Cor Janse wint in Souburg ringrijden Goese volksdansgroep Vodago na geslaagde Japanreis weer thuis Kwalitatief goed aanbod op Zeeuwse geitenkeuring Maria-Ommegang in Bergen op Zoom PZC/ provincie KRITIEK OP AFBRAAKBELEID CDA Veel interesse voor curssussen van de ZVU Ruzie over 'misdaden' van CDA JUBILEUM J. VAN EENENNAAM VEEL SUCCES MET OPTREDENS BELANGSTELLING BLEEF A CHTER Vijf insluipingen in Middelburg exploitatie-opzet voor stadshaven Machinenfabriek Padmos vierde 55-jarig jubileum 7 KAPELLE - „Het zal ook de PvdA als ze in de regering zit, niet lukken de uitkeringen in één keer weer op het oude niveau te brengen. Het kost te veel geld om de schade die dit kabinet heeft aangericht weer te herstellen", zo sprak het PvdA-tweede kamerlid F. Moor zaterdagmiddag tijdens een forumdiscussie van de FNV in de Vroone te Kapelle. Volgens Moor heeft het huidige kabinet met name bij de bedrijven die opereren op de binnenlandse markt veel afgebroken. „Die puinhopen kunnen we niet in één keer opruimen", stelde hij. Moor reageerde daarmee op een vraag ook de PvdA niet meteen de uitkerin- te behouden, concludeerde onder an- Dansgroep Rosas treedt op in Middelburg Vlissinger (18) disc-jockey op Hilversum I Eerste Beestenboel in museum Oostkapelle MAANDAG 9 SEPTEMBER 1985 Sociale zekerheid stond centraal op FNV-dag van het CDA-tweede kamerlid drs. H. Eversdijk die wilde weten waarom MIDDELBURG - De wereldvermaar de dansgroep Rosas, geformeerd rond de Belgische Anna Teresa de Keers- maeker, treedt vrijdag 13 september op in De Schouwburg in Middelburg. De groep brengt dan Elena's Aria voor het - overigens bewust summier gehouden - voetlicht. Volgens de persinformatie en -kritieken gaat het om een voorstelling met een 'trage, beklemmende sfeer, die de toeschou wers langzaam omhult'. Het pro gramma heeft veel lof geoogst in binnen- en buitenland, en is in het kader van het Holland Festival opge nomen voor televisie. De voorstelling begint om half negen. Zaterdag 14 september is het 'Kaba- ret Container B' met het programma 'Schrijnenderwijs' te zien in het Mini- theater aan de Verwerijstraat 53 in Middelburg. Deze voorstelling begint om 20.30 uur en staat in het teken van de Zeeuwse Theaterdag, die die dag wordt gehouden in De Schouwburg in Middelburg. De winnaar van het Koningin Elisa beth Concours in Brussel, de Taiwan- nees Nai Yuan Hu, treedt zondag 15 september op. Deze volist wordt bege leid door de pianist Kyoko Hasjimoto. Ze spelen werken van Beethoven, Fauré, Strawinsky, Kreisler en Wie- niawsky. Het optreden begint om half twaalf 's morgens in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. gen, voor bijvoorbeeld langdurig werklozen, op het oude peil wil bren gen. Zaterdag werd er uitvoerig gedis cussieerd over het stelsel van de so ciale voorzieningen. Eversdijk had het over een herziening van dat stelsel, maar andere sprekers, zoals de vice- voorzitter van de FNV, J. Stekelen burg, en aanwezigen in de zaal spra ken consequent over de afbraak van de sociale voorzieningen. Dat valt volgens Eversdijk allemaal wel mee. „Misstanden zoals in de Verenigde Staten, met bijvoorbeeld gaarkeu kens, komen hier niet voor en zullen hier niet voorkomen,stelde hij. Het Zeeuwse statenlid J. C. Dupré (psp/cpn) oogstte nogal wat kritiek toen hij stelde dat de FNV met het probleem zit dat ze de belangen van werkenden en niet-werkenden moet behartigen. Hij achtte dat tegenstrij dig en een moeilijk uitvoerbare taak en stelde dan ook voor dat er voor beide groeperingen in de samenle- veng een eigen vakbond zou moeten komen. Verschillende forumleden en toehoorders in de zaal reageerden daarop met de mededeling dat dat precies is wat het huidige kabinet wil, namelijk de solidariteit tussen de werkenden en niet-werkenden verbre ken. Daarom moet juist de FNV zijn best blijven doen om die solidariteit MIDDELBURG - Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren BERGEN OP ZOOM - Roxy I, 20 uur: Rambo, 12 jr.; Roxy II, 20 uur: Best defence, 12 jr.; Cinem'Actueel I, 20 uur: Police Aca demy II, a.l.; Cinem'Actueel II, 20 uur: Witness, 12 jr.; Cinem'Actueel III, 20 uur: Dune, 12 jr.; GOES - Grand, 20 uur: A view to a kill, a.l.; HULST - De Koning van Engeland, 14.30 uur: Begeerlijke onschuld, 18 jr.; 20 uur: Rambo, 12 jr.; 20 uur: Police Academy II, a.l.; 20 uur: Witness, 12 jr.: 20 uur: A view to a kill, a.l.; MIDDELBURG - Electro, 20.30 uur: A passage to India, a.l.; Meccano, 20.30 uur: L'été meurtrier, 12 jr.; OOSTBURG - Ledel, 20 uur: Police Academy II, a.l.; TERNEUZEN - Luxor, 20 uur: Wit ness, 12 jr.; 20 uur: Battle rage, 12 jr.; VLISSINGEN - Alhambra I, 20 uur: Rambo, 12 jr.; Alhambra II, 20 uur: The last dragon, a.l. Tentoonstellingen AXEL - Kindergalerij Slijkdreef 11a, 10-18 uur: tekeningen van Juliette de Wit (t'm 14/9); CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-18 uur: Olieverven en aquarellen van Tiny Kegels (t/m 29/9); HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen; HULST - Streekmuseum, 14-17 uur: 'Maten en gewichten'; Burgerzaal, 14-17 uur: Werken Urbain Marin; KAMPERLAND - Galerie De Hom. 10.30-12.15 en 13.45-18 uur: Hollandse landschappen, aquarellen en grafiek; KATS - Galerie Zwaluwenhof, 14-18 uur: Werken van Piet van 't Hageland; OOSTKAPELLE - Molenweg 35,10-12 uur: Fossielenmuseum; Zeeuws Museum Natuurhistorie, 10- 17 uur: 'Fossiele schelpen zoeken... en vinden in Zeeland'; VEERE - Grote Kerk, 10-17 uur: 'Cul tuur en recreatie in de Delta' en 'Water'; VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10-17 uur: 'Schepen in nood'; Reptielenzoo Iguana, 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfi bieën en insekten; Gevangentoren. 11-22 uur: Werken Hank H.A.N.S.; UZENDIJKE - Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Het waterschap over de grenzen heen'; ZIERIKZEE - De Dikke Toren, 11-17 uur: Werken Willem van Anraad en Peter Jansen. Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 look voor milieuklachteni. Zeeinvseh-Vlaanderen Alarmnummer OU50-12200 ibrandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 11184-14645. dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080. dag. van 16-20 uur. deren Stekelenburg. In het fomm zaten de kamerleden Moor, Eversdijk en mr. A. J. te Veld huis (vvd), alsmede vertegenwoordi gers van de PSP/CPN, het Zeeuwse statenlid Dupré, de PPR, A. van Him- men, en de socialistische arbeiders partij (sap), A. Meisen. Verder had ook Stekelenburg zitting in het forum. De belangstelling voor de FNV-bijeen- komst in Kapelle, georganiseerd door de Bevelandse-afdelingen, viel wat tegen. Slechts zo'n 100 bezoekers wa ren op komen dagen. Zij konden infor matie opdoen over het nieuwe FNV- programma 'Kiezen voor nieuwe kan sen' en een bezoekje brengen aan talrijke standjes van politieke partij en, milieugroeperingen en andere or ganisaties. Verder waren er verschil lende muzikale bijdragen In zijn openingswoord van de FNV- themadag ging A. Oudshoorn even in op de geringe belangstelling. Hij con stateerde dat 'de mensen moe zijn van een politiek die klappen heeft uitgedeeld, zeker als ze merken dat protesten niets uithalen. Hij maakte ook gewag van een ongerustheid bij het kader van de FNV. Sommige kaderleden weten niet wat er bij de basis leeft, stelde Oudshoorn. Aan het eind van de middag hield FNV-vice-voorzitter Stekelenburg een toespraak over kernwapens en kern energie. Hij riep de aanwezigen op massaal aan het volkspetitionnement mee te doen. Stekelenburg merkte op dat het petitionnement het vertrou wen kan geven dat het mogelijk is Den Haag een geluid te laten horen. „Dat vertrouwen mag niet be schaamd worden, anders is het een klap voor de vredesbeweging en zeker ook voor de democratie", aldus Steke lenburg. Hij maakte verder duidelijk dat de plaatselijke FNV-bestuurders opgeroepen zijn een rol te spelen in de procedure rond de planologische kernbeslissing voor de vestiging van nieuwe kerncentrales in Nederland. Ze moeten demonstratieve vergade ringen houden en bezwaarschriften sturen, vertelde hij. De Zeeuwse FNV-voorzitten T. Strous sprak de aanwezigen 's avonds toe. Hij liet weten dat de FNV geen stemadvies geeft. De vakbond zal zich richten op de politieke partijen die met hun beleid aansluiten bij het FNV-programma 'Kiezen voor nieu we kansen'. Die zullen dan ook de steun van de FNV krijgen, stelde hij. SOUBURG - Bij de afdelingswed strijd in Souburg deed Jo van Eenen- naam voor het veertigste jaar mee met ringrijden. Dit feit werd niet vergeten want de andere ringrijders versierden zijn paard met een hals band met opschrift '40 jaar'. Er wa ren 23 rijders in deze wedstrijd, die over 40 beurten gingen. Winnaar werd Cor Janse met 37 rin gen. Erik Leendertse en Sjaak Janse MIDDELBURG De Zeeuwse Volks universiteit heeft zaterdag niet over gebrek aan belangstelling voor de open dag hoeven te klagen. Op ver schillende plaatsen in de provincie hadden docenten van de meest uit eenlopende cursussen de mond en handen vol om geïnteresseerden te informeren over de inhoud van de cursussen en zo mogelijk voor een aanschouwelijke toelichting te zor gen. Via demonstraties, werkstukken, boe ken en materialen kon het publiek zich een indruk vormen van wat er met een cursus kan worden bereikt. Met name tijdens de 'open dag' van de ZVU in de nieuwe Zeeuwse biblio theek in Middelburg was er veel aan loop. De bezoekers konden daar onder meer met eigen ogen zien hoe de cursus 'kijken naar muziek' in elkaar zit. Het cursuspakket van de ZVU is zo veelzijdig dat er voor iedereen wel wat bij zit. Dat kan variëren van een cursus 'oud schrift lezen', handig voor mensen die gegevens bijeen garen over hun voorouders, via een cursus over de betrekkingen tussen Zeeland en Vlaanderen, een cursus Ameri kaans patchwork, een cursus kleine klusjes tot tal van talencursussen, waaronder Russisch. staken beide 36 ringen. De eerste beker was voor Sjacco de Visser, de tweede voor Danker van Eijkeren, de eerste jeugdbeker voor Sjaak Jansen en de tweede jeugdbeker voor Cor Jansen. Allen hadden 8 ringen uit 8 beurten. De meeste volgringen (22) stak Erik Leendertse. Hij won ook de pollepel, maar daar moest hij wel een ring van 14 milimeter voor steken. Ook in Grijpskerke werd een afde lingswedstrijd gereden, hier waren 27 deelnemers die allen 34 beurten moes ten rijden. Duidelijk winnaar werd hier David Willemse met 27 ringen, gevolgd door drie rijders met elk 24 ringen: P. Dingemanse, M. Goedhart en T. Veboom. De wisselbeker was voor Joh. Boone, die als enige 8 ringen uit 8 beurten stak. De 'In de Gouwe Geit'-beker werd gewonnen door Leen v. d. Weele en de meeste volgringen stak David Willemse: 14 stuks. Hiermee is bijna het eind gekomen aan het ringrijdersseizoen. Zaterdag geeft de ZRV een demonstratie ring rijden in Twello op Zeeuwse koud- bloedpaarden en in origineel Zeeuws kostuum. Daarna volgen in de winter nog twee wedstrijden, die in de mane ge verreden worden. Uitslag Souburg over 40 beurten: 1 Cor Janse 37; 2 Erik Leendertse 36; 3 Sjaak Janse 36; 4 Sjaco de Visser 33; 5 Danker v. Eijkeren 32; 6 Albert de Visser 31; 7 Rian Asscheman 30; 8 Renate Bouwman 30; 9 Rinus de Visser 29; 10 Anton Bakker 29. Bekers: 1 Sjaco de Visser; 2e Dankert v. Eijkeren; 3e Rian Asscheman; 4e Erik Leen dertse; 5e Leo v. d. Bulck: 6e Anton Bakker; 7e Frans Kroonen; 8e Jo van Eenennaam; 9 Izak Ovaa. Jeugdbekers: le Sjak Janse; 2e Cor Janse; 3e Renate Bouwman; 4e Albert de Visser; 5e Rinus de Visser. Meeste volgringen Erik Leendertse (tevens de pol lepel). Uitslag Grijpskerke over 34 beurten: 1 D. Willemse 27; 2 P. Dingemanse .24; 3 M. Goedhart 24; 4 T. Verboom 24; 5 L. v. d. Weele 22; 6 Kr. Verhage 22; 7 E. Francke 20; 8 H. Geertse 20; 9 R. Verdoom 20; 10 Joh. Boone 20. Bekers: le Joh. Boone; 2e T. Verboom; 3e Kr. Verhage; 4e P. Dingemande. Meeste volgringen D. Willemse 14 r. KAPELLE - Het CDA-tweede kamerlid drs. H. Eversdijk heeft zaterdag tijdens een FNV mani festatie in Kapelle gedreigd om uit het forum te stappen omdat het beleid van zijn partij 'mis dadig' werd genoemd. Dat ge beurde toen bij de introductie van de forumleden A. Meisen, van de socialistische arbeiders partij (sap), sprak over het 'mis dadige beleid van CDA en WD'. Eversdijk reageerde daarop door te stellen dat volgens hem het CDA niet misdadig is en dat hij niet wenste dat hijzelf en zijn partijgenoten daarvoor werden uitgescholden. Eversdijk dreig de bij een herhaling van een dergelijke opmerking zijn mede werking aan de forumdiscussie te beëindigen. Forum-voorzitter T. Strous suste de opwinding door te stellen dat ieder vogeltje zingt, zoals het gebekt is. Later kwam FNV-bestuurder W. Waumans nog wel op de affaire terug, toen hij via de interuptie- microfoon stelde dat naar zijn mening het CDA niet misdadig is, maar wel 'mis-daden' begaat. „Maatregelen tegen apartheid houdt uw partij tegen en u splitst ons kernwapens en kern energie in de maag. Het CDA draait de kiezers nu een rad voor de ogen, omdat er stemmen no dig zijn voor de verkiezingen. Daarna kunnen ze allemaal naar de bijstand," aldus Waumans aan het adres van Eversdijk. Burgemeester Blanken (geheel links) ontving de volksdansgroep Vodago in het stadhuis van Goes. GOES - Het voltallige college van burgemeester en wethouders van Goes heeft zaterdagmiddag de le den van de volksdansvereniging Vodago uit Goes<ontvangen die een reis van drie weken door Japan achter de rug hebben. De volksdan sers hebben daar een groot aantal keren opgetreden onder meer in het Holland Village (waar allerlei Nederlandse gebouwen en attribu ten en het nagemaakte VOC-schip Prins Willem te zien zijn) en in steden als Nagasaki, Tokyo, Osaka en Tsukuba. Het enthousiasme van de Japanners voor die optredens was erg groot en vaak bestond de publieke belangstelling uit zo'n 1000 mensen. Burgemeester mr. W. Blanken van Goes vertelde blij te zijn dat de dansers zonder problemen terug waren gekeerd naar Goes. Hij sprak van een geweldig initiatief omdat Vodago dingen doet waar anderen niet eens aan denken. Verschillende leden van Vodago liepen tussen de optredens door in Bevelandse pro testante en katholieke kleder dracht. Enkelen stonden bijna voortdurend met Japanse kinder tjes in hun armen om op de foto te worden gezet. Veel van de optre dens werden afgewerkt in een hitte van 35 graden Celsius. Een optre den werd bijgewoond door staatsse cretaris Van der Reijden en oud judoka en thans 'handelsambassa deur' Anton Geesink. Hij kwam na afloop van de voorstelling speciaal naar de kleedkamers om de Goese volksdansers voor hun optreden te bedanken. De meeste reacties naar aanleiding van de reis waren 'geweldig en onvergetelijk'. Dat gold zeker voor Freddie Steenbakker die tijdens een van de optredens door het to neel zakte en zijn been brak. Zater dag vertelde hij in Goes dat het podium wat wankel was. waardoor verschülende onderdelen aan het schuiven gingen en hij er door zak te. Duizend Japanse verontschuldi gingen waren zijn deel. Anneke Koets vertelde Japan 'hart stikke mooi' te vinden. „Het was van te voren moeilijk je daar een voorsteUing van te maken," maar ondanks de vele optredens kon ze toch wel wat van de omgeving zien, bijvoorbeeld tijdens excursies. Ook vertelde ze, evenals de anderen van het uit 31 leden bestaande gezel schap, de nodige souvenirs te heb ben gekocht. de kwaliteit van het aanbod was daarentegen weer beter. Met name bij de jonge dieren was er sprake van kwalitatief goede inzendingen. De organisatoren stelden voorts met voldoening vast dat er zaterdag niet alleen geiten van Walcheren en Zuid- Beveland vielen te bewonderen, maar dat ook de belangstelling van uit Schouwen en Tholen begint toe te nemen. Er is over het algemeen sprake van VLISSINGEN - De 18-jarige Vlissin ger Marcel Schreur is dinsdagmor gen in alle vroegte een half uur op Hilversum I te beluisteren als disc- jockey. Sinds enige tijd wordt het Avro-programma op dinsdagochtend tussen 5.30 en 6.00 uur verzorgd door Minjon (Miniatuur Jeugdomroep Ne derland). Wekelijks geeft de Avro een Huisvrouwenvereniging aankomend disc-jockey dan de kans om zijn talent voor de microfoon te Souburg bijeen MIDDELBURG Door de afwezig heid van een paar vrij grote fokkers bleef de belangstelling voor de pro vinciale geitenkeuring in manege 'De Gouden Draak' in Middelburg wat achter bij die van vorige jaren, maar MIDDELBURG In de wijk'Zuid'in Middelburg zijn het afgelopen week- «t einde vijf gevallen van insluiping veere wil nieuwe geconstateerd. Ze vonden plaats in de nacht van zaterdag op zondag. In aUe vijf de gevallen bleek de voor deur met een ijzerdraadje dat via de brievenbus naar binnen werd gesto ken te zijn opengemaakt. Dat was mogelijk omdat de deuren niet op het nachtslot zaten. Terwijl dat de bewo ners sliepen werd in de huizen gezocht naar geld en waardepapieren. In één van de woningen bestond de buit uit een geldbedrag van omstreeks twee duizend gulden. Ook worden er op verschiUende plaatsen eurocheques en girobetaalkaarten vermist. etaleren. Marcel Schreur nam deel aan Avro's toppop discolympics, een landelijke speurtocht naar nieuwe mensen met kwaliteiten op het gebied van zang, dans, presentatie, mode en dergelijke. Hij bracht het tot een halve finale. Marcel werd vervolgens aangemeld bij Minjon. waar hij nu dus dinsdag morgen te beluisteren zal zijn. SOUBURG De afdeling Souburg van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen houdt dinsdag een bij eenkomst in het Rode Kruis-gebouw in Souburg. Tijdens de bijeenkomst, die om 14.00 uur begint,, houdt me vrouw M. A. van den Boogaart-Sel- horst een lezing met dia's over De Vrouw in China. VEERE - In de gemeenteraad van Veere komt woensdag een voorstel aan de orde om een krediet te voteren voor de opstelling van een exploita tie-opzet voor de stadshaven in Vee- re. De huurovereenkomst van de jachtclub Veere rond de stadshaven loopg in 1988 af. De huidige huurovereenkomst heeft alleen betrekking op de stadshaven. In de loop van de jaren is buiten het huurcontract om een aantal zaken verhuurd zoals het trailerstrandje en de steiger bij de Campveerse Toren. Bovendien wordt apart betaald voor de aanleg van elektriciteit op de stei gers. B. en w. willen deze zaken nu onder brengen in één huurcontract. Voor een onderzoek naar de exploitatie- opzet wil men een gespecialiseerd adviesbureau inschakelen. De kosten van het onderzoek worden geraamd op 33.500.-. een stijgende interesse voor de geiten- houderij. Vooral voor de beroepsmati ge geitenhouderij. Met name melkvee houders die door de superheffing geen uitbreidingsmogelijkheden meer heb ben, zoeken naar andere takken en komen zo terecht bij de geitenhoude rij. Probleem is momenteel nog wel dat de afzetmogelijkheden voor gei- tenmelkprodukten nog niet zo ge stroomlijnd zijn. Bij de kampioenskeuring van de bok ken ging J. Vette uit Vrouwenpolder met 'Gijs van de Praktijkschool' met de kampioenstitel strijken. De keu ring van de witte geiten leverde een kampioenschap op voor 'Vlokje' van W. Polderman uit Wemeldinge. Reser ve-kampioen werd Carol van J. van Lente uit Tholen. Kampioen bij de Toggenburgers werd Noortje van M. Verhage uit Meliskerke, die met Siew- ke 6 ook de reserve-kampioenstitel binnen haalde. Kampioen bij de bon te geiten werd Natasja van J. Vette uit Vrouwenpolder. Siewke 063 van A. Marinissen uit Biggekerke was de geit met de mooiste uier. De mooiste be drijfsgroep was die van J. van Lente uit Tholen, die ook de beste groep afstammelingen van dezelfde vader bleek te bezitten. BERGEN OP ZOOM - Voor de eenen veertigste keer trok zondagmiddag weer de Maria-Ommegang door de binnenstad van Bergen op Zoom. Het thema van deze religieuze stoet luid de dit jaar 'In het voetspoor van Maria'. Ondanks een druilerige regen waren enkele duizenden mensen ge tuige van het traditionele gebeuren. De Maria-Ommegang werd voor de eerste maal gehouden op 15 augustus 1945 uit dankbaarheid voor het feit dat Bergen op Zoom gespaard was gebleven voor al te ernstig oorlogsge weld. Was de opzet in die jaren nog bescheiden van aard, in de loop van de tijd is het katholieke evenement uitgegroeid tot een omvangrijke en kleurrijke optocht. Ook voor de een enveertigste editie was de organisatie, schijnbaar niet gehinderd door leeg rakende kerkbanken, er weer in ge slaagd om 1200 mannen, vrouwen en kinderen bij elkaar te krijgen. Door middel van zang. dans en spel beeld den zij allerlei taferelen uit de bijbel uit. Even leek de tijd van het rijke roomse leven te zijn teruggekeerd, toen om drie uur de poorten van het Markie zenhof onder klokgelui open gingen. Voorafgegaan door trommelaars, ba zuinblazers en een aantal plaatselijke notabelen slingerde vanaf dat mo ment de bonte stoet zich gedurende anderhalf uur door de straten. Met luide stem en omgeven door de geur van wierook verkondigden verschil lende declamatoren hun bijbelse boodschap. Na de openingsgroep volgde het ge deelte waarin fragmenten uit het oude testament werden nagespeeld. De toe schouwers zagen Eva, belaagd door de duivel, Noach met vrouw en kinde ren, de aartsvaders, Moses en Aaron, koning David en de profeten Jesaja en Jeremia aan zich voorbij trekken. Vervolgens passeerde het deel van de stoet dat een uitbeelding geeft van het leven van Christus. Met name de rol van Maria werd hierin altijd uitge breid belicht. Een kleurrijke aanblik vormde een groep herders, kompleet met schapen, na de wagen waarop het kerstgebeuren te zien was. Johannes de Doper, die de komst van de mes- sias aankor.dige, zag zich omringd met een bont gezelschap volgelingen, farizeeërs, nieuwsgierigen, tollenaars en soldaten. Een aantal zangkoren en de traditionele groepen met bruidjes maakten verder deel uit van de dank- stoet. Nieuw dit jaar was de wagen met het tafereel waarin een engel Maria vraagt om de moeder van Gods zoon te worden. Het oude exemplaar was tijdens de Maria-Ommegang van vorig jaar bezweken onder het toen nog slechtere weer. Een fragment van de Maria-Ommegang die zondag door Bergen op Zoom trok. OOSTKAPELLE - In het Zeeuws Mu seum Natuurhistorie (voorheen Biolo gisch Museum) in Oostkapelle wordt woensdagmiddag 11 september voor de eerste maal dit seizoen de activiteit Beestenboel gehouden. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen in het museum terecht met kleine waterdie ren, die ze ter plaatse kunnen deter mineren en onder de microscoop kun nen bekijken. Deelnemers moeten zich vóór 11 september bij h t mu seum opgeven. STELLENDAM - De machinefabriek Padmos in Bruinisse en Stellendam bestaat 55 jaar en dat werd zaterdag middag gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de gemeentelijke vis mijn te Stellendam. Ongeveer 1000 aanwezigen kwamen de directie van de machinefabriek, de gebroeders Hans en Piet Padmos, gelukwensen met het jubileum. Onder de verschillende sprekers be vonden zich de burgemeesters van Bruinisse. T. C. Heman, en Goederee de, C. van Velzen. Zü wensten de directie van het bedrijf geluk met het jubileum en wezen op het belang van een dergelijk bedrijf in hun gemeente. Een andere spreker was J. Schutte, directeur van het importbedrijf van Mitshubishi dieselmotoren in Neder land. Naast gelukwensen voor de ge broeders Padsmos bood hij een reis naar Japan voor twee heren en hun dames aan. De reis was één van de vele cadeaus die de directie ontving. Machinefabriek Padmos begon 55 jaar geleden in Bruinisse. In 1972 opende de firma een nevenvestiging in Stellendam. Padmos is vooral ge specialiseerd in scheepsmotoren en de bouw van schepen. In Zeeland was het bedrijf veel betrokken bij de pro- duktie van vissersschepen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 7