wfssai deeum-wtëanaemn ïmpro visatietalent PSD 'er Schipper kwam goed van pas Klachten over van bejaardenwoningei Links Perspectief plaatst waarschuwingsbord bij water PZC/streek Lagere- en kleuterschool moeten weg uit Groede Harmonie Kloosterzam houdt midzomerfeesten GEEN RICHTLIJNEN KWIJTSCHELDEN HEFFING Verkeerscontrole in Oostburg Geen verhoging Zomerwoningen Intensieve cursus Nederlandse ZDASG voor minderheden AGENT GROTE VEREN MET VUT STICHTING WELZIJN OUDEREN: Snelheidscontrole in Terneuzen: 30 processen-verbaal OM CLUBKAS TE SPEKKEN 'INSTANTIES NEMEN DE MOEITE NIET... 18 OOSTBURG - Het waterschap Het Vrije van Sluis wil onder geen enkele voorwaarde aan inkomenspolitiek gaan doen. Iedere aanvraag om verlaging of kwijtschelding van de zuiveringsheffing zal van geval tot geval worden bekeken. Er worden geen vaste richtlijnen opgesteld waarop de aanvragers zich kunnen beroepen. Inwoners die in financiële moeilijkheden zitten, kunnen wel een betalingsregeling aangaan. Dat moet voldoende zijn om aan de problemen van de lagere inkomens en uitkeringsgerechtigden tegemoet te komen. Jazzband treedt op in café Axel LEERLINGEN KRIJGEN REISKOSTEN VERGOED Apotheken Bloemenexcursies in Heinkenszand Dierenartsen Tandartsen Wijkverpleging VRIJDAG 21 JUNI 1985 aan inkomenspolitiek doen Dijkgraaf Th. P. Cambier waarschuw de de algemene vergadering van hoofdingelanden en gezworenen don derdag in Oostburg voor een te cou lante opstelling ten aanzien van de zuiveringsheffing. Zijn pleidooi voor een terughoudend beleid kreeg una nieme instemming. Hoofdingeland M. Zwaving bracht zijn voorstel, dat wel in een soepeler kwijtschelding of ver mindering van de zuiveringsheffing voorzag, niet in stemming. Zwaving opperde de mogelijkheid om de rijksnorm, die bij kwijtschelding van belasting wordt gehanteerd, als richtlijn in het waterschapsbeleid op te nemen. Een kwijtschelding van de gemeentelijke onroerend-goedbelas- ting zou dan gevolgd kunnen worden door een aanpassing van de verontrei- nigingslasten. De hoofdingeland ge bruikte onder meer de hoogte van de |heffing - dit jaar 86 gulden per vervui lingseenheid - als een argument. Het Vrije van Sluis spant daarmee lande lijk de kroon. Zwaving zag dat als onbillijk: „Het Vrije van Sluis is een groot waterschap met relatief weinig inwoners. Het vermogen van de zuiveringsin stallaties is berekend op een piek in het zomerseizoen. Daarom zijn hier de kosten per i.e. (inwoner-equivalent) hoger dan elders in het land". Vooral voor de uitkeringsgerechtigden brengt dat problemen met zich mee. Zwaving: „Bij de uitkering wordt re kening gehouden met een verontreini gingsheffing gerekend naar het lande lijk gemiddelde. Hier moet een aan zienlijk hoger bedrag worden be taald". AXEL Zaterdagavond treedt de Down Home String Band op in 'De Pieper' in Axel. Het optreden van de driemansformatie begint om half tien. Naast oude jazz speelt de band blues muziek. De formatie trad overigens al eerder met succes op in Axel. De toegang is gratis. OOSTBURG Bij een verkeerscon trole van de rijkspolitie woensdag avond aan de Nieuwstraat te Oost burg hebben drie bestuurders een rij-verbod gekregen. Van twee be stuurders werd een bloedproef afgeno men. Een andere bestuurder kreeg een bekeuring wegens het niet dragen van de autogordel. Dijkgraaf Cambier was van mening dat het voorstel niet uitvoerbaar was. Hij omschreef de zuiveringslas- ten als een zogenaamde bestem mingsheffing: „Dat wil zeggen: een betaling voor het afvoeren en ver werken van het afvalwater. De hef fing wordt jaarlijks omgeslagen over de inwoners en de bedrijven. Dit omslagkarakter brengt met zich mee dat het verlies aan inkomsten als gevolg van verleende kwijtscheldin gen uiteindelijk door alle belasting plichtigen moet wprden opge bracht". Voorts stelde hij vast dat een kwijt scheldingsregeling in strijd is met de wet. Ook vond hij dat de verontreini gingsheffing als 'noodzakelijke kosten van bestaan' moeten worden gezien, die in de normen van de bijstandsuit kering zijn verwerkt. De algemene vergadering stemde vervolgens zon der meer in met de verhoging van de zuiveringslasten tot 88 gulden per vervuilingseenheid. In zijn jaarrede zette de dijkgraaf vraagtekens bij de regeringsplannen om af te zien van een gevarieerde heffing voor bedrijven die onregelmatig of extra veel water lozen. Momenteel kan het waterschap via een correctiesysteem de extra kosten die in dat kader gemaakt worden op de betreffende ondeme- mingen verhalen. Afschaffing van dat correctiesysteem betekent volgens hem een vermindering van de inkom sten met ongeveer 280.000 gulden. Het uniebestuur van de waterschappen heeft bij de minister aangedrongen om bepaalde correctie-factoren te handhaven. De 61 aanwezigen namen na afloop van de vergadering een kijkje bij het afwateringskanaal Bakkersdam-Cad- zand, dat binnenkort wordt opgele verd, en bij de deltawerken bij Nieuw- vliet die momenteel in uitvoering zijn De Oostburgse PvdA-fractie sprak zich donderdagavond tijdens de raadsvergadering uit tegen de verho ging van de zuiveringsheffing. De so cialisten wezen op de ongunstige con currentiepositie van het bedrijfsleven en de lage inkomens van vele inwo ners. Reden genoeg volgens hen om bij het schap aan de dringen op een pas op de plaats bij de uitbreiding van zuiveringsinstallaties, zodat de zuive ringslasten kunnen worden gestabih seerd. OOSTBURG Leerlingen uit Groe de, die openbare lagere scholen in de omtrek gaan bezoeken, mogen reke nen op een tegemoetkoming in de reiskosten. De Oostburgse onderwijs wethouder J. Thomaes hoopt op die manier de 'pijn' van de opheffing van de openbare Jacob Catsschool en de kleuterschool 'De Wantewevers' in Groede te verzachten. Nog voor het begin van het nieuwe schooljaar ver wacht hij de raad een vergoedingsre geling te presenteren, die uitsluitend op Groede van toepassing zal zijn. Thomaes plakte daarmee een pleister op de 'wonde', die de gedwongen sluiting van de Groese school achter laat. De gemeenteraad besloot don derdagavond 'met pijn in het hart' tot de opheffing. Zoals gemeld is een kroonberoep van Oostburg tegen het besluit van gs, om maar acht openbare scholen in de gemeente toe te staan, afgewezen. De gemeenteraad wilde eigenlijk negen openbare basisscholen vormen. In die plannen gedwarsboomd ziet de raad zich gedwongen de school van Groede te sluiten. Daarmee wordt de voor keur gegeven aan de openbare basis school van Nieuwvliet. Belangrijkste argument bij de keuze is dat Groede, in tegenstelling tot Nieuwvliet, nog wèl een bijzondere basisschool heeft. De eerste tekenen wijzen er overigens op dat de leerlingen van de openbare lagere school van Groede volgend schooljaar niet in grote getale naar het nabijgelegen Nieuwvliet zullen trekken. Verschillende raadsfracties maakten zich daar zorgen over. De Nieuwvlietse school kan extra leerlin gen goed gebruiken om in de nabije ZEEUWSCH-VLAANDEREN 23 en 23 juni 1985 Centraal alarmnummer: 01150-122002hl0112 Artsen Terneuzen Zat. 08.00-zon. 08.00 uur: P. R. L. Vercauteren, Jac. v. Lennep- straat 87, praktijk Beethovenhof 3B, tel. 13768; zon. 08.00-ma. 08.00 uur: H. J. W. A. Meijerink, Serlippensstraat 11, praktijk Beethovenhof 3B, tel. 13768. Spreekuren alleen voor drin gende gevallen zat. en zon. 11.30 en 17 uur. Oostburg en Aardenburg fVrij. 19.00-ma. 08.00 uur: G. U. M. de Bruijc- kere, Brouwerijstraat 8, Oostburg, tel. 01170-2323. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande G. de Meijer, Sluis, tel. 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: Chr. Kalk man, Biervliet, tel. 01152-1345. Breskens en Groede R. J. Later- veer, Dr. Broodmanstraat 2, Bres kens, tel. 01172-1956. Axel Vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: J. Hoefman, Oranjestraat 4, tel. 01155- 1555. Spreekuren: zat. 10.00-10.30 en 16.00-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, Westdorpe, tel. 1366. Spreekuur: zat. 10.30 uur op Bolwerk Oranje 2. Hulst Vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: B. den Ouden, Glacisweg 50, Hulst, tel. 01140-12060. Spoedgevallenspree- kuur: zat. en zon. 11.00 en 17.00 uur. De praktijk van de artsen Niesten en Lips, Gr. Bagijnestraat 16, tel. 01140- 13373, wordt door eigen arts verzorgd. Spoedgevallenspreekuur: zat. 09.30-10 en 17.30-18.00 uur en zon. 12.30-13.00 uur. Hoek, Sluiskil en Philippine M. Jongsma, Julianastraat 2, Hoek, tel. 01154-1356. Spreekuur voor spoedge vallen: zat. en zon. 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: M. van Kalm- thout, Groenendijk 52, tel. 01148-1377. Spreekuur voor dringende gevallen: zat. 11.30 uur in de praktijk Groenen dijk 52. Zaamslag W. L. Fraanje, Plein 42, tel. 01153-1244. Clinge, Sint-Jansteen en Koewacht Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: L. Adriaanse, Hoofdstraat 34, Sint-Jansteen, tel. 01140-12929. Terneuzen Zat. 08.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A. J. toekomst sterker te staan als er nieu we bezuinigingen in het onderwijs worden doorgevoerd. WD-er A. Ro- sendaal merkte op: „Het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven die school. Misschien kan de gemeente de ouders in Groede een suggestie doen?". De liberaal kreeg steun van de PvdA-fractieleider J. de Vries, die zei: „De gemeente kan als schoolbe stuur de Groese ouders bijeen roepen om de stroom leerlingen in de richting van Nieuwvliet te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat dat vruchten zal afwer pen". Wethouder Thomaes voelde eerst weinig voor dat voorstel. „Iedere ouder is vrij om zijn kind naar welke school dan ook te sturen", stelde hij vast. Maar na aandrang beloofde hij de Groese ouders over die kwestie aan te spreken. A. Verhage, van de partij Dorpsbelan gen en Toerisme (D en T), stemde als enige tegen de opheffing van de school. „Als geboren Groenaar kan ik niet met het voorstel meegaan, ik moet tegen stemmen, U moet er be grip voor hebben", verontschuldigde hij zich tegenover zijn collega-raadsle den. Thomaes had dat begrip niet, hij verweet de D en T-er eerdere beleids afspraken naast zich neer te leggen. De bouw van 36 zomerwoningen in het bestemmingsplan Vlaminkpolder bij Cadzand-Bad, stuitte vooral bij de frac tie van D en T op verzet. I. de Hullu meende dat daarmee de entree van de badplaats verknoeid werd en pleitte voor hooguit 24 wonin gen, zodat er meer groen en parkeer ruimte overbleef. Hij vond in eerste instantie steun in WDen CDA-krin- gen. Maar toen het op stemming aankwam, kreeg de D en T-fractie slechts medewerking van twee libera len. Het collegevoorstel om een over eenkomst met de exploitatiemaat schappij Zeeduin bv aan te gaan voor de bouw van 36 woningen, werd met tien tegen zes stemmen aangenomen. HEINKENSZAND Onder leiding van een gids van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorsiche Vereni ging worden elke woensdag bloeme nexcursies gehouden langs dijken bij Heinkenszand. De start is altijd om 14.00 uur bij de Schaapskooi in Hein kenszand, die eveneens bezichtigd kan worden. Woensdag werd deze excursie voor het eerste gehouden. MIDDELBURG - De Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeenschap (ZDASG) geeft het komende school jaar, in het gebouw aan de Latijnse Schoolstraat in Middelburg, voor de vierde keer een intensieve taalcursus Nederlands en oriëntatie op de sa menleving voor leden van culturele minderheden. De cursus gaat uit van de ministeries van onderwijs en we tenschappen, sociale zaken en werk gelegenheid en van welzijn, volksge zondheid en cultuur. Het doel is, de deelnemers vaardig heid te geven in het mondeling en schriftelijk gebruik van de Nederland se taal en zorgen dat ze een kennisni veau bereiken dat aansluiting geeft op de eerste fase van het voortgezet onderwijs, alsmede op arbeidsoriënte- rende educatie en op primaire be roepsscholing. De cursisten krijgen drie keer per week drie lesuren Neder lands en er wordt gewerkt in drie niveaugroepen. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Men richt zich met name tot buitenlanders van af 18 jaar, afkomstig uit Turkije, Tu nesië, Marokko, Spanje, Portugal, Griekenland, Joegoslavië, Italië en Kaap-Verdië, alsmede tot vluchtelin gen. Ook Nederlanders van Molukse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst zijn welkom,evenals woonwagenbe woners en zigeuners. 'Vlootvoogd' gedeputeerde J. de Voogd kwam persoonlijk afscheid nemen van de heer Schipper en diens echtgenote. VLISSINGEN De heer J. A. Schipper, agent van de Provinciale Stoombootdiensten in Breskens, heeft in zijn veertig-jarige ambts periode vaak moeten improviseren om de groeiende stroom veerge- bruikers naar 'de overkant' te hel pen. Donderdag vierde de heer Schipper zijn veertigjarig ambtsju bileum in dienst van de overheid op de veerboot Koningen Juliana in Vlissingen. In mei 1945 vertok Schipper als oorlogsvrijwilliger in dienst van de Nederlandse luchtmacht voor twee jaar naar Nederlandslndië en ver volgens Australië. Augustus 1947 keerde hij terug, waarna hij nog in dezelfde maand in dienst trad bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland als goederenklerk. „In het begin toen ik bij de PSD kwam, was alles nog heel provisorisch. Er wa ren geen slaapplaatsen of toiletten voor de aflossende dienst. Je moest zelf je slaapzak meenemen en met een slaapplaats op de grond genoe gen nemen. Je behoefte deed je onder een steiger. Gelukkig is dat nu allemaal verbeterd, maar toch was het een gezellig", aldus Schip per. Na tien jaar als goederenklok werkzaam te zijn geweest, werd Schipper in 1957 bij de PSD bevor derd tot assistent-agent, zijn stand plaats werd Vlissingen. In 1969 kreeg Schipper een nieuwe promo tie. Hij werd bevorderd tot agent grote veren, in welke functi hij hoofd van de aanlegplaats in Bre- kens werd. Eén van zijn taken was de controle over het verkeer dat van en op het veer ging. Voor een goed verloop hiervan was volgens Schipper vaak improvisatietalent nodig, vooral door de toename van de stroom veergebruikers de laatse jaren. Im proviseren moest Schipper ook toen aan het begin van de jaren zeventig boze boeren en veergebruikers een blokkade hadden opgericht voor veertoegang in Breskens, als pro test tegen de verhoging van de veertarieven. Schipper wist de blok kade te omzeilen door de auto's over het fietspad te leiden. De zestigjarige Schipper maakt van de overheidsregelin regeling voor overheidspersoneel gebruik om na een ambtsperiode van veertig jaar uit dienst te treden. Per 1 septem ber legt hij zijn functie neer. BRESKENS Bij de stichting Wel zijn voor Ouderen (SWO) in West- Zeeuwsch-Vlaanderen wordt regel matig melding gemaakt van klachten van ouderen over de kwaliteit van hun woning. Daarom heeft de stich ting een brief geschreven aan de besturen van beide woningbouwver enigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Uit diverse plaatselijke onderzoeken kwam naar voren dat de bejaarden woningen in Groede te ver van de kern afstaan. Dit in verband met noodzakelijke dagelijkse voorzienin- Klaassen, winkelcentrum Zuidpolder, tel. 12090. Axel Zat. 10.00-11.00 en 16.00-17.00 uur: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155-2888. Hulst Zat. 11.00-12.00 en 15.00-17.00 en zon. 15.30-16.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01140-14255. Spoedrecepten telefonisch. Oostburg Zat. 11.00-12.30 en 15.00- 16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30-18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burcht straat 16, tel. 01170-2170. Spoedrecep ten telefonisch. Zaamslag en Hulst E. F de Nijs, Wilhelminalaan 11, Hulst, tel. 01140- 13004. Terneuzen en Axel M. P. Schaub. Spreekuren: zat. Terneuzen, W. de Zwijgerlaan 2B, 13.30-14.00 uur, tel. 01150-95017. Axel Dierenkliniek 11.00- 12.00 uur, tel. 01155-1488. Zondag vol gens afspraak tel. 01150-95017. IJZENDIJKE K. G. M. v. d. Vijver, tel. 01176-1388, b.g.g. 01174-424. Week endspreekuur: zat. 13.00 en zon. 12.00 uur in de dierenkliniek te IJzendijke. Terneuzen J. P. en P. de Vos, kliniek voor kleine huisdieren en bij zondere dieren, Van Diemenstraat 83, Terneuzen, tel. 01150-19628. Spreek uur: zat. 12.30-14.00 uur en verder volgens telefonische afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg W. H. Kapsenberg, 1 Novemberstraat 1, Sluis, tel. 01178-1225. Weekendspree kuren: zat. en zon. 13.00 uur. West-Zeeuwsch-Vlaanderen Zat. en zon. 12.00-12.30 uur: C. Moons, Mr. Risseeuwstraat 31, Oostburg, tel. 01170-5115. Sluis en Oostburg Zat. en zon. 10.00-11.00 uur: L. Buysse, Volder straat 21, Oostburg, tel. 01170-5092. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Zat. 10.00-10.30 en 18.00-18.30 en zon. 12.00- 12.30 uur: G. de Mey/T. Dusarduyn, Tivoliweg 48, Hulst, tel. 01140-14075. Telefoonnummers van de dienstdoen de verpleegkundigen. West-Zeeuwsch-Vlaanderen Tel. 01173-1367. Terneuzen Tel. 13360. Hoek, Sluiskil, Philippine, Westdor pe en Sas van Gent Tel. 01157-1843. Hulst en Hontenisse Tel. 01140- 12191. Groot Axel, Zaamslag, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe Tel. 01155- 1885. gen. Verder is er in het algemeen gebrek aan logeeruimte in de wonin gen. In Gistelkerke te Breskens zijn de keukenramen nogal hoog en de vloer van de douche loopt verkeerd af Een ander bezwaar is dat in de wonin gen aan Pallas te Oostburg geen daglicht in de keuken komt. Eveneens in Oostburg, in woningen aan de Vaarstraat kan men niet vanuit de slaapkamer naar het toilet en wordt bij sommige huizen de uitkijk vanuit de woonkamer belemmerd. De stichting vindt het belangrijk om bij nieuwbouw van bejaarden wonin gen deze klachten te voorkomen. De stichting wil graag van de woning bouwverenigingen weten over het in deze gevoerde beleid en vraagt in hoeverre de woningbouwverenigingen zelfonderzoek of betrokken zijn bij onderzoek naar de woonsituatie bij bejaarden en in hoeverre met de be staande ervaringen en onderzoeksi sultaten rekening wordt gehouden nieuwe bouwprojecten. TERNEUZEN De politie van neuzen heeft donderdagavond bij ei snelheidscontrole aan de Willem Zwijgerlaan dertig automobilisten j verbaliseerd. In totaal passeerd; tussen half elf en kwart voor twai 196 auto's de snelheidsmeters van politie. De hoogst gemeten snelhe bedroeg 84 kilometer. In de Willem; Zwijgerlaan is de maximumsnelhe bepaald op 70 kilometer. Raaddslid A. Persijn en mede-actievoerder Avan Himme van Links Perspectief Temeuzen bezig met het plaatsen van het waarschuwingsbord. KLOOSTERZANDE Na ver schillende maanden van voorbe reiding presenteert de Koninklijke harmonie 'Sint-Cecilia' uit Kloos terzande vanaf vandaag, vrijdag, tot en met zondag haar jaarlijkse 'Midzomerfeesten'. Plaats van han deling zijn opnieuw de aardappel hallen van B. Rijk in Kloosterzan de. De festiviteiten worden voor de zesde keer gehouden 'en de op brengst komt ten goede aan het instrumenten- en uniformenfonds van de muziekvereniging. Het programma begint om 19.30 uur met een muzikale rondgang door de fanfare 'Heikant'. Om 20.15 uür worden de feesten officieel ge opend door burgemeester mr. M. Somers van Hontenisse en vice- voorzitter W. Menu van Sint-Ceci- lia'. Dat gebeuren wordt opgeluis terd door de muziekvereniging uit Heikant. Omstreeks half negen volgt een blaaskapellenwedstrijd. Voor de eerste keer nemen hier tien blaaskapellen uit de regio aan deel, Zaterdag worden er tussen 8.30 uui en 13.30 uur wafels huis-aan-huis verkocht. Vanaf 10.00 uur kunnen die lekkernijen ook in de loods worden afgehaald. Om 14.00 uur volgt een filmvoorstelling voor de jeugd en om 18.00 uur staan de grote Midzomertouwtrekwedstrij- den op het programma. Daaraan nemen ongeveer twintig groepen, verenigingen en vrienden en fami lies deel. Zondag beginnen de feesten om 13.30 uur met een grote autorally, Die is uitgezet in de gemeente Hontenisse en omstreken. Inschrij ven vanaf 13.00 tot 14.00 uur in de feesthal. Om 14.00 uur volgt ook een grote bingo-middag. De feesten worden 's avonds om 19.00 uui besloten met playback-wedstrij- den. Tijdens de feesten draait het rad van avontuur en is er een verkoop van oude muziekinstrumenten. TERNEUZEN Leden van Links Perspectief Terneuzen hebben don derdagmiddag op het strandje tussen de Oostelijke Buitenhaven en de jachthaven van Terneuzen een waar schuwingsbord geplaatst voor water recreanten. „Wegens ernstige veront reiniging van water en slib kan het schadelijk zijn voor de gezondheid om op deze plaats te recreëren", luidt het opschrift. Aan de plaatsing van het bord ging een maandenlange correspondentie met instanties vooraf. „Geen van de instanties, de gemeente Temeuzen, het waterschap, rijkswaterstaat en de provinciale waterstaat wilden de moeite nemen om de mensen te waar schuwen voor het sterk verontreinig de water en slib aan 'het strandje van Temeuzen', vertelt het Temeuzense LPT-raadslid A. Persijn. „Daarom ne men we nu zelf de schop ter hand", vult hij aan. A. van Himme, mede-actievoerder stelt nadrukkelijk dat het eigenlijk de taak is van de provincie om waarschu wingsborden te plaatsen aan kust stroken waar de waterkwaliteit on aanvaardbaar wordt genoemd. „De waterkwaliteit bij het strandje is, zo is bij metingen gebleken, onaanvaard baar. Niet verwonderlijk", aldus Van Himme, „omdat aan het noordeinde van de westelijke pier van de jachtha ven afvalwater wordt gespuid". „Het is niet de bedoeling dat we de mensen de stuipen op het lijf jagen", legt Persijn uit. „Het is geen verbods bord of zo. We achten het wel onze plicht de mensen te waarschuwen". Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze oud-medewerker en oud-collega, de heer F. A. VAN DE WIELE Hij zal in onze herinnering blijven als een bijzonder prettige medewerker en collega. Zijn dienstbaarheid aan hen, die het stadhuis bezochten en bevolkten maakte op ons een diepe indruk. Wij wensen zijn vrouw, dochter en verdere familie toe dat zij de kracht mogen vinden dit smartelijk verlies te dragen. Het personeel van de gemeente Hulst. Burgemeester en wethouders van Hulst. Vrije van Sluis wil niet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 30