ANTWERPEN GENT KNOKKE BRUGGE ONDANKS INTERNATIONALE MALAISE PZC/streek TERNEUZEN Het verleden is vergeten, zelfs het recente verleden. Wie in zaken doet, denkt slechts aan de toekomst. Maar staat natuurlijk wel even stil bij een jubileum, al was het alleen maar voor het aanhalen van de band met de zakenrelaties. En daarom viert Willem Muller Nederland bv, het sleep- en bergingsbedrijf in Terneuzen, deze week feest. Op een sobere wijze, dat wel. Directeur Joop Roeland: „Ach, gezien die gebeurtenissen in het recente verleden zou het misplaatst zijn groots uit te pakken met alle mogelijke toestanden. We houden het op een receptie voor onze relaties en een klein geschenkje voor het personeel". Pure winst Minder bergingen Theater Concerten Opera Ballet Films Concerten Films Opera Varia Tento onstellingen Tentoonstelling Films Theater Varia Tentoonstellingen Concerten Varia Tentoonstellingen Oorlog VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1986 Muller en Union: eendrachtig op hei Kanaal nog tot 1995... Willem Muller (75) houdt het hoofd boven water. Willem Muller heeft een roerige tijd achter de rug. Twee jaar geleden wees niets erop dat het bedrijf, ooit opgezet door Willem Muller Leendertszoon uit Dordrecht, het 75-jarig bestaan zou halen. Het sleep- en bergingsbedrijf was in korte tijd heel groot gegroeid, dat wel. Op het hoogtepunt had het be drijf, met vestigingen 'all over the world', zelfs een kleine tweehonderd mensen in dienst. Maar toen kwamen de klappen. 'World wide' (want in de bergingswereld gaat alles in het En gels) raakte het sleepbedrijf in een al gehele malaise. Er werden miljoenen verloren, gloednieuwe sleepboten moesten worden opgelegd en het perj soneel begon te morren. Muller deelde in die malaise. De vakbonden stelden hun eisen, zagen die ingewilligd, maar hadden in de verste verte niet zien aan komen dat het bedrijf er zó slecht voor stond. De directie, gevormd door de broers Cees en Wim, besloot te verko pen. Smit Internationale, de grootste sleep- en bergingsfirma ter wereld, leek de belangrijkste kandidaat-ko per. Maar het werd uiteindelijk de grootste concurrent van Smit, Wijs muller uit IJmuiden. alles en wat de tegenpartij vertelde, klopte van geen kanten Voor de Tweede Wereldoorlog telde de Muller-vloot twaalf stoomsleepbo- ten, die in de oorlog door de Duitsers werden weggekaapt en later door heel Europa (Hamburg, Brugge...) werden teruggevonden. Ook na de oorlog zette de groei door. De stoom slepers werden voorzien van een die selmotor, het rendement steeg. In de zestiger jaren stapten Cees en Wim het familiebedrijf binnen. Toen vader Leen in 1972 stierf, namen zij de zaak over. De broers droomden van 'Muller world wide' en hun droom werd werkelijkheid. Willem Muller groeide uit tot de trots van zeevarend en -min nend Terneuzen. Hoogtepunt: de bin nenkomst van drie gloednieuwe zee slepers, in de tweede helft van de ze ventiger jaren met overheidssteun ge bouwd en geschikt voor het 'grote werk'. En op de Westerschelde brak de oorlog om de 'jobs' uit. Muller stond nagenoeg alleen en kon slechts reke nen op de steun van een enkel kleiner bergingsbedrijf. De 'trots van Terneu zen' moest opboksen tegen minstens zo machtige bergers als de Union en de Nieuwe Vlissingse Van den Akker, een volle dochter van Smit Internationa le). En Muller trok aan het kortste eind. Inderdaad, het bedrijf was té groot gegroeid. Op het hoofdkantoor in Terneuzen liepen veel teveel duur betaalde mensen rond, de grote zeesle pers waren nauwelijks nog te exploite ren en het personeel was ontevreden. En tot overmaat van ramp stortte (voor de ingewijden niet onverwacht) de hele zeesleepvaartmarkt in, een di rect gevolg van de teruggang in de in ternationale scheepvaartwereld. En zo kwam Willem Muller Neder land bv, na een ingewikkeld juridisch steekspel dat anno 1986 nóg niet hele maal is beëindigd, in handen van Wijsmuller in IJmuiden. Een gezonde tak van de Wijsmuller Groep van Maatschappijen, inder daad. Directeur Roeland, alweer zo'n twintig jaar in dienst van wat ooit een mooi familiebedrijf was: „Natuurlijk hebben we die zekerheid van dat werk op het Kanaal Gent-Terneuzen. Dat is een mooie bron van inkomsten. Maar daarnaast hebben we toch ook Als een niet onbelangrijke tak van de Wijsmuller Groep van Maatschappij en opereert Willem Muller Nederland bv nu als vanouds op de Westerschelde en op het Kanaal Gent-Terneuzen. Een niet onbelangrijke tak van de Wijsmuller Groep, inderdaad. Want Muller is nog steeds een winstgevende zaak. En dat is dan vooral te danken aan de overeenkomst met de Unie van Reddings- en Sleepdienst (Union) voor het assisteren van de scheepvaart van en naar Gent via het Kanaal Gent-Ter neuzen. Terwijl het aantal 'jobs' op de Westerschelde sterk afneemt, is dat werk op het kanaal een zekere bron van inkomsten. Pure winst eigenlijk. En het contract loopt nog tot 1995 Een jubileum zonder de familie Mul ler zelf. Dat zal menig rechtgeaarde Terheuzenaar een beetje pijn doen. Immers, de sleepdienst was ooit de trots van Terneuzen. Het begon allemaal in Puttershoek, waar voorvader Leendert Muller zo rond de eeuwwisseling een kolenhan- iel dreef. Die kolen vervoerde hij per «eilschip door heel Zuid-Holland en Zeeland. Leen kocht op een goede dag voor alle zes zoons een stoomsleep- boot. Ze opereerden vanuit de thuis haven Dordrecht. Maar zoon Willem week uit naar Terneuzen. Daar bouw de hij vanaf 1911 een sleepvaart- bedrijfje op. Z'n eerste sleper: de En Avant. De top van Willem Muller b.v.: van links van rechts directeur Joop Roeland, hoofd commerciële zaken Ad de Vries, hoofd berging Siep Lanting en hoofd af deling shipbrokers Wil Winters. het gebruikelijke werk op de Wester schelde, al moet ik toegeven dat het aantal bergingen de laatste tijd sterk daalt". Volgens hoofd berging Siep Lanting heeft die daling alles te maken met de teruglopende scheepvaart. En ook dat is een internationaal gegeven. „Er va ren gewoon minder schepen, zo simpel is dat. De hele scheepvaart zit een beetje in het slop....". Ook 'grote broer' Wijsmuller deelt in die malaise. Ruim een week geleden nog kon op het nippertje worden voor komen dat een geschil met een groep financiers voor de rechtbank werd uit gevochten. Roeland: „Die zaak is nu opgelost, heb ik begrepen. Wat er ge beurt als Wijsmuller het uiteindelijk niet kan bolwerken? Dan denk ik dat we zullen proberen zelfstandig door te gaan!" Bij Muller werkt nu nog een kleine honderd man; zeventig mensen be mannen de sleepboten. De vloot: De Beveland (2000 pk), de Zeeland (1910 pk), de Holland (2000 pk), de Waasland (2200 pk), de Zwitserland (5500 pk), de Rilland 1500 pk), de Finland (1000 pk), de Nieuwland (550 pk), de Betsy (400 pk), de Coby M. (225 pk) en het commu nicatievaartuig 'Waterstroom'. Roeland: ,,We hebben de Beveland er bij, de vroegere Henriëtte Goedkoop die in de haven van Amsterdam dienst deed. En momenteel hebben we ver gevorderde plannen om de Waterland öf om te bouwen öf volledig te vervan gen door nieuwbouw. Echt, het gaat al lemaal prima". Nog altijd niet zo prima gaat het met die klussen op de Westerschelde. Daar is de concurrentie nog steeds bikkel hard. Roeland weer: „Als het aan ons ligt, komen we op korte termijn tot goeie afspraken met de collega's. Na al dat geharrewar van een tijdje terug hebben we een eerste gesprek gehad dat moet leiden tot die afspraken. Bin nenkort praten we verder. Het is voor iedereen beter dat die confrontaties achterwege blijven. Dat tast onze goe de naam aan. Niet alleen van ons, maar ook van de anderen". Multraship, het kleine sleep- en ber gingsbedrijf van Heieen Muller-Rib- bens (de vrouw van Cees Muller), is niet uitgenodigd voor die gesprekken. Roeland: „Nee, het gaat echt om be sprekingen tussen de drie groten. Wij hebben geen behoefte aan Multraship. En ik denk de anderen ook niet". Met Willem Muller Nederland bv (en al die andere bv's, die staan inge schreven bij de Kamer van Koophan del in Terneuzen en in IJmuiden) gaat het dus goed. Malaise in de scheep vaartwereld of niet. En komt het tot nieuwe afspraken over het werk op de Westerschelde, dan is er verder hele maal geen vuiltje aan de lucht. In ie der geval niet tot 1995. En dan is Wil lem Muller al weer bijna 100. Wout Bareman Merksems kamertheater do. 18 sept. om 20.30 uur: Sinjoor Cyrano. Prov.centr. Arenberg vr. 12, zat. 13, ma. 15, di. 16 en wo. 17 sept. om 20.15 uur: 't Is wér Show in den Bun galow van Ruud de Ridder door het echt Antwaarps Teater; zo. 14 en do. 18 sept. om 20.15 uur: Alles Liebe van Luc Perceval/Dirk Roofthooft naar Lope de Vega. Fakkelteater vr. 12, zat. 13, do. 18 sept. om 20.30 uur, zo. 14 sept. om 15.30 uur: Rijen en Vrijen van Ray Cooney. Kelderteater zat. 13 sept. om 24 uur, ma. 15 en di. 16 sept. om 20.30 uur: De Nacht van de Moordenaars van José Triana. Het Klokhuis zat. 13 en do. 18 sept. om 20.30 uur: Désiré van Sach Quitry, regie Yvonne Lex. 't Klein Raamteatervr. 12, zat. 13, wo. 17 en do. 18 sept. om 20.00 uur, zo. 14 sept. om 15 uur: De tuinman van de Koning van Walter Van den Broeck door Luc Philips, regie Wal ter Tillemans. Teater Paljas do. 18 sept. om 20.30 uur: Krisiskabaret 3 door Ro nald van Rillaer. De Groote Witte Arend vr. 12, zat. 13 sept. om 20.30 uur: De intrige door De Passanten. Nieuwe Scene Centrum di. 16, wo. 17 en do. 18 sept. om 20.15 uur: Als het ware toevallig een vrouw, Elisabeth.... van Dario Fo door het Kollektief van de Int. Nieuwe Scè ne. Kon. Jeugdtheater wo. 17 sept. om 15 uur: Met Clowns op school reis. Astrid Robin Hood, a.l.: 14,16,18 en 20 uur. Vendome Prince, under the cher ry moon, a.l.: 14,16,18, 20 en 22 uur. Savoy Assepoester, a.l.: 14, 15.40 en 17.20 uur. Goldfinger, a.l.: 19.10 en 21.30 uur. Rubens Pirates, a.l.: 14, 16.30, 19 en 21.30 uur. Capitole - Raw deal, 16 jr.: 14, 16, 18, 20 en 22 uur. Quellin 1 Op hoop van zegen, a.l.: 14.20, 16.45, 19.10 en 21.30 uur. Quellin 2 The jewel of the Nile, a.l.: 14.15, 16.40, 19.05 en 21.25 uur. Quellin 3 Romancing the stone, a.l.: 14.10, 16.35, 19 en 21.20 uur. Metro 1 Big trouble in little Chi na, a.l.: 14, 16, 18, 20 en 22 uur. Metro 2 F X: Murder bij illusion, 16 jr.: 14.20,16.45,19.10 en 21.30 uur. Sinjoor The karate kid 2, a.l.: 14, 16.30, 19 en 21.30 uur. Brabo Poltergeist 2, 16 jr.: 14, 16, 18, 20 en 22 uur. Tijl Out of Africa, a.l.: 14,17.15 en 20.30 uur. Wapper Secret admirer, a.l.: 14, 16, 18.20 en 22 uur. Ambassades Clockwise, a.l.: 14, 16, 18, 20 en 22 uur. Ambassadesclub 1 You are in the movies, a.l.: 14, 16,18, 20 en 22 uur. Ambassadesclub 2 The hitcher, 16 jr.: 14, 15.45, 17.45, 19.45 en 21.45 uur. Ambassadesclub 3 The night stalker, 16 jr.: 14, 15.30, 17.30, 19.30 en 21.30 uur. Ambassadesclub 4 Hannah and her sisters, a.l.: 14.20,16.45, 19.10 en 21.30 uur. Graslei vr. 12 sept, om 21 uur: Bob Kerr's Whoppee Band; zat. 13 sept, om 21 uur: Dirk Blanchart, wo. 17 sept, om 12.30 uur: de Kreuners. Congrescentrum zat. 13 sept, om 20 uur: Tokyo String Quartet. Vleeshuis zo. 14 sept, om 20.30 uur: Nacht van de Galgenhumor met o.m. Krisiskabaret en Brigitte Kaandorp. Bijloke-Abdij di. 16 sept. om 20 uur: Klavecimbelrecital Gustav Leonhardt. St.-Baafsabdij ma. 15 sept. om 20 uur: I. Fiamminghi. Desingel zat. 13 sept. om 20.30 uur, do. 18 sept. om 20 uur: Mozart- concert door het Kon. Filharmo nisch orkest van Vlaanderen met Philippe Hirshhorn en Nobuko Imai (viool). Theatercafé zo. 14 sept. om 11.30 uur: Aria's en duetten door La Cate na; ma. 15 sept. om 22 uur: Café- chantant met Jan Leyers en Romeo Spinelli; di. 16 sept. om 22 uur: Nor- bert Detaeye. Museum Vleeshuis wo. 17 sept. om 20.30 uur: Recital op historische instrumenten door Gustave Leon hardt. St.-Carolus Barromeuskerk do. 18 sept. om 20.30 uur: Concert door het Antwerps Bachkoor en het ka merorkest Ensemble Sinfonia. Swingcafé, Suikerrui vr.nacht 12 sept. om 02.00 uur: Live surprise act; zat.nacht 13 sept. om 03.00 uur: Dirk Joris in concert; zo. 14 sept. om 16 uur: little Eddie's A-train; om 21 uur: The Charlie Dynamite Combi nation; ma. 15 sept. om 19 uur: Litt le Eddie, Walter van Friends, om 22 uur: Het Bassquartet; di. 16 sept, om 21 uur: Tuesday, bluesday; wo. 17 sept, om 21 uur: Flor van Leug- henhaeghen (bass), Dirk Dergent, Francis Carrera (gitaar). Opera van Vlaanderen vr. 12 sept, om 19.30 uur, zo. 14 sept, om 15 uur: Aïda van G. Verdi met het Gents Koor en orkest van de opera van Vlaanderen en de Gentse Ora toriumvereniging. Groenmarkt en Vleeshuis zo. 14 sept. om 13 uur: Galgenfeest, Mid deleeuwse kraam- en spektakel- markt. Paribas tot 19 september, werk dagen van 10-16.30 uur, zat. en zo. van 10-13 uur: Sail Away. Het Witte Huis tot 19 september, werkdagen van 10-16 uur, zat. en zo. van 10-13 uur: Nationale Scheep vaartcultuur en de Gentse haven van de Middeleeuwen tot 1900. Decascoop tot en met 17 septem ber: - Top gun, a.l.: 15,17.30, 20 en 22.30 uur. - Pirates, a.l.: 15, 17.30, 20 en 22.30 uur. - Prince, under the cherry moon, a.l.: 22.30 uur. - Big trouble in little China, a.l.: 15, 17.30, 20 en 22.30 uur. - About last night, a.l.: 15,17.30, 20 en 22.30 uur. - Raw deal, a.l.: 15 en 17.30 uur. - Op hoop van zegen, a.l.: 15,17.30, 20 en 22.30 uur. - P.O.W., the escape, a.l.: 15 en 17.30 uur. - The lords of discipline, 16 jr.: 15, 17.30, 20 en 22.30 uur. - Out of Africa, a.l.: 20 uur. - 37'2 le matin, 16 jr.: 22.30 uur, zat. om 22.45 uur. - The karate kid 2, a.l.: 15, 17.30 en 20 uur. - A fine mess, a.l.: 20 en 22.30 uur. - The hitcher, 16 jr.: 20 en 22.30 uur. - Poltergeist 2,16jr.: 15,17.30,20 en 22.30 uur. - Police academy 3, a.l.: 15 en 17.30 uur. - Rosalarose, 16jr.: 15,17.30,20en 22.30 uur. - The color purple, avant-premiére op zat. 13 sept. om 22.30 uur. Scharpoordtuin tot 28 septem ber: Beelden van Bart Soubry en Jef Mouton. Kon. Vlaamse Opera zat. 13 sept., om 19.30 uur: Otello, opera van G. Verdi. Desingel ma. 15 en di. 16 sept. om 20 uur: Human Sex door Lalala Hu- man Steps. Kon. Elisabethzaal zat. 13 sept. om 20.30 uur: Funny feet door de American Ballet Comedy. Den Alchemist vr. 12 sept. om 20 uur: Rebirthing door Mare van Pelt. Rubenshuis—tot 29 sept., dagelijks van 10-17 uur: Antwerpse Meesters uit de Hermitage te Leningrad. Vleeshuis dagelijks van 10-17 uur, behalve ma.: Het dagelijks le ven in de tweede helft van de 16de eeuw. Marionettentheater vr. 12 sept. om 20 uur: II Barbiere di Siviglia, zat. 13 sept. om 20 uur: Die Fleder- maus, do. 18 sept. om 20 uur: Car men. Teater De Werf vr. 12 sept. om 20.30 uur: Max, of hoe of wat? door de Mannen van de Dam. De Korre do. 18 sept. om 20.30 uur: Lange Dagreis naar de Nacht (E. O'Neill) met R. Decleir, C. Da- men, N. Kaart, C. Ridders en J. Schoenaerts. Rex Police academy 3, a.l.: 12,14, 16, 18,20 en 22 uur. Rex-Club The lords of discipline, 16 jr.: 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur. Odeon 1 9V2 weeks, 16 jr.16,18.25 en 20.50 uur. Odeon 2 Runaway train, 16 jr.: 14.15, 16.30, 18.45 en 21 uur. Odeon 3 Turtle diary, a.l.: 14, 16, 18, 20 en 22 uur. Odeon 4 One flew over the cuc koo's nest, 16 jr.: 13.55, 16.15, 18.50 en 21.25 uur. Cult.centr. De Dijk vr. 12 sept., om 20 uur: Koorconcert door de En ka's. Simon Stevinplein zat. 13 sept. om 16 uur: Harmonieconcert door de Socialistische Harmonie Werkerswelzijn. St.-Pauluskerk zat. 13 sept., om 20 uur: Koorconcert door Sangerve- reinigung 1881 Hausen. Markt zo. 14 sept. om 11 uur: Har monieconcert door de S.F.X.-speel- schaar. Burg wo. 17 sept. om 15 uur: Gar nizoenconcert door de Muziekkapel van de Belgische Zeemacht. Male, St.-Kruis zo. 14 sept. vanaf 14 uur: Reuze Breugelfeesten. Arentshuis tot 21 sept. dagelijks van 9.30-12 en van 14-18 uur: De Bij bel in prent- en tekenkunst. Hallezalen, Markt tot 23 sept., van 10-22 uur: Tentoonstelling over de Middeleeuwen met o.a. instru menten gebruikt door de Inquisitie. Kon. Inst. Spermalie tot 28 sept. dagelijks van 10-12 en van 14-18 uur: 800 jaar Spermalie. Kennedycomplex van vrijdag tot donderdag Kennedy 1 Op hoop van zegen, a.l., dagelijks om 20 en 22.30 uur; zat. en wo. ook om 15 uur; zo. ook om 14.z0 en 17.15 uur. Kennedy 2 Big trouble in little China, a.l.: dagelijks om 20 en 22.30 uur; zat. en wo. ook om 15 uur, zo. ook om 14.30 en 17.15 uur. Kennedy 3 De ronde van Colora do, a.l.: zat. en wo. om 15 uur; zo. om 14.30 en 17 uur. Runaway train,1 6 jr.: dagelijks om 20 en 22.30 uur. Kennedy 4 Iron eagle, a.l.: zat. en wo. om 15 uur; zo. om 14.30 en 17.15 uur. Poltergeist, 16 jr.: dagelijks om 20 en 22.30 uur. Chaplin Karatekid 2, a.l.: dage lijks om 20 uur. Fool for love, 16 jr.: vr. en zat. en zo. om 22.30 uur. Complex Zwart Huis tot 18 septem ber Gulden Vlies 1 Certain fury, 16 jr.: dagelijks om 20 en 22.30 uur. Remo, a.l.: zat., zo. en wo. om 14.30 uur, zo. ook om 17.15 uur. Gulden Vlies 2Pretty in pink, a.l. dagelijks om 20 uur: zat., zo. en wo. ook om 14.30 uur, zo. ook om 17.15 uur. Macaroni, a.l.: dagelijks om 22.30 uur. Gulden Vlies 3 Lavardin, a.l.da gelijks om 20 en 22.30 uur. Police academy 3, a.l.: zat., zo. en wo. om 14.30 uur, Zo. ook om 17.15 uur. Memling Raw deal, 16 jr.: dage lijks om 20 uur, vr., zat. zo. ook om 22.30 uur, zat. zo. en wo. ook om 14.30 uur, zo. ook om 17.15 uur. Top gun, a.l.: do. om 20 uur. Rembrandt Woman in fury, 16 jr.: dagelijks behalve do. 20 uur, zo. ook om 14.30 uur en 17.15. The princess and the call girl, vr., zat. en zo. om 22.30 uur. Raw deal, 16 jr.: do. om 20 uur. Oude mannen-van-de-waterkant her inneren zich de eerste spectaculaire berging nog: op 17 november 1921, werd het Engelse stoomschip 'En- chantresse', dat in een zware storm ter hoogte van de Braakman in moeilijk heden verkeerde, binnen gebracht. La ter volgden meer van die heldendaden. En de vloot groeide. In 1930 kwam zoon Leendert in dienst. Op dat moment was Muller dag in-dag uit in een keiharde concurrentiestrijd gewikkeld met de Union (Aug. de Meij er). Aan die strijd kwam een einde met de ondertekening van een overeen komst tussen beide bedrijven. In 1938 was dat. De overeenkomst, die gold voor de Westerschelde, bleef van kracht tot 1979. Toen eisten de zoons van Leen, Wim en Cees, een fikse bij stelling en een veel groter deel van de sleep- en bergingskoek. Want was het bedrijf door de jaren heen niet enorm gegroeid? De tegenpartij, de Union, had echter eenzelfde groei doorge maakt en zag niet in waarom Muller nu plotseling méér wilde. Vanaf dat mo ment was het 'oorlog' op de Wester schelde. Er werd gescholden, gebeukt, er werden trossen gekapt en wie even de andere kant op keek liep kans op een botsing met een toevallig voorbij vliegend stuk drijfhout. Leuke verha len v.oor J an de Hartog, maar de ber gers zelf haalden onverschillig de schouders op. De kranten overdreven Op de Westerschelde woedt een keiharde strijd. De concurrentie krijgt de tros en dus de opdracht: de Zwitserland van Willem Muller is te laat V 7 Het binnenschip 'Walcherenverdwijnt in de golven: sleepboten slagen er niet in het schip recht te trekken. T -1 M

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 39