PZC Beroving en vernieling Renesse Straatartiestendag krijgt een vervolg in Middelburg almanak Brand verwoest caravan TWEE VERKEERSDODEN OP GREVELINGENDAM GEZONKEN SCHIP MET MOEITE GELICHT Zeiljacht bij Vrouwenpolder vlot getrokken EVENEMENT 'VOLLEDIG GESLAAGD' Vaantje WEmmm INZET: BESCHERMING VAN GEBIED 'ZUIDGORS' Man wordt onwel tijdens zwemmen en overlijdt Auto gestolen In Rome frontale botsing motor en auto MAANDAG 14 JULI 1986 Vermiste opvarenden van sleepboot verdronken Van één onzer verslaggevers) [ANTWERPEN De drijvende bok Taklift 2 van het bergingsbedrijf Smit Tak heeft [zondagavond de sleepboot 'Antwerpen' van de Unie van Reddings- en Sleepdiensten (Union) belicht. Kort daarop werden de lichamen geborgen van de drie opvarenden die na het kapseizen van de sleepboot, vrijdagmorgen vroeg ter hoogte van de Zandvlietsluis bij |Antwerpen, werden vermist. lüe drie omgekomenen zijn de kapi tein Leon Gerard, de 32-jarige stuur- |man Peter Vermeulen en de 21-jarige matroos Paul van Remortel. Hun stof- I felijke resten werden aan boord van I de 'Antwerpen' aangetroffen en over- gebracht naar een ziekenhuis in Ant werpen. I De bergingsoperatie verliep gisteren Iniet zonder problemen. Aanvankelijk rekenden de bergers erop dat ze de sleepboot in de loop van de middag al boven water konden halen. Maar pro blemen met het aanbrengen van de stroppen zorgde voor de nodige ver- ltraging. De 'Antwerpen' werd uitein- I delijk omstreeks negen uur opgeta- RENESSE Vrijdagnacht zijn in Renesse twee toeristen beroofd van de inhoud van hun tassen, na het verlaten van een bar aan de Korte Reke. Onbekende daders namen hun kans waar toen mevrouw I. de K. uit Kerkenveld en H. K. uit Hoogeveen hun tassen even op het wegdek plaat sten. Volgens de aangifte van de twee vakantiegangers bij de rijkspolitie be stond de vermiste inhoud van de tassen uit in totaal vierhonderd gul den en persoonlijke papieren, waaron der een rijbewijs. A. G. uit Veldhoven meldde de politie diefstal van zijn portemonnee met 400,- uit een tent op een camping aan de Hogezoom. Vrijdagnacht maakte de rijkspolitie proces-verbaal op tegen D. S. uit Duisburg wegens vernieling. De West duitser had volgens de politie in een dronken bui een deuk getrapt in een aan de Laone in Renesse geparkeerde nieuwe auto van Van B. uit die plaats. Een achttienjarige inwoner van Dor drecht, G. van D.. werd dezelfde nacht in de Schouwse badplaats aangehou den, eveneens wegens vernieling. Hij had uit baldadigheid de etalageruit van een fotozaak aan de Hogezoom ingetrapt. Voorts deed H. W. uit Haamstede bij de politie aangifte van diefstal van zeven sloffen sigaretten, een aantal mutsen en vijf horloges uit zijn paviljoen Beach Club op het strand in Westenschouwen. In Brouwershaven en Scharendijke werden het afgelopen weekeinde drie auto's opengebroken. Uit de voertui gen werd voor een waarde van enkele duizenden guldens gestolen. Het ging van stereo geluidsapparatuur, boxen en radio-cassetterecorders. Bij de rijkspolitie Zierikzee werd aangifte gedaan van diefstal van een stereo-installatie ter waarde van 900,- uit het paviljoen van de ten nisvereniging aan de Grevelingen- straat. keld. Het bergingsvaartuig 'Deurloo' van Van den Akker in Vlissingen (een zustermaatschappij van Smit Taki begon direct met het leegpompen van de sleper. Daarna werd de 'Antwer pen' de haven van Antwerpen binnen gebracht. Twee matrozen, de 29-jarige zoon van de kapitein Leon Gerard en de 33- jarige John van Uffelen wisten zich vrijdagochtend in veiligheid te stel len. De zeevaartpolitie in Antwerpen heeft het onderzoek naar de oorzaak van het zinken van de sleper nog niet afgerond. De 'Antwerpen' assisteerde vrijdagochtend vroeg het autoschip 'Tosca' van de Walliniusline. De Union-sleper fungeerde als achters leepboot. Binnen enkele minuten is de sleper gekapseisd en gezonken. Waarschijnlijk ontstonden de proble men op het moment dat één van de trossen knapte. De berging werd zondagmiddag en -avond gadegeslagen door enkele honderden belangstellenden. Onder hen ook de zoon van kapitein Gerard. De berging werd zondag door enkele honderden belangstellenden vanaf de wal gadegeslagen. BURGHSLUIS Het zeiljacht 'One Hope' is in de nacht van vrijdag op zaterdag ter hoogte van Vrouwenpolder op een zandbank gelopen. Het jacht was onderweg van Oostende naar de Roompotsluis toen het. rond 01.15 uur. aan de grond liep. De reddingboot Koningin Beatrix uit Burghsluis heeft het jacht vlotgetrokken. Het jacht is eigendom van schipper U. uit Klaaswaal. Het clownsduo Rijn en Trijn sleepte de eerste prijs in de wacht tijdens de straatartiestendag in Middelburg Het bergingsvaartuig 'Deurloo' tvoorgrondi en de drijvende bok 'Taklift 2' tijdens de berging van de gezonken sleepboot 'Antwerpen' ter hoogte van de Zandvlietsluis bij Antwerpen. MIDDELBURG De Zeeuwse straatartiestendag in Middelburg, een nieuwe activiteit van de Ceremo niemeesters (de evenementencom missie van de VVV Middelburg), krijgt een vervolg. Dat deelde vice- voorzitter P. G. Menheere zaterdag middag mee tijdens de prijsuitrei king bij restaurant De Huifkar aan de Markt. Daar hadden zich naast de vijfentwintig deelnemers (zeven groepen) veel toeschouwers verza meld. De heer Menheere constateerde dat de Zeeuwse artiestendag 'volledig ge slaagd' is en dat het gebeuren volgend jaar weer op de evenementenlijst van de Ceremoniemeesters opgevoerd zal worden. ..Mogelijk dan in een nog groter verband", zo werd gesteld. De zeven groepen konden drie prijzen winnen. De hoofdprijs van vijfhon derd gulden ging naar het clownsduo Rijn en Trijn van de 'Stichting tot behoud van Roodkapje en de Boze Wolf uit Oosterland. Zij werden door de jury (mevrouw I. Rutten en de heren G. Baijens en J. de Kubber) unaniem als de besten beoordeeld. De tweede prijs, tweehonderd vijftig gul den. was voor het saxofoonduo 'Saxo- doble' bestaande uit de Middelburger Sjak Brouwers en Willem Ploum uit Katteudijke. Het duo Henk Don. sa xofoon en Boudewijn Nieuwenhuyse, gitaar, beiden uit Middelburg, sleepte de derde prijs van honderd gulden in de wacht. De hoofdprijs werd uitge reikt door de heer J. Jebbink. direc- téur van de NMB, de bank die het bedrag beschikbaar stelde. Hij over handigde de winnaars een groot for maat cheque en verzilverde gelijktij dig het waardepapier tegen vijf brief jes van honderd gulden. Alle artiesten hadden al een vaantje ter herinnering aan deze eerste ar tiestendag gekregen en werden in de middaguren op een lunch onthaald door de organisatoren. Vice-voorzitter Menheere zette tij dens de prijsuitreiking ook het echt paar Marquinie in het zonnetje. De heer A. R. Marquinie heeft de organi satie van de artiestendag verzorgd en zijn echtgenote 'bemande' tijdens het evenement het hoofdkwartier van de Ceremoniemeesters in De Huifkar. Voordat de artiestendag officieel werd afgesloten gaf het winnende duo Rijn en Trijn een toegift. Het deed dat met de 'opvoering' van Roodkapje en de Boze Wolf. Alle in dat sprookje voor komende figuren werden ten tonele gevoerd. De Zeeuwse artiestendag zorgde voor een gezellige drukte in Middelburg en vooral op de punten waar de artiesten optraden was er haast geen doorkomen aan. Zeeuws Landschap in beroep tegen weigering subsidie Dat Vlissingse gezin had grootvader meegenomen op vakantie naar Rome en be wonderde nu de oudheden die de stad rijk is. In de Sixtijnse Kapel wees de kleinzoon naar het plafond en zei tegen zijn grootvader: ..'Weet u wel, opa. dat het vier jaar geduurd heeft voordat dat plafond helemaal geschil derd was?". Opa keek aandachtig naar boven en antwoordde: ..Ik geloof dat de paus en ik dezelfde huisbaas hebben". HEINKENSZAND De stichting Het Zeeuwse Landschap heeft bij het provinciaal bestuur beroep aangete kend tegen de weigering van het provinciaal bestuur om subsidie te geven voor aankoop van het Zuid gors. Het beroep is gegrond op de wet administratieve rechtspraak over heidsbeschikkingen (arob). Tot deze voor de stichting 'unieke stap' is besloten, omdat Het Zeeuwse Land schap alle wettelijk-juridische moge lijkheden om tóch provinciaal geld te krijgen, tot op de bodem wil uitput ten. Gelet op de gang van zaken en de bijzondere waarde van het Zuidgors, kan de stichting zich niet zonder meer bij de afwijzende opstelling van het provinciaal bestuur neerleggen, aldus voorzitter ir L. Eelkema. Een meerderheid van provinciale sta ten wees in mei '86 een subsidiever zoek af. Het ging om een bedrag van 250.000 gulden. Door het Rijk was eenzelfde bedrag al wel toegezegd. Reden voor de afwijzing: het Zuidgors ligt in het invloedsgebied van de Vereniging tot behoud van Natuur monumenten en niet van Het Zeeuw se Landschap; er zijn onzekerheden over de eigendomssituatie: er is be zwaar tegen jacht of afkoop van die jacht voor 30.000 gulden. De weerleg ging van de stichting was voor de staten niet aanvaardbaar. Door de weigering ontstond voor Het Zeeuwse Landschap een 'gat' van 250.000 gul den en dreigde het Zuidgors voor de natuurbescherming verloren te gaan. Volgens ir Eelkema heeft het bestuur aan eigenaar J. baron Van Tuyll van Serooskerken (oud-voorzitter van de stichting) gevraagd om met verkoop aan derden even te wachten. ..We willen proberen nog een of andere oplossing te vinden. Maar we kunnen geen beroep doen op particulieren of fondsen, als we niet eerst de beroeps mogelijkheden hebben gevolgd", stelt de heer Eelkema. Hij vertelt dat het er aanvankelijk naar uitzag dat het Prins Bernhardfonds met 250.000 gul den over de brug zou komen. Dat ketste echter, ondanks alom gunstige Voorzitter ir. L. Eelkema van de Stich ting Het Zeeuwse Landschap:unie ke stap...". adviezen, op het laatste moment af. De stichting wil nu eerst de uitslag van het arob-beroep afwachten, alvo rens na te gaan welke stappen verder ondernomen kunnen worden. Als ver dediger is de Bredase jurist A. van Wijmen. nationaal deskundige op het gebied van natuurbescherming, in de arm genomen. Het Zuidgors is een schorren- en slik- kengebied van ruim 160 hectare in de Westerschelde. Het ligt oostelijk van Ellewoutsdijk. Het kan landschappe lijk gekarakteriseerd worden als een systeem van kommen en oeverwallen, dat doorsneden wordt door een groot aantal kreken en geulen. Het schor biedt broedgelegenheid voor vele vo gels: in de winter is het foerageerge- bied voor steltlopers. In de Wester schelde zijn de schorgebieden sterk gereduceerd door het verdwijnen van de schorren in de Zuid-Sloe. de Ka- loot. tussen Bath en Zandvliet en van de Braakman. De tweede prijs van de straatartiestendag in Middelburg ging naar het duo 'Saxo-doble', bestaande uit Sjak Brouwers en Willem Ploum (liggend). HAAMSTEDE In het caravanpark 'Schouw en Duin' in Haamstede is zaterdagmorgen een vouwcaravan uitgebrand. De te hulp gesnelde brandweer kon niet voorkomen dat de caravan geheel werd vernield. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een foutieve aansluiting van een gasfles. De eigenaar van de caravan, de heer Van der H. uit Bedum, is alleen tegen inboedelschade verzekerd. iRl'INISSE Zaterdag omstreeks middernacht zijn op e Grevelingendam twee doden gevallen bij een frontale lotsing tussen een personenauto en een motor. De iestuurder van de auto, de 2~-jarige L. W. A. Zeedijk uit Bruinisse en de 20-jarige motorrijder M. H. Affolter uit lieuwe Tonge werden op slag gedood. )e voertuigen botsten volgens de rijkspolitie frontaal, ter ioogte van kilometerpaal 31.8, na een inhaalmanoeuvre an Zeedijk, die naar huis terugkeerde na een bezoek aan amilie. De gepasseerde automobilist, M. S. uit Ridder- erk. kon zijn voertuig zonder brokken te maken tot tilstand brengen. Een andere personenauto, bestuurd oor R. van der H. uit Rotterdam, reed echter in op de norme ravage van de totaal vernielde auto en motor, aarvan de brokstukken tot 80 meter in de omgeving erspreid lagen. Van der H. kwam met de schrik vrij, zijn uto werd aanzienlijk beschadigd. la het ongeval werd de hoofdrijbaan van de Grevelingen dam. rijksweg 18. enkele uren afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de parallelweg. De brandweer van Bruinisse reinigde het wegdek. De rijkspolitie kon voor de fatale inhaalmanoeuvre van de omgekomen automobilist geen nadere verklaring geven. Wel bleek uit een reconstructie van het ongeluk, zondag morgen vroeg, dat de motorrijder vermoedelijk niet geheel rechts van de weg maar midden op de rijbaan reed toen Zeedijk de auto uit Ridderkerk passeerde. Het slachtoffer uit Bruinisse was van beroep bouwkun dig tekenaar en de jongste zoon van de vroegere mole naar in de vissersplaats. Voorts was hij een op Schou- wen-Duiveland bekend kerkorganist en begeleider van koorzang. Beide slachtoffers waren ongehuwd. De geheel vernielde auto die de fatale botsing met een motor veroorzaakte op de Grevelingendam. OUDDORP (ANP) De 66-jarige A. de Gast uit Lemmer is zondagmorgen om het leven gekomen nadat hij in de Noordzee ter hoogte van de Brou- wersdam bij Ouddorp was gaan zwemmen. De man die aan het varen was met zijn motorjacht op de Greve- lingen is vermoedelijk tijdens het zwemmen onwel geworden. Hij slaagde er nog wel in het strand te bereiken waar hij enige tijd later werd aangetroffen door een voorbij ganger. Eerste hulp mocht toen niet meer baten, aldus de rijkspolitie. HEINKENSZAND Zaterdagnacht is in Heinkenszand een aan de Ha vikshof geparkeerde personenauto ge stolen, eigendom van P. W. B. Q. uit 's-Heer Arendskerke. De gestolen au to is een Alfa Romeo, (Alfasud, bouw jaar 1980). met kenteken GJ-26-FX.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 5