ierstructurering werpt vruchten af BEURS BLIJFT ACHTER Van der Rest Nautic Kats ontwikkelt nieu we Pie wit9 VEEL WINKELBEDRIJVEN NAUWELIJKS RENDABEL 't Zuivere rookgenot maakt de Cherie zo geliefd. Ondernemend - Zeeland - I Amsterdamse wisselmarkt Begemann wil uitstel betaling Chrysler koopt vliegtuigfabriek Citroen: nog 1300 banen weg Een oprechte senoritas. Ver rassend, die vorm, niet hele maal rond. Handzaam. Een Java dekblad. Natuur. Een Java omblad dat het gloeien be heerst, het aroma verdeelt. Deli-, Sumatra-, Havana- -en Brazil-tabakken. Ruiken. Proe ven. Mild. De meesterhand van de La Paz melangeurs. La Paz Cherie, 100% tabak. Per 10. 20 en 50 stuks, 55 ct per stuk. 1IJDAG 21 JUNI 1985 IeN HAAG (GPD) - De economische positie van de landelijke dagbladen is lnds het begin van dit jaar sterk verslechterd door terugloop van het Bvertentieaanbod. Volgens algemeen secretaris drs. K. J. van der Zande van Nederlandse Dagbladpers (NDP) is deze ontwikkeling te wijten aan de Ejbreiding van de STER-reclame met 20 procent die op 1 januari van dit jaar i ingegaan. de eerste vijf maanden van 1985 hebben de grote adverteerders vergeleken met 1984 voor 6,3 procent minder aan advertenties laten opnemen. Vorig jaar werden 11 procent meer advertenties gezet dan in 1983. NDP-secretaris Van der Zande: „Het ziet ernaar uit dat deze uitbreiding de inkomsten van de dagbladen over 1985 sterk zal beïnvloeden. Dit effect wordt nog nadeliger, als een eventueel derde tv-net zal worden bekostigd met STER-inkomsten". De oplagecijfers van de dagbladpers over de eerste vijf maanden van dit jaar vertonen nog steeds een dalende trend. De kranten hebben in deze periode in totaal 1,7 procent minder advertenties opgenomen. NO verwacht uit rode ijfers te komen in '85 hEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk jlnderzoek TNO heeft in 1984 voor 592 miljoen gulden aan onderzoek verricht. Deze baten Jonden de kosten niet goedmaken, zodat het tekort op de exploitatierekening 6,8 miljoen lulden bedroeg. TNO verwacht echter voor 1985 een klein positief saldo. Dit blijkt uit het londerdag gepubliceerde jaarverslag van TNO over 1984. i het jaarverslag wordt gesteld dat Ie eerder in gang gezette herstructu rering thans duidelijk vruchten he li nt af te werpen. De omzet steeg in in vergelijking met 1983 met 27 biljoen gulden en de personeelslasten |amen af met zes miljoen gulden. I US Dollar 1 PondStlg I DtseMark I Franse Fr Belg.Frc I Zwits. Fr I Japan Yen 1 Ital.Lire Zw. Kroon De. Kroon No. Kroon Can. Dir. Schilling Iers Pond Sp.Peseta Austr.Dlr Ant.Gulden Sur.Gulden S.A. Rlyal ECU-gulden 3,42275-3,42525 4,4385-4,4435 112,760-112,810 36,950-37,000 5,5895-5,5945' 134,955-135,005 138,53-138,63 17,615-17,665 38,995-39,045 31,340-31,390 39,125-39,175 2,50775-2,51025 16.0430-16,0530 3,5230-3,5330 1,9650-1,9750 2,2975-2,3075 1,8875-1,9175 1,9000-1,9400 93,75-94,00 2,53222 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP) De advleskoersen (aan- en verkoopprijzen) voor buitenlands bankpapier geldend te Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren: US Dollar Pond Stlg Belg.Frc. Dtse Mark Ital.Lire Port.Esc. Can. Dir. Fr. Franc Zw. Franc Zw Kroon No Kroon De Kroon Schilling Sp. Peseta Or Drachm Finse Mrk Joeg.Din. Iers Pond 3.36- 4.29- 5.44- 110,75- 16,90- 1,90- 2.45- 35,75- 132,75- 37,50- 37,75- 30,00- 15,86- 1,90- 2.30- 52,75- 1,00- 3.37- 3,48 4,59 5,74 114,75 18,90 2,40 2,57 38,75 137,25 40,50 40,75 33,00 16,36 2,15 3,10 55,75 1,80 3,67 ANP CBS INDEX Algemeen Algemeen-lokaal Internationals Industrie Scheep- en luchtv Banken Verzekering Handel CBS-obllg.lndex Rendem.staatslen. waarvan 3-5 Jaar waarvan 5-8 jaar waarvan 5 langste Rendem. BNG-len. Rendem. bankl. Rendem. pandbr. 210,10 208,80 200,80 199,10 220,20 219,20 175,00 173,80 218,50 216,40 324,30 320,00 568,90 563,10 183,70 182,50 108,40 108,20 7,17 7,19 7,02 7,05 7,30 7,31 7,32 7,34 7,28 7,29 7,36 7,36 7,47 7,47 TNO had vorig jaar ongeveer 5000 werknemers in dienst. De helft van de 592 miljoen gulden die aan onderzoek werd besteed, verkreeg TNO uit meer dan 21.000 opdrachten. Terwijl het aantal opdrachten uit het bedrijfsleven, ook uit het buitenland, toenam, bleven de inkomsten uit op drachten van de overheid ongeveer constant. Maatschappelijke organisa ties leverden als voorheen een betrek kelijk bescheiden aandeel, aldus het jaarverslag. Uit het gebied industriële technologie werd 32 procent van de omzet be haald. Voor de overige sectoren was dat 9 procent voor energie, voeding en milieu, 16 procent voor de sector HELMOND (ANP) - De machinefa briek Begemann heeft bij de recht bank in Den Bosch uitstel van beta ling aangevraagd, zo heeft de directie meegedeeld. Het bedrijf is in acute liquiditeitsproblemen gekomen. Over het eerste kwartaal is verlies geleden, wat volgens de directie is veroorzaakt door noodzakelijke reser veringen voor staalbouwprojecten. Het bedrijf overweegt samenwerking met derden om de staalbouw uit de problemen te halen. Volgens Henk van Rees van de Indus triebond FNV zijn de problemen bij Begemann vooral veroorzaakt door een falend management. Ondanks alle problemen heeft het bedrijf, waar nog ongeveer 220 men sen werken, volgens Van Rees toe komst perspectief. gezondheid, 18 procent voor defensie en tenslotte 7 procent voor de sector bouw-en infrastructuur. Volgens het jaarverslag heeft TNO in 1984 op technologisch gebied met name een belangrijke rol gespeeld bij de toepassing van micro-elektronica. Er werden onder meer automatise ringssystemen ontworpen en voorts werd aandacht besteed aan nieuwe ontwerp- en produktietechnieken. Met het oog op een gewenste produkt- verbetering werd de vormvastheid van orthopedisch schoeisel onder- DETROIT (RTR) - Chrysler, de op twee na grootste autofabriek van de Verenigde Staten, koopt Gulfstream Aerospace Corporation voor 637 mil joen dollar (2,2 miljard gulden). Naar Chrysler meedeelde gaat zij daartoe over wegens de positie van de fabrikant van zakenvliegtuigen bin nen de vliegtuigindustrie en met het oog op de gebruiksmogelijkheden van luchtvaarttechnologie voor moderni sering in de automobielindustrie. Pensioenfondsen In 1984 is het belegd vermogen van de Philips Pen sioenfondsen A en B met 1,5 miljard toegenomen tot 13,3 miljard. Dat blijkt uit de jaarverslagen. Aan pre mies en inkoopsommen werd 700 miljoen ontvangen tegen 600 mil joen in 1983. Uit verkopen en aflossin gen kwam 1,5 miljard vrij vergele ken met 1,4 miljard in het voorgaan de jaar. De inkomsten uit beleggingen stegen van 920 miljoen tot ruim 1 miljard. zocht. Door gebruik te maken van de principes die ten grondslag liggen aan het vormvast maken bij de machinale schoenfabricage, konden duidelijke richtlijnen voor het orthopedisch schoenbedrijf worden opgesteld. In het kader van het Innovatieve Onderzoekprogramma voor de Bouw werd ook in 1984 gewerkt aan de ontwikkeling van technologie die een meer industriële aanpak van het bouwbedrijf mogelijk maakt. Voorts werd aandacht besteed aan de vocht- problematiek in woningen. Naar schatting acht tot tien procent van de bevolking is hiervoor gevoelig in ver band met aandoeningen van de adem halingswegen, aldus het jaarverslag. Door de krijgsmacht werd opnieuw aantal opdrachten verstrekt aan het Physisch Laboratorium van TNO. De onderzoeksorganisatie heeft ook in 1984 weer meegewerkt aan ont wikkelingssamenwerking door mid del van projecten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. PARIJS (RTR) - Het Franse autocon cern Citroen, onderdeel van Peugeot, wil dit jaar nog eens 1300 van de in totaal 30.000 werknemers ontslaan. Dat hebben vakbondswoordvoerders donderdag in Parijs bekendgemaakt. Vorig jaar verdwenen bij het bedrijf ook al 6000 banen. Citroën heeft be vestigd dat een voorstel voor de ver dere afvloeiing van 1300 mensen voor vandaag op de agenda staat bij be sprekingen met "de vakbonden. Citroën zegt gedwongen ontslagen te willen voorkomen en denkt daarbij aan een aanmoedigingsregeling voor buitenlandse werknemers om naar hun landterug te keren. In totaal werken 7500 buitenlanders in de Ci- troënfabrieken. GOUD EN ZILVERPRIJZEN AMSTERDAM - Prijzen van donderdag P4.00 uur. Qoud onbewerkt 35.260-35.760, vorige 65,380-35.880; bewerkt verkoop 37.550 laten, horige 37.680 laten. Zilver onbewerkt 660- 1130, vorige 670-740; bewerkt verkoop 770 laten, vorige 780 laten. AMSTERDAM (ANP) - De Amster damse effectenbeurs is donderdag enigszins achtergebleven. Vanuit Wall Street ontbraken de stimulan sen. Dankzij de fors hogere dollar bleven de koersdalingen echter be perkt van aard. Bij de internationale aandelen sloten Unilever, Philips en Koninklijke Olie zelfs iets hoger, maar Akzo, Hoogovens en KLM ble ven onder de vorige koersen hangen. De verschuivingen waren zeer be perkt. De banken moesten ook wat terug, maar in de loop van de middag trok ken zij weer iets aan, hoewel zij niet het niveau van de vorige dag konden bereiken. Amro sloot f 1 lager op f 79, NMB noteerde f 1,50 lager op f 194 en ABN kwam eveneens f 1,50 lager uit op f 457,50. Westland Utrecht verloor f 1,30 op f 102,70. Bij de verzekeraars moest Amev f2 terug naar f247, in de uitgevershoek kalfde VNU f3 af op f 197,50. Ook HBG sloot ditmaal iets lager en wel met een verlies van f0,70 op f 143,50. Ook de meeste overige fondsen bleven iets onder de oude koersen hangen. Op de lokale markt kreeg Begemann, die uitstel van betaling heeft aange vraagd, rake klappen. De koers zakte f 15 naar f90. Westhaven ging f4 achteruit als gevolg van acties die enkele aandeelhouders hebben aan gekondigd tegen het besluit om per aandeel f90 terug te betalen. Beers verloor f 5 op f 220 en Batenburg f 20 op f585. Voor Hollandia Kloos was een koersstijging weggelegd van f 6 op f273. Op de parallelmarkt was al een druk ke officieuze handel gaande in Am sterdam Options Traders (AOT), die maandag wordt geïntroduceerd. Bij een uitgiftekoers van f 30 werden don derdag al zaken gedaan op f 45. De obligatiemarkt vertoonde weibnig verschuiving. lMSTERDAMSE effectenbeurs i: laten; b: bieden; di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.: h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. JBinnenl. aandelen Ihoofdfondsen) Iaegon lAhold |Amro-Bank ■Dordtsche P. iDordtsche Pr |Elsevler-ndu ■Friesch Gr.H. iGlst-Broc. ■Helneken ■Heineken H. lHol.Bet.Gr. ■Hoogovens Iklm lKon. Olie |Nat Nederl. Inm.b. ■NedJloyd Gr. |0ce-v.d.Gr. lOmmeren Van ■Pakhoed Hold. ■Philips IRobeco ■Hodamco lRolinco jRorento I Unilever Ver.Bezit VNU Volker Stevin W.U.H. Banken, handel löfy Akzo 82 9^ Akzo 79 9l/4 Akzo 76 10V5 ABN K74 9*4 ABN K79 9^ ABN 74 9 ABN 75-85 9 ABN ecu 85 TO ABN 84 8 ABN Kap.71 8 ABN Kap.73 TO AmroK80 8f4 AmroK73 TO Amro 73 4 AmroK71 TO AmroK73 l? BMH K72 m BqPaK75 8 Bwf Llmb69 W2 BOZ 71 jVi BOZ 71 8V4Breev71 8Breevast73 8^4 Bred71 8 BP Ned. 71 TO BP N72 10 Ceehom 71 TO CMC 72 TO CCRa74 8 CredLBN 71 8Elsev.P.71 TO Hag.71 8 HolecDiv65 8 Hoogov. 71 8 Hoogov. 72 HKappa73 '.KLM 68-88 TOLyons72 TO NIB 80 9/< NIB 74 TO NIB75(2 8 Nat.Ned.F.76 TO NQU 74 8 NQU 71-86 Vorige Laatste Koersen Koersen 99,20 98,00 230,00 228,60 107,40 106,70 459,00 457,00 249,00 246,50 80,00 79,00 173,30 171,50 168,50 167,30 120,00 119,00 56,40 56,00 183,50 182,50 147,70 146,50 132,00 132,00 144,50 143,50 59,50 58,40 59,00 58,40 193,70 192,30 68,50 68,50 195,50 193,00 160,50 159,00 320,00 320,50 28,70 28,50 60,60 60,40 51,00 51,10e 74,90 75,40 139,30 139,50 68,40 68,80 46,00 46,20 344,40 344,00 200,50 197,00 32,50 32,00 104,00 102,70 industrie 112,60 112,60 101,70 101,70 101,40 101,40 107,80 107,30 110,60 110,60 107,20 107,20 100,40 100,40 101,00 101,00 103,90 103,90 100,30 100,40 102,00 102,20 110,80 110,80 102,50 102,50 102,50 102,20 101,00 101,50 101,50 101,80 100,50 100,50 103,00 103,00 97,20 97,40 99,50 99,50 99,70 99,70 101,00 101,00 100,50 100,50 100,20 100,20 100,70 100,70 100,60 100,60 120,50 120,50 98,50 98,50 103,50 103,50 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 99,00 98,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 98,50b 100,50 100,30 99,00 99,00 110,10 109,80 104,00 104,00 100,50 100,50 93,50 94,30 104,30 104,30 100,30 100,10 8 NGU 72-87 101,80 101,80 73/4 NGU 72 102,00 102,00 7V*2 NGU 69 101,00 100,80 7V4 NGU 66 101,00b 101,20b 7V4 NGU 73 100,40 100,80 6V2 NGU 66 99,60 99,60 6Vl NGU 68 98,70 98,70 83/4 NOB 76 100,30 100,30 73/4 NOB 73 101,00 100,80 7 NOB 66-91 99,00 99,00 7 NOB 64-89 97,60 97,60 93/4 NMB K74 104,20 104,30 8Vfc NMB K76 102,80 102,60 63/4 NMB K72 99,00 99,00 8V2 NS 70 100,00 100,00 7V4 NS 72 99,90 99,90 8 NWatsch.74 101,30 101,30 73/4 OTRA 7? 99,50 99,50 8 P&C Gr. 72 98,00 73/4 Pakh.73 100,10 100,10 7 Pakhoed 68 99,80 99,80 7 Pakhoed 72 99,50 99,50 7V4 Pakh.66 99,50 99,50 6Vü Pakh.67 98,50 98,50 73/4 Pech.72 100,50 100,50 8 Philips 72 100,70 100,70 6 PGEM 57-87 97,70 97,70 ö1^ PGEM 58 96,60 96,60 5 PGEM 58-88 95,30 95,70 6 PGEM 64-89 98,00 98,00 6J/t2 RRynP67 98,30 98,30 8VtJ RynlD71 100,50 100,50 6 Schlphol66 94,70 94,90 8l/2 ShelF75 102,70 102,60 8V5 ShelF71 101,00e 100,90 73/4 ShelF72 101,00 101,00 9,6 SHV 72 117,50 117,50 9,6 SHV 73 117,50 117,00 7V4 Total72 99,30 99,30 83/4 Unil.75 100,00 100,00 6 Unilev. 66 98,00 98,00 7£ VMF 69 94,90 95,00 83/4 VNU 75 103,00 103,00 Converteerbare obligaties 8 Asd.R.84-92 63/4 Amro 73 11 Bredero 81 63/4Br/Mol85 6V4Buehrm.73 7V4Buehrm.76 7 CreditLBN 74 7V4Fumess73 6 Hoogov. 85-95 83/4 KNSM 75 83/4 KBB 75 9 Meneba 74 73/4 Nutr.72 6V$ NJjv.85 10 Pont 74-89 7V*2 Proost71 eVi Rol.67 8 Sanders 72 83/4 S'ma 76 14 SHV 81 8^4 Stevin76 9 VMF-Stork 76 8VS Volker78 83/4 WUH 75 109,00 109,00 110,80 112,50 115,50 111,00 103,30 101,00e 102,60 106,00 108,50 103,50 182,00 114,60 100,30 110,50 89,00 99,50 460,00 163,00 99,70 116,50 97,50 101,70 108,50 108,00 110,70 112,50 116,00 111,00 103,10 100,50 102,40 105,80 108,50 103,00 181,00 114,50 100,10 110,50 89,30 99,50 164,20 99,70 116,30 97,30 101,80 Binnenlandse aandelen 2 per. ACF-Holding Asd Rubber Amst.Rijtuig Ant. Brouw. Ant. Verff. Ass. R'dam Audet Aut.Ind.R'dam BAM-Holding Batenburg Beek, Van 220,00 8,45 361,00 62,00 273,00 126,50 273,00 1620,00 69,50e 605,00 180,00 220,00 8,40 365,00 60,00 273,00 123,50 269,00 1620,00 70,00e 585,00 180,00 Beers' Zonen Begemann Belindo Berkel's P. Blyd.-Will. Boer De, Kon. Bols, Kon. Borsumy Wehry Boskalis W. Braat Bouw Breevast Breevast c Bredero Bredero c Br./Molijn c Buehrmann-T. Calv:Delft c Calv'pref.c Centr.Suiker C.S.M. eert Ceteco Ceteco eert. Chamotte Unie Cindu-Key Claimindo Cred.LBN Deli-My Desseaux Dorp-Groep Econosto EMBA Eriks Fokker Vliegt. Fumess Gamma Holding Gamma pref Gelatine D. Gerofabriek Giessen-de N. Goudsmit Ed. Grasso's Kon. GTI-Holding Hagemeyer Hoek's Mach. Holdoh Hout Holec Holl.Am.Line Holl.Sea S. Holl. Kloos Hunter D. Hunter D.pr. IHC Caland Industr. My Ing.Bur.Kondor In tem.-Muller Kempen Beg. Klene's Suik. Kluwer KBB KBB (eert.) KBB (pref.) Kon.Ned.Pap. Koppelpoort Hold. Krasnapolsky Landr Gl. Leidsche Wol Macintosh C. Maxwell Petr. Medicopharma Meneba MHV Amsterdam Moeara Enim M.Enim OB-cert M.Enim WI-cert Mulder's Mynbouwk. W. Naarden Int. Naeff NAGRON NBM Bouw NEDAP Ned.Scheepsh. Ned.Springst. Nierstrasz 225,00 90,00e 401,20 35,50 507,00 173,80 100,00 340,00 18,80 190,00 202,00 202,00 175,00 173,00 107,00 90,00 466,00 2640,00 179,00 179,00 293,00 295.00 28,00e 53,30 404.90 99,00 128,50 104,00 173,00 80,50 345,00 180,00 127,00 46,50 162,20e 21,50 213,00 59,50 92,00 90,00 133,00 52,90 60,00 79,30 243,00 184,00 627.00 4,15 267,00 47,50 5,70b 36,60 72,50 370,00 49,90 106,20 795,00 143,00 48,50 47,00 18,00 60,30 185,00 166,00 193,00 242,00 500,00e 442,00 228,00 82.00 7,18 825,00 9850,00 2100,00 3600,00 1900,00 48,10 148,00 41,50 11,85 120,50 149,50 7590,00 1840,00 220,00 75,00a 404,60 34,80 507,00 170,00 97,80 340,00 18,70 190,00 204,00 204,00 172,00 172,00 102,OOd 89,20 464,00 2665,00 178,50 179,00 294,70 295.00 28,00 52,50 404,90 98,20 128,00 101,10 173,00 81,00 178,50 127,00 46,20 162,00 21,80 215,00 59,50 92,00 87,00 133,00 52,90 59,80 79,60 242,00 182,00 625,00 4,15 273,00 48.00 5,70b 35,50 71,50 366,00 49,50 106,20 798,00 143,50 48,40 47,00 18,00 59,50 184,00 164,00 192,50 244,00 505.00e 435,00 229.50 82,50 7,15 815,00 9800,00 2100,00 3640,00 47,50 155,00 41,00 11,50 119,00 149,00 7800,00 1850,00 Norit Nutricia Nyv.-Ten Cate OTRA Palembang Palthe Pont, Kon. Porcel. Fles Pronam Proost en Br. Rademakers Ravast Reesink Riva Riva (eert.) Rommenhoeller Sanders Beh. Sarakreek Schuitema Schuppen Schuttersv. Smit Intern. Telegraaf De Text.Twenthe Thomassen Dr -V. Tw.Kabel Hold Tw. en Gudde Ubbink Ver.Glasfabr. VMF-Stork Verto VRG Gem.Bez. Wegener's Wegen, eert, Wessanen Westhaven Asd Wolters Samsom Wyers 129,80 123,50 338,00 163,50 110,00b 97,00 67,00 135,00 119,00 322,00 305,00 23,50 418,00 1560,00 1555,00 795,00 110,00 118,00 550,00 245,00 40,00 40,00 266,00 137,50 55,00 420,00 55,00 166,50 530,00 198,00 62,80 102,10 73,00 69,50 178,50 299,00 221,00 57,50e 130,80 123,50 335,00 160,00 96,00 66,00 119,00 322,00 305,00 23,50 410,00 1530,00 1530,00 805,00 110,00 119,00 560,00 245,00 44,00 40,50 263,00 137,00 55,50 420,00 54,00 168,00 530,00 197,50 62,00 102,00 ^2,00 67,50 179,00 295,00 220,00 56,60 Beleggingsinstellingen ABN Aand.f. 285,00 285,00 Alg.Fondsenb. 193,00 193,00 Alrenta 147,30 147.30 America Fund 293,50 296,50 Bever Belegg. 33,00 33,00 Bin.Bel.f.V. 133,00 134,00 BOGAMIJ 155,00 156,00 Chemical Fund 31,50 31,60 Colon. Growth 34,80 34,90 Concentra 26,50 26,50 Eur.Ass. Tr. 6,00 5,80 Goldmines (1) 1359,00 1345,00 Holland Fund 48,80 49,00 Interbonds 685,00 685,00 Japan Fund 39,50 38,50 Lev.Capit.H. 177,00 179,00 MK Int.Vent. 58,50 58,50 N.Y.Ind.Ind. 1305,00 1297,00 Obam, Belegg. 153,60 155,00 Old Court D. 104,00 104,00 Oreo Austr. M. 43,50 43,80 Rentalent Bel. 1137,00 1136,00 Rentef.Ned.W 105,70 105,50 Rentotaal NV 25,80 26,20 Sci/Tech 9,25 9,50 Technology F 37,00 37,10 Tokyo Pac. H. 121,00 122,00 Unifonds (20) 23,50 24,00 Vance,Sanders 20,50 20,50 VLB NV 84,90 84,90 Viking Res. 45,50 45,00 Wereldhave NV 171,00 170,50 Orig. n.amerik. aandelen Allied Corp. 41,20 41,50 Amer. Brands 68,00 67,00 Amer. Expres 47,10 46,10 Amer. Motors 2,90 2,90 Am.Tel.& Tel. 24,25 24,20 Ameritech 92,10 92,50 ASARCO 22,30 22,80 AU. Richf. 57,20 57,20 BAT Industr. Bell Atlantic Bell South Bethl. Steel Boeing Comp. Burroughs Chevron Corp. Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp. Ford Motor Gen. Electric Gen. Motors Gillette Honeywell Int.Bus.Mach. Intern.Flavor Intern. Paper ITT Corp. Litton Ind. Lockheed LTV Corp. Minnesota Mining Mobü Oil N.Am.Phill. Nynex Occ. Petr.Corp Pac. Telesis Pepsico Philip Morris Phill. Petr. Polaroid Quaker Oats RCA Corp. Reynolds Ind. Saralee Schlumberger Sears Roebuck Southw. Bell Sperry Corp. Tandy Corp. Texaco Texas Instr. Union Carbide Union Pacific US Steel US West Wamef Lamb. Westinghouse Woolworth Xerox Corp. 3,20 91,70 41,00 16,60 44,50 56,50 36,30 47,50 26,80 25,10 33,90 57,00 43,75 52,60 16,50 45,20 60,00 72,50 59,20 55,60 120,25 29,20 49,00 30,85 82,80 51,50 8,00 78,50 30,40 36,00 87,60 32,50 76,90 58,70 88,90 37,50 30,90 49,50d 45,30 32,50 39.40d 36,25 38,20 79,50 51,55 32,00 37,75 95,80 43,00 47,20 26,90 79,70 42,00 33,70 46,40 49,00 91,20 40,60 16,20 44,20 56,20 35,90 46,90 24,90 33,60 57,10 43,05 51,75 16,50 44,40 60,00 70,75 56,80 118.80 29,30d 48,75 30,80 83,50 50,30 7,70 75,50 30,30 36,10 87,50 32,50 76,40 58,30 88,10 37,50 31,00 45,30 32,20 36,25 37,80 79,90 51,10 32,60 37,25 98,20 43,00 46,70 26,80 79,90 42,75 33,00 46,40 50,30 Certificaten buitenland 2e per. AMAX Inc. Am. Home Prod. Am. Motors ATT Ned am ASARCO Inc. AU. Richf. Boeing Corp. Burroughs Can. Pacific Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dart Kraft Dow Chemical Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp. Ford Motor Gen. Electric Gen. Foods Gen. Motors Gillette Goodyear 54,20 211,00 11,00 84,50 65,00 196,50 227,00 193,00 157,20 122,00 120,10 159,00 90,30 78,00 348,00 113,30 149,00 176,OOd 57,00 153,20 202,50b 240,20 246,50 203,00 98,80 54,50 211,00 11,10 83,00 71,00 196,80 228,00 191,00 156,50 123,00 119,90 158,70 91,00 76,50 347,10 114,30 147,50 175,00 57,00 152,00 203.50 245,70 242,50 204,00 101,70 Inco I.B.M. Int. Flavors ITT Corp. Kroger Lockheed Merck Co. Minn. Min. Nabisco Br. N.Am.Philips Pepsi Co. Philip Morris Phill. Petr. Polaroid Procter G. Quaker Oats RCA Corp. Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Shell Oil Sperry Corp. Tandy Corp. Texas Instr. Union Pacific Un. St. Steel Westinghouse Woolworth Xerox Corp. 43,00 403,00 99,30 105,00 148,00 174,00 376,00 258,50 255,00 119,50 199,00 301,50 127,50 98,00 186,00 163,50 152,00 124,70 131,50 65,40 197,00 174,00 107,00 320,80 160,00 90,40 113,30 156,70 163,50 Certificaten buitenland Hitachi (500) Mits.El.(500) Warrants Ahold Amer. Express Bredero VG 83 Bredero VG 84 Gist-Brocades Honda motor co. Hunter Douglas K.L.M. B K.L.M. warr. 85-92 MK Int. Vent. Nat.Inv.Bank Nat.Nederl. 76 Nat.Nederl. 78 Philips Gem.B Philips 85-89 VNU Ver. Bez. W.U.H. 730,00 430,00 391,00 33,00 29,50 20,50 31,50 779,00 17,40 548,00 303,00 8,50 40,00 2530,00 2195,00 64,00 170,00 489,00 19,00 Binnenland 2 perioden (niet officieel genoteerd) RSV. eert 7£ RSV 69 12,50 76,50 42,20 400,00 99,00 103,60 149,00 173,00 381,80 258,00 250,00 121,50 199,50 301,00 129,00 100,00 184,00 164,00 153,50 122,30 128,50 62,80 173,00 110,00 334,50 159,50 90,70 112,00 158,20 167,00 730.00 430,00 29,80 20,80 30,70 17,00 545,00 297,00 8,70 40,00 2530,00 2170,00 62,70 171,00 475,00 18,70 14,00 76,50 Afgifteprijzen funds (Ned.) ABN belegg. ABN oblig.f. AMRO AF AMRO OC AMRO AC AMRO OF Amva belegg. Belgg.v.d.7 Bemco d.b. Bemco J.b. Bemco rend E.a.L. vgf v.w. E.a.L. vgf d. E.a.L. vgf a. b. E.a.L. vr.valut. Esmeralda HoU. obl. f. HoU. sel. f. Optimix Rentabel Spec. sit. fund Unico Unifonds 128,12 60,69 395,47 245,51 174,75 177,41 243,69 18,28 184,50 266,20 179,60 20,03 14,61 26,18 12,26 130.72 122,30 65,35 231,96 499.73 177,26 81,30 25,20 127,45 60,77 398,09 244,15 175,03 177,47 244,92 18,25 184.50 266,20 179,60 20,06 14,61 26,17 12,29 130,91 122.40 65,25 233.41 499,73 176.51 81,20 25,40 KATS - Op de werf van Van der Rest Nautic in Kats werd onlangs het 11 meter lange jacht 'Lapwing', officieel te water gelaten. „Ik doop u Lapwing en wens u een behouden vaart", aldus de 10-jarige Petra Wentholt, dochter van de mede-eigenaar van het schip. Het is een nieuw type in de Piewit-serie van Van der Rest. De 1100 Sport is volgens de ontwerper van het jacht, N. F. van der Rest, typisch een sportief zeilschip voor de snelle toervaarder. De prijs van de boot bedraagt 160.000 gulden. Bij de ontwikkeling van de 1100 Sport is veel nadruk gelegd op het uiterlijk. Het comfort is in verhouding minder dan bij de andere Piewit-typen. Zo is bijvoorbeeld de stahoogte van het de Lapwing vrij laag. Een voordeel van deze constructie is dat het jacht nagenoeg geen opbouw heeft en op een decimeter na tot de 'flush-deck' modellen kan worden gerekend. Dit in tegenstel ling tot de voorgaande acht Piewit- typen, eveneens ontworpen door de eigenaar van Van der Rest Nautics. Het interieur van het jacht is overi gens beslist niet sober te noemen. De 1100 Sport is uitgerust met diverse technische apparaten en een 4-cylinder inboordmotor van 35 pk. Het zeiloppervlak van de Lap wing - Engels voor kievit - beslaat in zijn totaliteit, met spinakker, 167 vierkante meter. De breedte is 3.50 meter en gemeten vanaf de water lijn bedraagt de hoogte precies ze- ventien meter. Voorts beschikt het schip ook over een speciale kiel en een directer besturingssysteem. De 1100 Sport weegt 5 ton en is groten deels vervaardigd uit polyester en hout. Vooral vanwege de specifieke kwali teiten van polyester neemt de hoe veelheid werk bij Van der Rest Nautic - hij exporteert ook naar Amerika - nog steeds toe. De werk zaamheden bestaan echter niet al leen uit het bouwen van jachten. Ook op het gebied van industriële toepassingen is het bedijf actief. Zo levert de onderneming reeds een aantal jaren complete polyester binnenwerken voor waterzuive ringsinstallaties aan de water schappen op het Bevelandse. De toegepaste constructies slaan bij de gebruikers zeer goed aan. Er hoeft geen onderhoud te worden gepleegd en bovendien gaat een binnenwerk van polyester volgens Van der Rest wel zo'n 50 jaar mee.In tegenstelling tot een zuivéringsinstallatie, ge bouwd van onbeschermd beton, die al na enkele jaren sporen van ver weer vertoont. Mede gezien de gunstige ontwikke ling in het bedrijf zijn er plannen ontwikkeld om in de nabije toe komst de huidige onderneming uit te breiden met een grote werkloods. De fabricage van polyester onderde len en half-produkten zal in de werkzaamheden volgens Van der Rest zeker een grote plaats in gaan nemen. „Waterzuiveringsinstalla ties hebben immers ook te maken met het water", aldus de eigenaar. VLISSINGEN Dr J. Friederichs, sinds 1974 lid van de Raad van Bestuur van Hoechst Holland, gaat in de loop van de maand juli de nieuwe centrale afdeling 'Informatica en Communicatie' van Hoechst AG in Frankfurt leiden. Tot opvolger van de heer Friederichs in de Raad van Bestuur is per 1 juli 1985 benoemd de heer R. Meijer. De heer Meijer (51) is thans directeur van de Dienst Financiën en Administratie. Per 1 juli zal de Raad van Bestuur als volgt zijn samengesteld: ir B. van Nederveen, voorzitter; K. W. Kohier en R. Meijer. De Raad van Bestuur van Hoechst Holland NV, dochteronderneming van Hoechst AG in Frankfurt, heeft in zijn vergadering van 19 juni mr drs H. Langman, lid van de Raad van Bestuur van de Algemene Bank Nederland, benoemd tot lid van zijn college. Hij neemt de plaats in van de heer O. Schoemaker, die1 in bovengenoemde vergadering is afgetreden. De heer Schoemaker richtte in 1950 voor Hoechst een vertegen woordiging in ons land op, terwijl hij sinds 1960 als commissaris intensief betrokken is geweest bij de verdere ontwikkeling van Hoechst in Nederland. De Raad is nu als volgt samengesteld: prof dr W. Hilger, voorzitter; prof dr J. J. J. van Dijck; drs B. Henny; mr drs H. Langman; dipl. kfm H. Reintges; dr J. Schaafhausen. DEN HAAG (ANP) - Veel winkels voor huishoudelijke artikelen, glas, aardewerk, porselein, luxe- en ca deau-artikelen (de zogenaamde ge mengde branche) zijn nauwelijks meer rendabel. Door de dalende be stedingen van de consument is de concurrentie in deze branche fors toegenomen. Als gevolg daarvan staat de bruto marge sterk onder druk, terwijl deze winkels hoge kosten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Eco nomisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Van 1978 tot en met 1984 daalden de bestedingen van de consument aan genoemde artikelen in reële cijfers met zestien procent. Vooral na 1980 bezuinigde de consument sterk op uitgaven voor deze artikelen. Op het ogenblik geven we in Nederland onge veer 2.100 miljoen gulden aan deze artikelen uit ofwel per jaar 146 gulden per hoofd van de bevolking. Bijna twee derde van deze artikelen wordt via een speciaalzaak verkocht, de rest Sanering AVEBE Minister Braks van landbouw en visserij zal niet het initiatief nemen voor een gesprek met AVEBE over sanering van de schuld van het concern. Hij is wel bereid gesprekken tussen overheid, banken en het bedrijf te bevorderen als AVE BE zelf met voorstellen komt. Hij heeft dit donderdag gezegd tijdens mondeling overleg met de vaste Ka mercommissie van landbouw. Een ruime Kamermeerderheid hield de minister voor dat hij het initiatief moet nemen voor die gesprekken. via het grootwinkelbedrijf en postor derbedrijven. Het omzetverlies deed zich van 1978 tot en met 1984 vooral voor bij bedrij ven met minder dan tien werknemers (omzetdaling dertien procent). In die periode zagen de grote bedrijven daarentegen een omzetstijging van vijftig procent. Dat lijkt niet alleen het gevolg van een sterke füiaalvor- ming, maar ook van een uitgekiende commerciële formule, aldus het EIM. Willen de kleine winkels rendabeler worden dan moeten zij volgens het EIM kiezen voor een commerciële formule. Dat kan door een keuze voor dagelijkse gebruiksartikelen onder glas, porselein, aardewerk en huis houdelijke artikelen, of door een keu ze voor luxer en modegevoeliger as sortiment. Advertentie 1 tl V .f i'.stW

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 9