flink onder begroting WATERSTAAT WIL WEGENSTEUNPUNT BIJ BIGGEKERKE 1 mJEBgg» UW VOORDEEL Bil HONDA IS IE GROOT VOOR DEZE ADVERTENTIE Delta-Cars, Tekort 'Werkplaatsen' in«n BIJDE HEROPENING OP 2IJUNI EAUTYSALONjMWf HARDY las voor minderheden Venijn Stuartweg 14a, Goes, 01100-23520 Intensieve cursus Nederlands ZDASG PZC/streek 18 Fietsavondvierdaagse Toerclub Walcheren Artsen: Tandarts: Dierenartsen: Apotheken: Wijkverpleegkundigen: Verloskundige: Hengel wedstrijd in Vlissingen School Wegwijzer domineert sportdag gemeente Veere Rij vereniging Middelburg hield promotie wedstr ij d Opening Opening clubhuis FC Dauwendaele J. Onderdijk nieuwe directeur woningbouw vereniging Middelburg iedereen leest de krant altijd en overal. m sSUs: «IsU: COMPUTERS - PR1HTERS RANDftPPARftTUUR RMA IMIEUWENDIJK 35-37-39 VLISSINGEN TEL. 01184-12102 (bij Vissershaven) lOX korting op een volledige gezichtsbehandelinggeldig t/m 6 juli 1985 Epileren Harsen Wimpers/Wenkbrauwen verven Manicuren Acnébehandeling Volledige gezichtsbehandeling/make-up Peeling Zonnebank JAARVERSLAG OVER 1984: Depositaire G uerlain/J uvenaBellamypark 38, Vlissingen, Tel. 01184-12010 VRIJDAG 21 JUNI 1985 MIDDELBURG - Het gaat bergop waarts met de Werkplaatsen Walche ren in Middelburg. Het tekort steeg in 1984 weliswaar met zeventig mille ten opzichte van het jaar ervoor, maar daar staat tegenover dat dit tekort weer 250.000,- lager lag dan er in de begroting voor 1984 was geraamd. Daardoor kan gesproken worden van een herstel van de netto opbrengsten in 1984. Die lagen drie procent hoger dan in 1983. Dat staat te lezen in het jaarverslag 1984 van de Werkplaatsen dat woensdag werd uitgebracht. Het nadelig saldo in 1984 bedroeg in totaal ruim drie miljoen gulden, maar daar gaat de rijksbijdrage van bijna twee en een half miljoen vanaf, zodat er ruim zes ton overblijft. Het aantal medewerkers in WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) -verband daalde in 1984 met acht ten opzichte van 1983. MIDDELBURG De Toerclub Wal cheren houdt van 1 tot en met 4 juli een fietsavondvierdaagse over de af standen van 25 en 50 km. Er kan worden ingeschreven in Hotel Wal cheren in Koudekerke tussen 18.00 en 19.00 uur. Daar is tevens de start. KOUDEKERKE - Provinciale water staat wil bij de nieuwe rondweg in Biggekerke een wegensteunpunt aan leggen. Het steunpunt dient voor de opslag van wegenbouwmaterialen en van wegenzout voor de gladheidsbe- strijding. Dit blijkt uit een voorstel tot het treffen van een voorberei- dingsbesluit voor het gebied, dat maandag 24 juni wordt behandeld in de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening van de gemeen te Valkenisse in het gemeentehuis in Koudekerke. Voor het wegensteunpunt zijn twee plaatsen mogelijk. Eén ten westen van de rondweg en ten noorden van de Valkenisseweg, de ander ten oos ten van de rondweg en ten noorden van de Valkenisseweg. Tijdens de vergadering komt ook een voorstel aan de orde voor de herzie ning van het bestemmingsplan Zo- merhuizenterrein de Zandpunt in Zoutelande. De herziening is volgens b en w van Valkenisse gewenst, omdat het huidige bestemmingsplan de eige naren van zomerhuizen onvoldoende mogelijkheden biedt om hun huisjes aan de eisen van de tijd aan te passen. Verder bespreekt de commissie een voorstel tot herziening van het be stemmingsplan bebouwde kom Big gekerke. De rijksdienst voor het oud heidkundig bodemonderzoek heeft er bij het gemeentebestuur op aange drongen de gehele vliedberg aan de Zoutelandseweg, inclusief de voorma lige gracht, in het plan op te nemen als cultuurmonument. Tot nu toe gold die bestemming alleen het hoge deel van de vliedberg. B en w van Valke nisse stellen voor in te stemmen met dit verzoek. De commissie wordt tenslotte nog om advies gevraagd over de manier waar op de herziening van het bestem mingsplan buitengebied moet worden voorbereid. B en w willen die voorbe reiding in drie delen splitsen: de re creatieve aspecten voor met name de kuststrook; de agrarische aspecten en tenslotte de bestemmingen in het overgangsgebied. De vergadering is om 20 uur. WALCHEREN 22 en 23 juni 1985 Centraal alarmnummer: 01100-14444. Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: E. Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Zo. 0.00-24.00 uur: F. G. SnijdeF, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Middelburg: vrij. 18.00-za. 24.00 uur: J. de la Hayze, Bellinkplein 3, tel. 28574. Zo. 0.00-24.00 uur: S. A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Jansen, Ponten en Kodde, zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Amemuiden. Souburg, Nieuwland en Amemuiden: za. 0.00-24.00 uur: A. G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Amemuiden, tel. 01182-1308. Zo. 0.00-24.00 uur: J. F. M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00-zon. 23.00 uur: J. W. Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. Voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male vrij. 18.00-zo. 24.00 uur: Westkapelle, Domburg, Aagtekerke: F. N. van Eede, Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Koudekerke, Zoutelande, Meliskerke en Biggekerke: A. v. d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke) vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: B. Bouwens, Valkenisseweg 14, Bigge kerke, tel. 01185-2190. Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: H. Steunenberg, Westerbaan 18, West-Souburg, tel. 01184-60104. Landbouwdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Kleine huisdieren: A. Ruys, tel. 01180- 13118. Consult alleen na telefonische af spraak. Visites aanvragen van 8.00- 9.00 uur. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33a te Oostka pelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op af spraak. Kleine huisdierenpraktijk 'Oost-Sou burg', Kanaalstraat 3 te Oost-Sou burg, tel. 01184-60860. Het gehele weekend bereikbaar, behandeling kleine huisdieren op afspraak. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrij dagmorgen daaropvolgend. Middelburg: Stromenwijk/'t Zand, Maasstraat 56, tel. 35565. Vlissingen: Apotheek Singel, Singel 9, tel. 12730. Walcheren-Oost: Middelburg-Stad: tel. 12228, kruisge- bouw Nieuwstraat. Middelburg-Zuid, Nieuwland en Ar- nemuiden: tel. 14366, kruisgebouw Wijkgezondheidscentrum. Vlissingen-Stad: B. de Moré, tel. 01184-14019. West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritthem: E. A. R. Hupkens, tel. 01180-33796. Platteland Walcheren: zr. Van de Wel le, tel. 01187-1604. Vrijdag 18.00-maandag 8.00 uur. Vlissingen: M. Schless, tel. 71768. Het waren er op 31 december van het vorig jaar 465. Die terugloop in personeel is een gevolg van de zogeheten volumebe perkende maatregel van de overheid, waardoor er geen mensen meer mo gen worden aangenomen. Het aantal werknemers moet jaarlijks met twee procent worden verminderd en dat veroorzaakt nogal wat problemen, omdat de Werkplaatsen juist mensen nodig hebben op de zogenaamde sleu telposities. Dat zijn de functies die bezet moeten worden door werkne mers die een soort 'voortrekkersrol' spelen. In het jaarverslag schrijft het manage- menttteam: „Wij zijn er met z'n allen toe verplicht voortdurend wegen te zoeken die het mogelijk maken de sociale werkvoorziening te laten voortbestaan". Het verslag wordt be sproken in de algemene bestuursver gadering, die wordt gehouden op woensdag 26 juni in de vergaderzaal Het optreden van de 'Gemelzwaaiers' op de Markt, aan het begin van de avond. van kwekerij Veldzigt te Middelburg. Aanvang: 's morgens om half negen. RECORD-AANTAL DEELNEMERS VLISSINGEN - De hengelsportvereni ging 'Vlissingen' hield in het Kanaal door Walcheren haar vijfde kam pioenswedstrijd. Er namen 91 vissers aan deel, die 23 boven- en 34 onder maatse vissen vingen, met een totaal gewicht van 4121 gram. De uitslag luidde: 1. R. E. Clarisse 1410 gram, 2. P. Wielemaker 550, 3. J. J. H. Sleypen 250, 4. Marco de Rijke (jeugd) 221, 5. G. van Berkum 200, 6. mevrouw G. Jonckman 200, 7. P. J. Rieteco 190, 8. A. Jonckman 151, 9. A. Goedhart 125, 10. J. M. Visser 110. De stand om het kampioenschap is hiermee als volgt geworden: Club: 1. J. Davidse 282 punten, 2. K. van Tatenhove 279, 3. J. M. Rieteco 198; dames: 1. mevrouw G. Jonckman 177 punten, 2. mevrouw J. Goedhart 94, 3. mevrouw R. Scholte 88; jeugd: 1. Frank van Berkum 191 punten, 2. Jan Sinke jr 185, 3. Maurice Prins 177. De volgende wedstrijd is vrijdag 5 juli van 18.30 tot 21.30 uur. SEROOSKERKE (W) - Aan de jaar lijkse sportdag voor basisscholen in de gemeente Veere, die donderdag in Serooskerke werd gehouden, namen 190 leerlingen deel. Bij de atletiekwedstrijden ontvingen alle deelnemers het school-atletiekdi- ploma van de KNAU. De slagbalwed strijden werden gewonnen door het team van de school De Wegwijzer uit Serooskerke, tweede werd het team van school De Goede Polder uit Vrou wenpolder. De uitslagen zwemmen zijn: (4 x 50 meter schoolslag estafette jongens) 1. De Wegwijzer en 2. De Schutte, Gapinge; (meisjes) 1. De Wegwijzer 1 en 2. De Wegwijzer 2; (gemengd) 1. Het Veer 2, Veere en 2. Het Veer 1.; (vrije slag) 1. De Wegwij zer 1 en 2. De Wegwijzer 2. Burgerlijke stand VALKENISSE Geboren: Lydianne C. dv J. M. Kievit en P. H. Manni; Judith, dv P. A. Simpelaar en N. P. van Liere; Dirk P. zv P. B. Staat en C. de Bruin. Ondertrouwd: P. D. Verboom, 40 jr. en A. W. E. Garnaat, 36 jr.; I. D. Siwabessy, 24 jr. en W. F. de Rijke, 24 jr.; A. de Visser, 26 jr. en J. L. van Saane, 21 jr.; S. G. Quast, 28 jr. en F. E. E. Eschauzier, 24 jr.; A. J. de Buck, 27 jr. en J. M. de Witte, 23 jr.; W. D. Stienstra, 28 jr. en E. W. Wisse, 27 jr. Getrouwd: P. D. Verboom, 40 jr. en A. W. E. Gamaat, 36 jr.; L. P. Nordin, 26 jr. en M. N. van Sluijs, 26 jr.; L. R. Coppejans, 22 jr. en E. J. de Schipper, 19 jr. Overleden: W. van Galen, 78 jr.; J. Aamoutse, 86 jr.; K. Besuijen, 83 jr.; A. van Biemen, 86 jr.; A. M. Schets- Böning, 79 jr.; J. Wijkhuijs, 79 jr.; J. L. Kramp, 90 jr.; C. de Klerk-Kenters, 79 jr.; G. van de Ketterij-van de Gruiter, 97 jr.; G. M. A. M. Rampart, 81 jr.; J. van der Meule, 48 jr.; J. B. Pieters, 71 jr. MIDDELBURG De eerste dag van de driedaagse jaarlijkse Middelburg se braderie heeft donderdag, naar voorzichtige schattingen, ongeveer dertigduizend belangstellenden ge trokken. Daarmee was commissie voorzitter A. Schuitema gisteravond dik tevreden. Hij bracht de braderie van verleden jaar in herinnering, toen het de eerste dag nogal regende. Toen kwamen slechts tienduizend bezoekers opdagen. De drukte was donderdag gelijkmatig over de dag gespreid. De binnenstand liep 's morgens al snel vol en om streeks half elf was het bezoek aan de binnenstad ai stukken hoger dan op normale donderdagen het geval is. De organisatoren erkenden dat ze de weersomstandigheden mee hadden. Op Walcheren is al goed te merken dat het vakantieseizoen is begonnen. De temperatuur kwam 's morgens niet boven de twaalf graden Celsius. Te koud dus voor strandbezoek, maar ook wat frisjes voor een reis naar de Middelburgse binnenstad. Dat er toch zoveel publiek -kwam is volgens de braderiecommissie te danken aan het uitblijven van regen. In de middaguren steeg het kwik enigszins en bleef de drukte aanhou den. De braderie trok donderdag 270 deelnemers. Volgens voorzitter Schui tema een record. Verleden jaar wer den er 255 stands verhuurd. De com missie kreeg veel aanvragen van 'eet- kraamhouders'. Warme worst, oliebol len, Vietnamese loempia's, frituur en aanverwante etenswaren werden ruimschoots aangeboden en vanwege de koude ook gretig geconsumeerd. Gemiddeld meldden de standhouders redelijk tot goede omzetten. Algeme ne constatering was dat het publiek bijzonder happig was op de koopjes. Negatieve geluiden kwamen van de deelnemers aan Plein 1940 en de Dam. Daarbij gaat het om de 'uiteinden' aan het braderiegebied. De deelne mers daar waren weinig tevreden over de verkoopresultaten en weten dit ook aan de ongezellige opzet van de kramen. De belangstelling voor de horeca- sector was verschillend. De aanhou dende straffe noordenwind gooide roet in het eten van terrashouders die hun bezoekers buiten weinig of geen MIDDELBURG De rijvereniging Middelburg hield een promotiewed strijd. Jury was de heer Reinierse. De uitslag luidt als volgt: B-licht: 1 J. André de la Porte, Alma, 121 punten, 2 A. de Leeuwen, Sindy, 117, 3 T. Vaes, Norman, 111 punten, 4 R. Hamelink, Lugano, 101 punten. B-zwaar: 1 T. Vaes, Norman, 123, 2 L. Post, Wanton, 120. 3 R. Hamelink, Lugano, 103. L-licht: 1 A. de Vriend, Unesco, 122, 2 J. van Wallenburg, Sindy, 118. 3 A. van de Linden, Alma, 113. L-zwaar: 1 A. Hertzberger, Whisper, 121. 2 jC. Wondergem, Funny, 120. beschutting konden bieden. Veel be ter verging het de collega's aan bij voorbeeld de noordzijde van de markt, waar het vrijwel doorlopend 'bomvol' zat. Op zes plaatsen in het braderiegebied waren podia ingericht voor straatar tiesten. Verschillende optredens vie len echter uit vanwege de koude. Wel doorgang vond het optreden van de vendelzwaaigroep 'De Gemelzwaai ers' uit het Belgische Hoogstraten. Minstens tweeduizend belangstellen den volgden donderdagavond hun verrichtingen op de Markt. Evenveel interesse viel de leden van de Rederij kerskamer uit het Belgische Vilvoor de (zusterstad van Middelburg) ten deel, die een poppengooiersspel op voerden. De elfde braderie werd donderdag morgen officiéél geopend op het stad huisbordes. Commissievoorzitter Schuitema wees er daarbij op dat de plaatselijke detailhandel alle belang heeft bij het festijn. „Er zijn de laatste tijd enkele nieuwe grote on dernemingen bijgekomen in de bin nenstad, hetgeen de centrumfunctie van Middelburg versterkt. Het inwo nertal van de stad neemt echter nau welijks toe. We moeten het dus ook van de toeristische belangstelling hebben", aldus Schuitema. Burgemeester drs P. A. Wolters wees op het belang van de vele speciaalza ken in de binnenstad, naast de grote winkelbedrijven. De combinatie van beide veroorzaakt volgens hem com- merciëel succes. Van groot belang noemde de heer Wolters daarbij ook de sfeer in dennenstad. Hij verwees daarbij naar het feit dat de afgelopen jaren steeds meer mensen in het cen trum zijn gaan wonen. „In 1975 was Middelburg voorbeeldstad in het Mo numentenjaar. Tien jaar later zijn we een voorbeeld als levende binnen stad", aldus de burgemeester. MIDDELBURG - De Zeeu wse Dag. Avondscholengemeenschap (ZDASG) geeft het komende scho jaar, in het gebouw aan de Latiji Schoolstraat in Middelburg, voor vierde keer een intensieve taalcurs Nederlands en oriëntatie op de menleving voor leden van cultun minderheden. De cursus gaat uit v de ministeries van onderwijs en tenschappen, sociale zaken en wei gelegenheid en van welzijn, volksi zondheid en cultuur. Het doel is, de deelnemers vaard heid te geven in het mondeling schriftelijk gebruik van de Nederlar se taal en zorgen dat ze een kennis veau bereiken dat aansluiting op de eerste fase van het voortge; onderwijs, alsmede op arbeidsoriën rende educatie en op primaire roepsscholing. De cursisten krijg drie keer per week drie lesuren Nedi lands en er wordt gewerkt in dl niveaugroepen. Aan de cursus zi geen kosten verbonden. Men ric zich met name tot buitenlanders va af 18 jaar, afkomstig uit Turkije, T nesië, Marokko, Spanje, Portug Griekenland, Joegoslavië, Italië i Kaap-Verdië, alsmede tot vluchteli gen. Ook Nederlanders van Moluki Surinaamse of Antilliaanse afkom zijn welkom,evenals woonwagenb woners en zigeuners. MIDDELBURG - Het clubhuis van< voetbalvereniging FC Dauwendae wordt morgen, zaterdag, officieel opend. Dat gebeurt tussen 16 en uur. Het clubhuis staat aan de Krui molenlaan te Middelburg. MIDDELBURG - De heer J. P. Ondf dijk is benoemd tot directeur van Woningbouwvereniging Middelbur Hij was al sinds 1 januari 1983 waa nemend directeur en sinds 2 februa 1982 in dienst van de Woningbom vereniging als hoofd van het stafb reau. Voor die tijd was de heer Onderdi (46) gedurende 22 jaar technisi hoofdambtenaar bij de gemeente Mi delburg. Hij volgt de heer J. Tevel op, die, zoa bekend, werd benoemd tot directei van de Vereniging tot Verbetering v( de Volkshuisvesting in Vlissingen e omgeving. Zet zelf 'n kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. U i Riternann Cumana Als u een auto koopt krijgt u wel eens korting. Bij Honda krijgt u bovendien meer auto, laat daarom uw hart spreken en uw verstand rekenen. U kunt nu met ons zaken doen op hoog niveau. Hoogwaardige Honda's te mogen verkopen en dan ook nog 'n inruilaanbod te kunnen doen op al even hoog niveau dat moet wel leiden tot 'n groot voordeel voor de Honda kopers van nü. Laat 't voor u geen mysterie blijven en kom nu meteen voor 'n aanbod met onverwachte mogelijkheden. U zult er geen spijt van hebben.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 18