Wijzoeken mensen die van Torro's ambachtelijke slagerij in Goes een groot sukses gaan maken. De Provinciale Zeeuwse Courai uw krant, de naam zegt 't al ziekenhuisgroep: operatie-assistent m/v [zeeuwsch-vlaanderen 1. BEDRIJFSADMINISTRATIE/ BEDRIJFSECONOMIE 2. WISKUNDE/STATISTIEK 3. KENNIS DER NATDDR 11 Binnenkort starten wij in onze Torro-zaak in Goes een ambachtelijke slagerij. We gaan er een zeer groot assortiment kwaliteitsvlees voeren, waarmee we ongetwijfeld veel konsu- menten zullen aanspreken. Interessant is dan ook dat ons prijspeil bijzonder laag is. Grootse plannen dus, maar om ze te kunnen verwezenlijken hebben we natuurlijk wel de beste mensen nodig. We zoeken een Chef Slager, een Winkelslager, een Leerling- of Halfwas slager en enkele Verkoopsters die de kwaliteiten bezitten om van deze slage rij een groot sukses te maken. Laten we eerst iets over Torro in het algemeen vertellen, voordat we verder op deze funkties ingaan. Torro, een bijzonder concept Torro is een onderdeel van Edah BV In ruim tien jaar tijd is Torro uit gegroeid tot één van de meest spraak makende supermarktketens van ons land. Dit sukses heeft alles te maken met het zeer lage prijspeil, de bijzondere assortimentsopbouw, waar onder kwalitatief hoogstaande vers- en specialiteitenafdelingen en het nodige non-food. Elk jaar weer komen er nieuwe Torrozaken bij; op dit moment zijn er zo'n 50 verspreid over het hele land. Kwaliteit wordt steeds belangrijker. Nu de ekonomie weer aantrekt krijgt de klant wat meer ruimte in haar huishoudbudget Het gevolg daarvan is dat zij meer en meer op kwaliteit gaat letten. Torro heeft die verandering begrepen en de kwaliteit met name in de vers- en specialiteitenafdelingen verder verbeterd. De winkels worden eigentijdser aangekleed en ook Torro's advertenties ademen de sfeer van kwaliteit uit Door een goede motivatie van onze medewerkers en gerichte opleidingsprogramma's wordt ook de service naar de klant toe beter. Kwaliteit is in onze ogen nu eenmaal meer dan een malse kogelbiefstuk of een schitte rende rollade. Het is begrijpelijk dat bij dit kwaliteitsdenken alleen maar medewerkers passen met een goede, enthousiaste mentaliteit Chef Slager Wij zoeken een Chef Slager die graag zelfstandig opereert en verant woordelijkheid durft te dragen. Naast een gedegen vakman, met ruime ervaringen hetSVO-ondernemers- diploma op zak, is hij ook een op en top manager. Hij geeft leiding aan de slagers die het vlees ambachtelijk berei den en aan het verkoopteam achter de toonbank. Hij motiveert, stimuleert, pakt eventuele problemen aan en lost ze in overleg op. Hij is rechtdoorzee in zijn mentaliteit, maar heeft wel takt Hij is verantwoordelijk voor de wekelijkse omzet en bruto-winstcijfers. Hij regelt de bestellingen en doet voorstellen met betrekking tot de assortimentsopbouw, die gericht moet zijn op de vraag van zijn konsumenten. Ook de administra tie komt voor zijn rekening. De Chef Slager die we zoeken wordt echt baas in eigen slagerij. Leeftijd vanaf 27 jaar. Winkelslager De winkelslager die wij zoeken moet een flinke portie zelfstandigheid op prijs stellen. Hij is op de eerste plaats natuurlijk een vakman, met het SVO- diploma, enige jaren ervaring en een leeftijd vanaf 22 jaar. Bovendien is hij een mensenkenner en zakenman. Hij adviseert zijn klanten, wijst ze op nieuwe of bijzondere produkten, zorgt voor een verzorgde en aantrekkelijke presentatie, zodat de toonbank er uit ziet om door een ringetje te halen. Samen met de andere medewerkers maakt hij van "zijn" slagerij de beste die er in de omgeving bestaat Hij werkt onder leiding van de Chef Slager en vervangt deze bij zijn afwezigheid. Leerling- of Halfwasslager De Leerling- of Halfwasslager zorgt voor het uitbenen en afvliezen van het verse vlees. Hij maakt zelf gehakt verse worst en diverse vlug- klaar-artikelen. Natuurlijk zorgt hij er ook voor dat z'n werkplek er altijd keu rig verzorgd uitziet Hij werkt zo veel mogelijk zelfstandig maar hij kan altijd terugvallen op de Chef Slager, die hem graag de kneepjes van het vak bijbrengt Wanneer u graag een uitstekend vak man wordt is dit uw kans. AAAVO- diploma of diploma LBO is gewenst Enige ervaring is mooi meegenomen maar is niet per sé nodig. Leeftijd vanaf 17 jaar. Verkoopsters Onze verkoopsters moeten met veel enthousiasme de klanten bedienen. Waar nodig geven zij goede adviezen over de soorten of de berei dingswijze. En ze rekenen nauwkeurig af. Natuurlijk leren ze in de praktijk het nodige, waardoor ze binnen de kortste keren echt hun vak verstaan. Ze zijn dan ook in staat om te helpen bij het maken van het gehakt verse worst en vlug-klaar-artikelen. Ook het schoon maken van de slagerij behoort tot het werk. Er zijn zowel full time als part time verkoopsters nodig. Uw sollicitatie Als u zich thuisvoelt bij ons kwali teitsdenken en de opleiding ervaring en het enthousiasme hebt om van Torro's slagerij een sukses te maken, vragen we u een briefte schrijven met alle gegevens naar: Torro, Kanaaldijk N.0.82, 5701 SB Helmond. T.a.v. de heer L. Tittulaer. In de linkerbovenhoek van de envelop graag het vakaturenummer vermelden LT 2372. ege Lager en Middelbaar Midden- standsonderwijs Lager en Middelbaar Econo misch en Administratief On derwijs zuidelijke landbouw maatschappij Axel (LHNO) Kruiningen (LHNO) Oostkapelle (LHNO-Prot.Chr.) Terneuzen (LBO MDGO) handelskennis -19 lestijden TERDAG 7 JUNI 1986 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Christelijke Scholengemeen schap voor: Merwedestraat 1, 4335 XR Middelburg Telefoon: 01180-23951 Directeur: G. J. Swiers Het bestuur van bovengenoemde scholengemeen schap vraagt wegens groei van het leerlingenaantal m.i.v. het cursusjaar 1986-1987 of z.s.m. daarna, nog docenten voor de volgende vacatures: aan de afdeling MMO (29 uur) met belangstelling voor Informatica. Bevoegdheid: doctoraal Economie, MO-Handels- wetenschappen, MO-Boekhouden of NLO Economische Wetenschappen II. Ook zij die voor deze bevoegdhe den studeren, kunnen solliciteren. aan de afdeling MEAO 20 uur). Bevoegdheid: Sector 2, bijvoorbeeld NLO Wiskun de of MO-Wiskunde. aan de afdeling LBO (5 uur). Bevoegdheid: Voor één van de vakken: Natuurkun de, Scheikunde of Biologie. De vacatures 1 en 2 worden max. bezoldigd volgens schaal 11 BBRA 6024,- bruto per maand). De vacature 3 zal max. bezoldigd worden volgens schaal 10 BBRA 5221,- bruto per maand). Nieuwe docenten worden voor het eerste jaar benoemd in tijdelijke dienst. Van de sollicitanten wordt verwacht dat ze zich uit persoonlijke overtuiging wiilen inzetten bij het mede vorm geven aan het christelijk onderwijs. Inlichtingen worden verstrekt door de directeur, de heer G. J. Swiers. Tel. 01180-23951 (tijdens school uren) of 01185-2683 (thuis). Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 18 juni 1986 in het bezit te zijn van de secretaris, de heer L. Riemersma, p/a Merwedestraat 1, 4335 XR Middel burg. Het Bestuur van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij (Z.L.M.) te Goes heeft met ingang van 1 augustus a.s. aan de hierna te noemen scholen voor HNO de volgende vacatures: muziek - 2 lestijden machineschrijven - 4 lestijden verkooppraktijk - 6 lestijden machineschrijven - 6 lestijden muziek - 3 lestijden kennis der natuur - 8 lestijden biologie - 1 lestijd muziek - 2 lestijden machineschrijven - 2 lestijden geschiedenis/aardrijkskunde - 4 lestijden gezondheidskunde - 4 lestijden maatschappijleer - 2 lestijden (uitbreiding is mogelijk) machineschrijven -14 lestijden biologie - 3 lestijden theorie en methoden - 10 lestijden (opl. activiteitenbegeleiding) Sollicitaties te richten aan: mevr. A. v. d. Leeden - onderwijsconsulente - Postbus 2116 - 4460 MC Goes. De Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaan- deren i.o. omvat momenteel drie algemene ziekenhuizen: - Het Sint-Antoniusziekenhuis te Oostburg - Het Elisabeth ziekenhuis te Sluiskil - Het Juliana ziekenhuis te Terneuzen Ter vervanging van het Elisabeth en het Juliana Ziekenhuis wordt de bouw voorbereid van een centrumziekenhuis in Terneuzen. Nu reeds is er sprake van een nauwe samen werking tussen beide lokaties. Voor het Sint-Antoniusziekenhuis zoeken wij op korte termijn voor de operatie-aideling een Funktie-inhoud: omlopen, assisteren en instrumente ren bij alle specialismen. het verrichten van bereikbaarheids diensten. Funktie-eis: diploma O.K.-assistent, differentiatie chirurgie. Arbeidsvoorwaarden: Het aanvangssalaris zal op full-time basis min. 2.384,- en max. 3.659,- bruto per maand bedragen. De funk- tie is ingedeeld in funktiegroep 45 van het FWG-systeem. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ziekenhuiswezen. Het betreft een dienstverband met een 38-urige werkweek. De selektieprocedure bestaat ondermeer uit een gesprek met de selektiecommissie en een medische keuring. Nadere informatie is verkrijgbaar bij dhr. P. A. de Krijger, afdelingshoofd. Tel. 01170-3355 tst. 634. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de afdeling personeelszaken van het Sint-Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 11