zeilfeest rond de dmiraal i STEMMINGSBEELD legende van tijl uilenspiegel in veere tot leven windsurfen bij de schotsman YAMAHA PZC/ vrijdagkrant VISHANDEL POPPE JACHTWERF OOSTWATERING f. üüexanfcer speurtochten conv ooien ^ÉBENETEAU YAZAKI 575,- rubberboten lm AKTIE: Voor Goud, Zilver en Briljant V L 3AG 21 JUNI 1985 (Advertentie) HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT tMr/i Markt 23 - Veere et- Telefoon 01181-231 Een huis met sfeer en rust waar u kunt genieten van spijzen en dranken. Aanbevolen onze visspecialiteiten. Tijdens de Veerse Meer-dagen staan wij op de kaai in Veere, natuurlijk met Hollandse nieuwe èn met gebakken vis. Veere, tel. 01181-292/266 Polredijk 13B, Veere Telefoon - Zeeland - Nederland 01181-665 ■g;-- apL fotografie: wim riemens In 't eerst vaert de Admiraal en de ■deren volgen al te i el'. Het zijn de Iginregels van een Iventiende eeuws rijp je j§ ze hebben betrekking ip het 'in admiraalschap iilen' een gebeurtenis je in de zeventiende luw bij feestelijke Hegenheden plaatsvond, jdens de Veerse Meer-dagen vindt er ook zo'n spektakel plaats. Ronde en platbodemsjachten zullen bij de Campveerse Toren zo'n show opvoeren, waarbij ze het in eskader varen zullen tonen en ook verschillende andere manoeuvres zullen uitvoeren zoals het door elkaar 'weven' van verschillende eskaders. In vroeger tijden werd er in de oorlogsstrijd op het water aanvankelijk schip tegen schip geknokt. Om te voorkomen dat men elkaar schepen lek ramde, voeren in die tijd de oorlogsschepen in slagorde naast elkaar, de boegen met de ram naar de vijandelijke vloot gericht. Met de intrede van het scheepsgeschut veranderde de tactiek van het zeegevecht. In de tweede helft van de zeventiende eeuw voeren oorlogsvloten in kiellinie, achter elkaar. Zo konden de schepen hun gezamenlijke vuurkracht beter tot gelding brengen "\e zorgvuldig bewaarde re- -Akening laat er geen twijfel ver bestaan: het moet een ste- ige schranspartij zijn geweest jdens het bruiloftsfeest van illem van Oranje en Charlot- de Bourbon in herberg de ampveerse Toren in Veere. In ït kleurrijke stemmingsbeeld ijl Uilenspiegel, torenwach- r van Veere', dat in het kader an de Veerse Meer-dagen ordt opgebouwd bij de Grote erk, wordt dat uiterst copieu- bruiloftsmaal van 21 juni >75 nog eens overgedaan. iMaar dan wel in de mate van het mogelijke", zegt de Vlaamse I itterkundige Bert Peleman, die I erantwoordelijk is voor de op I jm gestelde tekst van het in I eere op te voeren spel. „Want Jls we hetzelfde zouden over- oen moesten we in de buurt n kliniek voorzien voor de ïjehandeling van maagscheu- §n". r Bert Peleman weet een hele hoop, zo niet alles over de in het spel centraal staande figuur van Tijl Uilenspiegel, zoals die uit voerig is beschreven door Char les de Coster, de 'vader' van de legende van Tijl Uilenspiegel. Aangenomen wordt dat De Cos- ter zijn werk voor een deel heeft vervaardigd tijdens een verblijf in de Campveerse Toren. Al sinds zijn studententijd heeft de nu 70-jarige Antwerpse inge zetene Peleman zich bezig ge houden met het verzamelen van gegevens over Tijl. Vooral in de zestiger jaren on dernam Bert Peleman in de voetsporen van Tijl allerlei speurtochten en gaf hij over de Vlaamse 'schalk en vrijheids held' voordrachten in Europa en in Zuiden Noord-Amerika. Peleman ondernam zelfs ooit zonder in eikaars schootsveld te komen of elkaar de wind uit de zeilen te nemen. In de Vierdaagse Zeeslag, een zeegevecht tussen de Hollands Zeeuwse en de Engelse vloot, werd het leveren van een artillerie-duel in kiellinie voor het eerst toegepast. Het was een hele kunst om zo te varen en er werd in vredestijd dan ook duchtig op geoefend. Dat gebeurde onder leiding van de admiraal. Zo ontstond de naam 'admiraalzeilen'. Ingewijden menen dat het admiraalzeilen nog van veel vroeger dateert. Al in de vijftiende eeuw voeren koopvaardijschepen veelal gezamenlijk uit en bleven dicht bijeen in wat men later 'convooien' is gaan noemen. Op die manier kon men elkaar bescherming bieden bij vijandelijke aanvallen. Een dergelijk convooi stond onder leiding van een of meer admiraals. En het zeilen in zo'n verband wordt beschouwd als een voorloper van het admiraalzeilen. Het saluut dat de deelnemende schepen op zaterdag 29 juni brengen wordt op het admiraalschip in ontvangst genomen door mevrouw Van Montfrans, burgemeester van Veere. Het door elkaar 'weven' van de verschillende eskaders bij het admiraalzeilen is op zichzelf al een spectaculaire manoeuvre. Een fraai gezicht voor de toeschouwer, een hele toer voor de deelnemers. De meerderheid van de deelnemers die dat voor het eerst gaan doen, heeft er een hard hoofd in en tilt zwaar aan het risico van aanvaringen. Maar achteraf blijkt dat die aanvaringen als vanzelf en gemakkelijk vermeden kunnen worden. ZEILJACHTEN First 24, v.a. 41.750,-. Elektronisch kompas. Hèt kompas voor iedere (stalen) boot welke op onze Zeeuwse wateren vaart. Voor de speciale prijs van Nu uit voorraad leverbaar! II METZELER Metzeler of Wiking rubberboot incl. 4 pk Yamaha 2.998,-. Boten, surfplanken, buiten- en inboordmotoren, onderdelen, accessoires, trailers, lakken, zeilkleding en surfsportartikelen. t v r v -7 GOUDSMID JUWELIER MARK 1 3.1 43!>1 AG VEEHF mifOONOIIHI ?4<) Zo zag een graficus de figuur van Tijl Uilenspiegel, die een spiegel voor zijn volk wilde zijn: Ik ben u lieden spiegel. een culturele onderzoekstocht vanuit het Belgische Damme, de plaats waar Tijl zou zijn geboren en waar hij ook zijn eerste grappen uithaalde, naar Moskou. Hij hield er een monumentale bloemlezing aan over. Hij richt te in Damme een Europees Ui lenspiegelmuseum in publiceer de in verschillende talen Tijl- baladen, schreef Uilenspiegel-le vensliedjes die werden vertolkt door de Vlaamse troebadour Louis Neefs en was de grote promotor van de kuituurkring 'De Ulenspiegelgezellen'. Deze kring zorgde voor een herwaar dering van de figuur van Tijl, die tussen de twee wereldoorlogen teveel was afgezwakt tot een soort poppenkastfiguur, een moppentapper en drinkebroer. De Ulenspiegelgezellen plaat sten de figuur van Tijl Uilen spiegel in een heel ander dag licht. Er zijn, legt Bert Peleman uit, eigenlijk twee Uilenspiegels Zo is daar de Tijl van het volks boek, dat stamt uit Nedersak- sen. Daarin wordt verhaald van een boerenjongen die zich ont popt als een platvloerse grapjas en sterke anti-paap. En daar naast is er de Tijl van Charles de Coster, die aan de hand van bepaalde elementen van dat ou de volksboek een totaal nieuwe dimensie gaf aan de Uilenspie- gel-figuur. Bovendien creëerde De Coster er ook nog de perso nages Nele en Lamme Goedzak bij. De figuur van de schalk Uilenspiegel wordt echter vol komen ontnard en daarvoor in de plaats komt de vrijheidsheld die volkomen in de lijn staat van Willem van Oranje. De legende gaat over Uilenspie gel in de strijd van de Nederlan den tegen de Spaanse bezetter. Volgens De Coster is Uilenspie- gel met de Geuzen mee naar Zeeland gegaan. Op het einde van het boek vraagt Uilenspie gel om torenwachter te mogen worden in Veere. In het feestspel dat op zaterdag 29 juni wordt opgevoerd heeft Bert Peleman zich mede laten inspireren door die legende. Het spel krijgt gestalte met de inzet van leden van het Antwerpse schuttersgilde 'Den Krans' en leden van de rederjj kerskamer De Violieren uit Antwerpen. Geuzenliederen van Valerius Gedenckklank vormen een mu zikale omlijsting van het spel. Net zoals er verschillende theo rieën bestaan over de plaats van herkomst van Tijl Uilenspiegel is er ook een reeks aan verkla ringen over de naam Uilenspie gel. In alle gespecialiseerde stu dies wordt echter het begrip aanvaard, dat het hier gaat om een samentrekking van de om schrijving, dat de legendarische figuur Tijl de spiegel van zijn volk wilde zijn: Ik ben Ulieden- spiegel, later omgevormd tot Uien- of Uilenspiegel. De band van Uilenspiegel met Veere komt ook tot uitdrukking in de Uilenspiegel-route. Pele man was de ontwerper van deze toeristisch-culturele route, die Tijl volgde op zijn zwerftochten door Vlaanderen en Zeeland. De bijna tweehonderd kilome ter lange route voert de deelne mer vanaf Antwerpen door het Vlaamse land en via Zeeuwsch- Vlaanderen naar Walcheren. De tocht eindigt in Veere, waar Tijl en Nele op de toren verblij ven omdat Tijl er tot toren wachter is aangesteld. Een stukje van de legende van Tijl komt op zaterdag 29 juni om half vier tot leven. Bij de Grote Kerk. In Veere. Bij het surfcentrum De Schotsman in Kamperland worden tijdens de Veerse Meer-dagen wedstrijden manche-surfen en surfdemonstraties gehouden. Dat gebeurt in aanwezigheid van de nationale surftop. Zo komen bekende corifeeën als Stephan van den Berg en Johan van de Starre het binnenwaterevenement opluisteren. Het spektakel wordt georganiseerd door de windsurfvereniging Zuid-West Zeven in samenwerking met Holland Surf Pool. Holland Surf Pool is een samenwerkingsverband van meer dan twintig fabrikanten van surfplanken en zeilen. Deze zomer trekt een compleet reizend surfcircus langs een aantal grote surfstekken op de binnenwateren. Daar hoort ook het surfcentrum De Schotsman aan het Veerse Meer bij. Met het ontwikkelen van tal van activiteiten wil Holland Surf Pool een breed publiek laten kennis maken met de windsurfsport. Voornaamste onderdeel van het binnenwater-evenement is het onlangs geïntroduceerde 'manche-surfen', een wedstrijd die bij alle windsterkten eenvoudig kan worden gevaren. Naast die nieuwe manier van wedstrijd-varen zijn er de demonstraties van de fabrieks-cracks. Zij zullen tegen elkaar uitkomen tijdens uurrecord-wedstrijden. De winnaars van de manches worden eveneens in de gelegenheid gesteld om het tijdens een uurrecord-wedstrijd op te nemen tegen de prominenten. De wedstrijden manche-surfen en de surfdemonstraties vinden plaats op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni, tussen 9.30 en 17 uur. Lokatie: surfcentrum De Schotsman. Op zondag 30 juni vindt daar ook een snelheidswedstrijd plaats over een afstand van veertig kilometer. Naast deze wedstrijd om de Schotsman-wisselbokaal wordt er een recreatie-wedstrijd over 18 kilometer gehouden om de Veerse Meer-wisselbeker. De organisatie van de snelheidswedstrijd en de recreatiewedstrijd is in handen van de windsurfvereniging Zuid-West Zeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 37