Zomer avondconcerten: in de Doopsgezinde kerk Improvisatietalent PSD'er Schipper kwam goed van pas Spannende finale in zomeravondvoetbal BIBLIOTHEEK KRIJGT INGANG MET BALIE OP BEGANE GROND OMINICUS (CDA) WIL VRIE Akkoord b en w Vlissingen met eigenaar }lan gestapelde :n koopwoningen n Oost-Souburg AGENT GROTE VEREN MET VUT EXAMEN^^^J De Waayenburgh PZC/streek Wegschap Ratby Brassband n Middelburg Kerkdienst over recreatie in Gapinge Succes REGIO VLISSINGEN Oecumenische dienst Open Hof Vlissingen Kringleerdienst in kerk Vlissingen Geslaagd Veel activiteiten op jubileum dag van speeltuin in Vlissingen-Oost llJDAG 21 JUNI 1985 arkeerterrein Zoutelande ok geschikt als ijsbaan UDEKERKE - De meningen in de gemeenteraad van Valkenisse lagen donderdag wel erg uiteen, waar het een voorstel betrof tot verbetering van het parkeerterrein tussen de lSweg en de Duinweg in Zoutelande. Waar mevrouw L. Jajtobsen-Huibregtse (PvdA/PPR) awaar maakte tegen de hoogte van het krediet waarmee het parkeerterrein niet alleen rgroot, maar tevens geschikt gemaakt moet worden als ijsbaan, stelde de CDA'er J. A. iminicus zelfs maatregelen voor die nog verder gingen. In zijn visie zou Zoutelande kunnen tgroeien tot een wintersportcentrum van enig formaat. en w vroegen in het voorstel een ediet van 219.000 gulden voor aan- ssing van het terrein. Daarmee zou t aantal parkeerplaatsen toenemen t 94. Bovendien zou het terrein 's nters onder water gezet kunnen jrden en dienst kunnen doen als baan. Mevrouw Jakobsen vond .dat ilstaan kon worden met egalisatie n het terrein. Het ook nog eens orzien van een verharding - waar- n bovendien bepaalde eisen worden steld om als is ijsbaan te kunnen Ingeren - vond zij overbodig. „De ogte van het bedrag staat niet in rhouding tot het nut", zo zei zij. aadslid Dominicus bleek echter een urn voorstander van een ijsbaan, aten we een buizennet aanleggen jder het wegdek met een vriesma- line. Dan hebben we elke winter ijs. at lokt toeristen en dat levert nog ld op ook", zo zei hij. Een plan dat »thouder I. Ovaa (WD) van openba- werken weliswaar kostbaar noem- 'maar zeker het bestuderen iard'. De raad ging uiteindelijk ak koord met het gevraagde krediet, ech ter met de stemmen van beide PvdA/ PPR-fractieleden tegen. Een voorstel van het college om 40.000 gulden beschikbaar te stellen voor de aanleg van verlichting op de boulevard in Zoutelande, kreeg al evenmin de instemming van de vol tallige raad. A. Dommisse (SGP) vond nog zoveel onduidelijke kanten aan het voorstel dat hij het liever zag teruggenomen. Een visie die werd gedeeld door de PvdA/PPR-fractie. Het gevraagde krediet was gebaseerd op offertes van particuliere bedrijven. B en w waren aanvankelijk echter van mening dat het om openbare verlichting ging (maar kwamen donderdag op dat standpunt terug) en hadden daarom ook offerte gevraagd bij de NV PZEM. Dat bedrijf wil het karwei uitvoeren voor 55.000 gulden, zo bleek tijdens de vergadering. Dat was voor waarne mend burgemeester K. Wouters aan leiding in zoverre op het voorstel terug te komen, dat hij de suggestie deed toch de veertig mille beschik baar te stellen en de opdracht tot de aanleg van de verlichting via de VW Zoutelande te laten lopen, zoals door deze instantie was verzocht. Dat had als bijkomend voordeel dat een gun stiger btw-tarief van toepassing is. P. Holtring (PvdA/PPR) noemde het principieel onjuist 'zo btw te ontdui ken'. Die term had zeker niet de instemming van CDA-ffactieleider A. Lampert en van Wouters. De 'btw- manoeuvre' was voor Dommisse ech ter wel mede aanleiding om tegen het voorstel te stemmen, zo liet hij blij ken. Het voorstel werd uiteindelijk aangenomen met acht stemmen (CDA en WD) tegen drie (PvdA/PPR en SGP). De VVD'er P. Lampert had moeite met de hoogte van het in het jaarver slag vermeldde saldo van het wegschap Walcheren (1 miljoen gul den), zo liet hij bij de behandeling van de ingekomen stukken weten. „Ik zou graag zien dat dat besteed wordt aan wegenonderhoud", zo zei hij. Zijn naamgenoot in de CDA-fractie, die als vertegenwoordiger van Valke nisse zitting heeft in het college van beheer van het schap, verduidelijkte dat het hoge saldo het resultaat is van niet-uitgevoerde kapitaalswerken en bijgeschreven rente. „Het is een ge volg van het mank gaan van theorie en praktijk", aldus Lampert, „Er wordt aan gewerkt dat hiaat op te vullen". Wouters voegde daaraan toe dat het geld in '86 besteed zal worden aan verbetering van de wegen. A. Dommisse OST-SOUBURG - In verband met e verminderde vraag naar gestapel- le woningen wil het college van b en van Vlissingen ook koopwoningen iten bouwen aan de Zuiderzeestraat j Oost-Souburg. Het ontwerp-bouw- ilan voor het terrein tussen de luiderzeestraat en de Bermweg rordt donderdag 27 juni besproken ijdens een inspraakbijeenkomst in )e Zwaan in Oost-Souburg, die om 0.00 uur begint. n het door de gemeenteraad vastge- telde bestemmingsplan Zeewijksin- ;el (eerste planverandering) wordt log rekening gehouden met gestapel- le woningbouw van negen tot twaalf neter voor deze zuidelijke rand. Aan een er echter wel een duidelijke raag is naar eengezinswoningen in Ie koopsector wil het college koopwo- üngen realiseren op het terrein dat rordt begrensd door de Zuiderzee- traat en het fietspad. Architect B. Craan heeft hiervoor inmiddels een erste schetsplan opgesteld. Dit Muwplan wordt ontwikkeld door het nakelaarskantoor Theelen en Van ier Weelen uit Vlissingen. Het schets- ilan ligt vanaf maandag ter inzage in iet stadhuis, bij de dienst Volkshuis- 'esting, Ruimtelijke Ordening en Mi- ieu. Het is de bedoeling dat nog in de oop van dit jaar wordt begonnen met en plan voor de gestapelde woningen >P een deel van het terrein op de hoek tuiderzeestraat-Bermweg, vanaf het ietspad. Deze worden gebouwd in 'Pdracht van een woningbouwvereni ging. MIDDELBURG De Engelse Ratby Brassband is zaterdag 29 juni te gast bij de christelijke brassband ONDA in Middelburg. Deze band, die in de kampioensectie speelt, komt uit Lei cestershire en maakt momenteel een toernee door Nederland, België en Duitsland. Die zaterdag geeft de band een con cert in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg, aanvang 20.00 uur. Op bet programma staat muziek van on der anderen Handel, Mozart en Ber- ioiz. Het lichte genre is eveneens vertegenwoordigd met muziekstuk ken als Theme from Superman en Magic Miller. ONDA treedt ook op. Met de Ratby Brassband wordt onder meer de Festmuzik der Stadt Wien van Richard Strauss ten gehore ge bracht. De Seniorenband en het Jeugdorkest van ONDA presenteren die avond ook hun nieuwe uniformen. GAPINGE - De Gereformeerde ker ken van Gapinge en Veere houden zondag 23 juni een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk te Gapinge. Thema van de dienst is Recreatie' en voorganger is ds Weijs. Muzikale medewerking wordt ver leend door de alt mevrouw Smit- Buijze en de organiste mevrouw Aar- houtse. De dienst begint om 19.00 uur. MIDDELBURG - Met de uitvoering van twee zomeravondconccerten zet de Doopsgezinde Gemeente in Mid delburg extra luister bij aan de on langs afgeronde opknapbeurt van het interieur van het kerkgebouw aan de Lange Noordstraat. Ook het orgel werd geheel opnieuw geschilderd en de preekstoel, een zogeheten tribune kansel, werd gerestaureerd. Met de werkzaamheden was een bedrag ge moeid van veertig mille, dat werd geput uit het onderhoudsfonds van de Doopsgezinde Gemeente. Deze kerkelijke gemeenschap is niet zo groot. In Middelburg zijn er 75 belijdende leden. Predikant is ds M. C. Postema. Hij is tevens predikant van de doopsgezinden in Vlissingen (ook 75 leden) en Goes (45 leden). Ds Postema'. „Ik ben dienaar van drie broodheren. Onze gemeente is vrij klein, maar dat zie je bij andere kerken ook". Hij vertelde verder dat 'zijn gemeente' in het tijdperk 1880-1900 zo'n twee honderd leden telde. „Toen kwam met name de liberale chique van Middelburg bij ons kerken. We zaten toen nog (ik was daar zelf natuurlijk niet bij) in onze kerk in de Hoogstraat waar nu het Leger des Heils is gehuis vest. Dat gebouw werd te klein en we verhuisden naar ons huidige onderko men dat in 1889 werd gebouwd. Het tij is echter gekeerd en nu zit ons nieuwe gebouw wel wat erg ruim om de leden op de zondagen". De predikant weet niet precies in welke tijd de Doopsgezinde Gemeen te in Middelburg is ontstaan. „Maar dat gaat wel terug tot in het begin van de zestiende eeuw. Tussen 1530 en 1580 kwamen er nog mensen terecht op de brandstapel vanwege hun ge loof en wij hebben verscheidene mar telaren uit die periode". Met de zomeravondconcerten wil de gemeente de aandacht vestigen op het opgeknapte orgel, het gerenoveer de interieur en niet in de laatste plaats op nieuw talent dat het orgel gaat bespelen. „Ons orgel is veel ouder dan dit kerkgebouw. Het is van oorsprong een achttiende-eeuws huis orgel afkomstig uit Goes. In de loop der tijden werd het wat uitgebreid. Het heeft dertien registers verdeeld over twee klavieren en het beschikt over een pedaal en 702 pijpen. Het heeft een wat deftige klank", aldus de dominee. Het eerste concert wordt gegeven op woensdag 26 juni. „Een bijzonder con cert, want er wordt gespeeld op twee orgels. Het kerkorgel atuurlijk en we zetten er een kleiner pijporgeltje bij. Je kunt het vergelijken met David en Goliath", aldus dominee Postema. De orgels worden bespeeld door Bram de Wolf uit Middelburg en Iman de Zwarte (leerling van het conservato rium) uit Vlissingen. Zij spelen werken van onder andere Thomas Tomkins, Nicholas Carlston, J. S. Bach, Felix Mendelssohn Bartoldy en J. P. Sweelinck. Het tweede concert is op woensdag 10 juli. Dan zijn de organisten Simon van der Meer en Wim de Widt, beide uit Vlissingen. Zij bespelen alleen het kerkorgel. Verder wordt muzikale me dewerking verleend door Esther Vol- mer op de blokfluit. Op het program ma staan werken van J. S. Bach, G. F. Handel, Telemann en Keiler. Biede concerten, in de vernieuwde Doopsge zinde Kerk, beginnen om acht uur. Dominee Postema: „Ik hoop van har te dat het een succes wordt. Het is voor de eerste maal dat wij in ons kerkgebouw een concert geven. Het is zo jammer dat er tot nu toe alleen maar uitvoeringen worden gegeven op de grotere orgels, terwijl ook de kleinere bijzonder interessant kun nen zijn. De kunst van het bespelen van zo'n klein orgel zit 'm in het listig omgaan met een beperkt aantal stem metjes". !üse*8 I I »Hü2fPS 'ÜS|iP»ll"fül Het vernieuwde interieur en orgel van de Doopsgezinde kerk in Middelburg. 'Vlootvoogd echtgenote. gedeputeerde J. de Voogd kwam persoonlijk afscheid nemen van de heer Schipper en diens VLISSINGEN De heer J. A. Schipper, agent van de Provinciale Stoombootdiensten in Breskens, heeft in zijn veertig-jarige ambts periode vaak moeten improviseren om de groeiende stroom veerge- bruikers naar 'de overkant' te hel pen. Donderdag vierde de heer Schipper zijn veertigjarig ambtsju bileum in dienst van de overheid op de veerboot Koningen Juliana in Vlissingen. In mei 1945 vertok Schipper als oorlogsvrijwilliger in dienst van de Nederlandse luchtmacht voor twee jaar naar Nederlandslndië en ver volgens Australië. Augustus 1947 keerde hij terug, waarna hij nog in dezelfde maand in dienst trad bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland als goederenklerk. „In het begin toen ik bij de PSD kwam, was alles nog heel provisorisch. Er wa ren geen slaapplaatsen of toiletten voor de aflossende dienst. Je moest zelf je slaapzak meenemen en met een slaapplaats op de grond genoe gen nemen. Je behoefte deed je onder een steiger. Gelukkig is dat nu allemaal verbeterd, maar toch was het een gezellig", aldus Schip per. Na tien jaar als goederenklok werkzaam te zijn geweest, werd Schipper in 1957 bij de PSD bevor derd tot assistent-agent, zijn stand plaats werd Vlissingen. In 1969 kreeg Schipper een nieuwe promo tie. Hij werd bevorderd tot agent grote veren, in welke functi hij hoofd van de aanlegplaats in Bre- kens werd. Eén van zijn taken was de controle over het verkeer dat van en op het veer ging. Voor een goed verloop hiervan was volgens Schipper vaak improvisatietalent nodig, vooral door de toename van de stroom veergebruikers de laatse jaren. Im proviseren moest Schipper ook toen aan het begin van de jaren zeventig boze boeren en veergebruikers een blokkade hadden opgericht voor de veertoegang in Breskens, als pro test tegen de verhoging van de veertarieven. Schipper wist de blok kade te omzeilen door de auto's over het fietspad te leiden. De zestigjarige Schipper maakt van de overheidsregelin regeling voor overheidspersoneel gebruik om na een ambtsperiode van veertig jaar uit dienst te treden. Per 1 septem ber legt hij zijn functie neer. VLISSINGEN Het is tot de laatste wedstrijden spannend gebleven in het Vlissings zomeravondvoetbal voor de kampioen bekend werd. TCV verloor eerst nog van een sterk spe lend RWS, waarna winst op Wolter Dros het kampioenschap betekende. Dit gebeurde met een keurige 2-0, waardoor voor het eerst na 10 jaar niet RWS of Uiterton kampioen zijn, maar het elftal van de Taxicentrale (TCV). Zij zullen Vlissingen vertegen woordigen op het kampioenschap van Zeeland inu augustus. Uiterton pakte zelf de laatste kans niet meer want men verloor van RWS. Onderaan bleef Wolter Dros door twee nederlagen en hierdoor zijn ze na 1 jaar weer gedegradeerd naar de tweede klas. Uitslagen eerste klas: Onze Vlot 1-PZEM 1 0-2, Uiterton 1-VAW 1 2-1, Wolter Dros 1-De Pauw 1 0-1, RWS 1-TCV 1 4-1, De Pauw 1-PZEM 1 0-4, Onze Vloot 1-VAW 1 0-1, Wolter Dros 1-TCV 1 0-2, RWS 1-Uiterton 1 2-1. Vanaf de eerste wedstrijd was BW 1 erop uit om de degradatie ongedaan te maken. Dit is gelukt, zelfs zonder één wedstrijd te verliezen, waardoor men na de overwinning op Uiterton 2 kampioen werd van de tweede klas, VLISSINGEN In wijkcentrum Open Hof in de wijk Paauwenburg in Vlissingen wordt zondagavond een oecumenische kerkdienst gehouden met als thema 'Mensen op en bij de zee'. Voorgangers zijn reverend Ch. Colli- son van de Missions to Seamen en pastoor G. Rosenberg van de Emma- nuelparochie. Aan de dienst wordt meegewerkt door het rk jeugdkoor onder leiding van mevrouw A. van den Dries-Menheere en de organisten N. Boon en R. Maas. De dienst begint om 19.00 uur. en na 1 jaar weer promoveert naar de eerste klas. De nieuwelingen Iris 1 en Joeneitit 1 deden het prima en werden 2 en 3. Ook onderaan was het hier spannend en uiteindelijk was het PZEM 2, door de nederlaag tegen Iris 1, wat op de laatste plaats terecht kwam. Degradatie hangt af of RWS 2, de kampioen van de derde klas wil promoveren. Uitslagen: tweede klas: Iris 1-PZEM 2 4-1, BW 1-Joeneitit 1 1-1, Joeneitit 1-SSVW 1 4-1, BW 1-Iris 11-1, Joeneitit 1-PZEM 2 1-1, SSVW 1-LW 1 0-5, Uiterton 2-BW 1 1-2, PZEM 2-LW 1 4-3, Iris 1-Pechiney 1-0. In de derde klas won kampioen RWS 2 wel van Hoechst Boys 1, terwijl de als tweede geëindigde, BW 2 verloor van datzelfde Hoechst Boys 1. Uitslagen derde klas: RWS 2-Hoechst Boys 1 2-0, Wolter Dros 2-VAW 2 0-2, BW 2-Uiterton 3 4-0, PVS 1-PZEM 3 1-0, Wolter Dros 2-PZEM 3 0-1, BW 2-Hoechst Boys 1 0-3. Eindstanden: le klas: TCV 1 14-22 31-19, PZEM 1 14-19 31-10, Uiterton 1 14-19 29-12, RWS 1 14-16 24-21, VAW 1 14-14 16-15, De Pauw 1 14-14 16-24, Onze Vloot 1 14-5 9-29, Wolter Dros 1 14-3 5-23. 2e klas BW 1 14-2537x8, Joeneitit 1 14-21 29-16, Iris 1 14-13 14-13, Uiterton 2 14-12 15-19, SSVW 1 14-11 18-31, LW 1 14-10 19-24, Pechiney 1 14-10 18-27, PZEM 2 14-8 15-26. 3e klas: RWS 2 14-26 45-14, BW 2 14-21 34-19, PVS 1 14-17 24-15, Hoechst Boys 1 14-15 20-20, VAW 2 14-14 20-16, Wolter Dros 2 14-8 23-30, PZEM 3 14-8 7-26. Uiterton 3x 14-3 7-44 VLISSINGEN - Naar aanleiding van een open brief van uitkeringsgerech tigden aan de kerken te Vlissingen wordt op zondag 23 juni een kringleer dienst gehouden in de Petruskerk te Vlissingen. In deze samenkomst wordt een ruime plaats vrijgemaakt voor het bespreken van de problemen van deze mensen. De dienst wordt geleid door ds A. de Nooij en begint om 19.00 uur. VLISSINGEN - De Vlissingse biblio theek verhuist naar de eerste en tweede verdieping van het voormali ge meubelhuis renaissance op de hoek van de Walstraat en de Lange Zelke en eventueel naar de kelder of een deel daarvan. Dat is afhankelijk van het resultaat van een onderzoek naar de sterkte van de vloeren van de bovenste verdiepingen van het pand. De bibliotheek, nu nog gevestigd aan de Spuistraat, krijgt bovendien een ingang met baliefunctie op de begane grond. Dit is het onderhandelingsre sultaat van b en w van Vlissingen, dat in augustus aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het onderhandelingsresultaat bete kent dat ongeveer 400 vierkante me ter vloeroppervlakte op de begane grond, an worden verhuurd aan de detailhandel. De Vlissingse wethou der voor welzijn D. J. P. Bruinooge (PvdA) overweegt de kelder of een deel daarvan een 'bredere culturele bestemming' te geven, wanneer het draagvermogen van de bovenste ver diepingen kan worden versterkt met weinig middelen. Daarvoor moet ech ter eerst de sterkteberekening bekend zijn. Die wordt momenteel doorbere kend door de dienst gemeentewerken. De uitslag daarvan wordt over enkele weken verwacht. Met eigenaar L. Moerman van het voormalige winkelpand is overeen stemming bereikt over een huurcon tract voor zeer langdurige tijd, waar door zekerheid is verkregen over een vestiging van 25 tot 30 jaar in het gebouw. Bovendien is een akkoord bereikt over een ingrijpende verbou wing, inclusief een aanpassing aan het toekomstige gebruik, voor honderd duizenden guldens. Na de verbouwing is ongeveer 600 vierkante meter pei verdieping ter beschikking. De bibliotheek heeft nu aan de Spui straat 700 vierkante meter, waarvoor een huur van 135.000 gulden moet worden betaald. -,Dat contract is natuurlijk in een gunstige tijd afge sloten, maar ik vind het te veel voor een dergelijke bibliotheek. Wij zijn nu minder geld kwijt, terwijl de bibliotheek toch kan uitbreiden met de ruimte die noodzakelijk is," zegt wethouder Bruinooge. Voor de kelder heeft hij nog geen bepaalde bestemming op het oog, voor het geval deze niet geheel nodig blijkt te zijn voor de bibliotheek. Met een bredere culturele bestemming be doelt Bruinooge bijvoorbeeld een ex positieruimte of kunstuitleen, maar eventueel overleg daarover wordt pas gevoerd wanneer de sterktebereke ning klaar is. In verband met de ingrijpende verbouwing die nog moet plaatsvinden wordt de verhuizing niet voor januari verwacht. Het gebouw aan de Spuistraat waarin de bibliotheek nu nog is gevestigd is eigendom van het bedrijfsfonds metaalindustrie en heeft de toekom stige bestemming detailhandel en kantoorruimte gekregen. De onder handelingen met het bibliotheekbe- stuur over de verhuizing hebben zo'n lange tijd (vanaf eind vorig jaar) in beslag genomen, omdat het bestuur eigenlijk het gehele gebouw wilde gebruiken en met name de beschik king wilde hebben over de begane grond. Met de baliefunctie op de bega ne grond kan volgens wethouder Brui nooge zowel de toegang tot de boven ste verdiepingen als tot de kelder in de gaten worden gehouden. MIDDELBURG Aan de christelijke scholengemeenschap voor beroeps onderwijs 'De Waayenburgh' te Mid delburg slaagden de volgende kandi daten voor het diploma lbo afdelinug IHNO: Anja Bakker Oost-Souburg, Tannie Dinge- manse Grijpskerke, Jolanda Fader Oost- Souburg, Mariska Hengst Westkapelle, Eri ca Heynen Vlissingen, Wendy Huisman Vlissingen, Marjan Lookman West-Sou burg, Anja Louws Middelburg, Teunle Stuy Middelburg, Shirley de Nooyer Amemui- den, Angelique Poppe Oost-Souburg, Ange- lien Prince Middelburg, Christianne v.d. Rafelaar Koudekerke, Moniek Vane Oost- Souburg, Anita Bruintjes Middelburg, Franciska Clasquin Amemuiden, Connie Crielaard Oost-Souburg, Heieen Houmes Middelburg, Jacky van Leeuwen Veere, Nicky van Leeuwen Veere, Diana Scheffers Veere, Shanta Bhaghu Oost-Souburg, Pe tra Joosse Nw. St. Joosland, Ankie Keymel Vlissingen, Anja Kubber Middel burg, Silvia Lisman Vlissingen, Jacky Tuynman Middelburg, Anneke Zijp Veere. 28 kandidaten zijn geslaagd, 4 kandidaten zijn afgewezen. VLISSINGEN Aan de christelijk school voor mspo in Dordrecht zijn voor de opleiding tot bejaardenver zorgster geslaagd Lideke Dey en Ine ke van Sorgen, beiden uit Vlissingen. VLISSINGEN De Speeltuinvereni ging Vlissingen-Oost viert zaterdag 29 juni haar 25-jarig jubileum in de speeltuin aan de Irislaan in Vlissin gen. Deze feestdag staat tevens in het kader van een reeks activiteiten die de speeltuin organiseert om geld bo ven water te halen voor de aanleg van een bouwspeelplaats. De jubileumdag begint om 10.00 uur. Het speeltuinterrein verandert die dag in een arsenaal voor legervoertui gen uit de Tweede Wereldoorlog. Kin deren kunnen tussen tien en vijf uur een rondrit maken in verschillende legervoertuigen uit die tijd. Ter afslui ting van deze tentoonstelling geeft Paracentrum Midden Zeeland aan het eind van de middag een demonstratie parachute springen. Voorts is één van de deelnemers aan de Camelrailly van 1984 aanwezig. Deze deelnemer zal een dia-serie vertonen over het ver loop van deze rally Verder staan er allerhande spelletjes op het programma, zoals doelschie- ten, fleshengelen en het electrospel (bekend van de televisie-show van Willem Ruis). Verschillende stands, waaronder één van het Ramschip Schorpioen, zullen de speeltuin die dag nog feestelijker maken. De eerste 1500 kinderen die zaterdag naar de speeltuinvereniging Vlissin gen-Oost komen, krijgen een linnen tas aangeboden van de Verenigde Spaarbank. In totaal worden vijfdui zend kleine verassingen uitgedeeld. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de aanleg van een bouw speelplaats in de speeltuin. Op de bouwspeelplaats kunnen kinderen in de toekomst zelf hutten bouwen die vervolgens een tijdje mogen blijven staan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 21