WlSSÜ U wilt op zondag h extra editie? LEVENDE KETEN VERBOND TWEE SCHOLEN IN GOES GARAGE VAN STRIEN BV Eerste paal geslagen voor Het Mezennest Manhuistuin krijgt vaste muziektent PZC/ streek Jong Goes en Prinses Irene AANPASSING VOOR BASISONDERWIJS BOUW ENKELE MILJOENEN DUURDER DAN 't IsEssodie't doet. (cSSO kleurenfoto's vandaag klaar Wë\ neap! \aütt\ [fls.nn I alleen bij foto verschoove KOSTEN RUIM 73.000 GULDEN 1 ÜÜi ft; 4 u lllllll Gratis! Speciaal voor u verschijnt er tot en met 7 juli ieder weekend een speciale editie van De TelcVizict - Zondag. Vol boeiende ver halen, veel informatie. Een heerlijk ieesmagazine. Gratis vanaf vrijdagavond op ons station verkrijgbaar Voor het weekend! Zolang de voorraad strekt. van de Spiegelstraat 92,4461LN Goes. Tel. 01100-1 48 40. I Ml I Apotheek: Ziekenauto's: Dierenartsen: Wijkverpleging: Fancy fair Concert organist Zwart in kerk te Kapelle-Biezeiinge GOES - Wat zoals wethouder L. H. de Leeuw het uitdrukte 'het schitterend slotstuk' had moeten worden van het Goese stadskantoorproject, is donderdagavond uitgelopen op een stortvloed van verwijten aan het adres van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad had ernstige kritiek op het feit dat het stadskantoor achteraf bijna 1,1 miljoen duurder is geworden dan de bedoeling was. En dat terwijl eind 1982, toen na jarenlang praten eindelijk werd besloten een nieuw stadskantoor te bouwen, het maximaal te besteden bedrag was bepaald op 6.875.000 gulden. Buurtvereniging in Heinkenszand houdt twee activiteiten Wijkvereniging Kapelle houdt een zeskamp Artsen: VRIJDAG 21 JUNI 1985 IHIMIiniUÜMII 11 V' GOÊS - In het bijzijn van de kinde ren van kleuterschool Het Mezen- nest aan de M. A. de Ruyteriaan in Goes is donderdagmorgen de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de school. De verbouwing zal in september klaar zijn en betreft een werklokaal, een gemeen schapsruimte en toiletten. De aanpassing houdt verband met het samengaan van kleuter- en la ger onderwijs. Zoals gemeld vormt het Mezennest samen met de lagere H. van der Veen school aan het begin van het nieuwe schooljaar één basisschool. De gemeente Goes is in haar opzet geslaagd dit soort onder wijs voor Goes-West te behouden, zij het dat zij haar gelijk bij de Raad van State heeft moeten halen toen gedeputeerde staten van Zeeland hiervoor geen toestemming wilden geven. De openbare basisschool in Goes-West wordt gehuisvest in het huidige Mezennest-gebouw. Het schoolgebouw waar thans de Van der Veenschool in huist, komt aan het begin van het nieuwe schooljaar voor andere doeleinden beschik baar. GOES - De protestants-christelijke kleuterschool Jong Goes en de lage re school Prinses Irene in Goes- Oost dragen sinds donderdag sa men de naam Prinses Ireneschool. Leerlingen, ouders en personeel symboliseerden het samengaan van de onderwijsinstellingen door een levende keten te vormen tussen de beide schoolgebouwen. De fusie is een gevolg van de invoeging van de basisschool, die per 1 augustus in de plaats komt van de twee schooltypes voor leerlingen tot twaalf jaar. De nieuwe school blijft in twee gebouwen gehuisvest. De 260 leer lingen konden de 300 meter afstand ertussen nauwelijks overbruggen, maar in geval van kettingbreuk waren altijd wel ouders bereid in te springen en te helpen met rekken en trekken. De keten transporteer de een schaar van fors formaat die diende om linten door te knippen voor de onthulling van twee nieuwe naamborden. Op de lagere school gebeurde dat om 10.15 uur door oudste leerling John Nuyens, op de kleuterschool om 10.45 uur door de jongste twee, Martijn ten Hacken en Sophie van Katwijk. Na het aanhef fen van een feestlied lieten alle kinderen een ballon het luchtruim kiezen voor een wedstrijd en kregen zij een ijsje. De jongste twee leerlingen knippen het lint van de omhulling van het naambord door bij 'Jong Goes', dat daarmee ook Prinses Ireneschool heette. Nieuw kleurenlaboratonum - «rfSg, Grote Markt 7, Goes, 01100-16159 Met de handen voor de oren luisteren de kleuters naar het slaan van de eerste paal. De Zeeuwsche Apotheek, Gr. Mi 10, tel. 01100-15255. Geopend spoedgevallen za. 8.30-17.30 uurej 10.00-11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Centr. Post Ambulance Vervoer 01100-14444. Goes, Ovezande, Kruiningen: A.ü selman, Hogenakker 8, Kruinin» tel. 01130-1233. Visites zo moge aanvragen voor 9.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Bt land: de praktijk van dr. M. p Karelse wordt waargenomen dooi van Dijk, Simonswei 2, Heinkensza tel. 01106-1290, b.g.g. 01100-20656. sites zo mogelijk aanvragen voor! uur. Yerseke en omg.: (kleine huisdien mevr. L. Huiskes-Comelisse, Md laan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes, Wilhelminadorp, Kloetii Kattendijke: Voor de bereikbaart van de weekend- en avonddie krijgt u informatie via het antwor apparaat op tel.no. 01100-12456. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, Heerenhoek, Heinkenszand, Nis Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarla Oudelande, Kwadendamme, Hoe kenskerke, Ovezande, 's-H Arendskerke, 's-Heer Hendrikskin] ren, 's-Gravenpolder en 's-Heer Ah kerke: voor de bereikbaarheid vaij weekend- en avonddienst krijgt u| formatie via het antwoordappan op telef.nr. 01106-1615. Zuid-Beveland-Oost: voor de bert baarheid van de weekend- en avoi dienst krijgt u informatie via antwoordapparaat op telef.nr. 011 1545. Noord-Beveland en Wolphaartsdi Voor de bereikbaarheid van de we end- en avonddienst krijgt u infom tie via het antwoordapparaat opi .no. 01108-1378. 's-GRAVENPOLDER - De oude den van openbare kleuterschool K terleut en openbare lagere schc Andendiek in 's-Gravenpolder h den morgen, zaterdag, een grote fa fair. De fancy fair vindt plaats op speelplein van Andendiek tus 11.00 en 16.00 uur. Op het progran staan een spelletjesmarkt, een r melmarkt, optredens van de goa laar frejj Geraer en een rad van x tuur. fout bent geweest? Ongelijk beken nen siert de mens, ook een bestuur der". Ook Duinkerke probeerde de burgemeester tot een duidelijk 'mea culpa' over te halen. Maar Blanken bleef bij de verzekering dat B en W niet meer dan hebben getracht het jaarlijkse budget zo optimaal moge lijk te benutten. Uiteindelijk liet Van Oosten weten tegen de afrekening van het stadskantoor te zijn. KAPELLE-BIEZELINGE - De orga nist Dirk Jansz Zwart geeft morgen, zaterdag, een concert op het Batz- orgel in de hervormde kerk te Kapel le-Biezeiinge. Op het programma staan werken van Bach, Handel, Wes ley, Guilmant, Nieland, Jan Zwart en van de organist zelf. Het concert be gint om 20 uur. Veel kritiek op b en w Goes bij afrekening stadskantoor De raad beschuldigde het dagelijks hiervan onvoldoende op de hoogte bestuur van de gemeente ervan bij de bouw van het stadskantoor te zijn afgeweken van de tot dusver steeds gehanteerde gedragslijn bij dergelijke investeringen: de raad stelt een kre diet beschikbaar en het college van B en W zorgt ervoor dat de uiteindelijke uitgaven binnen dit bedrag blijven of komt met een aanvraag om een ejetra of een aanvullend krediet. B en W hadden nu evenwel het bij het krediet van bijna 6,9 miljoen gulden behoren de jaarlijks op te brengen bedrag (ruim 232.000 gulden) als uitgangs punt genomen. Meevallers in de vorm van de dalende rente en de verzeke ringsuitkering na een brand in het oude stadskantoor hadden tot resul taat dat de gemeente met het bedrag van 232.000 gulden meer kon doen. De woordvoerders van de verschillende raadsfracties waren eenstemmig in hun overtuiging dat het college de uit raadsleden bestaande begeleidings commissie voor de bouw van het stadskantoor en daarmee de raad heeft gesteld. C. F. Möhlmann (SGP) gewaagde in dit verband van een ommezwaai. J. T. Laport (CDA) beschuldigde het dagelijks bestuur van de gemeente ervan onvoldoende zorgvuldigheid te hebben betracht. G. Hoogesteger (WD) ging nog een stapje verder. Hij had het over 'goochel- en wisseltrucs' en bleek er allerminst van overtuigd dat 'nog niet ergens een addertje onder het gras zou schuilen'. Volgens hem is sprake geweest van oneigen lijk gemanipuleer met rentetarieven: „Het college heeft de rente gehan teerd die op een bepaald moment het beste uitkwam". A. A. van Oosten (PPR) was er nog niet van overtuigd dat de jaarlijkse financiële lasten voor het stadskan toor uiteindelijk binnen het bedrag van 232.000 gulden zullen blijven. Hij stak, evenals trouwens andere woord voerders, de hand in eigen boezem: „Ik ben me er in de begeleidingscom missie onvoldoende bewust van ge weest dat B en W niet langer uitgin gen van het door de raad uitgetrok ken krediet, maar van de budgettaire ruimte". Hij hield vol dat B en W de grootste fout hebben gemaakt door niet tijdig in de raad te melden dat er meer kon worden gedaan met het budget". P. Duinkerke (PvdA) eiste van het college dat de bij de bouw van het stadskantoor gevoerde werkwijze bij thans lopende en toekomstige pro jecten van enige omvang niet weer zal worden toegepast. Burgemeester mr W. Blanken ant woordde dat het hem zou spijten wanneer de raad de indruk zou heb ben gekregen dat B en W op eigen houtje hebben gehandeld. Hij zei steeds te hebben begrepen dat het college en de begeleidingscommissie op één lijn zaten: proberen het maxi male te halen uit de beschikbare financiële ruimte. Op dat laatste the ma varieerde Blanken langdurig. Dat bracht Möhlmann tot de uitspraak: „Waarom zo'n omhaal van woorden? Waarom erkent u niet gewoon dat u HEINKENSZAND De buurtvereni ging Watervliet in Heinkenszand houdt zaterdag een kindermarkt waarbij kinderen van 4 tot 14 jaar zelf hun spulletjes te koop aanbieden. Tevens is er een straattekenwed strijd en bij voldoende deelnamé lolo-bal- en rolschaatswedstrijden. De kindermarkt begint om 13.00 uur op het speelveld tussen Buizerdhof en Merelhof in de wijk Watervliet. Zondag houdt dezelfde buurtvereni ging een fietstocht. De start is tussen 13.00 en 14.00 uur aan de Westdijk in Heinkenszand. De lengte van de tocht is ongeveer 18 kilometer. Er is een prijs voor de deelnemer die de op drachten het beste oplost. KAPELLE - De Kapelse wijkvereni ging Eliwerve houdt zaterdag een zeskamp in het park aan de Coxstraat in Kapelle. De deelnemende ploegen komen uit Kapelle, Biezelinge, We- meldinge, Schore en Eversdijk. Er worden onder meer behendigheids- wedstijden gehouden. Daarnaast zijn er spelen die de sterkte, snelheid en het uithoudingsvermogen van de ploegen op de proef stellen. Na afloop is er een bingo-avond in hotel De Zwaan in Kapelle. Daar begint om streeks 20.30 uur ook de prijsuitrei king. GOES - De enige verantwoorde cul turele bezigheid die in intieme beslo tenheid van de lyianhuistuin in Goes kan worden verricht is vrijen. Met deze opmerking baarde de VVD'er W. F. den Herder donderdagavond enig opzien in de Goese gemeenteraad. Hij bracht op deze manier zijn afkeer van de plaatsing van een muziektent op dit historische pleintje in de binnen stad tot uitdrukking. Maar het plei dooi van Den Herder mocht niet baten: de raad trok ruim 73.000 gul den uit voor de bouw van een mu ziektent in de Manhuistuin. Daarmee werd het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeente grotendeels overgenomen. Alleen ging de raad niet akkoord met het ontwerp dat voor de muziektent was gemaakt. Een ontwerp dat in Den Herder in zijn afschuw als een 'koe koeksjong' en een 'poffertjeskraam' bestempelde. Qyer de muziektent in de Manhuistuin wordt al geruime tijd gepraat. Deze plaats blijkt uitstekend geschikt te zijn voor concerten door harmonieën, fanfares en brassbands. De uitvoeringen van dit soort muziek gezelschappen trekken weliswaar geen groot publiek, maar er is een vaste kern van belangstellenden die van de muzikale verrichtingen in de Manhuistuin zeer geniet. In het verle den werd in de tuin een verplaatsbare muziektent opgericht. Dat was niet meer mogelijk nadat het door een oude kastanjeboom belommerde pleintje werd afgesloten met een hek werk. Vorig jaar kwam daarom al een voorstel in de raad om een vaste muziektent op te richten. Over de vraag of deze voorziening al dan niet met een kap moest worden uitgerust, raakten de raadsleden het toen niet eens, waarop de zaak werd aangehou den. Enkele maanden geleden heeft de culturele raad van Goes geestdriftig instemming betuigd met een plan voor een muziektent, overigens mét kap. De gemeenteraad was evenwel van mening dat het ontwerp in ieder geval dient te worden aangepast aan de schaal van de Manhuistuin. Ook werd opgemerkt dat in de Goese binnenstad wellicht betere plaatsen voor een muziektent zijn te bedenken, zoals de Grote Markt, de Vlasmarkt en de Oostwal. Burgemeester mr W. Blanken ging de discussie over dat laatste liever uit de weg met de uit spraak dat hij er niet zoveel voor voelde een muziektentennota te laten vervaardigen. Aan het begin van de raadsvergade ring werd J. D. Lukasse uit Wol- phaartsdijk als raadslid voor de SGP geïnstalleerd. Hij is de opvolger van A. Maljaars die zijn zetel in verband met zijn gezondheid beschikbaar heeft gesteld. Ook werd het naderen de vertrek van de PvdA'er J. G. Welleman aangekondigd. Hij ver trekt uit Goes en maakt zijn plaats aan de raadstafel per 1 september vrij. F. A. de Kaart uit Goes zal voor hem in de plaats komen. DE BEVELANDEN Centraal Alarmnummer nnnn-14444 Goes: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur: J. P. Deen, Valckeslotlaan 30, tel. 14373. Spreekuur voor spoed gevallen 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer-Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van J. J. Harten, G. A. C. Aamout- se en A. P. van der Vlugt wordt waargenomen door D. P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-H. Arendskerke, tel. 01106-1202. Boodschappen zo mo gelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v.a. vr. 17.30 uur tot ma. 8.30 uur: praktijk C. T. Mier- mans en J. A. Fortrie. Dienst C. T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-H. Abtskerke, tel. 01103-2089, b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: vr. 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: A. Plaisier, B. Vogelaarstr. 2a, Kruiningen, tel. 01130-1566. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Krabbendijke, Waarde en Rilland- Bath: v.a. vr. 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: J. D. Barendregt, Krabbendijke, tel. 01134-1544. Spreekuur voor spoed gevallen 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van E. Th. Klapwijk, J. M. A. Kole, A. Korstanje, S. E. J. Wöstmann en H. H. M. Zwarte- lé wordt waargenomen door J. Geldof, Korteweg 23, Driewegen, tel. 01195- 275. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v.a. zat. 8.00 uur wordt de praktijk van H. J. Entink, J. K. J. Eckhardt en M. B. Riemeijer waargenomen door D. Vreeswijk, Kapelle, tel. 01102-1290. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: de praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107-1338. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van J. A. Kersseboom wordt waargenomen door W. J. Klein Wassink, Colijnsplaat, tel. 01199-304. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.30 uur. Chirurgendienst: Dr. H. Bruins Slot, tel. 01100-28386. Tandartsdiensten: Spreekuren zat.- en zondagmorgen 10.00-11.00 uur: J. A. ten Haaf, van Hallstraat 2, Goes, tel. 01100-15716.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 26