INDOORDEEL PAS NA DE ZOMER VS sturen meer wapens na aanslag El Salvador de Berri aanvaardt Zwitserse bemiddeling kaping Beiroet met opneemt, s u 's nachts om 3 uur uit Tokio belt? Zilveren KruisVGCN mag je meer verwachten. Bel nu gratis 06-0444 voor informatie over onze KruisPolis.Of pak de pen. NI VRIJDAGKRANT: de Veerse Meer-dagen SPORT-EXTRA: Tour de France 1985 GEZELLIGE JUBILEUM- ATTRAKTIE Showkorps Excelsior uit Goes Meubelhuis De Schipper ZilverenKruisVGCN verzekeringen Na debat over kerncentrales [Regen |8e jaargang no. 144 [ijdag 21 juni 1985 ÓÓk Tel. 01196-12438 Liverpool moet drie jaar langer boeten ZES AMERIKANEN GEDOOD Brand Irritatie Reagan Aanslagen Premie Wielrennen Veel bewolking en vooral vanmiddag Vn vanavond regen. Vrij krachtige zuidenwind en een maximum tempe ratuur van 16 graden. PROVINCIAL S'TERSWIJK/ZWOLLE (ANP) - De Achterhoek en de Veluwe zijn donder- jjmiddag geteisterd door een wolkbreuk en noodweer, die met name in Jiterswijk en Zwolle veel overlast veroorzaakten. In Winterswijk liepen ders van woningen onder water en moest de politie enkele wegen afzetten. t water in de straten van Zwolle stond op een gegeven moment 15 cm tot 20 Itimeter hoog. Tientalen kelders zijn onder water gelopen, aldus de politie. De benedenverdieping van Hotel Wientjes en het bijbehorende casino kwamen ook onder water te staan. Op de tweede en derde verdieping van het gemeentehuis ontstonden lekkages doordat de waterafvoer van het dak de toevloed van hemelwater niet meer kon verwerken. De brandweer had de handen vol aan het leegpompen van kelders en dergelijke. Politie en brandweer konden donderdagavond nog niets zeggen over de schade. amer en ministers egatief over SDI )n HAAG (GPD) - Het Tweede-Kamerdebat over de Amerikaanse plannen voor een Emteverdediging tegen raketten heeft gisteren nog geen concreet antwoord opgeleverd ïer de vraag of Nederland moet deelnemen aan het omstreden Strategische Defensie jtiatief (SDI) van president Reagan. Maar uit de opstelling van het CDA in en buiten het [jat blijkt dat, gegeven de negatieve opstelling van oppositiepartij PvdA, er op dit moment en Kamermeerderheid voor een Nederlands aandeel in SDI is. ifensieminister De Ruiter stelde t zijn collega Van den Broek het woord op de vraag of Nederland iet ingaan op de Amerikaanse uit- iiging tot deelname aan het SDI- ierzoek tot later dit jaar (na de ner) uit. Argument was, dat Neder- Advertentie vandaag, 21 juni, om 18.30 uur. op vrijdagavond op ons Meubelplein Uw jubileumkorting krijgt u binnen Havenweg 30 Nieuwdorp land eerst wil afwachten of er een „gecoördineerde Europese reactie" mogelijk is. Een ambtelijke studiegroep van de zeven landen van de Westeuropese Unie (WEU) moet daarvoor, aldus Van den Broek, in juli het fundament leggen. Pas daarna zal het kabinet een beslissing nemen. Van den Broek zegde toe dat de Kamer daarover een notitie krijgt, zodat over het kabinets besluit (vermoedelijk in het najaar) eerst nog gedebatteerd kan worden. Maar defensieminister De Ruiter ZÜR1CH (AFP/Rtr) - De strafcommis- sie van de Europese voetbalunie (UE FA) heeft donderdag in Zurich beslo ten Liverpool extra te laten boeten voor het drama rond de Europa- Cupfinale tegen Juventus in het Heij- zelstadion van Brussel, waarbij 38 mensen om het leven kwamen. Liverpool blijft nog drie jaar buiten de Europese bekercompetities, nadat de uitsluiting van Engelse clubs van het Europa-cup voetbal is opgeheven. De tijdsduur van die strafperiode is overi gens nog niet vastgesteld. De strafcommissie deed na de bijeen komst nog meer uitspraken: Juventus moet de komende twee thuiswedstrij den op Europees bekemiveau afwer ken zonder publiek; de Belgische voetbalbond mag de komende tien jaar geen finale in de Europa Cup 1 en Europa Cup 2 organiseren. (Advertentie) „v I1 Stuur mij (vrijblijvend) een persoonlijke offerte 1 voor uw KruisPolis ziektekostenverzekering. Naam:DM/CUV J I Adres:I Postcode: Plaats: Telefoonnr.: Geboortedatum man: vrouw: Geboortedata kinderen: Waar bent u nu verzekerd: 661 Opsturen naar Zilveren Kruis VGCN, Antwoord nummer 1, 2200 VB NOORDWIJK, geen postzegel. maakte gisteren aan de hand van Amerikaanse gegevens al wel duide lijk, dat er voor de Nederlandse in dustrie weinig of geen eer valt te behalen aan de Amerikaanse plan nen. De Ruiter: „Van de 26 miljard dollar over vijf jaar die de Amerikaanse regering voor het SDI-onderzoek aan het Congres heeft gevraagd, zal vol gens Amerikaanse gegevens iets in de orde van 1 miljard buiten de VS worden besteed. Voor de Westeurope se landen en de Amerikaanse bondge noten buiten Europa die aan SDI willen deelnemen betekent dat jaar lijks ongeveer 200 miljoen dollar. We moeten dan ook niet te hoge verwach tingen koesteren over de gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. CD A-woordvoerder Joep de Boer be toogde daarop, dat het „om argumen ten van technologisch lijfsbehoud voor de Westeuropese landen niet raadzaam is om zich voor de kar van het SDI-onderzoek te laten spannen". De CDA'er markeerde daarmee de breuklijn met coalitiepartner VVD. De liberale woordvoerder Voorhoeve meende dat West-Europa met de Amerikanen mee moest doen. „Als een gemeenschappelijk antwoord in het kader van de WEU niet mogelijk is, moet participatie van Nederland met enkele buurlanden worden over wogen", meende hij. Beide bewindslieden wensten geen politiek oordeel over het SDI-concept te vellen: „daarvoor is het nog te vroeg, SDI verkeert nog in een begin stadium, het is nog lang niet zeker wat voor soort defensief systeem daar uitkomt". Beiden erkenden dat de Amerikaanse uitnodiging richting bondgenoten naast de economische ook een politieke bedoeling heeft: steun voor de Amerikaanse positie in Genève. Juist omdat een Nederlands nee op de Amerikaanse uitnodiging door Was hington en andere bondgenoten zal worden uitgelegd als een politieke afwijzing van de ruimteplannen, wen ste De Boer in het debat geen ondub belzinnig antwoord op die vraag te geven. SAN SALVADOR - Dertien mensen, onder wie zes Amerikanen, kwamen donderdag om het leven bij een guerilla-aanval op een café in San Salvador. WASHINGTON (AFP) - President Reagan heeft besloten met onmiddel lijke ingang de Amerikaanse wapen hulp aan El Salvador te vergroten. Dit heeft de woordvoerder van het Witte Huis, Larry Speakes, donder dag meegedeeld. Speakes gaf geen nadere bijzonderheden over de om vang van de extra hulp. Het besluit volgt op een guerrilla- aanval op een café in de hoofdstad San Salvador waarbij woensdag avond zes Amerikanen onder wie vier mariniers en zeven Salvadora- nen werden gedood. De Salvadoraanse regering heeft de linkse guerrillabeweging verantwoor delijk gesteld voor de aanslag op een eethuis in de hoofdstad. Een woord voerder van president Duarte zei dat de aanslag, waarbij een onbekend aantal mensen gewond raakte, het werk is van het „nationale bevrij dingsfront Farabundi Marti" (FMLN). De guerrillabeweging heeft zich nog niet over het bloedbad uitgelaten. Waarnemers achten de kans klein dat geregelde eenheden van de FMLN de aanslag gepleegd hebben. Misschien is die het werk van een splintergroep die met het beleid van de moederorga nisatie ontevreden is. Van de 13 slachtoffers zijn er zes afkomstig uit de Verenigde Staten. Vier van hen waren mariniers, twee ingenieur. De woordvoerder van het Witte Huis sloot nadrukkelijk de mogelijkheid uit dat de Verenigde Staten op de aanslag in San Salvador zullen reage ren met een directe militaire actie tegen de opstandelingen in het Mid- denamerikaanse land. Naar hij verklaarde zal Washington versneld militair materieel afleveren dat de regering van president Duarte al besteld had. Zo nodig zal de presi dent gebruik maken van zijn bevoegd heid om aan El Salvador extra militai re hulp te geven „om het land te helpen bij de bestrijding van de com munistische guerrilla". PZC BEIROET - Drie van de gijzelaars die donderdag op het vliegveld van Beiroet een persconferentie gaven. Onbekenden hebben donderdag brand gesticht in de Nicaraguaanse ambassade in Washington. Daarbij is volgens de politie voor 50.000 dollar (ca. 170.000 gulden) materiële schade aangericht. Er vielen geen slachtof fers. Studentenvoorziening - Alleen wat beslist noodzakelijk is voor de goede voortgang van de studie wil de over heid nog betalen. De studenten zullen in het vervolg een beroep moeten doen op reguliere maatschappelijke voorzieningen voor zaken als huisves ting, arbeidsbemiddeling tijdens de studie, tandheelkundige en andere medische behandelingen, sport, the rapie bij persoonlijke problemen, cul turele vorming en kinderopvang. L_ BEIROET/BERN (AFP/REUTER) - De leider van de sji'itische Amal- beweging, Nabih Berri, heeft donder dag een Zwitsers aanbod aangeno men om te bemiddelen bij de gijze ling van de Amerikaanse passagiers van het gekaapte TWA-toestel. Jeru zalem heeft duidelijkheid van de Ver enigde Staten geëist over het al dan niet ruilen van sji'itische gevange nen tegen de Amerikaanse gijzelaars. De Zwitserse minister van buiten landse zaken, Pierre Aubert, liet Berri via Zwitserlands zaakgelastigde in Beiroet weten dat zijn land bereid is op te treden als bemiddelaar in de gijzelingsaffaire. De sji'itische leider antwoordde dat de Amal-strijders „het aanbod hebben aangenomen en bereid zijn tot een ruil van de gevan genen in Israël tegen de gijzelaars op Zwitsers grondgebied". Vijf gijzelaars, die een persconferentie gaven op de luchthaven van Beiroet, deden een beroep op Israël de sji'iti sche gevangenen vrij te laten en vroe gen president Reagan af te zien van militair ingrijpen om hen te bevrijden. Zij verzekerden dat zij in goede ge zondheid verkeren en goed worden verzorgd. De vijf mannen zagen er nerveus uit, maar onderstreepten dat zij vrijuit konden spreken. Een Amal-functionaris verklaarde dat de gijzelaars als gasten worden be handeld. In Israël ontstond enige irritatie over de „gemengde signalen" uit Washing ton over de gijzelingszaak. De Israëli sche minister Rabin van defensie stel de in een interview voor de Ameri kaanse televisie dat de VS hun ver- antwoordelijheid in deze affaire moe ten aanvaarden en nu eindelijk een besluit dienen te nemen. „Als er een verzoek is van de VS voor vrijlating van de gijzelaars, zeg het dan. De Amerikaanse regering moet een besluit nemen", zei Rabin. Premier Peres onderstreepte dat Is raël niet verantwoordelijk is voor de redding van de gijzelaars. President Reagan heeft donderdag een beroep gedaan op de wereld om gezamenlijk op te treden tegen het terrorisme. Hij zei dat na een week van terrorisme de grenzen van het Amerikaanse incasseringsvermogen zijn bereikt. Na een bespreking in de ochtend met zijn naaste adviseurs over de gevolgen van de guerrilla-aanval van woensdag in San Salvador, de bomaanslag op de intematioanle luchthaven van Frank furt en de kaping van het Amerikaan se passagiersvliegtuig gaf Reagan een verklaring uit waarin het terrorisme werrd veroordeeld. Zuid-Afrika is de afgelopen 24 uur opgeschrikt door een groot aantal aanslagen waar bij zeker vijf mensen, zwaar gewond werden. PAGINA 3 Staatssecretaris Van der Reij- den wil per 1 juli geen verho ging van de premie voor de particuliere ziektekostenver zekering. PAGINA 5 Tijdens het nationale wieler kampioenschap voor profs aanstaande zondag heeft de ploeg van Jan Raas alle be lang bij een overwinning. PAGINA 21 Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Beurs en financiën: 9 Provincie: 13, 15, 17 en 19 Sport: 20 en 21 ru de Tweede Kamer aanstaande maandag vrijwel zeker zal besluiten tot de bouw van twee nieu we kernenergiecentrales wordt de lokatiekeuze plotseling een stuk actueler. Rond februari volgend jaar wil de regering de definitieve keuze bekend maken. Vijf mogelijke vestigingsplaatsen zijn overgebleven op de lijst van twintig potentiële lokaties, maar het is intussen duide lijk dat Borssele en Moerdijk verre weg de beste papieren hebben. Zowel gedeputeerde staten van Brabant als van Zeeland - althans een meerder heid in die colleges - kunnen zich vinden in uitbreiding van kernener gie. Dat spreekt de regering en de meerderheid van de Tweede Kamer wel aan, want initiatieven uit de regio worden in dit opzicht positief gewaar deerd. Zó zelfs dat het lokkertje van de te verwachte financiële voordelen van kernenergie meewerkende regio's wordt aangeboden. De keuze wordt dus Borssele of Moerdijk óf, het zal niemand mogen verbazen, beide loka ties krijgen elk een kernenergiecen trale. De regering heeft nog steeds een lichte voorkeur voor Borssele, liet minister Winsemius de Kamer weten. Maar, zo voegde hij er meteen aan toe, de komende PKB-ronde - dat is alles wat zich aan inspraak en bestuurlijke inbreng bij de planologische kembe- slissingsprocedure zal afspelen - moet meer duidelijkheid brengen. Anders gezegd: de regering houdt de handen vrij om welke kant dan ook (Moerdijk) op te gaan. Woordvoerder Tommei van D'66 zei het allemaal beter te weten dan de bewindsman: premier Lubbers en commissaris Van Agt zijn het eens geworden over Moerdijk. Achter de schermen is, volgens dit kamerlid, al het een en ander bekokstoofd tussen beide heren. Als we Tommei mogen geloven zijn de Dries I en de Dries II - in dit verband een rake typering in dachtig de batterij kernenergiecen trales die vlak over de Zeeuws- Vlaams-Belgische grens als Doel I, II III en IV bekend staan - al zo onge veer in aanbouw. Met dit beeld wilde hij vooral duidelijk maken dat de lokatiekeuze in feite is bepaald. Waar laat dat Zeeland? Het"uitgangspunt is vanaf nu dat kernenergie als stroom bron uitbreiding zal ondergaan. In Zeeland staat de meerderheid van gedeputeerde staten op het stand punt dat moet worden getracht die uitbreiding geheel of gedeeltelijk bij Borssele tot stand te brengen. De consequentie is dat g.s. zich sterk moeten maken om binnen te halen wat binnen kan worden gehaald. Met andere woorden: de pro-kemenergie- lobby van Brabant moet worden afge troefd. Het is te verwachten dat g.s. hangende de uitspraak van de staten van Zeeland - pas op 20 september - zich voorlopig voorzichtig zullen op stellen. In dit opzicht heeft Noord- Brabant een voorsprong: daar zullen de staten vandaag een positief besluit nemen. De lokatie-voordelen van Borssele - Winsemius somde ze woensdagavond nog eens op: infra structuur, deskundigheid, bestuurlij-' ke ervaring - zullen wat Zeeland betreft de doorslag moeten geven. De tegenstanders van kernenergie zijn op zijn zachtst gezegd weinig gelukkig met de voorgenomen uit breiding. De veiligheid en het radio actieve afval zijn tien jaar lang de argumenten geweest, die de politiek met graagte gebruikte om vermeerde ring van het kemenergiepotentieel achterwege te laten. Ook als we de emoties opzij zetten die het onder werp voortdurend hebben beheerst, kunnen de tegenstanders van kern energie niet anders constateren dan dat zij in de steek zijn gelaten door met name het CDA. Van minister Van Aardenne en zijn partij - de WD - was het standpunt door de jaren hetzelfde: voor uitbreiding van kern energie. De Brede Maatschappelijke Discussie was niet meer dan een uit laatklep. De emoties moesten worden gekanaliseerd. De maatschappelijke discussie was nodig als gevolg van de griezelige meningsvorming, stelde Van Aardenne woensdag in alle nuch terheid vast. De bewindsman sprak in dat verband van een laat-middel- eeuwse dimensie - later verduidelijk te hij die opmerking door te verwijzen naar de vele heksenjachten in die periode - en van kernenergie als iets van de duivel. De BMD heeft naar het inzicht van Van Aardenne depolarise- rend gewerkt, waardoor de zaak weer bespreekbaar is geworden. De be windsman vestigde de indruk dat doelbewust voor een dergelijk scena rio is gekozen. Zo in de trant: geef ze de tijd, laat ze maar lekker kletsen, op het eind komt het best goed. Een naar ons oordeel cynische benadering, die geen recht doet aan de oprecht ge meende bezwaren van de anti-kem- energiebeweging, waaruit wel degelijk een diepe bezorgdheid spreekt. Men hoeft die bezorgdheid niet te delen om toch begrip te hebben voor al degenen die met het vraagstuk van het kernaf val en de veiligheid worstelen. De tegenstanders van kernenergie kun nen nog enige hoop koesteren dat de 'ontbindende voorwaarde' van het CDA over een verantwoorde opslag van radio-actief afval uiteindelijk toch de bouw van nieuwe kerncentra les zal tegenhouden, maar de eerlijk heid gebiedt te zeggen dat zelfs die laatste strohalm bedoeld is om de politieke ommezwaai van het CDA te rechtvaardigen. De feiten liegen niet: maandag besluit de meerderheid van de Tweede Kamer vrijwel zeker tot de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dim S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 1