mug sterft zachte dood marine presenteert zich op vlootdagen van den helder PZC/ vrijdagkrant 4 pleziervaart: niet schipperen met veiligheid VRIJDAG 21 JUNI 1985 De onstuimige groei van het surfwezen heeft het verkeer te water een stuk gecompliceerder gemaakt. Dat heeft geleid tot het invoeren van nieuwe regels voor de kleine vaartuigen. Ze staan in het bijzonder reglement voor kleine vaartuigen en ze zijn bedoeld om de veiligheid op het water te bevorderen. In het reglement worden voorwaarden gesteld voor het gebruik van bepaalde vaarwegen door kleine vaartuigen, waaronder zeilplanken. Op bepaalde wateren zal niet zonder motor mogen worden gevaren en moet er zoveel mogelijk rechts worden gehouden. Oversteken moet hier op de snelst mogelijke manier gebeuren. Op andere vaarwegen is het varen met een zeilplank fotografie: wim riemens verboden op de voor de doorgaande vaart bestemde gedeelten. Hier mag wel met een zeilplank de vaarweg worden overgestokem, maar dat moet dan wel zo snel mogelijk gebeuren zonder de scheepvaart te hinderen. De wateren waar het hier om gaat zijn ondermeer vermeld op de door de ANWB uitgegeven windsurf- en informatiekaart voor Nederland 1985. Overtreding kan worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste tien dagen of een geldboete van maximaal honderdvijftig gulden. Hoewel het ministerie van verkeer en waterstaat heeft aangekondigd, dat het besluit deze zomer nog van kracht zal worden heeft de rijkspolitie te water er een hard hoofd in dat men tegen die tijd al zover zal zijn met de instructie van de eigen mensen. „Ik weet zelf nog niet wat er in dat reglement staat", meldt adjudant Langendoen van de rijkspolitie te water in Wemeldinge. Met het nieuwe binnenvaart politiereglement achter de hand heeft men echter nu al voldoende houvast om op te treden tegen gevaarlijk manouvrerende surfers. En verder kan men ook nog teruggrijpen naar het reglement dat geldt voor het Schelde-Rijnkanaal. Daar mag alleen - en dan uitsluitend aan stuurboordzijdemet de motor worden gevaren. Regelmatig worden er op dit kanaal toch zeilers en surfers aangetroffen. Windsurfers die zich op de hoogte willen stellen van wat mag en wat niet is toegestaan kunnen veel informatie vinden in de waterrecreatiekrant Zeeland, verkrijgbaar bij de vvv's of rechtstreeks te bestellen bij de provincie St. Pieterstraat 42 postbus 6001 4330 LA Middelburg. Algemene informatie over het plankzeilen is beschikbaar bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, Van Eeghenstraat 94,1071 GL Amsterdam 020-642611 JACQUES CATS Zelfverzekerd stapt het nauwelijks geklede meis je de met horregaas afge schermde ruimte binnen waar zo'n vijfduizend muggen drei gend rond zoemen. Om te ga randeren dat er niet 'gerom meld' is met de muggen of dat zich allemaal mannelijke niet-stekers in de cabine be vinden, mag een ieder er via een 'sluisje' zijn hand in ste ken. Drie nieuwsgierigen pro beren het en worden in korte tijd flik geprikt. Het meisje wordt niet gestoken. Volgens de directeur van de firma uit Roosendaal die de publiciteitsstunt komt dat omdat zij van top tot teen is ingesmeerd met zijn produkt: Zzzz-Stop, een anti-muggenlo- tion. Volgens het bedrijf gaat het hier om „het anti-muggen- produkt bij uitstek en abso luut ongevaarlijk voor men sen". De sterk naar citroen ruikende lotion „beschermt zeker vijf uur". Het spul mag dan werken, de prijs is niet gering: f 24,95 voor een flacon van 125 cc. Na de proef met het meisje legt prof. Wery, verbonden aan het Instituut voor Tropische Ge neeskunde in Antwerpen, uit dat alleen vrouwtjesmuggen steken. Mannetjesmuggen ne men genoegen met een suike- rig slokje nectar uit bijvoor beeld het hart van een bloem. Er zijn wel tweeduizend soor ten muggen. Daarvan 'steken' er zo'n honderd. Prof. Wery omschrijft deze laatste catego rie als insecten met „antropo- fiele neigingen". Gevreesde soorten zijn de overbrengers van malaria en gele koorts. Toen Napoleon in 1802 33.000 soldaten naar Haiti stuurde, wonnen de muggen de oorlog. Maar liefst 29.000 dapperen werden het slachtof fer van dit zoemende legioen 'amazones'. Het leven van de mug be[ in het water, waarin de i zeer kleine larve zich uitsl tend voedt met organisi stoffen. Deze larven bevinl zich op de meest vreej plaatsen: in oude autobani gevuld met water, in wal plasjes op braakliggende i reinen, in ondergelopen l ders en in de bladoksels planten. De larven ontwikkelen zich volwassen muggen hange tegen de oppervlakte van waterspiegel, en zullen bint afzienbare tijd uitvliegen zich vervolgens voort te ten. Muggen zien niet veel: zei zeer bijziend en bovendieno nog kleurenblind. Om dat compenseren hebben zij zeer hoog ontwikkelde tast reukzin. Zij kunnen op afstand hun 'bloedmaalti waarnemen. Het 'slachtoffer' bevindt op het moment dat de nadert, meestal in een di slaap. Geheel onder de dek kruipen helpt niet, want vrouwtje heeft op afstand infra-rode uitstraling van lichaam van de belaagde lang waargenomen. Een ker plekje wordt gezocht vervolgens kan het slurpen ginnen. Resultaat: een k bultje dat kan uitgroeien een grote jeukende bobbel hankelijk van de allergie de gestokene. Het is niet zo dat muggen 'zo bloed' lekkerder zouden den. Elk willekeurig slacht fer is het haasje bij de bijte Als ze hun behoeften mi kunnen bevredigen. Gelukkig is er nu dus nieuwe „wondermiddel". Na dertig minuten mag meisje de cabine weer uit, dat eerst de vijfduizend vrt wenmugjes door een muggenspiraal' om zeep geholpen. „Nee, terug in kooitjes krijgen we ze nit lacht prof. Wery, „en een mi genplaag lijkt ons niet zo flji •••v.v.v.v.v.v handig boekje voor beginnende zeiler Zeilen is al zo oud als de wereld. Bij wijze van spreken dan. De zeilsport niet. Die is pas ontstaan in de zeventiende eeuw. De eerste zeilclub ter wereld werd in 1720 opgericht in het Ierse Cork. In de achttiende en negentiende eeuw was deze sport en vorm van recreatie nog een elitaire aangelegenheid. Dat is nu niet meer zo. In Nederland heeft vooral de onderwijzer Bulthuis bijgedragen tot de popularisering van het zeilen. Hij ontwierp in 1928 de BM-klasse (Bergumermeer), eeh open zeilboot, die door de lattenbouwwijze uitermate geschikt was om door amateurs te worden gebouwd. Deze BM en de latere 'vergrote' BM, wat tegenwoordig de 16-m2-klasse is werd zeer gewild. Vandaag de dag varen er nog duizenden van deze boten. Zeilen kun je niet leren uit een boek. Althans niet alleen. Je krijgt het pas goed onder de knie door het veel te doen. Niettemin is een goed lesboek, waarin je nog eens op het gemakje de theorie kunt doornemen, onontbeerlijk. Het helpt in ieder geval het zeilen sneller te leren. Er zijn vele zeilinstructieboeken op de markt, maar deze zijn veelal - zo luidt de klacht van de Nederlandse Vereniging van Watersportopleidingen VNWO) - „té compleet, té gedetailleerd, té moeilijk, gezien het nieuwe BPR (Binnenvaart Politiereglement, dat i april vorig jaar van kracht is geworden, H. V.) verouderd en vooral te duur". De VNWO heeft daarom een nieuw instructieboekje het licht doen zien: Zeilhandleiding voor Beginners. Een beknopt, helder geschreven (dus zeer geschikt voor kinderen) en compleet boekje voor de beginner met aardige vergelijkingen („wind van de zijkant heet voor een fietser zijwind, maar voor een zeiler halve wind"). Er worden zaken behandeld, waarmee de leerling de eerste week bij een zeilschool te maken krijgt, zoals het zeilklaar maken, overstag gaan, opkruisen, gijpen, aanleggen en afvaren, de terminologie van de onderdelen, wat schiemanswerk (knopen) en eenvoudige zeiltechniek. Geen verdienste, maar wel een voordeel is dat in de VNWO-uitgave het nieuwe BPR - beperkt, maar wel de belangrijkste regels - is opgenomen. Aan de techniek van het zeilen wordt voldoende aandacht besteed, maar op het gebied van de veiligheid hebben de schrijvers één ding uit het oog verloren: de man-over-boordmanoeuvre ontbreekt. Dat is een manoeuvre, die volgens een strak en duidelijk schema verloopt om in een minimum aan tijd een overboord geslagen opvarende uit het water te halen. Een niet zo eenvoudige klus, want met een zeilboot kun je niet zomaar even stoppen en 'achteruit slaan'. Het niet behandelen van die manoeuvre is des te opvallender, omdat zeker bij beginners een ongeluk in een klein hoekje zit. HANS VONK Zeilhandleiding voor Beginners, een uitgave van de VNWO en geschreven door Af. R. Leenstra, F. A.M. Luiten enA. F.A. van Rijn. Prijs f 4,75. Te bestellen bij de VNWO in Weesp. Prijs in de boekhandelf 6,50. Ze staan tot in Vlissingen: de borden met daarop de aan kondiging, dat de nationale vlootdagen op 28, 29 en 30 juni plaatsvinden in Den Helder. Het organiserend comité zet zich schrap voor de ontvangst van rond de honderdvijftigdui zend bezoekers. Voor het publiek is het een mooie gelegenheid om de onder zeeboten, fregatten, mijnenve gers en opnemingsvaartuigen niet alleen maar aan de buiten kant, maar ook van binnen te bezichtigen. Er kunnen met mij nenvegers vaartochtjes worden gemaakt op de rede van Den Helder. En landingsvaartuigen en sleepboten maken tochten door de marinehaven. Ook bui tenlandse schepen worden voor bezichtiging opengesteld. De marineluchtvaartdienst ver zorgt demonstraties met het lange afstands-patrouillevlieg- tuig van het type Orion en met helicopters van het type Lynx. Demonstraties worden er even eens gegeven door de duik- en demonteergroep van de marine. Daarnaast staan er brandblus- en reddingsdemonstraties op het programma. In een grote hal geeft een expositie een beeld van de verschillende diensten van de Koninklijke Marine. De Nieuwe Haven van Den Hel der is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het station onderhouden bussen pendeldiensten met het haven terrein. Mogen de bezoekers vrij rondkijken, filmen en fotografe ren is tijdens de Nationale Vlootdagen verboden. Maar er is genoeg materiaal te koop om als herinnering mee te nemen. Pleziervaarders moeten ni schipperen met de veili heid aan boord: dat is de ondt toon van een voorlichtingscai pagne onder de titel 'het wati op...veiligheid aan boord'. Jaa lijks vinden er aan boord vi pleziervaartuigen ongevalli plaats door brand of explosit Ze komen voort uit mankemt ten aan gas- of benzine-install ties. Ook kan er sprake zijn vi een onoordeelkundig gebruii De voorlichtingscampagne bedoeld om de veiligheid ai boord van pleziervaartuigen vergroten en booteigenaren ai te zetten regelmatig de install ties te laten controleren. Het Technisch Bureau t Bevordering van Schade-pi ventie heeft een lijst met ti| samengesteld rond de brandvi ligheid op pleziervaartuige Daarin wordt gewaarschui voor het ondeskundig aanle gen van een gasinstallatie. daarom nooit zelf experimenl ren. Voorkom rampzalige gevi gen en laat de aanleg van gasinstallatie aan de vakmi over. De gasfles moet aan boordt een afzonderlijke goed gevenl leerde ruimte worden opgestel Deze ruimte moet op het laags punt zijn voorzien van een op ning naar buiten. Het is vi groot belang die ventilatie-op ning regelmatig op de mogelij aanwezigheid van verstoppi gen te controleren. De gasfles moet rechtop sta en moet niet door schommel gen van het schip kunnen vf schuiven. Rook nooit bij I verwisselen van de gasfles. luidt een andere tip. En zorg ocl dat er geen ander open vuuri de omgeving is. Op de fles moet de juiste druW gelaar worden gemontee: Voor propaan- en voor butaai gas zijn verschillende regel as nodig. De uitsluitend goed? keurde gasslangen moeten a een bepaalde lengte voldoen moeten passende slangkle: men hebben. Het wordt aan» volen die slangen om de M jaar te vervangen. Verbinding! en leidingen dienen regelma' op lekkages te worden gecontr leerd. Dat moet gebeuren n zeepsop. Het gebruik van kas sen of lucifers om een lek cp sporen is volledig uit den bol Een ontdekt lek mag ook ni met tape of kit worden gerep reerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 38