Prima Donnablijkt in een grote behoefte te voorzien ZWALUWEN Natuurvereniging houdt telling in Beveland NIEUWDE TERMINAL GEOPEND Bouw van M-fregatten 'groot project' PZC/ provincie 17 NV klaagt over studiemateriaal Open Universiteit WERKGROEP LESBISCHE VROUWEN IS JARIG jllSSINGEN - De veerdienstmaatschappij Olau Line heeft nieuwe bouwplannen voor het (errein rond de terminal aan de Vlissingse buitenhaven. Binnen niet al te lange tijd wil men Haar beginnen met de bouw van een grote loods plus kantoorruimte om de bevoorrading van je twee Olau-veerboten te verbeteren. De bouw van deze cateringloods wordt opnieuw een orse investering. Dit deelde directeur D. Hartmann van Olau donderdagmiddag mee bij de ifficiële opening van de uitgebreide en grondig gemoderniseerde passagiersterminal. CotltCflt )lau-werkneemster mevrouw Anja Sinke-Verheye hees de maatschappijvlag in top en laarmee was de terminal officieel open voor de passagiers naar en van het Zuidengelse iheerness. Marokkaans feest in Middelburg VVD-KAMERLEDEN: Juist beeld9 Doelgroep Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Het spreekwoord geeft al aan dat de vlugge, wendbare vogeltjes sinds eeuwen als voorbode van de zomer fungeren en met hun vertrek in het najaar de onverbiddelijke winter aankondi gen. Sinds jaar en dag hebben mensen en zwaluwen vriendschap gesloten, niet uit liefhebberij, maar omdat ze elkaar tot op zekere hoogte nodig hebben. Wat een spreeuw nooit zal lukken, doet een zwaluw elk jaar opnieuw: nestelen in de schuur, onder de pannen of tegen de muur, onder de goot. 21 JUNI 1985 lau Line in Vlissingen eeft nieuwe bouwplannen Olau hoopt ook in de toekomst op medewerking van de gemeente Vlis singen te mogep rekenen in verband met gemeentelijke beslissingen die nodig zijn voor infrastructurele voor zieningen, aldus de heer Hartmann. )irecteur Hartmann memoreerde in jjn toespraak de redenen om de erminal te verbouwen: de sterk ge itegen vervoerscijfers door het in iienst komen van de nieuwe schepen )lau Hollandia en Olau Britannia, vaardoor de faciliteiten in de terfhi- ial ontoereikend bleken. „De hoeveel ite verbouwing het is geweest weet ik liet", aldus de heer Hartmann, „maar :én ding is wel zeker, het zal niet de aatste zijn". Het is een ingrijpende iperatie geweest aldus de Olau-direc- teur, die voor het personeel en dien sten als douane en marechaussee veel ongerief met zich mee heeft gebracht. Hij sprak waardering uit voor de manier waarop zij dit hebben opge vangen. Het terminal-gebouw is niet alleen uitgebreid met een moderne hal van 300 vierkante meter, nieuwe toiletruimten en een vergrote kiosk, bovendien heeft er een grondige inter ne verhuizing plaatsgehad. De check- inbalie voor de reizen naar Sheemess is belangrijk uitgebreid en aangepast aan de op komst zijnde automatise ring. VLISSINGEN - Het Christelijke Na tionaal Vakverbond (CNV) in Zee land heeft grote moeite met de gang van zaken bij de Open Universiteit in Middelburg. In een brief aan de ad viescommissie Studiecentrum Open Universiteit uit CNV-districtsbe- stuurder L. Q. Phernambucq de klacht, dat het studiemateriaal in een uitermate laag tempo verschijnt. Dat leidt, aldus Phernambucq, in een aantal gevallen tot een gedwongen studiestop voor studenten. Volgens Phernambucq is de achterstand in verschijningsdata van studiemate riaal In sommige gevallen al opgelo pen tot negen maanden. „Wanneer het studiemateriaal in het huidige tempo blijft verschijnen, duurt bij voorbeeld de studie rechten twaalf tot vijftien jaar". In de brief constateert Phernambucq dat in sommige studierichtingen nog niet eens met de studie kan worden begonen door gebrek aan studiemate riaal. Ook signaleert de CNV-bestuur- der dat er 'driftig wordt geschoven' tentamendata. CNV baseert zijn klachten op een dat Phernambucq met een cursisten van de Open Univer- had. Mevrouw Sinke-Verheye hijst de Olau-vlag terminal. bij de opening van de nieuwe VLISSINGEN - De gemeente Vlissin gen is via een AROB-procedure in beroep gegaan tegen het besluit van het ministerie van WVC, om terug te komen op een eerdere toezegging tot het verlenen van een subsidie van ongeveer ëén miljoen gulden voor de restauratie van de historische Vis sershaven in Vlissingen. Het ministe rie heeft de gemeente Vlissingen la ten weten nog slechts ongeveer de helft van dat bedrag ter beschikking te willen stellen. Dit heeft de Vlis singse wethouder voor welzijn D. J. P. Bruinooge donderdag desgevraagd bevestigd. „Wij nemen hier volstrekt geen genoe gen mee", zei de Vlissingse wethouder in zijn reactie op de brief van het ministerie. Het college van b en w heeft minister mr drs L. C. Brinkman van WVC daarvan inmiddels in kennis gesteld evenals het provinciaal be stuur van Zeeland, dat immers ook een subsidie van tien procent in de kosten ofwel een half miljoen gulden heeft toegezegd. Bovendien wordt op, korte termijn een bespreking gevoerd met de zogenaamde werkgroep Boers- ma, waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, om ook deze actie te laten ondernemen tegen het besluit van WVC. „In die werkgroep onder voorzitter schap van gedeputeerde drs J. Boers- ma hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over welk model, welke par ticipanten en hoeveel zij op tafel leggen voor de restauratie. Daarmee zijn alle participanten akkoord ge gaan. Als een van hen nu zijn mening gedeeltelijk herziet is dat niet alleen een zaak tussen WVC en de gemeente, maar raakt dat ook de andere finan- Wethouder D. J. P. Bruinooge compli menteerde in zijn hoedanigheid van waarnemend burgemeester Olau met de vernieuwde terminal. „Wij zijn zeer content met de voortdurende investeringen en uitbreidingen. Olau is daarmee een van de pijlers van ons economisch bestel". De heer Bruinooge sprak de hoop uit dat dit beleid wordt voortgezet, zowel uit een oogpunt van werkgelegenheid als om de toeristische promotie die dit voor Vlissingen met zich meebrengt. ciers in dit project", stelt wethouder Bruinooge. Die andere betrokken en zijn met name het ministerie van volkshuis vesting, dat een subsidie heeft toege zegd van 1,7 miljoen gulden of een derde deel van de kosten, evenals de gemeente Vlissingen en het ministe rie van economische zaken, dat een subsidie van 300.000 gulden heeft verleend. De totale kosten zijn ge raamd om 5,2 miljoen gulden. Wet houder Bruinooge verwacht dat in juli een gesprek volgt met het minis terie van WVC over het besluit om terug te komen op de eerder gedane toezegging. Probleem is daarbij dat de afspraken mondeling zijn ge maakt en niet schriftelijk zijn vastge legd. Daar staat tegenover dat alle betrokken partijen daarbij aanwezig zijn geweest. MIDDELBURG - De Marokkaanse Vereniging Zeeland houdt morgen, zaterdag, het suikerfeest in het ge bouw aan de Baarsjesstraat 45 te Middelburg. Vanaf drie uur voeren enkele kinderen een toneelstukje op en de gasten worden getracteerd op thee met Marokkaanse koekjes, mu ziek en video. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De WD-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de bouw van M-fregatten bij de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' in Vlissin gen beschouwd moet worden als een 'groot project' in de zin van de Oos- terscheldewerken. De Kamer moet derhalve inzage krijgen in de advie zen rond de contractonderhandelin gen en de gevolgde procedures, die zouden zijn opgesteld door een ex tern adviesbureau. Dit blijkt uit schriftelijke vragen van de WD-Kamerleden J. D. Blaauw, mevrouw S. van Heemskerck Pillis- Duvekot en J. van Rey. Zij herinneren minister J. de Ruiter (defensie) aan het rapport 'Controle Grote Projec ten' van de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven. Op grond daarvan vin den zij, dat de aanschaf van de mari nevaartuigen moet worden aange merkt als een dergelijk project. De parlementariërs stellen, dat het externe adviesbureau was aangesteld voor het beoordelen van de reorgani satieplannen bij de Koninklijke Mari ne, maar „mede tot taak heeft de besluitvorming en de contractonder handelingen rond de M-fregatten te bestuderen". Minister De Ruiter moet het tussen rapport van de adviseurs spoedig aan de Kamer ter hand stellen, zodat die een „juist beeld" krijgt van de gang van zaken rond de schepen. De Kamerleden hebben de indruk, „dat de contractonderhandelingen nu eindelijk in de laatste fase zijn geko men, maar ook dat het adviesbureau zich hierover een bepaalde mening heeft gevormd". 'Schelde'-topman A. de Smit heeft inmiddels laten weten, dat naar ver wachting van dit bedrijf de order voor de bouw van de vier fregatten voor 1 juli 'rond' zal zijn. GOES - Prima Donna, de eerste en wat afgenomen met name door ae nieuwe vrouwen. Omdat er veel vrou- niet in de r GOES - Prima Donna, de eerste en tot nu toe enige werkgroep voor lesbische vrouwen in Zeeland, blijkt in een duidelijke behoefte te voor hen. Na een voorzichtig begin, is er sprake van een toenemende belang stelling voor de activiteiten. Met name het fungeren als 'ontmoetings plaats' slaat aan, evenals het elkaar helpen om het 'uitkomen voor' ge makkelijker te maken. De vaste kern van de werkgroep (zes actieve leden) is dan ook best tevreden over de geboekte resultaten. Prima Donna bestaat één jaar en dat wordt zater- 22 juni gevierd met een Zeeuws vrouwenfeest in Het Pand te Middel burg. De werkgroep is indertijd van de grond gekomen, omdat er in de pro vincie voor lesbische vrouwen niks was. In de bestaande homowerkgroe- Pen (Walcheren, Bevelanden, Zeeuwsch-Vlaanderen en Schouwen- Duiveland) kwamen vrouwen onvol doende aan bod. Er was kennelijk een te hoge drempel. Erbij kwam dat sommige vrouwen het uit een oog punt van herkenning prettiger vinden om alleen met vrouwen om te gaan. De drie initiatiefneemsters vonden in het Goese vrouwencentrum Jet ruim te voor de activiteiten. De bezoeksters (onder wie regelmatig nieuwe vrouwen, waardoor volgens de werkgroepkem mede het bestaans recht wordt onderstreept) zijn afkom stig uit alle delen van de provincie. In het begin was er ook een naar verhou ding opvallende belangstelling vanuit Zeeuwsch-Vlaanderen, maar dat is wat afgenomen met name aoor ae moeilijke verbindingen. Er zijn plan nen om in Zeeuwsch-Vlaanderen een eigen werkgroep voor lesbische vrou wen in het leven te roepen. De vaste kern van de werkgroep ziet Prima Donna in het bijzonder als een plek waar men zich op het gemak kan voelen. „Er zijn geen smoesjes nodig. Iedereen is er 'zo'. En men ziet: het kan, die vrouwen zijn er ook in Zee land. Daarna is het meestal gemakke lijker om een stapje verder te gaan in de eigen omgeving", vertelt Marga de Pundert, één van de initiatiefneem sters en lid van de werkgroep. Het is de bedoeling de provinciale opzet zoveel mogelijk te handhaven. Zeeland is klein en juist daarom is een brede opstelling van belang. Niet al leen uit een oogpunt van herkenning, maar ook om andere vrouwen te kun nen ontmoeten. De werkgroepkem beschouwt de activiteiten als doel èn middel. Bewust is gekozen voor een aanpak, waarbij volop ontspanning is ingebouwd. Om vrouwen te onder steunen om uit hun hokje te komen of ze te wapenen tegen discriminatie, is niet altijd een Serieuze invulling no dig. En zelfs een swingavond is er niet alleen voor de pret, maar is zeker zo belangrijk voor de ontplooiing, rede neert de werkgroepkem. Tot de acti viteiten die ook in de toekomst zullen worden ondernomen, kunnen onder meer worden gerekend: discussies over bisexualiteit en over lesbische cultuur; praten over uitkomen voor lesbisch zijn; films, muziekbijeenkom- sten en swingavonden; opvang van nieuwe vrouwen. Omdat er veel vrou wen zijn die nog niet met hun lesbisch zijn naar buiten durven komen en vrouwen die niet weten of ze 'het' wel zijn, begint Prirna Donna in het na jaar met gespreksbijeenkomsten. Ook staat een bijeenkomst met dichteres Elly de Waard op het programma en zullen danslessen worden gehouden. De deelnemers aan Prima Donna vor men naar de mening van de werk groepkern een doorsnee van de sa menleving. Het is, zo wordt beklem toond, geen over-geëmancipeerde club. De gemeenschappelijke noemer is: een rustpunt, waar je eens jezelf kan zijn. Wel komen er veel vrouwen die problemen hebben met hun an ders zijn. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van de accommodatie in Jet, is er wel een scheiding tussen dit centrum en Prima Donna. Met de homowerkgroepen wordt incidenteel samengewerkt, vooral als het gaat om het geven van voorlichting over homosexualiteit. Hoe groot de doel groep ongeveer is, kunnen de leden van de werkgroep zelfs niet bij bena dering aanduiden. Er is momenteel een adressenbestand van ruim 50 vrouwen die regelmatig een nieuws brief ontvangen, maar dat is slechts het bekende topje van de ijsberg. „Illustratief is toch wel dat iemand onlangs nog tegen ons zei: homofilie bestaat niet op het platteland. Dat onderstreept het isolement. Men ziet nergens herkenning. Niet op school, niet op het werk, niet in de familie en niet in de reguliere vrouwenorgani saties", zegt Marga de Pundert. „Maar het gaat om meer vrouwen dau menigeen denkt". Voor 1985 heeft Prima Donna subsidie gekregen van de provincie, uit de emancipatiepot. Geld dat zeer nood zakelijk was om activiteiten te kun nen ondernemen. Voor komend jaar zal opnieuw bij de provincie worden aangeklopt. De werkgroepkem vindt het jammer dat een duidelijk provin ciaal beleid in deze nog ontbreekt. Dat zorgt bij Prima Donna voor de nodige onzekerheid over de toekomst. Als positieve steun wordt wel de op stelling van de provinciale emancipa tiecommissie (die adviseert over sub sidies) ervaren. Van de subsidie zal onder meer een' folder worden ge maakt, die zo ruim mogelijk verspreid zal worden. Het Zeeuws vrouwenfeest in Het Pand aan de Middelburgse Kerksteeg be gint zaterdag om 20.00 uur. Vanaf 21.00 uur treedt het vrouwencabaret Puur en Ongezoet op. De elf vrouwen uit Antwerpen brengen hun nieuwe programma 'Frappante Fabels van Filomenia Fantasia'. Na afloop is er een swingfeest. De avond is niet alleen bedoeld voor vrouwen die deelnemen aan de activiteiten van Prima Donna, maar voor alle Zeeuwse vrouwen, les bisch of niet. „We willen ons niet onderscheiden. Het is feest, alle vrou wen zijn vrouwen en dus hou je feest voor iedereen. Het is ook drempelver lagend en ligt in de lijn waarin we willen werken", aldus de werkgroep kem. Mensen laten dat graag toe omdat de zwaluwen kennelijk meer weten over het weer dan degenen die hun computers het weer voorspellen. Pakken de trekvogeltjes vroeg in het jaar hun biezen, dan kunnen we rekenen op een vroeg invallende winter. Laten ze in het voorjaar lang op zich wachten dan, hoeven de winterspullen nog niet in de motte- ballen. Een vreedzaam samenleven, dat al eeuwen bestaat maar dat, zoals veel dingen, ongewild het slachtoffer dreigt te worden van de rationaliserende maatschappij Heel lang is het leven van de zwa luw een mysterie gebleven. Wat de noordelijke mens in de zomer kon waarnemen leidde al tot vraagte kens. Waar haalden die vogels hun bouwkunst en hun snelheid van daan en hoe was het mogelijk dat ze jaarlijks in hetzelfde nest terugkeer den? Bovendien bleef het heel lang onduidelijk waar de beestjes in de winter bleven. De Scandinavische bioloog Linnaeus, toch niet de eer ste de beste, leefde in de overtuiging dat de zwaluwen de winter onder de modder langs kreken en meren doorbrachten. Daar kropen ze in, zo dacht de geleerde, en hielden ver volgens een winterslaap. Linnaeus werd wellicht op dat idee gebracht door de oeverzwaluwen, een bruine soort met een witte buik, die huist en broedt in zelfgegraven gangen in steile oevers en wallen. Deze soort komt in Zeeland niet of nauwelijks voor, mede door een gebrek aan steile oevers. Dat een zwaluw ieder jaar duizen den kilometers overbrugt om aan de andere kant van de evenaar te overwinteren, verwondert de mens heid sinds ze erachter kwam. De vogeltjes die in de zomer onze dak spanten, overstekken en de holten onder de pannen bevolken, koeste ren zich in januari in het zonnetje van bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Onze streken doen ze de eer aan er te broeden. Alle soorten zwaluwen trekken van noord naar zuid en terug en allemaal doen ze dat met een snelheid van rond 60 kilometer per uur. We kennen vier soorten zwaluwen, waarvan er drie dagelijks in onze streken te bewonderen zijn. De boe renzwaluw met de diepgevorkte staart en de witte buik en een roodbruine streep rond de bek, broedt binnen in schuren in een open kommetje op een richel of balk. De gierzwaluw behoort eigen lijk tot een andere familie, maar lijkt sterk op de anderen. Wat gro ter, met lange sikkelvormige vleu gels en pikzwart, broedt hij onder dakpannen in veilige holten. De huiszwaluw is te herkennen aan zijn witte stuit, buik en keel. Het nest zit tegen buitenmuren, onder de dak goot of overstek en is een toonbeeld van bouwkunst: bolvormig en ge maakt van klei, speeksel en plan- tenvezels. De huiszwaluw maakt als het ware zijn eigen nestkastje op een manier waarvan stukadoors hun vak hebben geleerd. Voor alle zwaluwen geldt dat ze in aantal afnemen. Al in de jaren zestig begonnen natuurlief hebbers zich zorgen te maken over de teruglopende aantallen. De Ko ninklijke Nederlandse Natuurhis torische Vereniging (KNNV) begon toen in Zeeland aan de gigantische klus de huiszwaluwen te tellen. De soort is gemakkelijk op te sporen, omdat ze aan de buitenkant van huizen nestelt. De vogels vliegen af en aan en hoopjes mest benadruk ken nog eens dat een opgespoord nest bewoond is. Bij die telling leek de afname nog niet zo onrust barend. In sommige gebieden. Zeeuwsch-Vlaanderen en delen van Schouwen, waren de huiszwa- luwien zeer talrijk, in andere min der, maar echt verontrustend leek de toestand zeker niet. „De kracht van zo'n onderzoek zit 'm natuurlijk in de herhaling", zegt W. Kuijs uit Goes. „Een momentop name is slechts zinvol, wanneer binnen een bepaald tijdsbestek ver gelijkingsmateriaal binnenkomt". Voor heel Zeeland zat een telling er eigenlijk niet meer in. Zeker in de verstedelijkte gebieden, zou de KNNV mankracht tekort komen. Daarom namen in het begin van de jaren tachtig afzonderlijke afdelin gen het initiatief om voor hun eigen gebied de zwaluwen te inventarise ren. Zeeuwsch-Vlaanderen, waar in het oosten van ouds zeer grote concentraties voorkwamen, consta teerde ten: opzichte van bijna 20 jaar geleden een drastische daling. In Walcheren was de vermindering van het aantal zwaluwen niet zo verontrustend, maar daar kwamen de vogels altijd al minder voor. Het ziet ernaar uit dat zeer binnenkort bekend wordt hoe het met het zwa luwenbestand in Zuid-Beveland, bewesten het Kanaal, is gegaan. Op initiatief van de 17-jarige Jethro Waanders, jeugdlid van de KNNV De Bevelanden, is een opzet ge maakt om ook de Bevelandse huis zwaluwen te tellen. W. Kuijs helpt hem daarbij, omdat de organisatie nogal wat voeten in aarde heeft. Zo moeten bijvoorbeeld, wil de telling kans van slagen hebben, schoolkin deren worden ingeschakeld om langs straten en dreven te trekken op zoek naar nestjes, af- en aan vliegende zwaluwen, hoopjes verse mest onder dakgoten en eventueel tips van buurtbewoners. De scholen zijn inmiddels aangeschreven. De scholen of klassen die meedoen, krijgen een speciale lesbrief waaruit over zwaluwen veel te leren valt. Met het inschakelen van kinderen wordt voornamelijk beoogd de jeugd bekend te maken met de natuur om hen heen. „Kinderen weten dikwijls niet veel van de flora en fauna in de buurt en weten het derhalve minder te waarderen", meent Kuijs. Als voorbeeld kunnen worden aangevoerd de gevaren die de zwaluwstand bedreigen. Natuur lijk hebben de vogels te lijden gedurende de trek, maar vaak blijkt ook dat ze in hun eigen nesten niet meer terecht kunnen. Sommige mensen vinden hoopjes vogelpoep op hun stoep vervelend en gaan tekeer met de ragebol om het nest rigoreus te verwijderen. „Anderen timmeren gewoon een plankje onder het nest, en zijn zo, met behoud van zwaluwen, van de vuiligheid af', vertelt Kuijs, die die laatste methode graag aanbe veelt. Een structureel kwaad is de verandering in de bouw. De brede overstekken van vroeger, hebben plaats gemaakt voor plastic dak gootjes en schuurtjes zijn, in hun standaard-platdak-uitvoering, voor zwaluwen ook niet meer inte ressant. Naar verwachting zal het resultaat van de telling ook in west-Zuid- Beveland niet meevallen in vergelij king met de jaren zestig. Voor de KNNV is dat een reden te meer om te werken aan de bewustmaking van burgers en vooral het verstevi gen van de oeroude vriendschap tussen mensen en vogeltjes. Mieke van der Jagt Een tekening van een zwaluw bij zijn nest W. Kuijs (links) en Jethro Waanders op zoek naar zwaluwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 25