Soft-ijs vaak niet fris SVR: meer tijd voor advies stelselherziening Geen premieverhoging ziektekostenverzekering Meer uitschrijvingen bij arbeidsbureau's DE KONING VER WA CHT VEEL VANHER VERDELING ARBEID 14LES: ONDERBELICHTE GROEP ort geding lolitie tegen [ietkerk Centrum '45 'rijgt tweede Voorlichtingsrol voor werkgevers estiging EG besluit uitlaatgassen uitgesteld Eurometaal |echt niet gunnen rder België aan VAN DER REIJDEN: Minder uitbetaald aan uitkeringen Uitgebreide tandverzorging tot 19 jaar Model US Economie VS lijkt harder te groeien PZC/kinnen-buiten land 1IJDAG 21 JUNI 1985 DEN HAAG (ANP) - Soft-ijsmachines worden te vaak slecht schoonge maakt en onzorgvuldig gedesinfecteerd. Daardoor komt het nogal eens voor dat in soft-ijs te veel bacteriën zitten, niet alleen de relatief onschuldige colibacteriën, maar ook ziekteverwekkers als staphylococcen. Het zou daarom een goede zaak zijn indien wettelijke vakbekwaamheidsei sen voor soft-ijsbereiders worden bepaald. Dat heeft de Consumentenbond donderdag bekendgemaakt. De Consumentenbond heeft eind april op vijftig plaatsen soft-ijs gekocht en getest. De resultaten van de test worden alarmerend genoemd. De kans is groot dat op warme zomerdagen de kwaliteit van het soft-ijs nog verder achteruit zal hollen, aldus de Consumentenbond. Op acht plaatsen ontdekten de onderzoekers resten van het chloorhoudende desinfectiemiddel Halamid. Eén ijsje bevatte zelfs 86 maal de wettelijk toegestane hoeveelheid. In een reactie op het onderzoek van de Consumentenbond zegt IJsfrica Nederland, de organisa tie voor ijsbereiders en cafetariahouders, dat houders van een softijsma chine wel dienen te voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Volgens IJsfrica Nederland zou de Economische Controledienst echter te weinig controle uitoefenen op de naleving van het consumptie-ijsbesluit, waardoor naar schatting op 70 procent van de verkoopplaatsen niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan. NOV bepleit behoud aaw oor meewerkende partner |EN HAAG (ANP) - Bij de herziening van het sociaal zekerheidsstelsel moet er voor worden ewaakt dat dat de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (aaw) blijft bestaan. Voor blfstandigen en hun meewerkende partners biedt die voorziening een bescherming tegen [mgdurige arbeidsongeschiktheid. staat in de nota „Meewerkende irtner" van het Koninklijk Neder- Ondememersverbond (KNOV) Ie donderdag aan mevrouw Dales, porzitter van de vaste kamercom missie voor emancipatiezaken is aan boden. één op de drie bedrijven in het lidden- en kleinbedrijf werkt de echt- Enote met de man mee. In de detail- fendel en de horeca is dit zelfs twee de drie. Daarnaast zijn er zo'n S.OOO vrouwen met een eigen bedrijf zelfstandig beroep. De meewerken- echtgenote heeft eigenlijk geen |ositie: zij wordt niet als zelfstandige ook niet als werkneemster be- Ihouwd maar zit er als het ware tussenin: theoretisch onzichtbaar werkneemster omdat het wetboek maar praktisch onmisbaar. verbiedt dat tussen man en vrouw een De meewerkende echtgenote is geen dienstverband bestaat. De meewer- ZAANDAM (ANP) - De munitiefa- Iriek Eurometaal legt zich niet neer jij de beslissing van de Belgische «gering om een order van f 300 piljoen voor granaten aan het Ame- fikaanse bedrijf General Defence lorporation te geven. Eurometaal beeft de Belgische Raad van State jjerzocht de beslissing nietig te ver- llaren, zo heeft de directie donder- lag laten weten. lolgens Eurometaal heeft het Belgi- phe ministerie van landsverdediging offerte, die op 25 maart is uitge dacht, niet met de gebruikelijke zorg- uldigheid behandeld. Het bedrijf laat ports in de VS onderzoeken hoe oorkomen kan worden dat een ex portvergunning wordt verleend, om- lat hiermee een overeenkomst tussen lederland en de VS geschonden zou lorden. De directie van Eurometaal lil verder geen commentaar geven, lolgens Van den Bergh (pvda) zou de (rder niet zijn doorgegaan omdat Eu- pmetaal geweigerd heeft een vorm jan smeergelden te betalen. ITRECHT (ANP) - De vier politie- lakbonden hebben een kort geding angespannen tegen minister Riet- rk van binnenlandse zaken over de procent herbezetting van de ar- leidsplaatsen die op 1 augustus in de p8 gemeentelijke politiekorpsen rijkomen door de verkorting van de pbeidstijd tot 38 uur per week. Het jeding dient I juli voor de president n de rechtbank in Den Haag. bonden verwijten de minister dat i over het „invullen" van de herbe- fetting geen overleg met hen heeft 'tpleegd, hoewel ze daar de afgelopen haanden in het georganiseerd politie- Verleg herhaaldelijk om hebben ge daagd. Bovendien komt de eenzij di- beslissing die de minister heeft Jenomen volgens hen niet neer op een lerbezetting van 85 maar van 70 Irocent. }e afdeling rijkspolitie van het geor- aniseerd overleg heeft met minister forthals Altes (justitie) wel overleg évoerd en overeenstemming bereikt h er de manier waarop de door ATV pi] komende plaatsen worden herbe- bt. DEN HAAG (ANP) - Het CNV zou het prima vinden als de hele herziening van het sociaal zekerheidstelsel over de verkiezingen zou worden getild. Er is echter geen sprake van dat wij een vertragingstactiek in de advise ring over het stelsel toepassen. Dit zegt CNV'er Molendijk die namens deze vakbond zitting heeft in de Sociale Verzekeringsraad (SVR). De SVR zou eigenlijk donderdagmid dag met een advies over het nieuwe stelsel komen. Het ziet er echter naar uit dat de SVR niet voor augustus met een advies komt. Molendijk ziet het dan ook niet Imeer zitten dat het nieuwe stelsel per |1 januari 1986 kan worden ingevoerd. „Als ons advies er is moet de Raad van State nog advies uitbrengen en dan pas kunnen de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer. Gezien de opvattingen van de Raad van State in het verleden zal die echt niet aan advisering over zoiets belangrijks als een stelselherziening beginnen als zij nog niet in het bezit is van het SVR-advies", aldus de CNV'er. De FNV ontkent net als het CNV dat er van vertragingstactiek sprake zou zijn. De FNV wil van de staatssecretaris weten of hij inderdaad van plan is de wetsvoorstellen, nog voor de SVR heeft geadviseerd, de Raad van Sate aan te bieden. FNV en CNV zeggen beide met een goed advies te willen komen en dat daar tijd voor nodig is. „We stuiten op zoveel ingewikkeldhe den, ieder wetsartikel moet uitgediept worden en vergeleken. Ook betrekken we de uitvoerende instanties erbij", aldus Molendijk. Een woordvoerder van het ministe rie van sociale zaken en werkgele genheid zei donderdag dat hij op dit moment over de ontwikkelingen nog niets kon zeggen. kende echtgenote valt dan ook niet onder de werknemersverzekeringen. Onder een aantal voorwaarden kan de meewerkende echtgenote wel voor een AAW-uitkering in aanmerking ko men. Het recht heeft wel invloed op de positie van de meewerkende echtge note, bijvoorbeeld het huwelijksgoe derenrecht en het erfrecht. Dales gaf toe dat de positie van de meewerkende echtgenote onderbe licht is. De rol van het midden- en kleinbedrijf noemde zij belangrijk, niet alleen voor de werkgelegenheid maar ook omdat het zorgt voor een belangrijk deel van de leefbaarheid van de stad, de bereikbaarheid van de dagelijkse noodzakelijke dingen en voor het zelfstandig houden van de oudere mens. Volgens het KNOV wordt de meewer kende echtgenote (partner) gecon fronteerd met een opeenstapeling van ingrijpende veranderingen: de andere belastingheffing als gevolg van de invoering van de derde fase van de Wet Tweeverdieners en het streven van de overheid naar gelijke behande ling in de sociale zekerheid. Het KNOV vindt het onjuist dat ten gevol ge van een wijziging in de sociale verzekeringswetgeving voor zelfstan digen compenserende maatregelen worden getroffen in de fiscale sfeer. Een blijvende oplossing van de pro blemen moet volgens het KNOV wor den gezocht ir de sociale verzekerin gen zelf. De werkgeversorganisatie vreest namelijk dat de politiek over enige tijd weer vergeten is waarom de fiscale compenserende maatregelen zijn getroffen. AMSTERDAM (ANP) - De Moslim Studenten Vereni ging Nederland heeft donderdag op de Dam in Am sterdam een manifestatie gehouden tegen het regime van Khomeiny in Iran. De ayatollah heeft volgens een woordvoerder van de vereniging al 50.000 tegenstanders gedood. Er zitten in Iran nog eens 140.000 mensen om politieke redenen gevangen, zo zei hij. Enige tientallen Iraniers namen aan de manifestatie deel. Het protest bestond onder andere uit straatto neel. Soortgelijke manifestaties vonden donderdag plaats in vijftien andere steden in Europa, Azië en de VS. Een van de opgevoerde toneelstukken: een als Khomeiny verklede speler beveelt de executie van een neergeslagen 'gevangene'. UTRECHT (ANP) - De tandartsenorganisatie NMT heeft in een half jaar tijd een half miljoen handtekeningen verzameld tegen het schrappen van de tandheelkundige zorg uit het ziekenfondspakket. Onder het motto: 'Laatje tanden 'es zien' besloten de tandartsen hun patiënten te mobiliseren toen de Tweede Kamer uitsprak dat het niet meer vergoeden van de tandartskosten door het ziekenfonds tot de bezuinigingsmogelijkheden behoorde. De voorzitter van de NMT, P. Hanedoes, bood de handtekeningen, samen met een enorme kies, donderdag in Den Haag aan aan de vaste Tweede Kamercommissie voor de volksgezondheid. DEN HAAG (GPD) - Als het aan staatssecretaris Van der Reijden (volksgezondheid) ligt zal geen pre mieverhoging voor de particuliere ziektekostenverzekering per 1 juli ZOETERMEER (ANP) - Vorig jaar is minder betaald dan in 1983 aan uitke ringen krachtens de ziektewet en aan werkloosheidsuitkeringen, maar meer aan arbeidsongeschiktheidsuit keringen, aldus het jaarverslag van de Sociale Verzekeringsraad. Bij de ziektewet werd 4,9 miljard aan uitkeringen uitbetaald of 0,6 pro cent minder dan in 1983. Het aantal uitkeringsgevallen is met 3,8 procent toegenomen tot 3,4 miljoen. Aan werkloosheidsuitkeringen werd 2,7 miljard uitbetaald, dat is 0,6 mijjard minder dan in 1983, terwijl het aantal gevallen terugliep met ruim 13,4 procent tot 388.000. Aan arbeidsongeschiktheidsuitkerin gen (aaw en wao) betaalden de fond sen 17,0 miljard of 0,8 miljard meer dan in 1983. Het aantal toetredingen bleef evenwel op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Het aantal beëindi gingen nam slechts toe met 3,3 pro cent. Per saldo betekende dit dat het aantal uitkeringsgevallen aan het ein de van het verslagjaar een niveau bereikte van 751.000. van dit jaar worden toegestaan. Hij zei desgevraagd donderdag dat deze wens van de verzekeraars bij hem op afwijzing zal stuiten. „Het benodigde geld moeten ze maar uit de vergrij zingsreserve putten". De particuliere ziektekostenverzeke- UTRECHT (ANP) - Alle zieken fondsverzekerden tot 19 jaar kunnen vanaf 1 juli aanspraak maken op uitgebreide tandheel kundige zorg. De Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen heeft donderdag meegedeeld, dat daarover met alle betrokken organisaties en de overheid overeenstemming is bereikt. Volgens de VNZ is er sprake van een belangrijke ver betering. Tot nu toe komen alleen jonge ren van 13 jaar en ouder wier gebit aan bepaalde eisen voldoet (ruim 60 procent) in aanmerking voor een uitgebreider verstrek kingenpakket. Vanaf 1 juli kun nen alle jongeren tot 19 jaar daar bij het ziekenfonds aanspraak op maken. raars willen met een premieverhoging van 4 tot 5 procent het geld opbren gen dat ze aan de ziekenfondsen moe ten betalen om de vrijwillige zieken fondsverzekering in stand te kunnen houden. Contractueel zijn ze gehou den voor dit doel 90 miljoen gulden over te dragen voor de tweede helft van dit jaar. Maar een deel van de verzekeraars kan of wil dit geld niet opbrengen. Volgende week zullen de verzekeraars hun wens tot premieverhoging voor leggen in een gesprek met staatsse cretaris Van Zeil (prijsbeleid). Als de verhoging niet mag is een van de alternatieven het putten' uit de zoge heten vergrijzingsreserve, die volgens wettelijk voorschrift moet worden aangehouden. Volgens insiders be staan die reserves bij de ongeveer 70 maatschappijen totaal uit ongeveer twee miljard gulden. Van der Reijden is het eens met het deel van de ziektekostenverzeke raars dat de voorkeur geeft de pre mies niet te verhogen. I DEN HAAG (ANP) - Het aantal uitschrijvingen bij de arbeidsbureaus neemt steeds sterker toe, terwijl het aantal inschrijvingen slechts licht stijgt. Dat blijkt uit zogenoemde „stroomcijfers" op de arbeidsmarkt, die in het donderdag gepubliceer de maandverslag van de arbeidsmarkt over mei 1985 van het minis terie van sociale zaken en werkgelegenheid staan. In de periode januari- mei 1985 bedroeg het aantal inschrijvingen 319.000 (zelfde periode vorig jaar 310.000) en het aantal uitschrijvingen 365.000 (334.000). In mei 1985 lieten 71.000 perso nen zich als werkzoe kend inschrijven, terwijl 81.000 personen konden worden uitgeschreven. Vorig jaar mei was er nog sprake van meer in schrijvingen (80.000) dan uitschrijvingen (78.000). De werkloosheid onder mannen neemt in ster kere mate een positieve wending dan die onder vrouwen. Dat komt vol gens sociale zaken door dat in sectoren die aan zienlijk bijdragen aan het economisch herstel (industrie, bouw) ver houdingsgewijs veel mannen werken. Werk lozen die een beroep in de dienstensector zoe ken, onder wie veel vrouwen, profiteren minder van het herstel. Daar komt bij dat het aantal vrouwen dat be taalde arbeid verricht of wenst te verrichten meer toeneemt dan het aantal mannen. BRUSSEL/DEN HAAG (DPA/ANP) - De ministers van milieu van de Euro pese Economische Gemeenschap zul len niet, zoals aanvankelijk het plan was, op 25 juni in Luxemburg bijeen komen om te beslissen over de maxi mum hoeveelheden schadelijke af valstoffen in uitlaatgassen van au to's. Italië, dat op dit moment het voorzit terschap in handen heeft, heeft de ministerraadsbijeenkomst uitgesteld. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie, het „dagelijks bestuur" van de Europese gemeen schappen, donderdag in Brussel be kendgemaakt. Volgens de woordvoerder wil Italië de ministers nu bijeenroepen op 28 juni. Die dag begint ook de topontmoeting van de Europese regeringsleiders in Milaan. Een reden voor het uitstel werd niet genoemd. De Tweede Kamer nam donderdag een motie van de PvdA aan, waarin er bij minister Winsemius (milieu) op wordt aangedrongen vast te houden aan I januari als ingangsdatum van de door hem aangekondigde maatre gelen met betrekking tot loodvrije benzine. lEGSTGEEST (ANP) - Staatssecre- ris Van der Reijden van wvc is in |rincipe bereid aan het Centrum '45 i Oegstgeest toestemming te geven bt uitbreiding van de hulpverlening, faarbij wordt gedacht aan klinische poliklinische hulp. Vanwege de (ereikbaarheid zal bovendien elders i het land een tweede centrum - voor Niklinische hulp - worden opgezet, lit heeft het Centrum '45 bekendge maakt. Wensen uit het verzet, joodse oorlog overlevenden en voormalige kamp- hgezeten (ook die uit Nederlands- ndië) kunnen met hun problemen bij Centrum terecht. De hulpverle ning is vorm gegeven door de eerste irecteur, wijlen dr. Meyering, en pro- Bastiaans, werkzaam in de laast het Centrum gelegen Jelgers- nakliniek. frof. Bastiaans beschikt vanwege zijn pensionering sinds 1 juni niet meer |ver een gebouw en personeel. Hij zal pl zijn werkzaamheden voortzetten zijn kennis en ervaring over te Jfagen aan zijn opvolger. Overigens |iijft hij tot uiterlijk 1 januari 1987 jan het Centrum '45 verbonden. ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Herverdeling van arbeid zal in kracht en effectiviteit toenemen, nu de overcapaciteit in veel bedrijven door het economisch herstel is ver minderd of verdwenen. Vrijkomende arbeidstijd moet in grotere mate dan voorheen worden herbezet. Maar daardoor worden ook de problemen groter. Dat zei minister De Koning (Sociale Zaken) donderdag in Alphen aan den Rijn, tijdens een bijeenkomst van plaatselijke bedrijven over arbeids tijdverkorting (ATV). De Koning meende dat de ATV-dis- cussie thans gaat over de voorwaar den voor een verantwoorde en doel matige invoering hiervan. Wat de handhaving of verlenging van de be drijfstijd betreft vroeg hij de vakbewe ging positief te staan tegenover nieu we arbeidspatronen, roulatieschema's en het langer openhouden van bedrij ven. De Koning verwacht meer van herver deling van arbeid (2) (ANP) - De Koning onderschreef de problemen bij kleinere bedrijven, die korter werken organisatorisch minder makkelijk kunnen opvangen. Maar hoe reëel deze problemen ook zijn, uit onderzoek is gebleken dat vele werk gevers wel degelijk oplossingen heb ben gevonden, zo zei hij. De bewinds man wees de werkgeversorganisaties er op dat juist zij een belangrijke rol kunnen spelen in de voorlichting van hun leden over deze materie. Het zou volgens de minister van rea lisme getuigen als cao-partners bij het vastleggen van het tempo van ar beidsduurverkorting rekening hou den met de vraag- en aanbodsituatie op dat deel van de arbeidsmarkt waarop hun bedrijf(-stak) zich be weegt. Voor ervaren en deskundig personeel waarvoor op korte termijn geen gelijkwaardige vervangers te vinden zijn zouden „spaarregelingen voor educatief verlof' kunnen worden overwogen, aldus De Koning. Deze kreeg van voorzitter G. Lubbi van de voedingsbond FNV te horen dat de overheid tot nu toe tekort is geschoten in flankerend beleid om ATV goed van de grond te krijgen. Zij erkende dat de vakbeweging zich wel licht te kwetsbaar heeft opgesteld door zich zo enthousiast op ATV te storten. De ondernemers hebben de effecten daarvan ingepikt. Vooral in de lagere beroepen zijn de gevolgen zichtbaar afroepcontracten en deel tijdarbeid vullen het gat van de vrij komende arbeidstijd. Gevolg is een verslechtering van de rechtspositie voor groepen werknemers. Prof. dr. J. Weitenberg directeur van het Nederlands Christelijk Werkge versverbond rekende het Alphense ondernemersgehoor voor dat de vol gens hem moeizame en geforceerde weg van collectieve arbeidsduurver korting weinig effectief is. De Neder- landsche Bank komt aan 20.000 ar beidsplaatsen ten gevolge van ADV in 1983 en 1984. In de Verenigde Staten blijken er 300.000 banen per maand bij te zijn gekomen sinds 1982 zonder ATV. Integendeel, men is lan ger gaan werken. Die groei is volgens Weitenberg moge lijk geweest doordat het inkomens- en arbeidsbestel in de VS veel soepeler is dan bij ons. Het hoge minimumloon en het grote bruto-netto-verschil, als mede allerlei verstarrende CAO-re- gels (ontslagrecht) hebben veel arbeid de markt uit geprijsd, aldus de NCW- directeur. Omgerekend naar Neder landse maatstaven zou het „VS-mo- del" volgens hem 20.000 banen per maand kunnen opleveren. WASHINGTON (RTR) - De eco nomie van de Verenigde Staten lijkt weer aan te trekken. Het ministerie van economische za ken maakte donderdag in een eerste voorlopige raming be kend dat de economische groei in het tweede kwartaal op jaar basis 3,1 procent bedraagt. In het eerste kwartaal was er sprake van een uiterst kleine groei van 0,3 procent, aldus het ministerie. Dat laatste percenta ge is nog lager dan de eerder opgegeven 0,7 procent en het laagste sinds het derde kwartaal van 1982. Kort nadat de raming van de groei werd bekendgemaakt schoot de koers van de dollar dan ook omhoog. Tegen het slui ten van de markt in Amsterdam werd een koers van tegen de 3,48 gulden voor de dollar genoteerd tegen een officiële middenkoers van 3,424 gulden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 5