Permanente bewoning zomerhuizen aan banden Veertigste Zierikzee vierdaagse springlevend Uitgebreide braderie in St.-Maartensdijk U wilt op zondag h extra editie? Westerschouwen wilstrijd tegen iepziekte volhouden PZC/ streek B en w Middenschouwen gaan alsnog akkoord met stembureau Ellemeet V erkeerscommissie Zierikzee bijeen MEER DAN 1700 DEELNEMERS IN KADER 500 JAAR SMALSTAD Uil kleurenfoto's Vandaag klaar alleen bij foto verschooie ALS STEUN RIJKSOVERHEID WEGVALT VRIJDAG 21 JUNI 1985 18 BEN W VANDUIVELAND: Schapenkeuring in Sint-Maartensdijk Collecte Onaan vaardbaar Professor Lopes Cardozo opent expositie in Burgh Onder grote belangstelling werden de lopers op het Havenplein ingehaald. BURGH - Professor dr P. Lopes Car- Braderie en rommelmarkt Schapenkeuringen Iep domineert Watersportclub uit Tholen houdt een zeilwedstrijd Artsen: Dierenartsen: Tandartsdiensten: Apotheek: Wijkverpleging: llllliVII [iëWi frag] Speciaal voor u verschijnt er tot en met 7 juli ieder weekend een speciale editie van De TeleVizier- Zondag. Vol boeiende ver halen, veel informatie. Een heerlijk leesmagazine. Gratis vanaf vrijdagavond op ons station verkrijgbaar Voor het weekend! Zolang de voorraad strekt. NIEUWERKERK - Het college van b en w van Duiveland wil een eind maken aan de permanente bewoning van zomerhuizen in de gemeente. B en w willen dat bereiken door middel van een wijziging van de verorde ning recreatie woonverblijven Dui veland. Het voorstel de wijziging vast te stellen, komt donderdag avond aan de orde in de raadsverga dering in het gemeentehuis te Nieu- werkerk. Uit het raadsvoorstel van b en w blijkt dat permanente bewoning van zomer huizen in de gemeente Duiveland de 'laatste jaren sterk is toegenomen. Momenteel wordt een groot deel van de aanwezige zomerhuizen, met name in het park Salvatorhoeve aan de Oostweg te Ouwerkerk permanent bewoond. En dat betekent dat de betrokken bewoners in Duiveland hun hoofdverblijf hebben gekozen, al dus b en w. Verder wijzen zij er op dat permanent wonen in zomerhuizen in strijd is met het geldende bestemmingsplan en met de verordening recreatiewoonver- SINT-MAARTENSDIJK De regio Tholen/Sint-Philipsland van het Ne derlands Texels Schapenstamboek houdt morgen, zaterdag, in Sint- Maartensdijk een schapenkeuring voor zogenaamde 'artibicaatwaardige certificaat 'waardige bedrijven'. Be drijven met zo'n certificaat hebben uitsluitend schapen, die geheel vrij zijn van de 'zwoegerziekte'. Enkele jaren geleden is men binnen het stam- boekverband begonnen met de be strijding van deze ziekte. Schapen houders kunnen niet deelnemen aan de verschillende keuringen met scha pen, die nog met het virus besmet zijn. In de regio is reeds een aantal bedrij ven met het certificaat 'zwoegerziek te-vrij'. ZIERIKZEE De verkeerscommis- sie Zierikzee bespreekt in een open bare vergadering op donderdag avond 27 juni de verkeerssituatie in de Scheldestraat. Aan de orde komen onder meer advie zen van de ANWB en Veilig Verkeer Nederland over het instellen van een verkeersbrigade en het nemen van verkeerstechnische maatregelen. Dit op verzoek van de medezeggen schapsraden van de scholen 'Het Mie- renest' en 'Het Kofschip'. Ook bekijkt de verkeerscommissie of er een eenzij dig parkeerverbod moet komen in de Raamstraat. Verder wordt een ver zoek van de PvdA-fractie om de ver keerscommissie uit te breiden met vertegenwoordigers van de ogroepen moeders met kinderen, ouderen en voetgangers besproken. De verkeers1 commissie vergadert vanaf 19.30 uur in het stadhuis. STAVENISSE - De collecte ten bate van het Rode Kruis heeft in Stavenis- se 1403,40 opgebracht. blijven Duiveland, en dat aan de bewoners geen vergunning is verleend in het kader van de woningwet en de gemeentelijke bouwverordening. B en w maken op grond hiervan in hun raadsvoorstel duidelijk 'steeds on middellijk te hebben gereageerd' bij permanente vestiging van personen, zowel op de Salvatorhoeve als elders in de gemeente. „De betrokkenen zijn per brief op de hoogte gesteld van het verbod tot permanente bewoning van zomerhuizen. Eigenaren en gebrui kers van zomerhuizen zijn eveneens in een algemene brief gewezen op het verbod. Deze aanschrijvingen sorte ren echter nauwelijks effect. De ont wikkeling neemt juist ernstiger vor men aan", aldus b en w. Het college acht een en ander onaan vaardbaar uit een oogpunt van pla nologisch en volkshuisvestingsbe leid. „Want de betreffende woningen hebben een duidelijke recreatieve functie. Niet optreden tegen perma nente bewoning verstoort de verhou dingen op het gebied van de recreatie in de gemeente. En bovendien past het niet in het provinciaal en ge meentelijk planologisch kader dat tevens dient als basis voor de conti- gentering van de woningbouw". B en w deleh de raad verder mee regelmatig overleg over het toepassen van strafrechtelijke sancties met de officier van justitie te hebben gevoerd, gedurende de periode dat de ontwik keling van de permanente bewoning van de zomerhuizen toenam. Over de mogelijkheid van administratieve sancties is overleg gepleegd met de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten. Uit het overleg en een uitspraak van de kantonrechter in een zaak van permanente bewoning van een zomer huis, is b en w gebleken dat met name artikel 112 van de verordening recrea tie woonverblijven Duiveland wijzi ging behoeft. De wijziging houdt met name een concrete omschrijving in van de periode waarin de zomerhui zen recreatief gebruikt mogen wor den. En daarmee kan dan volgens het college een basis worden gelegd ten einde een 'effectief optreden tegen de permanente bewoning te bewerkstel ligen. De gewijzigde verordening zal gestal te moeten geven aan de toepassing van bestemmingsplanvoorschriften. B en w tekenen nog aan dat het 'nieuwbeleid' duidelijk aan de per manente bewoners van de zomerhui zen kenbaar zal worden gemaakt. De raadsvergadering Duiveland begint om 20.00 uur. aquarellen gemaakt door Waalko Dingemanse, in de Nederlands Her vormde Kerk te Burgh. Dat gebeurt om 17.00 uur. De expositie duurt tot en met zater dag 13 juli en is dagelijks, behalve op zondagen, geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. OOSTERLAND - De muziekvereni ging 'Oosterland's Fanfare' houdt morgen, zaterdag, een braderie en een rommelmarkt op de Markt en de Sint Joosdijk, vanaf tien uur 's morgens. Er is een groot aantal kraampjes van ondernemers en verenigingen en het geheel wordt muzikaal omlijst door de fanfare. SINT-MAARTENSDIJK In het ka der van de viering van 500 jaar smalstadsrechten houdt de midden standsvereniging Smalstad in Sint- Maartensdijk zaterdag tussen 10.00 en 16.30 uur een braderie in samen werking met muziekvereniging Eu- terpo en sportvereniging Na Arbeid Komt Sport (NAKS). Er hebben zich 63 huurders van kra men aangemeld, die verdeeld zullen worden over de Markt, ds De Bres straat, Korte Vest, Haven en Kaai- straat. Vanaf tien uur 's morgens kunnen schoolkinderen hun kleedje uitspreiden op het voorterrein van het gemeentehuis. Ze kunnen daar tot 12.00 uur zelfgemaakte spullen of ge bruikt speelgoed aan de man brengen. Daarna houdt de muziekvereniging een rommelmarkt. Naast de muzikale omlijsting van de dag zorgt het korps ook voor een oliebollenkraam en een schiettent. NAKS komt met een rad van avon tuur op het podium op de markt. Wie SCHARENDIJKE B en w van Middenschouwen stellen de gemeen teraad voor om een stembureau in de kern Ellemeet te vestigen. Overigens tekent het college in het raadsvoor stel aan 'niet overtuigd te zijn van de noodzaak' van een apart stembureau in Ellemeet, maar niettemin daartoe over te willen gaan, gelet op de beschouwingen van de gemeenteraad naar aanleiding van de begroting 1985. Daarin sprak met name "de PvdA- fractie zich uit voor een stembureau in Ellemeet. De kosten ervan zijn begroot op ongeveer 2000 gulden. Als argument dat pleit voor een stembu reau Ellemeet, erkennen b en w dat het dorp veel oudere kiezers telt, waarvoor de gang naar Scharendijke een probleem kan zijn. Maar ze heb ben niet de indruk dat door het ontbreken van een stembureau 'een drempel' wordt opgeworpen. De vraag kan worden gesteld of de kosten op wegen tegen de positieve aspecten van een stembureau Ellemeet, geven b en w de raad in overweging. De raad Middenschouwen bespreekt in de vergadering woensdag 26 juni verder een voorstel van het college te besluiten de openbare school Prinses Irene te Kerkwerve uit te breiden met één leslokaal en een speellokaal-ge meenschapsruimte. Een ander voor stel betreft uitbreiding van de bijzon dere school Samuel, eveneens in Kerkwerve. De raad Middenschouwen vergadert in het gemeentehuis te Scharendijke (aanvang 19.30 uur). wil sjoelen, ballen gooien, dart spelen of poffertjes eten kan bij deze vereni ging terecht. De Algemene Bank Ne derland opent haar deuren van 10.00 tot 17.00 uur om het publiek gelegen heid te geven de muntententoonstel- ling te bezichtigen. In vijf vitrines wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het muntwezen. Op de braderie is een aantal ambachtslie den ook aanwezig: een imker, een kantklosser en een spinster. Van 14.00 tot 15.00 uur worden er op de haven schapenkeuringen gehou den. Het gaat hier om een speciale categorie schapen, de 'Zwoegervrije' schapen, die niet aan de longaandoe ning 'Zwoegerziekte' lijden doordat de dieren na de geboorte bij de moeder zijn weggehaald. Via de ge luidsinstallatie van de Midden standsvereniging worden de toe schouwers op de hoogte gehouden van de bevindingen van de jury. Bij deze activiteit bemant de Zuidelijke Landbouw Maatschappij een voor lichtingsstand. Op de haven komt ook een kinderat tractie, een Peter Pan treintje en een suikerspin. Deelnemers zijn onder meer de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen afdeling Sint-Maar tensdijk, de Algemene Nederlandse Invalidenbond, de Federatie Neder landse Vakverenigingen, Welfare- werk, Zeeland helpt Nepal, de PTT en de VW. Voor café Smerdiek wordt een stand ingericht met werk van A. van Beveren, die van lucifers de Markt in miniatuur heeft nagemaakt. De braderie wordt afgesloten met de voltrekking van het huwelijk van Marcel Boxce en Ellen Emmerzaal. Burgemeester E. Baerends van Sint- Maartensdijk fungeert voor dit huwe lijk rond zeven uur als ambtenaar van de burgelijke stand. Het toegangsbe wijs geeft recht op een plastic tasje waarop het gemeentehuis staat ge drukt. Het bevat bestek, het welkom slied en een eetplankje waar het em bleem van de viering in is gebrand. Tegelijkertijd worden er op het po dium optredens van onder meer een hypnotiseur, een buikdanseres en volksdansgroepen gehouden. HAAMSTEDE Het gemeentebe stuur van Westerschouwen is fel ge kant tegen eventuele beëindiging van de bestrijding van iepenziekte. Want het wegvallen van de inbreng van de rijksoverheid kan alle eerdere inspanningen weer ongedaan maken, zegt wethouder A. J. Padmos. Naar zijn mening zal bij beëindiging van de bestrijding de besmettingsdruk vanuit de particuliere gronden toene men. De gemeente beschikt dan over •onvoldoende financiële middelen en arbeidskracht om het landschap nog langer op een aanvaardbare wijze te beschermen. B en w van Wester schouwen vinden dat volstrekt on aanvaardbaar. Wethouder Padmos deelt desge vraagd mee over concrete aanwijzin gen te beschikken die er sterk op wijzen dat het in 1977 door de minister van landbouw en visserij ingestelde besluit 'bestrijding iepenziekte' op korte termijn voor een deel van het land zal worden ingetrokken. Deze week hebben b en w daar al protest tegen aangetekend in telegrammen aan minister G. Braks van landbouw en visserij, de algemeen directeur van Staatsbosbeheer en de Plantenziekte- kundige Dienst in Wageningen. B en w verzoeken het besluit bestrijding iepenziekte 'niet in te trekken, en alvorens eventueel daartoe over te gaan' hen tenminste nader overleg toe te staan. Wethouder Padmos legt uit dat de gemeente na de vaststelling van het besluit bestrijding iepenziekte, de bestrijding sinds 1978 steeds voort varend aanpakt in verband met de ontwikkeling van de ziekte en de dreigende aantasting van het land schap in Westerschouwen, waarin de iep een 'dominerende rol' vervult. De gemeente heeit onaer meer een adviesbureau een onderzoek laten doen naar het vlieggedrag van de iepenspintkever (kosten circa 12000 ZIERIKZEE De veertigste Zierik- zeese avondvierdaagse is een groot succes geworden. De intocht van meer dan 1700 deelnemers en negen Schouwen-Duivelandse muziekkorp sen, drumbands.en majorettes vorm de een grootse en kleurrijke afslui ting van het jubileumgebeuren, dat vele honderden belangstellenden op de been bracht. De avondvierdaagse van Zierikzee heeft in het jubileumjaar bewezen nog steeds springlevend en een van de grootste wandelevenementen in Zee land te zijn. En dat is, behalve de zeer tevreden organisatoren, zeker ook de bloemisten in de regio niet onwelge vallig. Want in het 2,5 kilometer lange wandellegioen kregen de tippelaars - geen vierdaagselopertje hoe klein ook uitgezonderd - traditiegetrouw weer van alle kanten royaal bossen bloe men aangereikt. Burgemeester Th. de Meester schoot bijna woorden tekort, de op het Havenplein onder het flak kerende licht vqn de aloude Zierikzee- se gasflambouwèn samengestroomde menigte te begroeten. Maar wat hem toch beslist van het hart moest kwam duidelijk tot uitdrukking in zijn aan hef: „Het is weer zo geweldig als altijd". Van de ruim 1700 wandelaars liepen er ongeveer 400 hun eerste avondvier daagse. Welgeteld 131 deelnemers vol brachten de 15 kilometer-tochten. En de organisatoren meldden na afloop van de veertigste ronde, voor zover hun op dat moment bekend, geen enkele uitvaller. Een opmerkelijke deelnemer was de 69-jarige Gerrit van Manen, tuin- bouwdeskundige in Zuid-Afrika. De uit Zierikzee afkomstige Van Manen wandelde in 1939 mee met de allereer ste Zierikzeese avondvierdaagse en greep zijn vakantie in zijn geboorte plaats aan om ook de veertigste te volbrengen. „Tevens is dit bij uitstek een manier om iedereen te laten zien dat ik weer eens bij mijn zuster lo- THOLEN Watersportvereniging De Kogge uit Tholen houdt zaterdag een zeilwedstrijd, de Keeton-A-Race. Tijdens het palaver, dat om 8.00 uur begint in het Kogge-dek aan de Kaai in Tholen wordt besproken of de geplande route ingekort of verlengd moet worden. De boten vertrekken hierna in drie groepen met een tus sentijd van ongeveer een half uur uit de Thoolse haven. De race voert tot vlakbij de Zeeland- brug bij Zierikzee, hier wordt de Kee- ten-A boei gerond, waarna de boten over Brabants vaarwater weer rich ting Tholen zeilen. Er is dan ongeveer 25 mijl afgelegd. De uitslag wordt 's avonds om 20.30 uur bekend gemaakt in het Kogge-dek. Er zijn negen prij zen beschikbaar. De eerste prijs, een koperen oliemaat met inscriptie is beschikbaar gesteld door scheepswerf Van Duivendijk uit Tholen. geer", aldus de in 1949 naar Zuid- Afrika geëmigreerde Van Manen. Bijzondere onderscheidingen kregen Rinus van den Houten en Jannie Schot uit Zierikzee, die elk voor de dertigste keer meewandelden. Behalve de deelname uit vrijwel alle dorpen en kernen op Schouwen-Dui- veland - individuele wandelaars, scho len en verenigingen - kregen de laat ste avond van de avondvierdaagse bovendien een regionaal getint muzi kaal accent door het aantreden van de negen muziekkorpsen en drum bands. En die onderstreepten het ju bileum nog eens extra met het geza menlijk spelen van twee marsen. Voor voorzitter Piet Verhage van het comité avondvierdaagse Zierikzee was het de laatste keer. Van de veertig vierdaagsen leidde hij er 36. „Zijn afscheid is het enige waar we vanavond niet om kunnen juichen, maar waar we wat verdrietig over zijn", zo nam burgemeester De Mees ter publiekelijk afscheid van de be kende vierdaagse leider. SCH. DUIVELAND THOLEN ST.-PHILIPSLAND Zierikzee: v.a. vr. 19.00 uur tot g 8.00 uur: W. Bontkes, Zierikzee,! 01110-2280. Spreekuur voor spoecj vallen 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a! 18.00 uur tot ma. 8.00 uur: Brouw! haven: L. A. M. Bruel, Markt 301 Waag', tel. 01119-1280; Burgh-Has) stede: J. Ph. P. Stenger/G. v. Bef Verbeek, Burghseweg 54, tel. 01: 1861; Renesse: J. L. Flach, J. Renesseweg 6, tel. 01116-1280. Sprei uur voor spoedgev. 11.30-12.00 uui| 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieun| kerk: v.a. vr. 18.00 uur tot ma, uur: M. v. d. Berg, Weth. v. Klinker! 10, Nieuwerkerk, tel. 01114-1810. Stavenisse, St.-Maartensdijk, St.-,l naland, Scherpenisse: (patiënj dokter v. d. Bel): A. C. J. Noteboi St.-Annaland, têl. 01665-2400. St.-Philipsland en Nw.-Vossemeerl H. M. de Groot, Nw.-Vossemeer, f 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholl Scherpenisse: (patiënten dokl Padt): E. N. Mellema, Hertenkamp! Tholen, tel. 01660-2377. Haamstede: M. K. Buth, tel. 0111 2254, v.a. zat. 9.00 uur. Tholen: A. Rinses en W. Brons, alt bellen nr. 01666-2596; kleine huisi ren weekendspreekuur Provincia weg 2, St.-Maartensdijk op zat. 9.00 uur en Botermarkt 10 Tholenv 11.00-12.00 uur. A. Broere, Meekrabstraat 7, Bri wershaven, tel. 01119-1588. Spreekt voor spoedgevallen zat. en zo. 17.1 17.30 uur. t Apotheek 'Zierikzee' Dam 18, 01110-2906. Geopend zat. 9.00-12 uur en 16.30-17.30 uur, zondag 12.1 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Tholen en St.-Philipsland: tel. teb reiken 01100-14444. Bruinisse en Duiveland: zr. P. v Velde, Lange Achterweg 10, Oosti land, tel. 01114-2050. Schouwen: zr. W. Steutel, Burghs weg 41, Haamstede, tel. 01115-1226 Zierikzee: zr. W. Verkaart, Zevenj tijstr. 43, Zierikzee, tel. 01110-5023. - Nieuw kleurenlaboratorium Grote Markt 7, Goes, 01100-16159 gulden). De wethouder wijst er op dat de ziekte vanaf 1977 in toenemende mate om zich heengrijpt. Inmiddels zijn in de hele gemeente Westerschou wen sterk beeldbepalende wallen vol ledig van iepen ontdaan. Elk jaar sneuvelen er wel zo'n 2000, aldus wethouder Padmos. Het herinplanten van andere soorten bomen dan de iep is intussen met subsidie van Staatsbosbeheer behoor lijk op gang gekomen. De totale kos ten voor de bestrijding van de iepen ziekte in Westerschouwen gedurende de afgelopen vijf jaar bedragen ruim 571.000 gulden, waarvan een bedrag van 271.000 gulden voor rekening van het rijk komt. „We hebben veel werk en drie ton aan de bestrijding besteed. En dat moet onverminderd kunnen worden voortgezet. Want als dat niet gebeurt, kan het predikaat 'be schermd' van het natuurmonument Kop van Schouwen maar beter ach terwege blijven", betoogde wethouder Padmos.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 28