ÏIEUWE LAG BIJ )EN HAAK vrijdagkrant veerse meer 5. belgië 6. protest 7. botsen 8. psychiater de vrij(e)dagkrant PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT s te rekte' I\\\ vrijdagkrant L f/- i'-^CSsr-* - rTTandteppiche nicht VV berühren' staat er dikke letters te lezen een in het oog lopend jergehangen bord in o bovenzaal van het euws Museum in iddelburg. Maar de litse dame die vol wondering opkijkt jen zoveel vierkante :ters gobelin kan toch ;t nalaten om even met n hand langs het ïbachtelijke iegelwerk van wevers teen ver vervlogen dperk te strijken. is nog eens wat anders dan jescheiden haakwerkjes, ir zij zich mee bezig pleegt te iden, zo valt uit haar nerkingen af te leiden. Het t hier, om even met woorden pelen, om een Fort den ik-werkje, een antieke tielen herinnering aan de Ihaftige stijd tegen de lanse overheersing. van de hoogtepunten van ind juni te houden Veerse er-dagen is de nabootsing de zeeslag bij het aan de irdkant van Walcheren egen Fort den Haak, een leurtenis die zich in augustus 3 voltrok, toen de anjaarden probeerden de egering van Middelburg door Geuzen te breken. De erelen die zich aan het oog de toeschouwer ontrollen len op vrij dag 28 j uni men hetleuk houden niet zo lokkend en bloederig ogen watin werkelijkheid aeurie tijdens het treffen bij n Htak, een van die vele gen tijdens de Tachtigjarige irlog Ronde en atbocbmjachten maken er p feestelijk spektakel van. t enife wat knalt is kleurig urwe'k en in plaats van het ermvan slachtoffers vallen 1de o\er het water leenvaaierende klanken te 'luistiren van een blaaskapel, varaf een klipper een neer, verzorgt, e h(t er dik vier eeuwen leder toeging valt enigszins reconstrueren bij het nschcuwen van het uit twee kker bestaande tapijt dat ngt ii het Zeeuws Museum. ziet ie kanonnen bulderen, chtcfers drijven hulpeloos in kollende zee, mamingsleden van ëntede schepen springen rtwijeld overboord, grimmig jkenie bootslieden staan reecom de vijand aan hun ns t rijgen. ee/? p he tapijt is de reeks bertenissen zeer corprimeerd weergegeven: t Saanse fourageleger is edfgeland en rukt op onder kkng van de vloot. Deze zal ij hit zien van de 'branders', et tek en ander brandbaar atiraal gevulde en in brand tsulen schepen van de Zeeuwen, spoedig de terugtocht aanvaarden. Opvallend bij de aanblik van het tussen 1599 en 1603 geweven tapijt is de grote overeenkomst tussen het gezicht op Veere toen en nu. De huidige stadhuistoren is er goed op te zien. Er wordt wel een beetje historisch gejokt, want de stadhuistoren dateert van 1599 en de slag vond een aantal jaren eerder plaats. Maar de toren is net gereedgekomen als in 1599 in de weverij aan de vervaardiging van het tapijt wordt begonnen. Dus zodoende. Op de voorgrond van het linker tapijtstuk valt te zien dat een Spaans schip wordt klem gevaren door twee Zeeuwse schepen. Het rechter tapijtstuk toont een Spaans schip op terugtocht. In de verte het silhouet van Walcheren met Veere, de Campveerse Toren en de in latere tijden gesneuvelde Noordhoofdspoorttoren bij de haveningang, het stadhuis met het ranke torentje en de Grote Kerk. Rechts van de Grote fotografie: wim riemens het kanongebulder komt van een bandje Kerk is de ruïne van de toren van Zandijk zichtbaar. Het silhouet van Middelburg is wat onnauwkeurig weergegeven. Op het tapijt is ook nog de entourage te zien van wat mogelijk als het kasteel Westhove bij Domburg kan worden 'thuis gebracht'. Vergeefs zal de belangstellende bezoeker op die zoveel vierkante meters gobelin speuren naar het Fort den Haak. De Staten van Zeeland besloten pas tien jaar na de slag tot het laten bouwen van een fort. Men vond dat de Spanjaarden wel al te gemakkelijk op Den Haak hadden kunnen landen, zodat het wenselijk werd geacht 'een groot fort ende sterekte' te maken. Met de bouw werd in 1588 begonnen. En daarmee werd 'Den Haak' naast Rammekens op het eind van de zestiende eeuw een van de belangrijkste forten op Walcheren. Voor de enige achtergrondinformatie over de nabootsing van de slag bij Den Haak op 28 juni even een beknopte teleac-cursus vaderlandse geschiedenis. De Nederlanden hebben hun vrijheid niet voor niets gekregen. Om zich vrij te maken van de Spaanse heerschappij is De Vlaamse gemeenschapsminister van cultuur Karei Poma opent donderdag 27 juni de 'Veerse Meer-dagen'. Het gaat hier om een manifestatie met een lange reeks van activiteiten op het gebied van de watersport, de sportieve recreatie, cultuur, folklore, historie, culinaire presentaties en amusement. De dagen worden georganiseerd door de Stichting Promotie Veerse Meer met als deelnemers bedrijven en middenstandsverenigingen in nauwe samenwerking met en financiële steun van het recreatie schap Het Veerse Meer, Bloso van de administratie 'Sport en Openluchtrecreatie' van de Vlaamse gemeenschap voor cultuur, de Vlaamse vereniging voor Watersport en de Belgisch-Neder landse Vereniging Zeeland. Ook andere instellingen en organisa ties verlenen hun medewerking. gedurende de Tachtigjarige Oorlog van 1568 tot 1648 veel strijd geleverd. Zo ook in Zeeland, waar in het begin van de jaren zeventig in de zestiende eeuw het eiland Walcheren deels nog in Spaanse handen is, maar ook voor een deel in handen van de Prins van Oranje. Veere en Vlissingen hebben zich aan de zijde van Oranje geschaard, maar Middelburg en Amemuiden worden dan nog bezet gehouden door de Spanjaarden, evenals het strategisch zo belangrijke Fort Rammekens, gelegen aan de Westerschelde ten oosten van Vlissingen. Wanneer in Middelburg gebrek aan voedsel dreigt te ontstaan besluiten de Spanjaarden om Middelburg vanuit Antwerpen te hulp te komen. De Spaanse vloot zeilt de Schelde op, ontdekt dat Fort Rammekens inmiddels net is ingenomen door de troepen van Oranje en zeilt door, om het eiland Walcheren heen, om troepen en proviand aan de noordzijde van het eiland aan wal te brengen. Galjoenen, roeigaleien en kleinere binnenschepen zetten koers naar de noordzijde, waar de Spaanse invasiemacht bij Onze Vrouwen Polder aan land wordt gebracht. Van enige tegenstand is geen sprake. Die komt pas later op gang als de troepen van de Prins van Oranje een vloot van kleine schepen hebben gevormd om daarmee de vijandelijke vloot te kunnen aanvallen en zo de terugtocht van de Spaanse troepen te forceren, troepen die inmiddels kans hebben gezien een deel van de lading aan land te brengen en naar Middelburg te vervoeren. Daarbij worden ook 'branders' ingezet met de bedoeling ze voor de wind op de vijandelijke vloot los te laten. De Spanjaarden hebben er dan inmiddels lucht van gekregen dat het tot een treffen zou kunnen komen met de Prinsenvloot. Ze schepen zich ijlings weer in en vluchten in grote wanorde lichting zee. 'Vreesende bespronghen te worden zijn sij weder de Riviere wt der Zee opghekeert, maer niet sonder verlies', zo meldt de geschiedschrijving. De Zeeuwen maken daar gretig gebruik van. Er worden schepen geënterd en overmeesterd. Zo kon het niet lang meer duren of ook Middelburg wordt een stad van de Prins van Oranje. De geschiedenis herhaalt zich op 28 juni op een uiterst milde manier. Met veel vuurwerk en geluids- en lichteffecten. De zeeslag wordt op die vrijdagavond opgevoerd voor de Campveerse Toren. Tussen kwart over tien en half twaalf. Gevaar om getroffen te worden door een verdwaalde loden kogelbal valt niet te duchten. Het geluid van daverende kanonnen komt van een bandje! JACQUES CATS redactie PZC-bijlagen: Walstraatpromenade 56-60 4381 EG Vlissingen tel. 01184-15144 (toestellen 19 en 46) advertentie en administratie: Op de pagina's 2, 3 en 4 alles over de Veerse Meerdagen en andere watersportinformatie. Middelburg: Markt 51 4331 LK Middelburg tel. 01180-27651 Vlissingen: 4381 EG Vlissingen Walstraat 56-60 tel. 01184-15144 Goes: Grote Markt 2 4461 AJ Goes tel. 01100-31800 Terneuzen: Nieuwstraat 22 4531 CW Terneuzen tel. 01150-94457 Hulst: Steenstraat 6 4561 AS Hulst tel. 01140-14058 opening kantoren Van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur Per fiets door de Vlaamse middel eeuwen en 't plezante van Leuven. Niet iedere huurverhoging hoeft voetstoots te worden betaald. Hce maakt u bezwaar? Botsen mag in een opzienbarende verkeerssimulator. In Bergen op Zoom woont de vakantiepsychiater VRIJDAG 21 JUNI 1985 NUMMER 14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 35