weer <1 MOEIZAME OPENING Bondsraad Abva/Kabo is voor politieke campagne Bank-cao muurvast herschi Kamerleden kritisch gestemd na langdurig gesprek met Koning PZC/binnen~buitenland GEWELDDADIGER KOERS VAN ANC zeeland Verbod produktie chemische wapens in VS doorbroken KOSTEN DRIE MILJOEN Sll Premier Italië weigert ontvangst Poolse minister INGREPEN INDIVIDUELE BELASTINGAANSLAGEN Vandaag Laag water Andere koers Resolutie ...OF TOCH NAAR STEUTEL HERENMODE 1 1 Nautisch bericht Vooruitzichten Verzekeringsbedrijf Shell RIJDAG 21 JUNI 1985 ijf gewonden bij golf van anslagen in Zuid-Afrika (Van onze correspondent HANNESBURG - Zuid-Afrika is de afgelopen 24 uur opgeschrikt door een aantal nslagen, waarbij vijf mensen werden verwond, onder wie drie politieagenten. De eerste nslag vond woensdagmiddag plaats in de zwarte woonwijk Guguletu bij Kaapstad, toen »n groepje politieagenten een verdachte man trachtten te arresteren. De man haalde hierop »n handgranaat te voorschijn, trok de veiligheidspin eruit en wierp de granaat tussen de genten. Drie van hen werden ernstig gewond. Enige uren later ontplofte een andere granaat i Kaapstad, maar hierbij vielen geen slachtoffers. De politie heeft pamfletten uitgedeeld, aarin een beloning van 1000 rand wordt uitgeloofd aan degene die inlichtingen kan erschaffen over de dader(s) van de twee granaataanslagen. oensdagavond rond acht uur ont- [ofte een bom aan de buitenkant van >n restaurant langs het strand van havenplaats Durban. De explosie :rwondde twee blanken en richtte :ote schade aan. Ten slotte ontplofte jnderdagochtend een zogenaamde amfletbom' in een drukke straat in Durban, juist op het moment dat it woon- en werkverkeer op gang as gekomen. De politie zette onmid- illijk de omgeving af en probeerde talrijke pamfletten te verzamelen. Dlgens een politiewoordvoerder wa ll de pamfletten afkomstig van de in aid-Afrika verboden communisti- he partij. In de pamfletten werden zwarte arbeiders opgeroepen tot >n algemene staking teneinde een itt Bsstngen Imeuzen jerikzee nsweert fcmeldinge [scheldemond [uinisse Iterdag i'i juni Psslngen Imeuzen prikzee nsweert Imeldinge (scheldemond uinisse uur cm uur cm 4.35 225 17.02 210 5.05 244 17.33 230 6.19 162 17.52 142 5.54 253 18.08 237 6.28 193 18.46 170 4.55 157 17.15 144 7.00 202 19.10 184 uur cm uur cm 5.19 222 17.46 203 5.53 241 18.18 224 7.00 160 18.36 138 6.36 252 18.52 232 7.06 192 19.29 166 5.35 159 18.00 141 7.35 203 19.50 180 ijdag 21 juni uur cm uur cm issingen 10.59 186 23.34 220 meuzen 11.37 199 24.12 233 -rikzee 11.44 145 24.08 184 msweert 11.55 222 24.30 254 Mieldlnge 12.04 164 24.28 204 scheldemond 11.15 114 23.45 136 uinisse 12.25 165 24.50 189 terdag 22 juni uur cm uur cm ssingen 11.41 179 24.20 215 meuzen 12.16 192 24.56 229 irikzee 12.29 140 24.56 183 nsweert 12.35 214 - roeldlnge 12.44 157 scheldemond 12.00 110 24.25 141 uit !sse 13.00 162 - - revolutionaire situatie te scheppen. Hierdoor zou, volgens het pamflet, een einde kunnen worden gemaakt aan de regeringspolitiek van apart heid. In de namiddag werden in Dur- (Van onze correspondent) WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden besloot woensdag 124,5 miljoen dollar uit te trekken voor een nieuwe generatie chemische wapens. Daarmee is het verbod op de produktie, dat zestien jaar heeft geduurd, doorbroken. Het gaat om zogenaamde binaire wa pens, waarin zich twee op zichzelf betrekkelijk onschuldige componen ten bevinden, die pas giftig worden als zij worden gemengd. Het Huis stelde een aantal voorwaarden: geld voor de wapens mag niet worden uitgegeven vóór december 1987 en alleen als er daan geen verdrag over chemische wapens is met de Sowjet-Unie. Tegen die tijd moet Reagan officieel verkla ren dat de wapens noodzakelijk zijn en de samenstellende delen van het gas moeten gescheiden worden opge slagen. De bondgenoten in Europa moeten zich bereid verklaren de wapens in hun arsenaal op te nemen en op te slaan. ban barricades opgericht door politie- eenheden. Alle voorbijgangers werden gefouilleerd en tassen en pakketjes werden onderzocht op explosief mate riaal. Ook werd donderdag bekendge maakt, dat er afgelopen zondag een gewelddadige confrontatie had plaatsgevonden tussen een politiepa trouille en twee gewapende ANC- Alblasserwaard - Het CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft de grote bezwaren die er de laatste tijd in de fractie zijn opgekomen tegen gemeen telijke herindelingen donderdag in de Tweede Kamer ook laten blijken in het stemgedrag. De CD A-fractie stem de tegen een wetsontwerp tot herinde ling van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De herindeling werd echter wel aanvaard, doordat onder andere PvdA en WD voor het voorstel stemden. Tegen stemden eveneens: SGP, GPV, RPF, PPR, CPN en de Kamerleden Scholten en Wagenaar. guerrilla's. Dit incident vond plaats ten noorden van het befaamde Kru- ger-wildpark. Een politieagent raak te aan het oog gewond, toen een van de twee ANC'ers een granaat wierp. Hij werd doodgeschoten, terwijl zijn medestrijder wist te ontkomen. Volgens de minister van justitie, Louis le Grange, illustreren de huidi ge bomaanslagen, dat het ANC een ander koers is gaan varen. In het verleden koos het ANC voornamelijk militaire doelen en staatsgebouwen uit voor zijn aanslagen. Maar onder druk van radicale ANC-jongeren schijnt nu besloten te zijn ook burger doelen aan te vallen. Ingewijden leg gen overigens verband tussen de nieu we golf van aanslagen en het geheime ANC-congres dat op dit moment er gens in Afrika zou plaatsvinden. Op dit congres zou een meerderheid voor stander van een meer gewelddadige acties in Zuid-Afrika zijn, „omdat de oude politiek van afwachten en onder handelen toch niet tot resultaat zal leiden". (Advertentie) W LANGE KERKSTRAAT 41.GOES.TEE.OHOO-1041S m normale maximum temperatuur tor deze tijd van het jaar is zo'n 21 aden. In Zierikzee kwam gisteren \t kwik niet boven de 13. Door de mde noordwesten wind en het volle- g wegblijven van de zon, beleefde ',t weer een dieptepunt. Alhoewel de mperatuur vandaag wat hoger uit- ilt, zijn de ontwikkelingen op de terkaart nog steeds ongunstig. Bo- •n Ierland komt een diepe oceaande- essie aan. En het bijbehorende re- vfront bereikt de regio waarschijn- k voor de middag. Er is dan de hele dag veel bewolking te ver- ichten en vooral in de middag en tond valt er soms regen. De wind 'aait naar het zuiden en neemt gelei- lijk toe tot krachtig. Een middag- mperatuur van omstreeks 16 gra in is dan wel meer dan gisteren, aar nog altijd behoorlijk te laag ior de tijd van het jaar. find: zuidwest krimpend zuid eerst 4, enemend 5tot later 6 Bft; zicht: eest matig; temperatuur kustwater: tot 15 graden; afwijking waterstan- '.n: geen afwijkingen van betekenis; aximum golfhoogte monding Schel- is. tijdens het hoogwater omstreeks ■n halve meter. het weekeinde: een depressie Iwen de Britse eilanden stuurt frisse ïeanische lucht naar onze omgeving. p komen wel opklaringen voor maar bewolking overheerst. Zowel mor- ln als op zondag kunnen buien tot htwikkeling komen. Voor zaterdag is ft nog winderig, middagtempera- |ur rond 16 graden. por maandag en dinsdag: minder ind en wat meer opklaringen, afne- ende buienkans en enige stijging m temperatuur. ZON EN MAAN op 05.20 onder 22.04 Foto: Treholt in de beklaagdenbank, omringd door politiemannen. OSLO (UPI/ANP) - Een voormalig Noorse onderminis ter is donderdag veroordeeld tot een maximum van 20 jaar gevangenisstraf wegens spionage voor de Sovjet unie en Irak. De affaire rond de diplomaat Arne Treholt wordt gezien als de ernstigste spionagezaak in de Noorse geschiedenis. Een gerechtshof in Oslo bevond Treholt schuldig aan praktisch alle 52 punten van de aanklacht. Daaronder waren het overdragen aan Moskou van gedetailleerde plannen voor de Noorse defensie op kernwapen- en conventioneel gebied tegen een mogelijke Russische invasie. Noorwegen verdedigt de noordelijke flank van Navo. Treholt, ook ex-hoofd van de afdeling voorlichting van het ministerie van buitenlandse zaken in Oslo, werd verder veroordeeld tot het betalen van 500.000 gulden aan de regering. Het vonnis werd de 42-jarige Treholt voorgelezen in een zwaar bewaakte rechtzaal. Volgens het openbaar mi nisterie heeft Treholt in tien jaar 120 contacten gehad met agenten van de KGB, de geheime dienst van de Sovjetunie. HELLEVOETSLUIS Minister van Verkeer en Waterstaat, mevr. N. Smit-Kroes heeft donderdagmiddag de officiële openingshandeling verricht bij de ingebruikneming van RW 57, een nieuwe weg tussen Hellevoetsluis en Brielle. Met alle kracht trekt de minister het laatste stuk doek weg dat erg vast zat. Het Kamerlid Scholten (ex-CDA) wil weten hoe de Nederlandse regering reageert op de oproep van de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties om te streven naar een stopzetting van investeringen in Zuid-Afrika. Deze oproep maakt onderdeel uit van een resolutie die de Veiligheidsraad woensdag heeft aangenomen. Kamer voorzitter Dolman deelde de Kamer donderdag mee dat hij minister Van den Broek van buitenlandse zaken zal vragen de Kamer over het Neder landse standpunt in de lichten. ZUTPHEN (GPD) - De bondsraad van de AbvaKabo, de ambtenarenbond van de FNV, heeft gisteren in Zut- phen unaniem de campagne tegen het kabinetsbeleid van CDA en WD - met het oog op de verkiezingen vol gend jaar - ondersteund. Met uitzon dering van de afdeling Velo (circa 1000 van de 244.000 leden) heeft de bondsraad het bestuur daarvoor „carte blanche" gegeven tot een be drag van 3 miljoen gulden, inclusief een bedrag van een kwart miljoen gulden als bijdrage aan de FNV- campagne. Dissidente - De Russische autoritei ten hebben donderdagochtend de te lefoon afgesloten van de Russische dissidente Irina Grivnina. Dit heeft de Boekovski-stichting uit Moskou ver nomen. Dat betekent dat de FNV de komende maanden bijna zes miljoen gulden zal besteden om alleen duidelijk te ma ken dat voortzetting van het huidige kabinetsbeleid rampzalig is, aldus bondsbestuurder Jan Bens. AbvaKabo-voorzitter J. van de Scheur oogstte in de bondsraad een haast ovationeel applaus met zijn uitspraak: „In de wetenschap geen poot te hebben uitgestoken zou je je toch voor je kop schieten, wanneer je op de verkiezingsavond in mei 1986 zou zien dat dit sociaal-economisch beleid wordt voortgezet". Na afloop van de bondsraadvergade ring benadrukte Van de Scheur op nieuw dat zijn bond zich niet zal binden aan welke partij dan ook. En op geen enkele manier een stemad vies zal uitbrengen: „Ook de program ma's van linkse partijen zullen onder de loep worden genomen. Wij zijn onafhankelijk. Elk kabinet zal, on geacht de samenstelling, op zijn da den worden beoordeeld", aldus de voorman van de ambtenarenbond, die herinnerde aan de ambtenarensta- king in 1982 tijdens het bewind van Den Uyl als minister van sociale za ken. UTRECHT (ANP) - Na tien uur praten zijn donderdag de cao-onderhande lingen in het bankbedrijf (100.000 werknemers) muurvast komen te zit ten. Belangrijkste struikelblok is dat de bankwerkgevers niet willen we ten van verdere arbeidstijdverkor ting, volgens woordvoerder van de Dienstenbond FNV hebben alle bon den de onderhandelingen afgebro ken. De bonden gaan op korte termijn hun leden raadplegen. Na de zomervakan tie komen de bonden opnieuw met hun achterbannen bijeen om zich te beraden op wat dan te doen staat. De vakbondswoordvoerder sloot acties, stakingen incluis, niet uit. De vakbonden en het staalbedrijl Hoogovens zijn het donderdag eens geworden over de uitwerking van de nieuwe gecombineerde vier/vijfploe gendienst die over een jaar wordt ingevoerd. Bij de volcontinue-afdelingen was on rust ontstaan over het voornemen van Hoogovens de basisvakantie te ver korten. Het bedrijf heft hiervan nu afgezien. De werkgevers in het verzekeringsbe drijf hebben zich donderdag uitge sproken voor ondertekening van de nieuwe cao voor de 40.000 werkne mers in deze sector waarover in prin cipe overeenstemming is bereikt met drie van de vier betrokken bonden: de Unie BLHP, de Dienstenbond CNV en de VKBV (kaderpersoneel). De FNV-bond haakte af uit onvrede over de voornemens aangaande prijs compensatie en atv. Overigens was donderdag tijdens de werkgeversver gadering de opkomst onvoldoende om een definitief besluit te nemen. Dat zal later gebeuren. Een aantal verbeteringen die Shell heeft voorgesteld in de cao-onderhan delingen met de Industriebond FNV heeft niet tot een principe-akkoord geleid. Onderhandelaar Scheele van de bond gaat de voorstellen 'neutraal' voorleggen aan de leden. Hij heeft donderdag onderhandeld voor 4.000 werknemers bij de raffinaderij in Per nis en Shell-chemie in Moerdijk. In de agrarische sector werden giste ren twee cao-akkoorden bereikt. In de bedrijfsverzorgingsdiensten land- en tuinbouw en in de cultuurtechnische sector werd men het eens over ar beidstijdverkorting in ruil voor een deel van de prijscompensatie. Wel zijn in beide cao's loonsverhogingen opge nomen. (Advertentie) ROME (RTR) - De Italiaanse premier, Bettino Craxi, heeft donderdag een onderhoud met de Poolse minister van buitenlandse zaken, Stefan Ols- zowski, afgezegd. Hij wilde hiermee protesteren tegen de gevangenneming van drie voor mannen van de verboden Poolse vak bond Solidariteit, zo zei Craxi's woordvoerder Antonio Ghirelll. Olszowksi, die op het ogenblik een bezoek brengt aan Italië, sprak eerder met zijn Italiaanse collega, Giulio Andreotti, die zijn verontwaardiging kenbaar maakte over de veroordeling van de drie vakbondsfunctionarissen vorige week door een rechtbank in Gdansk. DEN HAAG (GPD) - De leden van de kamercommissie voor financiën heb ben donderdag uiterst kritisch gerea geerd op het optreden van staatsse cretaris Koning (financiën) bij de afwikkeling van individuele belas tingaanslagen. Woordvoerders van zowel CDA als PvdA lijken er nog niet van overtuigd dat de bewinds man in alle gevallen juist gehandeld heeft. Zij zijn van plan hem nog eens duch tig aan de tand te voelen in het komende kamerdebat over deze affai re, dat vermoedelijk woensdag gehou den wordt. Ook de WD'er De Grave nam het na afloop van het overleg niet voor zijn partijgenoot op. Hij zei des gevraagd de negen dossiers (de com missie ontving donderdag nog een aanvullend dossier) eerst te willen bestuderen voordat hij een oordeel geeft. De commissie heeft donderdag ruim vijf uur gesproken met de staatssecre taris over diens optreden bij het vast stellen van individuele aanslagen. Vooral CDA-woordvoerder Van Dijk en zijn collega Vermeend (PvdA) stel den keer op keer uiterst kritische vragen. Tijdens het besloten overleg bleek dat zij het in minstens twee van de negen gevallen volstrekt oneens waren met het optreden van de staatssecretaris. De diverse fracties vergaderen maan dag over het resultaat van het over leg. Dan pas komt de politieke toe komst van de staatssecretaris aan de orde. Overigens wordt in Den Haag verwacht dat de bewindsman de rel zal overleven. Na de eerste opschud ding over de publikaties in Vrij Neder land overheerst nu het gevoel dat het oordeel over de zaak-Koning vooral een kwestie van afweging is. Koning zelf zei op een persconferen tie na afloop van het overleg ervan overtuigd te zijn 'naar eer en gewe ten' juist te hebben gehandeld. Hij vindt dat hij een goed gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheden die hij als hoofd van de belastingdienst heeft. Zoals bekend draait de zaak- Koning over de vraag of de bewinds man het recht heeft in individuele gevallen af te wijken van een beslis sing van de belastinginspecteur. Koning kwam in opspraak nadat bleek dat hij zich persoonlijk had bemoeid met de belastingaangiften van AVRO-directeur Wibo van de Linde en van Fokker BV. Ook is gesuggereerd dat hij bemoeienis zou hebben gehad met de aangifte van zijn partijgenoot Geertsema. Overigens wordt op dit moment een huishoudelijk onderzoek verricht naar de bron binnen de belasting dienst van de lekken. Commissievoorzitter Joekes gaf het gesprek de omschrijving 'kritisch wel willend' mee. Volgens hem beschikt de commissie nu over voldoende gege vens om een oordeel over het optre den van de staatssecretaris te kunnen geven. Naast het gesprek over de dossiers werd ook nog kort gesproken over de kwestie van de bevoegdheden, waarover de Vereniging van belas tinginspecteurs vorige week met de commissie sprak. De Kamer zal pas na de zomervakantie hierover verder spreken. Na afloop van het gesprek met Ko ning heeft de commissie ook nog twintig minuten gesproken met de Haarlemse belastinginspecteur Kooi ker, die de belastingaanslag van Wi bo van de Linde heeft opgelegd. Dat gesprek was door minister Ruding (financiën) formeel toegestaan omdat het hier een ambtenaar betrof. Noch staatssecretaris Koning noch een van zijn ambtenaren woonde dit gesprek bij, zodat het gesprek in alle open heid kon plaatsvinden. pzcfi Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen: Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t/m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Opening kantoren Van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10.30 uur. Overlijdens advertenties maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Telefoonnummers voor dringende zaken: Expeditie: (01194) 511. Advertentie-afdeling: (01100) 20281. Redactie (01184) 14796. Abonnementsprijzen per kwartaal 65,40; franco per post 77,50; per maand 22,50; jaarabonn. 250,-; jaarabonn. fran co per post 300,-; losse nummers 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw.). Postrek. nr.: 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven 129 cent per mm; minimumprijs per advertentie 19,35; ingezonden mededelingen 2V2 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 3