Extra onderhoud kost woningbouwvereniging bijna 700.000 gulden Zeeuwse sociaal-culturele instellingen onder één dak B en w van Vlissingen willen nieuwe nota over binnenstad Politie Goes begint met graveren van surfplanken Dow Chemical huurt twee verdiepingen Schuttershofgebouw PZC/ provincie IUTOMA TISERING EN ADMINISTRA TIEF Vacaturebank vrijwilligers mensen zoekt schoon houden bv GOED GEORGANISEERD J i hii] j j I ij DI IJ BURGEMEESTER OP 'MARITIEME LUNCH'; Band lekgestoken 15 SCHOUWEN EN DUIVELAND' Districtskatecheet Zeeuwsch-Vlaanderen Werkloze jongeren spelen toneel in t Beest in Goes Drumbands en muziekgezelschappen op festival Heikant Open dag IN VOORMALIGE BIBLIOTHEEK MIDDELBURG Presentaties Plannen KOMENDE WEKEN A CTIE BIJ VEER SE MEER IN TERNEUZEN PSO: haanlozen hebben recht op reiskosten bij deelname cursus SATERDAG 7 JUNI 1986 ZDASG brengt cursussen in aparte stichting onder VLISSINGEN - De Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeenschap (zdasg) gaat administratieve en automatiseringscursussen buiten het scholenverband om in een aparte stichting onder jrengen. Naar vakken als typen, tekstverwerking en bedrijfs- en handeladministratie is veel vraag. Formeel mogen die lessen niet op de dag- en avondschool worden gegeven. Om toch in je behoefte te voorzien worden de cursussen per 1 augustus via een particuliere stichting aangeboden. )e ZDASG speelt daarmee in op nitiatieven van de Stichting Educa- ie Nederland (sten), die onder de Vereniging van Avondscholen in Ne- ierland (van) valt. Er zijn landelijk al :ontacten gelegd met het bedrijfsle ren over de samenstelling van het :ursuspakket. De STEN kan ook op lan vraag van bedrijven cursussen mtwikkelen. )e band tussen de ZDASG en de ïieuwe Zeeuwse stichting is heel in- ïig. Zo is het de bedoeling dat het jestuur van de scholengemeenschap tevens de stichting gaat leiden. De itatuten worden momenteel opge- iteld en moeten ter goedkeuring aan jedeputeerde staten worden voorge- I. Voorlopig staan er lessen prak tijkdiploma boekhouden (pdb), typen, moderne bedrijfsadministratie (mba), tekstverwerking en automatiserings technieken op het programma. De studiekosten komen hoger te lig gen dan op de door het rijk gesubsi dieerde ZDASG. Een 15 maanden durende cursus PDB gaat 860 gulden kosten. Het is de bedoeling dat de nieuwe stichting kostendekkend werkt. Wat de docenten betreft hoopt adjunctdirecteur L. Wille van de ZDASG een beroep te kunnen doen op de leerkrachten van zijn school. De momenteel nog naamloze stich ting past in de privatiseringsgedachte van de minister van onderwijs. De MIDDELBURG - De vrijwilligers va caturebank (WB) in Middelburg zoekt voor de vakantietijd nog men sen die willen werken in bijvoor beeld het dierenasiel, de kinderboer derij, het vogelopvangcentrum of het buurt- en clubhuiswerk. De WB denkt niet alleen aan werklozen, maar ook aan schoolverlaters die zich tot september nuttig willen ma ken. De speelweek die het SKW Middel burg van 14 tot 18 juli houdt kan niet zonder hulp van vrijwilligers. Verder hebben verschillende basisscholen mensen nodig die willen typen, sten- cillen en helpen in de bibliotheek of het documentatiecentrum. Ook is er tijdens het toeristenseizoen gebrek aan suppoosten bij enkele instellin gen. Geïnteresseerden kunnen con tact opnemen met de vrijwilligers racaturebank aan de Stadhuisstraat in Middelburg. 1REDA De heer D. J. M. van Waterschoot, thans werkzaam als ka- lecheet in Den Helder, is met ingang ran 1 augustus aangesteld als dis- Iriktskatecheet voor Zeeuwsch- Vlaanderen. lij volgt drs J. Voeten op, die met ngang van die datum werkzaam wordt in het parochiepastoraat in Koewacht, Sint-Jansteen en Heikant. Drs Voeten is zondag 18 mei (eerste linksterdag) door bisschop H. Ernst ran Breda tot priester gewijd. GOES - Het uit werkloze jongeren bestaande Rotterdamse theatergezel schap Afhankelijk Toneel speelt don derdagavond 12 juni in 't Beest in Goes het stuk 'Geslacht' van Nigel Williams. Het gaat over jongeren die op school, thuis en op hun werk - als ze dat al hebben - een underdog positie innemen. In bijna alles wat ze ondernemen, worden ze geconfron teerd met extreme tegenstellingen. De thema's van het stuk zijn onder meer verkrachting, illusies rond het huwelijk en het laten zitten van een zwangere meid. De jongeren spreken de harde taal van de grote stad. Het verhaal speelt zich af in de kamer van een dame van twijfelachtige zeden. De voorstelling, die om 21.00 uur begint, wordt ondersteund door live-muziek. HEIKANT - Heikant staat vandaag (zaterdag) en zondag in het teken van de muziek. Dan wordt voor de 39-ste keer een festival voor drumbands en muziekgezelschappen gehouden. Het festival wordt vandaag geopend door de muziekvereniging 'Heikant' met een muzikale rondgang door het dorp, vanaf 14.30 uur. Vanaf 19.45 uur heden om beurten vijf drumbands in het gemeenschapscentrum 't Heike' voor het voetlicht. Aan dat drum- bandfestival wordt meegewerkt door de drumband 'Heikant', showband Kloortje' uit Kloosterzande, de drum band van de Koninklijke Stedelijke Harmonie uit Hulst, 'De Volharding' uit Zaamslag en 'De Vliegende Hol- rander' uit Terneuzen. Zondag geven de muziekverenigingen een concert in t Heike'. De spits wordt om 11.00 uur afgebeten door de Koninklijke Stede lijke Harmonie Hulst. Na de pauze is het om 15.00 uur de beurt aan de muziekvereniging 'Heikant', vervol gens de fanfare 'Noort Gedacht' uit Graauw en de harmonie 'De •liegende Hollander' uit Terneuzen. Het festival wordt 's avonds besloten met concertuitvoeringen door de har monie 'De Verenigde Vrienden' uit Sas van Gent en de Koninklijke Har monie 'Sint-Cecilia' uit Kloosterzan de. ZIERIKZEE - De christelijke wo ningbouwvereniging 'Schouwen en Duiveland' heeft sinds 1980 bijna 700.000 gulden aan groot onderhoud uitgegeven buiten het normale lo pend onderhoud. Vorig jaar stond vooral in het teken van de afronding van het meerjarenisolatieprogram- ma met vervanging van kozijnen en deuren en plaatsing van dubbel glas bij 14 woningen in Ouwerkerk en Nieuwerkerk. Dit meldt het jaarver slag over 1985 van de woningbouw vereniging. Hoewel de afgelopen vijf jaar bijna 7 ton aan groot onderhoud is uitgege ven, stegen de onderhoudsfondsen en de algemene bedrijfsreserve van 250.000 naar 409.000 gulden. In het jaarverslag tekent het bestuur van de woningbouwvereniging aan dat de af ronding van het meerjarenprogram ma niet betekent dat het bestuur met de armen over elkaar gaat zitten. Voor dit jaar staat onder meer de renovatie van een aantal schuurtjes op het programma. In 1985 werden geen wo ningen gebouwd. Wel werd onderzoek verricht in Oosterland om daar een aantal woningwetwoningen te bou wen, maar dat werd gezien de situatie op de huurdersmarkt uitgesteld. Het jaarverslag komt tijdens een le denvergadering van de christelijke woningbouwvereniging aan de orde op dinsdag 17 juni om 19.30 uur in het dorpshuis van Bruinisse. Na de verga dering wordt een film vertoond over 'De Rotterdamsche Tramweg Maat schappij' vertoond. bewindsman maakt al lang bezwaar tegen het feit dat er met name op de meao-afdeling van het dag- avondon derwijs vakken worden gegeven die er naar zijn mening niet thuis horen. In de praktijk kwam het voor dat leerlin gen het rijksgesubsidieerde meao volgden, en met de relatief goedkoop verworven kennis het particuliere ex amen PDB of MBA behaalden. Een oneigenlijke situatie, waar de onder wijsminister dit jaar een eind aan maakt. De nieuwe stichting, die naast de dag- en avondschool opereert, moet in de daardoor ontstane leemte voorzien. In het kader van de viering van het 10-jarig jubileum van de Moederma vo wordt er donderdag een open dag gehouden. In de ZDASG-vestiging aan de Rembrandtlaan in Vlissingen worden vanaf 8.45 uur openbare les sen Nederlands en Engels gegeven. De Vlissingse wethouder C. de Keij- zer, voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap, geeft om 10.00 uur het officiële startschot. In de kantine kan van 10.00 tot 10.30 uur onder het genot van een kopje koffie een diapresentatie worden bekeken. Daarna wordt voorlichting gegeven over de vakken, die op de ZDASG worden gegeven. De tentoonstelling textiele werkvormen kan de hele dag worden bezichtigd. Ook zijn er work shops burgerinformatica en textiele werkvormen ingericht. Tevens wordt er een videofilm over chemie ver toond. Daarin wordt informatie gege ven over een nieuw project dat op vier Nederlandse universiteiten is opgezet. Het betreft de ontwikkeling van een omvangrijk data-systeem, waarin twee miljoen chemische reacties zijn verwerkt. Het bedrijfsleven is voor de video-presentatie uitgenodigd. Zie ook pag. 34 MIDDELBURG - Commissaris van de koningin dr C. Boertien opent woens dag 25 juni om 15.40 uur de gezamen lijke huisvesting aan de Roozenburg- laan in Middelburg van zeven Zeeuwse instellingen op sociaal-cul tureel en maatschappelijk gebied. In het gebouw was al het Zeeuws steun punt voor kunstzinnige vorming en volwassenen-educatie gevestigd. De instellingen verhuisden in februari naar het voormalige bibliotheekge bouw, omdat hun eigen onderko mens, her en der over de provincie verspreid, aan de krappe kant waren. De instellingen zijn het Zeeuws Servi ce Bureau voor Jeugd- en Jongeren werk (ZIS), de Zeeuwse Organisatie ter Ondersteuning van het Sociaal Cultureel Werk (ZOOS), de Stichting Overleg Kindercentra Zeeland (SOKZ), de Stichting Recreatiewerk Zeeland (SRZ), de Vereniging van Instellingen voor Maatschappelijk Dienstverlening Zeeland (VIMD), het Regionaal Ondersteuningsplatform Eerstelijnszorg in Zeeland (ROPZ) en het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzin nige Vorming en Volwassenen-educa tie. ,,Van ons hoor je niet zoveel", stelt Hans Keukelaar, coördinator kunst zinnige vorming. ,,Wij ondernemen allerlei voorbereidende en begeleiden de actviteiten, waarmee de werkgroe pen in de provincie aan de slag kun nen. Je kunt ons als het 'kader' zien, dat op de achtergrond opereert. Hij meent dat door de gezamenlijke huis- Advertentie KOSTENBESPAREND Gom 20 VESTIGINGEN DOOR GEHEEL NEDERLAND VESTIGING: BEUKENHOF 14462 EN GOES. TEL. 01100-11220 vesting de communicatie een stuk beter wordt. ..Het gezamenlijke con tact is beter voor onze doelgroepen. De verschillende instellingen hebben op een of andere wijze vaak te maken met dezelfde groepen, bijvoorbeeld buitenlanders. Door een beter overleg kan het werk beter op elkaar worden afgestemd. Dat is natuurlijk een pro ces dat langzaam op gang komt, zoiets moet groeien. Maar zeker is dat de uitwisseling van kennis soepeler verloopt. Voorts biedt de beschikbare ruimte in het gebouw de mogelijkheid om gezamenlijk dingen te doen." Op de openingsdag kunnen de bezoe kers zich door middel van allerlei presentaties een beeld vormen van het verschillende werk dat in en van uit de nieuwe behuizing wordt ver richt. 's Middags houdt mr J. P Boers- ma een welkomswoord, waarna L. Henny in samenspel met een actrice en een musicus een lezing over massa media met de titel 'Honderd kanalen en nog geen feest' verzorgt. Daarna vindt de officiële opening door dr. C. Boertien plaats, 's Avonds treedt het orkest De Kweekbak tweemaal op. Verder staat verbaal en muzikaal amusement van het Duo Waterman op het programma. De avond wordt afgesloten met door een dansorkest. Luc Markies biedt burgemeester Van der Doef het koffertje aan waarin de plannen van ondernemers gemeente voor toeristische promotie-activiteiten moeten worden verzameld. en VLISSINGEN - Het dagelijks be stuur van de gemeente Vlissingen overweegt om een nieuwe nota over de Vlissingse binnenstad op te stellen. „Maar dat moet dan het laatste praatstuk worden. Daarna moeten we de handen ineen slaan om de zaken daadwerkelijk aan te pakken", zei burgemeester drs J. C. Th. van der Doef vrijdagmiddag tot een groot aantal ondernemers uit de Scheldestad. Samen met een groep toeristische ondernemers woonden zij in hotel-restaurant Britannia een 'maritieme lunch' bij; één van de nieuwe initiatieven om Vlissingen in staat te stellen meer toeristen te lokken. De bijeenkomst in Britannia stond tevens in het teken van een aantal andere activiteiten. Zo was de lunch ook de officiële opening van het Grafiek Gala '86. Verder werden de Vlissingse ondernemers uitgeno digd om na te denken over de totstandkoming van een 'passe-par- tout' voor Vlissingen, waaraan hun bedrijven een bijdrage zouden kun nen leveren. En niet in de laatste plaats drong organisator Luc Mar kies er bij burgemeester Van der Doef op aan, om het aandeel van de gemeente bij de toeristische promo tie van de stad niet te beperken tot woorden, maar om nu ook daden te stellen. De heer Van der Doef zegde dat met zijn mededeling over een nieuwe nota binnenstad toe. „Dat mag ook wel; de vorige nota stamt uit 1974". „Naar aanleiding van het rapport dat het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, hebben we binnen het college besloten daar nog nader over te praten. Maar het rapport spreekt ons in beginsel wel aan. Persoonlijk waardeer ik de initiatieven die het draagvlak van de stad kunnen verbreden. Ik ben dan ook blij met dit initiatief', zei de heer Van der Doef, voor hij met een rode schaar een papier weg knipte dat was opgehangen voor een kleurets van Willie Belinfante. Luc Markies bood de heer Van der Doef een koffer aan, waarin de plannen van de ondernemers én van de gemeente om toeristische promotie-activiteiten te onderne men, zouden moeten worden verza meld. De lunch stond voorts in het kader van het aanhalen van de contacten tussen de ondernemers onderling en tussen de middenstanders en het gemeentebestuur. Op het belang daarvan wees ook directeur G. K. Brouwer van Britannia in een tafel toespraakje. De maritieme lunch is de komende maanden een onderdeel van het eerste 'Vlissingen-arrangement'. Vanuit verschillende plaatsen in Zeeland voert Holland Internatio nal Coach Group dagtochten uit naar Vlissingen, waarbij de deelne mers in de gelegenheid worden ge steld om de kunstmanifestatie Ten Toon '86 te bezoeken en aan de lunch aan te zitten. Ten Toon '86 is een manifestatie, volgende maand in Vlissingen, waar werk van de meest toonaangevende Zeeuwse kunstenaars kan worden bekeken. De manifestatie Grafiek Gala '86, die vrijdagmiddagmiddag officieel werd geopend, bestaat uit tentoon stellingen van verschillende kunste naars. Het werk 'hangt' in het kan toor van Ahrend, van de NMB, in De Gevangentoren, in Britannia en vanaf 15 juni bij Galerie Marquis. De expositie van Guido Eckhardt, bij Ahrend, werd gistermiddag ge opend door de Vlissingse wethouder T. R. K. Meijers. GOES - De gemeentepolitie van Goes gaat vanaf 11 juni surfplanken aan de Muidenweg en op De Piet graveren met postcode en huisnummer. Ze rijdt hiervoor woensdag 11 juni naar de Muidenweg aan het Veerse Meer in de zojuist omgebouwde ME-bus, het zogenoemde 'rijdend posthuis'. Ook 18, 25 en 27 juni wordt er gegra veerd: 18e op De Piet, de 25ste aan de Muidenweg en 27 juni weer op De Piet. Volgens brigadier J. J. van den Berge van 'Voorkoming Misdrijven' Goes gaan de surfgraveeracties al leen door als het goed weer is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeentepolitie deze gra- veeractie zou ondernemen in samen werking met de rijkspolitie te water. Maar de rijkspolitie wil eerst de be hoefte aan een merk in de surfplank bij de plankzeilers onderzoeken door middel van een enquête. Wanneer en hoe die wordt gehouden is nu nog niet bekend. Wèl dat de gemeentepolitie daarop niet wacht. De enquête onder watersporters gaat overigens uit van beide korpsen. Mocht deze heel nega tief uitvallen, dan zal de gemeentepo litie zich beraden. In Zeeland zijn vorig jaar 327 vaartui gen of onderdelen van vaartuigen gestolen. Nauwkeuriger bekeken heb ben 133 personen bij de politieaange- geven dat hun vaartuig, waartoe vol gens het wetboek ook de surfplank behoort, was ontvreemd. In 1985 zijn 78 onderdelen die bij vaartuigen ho ren gestolen en 116 dieven hebben iets uit een boot meegenomen. Samen dus 327 gevallen van diefstal waarbij vaar tuigen of surfplanken in het spel wa ren. Het graveren van de watersportarti kelen volgt de fietsgraveeractie op. De surfplanken graveert de politie in de Docenten kunstzinnige vorming die in de provincie zelf projecten begeleiden, nemen deel aan een cursus 'taaldrukken' in het pand aan de Roozenburglaan. TERNEUZEN - Dow Chemical be trekt binnenkort twee verdiepingen van het kantorengebouw 'Schutters hof aan de rand van de binnenstad van Terneuzen. Daarmee is het ge bouw, ooit het trotse bezit van de Rouw Holding maar inmiddels over genomen door een groep Zeeuws- Vlaamse beleggers, nagenoeg vol. Eind vorig jaar nam de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zeeuwsch- Vlaanderen twee verdiepingen in ge bruik, met een optie op een derde. ZOUTELANDE - Bij het grote showfestival dat zaterdag 14 juni op het sportcomplex De Hoghe Hilt aan de Westkapelseweg in Zoutelande wordt gehouden, doen vier Zeeuwse muziekkorpsen mee. Het zijn showcorps Excelsior uit Goes en uit Middelburg het drumkorps Blue Spirit, het Junior Drumcorps Johan Friso en Juliana's Drum en Bugle Corps. Uit de rest van Nederland komen nog eens twaalf korpsen, waaronder de huidige kampioen Beatrix uit Hilversum en de geheel uit dames bestaande groep DIO all girl band. Het evenement in Zoutelande is een onderdeel van de competitie voor de showkorpsen van de Stichting Drum Corps Holland en is een vervolg op een kleiner festival dat vorig jaar gehouden werd. Het deelnemersveld is verdeeld in twee klassen: de muzikanten tot 15 jaar en die daarboven. De jury bestaat uit dertien leden. De dag heeft een middagprogramma, dat om drie uur begint, en een avondprogramma. Dat begint om zeven uur. Dow kan vanaf 1 juli beschikken over de verdiepingen -ze worden gehuurd- maar betrekt ze vermoedelijk pas medio september. In het gebouw hebben inmiddels ook ARA Shipping, de scheepsbevrachter Batra Ship, het accountantskantoor Paardekooper Hoffman en het ad vocatenkantoor Vioen Wieland on derdak gevonden. Het advocatenkan toor zit op de bovenste verdieping, waar aanvankelijk ruimte was gere serveerd voor een restaurant. Dat plan bleek echter niet te verwezenlij ken. In het Schuttershofgebouw is nu nog een beperkte ruimte te huur. Het gebouw heeft, na het faillissement van de Rouw-holding (tegen het einde van de jaren zeventig) geruime tijd leeg gestaan. Pas toen de Kamer van Koophandel het oog op het pand liet vallen, toonden ook anderen belang stelling. Inmiddels is ook een ander belangrijk gebouw uit het Rouw-failli- sement -ook met de nodige vertra ging- in gebruik genomen. Vrijdag opende het Churchill-hotel (het vroe gere Apartotel) z'n deuren. Ook dat gebouw is nu eigendom van een regio nale beleggersgroep. dikste delen op dezelfde manier als de fietsen. Ook voorzien de politiefunc tionarissen het zwaard, de mast, de surfkar of het imperial en andere losse onderdelen met een elektrische gra- veermachine van een code. Met onuit wisbare inkt krijgen het pak en het zeil van de plankzeiler een merk. Eigenaars van jachten krijgen het advies hun waardevolle inventaris van boot te coderen. In het jacht zelf wordt de cijferreeks gekrast of gesla gen. Bep Thijs, eigenaar van Thijs akade- mie voor plankzeilen, denkt dat de surfers de graveeractie prachtig zul len vinden. Toch zullen ze er niet veel mee opschieten, aldus Thijs. De actie zal volgens haar weinig ople veren omdat de nummers makkelijk uit het polyesther van de surfplank zijn te verwijderen door de code dicht te strijken of dicht te smeren. Verder meent ze dat graveren niet mogelijk is bij veel materialen, zoals bijvoorbeeld een zeil. Thijs betwijfelt of gevonden surfspullen met een code ooit terug komen bij de rechtmatige eigenaar. In haar surfcentrum komen jaarlijks slechts een stuk of tien onderdelen bij de afdeling gevonden voorwerpen bin nen, terwijl twintig keer meer surflief- hebbbers komen vragen of er mis schien een zwaard of een zeil is gevon den. VLISSINGEN Een bewoner van de Adriaan Brouwerlaan in Vlissingen ontdekte vrijdag dat onbekenden de autoband van zijn linkervoorwiel had den lekgestoken. De auto stond voor de woning van de eigenaar gepar keerd. De schade bedraagt ongeveer tachtig gulden. KRUISPOLDERHAVEN - Secretaris A. Jansen van de PSP Zeeuwsch- Vlaanderen vindt dat deelnemers aan curussen voor haanlozen hun reiskosten vergoed moeten krijgen. Jansen schrijft dit in een brief aan de colleges van b en w in de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen. Volgens Jansen hebben diverse cur sisten, die buiten hun woonplaats zo'n cursus volgden, hun reiskosten nog niet vergoed gekregen, terwijl dat door de projectleiders wel in het voor uitzicht was gesteld. Hij doet nu een beroep op de colleges om een en ander recht te trekken. f

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 49