Rot-op-premie België geen succes Adviescollege acht 'zorgzame samenleving' geen goed alternatief Wijdvertakte zwendelzaak met autotelefoons ontdekt Lezen in het donker Gezondheidsraad wil een extra niersteenvergruizer MAAND- EN ABONNEELOTTOSPELERS, OPGELET! Proef met woningen voor aids-patiënten PZC/binnen-buitenland Geldboetes voor Urker vissers VS halveren VN-bijdrage Ook u moet voor de extra trekking van 20 november een formulier invullen en inleveren. JZET CAO-GESPREK VOOR 1987 PvdA wil op gezondheidszorg liljard korten INSPAG 28 OKTOBER 1986 Jmi/enden Franse levangenen door lellentekort vrij 'rocureurs-generaal egen bezuinigingen p politieapparaat Fondsen hebben tekort van ruim 1,76 miljard Mozambique begraaft slachtoffers vliegramp PLAATSEN IN HET OOSTEN OF NOORDEN Als u maand- of abonneelottospeler bent, speelt u automatisch 5 trekkingen per maand. In november zijn er 5 zondagse trekkingen. Lotto-extra is de zesde trekking. Een speciale, toegevoegde Daarom moet u die ene keer, als u kans wilt maken op alle prijzen, ook een Lotto-extra formulier invullen en inleveren. Maar dat lukt toch best? sch ii mee met en Ijl trekking dus. I Van onze correspondent i kjSSEL De 'rot-op'-premie voor werkloze buitenland- werknemers die naar hun land willen terugkeren is in LIgié een grote flop geworden. In plaats van duizenden fovragen kwamen er voor deze premie-regeling tot nog ie slechts 255 aanvragen binnen. Daarvan zijn er 155 ge- 1inoreerd. Uer het half miljoen Belgische werklozen zitten vele tien- Wenden gastarbeiders. Vorig jaar besloot de Belgische tgering tot de instelling van een remigratie-premierege- in de volksmond de rot-op-premie genoemd. Ook in I"derland is enige tijd overzo'n regeling nagedacht, maar Itegenstelling tot bij onze zuiderburen is die er nooit geko- De werkloze gastarbeider in Belgie kan in aanmerking ko men voor een premie van maximaal een vol jaar werkloos heidsuitkering <506.000 frank, ofwel 27.500 gulden), afhan kelijk van het laatste inkomen en de duur van de werkloos heid. Het minimum bedraagt 120.000 frank <6500 gulden). Daarnaast worden toelagen van 800 tot 2700 gulden ver leend, naar gelang de samenstelling van het gezin van de betrokkene. Voorwaarde is slechts dat de werkloze buitenlandse werk nemer België moet verlaten en een verklaring tekent waar in hij belooft niet meer terug te komen om te werken. Terug keer is slechts toegestaan voor een verblijf van minder dan drie maanden. NV-ambtenaren isen 1,5 miljard ■EN HAAG (ANP) De FNV-ambtenaren willen volgend jaar 15 miljard gulden om de arbeidsvoorwaarden van het over- lidspersoneel te verbeteren. [willen niet alleen in de pas blijven ten met het bedrijfsleven, waar 1,5 [ocent loonruimte te verdelen valt. laar ook nog eens een deel van de in- liRIJS (AP) De Franse regering is In plan de komende maanden 5.000 It 8.000 gedetineerden uit de gevan- Inis te ontslaan om het hoofd te kun- Ln bieden aan de overbevolking van 1 gevangenissen in het land. fit heeft het Franse ministerie van Istitie maandag bekend gemaakt, let ministerie verklaarde dat. on- jnks de plannen van de regering om leuwe gevangenissen te bouwen, niet In deze massale vrijlating te ontko len is. De details over de vrijlating loeten nog worden uitgewerkt. Torig jaar werden soortgelijke stap- 1: ondernomen. Bijna alle gedeti- lerden kregen toen een strafvermin- ering van een maand, tankrijk telt momenteel 47.135 gede- lneerden, terwijl er op papier slechts lor 32.500 gevangenen plaats is. EN BOSCH (ANP) De PvdA komt Ize week tijdens het debat over de tgroting van het ministerie van wel- ■jn, volksgezondheid en cultuur ITC) met concrete voorstellen om lim een miljard gulden te bezuini- In in de gezondheidszorg, lat zei het Pvd A-Tweede Kamerlid J. iiurmeijer maandagavond in Den losch op een bijeenkomst van het JFO. Buurmeijer noemde drie van die lorstellen: normering van de ligduur [ziekenhuizen, minder opnames bij jagbehandeling en het in loondienst jmen van specialisten. letCDA-Tweede-Kamerlid F. van der leijden zei de indruk te hebben ,,dat Tin de CDA-fractie sterk gepleit zal lorden om de voorstellen van de jvdA buitengewoon welwillend te be- Éenen". Ook binnen het CDA leeft, ■dus Van der Heijden, de gedachte it er in de voorstellen van de PvdA eer zit dan de 300 miljoen die het Ka- net in het eerste jaar wil bezuinigen, erder wilde Van der Heijden niet in- lan op de opmerkingen van Buur- eijer. De CDA-fractie komt pas met definitief standpunt naar buiten ïhet fractieberaad van vandaag, e ziekenfondsen overwegen zoals imeld de patiënten in de toekomst laten betalen voor een ziekenhuis- iname. Vrijdag wordt een advies aan aatssecretaris Dees van volksge- indheid besproken, die deze regeer- ïriode de kosten totaal met 600 ruil en wil terugdringen, en commissie van de Ziekenfonds rad heeft naast de voorstellen over in ziekenhuisbij drage ook een aantal edere plannen voor een eigen bijdra- uitgewerkt. N HAAG (ANP) De vijf procu- urs-generaal in Nederland hebben inister Korthals Altes van justitie minister Van Dijk van binnenland zaken in een brief laten weten ver- rbezuinigen op de politiesterkte al *ijzen. at heeft een woordvoerder van het inisterie van binnenlandse zaken aandag bevestigd. briefis het afgelopen weekeinde bij ministeries die gezamenlijk verant- oordelijk zijn voor het politie-appa- at in Nederland, binnen gekomen. inhoud van de brief wordt bestu urd", zo zei de woordvoerder. f Procureurs-generaal schrijven dat beloften die de regering heeft ge- hnin het plan „Samenleving en cri- taaliteit" teniet worden gedaan als 'verder op de personeelsterkte wordt tzuinigd. hestaties in Moskou Vier Sov- t-burgers van Duitse afkomst zijn 'aandag door de politie in Moskou angehouden nadat ze korte tijd voor 'Westduitse ambassade hadden be- voor een uitreisvisum. en spandoek met het opschrift „wij iben naar ons vaderland" konden de *ee mannen en twee vrouwen vol- ens ooggetuigen maar korte tijd op aaden. Een van de mannen, die zich 'hette, werd door de Moskouse poli- weggesleept. middels opgelopen koopkrachtachter stand van tien procent inhalen. Daar willen de FNV-ambtenaren een pro cent van de loonruimte voor hebben. Dat heeft voorzitter Van de Scheur van de FNV-ambtenaren (onder meer AbvaKabo) maandag voor de Tros-ra- dio laten weten. In november start het overleg over 1987 met minister Van Dijk van binnenlandse zaken. Van de Scheur wil met de minister tot een re delijk compromis komen. Hij zei geen ZWOLLE (ANP) - De economische po litierechter in Zwolle, mr J. A. M. Van Aerde, heeft maandag een vijftigtal Urker vissers veroordeeld tot geld boetes van in totaal 300.000 gulden. De vissers hadden zich niet gehouden aan de nieuwe regeling Bijhouden EG- logboek en Opgaven Zeevis. Totaal hadden zij ongeveer 600.000 kilo ge vangen vis verzwegen. In de regeling waarmee de oude uit 1984 is vervallen, moet vóór de lossing en uiterlijk binnen drie uur na aanvoer van de vis een logboekformulier bij de haven worden afgegeven zodat de Al gemene Inspectiedienst (AID) meer controlemogelijkheden heeft. In de nieuwe verordening wordt niet de on derneming, maar de kapitein van het schip vervolgd. Het is de eerste keer dat vissers vol gens deze nieuwe regeling worden ver oordeeld. De economische politierech ter volgde in zijn vonnissen de eisen van de officier van justitie mr. S. J. A. M. Van Gend. De zaak tegen één van de Urker vis sers werd aangehouden tot novem ber. Deze visser zou maar liefst 100.000 kilogram vis verzwegen heb ben. genoegen te zullen nemen met Van Dijks „ellendige en soms laffe verhaal dat de overheid geen geld heeft maai wel open en reëel wil overleggen." Komt de minister daar wéér mee, dan sluit hij acties niet uit. Arbeidstijdverkorting is voor de FNV-overheidsbonden niet aan de or de in 1987. De bonden willen behoud van werkge legenheid zonder gedwongen ontsla gen, maar zijn niet van plan de afslan king van de overheid (in 1987 4.000 ba nen minder) weg te poetsen via korter werken. In schrille tegenstelling tot de eisen van de FNV-ambtenaren (maar ook die van de hogere ambtenaren, die zelfs drie procent willen) staan de plan- n/.„™ rmr a a m />n n mrr i/hufi»' nen van het kabinet 900 miljoen aan SCHADEPOST PTT KWAM OP MILJOENEN verdere ombuigingen en 110 miljoen voor verbetering van de arbeidsvoor waarden. De CNV-ambtenaren willen eerst met Van Dijk praten over de omvang van de onderhandelingsruimte en denken dan aan gelijk oplopen met het be drijfsleven en een gedeeltelijke in haal van de achterstand. DEN HAAG <ANP) Spelende kinderen hebben dit weekeinde in het West- broekpark in Den Haag een hol gevonden waarin de afgelopen tijden een 35-jarige man blijkt te hebben gewoond. Haagse politie-agenten toonden maandag de goedverstopte schuilplaats tfoto). De man, van wie tot dan toe niet bekend ivas waar hij woonde, werd vorige week woensdag sterk vervuild en met vergroeide vingers aangetroffen in een portiek in de stad. Inmiddels is hij opgenomen in een psychiatrische inrichting, aldus een woordvoeder van de Haagse politie. De man was deze zomer herhaaldelijk in Scheveningen gesignaleerd. „Er lopen daar wel meer zwervers rond, maar hij begon op te vallen". De man leefde van wat hij in vuilniszakken vond. DEN HAAG (ANP) - Een 'zorgzame sa menleving' waarmee de politiek op roept tot opkomen voor jezelf en voor elkaar, kan niet fungeren als alterna tief voor de verzorgingsstaat. Ze kan wel helpen die staat te onderbouwen. Als alternatief dreigt het principe op gespannen voet te komen met een rechtvaardige samenleving en met de bestaanszekerheid van burgers. Dit heeft de Harmonisatieraad Wel zijnsbeleid (HRWB) geconcludeerd uit de analyse van het concept van de zorgzame samenleving. De meest zin volle functie van het concept is te wor den gebruikt als toetssteen voor het overheidsbeleid. In een signalement doet de HRWB. adviescollege voor so- UTRECHT (ANP) De gezamenlijke kassen van de ziekenfondsverzeke ring en de AWBZ (Algemene Wet Bij zondere Ziektekosten) zullen 1986 af sluiten met een dekkingstekort van ruim 1,76 miljard gulden (850 miljoen voor de ziekenfondsen en 914 miljoen voor de AWBZ). Volgens de jongste ramingen van de Ziekenfondsraad kan het dekkingste kort eind 1987 bij ongewijzigd beleid 14 miljoen lager zijn. Als rekening wordt gehouden met de door de regering voorgenomen bezuinigingen van 600 miljoen gulden op het door zieken fondsen en AWBZ gefinancierde deel van de gezondheidszorg, kan het zijn gedaald tot ongeveer 870 miljoen gul den. De raad betwijfelt echter of deze „in haal" in 1987 wel volledig kan worden verwezenlijkt. ciaal en cultureel beleid, suggesties om het concept daartoe geschikt te maken. Het rapport is de minister-pre sident. minister Brinkman (welzijn) en de andere leden van de Welzijnsraad toegestuurd. De Harmonisatieraad Welzijnsbeleid meent dat de toetsingsfunctie moet worden versterkt doordat onder meer aandacht wordt gegeven aan de voor waarden waaronder burgers voor zich zelf en anderen kunnen opkomen. Ook moet de individualisering ernstig wor den genomen. Voorkomen moet wor den dat burgers de "zorgzame samen leving" als rechtvaardiging zien voor bezuiniging en verzwakking van een "rechtvaardige samenleving" en hun bestaanszekerheid. Want dan zou de zorgzame samenle ving geen weerklank kunnen krijgen bij grote delen van de bevolking die zich wat betreft hun inkomen, oplei ding en toegang tot voorzieningen in een kwetsbare positie bevinden. Te meer, zegt de Harmonisatieraad, om dat blijkt dat daar de mogelijkheden van zelf-redzaamheid en opkomen voor elkaar hun grenzen hebben be reikt. NEW Y ORK (AP) - De Amerikaanse re gering heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, meegedeeld dat zij 100 miljoen dollar zal overmaken als bij drage aan de begroting van de VN. Dit is minder dan de helft waarvoor de Verenigde Staten zijn aangeslagen. Een Amerikaanse functionaris heeft dit bekendgemaakt. Perez de Cuellar heeft onlangs gezegd dat de Verenigde Naties minstens 120 miljoen dollar van de Verenigde Sta ten nodig hebben om de lopende kos ten, het grootste deel salarissen, te dekken. Formeel is de bijdrage van de Verenigde Staten 25 procent van de VN-begroting, hetgeen dit jaar zou neerkomen op 210 miljoen dollar. Vol gens het Handvest van de VN zijn de lidstaten verplicht deze bijdrage te be talen. AMSTERDAM (ANP) - De rijkspolitie heeft maandag bij veertig huiszoekin gen in verschillende delen van het land dertien arrestaties verricht in verband met een omvangrijke zwen del met autotelefoons. Daarbij zijn dertig onrechtmatig ver kregen autotelefoons, alsmede onder delen daarvan, diverse soorten van zendapparatuur, portofoons, compu terapparatuur en in een aantal geval len vuurwapens in beslag genomen. Dit is gebeurd in het kader van een ge rechtelijk vooronderzoek door het openbaar ministerie in Amsterdam. Dit heeft de officier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam, mr. H. P. Wooldrik. maandagavond meege deeld. Bij het onderzoek tot nu toe is komen vast te staan dat de illegale handel en zwendel in autotelefoons zeer wijd ver takt is, aldus de officier van justitie. Behalve in Amsterdam zijn huiszoe kingen gedaan in Diemen, Landsmeer, Hoorn, Almere. Apeldoorn, Soest, Delfzijl, Wagenborgen (Gr), Aalsmeer, Amersfoort en Leersum. Aanhoudingen zijn verricht in Diemen (1). Amsterdam (5). Apeldoorn (1), Al mere (2), Soest (1), Hoorn (2) en Delfzijl (1). Aanleiding tot de groots opgezette ac tie is de aangifte van de PTT over ille gaal gebruik van het autotelefoonnet. In toenemende mate wordt de PTT ge confronteerd met diefstal en illegale import van autotelefoons, die daarna weer worden verkocht en illegaal ge bruikt, aldus mr. Wooldrik. Vanaf juni 1986 is de rijkspolitie in Amsterdam samen met de PTT bezig met het onderzoek naar fraude met autotelefoons. Enkele verdachten zochten in geheel Nederland auto's uit die waren voorzien van zulke tele foons. Na diefstal van de auto's werden de te lefoons eruit gehaald en het voertuig ergens achtergelaten. Handelaren ver kochten de gestolen of illegaal geïm porteerde autotelefoons weer voor veel geld door. De op deze wijze verkre gen autotelefoons waren volgens mr. Wooldrik zeer in trek bij onder meer in Nederland wonende mensen met fami lie in het buitenland en ook bij „crimi nele milieus". Met de illegaal geïmporteerde appara tuur en door technische ingrepen in gestolen autotelefoons is men in staat voor enige tijd gesprekken te voeren, zonder dat de PTT de kosten daarvan kan innen. Voor de PTT betekent dit een verlies aan inkomsten van naar schatting en kele miljoenen guldens per jaar, ver telt mr. Wooldrik. Bovendien brengt het illegaal gebruik van het autotele foonnet een ongewenste extra belas ting van het legale net met zich mee. Vaak werden urenlange illegale ge sprekken gevoerd met familie of ken nissen in het buitenland. Van onze correspondent) MAPUTO/JOHANNESBURG In Maputo, de hoofdstad van Mozambi que is alles in gereedheid gebracht voor de begrafenis vandaag van presi dent Samora Machel, die vorige week maandag bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Maandag werden reeds 17 van de in totaal 34 slachtof fers in Maputo begraven. Met een eresaluut van vijftig militai ren werd maandagmiddag in Maputo de eerste groep van 17 Mozambiqua- nen, bijna allemaal naaste medewer kers van president Samora Machel, re geringsfunctionarissen en leden van zijn persoonlijke bewaking, begraven. Op hetzelfde moment vlogen vanuit heel de wereld regeringsdelegaties Mo zambique binnen om de begrafenis van president Machel bij te wonen. Onder de delegatieleiders bevinden zich de Portugese premier Mario Soa- res, Maureen Reagan, de dochter van de Amerikaanse president, en een groot aantal Afrikaanse staatshoof den. Twee overlevenden van de ramp heb ben inmiddels verklaard dat het negen uur duurde voordat er hulp kwam voor de gewonden. Ongeveer zes uur nadat het vliegtuig was neergestort arriveer den zes Zuidafrikaanse politieman nen. Die keken niet om naar de gewon den maar zochten alleen naar docu menten, aldus Almeida Pedro, een fo tograaf. Het duurde volgens hem nog eens drie uur voordat medische hulp voor de ge wonden arriveerde. AMSTERDAM (ANP)—Lezen in het donker is mogelijk met deze bril. Het montuur met de lampjes is een van de vele promotie-artikelen op de beurs Sale '86, die maandag in de Amsterdamse RAI van start ging. DEN HAAG (GPD) Volgens de Ge zondheidsraad moet er in ons land nog één niersteenvergruizer bij ko men. Dit staat in het spoedadvies dat staatssecretaris Dees (volksgezond heid) had gevraagd. Die visie kan nu bij de begrotingsbe handeling in de Tweede Kamer deze week aan de orde komen. Het appa raat moet in het noorden of oosten worden geplaatst. Mede gezien de uitgaven deze vergrui- zers kosten drie tot vijf miljoen per stuk) vindt de Gezondheidsraad dat met de aanschaf van één apparaat er bij moet worden volstaan. Dat kan dan, samen met de vergruizer in Rot terdam, het totale aanbod in ons land van 3000 niersteenlijders per jaar aan. Berekend is namelijk dat met iedere vergruizer per jaar 1500 behandelin gen kunnen worden gedaan. Dan moet wel in twee ploegen worden gewerkt. In het Academisch Ziekenhuis Dijk- zigt Rotterdam, wordt nu de volledige capaciteit benut van de vergruizer die daar sedert maart 1985 staat. Deson danks is er een achterstand, die nu wat wordt ingelopen doordat per week en kele tientallen patiënten naar het Ant werpse Middelheimziekenhuis gaan voor behandeling. Met niersteenvergruizers worden ste nen door middel van zogeheten schok golven (ultrageluid) verbrijzeld. Bij de allereerste versie van de vergruizer (die Rotterdam heeft) ondergaan de patiënten de behandeling onder ver doving en liggend in een bad. Bij nieu were uitvoeringen gebeurt de operatie 'droog'. Van ziekenfondszijde wordt al enige tijd aangedrongen op nog een vergrui zer, omdat deze behandeling belang rijke besparingen oplevert, zowel in geld als in tijd. De ziektekostenverzekeraars zouden liever totaal drie vergruizers in ons land zien opgesteld. Daarbij houdt men in het oog dat met het apparaat ook galstenen kunnen worden behan deld. Dat gebeurt al experimenteel, maar komt als 'normale' behandeling dichterbij. Advertentie AMSTERDAM (ANP) De Schorerstichting in Amster dam, een landelijk bureau voor homoseksualitiet, wil per 1 januari 1987 bij wijze van experiment en naar Ameri kaans voorbeeld een speciale woonvoorziening stichten ten behoeve van aids-patiënten. Het gaat, zoals de zaken er nu voor staan, om acht flatwo ningen. waarvan er circa zes worden bewoond. De andere wooneenheden dienen als gemeenschappelijke ruimte en als noodopvang, aldus maandag een woordvoerder van de stichting. Er zijn twee redenen voor het experiment met deze „hostel". Een aantal aids-patiënten is slecht gehuisvest en is sowieso gedwongen te verhuizen. De tweede reden is, al dus de Schorerstichting, dat aids-patiënten tijdens hun ziekte in een sociaal isolement geraken. Het is de bedoeling dat de aids-patiënten in de woonvoor ziening - de plaats wordt nog niet bekend gemaakt - zoveel mogelijk zelfstandig wonen. Zij kunnen er ook - indien zij dat wensen - in alle rust sterven. De patiënten huren de wooneenheden zelf. De medewer king van de Schorerstichting is vooral organisatorisch. De betrokken aids-patiënten kunnen bovendien te allen tijde beschikken over de vrijwilligers van de stichting, die nu ook al aids-patiënten begeleiden. De Schorerstichting hoopt dat de overheid of particuliere organisaties dit initia tief overnemen. lOtto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 5