten uit de ha- tad Valparaiso hebben woensdagmorgen een toe- it gezocht in de Nederlandse ambassade in de Chi le hoofdstad Santiago. De twee studenten van om- ks 25 jaar waren om elf uur 's ochtends de ambassade ingegaan om te praten over de zorgelijke toestand le universiteiten, zo verklaarde woensdagavond am- idesecretaris R. Ch. Aquarone. ;ns Aquarone weigeren de studenten de ambassade te verlaten. De Chileense politie zou tegen hen een arrestatie bevel hebben uitgevaardigd. Het ministerie van buiten landse zaken in Den Haag is over deze kwestie in overleg met het Chileense ministerie van buitenlandse zaken, al dus de ambassadesecretaris. Het is nog onduidelijk of het tweetal politiek asiel wil aanvragen. Het is de zevende keer dat Chileense studenten asiel zoe ken in de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in de Chileense hoofdstad. PZC Ie Haagse huisarts B., die er nnwerd verdacht drie bejaar- ien in het tehuis De Terp om iet leven te hebben gebracht, is n hoger beroep vrijgesproken. PAGINA 3 !fo zestien jaar speurwerk le vert de zeehistoricus K. Beze- <ner 'een monument in boek vorm' over de Nederlandse koopvaardij in de Tweede We- 'eldoorlog. PAGINA 4 De werkgevers hebben weinig in nog verder mee te werken jan de herplaatsing van lang durig werklozen, als verlaging van het minimumloon niet se rieus wordt overwogen. PAGINA 5 De metaal- en elektrotechni sche industrie heeft het moei lijk. De groei- en winstcijfers van 1985 worden dit jaar bij lange na niet gehaald. PAGINA 7 Zwitsers zijn bereid te betalen (Van onze correspondent Popster Cyndi Lauper vecht voor de zeggenschap van haar intellect. PAGINA 9 De eventuele bouw van kern centrales is uit het nieuwe streekplan Zeeland geschrapt. PAGINA 13 De bietentelers in Zeelands worden de dupe van de te grote oogsten. PAGINA 15 Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 7 Kunst en cultuur: 9 Provincie: 13,15,17 en 19 Sport: 21 1T-AU-PRINCE (AFP/RTR) - Een tiaans radiostation heeft dinsdag 'eld dat zeker 200 mensen zijn ver aken bij het zinken van een veel te iar beladen Haïtiaans schip. De 'P vond plaats in de buurt van het ad La Gonave, op veertig kilome- afstand van de haven van Port-au- Me. radiostation ,,Soleil" op La Gona- leldde dat de boot „Oklele" overla ps met goederen en mensen die de markt gingen. Daardoor zou schip zijn gekapseisd. Volgens het 'ostation hebben 25 tot 30 mensen ramp overleefd, maar zijn er zeker doden. Er zijn nog geen lijken ge- gen. Gonave is een uiterst arm Haï- ais eiland met circa 20.000 inwo- s, die leven van de landbouw. Specifieke schadeclaims kwamen woensdag nog niet aan de orde. Wel zei minister Smit-Kroes (verkeer en wa terstaat) dat haar ministerie al bijna acht ton extra had uitgegeven en was uit de Franse delegatie te horen dat er al honderdduizenden waterproeven zijn genomen tegen bijna 200 gulden per stuk. Een poging van de Zwitserse delegatie onder aanvoering van president Egli, om woensdag alles te regelen, werd fel aangevallen door minister Smit- Kroes, die steun kreeg van alle andere delegaties. De Internationale Rijn commissie onder voorzitterschap van de Nederlander Van Lynden moet de conferentie in Rotterdam voorberei den. Een poging van Smit om al op 12 december een vervolgtop te houden werd door de Zwitsers geblokkeerd. Zij vonden dit te kort dag. Minister Smit noemde het positief dat Zwitserland zich in principe bereid heeft verklaard de geleden schade te vergoeden. In eerste instantie, zo zei zij, is het bedrijf Sandoz aansprake lijk, maar in bepaalde gevallen wil de Zwitserse regering als vangnet funge ren. Klachten over geleden schade kunnen worden ingediend bij het ministerie van verkeer en waterstaat. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor beroepsvissers die van de ene dag op de andere brode loos zijn geworden. De Zwitsers, rege ring en Sandoz, willen proberen de schades in een 'minnelijke schikking' af te handelen. Alleen in bijzondere ge vallen zal het tot civielerechtelijke of strafrechtelijke pocedures komen. De Zwitserse president Egli benadrukte dat hij niet wil dat 'de kleine man het slachtoffer wordt'. Al met al was minister Smit redelijk te vreden. „Maar" zo zei zij, „ik ben pas echt tevreden als er daadwerke lijke besluiten worden genomen. Nu kan iedereen onder druk van de pu blieke opinie met prachtige verkla ringen komen. Ik koop er pas wat voor als bijvoorbeeld illegale lozers en an dere vervuilers van het Rijnmilieu -worden aangepakt". De Internationale Rijncommissie heeft voor de komende vier weken de opdracht gekregen een aantal zaken op een rijtje te zetten. De commisie moet de normen voor een schadever goedingsregeling bepalen, en de natio naal ingediende aanspraken coördine ren, en ze moet de alarmsystemen na tionaal en internationaal bekijken en uittesten. „Je hebt niets aan een uit stekend alarm op papier als het in de praktijk, zoals nu is gebleken, niet werkt", zei Smit-Kroes. Verder moet de commissie de nationale regels voor opslag, verwerking en transport van chemicaliën onder de loep nemen en op elkaar afstemmen. En ten slotte moet de Rijncommissie aan de hand van alle beschikbare gegevens de ramp bij Sandoz evalueren. Smit-Kroes viel de Zwitsers ongebrui kelijk hard aan. Zij had het over de zo veelste aanslag op het ecosysteem en het water van de Rijn. „Dit is voor Ne derland moeilijk te verteren. De Rijn doorloopt heel Nederland en ons land is de grote bezinkpunt van West-Euro pa", zei Smit-Kroes. „Om ons land te gen het toestromende water te be schermen, heb ik besloten om de gifti ge Rijngolf zo snel mogelijk naar zee af te voeren. Dat heb ik met een bloedend hart gedaan, want het betekent het verschuiven van het probleem naar de Noordzee". Zij kondigde verder aan de Noordzeeproblematiek op een specia le conferentie volgend jaar in Londen aan de orde te stellen. Fel werd ze ook nadat de Zwitsers op nieuw hadden verklaard na de ramp de Rijnoeverstaten snel te hebben geïnformeerd, maar dat door een mis verstand het regionale alarm was geg- geven. Smit-Kroes: „Ik accpteer niet dat over dit soort rampen als over een misverstand wordt gesproken". De Rijnoeverstaten zaten, met uitzon dering van het 'aangeklaagde' Zwit serland, vrijwel op dezelfde lijn. ROTTERDAM (ANP) Prinses Margriet sprak gisteren in Rotterdam bij de start van de kinderpostzgelactie 1986 met leden van een jeugdgroep die een toneelstukje opvoerden. Prinses Margriet heeft woensdag overigens op doktersadvies haar verdere verplichtingen voor de eerstkomende tien dagen moeten afzeggen. Zij heeft last van een hardnekkige voorhoofdholte-ontstekingDit heeft de Rijksvoor lichtingsdienst meegedeeld. (Zie ook pagjna 15). DEN HAAG (ANP) - FC Den Haag zal zondag in het bekerduel tegen SC En schede in het Diekmanstadion van FC Twente aantreden zonder de naam van de sponsor op de shirts. Geld schieter Hotelplan heeft besloten zijn naam niet meer te lenen aan de in op spraak geraakte eredivisieclub. De sponsor zal wel alle financiële ver plichtingen met de voetbalclub nako men. De overeenkomst loopt tot het einde van dit seizoen. De directie van de reisorganisatie nam deze stap na overleg met het bestuur van FC Den Haag en het raadplegen van de eigen ondernemingsraad. Het verwijderen van de sponsornaam is onderdeel van een pakket maatrege len dat tot de winterstop geldt. Daar toe behoort ook het advies van het be stuur van FC Den Haag de uitwedstrij den zonder Haagse supporters te spe len. De sponsor van FC Den Haag is teleur gesteld in het gedrag van de suppor ters. Zondag moest de competitiewed strijd Excelsior - FC Den Haag door ge welddadigheden van Haagse aanhan- Walrus - Minister van Eekelen van defensie vertrouwt erop dat de door een brand op de RDM-werf in Rotter dam zwaar beschadigde Walrus „volle dig en volwaardig" zal kunnen worden hersteld. Hij zei dat woensdagavond voor de NOS-televisie. Er zal volgens de minister een heleboel aan het schip hersteld moeten worden, „maar dat kost de marine gelukkig geen geld want dat wordt door verze kering gedekt. Het schip komt alleen later beschikbaar". gers worden gestaakt. Het bedrijf heeft nog geen beslissing genomen over een eventuele verlenging van het lopende contract. Een nieuwe overeenkomst wordt afhankelijk gesteld van de ver dere ontwikkelingen gedurende dit DEN HAAG (GPD) Premier Lubbers vindt de oproep van minister Brinkman (WVC) voor een 'nieuw sociaal elan' buitengewoon waarde vol. Hij zei dit woensdag in een reactie op kritiek vanuit de Eerste Ka mer dat het kabinet onvoldoende duidelijk maakt vanuit welke visie de plannen voor de komende jaren ontwikkeld zijn. Lubbers wees erop dat de overheid overbelast is en dus niet langer alle taken kan vervullen, die er in de loop der jaren bij zijn gekomen. Dat bete kent dat ook burgers meer eigen verantwoordelijkheid zullen moeten ne men. De bescherming van de zwakkeren blijft echter een essentiële taak van de politiek, aldus de minister-president. Brinkman lanceerde zijn visie op de zorgzame samenleving tijdens het debat in de tweede kamer over bezuinigingen van totaal 125 miljoen op het sociaal-culturele werk. Hij vindt dat burgers vaker bereid moeten zijn elkaar te helpen. Niet langer kunnen zij ervan uitgaan dat de overheid alles kan regelen, terwijl anderen de rekening wel zullen betalen. De premier weigerde in de senaat aan te geven met welke totaalvisie hij de samenleving gereed wil maken voor de jaren negentig. In plaats van het schetsen van een totaalbeeld, dat stukje bij beetje wordt gerealiseerd, wil het kabinet telkens op een bepaald terrein zoals de bestrijding van de werkloosheid orde op zaken stellen. Advertentie Een medewerker van het rijksinstituut voor zuivering van afvalwater (RIZAin Lelystad brengt gegevens van de milieuramp in kaart. DEN HAAG (ANP) - Het merendeel van het gif dat van uit Zwitserland in de Rijn is gestroomd wordt via de Waal en vervolgens via de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee geleid. Gisteravond be vond het zwaartepunt van de gifstroom zich in de Oude Maas. Dit heeft een woordvoerder van de rijkswater staat dienst binnenwateren/RIZA woensdagavond meegedeeld. Volgens berekeningen zal het nog verscheidene dagen duren voor het gif is weggestroomd naar de Noordzee. In de Noordzee zal het gif zich zeer langzaam vanuit de kustzone verder verspreiden. Binnen de kustzone zal het gif met de stroming hoofdzakelijk in noordwaardse richting worden getransporteerd. Eventuele directe ecologische effecten in de Noordzee zullen naar ver wachting beperkt blijven tot het dierlijk plankton. Vis sterfte wordt ook hier niet verwacht, aldus de woord voerder. 46-48 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 15 november a.s.. seizoen. Sponsor en bestuur willen de supporters van Den Haag morgen tij dens een gezamenlijke bijeenkomst van de ernst van de situatie overtui gen. (Zie ook pagina 21) Hotelplan, de sponsor van FC Den Haag, heeft de knoop doorgehakt: de naam gaat van de shirts van de spelers. Voor deze reisorga nisatie is na de rellen van afgelopen zondag bij Excelsior de maat vol. En daarmee heeft het voetbalvandalisme het Nederlandse betaalde voetbal in het hart geraakt. Een steeds veront rustender randverschijnsel, de plaag van het supportersgeweld, begint de bedrijfstak van het voetbal in haar be staan aan te tasten. Het zou wel eens een ontwikkeling met vergaande ge volgen kunnen worden. Want wanneer sponsoractiviteiten eerder onder de verliesposten moeten worden onder gebracht dan dat ze winst opleveren, is er natuurlijk iets stevig fout. Dan is na melijk het tij aan het keren voor het voetbal, de sport waarover in Neder land jarenlang geen kwaad woord mocht worden gezegd. De samenle ving begint de wekelijkse ellende op bepaalde voetbalvelden en in de wijde omgeving daarvan spuugzat te raken. In zo'n situatie van afnemende ver draagzaamheid kan het voetbal zelf nu eenmaal niet buiten schot blijven. Trouwens, in welke verkrampte sfeer is het voetbal beland wanneer zelfs de spelers op de mat zich niet eens meer veilig voelen? FC Den Haag heeft het nu als eerste moeten ervaren. Hoe on begrepen een man als clubvoorzitter Stoop op de gang van zaken ook rea geert. Het heeft lang, veel te lang geduurd voordat er eens wat beweging kwam in de discussie over doelgerich te maatregelen tegen het voetbalvan dalisme. Na het Heizeldrama, vorig jaar mei, is er veel gepraat, geruzied en met zwarte pieten heen en weer ge schoven. Even leek het erop dat de do den en de puinhopen die de Europa cupwedstrijd daar in Brussel had ach tergelaten, de supportershorden voor taan een beetje bij de wrede werkelijk heid van hun optredens zou bepalen. Maar dat was een vergissing. Het om gekeerde bleek eigenlijk het geval. Rellen en sloopwerk in het kielzog van bepaalde voetbalwedstrijden zijn óók in Nederland geen uitzondering meer, n^aar regel. Pogingen om al dat geweld te keren beginnen steeds absurder vor men aan te nemen. Op weg naar en van de stadions moeten almaar méér ME- pelotons worden ingezet om de wilde massa's nog een beetje in toom te hou den. En binnen moeten de hekken waarachter de supporters tijdelijk worden opgeborgen voortdurend ho ger en sterker worden. De term 'riskan te wedstrijd' is een begrip geworden. De vraag, hoe de uitwassen daarvan in te dammen, blijft in veel gevallen on beantwoord. Het tekent de machte loosheid. De discussie over de vraag waar uit eindelijk de rekening van het voetbalvandalisme moet worden ge presenteerd heeft de laatste weken de heftigheid gekregen, nodig om ervoor te zorgen dat het probleem niet langer als een soort natuurverschijnsel wordt beschouwd. De manieren waarop tot nu toe is geprobeerd het supportersge weld te keren zijn óf de verkeerde, óf ze blijken een averechtse uitwerking te hebben. Bovendien vergen ze finan cieel en maatschappelijk zo veel van de samenleving dat het de vraag is of het voetbal van de toekomst die prijs nog wel waard is. Het kan toch niet zo zijn datje in de categorie naïevelingen thuishoort als je durft te denken dat een voetbalweekend ook mogelijk moet zijn zonder dat er ergens in Ne derland treinen worden gesloopt, zon der dat de ME moet opdraven, zonder dat bepaalde bevolkingsgroepen zich zwaar beledigd moeten voelen. Het voetbal zelf is de eerst verantwoorde lijke voor het voortbestaan van de be drijfstak betaald voetbal in Neder land. Zoiets moet kennelijk heel pijn lijk duidelijk worden voordat het besef ervan doordringt. FC Den Haag en de KNVB-bestuurders weten nu onge veer waar ze aan toe zijn. vdM. ROTTERDAM (ANP) - De prijs van een liter benzine gaat morgen, vrijdag met één cent omhoog. Dat betekent dat superbenzine aan de zelftankpomp per liter 1,55 gulden gaat kosten en een liter gewone benzi ne 1,50 gulden. Dit is woensdag in Rot terdam bekend gemaakt. De nieuwe prijsstijging is het gevolg van de ont wikkeling van de olieprijs en de dollar koers. 1Advertentie1 Mode-Braderie m Centrum van Service LANGE DELFT 16, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 1